Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İcra ve İflas Hukukuna Göre
İhale, İhalenin Yapılması, İhalenin Feshi
(En Son Yargıtay İçtihatlarıyla)
Haziran 2014 / 3. Baskı / 1096 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 125.00 TL
İndirimli: 49.90 TL (%61)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 4. Ağustos 2016 240.50 TL -     Sepete Ekle
 2. Ocak 2013 128.00 TL 29.90 TL (%77)Sepete Ekle
   

Eserin başlangıcında ihale, ihalenin yapılması ve ihalenin feshi ile ilgili olarak kısa açıklama yapılmıştır. Bu açıklamalardan amaç, okuyucunun konu hakkında bilgi edinmesini sağlamaktır. Açıklamalar, A'dan Z'ye sıralama gözetilerek yapılmıştır. Dikkat edilmesi gereken diğer bir hususta bir aşama tamamlanmadan diğer aşamaya geçilmemesidir. Uygulamada kolaylık sağlamak açısından bu yöntem benimsenmiştir.

Bu eser, 02.07.2014 Tarih ve 6352 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Değişikliği dikkate alınarak hazırlanmıştır. Örneğin elektronik ortamda pey sürme sureti ile ihaleye katılma gibi yeni hususlar açıklanmıştır.

Sonuç olarak bu eser içtihat ağırlıklı bir çalışmadır. Uygulamacılar yeni içtihatlara ihtiyaç duymaktadır. Amaç, hukuk alanında görev yapan kişilerin konu ile ilgili yeni içtihatlara kolayca ulaşmalarını sağlamaktır. Bu çerçevede, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 1 Ocak 2006 tarihinde 15 Mayıs 2014 tarihine kadar olan tüm içtihatları taranmış ve emsal nitelikte olanlar kitaba alınmıştır.

Konu Başlıkları
İcra ve İflas Kanunu'na Göre Taşınmaz ve Taşınır Mal Satışı
İcra ve İflas Kanunu
Barkod: 9789750229305
Yayın Tarihi: Haziran 2014
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 17x24
Sayfa Sayısı: 1096
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Sunuş  7
İCRA VE İFLAS KANUNU’NA
GÖRE TAŞINMAZ VE TAŞINIR MAL SATIŞI
I. GENEL BİLGİ  15
II. TAŞINMAZ MAL SATIŞI  15
III. TAŞINIR MAL SATIŞI  28
İCRA VE İFLÂS KANUNU
MADDE 106: Talep İçin Müddetler  37
AÇIKLAMALAR  37
I. Satış Talebi  37
II. Satış Talep Etme Süresi  38
III. Satış Talebinin Yapılması  40
MADDE 107: Talep Hakkı  41
AÇIKLAMALAR  41
MADDE 108: Muvakkat Haciz Halinde  41
AÇIKLAMALAR  41
MADDE 109: Satışın Tatili  42
AÇIKLAMALAR  42
MADDE 110: Haczin Kalkması  42
AÇIKLAMALAR  42
MADDE 111: Taksitle Ödeme  43
AÇIKLAMALAR  44
I. Hacizden Önce Taksitle Ödeme  44
II. Hacizden Sonra Taksitle Ödeme  45
III. Borcu Ödeme Şartını İhlal (Taahhüdü İhlal)  45
MADDE 112: Müddetler  47
AÇIKLAMALAR  47
MADDE 113: Vaktinden Evvel Satış  47
AÇIKLAMALAR  47
MADDE 114: Artırma Hazırlık Tedbirleri  48
AÇIKLAMALAR  48
I. Açık Artırmaya Hazırlık  48
II. İlânın Şekli ve Süresi  49
MADDE 115: İhalenin Yapılması  50
AÇIKLAMALAR  50
I. İhalenin Yer, Gün ve Saati  50
II. İhalenin Yapılması  51
MADDE 116: İkinci Artırma  53
AÇIKLAMALAR  53
MADDE 117: Altın ve Gümüş Eşya  53
AÇIKLAMALAR  53
MADDE 118: Satış Bedelinin Ödenmemesi, İhale Farklarının Tahsili Sureti  53
AÇIKLAMALAR  54
I. Taşınır Malın İhale İle Satılması  54
II. İhale Bedelinin Ödenmesi  54
III. İhale Bedelinin Ödenmemesi Durumunda İhalenin Kaldırılması  54
MADDE 119: Pazarlık Suretiyle Satış  55
AÇIKLAMALAR  55
I. Genel Olarak  55
II. Pazarlık Suretiyle Satışın Şartları  56
MADDE 120: Ödeme Yerine Alacakların Devri  56
AÇIKLAMALAR  57
I. Haczedilen Alacağın Ödeme Yerine Geçmek Üzere Devri  57
II. Haczedilen Alacağın Tahsil İçin Devri  57
MADDE 121: Paraya Çevirmenin Diğer Tarzı İştirak Halinde Mülkiyet Hisseleri  58
AÇIKLAMALAR  58
I. Genel Olarak  58
II. Haczedilen İntifa Hakkının Paraya Çevrilmesi  59
III. Hisselerin Paraya Çevrilmesi  59
1. Haczedilen Şirket Hissesinin Paraya Çevrilmesi  59
2. Haczedilen Elbirliği Mülkiyet Hissesinin Paraya Çevrilmesi  59
a. Hacizli Miras Hissesinin Paraya Çevrilmesi  59
b. Haczedilen Adi Şirket ve Anonim Şirket Hissesinin Paraya Çevrilmesi  60
IV. Haczedilen Paylı Mülkiyet Hissesinin Paraya Çevrilmesi  60
MADDE 122: Aile Mal Ortaklığı  61
AÇIKLAMALAR  61
MADDE 123: Satış Müddeti  61
AÇIKLAMALAR  61
MADDE 124: Şartnamenin Açık Bulundurulması  62
AÇIKLAMALAR  62
MADDE 125: Münderecatı  63
AÇIKLAMALAR  63
MADDE 126: Artırma İlanı, Artırma Hazırlıkları ve İlgililere İhtar  64
AÇIKLAMALAR  65
I. İlan Süresi  65
II. Artırma İlanı, Artırma Hazırlıkları ve İlgililere İhtar  65
III. İlânın Şekli  66
MADDE 127: Ayrıca Tebliğler  67
AÇIKLAMALAR  67
MADDE 128: Mükellefiyetlerin Listesi  69
AÇIKLAMALAR  69
I. Mükellefiyetler Listesi  69
II. Kıymet Takdiri  70
MADDE 128/a: Kıymet Takdirine İlişkin Şikâyet  71
AÇIKLAMALAR  72
MADDE 129: İhale  73
AÇIKLAMALAR  73
I. Artırmayı Yapacak Merci  73
II. Görevli Memur  74
III. Satışın Yapılacağı Yer, Gün ve Saat  74
IV. Teminat Gösterme Yükümlülüğü  75
V. Fiil Ehliyetine Sahip Olmak  75
VI. Birinci Artırma  76
VII. İkinci Artırma  77
VIII. İhale Tutanağı  78
MADDE 130: Ödeme Usulü  79
AÇIKLAMALAR  79
MADDE 131: Ödeme Müddeti İçinde Taşınmazın İdaresi  80
AÇIKLAMALAR  80
MADDE 132: Sonradan Tesis Edilen Taşınmaz Mükellefiyetleri ve İpotekli ve Mahcuz Taşınmazların Kiralanmasında Hüküm  81
AÇIKLAMALAR  81
MADDE 133: İhalenin Feshi ve Farkının Tahsili  81
AÇIKLAMALAR  82
I. İhalenin İcra Müdürü Tarafından Kaldırılması  82
II. Verilen Karara Karşı Şikâyet Yoluna Başvurma  82
III. İhalenin Kaldırılması ve İhalenin Feshi Arasındaki Farklar  83
IV. Teminat Akçesinin Alıkonulması  83
V. Alıcıdan Önce En Yüksek Pey Sürmüş Olan Kişiye Yapılan Teklif  83
VI. Yeniden İhale Yapılması  83
VI. İhalenin Feshine Sebep Olan Önceki Alıcıların Sorumluluğu  84
MADDE 134: İhalenin Neticesi ve Feshi  85
AÇIKLAMALAR  86
I. Genel Olarak  86
II. İhalenin Feshi Sebepleri  87
1. Yargıtay İçtihatlarına Konu Olan Bazı Örnekler  87
2. Satış Talebi Nedeniyle İhalenin Feshi Sebepleri  96
3. Artırmaya Hazırlık Döneminde Yapılan İşlemlerle İlgili İhalenin Feshi Sebepleri  96
4. Artırmanın Yapılmasındaki Usulsüzlüklerle İlgili İhalenin Feshi Sebepleri  97
5. Artırmaya Fesat Karıştırılmış Olması  98
6. Satılan Malın Esaslı Niteliklerinde Yanılma  98
III. İhalenin Feshi Usulü  98
1. Görevli Merci  98
a. İcra Mahkemesi  98
b. Sulh Hukuk Mahkemesi  99
2. Yetkili İcra Mahkemesi  101
3. İhalenin Feshini İsteme Süresi  101
4. İhalenin Feshini İsteyebilecek Kişiler  108
a. Alacaklı  108
b. Borçlu  109
c. Tapu Sicilinde Kayıtlı Bulunan İlgililer  109
d. İhaleye Katılmış Olanlar  109
e. Mal Kendisine İhale Edilen Alıcı  109
5. Hukuki Yarar Şartı  109
6. İhalenin Feshinde Taraflar  110
7. İhalenin Feshi Talebi  110
8. İhalenin Feshi Talebinin İncelenmesi  112
9. İhalenin Feshi Talebi Üzerine Verilen Kararlar  113
a. İhalenin Feshi Talebinin Reddi Kararı  113
b. İhalenin Feshi Kararı  114
10. Kanun Yollarına Müracaat  114
IV. İhalenin Feshinin Sonuçları  115
1. İhalenin Feshi Talebinin Reddi Kararının Sonuçları  115
2. İhalenin Feshi Kararının Sonuçları  116
İÇTİHATLAR  146
MADDE 135: Tescil İçin Tapuya Tebliğ ve Zorla Çıkarma  1063
AÇIKLAMALAR  1063
I. İhale Edilen Taşınmazın Tapuya Alıcı Adına Tescili  1063
II. Taşınmazı İşgal Eden Kişinin Tahliye Edilmesi  1063
III. Üçüncü Kişi Tarafından Açılan Menfi Tespit Davası  1064
IV. Taşınmazdan Cebri İle Yolu İle Tahliye Edilen Kişinin Tekrar Taşınmazı İşgal Etmesi  1064
V. Ortaklığın Giderilmesi Davasındaki Uygulama Alanı  1064
MADDE 136: Taşınmazların Satışına İlişkin Hükümlerin Gemilere Uygulanması  1065
AÇIKLAMALAR  1065
MADDE 137: Aile Yurtları  1066
AÇIKLAMALAR  1066
MADDE 138: Paraların Paylaştırılması Zamanı, Masraflar ve Vekâlet Ücreti  1066
AÇIKLAMALAR  1066
MADDE 139: İcra Dairesinin Tamamlama Hacizleri  1067
AÇIKLAMALAR  1067
MADDE 140: Sıra Cetveli  1068
AÇIKLAMALAR  1068
MADDE 141: Cetvel Suretlerinin Tebliği  1070
AÇIKLAMALAR  1070
MADDE 142: Cetvele İtiraz  1070
AÇIKLAMALAR  1071
I. Sıra Cetveline Karşı Şikâyet Yolu  1071
1. Sıra Cetveline Şikâyet Yoluna Hangi Durumda Başvurulabilir?  1071
2. Sıra Cetveline İlişkin Şikâyet Süresi  1071
3. Sıra Cetveline Şikâyette Taraflar  1071
4. Sıra Cetveline Şikâyette Görev ve Yetki  1072
5. Sıra Cetveline Şikâyetin Şekli  1072
6. Sıra Cetveline Şikâyette Yargılama Usulü  1072
7. Sıra Cetveline Şikâyetin Sonuçları  1072
8. Sıra Cetveline Şikâyet Üzerine Verilen Kararlara Karşı Kanun Yolları  1073
II. Sıra Cetveline İtiraz Davası  1073
1. Sıra Cetveline İtiraz Davası Hangi Durumda Açılabilir?  1073
2. Sıra Cetveline İtiraz Davasında Dava Açma Süresi  1073
3. Sıra Cetveline İtiraz Davasında Davanın Tarafları  1074
4. Sıra Cetveline İtiraz Davasında Görev ve Yetki  1074
5. Sıra Cetveline İtiraz Davasında Yargılama Usulü  1074
6. Sıra Cetveline İtiraz Davasında Davanın Sonuçları  1075
7. Sıra Cetveline İtiraz Davasında Harç ve Vekâlet Ücreti  1075
8. Sıra Cetveline İtiraz Davasında Verilen Kararlara Karşı Kanun Yolları  1075
MADDE 142/a: Teminat Karşılığı Ödeme  1075
AÇIKLAMALAR  1076
MADDE 143: Borç Ödemeden Aciz Vesikası  1076
AÇIKLAMALAR  1077
I. Borç Ödemeden Aciz Belgesi  1077
II. Aciz Belgesinin verilebilme şartları  1078
III. Aciz Belgesinin Hükümleri  1078
1. Aciz Belgesinin Takip Hukuku Bakımından Hükümleri  1078
2. Aciz Belgesinin Maddi Hukuk Bakımından Hükümler  1079
3. Aciz Belgesinin Ceza Hukuku Bakımından Hükümleri  1079
IV. Aciz Belgesinin Çeşitleri  1081
1. Kesin Aciz Belgesi  1081
2. Geçici Aciz Belgesi  1081
3. İflâs Tasfiyesi Sonunda Verilen Aciz Belgesi  1081
MADDE 345/b: Artırmadan Çekilme  1082
AÇIKLAMALAR  1082
Yararlanılan Kaynaklar  1085
Kavramlar Dizini  1089
 


Canan Ruhi ...
Ağustos 2016
240.50 TL
Sepete Ekle
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Eylül 2020
79.00 TL
Sepete Ekle
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Eylül 2020
99.00 TL
Sepete Ekle
Hakan Pekcanıtez
Temmuz 2020
165.00 TL
İndirimli: 139.90 TL (%15)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Sunuş  7
İCRA VE İFLAS KANUNU’NA
GÖRE TAŞINMAZ VE TAŞINIR MAL SATIŞI
I. GENEL BİLGİ  15
II. TAŞINMAZ MAL SATIŞI  15
III. TAŞINIR MAL SATIŞI  28
İCRA VE İFLÂS KANUNU
MADDE 106: Talep İçin Müddetler  37
AÇIKLAMALAR  37
I. Satış Talebi  37
II. Satış Talep Etme Süresi  38
III. Satış Talebinin Yapılması  40
MADDE 107: Talep Hakkı  41
AÇIKLAMALAR  41
MADDE 108: Muvakkat Haciz Halinde  41
AÇIKLAMALAR  41
MADDE 109: Satışın Tatili  42
AÇIKLAMALAR  42
MADDE 110: Haczin Kalkması  42
AÇIKLAMALAR  42
MADDE 111: Taksitle Ödeme  43
AÇIKLAMALAR  44
I. Hacizden Önce Taksitle Ödeme  44
II. Hacizden Sonra Taksitle Ödeme  45
III. Borcu Ödeme Şartını İhlal (Taahhüdü İhlal)  45
MADDE 112: Müddetler  47
AÇIKLAMALAR  47
MADDE 113: Vaktinden Evvel Satış  47
AÇIKLAMALAR  47
MADDE 114: Artırma Hazırlık Tedbirleri  48
AÇIKLAMALAR  48
I. Açık Artırmaya Hazırlık  48
II. İlânın Şekli ve Süresi  49
MADDE 115: İhalenin Yapılması  50
AÇIKLAMALAR  50
I. İhalenin Yer, Gün ve Saati  50
II. İhalenin Yapılması  51
MADDE 116: İkinci Artırma  53
AÇIKLAMALAR  53
MADDE 117: Altın ve Gümüş Eşya  53
AÇIKLAMALAR  53
MADDE 118: Satış Bedelinin Ödenmemesi, İhale Farklarının Tahsili Sureti  53
AÇIKLAMALAR  54
I. Taşınır Malın İhale İle Satılması  54
II. İhale Bedelinin Ödenmesi  54
III. İhale Bedelinin Ödenmemesi Durumunda İhalenin Kaldırılması  54
MADDE 119: Pazarlık Suretiyle Satış  55
AÇIKLAMALAR  55
I. Genel Olarak  55
II. Pazarlık Suretiyle Satışın Şartları  56
MADDE 120: Ödeme Yerine Alacakların Devri  56
AÇIKLAMALAR  57
I. Haczedilen Alacağın Ödeme Yerine Geçmek Üzere Devri  57
II. Haczedilen Alacağın Tahsil İçin Devri  57
MADDE 121: Paraya Çevirmenin Diğer Tarzı İştirak Halinde Mülkiyet Hisseleri  58
AÇIKLAMALAR  58
I. Genel Olarak  58
II. Haczedilen İntifa Hakkının Paraya Çevrilmesi  59
III. Hisselerin Paraya Çevrilmesi  59
1. Haczedilen Şirket Hissesinin Paraya Çevrilmesi  59
2. Haczedilen Elbirliği Mülkiyet Hissesinin Paraya Çevrilmesi  59
a. Hacizli Miras Hissesinin Paraya Çevrilmesi  59
b. Haczedilen Adi Şirket ve Anonim Şirket Hissesinin Paraya Çevrilmesi  60
IV. Haczedilen Paylı Mülkiyet Hissesinin Paraya Çevrilmesi  60
MADDE 122: Aile Mal Ortaklığı  61
AÇIKLAMALAR  61
MADDE 123: Satış Müddeti  61
AÇIKLAMALAR  61
MADDE 124: Şartnamenin Açık Bulundurulması  62
AÇIKLAMALAR  62
MADDE 125: Münderecatı  63
AÇIKLAMALAR  63
MADDE 126: Artırma İlanı, Artırma Hazırlıkları ve İlgililere İhtar  64
AÇIKLAMALAR  65
I. İlan Süresi  65
II. Artırma İlanı, Artırma Hazırlıkları ve İlgililere İhtar  65
III. İlânın Şekli  66
MADDE 127: Ayrıca Tebliğler  67
AÇIKLAMALAR  67
MADDE 128: Mükellefiyetlerin Listesi  69
AÇIKLAMALAR  69
I. Mükellefiyetler Listesi  69
II. Kıymet Takdiri  70
MADDE 128/a: Kıymet Takdirine İlişkin Şikâyet  71
AÇIKLAMALAR  72
MADDE 129: İhale  73
AÇIKLAMALAR  73
I. Artırmayı Yapacak Merci  73
II. Görevli Memur  74
III. Satışın Yapılacağı Yer, Gün ve Saat  74
IV. Teminat Gösterme Yükümlülüğü  75
V. Fiil Ehliyetine Sahip Olmak  75
VI. Birinci Artırma  76
VII. İkinci Artırma  77
VIII. İhale Tutanağı  78
MADDE 130: Ödeme Usulü  79
AÇIKLAMALAR  79
MADDE 131: Ödeme Müddeti İçinde Taşınmazın İdaresi  80
AÇIKLAMALAR  80
MADDE 132: Sonradan Tesis Edilen Taşınmaz Mükellefiyetleri ve İpotekli ve Mahcuz Taşınmazların Kiralanmasında Hüküm  81
AÇIKLAMALAR  81
MADDE 133: İhalenin Feshi ve Farkının Tahsili  81
AÇIKLAMALAR  82
I. İhalenin İcra Müdürü Tarafından Kaldırılması  82
II. Verilen Karara Karşı Şikâyet Yoluna Başvurma  82
III. İhalenin Kaldırılması ve İhalenin Feshi Arasındaki Farklar  83
IV. Teminat Akçesinin Alıkonulması  83
V. Alıcıdan Önce En Yüksek Pey Sürmüş Olan Kişiye Yapılan Teklif  83
VI. Yeniden İhale Yapılması  83
VI. İhalenin Feshine Sebep Olan Önceki Alıcıların Sorumluluğu  84
MADDE 134: İhalenin Neticesi ve Feshi  85
AÇIKLAMALAR  86
I. Genel Olarak  86
II. İhalenin Feshi Sebepleri  87
1. Yargıtay İçtihatlarına Konu Olan Bazı Örnekler  87
2. Satış Talebi Nedeniyle İhalenin Feshi Sebepleri  96
3. Artırmaya Hazırlık Döneminde Yapılan İşlemlerle İlgili İhalenin Feshi Sebepleri  96
4. Artırmanın Yapılmasındaki Usulsüzlüklerle İlgili İhalenin Feshi Sebepleri  97
5. Artırmaya Fesat Karıştırılmış Olması  98
6. Satılan Malın Esaslı Niteliklerinde Yanılma  98
III. İhalenin Feshi Usulü  98
1. Görevli Merci  98
a. İcra Mahkemesi  98
b. Sulh Hukuk Mahkemesi  99
2. Yetkili İcra Mahkemesi  101
3. İhalenin Feshini İsteme Süresi  101
4. İhalenin Feshini İsteyebilecek Kişiler  108
a. Alacaklı  108
b. Borçlu  109
c. Tapu Sicilinde Kayıtlı Bulunan İlgililer  109
d. İhaleye Katılmış Olanlar  109
e. Mal Kendisine İhale Edilen Alıcı  109
5. Hukuki Yarar Şartı  109
6. İhalenin Feshinde Taraflar  110
7. İhalenin Feshi Talebi  110
8. İhalenin Feshi Talebinin İncelenmesi  112
9. İhalenin Feshi Talebi Üzerine Verilen Kararlar  113
a. İhalenin Feshi Talebinin Reddi Kararı  113
b. İhalenin Feshi Kararı  114
10. Kanun Yollarına Müracaat  114
IV. İhalenin Feshinin Sonuçları  115
1. İhalenin Feshi Talebinin Reddi Kararının Sonuçları  115
2. İhalenin Feshi Kararının Sonuçları  116
İÇTİHATLAR  146
MADDE 135: Tescil İçin Tapuya Tebliğ ve Zorla Çıkarma  1063
AÇIKLAMALAR  1063
I. İhale Edilen Taşınmazın Tapuya Alıcı Adına Tescili  1063
II. Taşınmazı İşgal Eden Kişinin Tahliye Edilmesi  1063
III. Üçüncü Kişi Tarafından Açılan Menfi Tespit Davası  1064
IV. Taşınmazdan Cebri İle Yolu İle Tahliye Edilen Kişinin Tekrar Taşınmazı İşgal Etmesi  1064
V. Ortaklığın Giderilmesi Davasındaki Uygulama Alanı  1064
MADDE 136: Taşınmazların Satışına İlişkin Hükümlerin Gemilere Uygulanması  1065
AÇIKLAMALAR  1065
MADDE 137: Aile Yurtları  1066
AÇIKLAMALAR  1066
MADDE 138: Paraların Paylaştırılması Zamanı, Masraflar ve Vekâlet Ücreti  1066
AÇIKLAMALAR  1066
MADDE 139: İcra Dairesinin Tamamlama Hacizleri  1067
AÇIKLAMALAR  1067
MADDE 140: Sıra Cetveli  1068
AÇIKLAMALAR  1068
MADDE 141: Cetvel Suretlerinin Tebliği  1070
AÇIKLAMALAR  1070
MADDE 142: Cetvele İtiraz  1070
AÇIKLAMALAR  1071
I. Sıra Cetveline Karşı Şikâyet Yolu  1071
1. Sıra Cetveline Şikâyet Yoluna Hangi Durumda Başvurulabilir?  1071
2. Sıra Cetveline İlişkin Şikâyet Süresi  1071
3. Sıra Cetveline Şikâyette Taraflar  1071
4. Sıra Cetveline Şikâyette Görev ve Yetki  1072
5. Sıra Cetveline Şikâyetin Şekli  1072
6. Sıra Cetveline Şikâyette Yargılama Usulü  1072
7. Sıra Cetveline Şikâyetin Sonuçları  1072
8. Sıra Cetveline Şikâyet Üzerine Verilen Kararlara Karşı Kanun Yolları  1073
II. Sıra Cetveline İtiraz Davası  1073
1. Sıra Cetveline İtiraz Davası Hangi Durumda Açılabilir?  1073
2. Sıra Cetveline İtiraz Davasında Dava Açma Süresi  1073
3. Sıra Cetveline İtiraz Davasında Davanın Tarafları  1074
4. Sıra Cetveline İtiraz Davasında Görev ve Yetki  1074
5. Sıra Cetveline İtiraz Davasında Yargılama Usulü  1074
6. Sıra Cetveline İtiraz Davasında Davanın Sonuçları  1075
7. Sıra Cetveline İtiraz Davasında Harç ve Vekâlet Ücreti  1075
8. Sıra Cetveline İtiraz Davasında Verilen Kararlara Karşı Kanun Yolları  1075
MADDE 142/a: Teminat Karşılığı Ödeme  1075
AÇIKLAMALAR  1076
MADDE 143: Borç Ödemeden Aciz Vesikası  1076
AÇIKLAMALAR  1077
I. Borç Ödemeden Aciz Belgesi  1077
II. Aciz Belgesinin verilebilme şartları  1078
III. Aciz Belgesinin Hükümleri  1078
1. Aciz Belgesinin Takip Hukuku Bakımından Hükümleri  1078
2. Aciz Belgesinin Maddi Hukuk Bakımından Hükümler  1079
3. Aciz Belgesinin Ceza Hukuku Bakımından Hükümleri  1079
IV. Aciz Belgesinin Çeşitleri  1081
1. Kesin Aciz Belgesi  1081
2. Geçici Aciz Belgesi  1081
3. İflâs Tasfiyesi Sonunda Verilen Aciz Belgesi  1081
MADDE 345/b: Artırmadan Çekilme  1082
AÇIKLAMALAR  1082
Yararlanılan Kaynaklar  1085
Kavramlar Dizini  1089
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020