Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Öğreti Görüşü ve Yargıtay Kararları Eşliğinde
Tasarrufun İptali Davası
(Borçlu Muvazaası)
Nisan 2014 / 3. Baskı / 280 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 5. Mayıs 2019 84.50 TL -     Sepete Ekle
 4. Mart 2016 78.50 TL 34.90 TL (%56)Sepete Ekle
   

Eserde; borçlu tasarrufunun iptali davasının amacı, davada taraflar, görev ve yetki, dava koşulları, iptale konu tasarruflar, iptal kararının niteliği, diğer davalarla benzerliği ve farklılığı, dava dilekçesi, uygulamalı olay/sorun/çözüm sistematiği altında incelenmiş ve genişletilmiştir. Özellikle konuya ilişkin Yargıtay'ın en yeni kararlarıyla uyum sağlanan bir anlatım yeğlenmistir.

Konu Başlıkları
İptal Davasının Amacı
İptal Davasında Taraflar
İptal Davasında Görev ve Yetki
İptal Davasının Koşulları
İptale Konu Tasarruflar
İptal Davasında Yargılama Usulü
İptal Kararının Niteliği İadenin Kapsamı
Hak Düşürücü Müddet
Diğer Davalarla Benzerliği – Farklılığı
Dava Dilekçesi Örneği
Uygulamalı: Olay – Sorun – Çözüm
Yargıtay Kararları
Barkod: 9789750228407
Yayın Tarihi: Nisan 2014
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 280
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
3. Baskıya Önsöz  5
2. Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
TASARRUFUN İPTALİ DAVASI
(BORÇLU MUVAZAASI)
I. 1. Tasarrufun İptali Davasının Amacı  15
2. Davada Bazı Kavramların Anlamı  16
- Alacaklı  17
- Borçlu  17
- Üçüncü Kişi  17
- Dördüncü Kişi  17
- Dava Arkadaşlığı  18
- Fahiş Fiyat Farkı  18
- Tasarruf  20
- İvazsız Tasarrufların İptali  20
- Butlan  20
- Borç Ödemeden Acze Düşme Hali  20
- 3. Kişinin Kötü Niyetini İspat Yükü  20
- 3. Kişinin İyi Niyetinin Aranmayacağı Durum  21
- 3. Kişinin Tazminatla Sorumlu Tutulması  21
- Harç, Vekalet Ücreti  22
* Yargıtay Kararları  23
II. İPTAL DAVASINDA TARAFLAR  26
1. Davacılar  26
a. Muvakkat Aciz Vesikalı Alacaklı  27
b. Kati Aciz Vesikalı Alacaklı  28
c. İflas İdaresi  32
d. İİK m. 245’e Göre Alacaklılar  32
e. İİK m. 255/3’e Göre Alacaklılar  32
f. Aciz Belgesine İlişkin Ayrıntılı Anlatım  34
1. Borç Ödemekten Aciz Belgesi  34
2. Haciz Yolu ile Takipte Aciz Vesikası Verilmesi  34
3. Aciz Belgesinin Maddi Hukuk Bakımından Önemi  35
4. Kati ve Muvakkat Aciz Belgesinin Hukuki Sonuçlarının Farklılığı  37
5. Haciz Tutanağının Aciz Belgesi Hükmünde Sayılmadığı Durumlar  39
2. Davalılar  40
* Yargıtay Kararları  42
III. İPTAL DAVALARINDA GÖREV VE YETKİ  49
1. Görevli Mahkeme  49
* Yargıtay Kararları  50
2. Yetkili Mahkeme  53
* Yargıtay Kararları  54
IV. DAVA KOŞULLARI  57
1. Geçici veya Kati Aciz Vesikasının Varlığı  57
2. İcra Takibinin Kesinleşmesi  58
3. Tasarrufun Borcun Doğumundan Sonra Yapılmış Olması  59
4. Gerçek Bir Alacağın Varlığı  60
5. Dava Koşullarının İncelenmesi  63
* Yargıtay Kararları  64
V. İPTALE KONU TASARRUFLAR  97
1. İvazsız Tasarrufların Butlanı  97
a. İlgili Madde: İİK 278  97
b. Açıklama  98
* Yargıtay Kararları  104
2. Acizden Dolayı Butlan  120
a. İlgili Madde: İİK 279  120
b. Açıklama  120
c. Aczine Kendi Fiiliyle Sebep Olmak  122
* Yargıtay Kararları  123
3. Zarar Verme Kastından Dolayı İptal  126
a. İlgili Madde: İKK 280  126
b. Açıklama  127
c. Alacaklısını Zarara Sokmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek Suçu  133
* Yargıtay Kararları  137
VI. İPTAL DAVALARINDA YARGILAMA USULÜ  156
1. İlgili Madde: İİK. 281  156
2. Açıklama  158
3. Basit Yargılama Usulünün Özellikleri  164
-Dilekçelerin Verilmesi  164
-Cevap Süresi  165
-Delillerin Gösterilmesi ve İbrazı  165
-İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı  165
-Ön İnceleme ve Tahkikat  166
-Davanın Takipsiz Bırakılması  167
* Yargıtay Kararları  167
VII. İPTAL KARARININ İÇERİĞİ  176
1. Açıklama  176
2. Temyiz Mercii  179
* Yargıtay Kararları  180
VIII. İADENİN KAPSAMI  183
1. İlgili Madde: İİK. 283  183
2. Açıklama  183
* Yargıtay Kararları  186
IX. HAK DÜŞÜRÜCÜ MÜDDET  199
1. İlgili Madde: İİK. 284  199
2. Açıklama  200
* Yargıtay Kararları  201
X. 6183 S. AATUHK UYARINCA “İPTAL DAVALARI”  203
1. İptal Davası Açılması m. 24  203
a. Açıklama  203
* Yargıtay Kararları  204
2. İptal Talebinde Muhatap m. 25  205
a. Açıklama  205
3. Hükümsüz Sayılmada Zamanaşımı m. 26  205
a. Açıklama  205
4. İvazsız Tasarrufların Hükümsüzlüğü m. 27  205
a. Açıklama  206
* Yargıtay Kararları  208
5. Hükümsüz Sayılan Diğer Tasarruflar m. 29  210
a. Açıklama  210
6. Amme Alacağının Tahsiline İmkan Bırakmamak Amacıyla Yapılan Tasarruflar m. 30  211
a. Açıklama  211
* Yargıtay Kararları  213
7. Üçüncü Şahısların Hak ve Mecburiyetleri m. 31  216
a. Açıklama  216
XI. DİĞER DAVALARLA BENZERLİĞİ-FARKLILIĞI  218
1. Muris Muvazaası Davası  218
2. Genel Muvazaa Davası  222
3. İstihkak Davası  225
* Yargıtay Kararları  228
XII. İPTAL DAVASINA İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ  239
XIII. YARGITAY KARARLARI EŞLİĞİNDE İPTAL DAVALARINA İLİŞKİN UYGULAMA (OLAY-SORUN-ÇÖZÜM)  241
1. Dava Şartının Bozmaya Uyulmadan Önce Yerine Getirilmesi, Davalı Yararına Kazanılmış Hak Oluşturur mu?  241
2. Alacağına Karşılık Borçludan Taşınmazın Satın Alınması İptale Tabi Batıl Bir Tasarruf mudur?  242
3. Nakden Tazminden Sorumluluk Davalı 3. Kişi ile Birlikte Borçluya mı Aittir?  243
4. Gerçek Değerin Haricen Ödendiğinin İspatı Ne Suretle Kimin Tarafından Yapılacaktır?  244
5. İstihkak Davasına Karşılık Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi?  245
6. Hısımlar Arasındaki İvazlı Tasarruflarda Borçlunun Alacaklıdan Mal Kaçırma Kastı Aranacak mıdır?  246
7. Tasarrufun Diğer Tarafı 3. Kişide İyi Niyet Hangi Hallerde Aranır, Hangi Hallerde Aranmaz?  247
8. Dördüncü Kişinin Sorumluluğu İçin Kötü Niyetinin İspatlanması Şart mıdır?  247
9. Tapu Kaydı Dava Dışı Bırakılan 4. Kişide Olduğu Gerekçesiyle İptal Davasının Reddi İsabetli midir?  248
10. Borcun Doğumunun Tasarruf Tarihinden Önce Olduğu İddiası Mahkemece Araştırılmalı mıdır?  249
11. Ticari İşletmenin Devrinde Yasal Karinenin Aksi Kimin Tarafından Nasıl İspatlanabilir?  250
12. Fahiş Fark Dördüncü Kişiyi Etkiler mi?  251
13. Fahiş Fark İyi Niyet Sahibi 3. Kişiyi Etkiler mi?  252
14. İhtiyati Haciz Tutanağının Aciz Belgesi Sayılmasının Şartı Nedir?  253
15. Borçluya Ait Haczi Kabil Mal Bulunmamasından Amaç Nedir?  254
16. İlgisiz Yerde Tutulan Borçlu Malının Bulunmadığı Yazılı Haciz Tutanağı Aciz Belgesi Sayılır mı?  255
17. İcra Müdürünce Takip Alacaklısına “Geçici Aciz Belgesi” Düzenlenip Verilmesi Yasal mıdır?  255
18. Süresinde Satış İstenmediğinde, Haciz Tutanağının Geçici Aciz Belgesi Niteliği Kalkar mı?  256
19. Muvazaaya Dayalı Üçüncü Kişiye Ait Kaydın İptali ve Borçlu Üzerine Tescili İstemi İptal Davası Olarak Kabul Edilebilir mi?  256
20. İptal Davasında Hangi Halde Zorunlu ya da İhtiyari Dava Arkadaşlığı Vardır?  258
21. Kesinleşmemiş Alacak Yönüyle Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi?  259
22. İstihkak Davasına Karşı Açılan Tasarrufun İptali Davası Hangi Durumda İcra Mahkemesinde Bakılamaz?  260
23. Tasarrufun İptali Davasının Borçlu Mirasçılarına Karşı Açılması Mümkün müdür?  261
24. Alacaklılardan Mal Kaçırmaya Dayalı İşlemler Yasal Olarak Muvazaalı ya da Ahlaka Aykırı Sayılacak mıdır? Davanın Amacı, Şartları Nedir?  263
25. Davalı 3. Kişi, Davacı Alacaklının Borçludan “Gerçek” Bir Alacağının Bulunmadığını Savunabilir mi?  264
26. İtiraz ve Şikayete Konu Edilmemiş Olan Aciz Belgesinin Kapsamı, Tasarrufun İptali Davasında Hukuken Yetersizliği Şeklinde Değerlendirmeye Konu Yapılabilir mi?  265
27. Borçlu Hakkında Bir Başkasına Verilmiş Aciz Belgesi Dayanak Yapılarak Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi?  268
28. Aciz Belgesi Olmadan Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi?  268
29. Taşınmaz Satışına İlişkin İşlemin İptali Davasında Mahkemenin Göz Önünde Tutacağı Hususlar Nelerdir?  270
30. Alacaklı, Borçlunun Farklı Kişilerle Yaptığı Tasarrufların Aynı Dava İçinde İptalini
İsteyebilir mi? 
 271
Kaynakça  275
Kavramlar Dizini  279
 


Erhan Günay
Mayıs 2019
84.50 TL
Sepete Ekle
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Eylül 2020
99.00 TL
Sepete Ekle
Gökhan Taneri
Eylül 2020
89.00 TL
Sepete Ekle
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Eylül 2020
79.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
3. Baskıya Önsöz  5
2. Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
TASARRUFUN İPTALİ DAVASI
(BORÇLU MUVAZAASI)
I. 1. Tasarrufun İptali Davasının Amacı  15
2. Davada Bazı Kavramların Anlamı  16
- Alacaklı  17
- Borçlu  17
- Üçüncü Kişi  17
- Dördüncü Kişi  17
- Dava Arkadaşlığı  18
- Fahiş Fiyat Farkı  18
- Tasarruf  20
- İvazsız Tasarrufların İptali  20
- Butlan  20
- Borç Ödemeden Acze Düşme Hali  20
- 3. Kişinin Kötü Niyetini İspat Yükü  20
- 3. Kişinin İyi Niyetinin Aranmayacağı Durum  21
- 3. Kişinin Tazminatla Sorumlu Tutulması  21
- Harç, Vekalet Ücreti  22
* Yargıtay Kararları  23
II. İPTAL DAVASINDA TARAFLAR  26
1. Davacılar  26
a. Muvakkat Aciz Vesikalı Alacaklı  27
b. Kati Aciz Vesikalı Alacaklı  28
c. İflas İdaresi  32
d. İİK m. 245’e Göre Alacaklılar  32
e. İİK m. 255/3’e Göre Alacaklılar  32
f. Aciz Belgesine İlişkin Ayrıntılı Anlatım  34
1. Borç Ödemekten Aciz Belgesi  34
2. Haciz Yolu ile Takipte Aciz Vesikası Verilmesi  34
3. Aciz Belgesinin Maddi Hukuk Bakımından Önemi  35
4. Kati ve Muvakkat Aciz Belgesinin Hukuki Sonuçlarının Farklılığı  37
5. Haciz Tutanağının Aciz Belgesi Hükmünde Sayılmadığı Durumlar  39
2. Davalılar  40
* Yargıtay Kararları  42
III. İPTAL DAVALARINDA GÖREV VE YETKİ  49
1. Görevli Mahkeme  49
* Yargıtay Kararları  50
2. Yetkili Mahkeme  53
* Yargıtay Kararları  54
IV. DAVA KOŞULLARI  57
1. Geçici veya Kati Aciz Vesikasının Varlığı  57
2. İcra Takibinin Kesinleşmesi  58
3. Tasarrufun Borcun Doğumundan Sonra Yapılmış Olması  59
4. Gerçek Bir Alacağın Varlığı  60
5. Dava Koşullarının İncelenmesi  63
* Yargıtay Kararları  64
V. İPTALE KONU TASARRUFLAR  97
1. İvazsız Tasarrufların Butlanı  97
a. İlgili Madde: İİK 278  97
b. Açıklama  98
* Yargıtay Kararları  104
2. Acizden Dolayı Butlan  120
a. İlgili Madde: İİK 279  120
b. Açıklama  120
c. Aczine Kendi Fiiliyle Sebep Olmak  122
* Yargıtay Kararları  123
3. Zarar Verme Kastından Dolayı İptal  126
a. İlgili Madde: İKK 280  126
b. Açıklama  127
c. Alacaklısını Zarara Sokmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek Suçu  133
* Yargıtay Kararları  137
VI. İPTAL DAVALARINDA YARGILAMA USULÜ  156
1. İlgili Madde: İİK. 281  156
2. Açıklama  158
3. Basit Yargılama Usulünün Özellikleri  164
-Dilekçelerin Verilmesi  164
-Cevap Süresi  165
-Delillerin Gösterilmesi ve İbrazı  165
-İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı  165
-Ön İnceleme ve Tahkikat  166
-Davanın Takipsiz Bırakılması  167
* Yargıtay Kararları  167
VII. İPTAL KARARININ İÇERİĞİ  176
1. Açıklama  176
2. Temyiz Mercii  179
* Yargıtay Kararları  180
VIII. İADENİN KAPSAMI  183
1. İlgili Madde: İİK. 283  183
2. Açıklama  183
* Yargıtay Kararları  186
IX. HAK DÜŞÜRÜCÜ MÜDDET  199
1. İlgili Madde: İİK. 284  199
2. Açıklama  200
* Yargıtay Kararları  201
X. 6183 S. AATUHK UYARINCA “İPTAL DAVALARI”  203
1. İptal Davası Açılması m. 24  203
a. Açıklama  203
* Yargıtay Kararları  204
2. İptal Talebinde Muhatap m. 25  205
a. Açıklama  205
3. Hükümsüz Sayılmada Zamanaşımı m. 26  205
a. Açıklama  205
4. İvazsız Tasarrufların Hükümsüzlüğü m. 27  205
a. Açıklama  206
* Yargıtay Kararları  208
5. Hükümsüz Sayılan Diğer Tasarruflar m. 29  210
a. Açıklama  210
6. Amme Alacağının Tahsiline İmkan Bırakmamak Amacıyla Yapılan Tasarruflar m. 30  211
a. Açıklama  211
* Yargıtay Kararları  213
7. Üçüncü Şahısların Hak ve Mecburiyetleri m. 31  216
a. Açıklama  216
XI. DİĞER DAVALARLA BENZERLİĞİ-FARKLILIĞI  218
1. Muris Muvazaası Davası  218
2. Genel Muvazaa Davası  222
3. İstihkak Davası  225
* Yargıtay Kararları  228
XII. İPTAL DAVASINA İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ  239
XIII. YARGITAY KARARLARI EŞLİĞİNDE İPTAL DAVALARINA İLİŞKİN UYGULAMA (OLAY-SORUN-ÇÖZÜM)  241
1. Dava Şartının Bozmaya Uyulmadan Önce Yerine Getirilmesi, Davalı Yararına Kazanılmış Hak Oluşturur mu?  241
2. Alacağına Karşılık Borçludan Taşınmazın Satın Alınması İptale Tabi Batıl Bir Tasarruf mudur?  242
3. Nakden Tazminden Sorumluluk Davalı 3. Kişi ile Birlikte Borçluya mı Aittir?  243
4. Gerçek Değerin Haricen Ödendiğinin İspatı Ne Suretle Kimin Tarafından Yapılacaktır?  244
5. İstihkak Davasına Karşılık Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi?  245
6. Hısımlar Arasındaki İvazlı Tasarruflarda Borçlunun Alacaklıdan Mal Kaçırma Kastı Aranacak mıdır?  246
7. Tasarrufun Diğer Tarafı 3. Kişide İyi Niyet Hangi Hallerde Aranır, Hangi Hallerde Aranmaz?  247
8. Dördüncü Kişinin Sorumluluğu İçin Kötü Niyetinin İspatlanması Şart mıdır?  247
9. Tapu Kaydı Dava Dışı Bırakılan 4. Kişide Olduğu Gerekçesiyle İptal Davasının Reddi İsabetli midir?  248
10. Borcun Doğumunun Tasarruf Tarihinden Önce Olduğu İddiası Mahkemece Araştırılmalı mıdır?  249
11. Ticari İşletmenin Devrinde Yasal Karinenin Aksi Kimin Tarafından Nasıl İspatlanabilir?  250
12. Fahiş Fark Dördüncü Kişiyi Etkiler mi?  251
13. Fahiş Fark İyi Niyet Sahibi 3. Kişiyi Etkiler mi?  252
14. İhtiyati Haciz Tutanağının Aciz Belgesi Sayılmasının Şartı Nedir?  253
15. Borçluya Ait Haczi Kabil Mal Bulunmamasından Amaç Nedir?  254
16. İlgisiz Yerde Tutulan Borçlu Malının Bulunmadığı Yazılı Haciz Tutanağı Aciz Belgesi Sayılır mı?  255
17. İcra Müdürünce Takip Alacaklısına “Geçici Aciz Belgesi” Düzenlenip Verilmesi Yasal mıdır?  255
18. Süresinde Satış İstenmediğinde, Haciz Tutanağının Geçici Aciz Belgesi Niteliği Kalkar mı?  256
19. Muvazaaya Dayalı Üçüncü Kişiye Ait Kaydın İptali ve Borçlu Üzerine Tescili İstemi İptal Davası Olarak Kabul Edilebilir mi?  256
20. İptal Davasında Hangi Halde Zorunlu ya da İhtiyari Dava Arkadaşlığı Vardır?  258
21. Kesinleşmemiş Alacak Yönüyle Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi?  259
22. İstihkak Davasına Karşı Açılan Tasarrufun İptali Davası Hangi Durumda İcra Mahkemesinde Bakılamaz?  260
23. Tasarrufun İptali Davasının Borçlu Mirasçılarına Karşı Açılması Mümkün müdür?  261
24. Alacaklılardan Mal Kaçırmaya Dayalı İşlemler Yasal Olarak Muvazaalı ya da Ahlaka Aykırı Sayılacak mıdır? Davanın Amacı, Şartları Nedir?  263
25. Davalı 3. Kişi, Davacı Alacaklının Borçludan “Gerçek” Bir Alacağının Bulunmadığını Savunabilir mi?  264
26. İtiraz ve Şikayete Konu Edilmemiş Olan Aciz Belgesinin Kapsamı, Tasarrufun İptali Davasında Hukuken Yetersizliği Şeklinde Değerlendirmeye Konu Yapılabilir mi?  265
27. Borçlu Hakkında Bir Başkasına Verilmiş Aciz Belgesi Dayanak Yapılarak Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi?  268
28. Aciz Belgesi Olmadan Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi?  268
29. Taşınmaz Satışına İlişkin İşlemin İptali Davasında Mahkemenin Göz Önünde Tutacağı Hususlar Nelerdir?  270
30. Alacaklı, Borçlunun Farklı Kişilerle Yaptığı Tasarrufların Aynı Dava İçinde İptalini
İsteyebilir mi? 
 271
Kaynakça  275
Kavramlar Dizini  279
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020