Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Açıklamalı – İçtihatlı
Taşınmaz Satış Vaadi
Satış Vaadine Dayalı Tapu İptali – Tescil Elatmanın Önlenmesi Davaları
Ocak 2014 / 3. Baskı / 640 Syf.
Fiyatı: 120.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Taşınmaz satış vaadi, Borçlar Kanunumuzun düzenlediği en önemli bir sözleşme türüdür. Bu önemi nedeniyledir ki, taşınmaz satış vaadinden kaynaklanan çekişmeler yargının önüne çokça dava olarak gelmektedir. Bu davaların çok büyük bir bölümünü ise, satış vaadine dayalı tapu iptali ve tescil davaları oluşturur.

Bunun içindir ki, bu kitapta, öncelikle ilk bölüm olarak taşınmazı satış vaadi sözleşmesi, uygulama ağırlıklı olarak her yönüyle ele alınmış; ikinci bölüm olarak da satış vaadine dayalı tapu iptali ve tescil davaları yine ağırlıklı olarak son derece ayrıntılı incelenmiş; her konu Yargıtay içtihatları ile zenginleştirilmiştir.

Konu Başlıkları
Genel Olarak Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmeleri
Yasal Dayanağı ve Hukuki Niteliği – Kurulup Düzenlenmesi
Tapu Siciline Şerhi – Sona Ermesi – Hak ve Borcun Devri
Taşınmaz Satış Vaadine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davaları
Mülkiyet Hakkı Sahibinin Satış Vaadinde Bulunmasına Dayalı Tapu İptali Davaları
Yüklenicinin Yaptığı İnşaattan Kendisine Düşen Bağımsız Bölümün Satış
Vaadine Dayalı Tapu İptali Davaları
Taşınmaz Satış Vaadine Dayalı Tapu İptali Davalarında İleri Sürülen Savunmalar
Taşınmaz Satış Vaadine Dayalı Tapu İptali Davalarında İcra ve İflas
Kanununun Uygulanmasını Gerektiren Nedenler
Taşınmaz Satış Vaadine Dayalı Tapu İptali Davalarına İlişin Usul Kuralları
Taşınmaz Satış Vaadine Dayalı Elatmanın Önlenmesi Davaları
Barkod: 9789750226861
Yayın Tarihi: Ocak 2014
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 640
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Üçüncü Baskıya Önsöz  7
İkinci Baskıya Önsöz  9
Önsöz  11
Kısaltmalar  29
BİRİNCİ KİTAP
GENEL OLARAK TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİ
§1. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN YASAL DAYANAĞI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  31
I. Yasal Dayanağı  31
II. Tanımı, Hukuki Niteliği Çeşitleri  32
A. Tanımı  32
B. Niteliği  33
1. Bir (Önsözleşme) Olduğu  33
2. Kişisel Hak Olduğu  34
İÇTİHATLAR  35
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  35
2. Daire Kararları  40
3. Güçlendirilmiş Şahsi Hakka Dönüştürülebileceği  44
4. Geçerliliği  44
C. Çeşitleri  44
III. Yaptırım Etkisi  45
İÇTİHATLAR  46
1. Daire Kararları  46
§2. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN DİĞER SÖZLEŞMELERLE KARŞILAŞTIRILMASI VE BUNLARDAN FARKI  51
I. Taşınmaz Satımından  51
II. İştira (Alım), Vefa (Geri Alım) ve Şuf’a (Önalım) Haklarından  51
III. Trampadan  51
IV. Başkasının Fiilinin Taahhütten  52
V. Miras Hakkının Temlikinden  52
VI. İcap ile Bağlılıktan  52
§3. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN KURULUP DÜZENLENMESİ  53
I. Genel Açıklama ve İki Taraflı Sözleşme Olduğu  53
II. Taraflara İlişkin Koşullar  53
A. Vaad Eden (Vaad Borçlusu)  53
1. Gerçek Kişi  53
İÇTİHATLAR  54
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  54
2. Daire Kararları  54
a. Tapu ile Malik Olan Kişi  57
b. Tapu ile Malik Olmayan Kişi  57
İÇTİHATLAR  58
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  58
2. Daire Kararları  58
2. Tüzel Kişi  59
İÇTİHATLAR  59
1. Daire Kararları  59
3. Vaad Edenin Tasarruf (Sözleşme Yapma) Ehliyetine ve Yetkisine Sahip Olması  61
İÇTİHATLAR  63
1. Daire Kararları  63
B. Vaad Edilen (Vaad Alacaklısı)  75
İÇTİHATLAR  75
C. Vekil Aracılığıyla Sözleşme Yapılabilmesi  76
İÇTİHATLAR  78
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  78
2. Daire Kararları  81
III. Vaad Edilen Taşınmaza İlişkin Koşullar  96
A. Taşınmazın Tapuda Kayıtlı Olması  96
B. Taşınmazın Mülkiyet Durumundan Kaynaklanan Koşullar  97
1. Tek Kişinin Mülkiyetine Konu Taşınmazın Malikince Satışının Vaadi  97
İÇTİHATLAR  97
1. Daire Kararları  97
2. Birlikte Mülkiyete Konu Taşınmazın Malikince Satışının Vaadi  98
a. Paylı Mülkiyete (Müşterek Mülkiyete) Konu Bir Taşınmazın Malikince Satışının Vaadi  98
İÇTİHATLAR  99
1. Daire Kararları  99
b. Elbirliği Mülkiyetine (İştirak Halinde Mülkiyete) Konu Bir Taşınmazın Malikince Satışının Vaadi  103
aa. Elbirliği Mülkiyetine Konu Payın Üçüncü Kişiye Satışının Vaadi  103
İÇTİHATLAR  104
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  104
2. Daire Kararları  106
bb. Elbirliği Mülkiyetine Konu Payın Diğer Elbirliği Paydaşa Satışının Vaadi (Miras Payının Satışının Vaadi)  111
İÇTİHATLAR  112
1. Daire Kararları  112
cc. Elbirliği Mülkiyetine Konu Payın Önce Üçüncü Kişiye Satışının Vaadi ve Daha Sonra Üçüncü Kişinin Bu Payı Elbirliği Paydaşına Satmayı Vaad Etmesi  114
İÇTİHATLAR  114
1. Daire Kararları  114
3. Paylı Mülkiyete ve Elbirliği Mülkiyetine Konu Taşınmazın Satışının Vaadi  114
İÇTİHATLAR  115
1. Daire Kararları  115
4. Taşınmazın 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa Konu Olması  115
a. Kat Mülkiyetine Konu Taşınmaz  115
b. Kat İrtifakına Konu Taşınmaz  115
5. Ana Taşınmazda Kat Mülkiyeti veya Kat İrtifakı Kurulmadan Önce Bağımsız Bölümün Satışının Vaadi  116
6. Vakıf Taşınmazının Satışının Vaadi  116
İÇTİHATLAR  116
1. Daire Kararları  116
7. Kooperatif Taşınmazının Satışının Vaadi  118
İÇTİHATLAR  118
1. Daire Kararları  118
C. Vaad Konusu Taşınmazın Belirli veya Belirlenebilir Olması Koşulu  120
İÇTİHATLAR  120
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  120
2. Daire Kararları  121
D. Vaad Konusu Taşınmazın Yasal Engelli Olmaması  126
E. Taşınmaz Bedelinin Belirlenmiş Olması Koşulu ve Ödenmesi  126
1. Genel Olarak Bedel  126
2. Bedelin veya Kalan (Bakiye) Bedelin Ödetilmesi Usulü  127
3. Uyarlama Olanağı Sorunu  127
İÇTİHATLAR  128
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  128
2. Daire Kararları  130
IV. Düzenleme Biçimine İlişkin Koşullar  139
A. Sözleşmeyi Düzenleyecekler  139
İÇTİHATLAR  140
1. İçtihadı Birleştirme Kararı  140
2. Daire Kararı  141
B. Düzenleme ve İfade Biçimi  143
1. Düzenleme Biçimi  143
2. Sözleşmedeki İfade Biçimi  144
İÇTİHATLAR  144
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  144
2. Daire Kararları  145
C. Değiştirilmesi ve Yorumlanması  148
1. Değiştirilmesi  148
2. Yorumu  148
İÇTİHATLAR  149
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  149
2. Daire Kararları  155
D. Karma Sözleşme Olarak Düzenlenebileceği  159
İÇTİHATLAR  159
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  159
E. Sözleşmenin Şekle ve Esasa Aykırı Düzenlenmesi ve Doğurduğu Sonuçlar  160
İÇTİHATLAR  161
1. Daire Kararları  161
§4. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN TAPU SİCİLİNE ŞERHİ  163
I. Şerhin Yasal Dayanağı  163
II. Şerhin Konulması Usulü ve Konulabilirlik Koşulları  163
III. Şerhin Etkisi ve Etki Süresi  164
İÇTİHATLAR  167
1. Daire Kararları  167
§5. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  179
I. Sözleşmenin Yerine Getirilmesi - İfa  179
II. Fesih  179
A. İki Taraflı Fesih  179
B. Tek Taraflı Fesih  179
C. Feshin Geçerliliği  180
D. Fesih Davası (Mahkeme Hükmü ile Fesih)  180
E. Yargıtay Uygulaması ile Öngörülen ve Satış Vaadini Sonlandıran veya Sonlandırmayan Nedenler  180
1. Sonlandıran Nedenler  180
a. Satış Bedelinin Dava Yoluyla Geri Alınması  180
b. Satış Bedelinin İcra Yoluyla Tahsili  180
2. Sonlandırmayan (Feshi Geçerli Kılmayan) Nedenler  181
İÇTİHATLAR  181
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  181
2. Daire Kararları  184
III. Zamanaşımı  189
IV. Kamulaştırma  190
V. Sıfatların Birleşmesi  190
VI. Taşınmazın Tamamen Yok Olması  190
§6. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİNDEN DOĞAN HAK VE BORCUN DEVRİ (ÖZELLİKLE ALACAĞIN TEMLİKİ = ALACAĞIN DEVRİ)  191
I. Vaad Alacaklısı Bakımından  191
II. Vaad Borçlusu Bakımından  192
III. Vaade Alacaklısı veya Borçlusunun Ölümünde Durum  192
İÇTİHATLAR  192
1. Daire Kararları  192
§7. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİNDE TAHVİL (ÇEVİRME) KURALI UYGULAMASI  201
I. Tanımı ve Uygulama Biçimi  201
II. Uygulama Örnekleri  201
İÇTİHATLAR  202
1. Daire Kararları  202
§8. BİR TAŞINMAZIN BİRDEN FAZLA SATIŞ VAADİNE KONU EDİLMESİ (KİŞİSEL HAKLARIN YARIŞMASI – ÖNCELİK İLKESİ)  207
İÇTİHATLAR  208
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  208
2. Daire Kararları  208
§9. VAAD KONUSU TAŞINMAZIN DAHA SONRA ÜÇÜNCÜ KİŞİYE TAPUDAN SATILMASI (ŞAHSİ HAK – AYNİ HAK ÇATIŞMASI)  211
I. Vaad Edilen Taşınmazın Tescil Davası Açılmadan 3. Kişiye Satılması  211
A. Satış Vaadi Tapunun Şerh Edilmemişse  211
B. Satış Vaadi Şerhedilmişse  212
II. Vaad Edilen Taşınmazın Tescil Davası Açıldıktan Sonra 3. Kişiye Satılması  212
A. Satış Vaadi Şerhedilmişse  212
B. Satış Vaadi Şerhedilmemişse  212
C. Tedbir Konulmuş Olması Durumunda  213
III. Vaad Edilen Taşınmazın Tescil Hükmü Alındıktan Ancak Kararın Tapuya Tescilinden Önce Tapudan 3. Kişiye Satılması  213
İÇTİHATLAR  214
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  214
2. Daire Kararları  216
§10. ÖZEL YASALARA TÂBİ TAŞINMAZLARIN SATIŞ VAADİNDE GEÇERLİLİK VE İFA OLANAĞI  224
I. Yürürlükten Kalkmış Yasalar  224
A. 4753 Sayılı Kanuna Tâbi Taşınmazlarda  224
İÇTİHATLAR  224
1. Daire Kararları  224
B. 2510 Sayılı Kanuna Tâbi Taşınmazlar  229
İÇTİHATLAR  230
1. Daire Kararları  230
II. Yürürlükteki Yasalar  232
A. 775 Sayılı Kanuna Tabi Taşınmazlar  232
İÇTİHATLAR  233
1. Daire Kararları  233
B. 1164 Sayılı Kanuna Tâbi Taşınmazlar  234
İÇTİHATLAR  235
1. Daire Kararları  235
C. 3083 sayılı Kanuna Tâbi Taşınmazlar  236
İÇTİHATLAR  237
1. Daire Kararları  237
D. 5543 sayılı İskân Kanununa Tâbi Taşınmazlar  239
İÇTİHATLAR  240
1. Daire Kararları  240
E. Özel Orman  241
İÇTİHATLAR  241
1. Daire Kararları  241
F. 3194 Sayılı İmar Kanunu  241
G. 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’na Tabi Taşınmazlar  242
İÇTİHATLAR  243
1. Daire Kararları  243
H. 442 Sayılı Köy Kanununa 3367 Sayılı Kanunla Eklenen Ek Madde 13’deki Taşınmazlar  247
İÇTİHATLAR  247
1. Daire Kararları  247
I. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu  248
İÇTİHATLAR  249
1. Daire Kararları  249
İ. 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 35. Maddesi (Yabancıların Mülk Edinmesi)  250
İÇTİHAT  251
1. Daire Kararları  251
III. Uygulamanın Satış Vaadine Engel Görmediği Yasalar  251
A. 7010 sayılı Tabii Afetler Kanunu  251
İÇTİHATLAR  252
B. 7269 sayılı Kanun  253
İÇTİHATLAR  253
C. 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Ayları Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Hakkında Kanun (Tapu Tahsis Belgeli Yerin Satışının Vaadi)  254
1. Genel Bilgi  254
2. Satış Vaadine Konu Edilebileceği  255
İÇTİHATLAR  256
1. Daire Kararları  256
§11. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİNDE ZAMANAŞIMI  263
I. Satış Vaadinin Tâbi Olduğu Zamanaşımı Süresi  263
II. Zamanaşımının Def’i olarak İleri Sürülmesi  263
III. Zamanaşımı Süresinin Başlaması  263
İÇTİHATLAR  265
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  265
2. Daire Kararları  267
§12. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİNİN ÖNALIM (ŞUF’A) HAKKIYLA KARŞILAŞMASI VE ETKİSİ  276
İÇTİHATLAR  276
1. Daire Kararları  276
§13. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ İLE İLGİLİ BAZI ÖZEL DURUMLAR VE SORUNLAR  279
I. Taşınmazın Kadastro Öncesinde Satış Vaadine Konu Edilmesi  279
A. 766 Sayılı Tapulama Kanunu Bakımından  279
İÇTİHATLAR  279
1. Daire Kararları  279
B. 2613 Sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu Bakımından  280
İÇTİHATLAR  281
1. Daire Kararları  281
C. Açıklama  281
D. 3402 sayılı Kadastro Kanunu Bakımından  282
İÇTİHATLAR  282
1. Daire Kararları  282
II. Satış Vaadine Konu Taşınmazın Kamulaştırması  285
İÇTİHATLAR  286
1. Daire Kararları  286
III. Satışı Vaad Edilen Birlikte Mülkiyete (Paylı veya Elbirliği Mülkiyetine) Konu Bir Taşınmaz Hakkında Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılması ve Satılması  287
A. Genel Açıklama  287
B. Paylı Mülkiyette Ortaklığın Giderilmesi İstemi  288
C. Elbirliği Mülkiyetinde Ortaklığın Giderilmesi İstemi  288
1. Satışın Yapılmamış Olması Hali  289
2. Satışın Yapılmış Olması Hali  289
İÇTİHATLAR  290
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  290
1. Daire Kararları  292
IV. Satış Vaadine Konu Taşınmazda Nef’i ve Hasar  296
§14. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİNDEN KAYNAKLANAN BORÇ İLİŞKİSİNİN DOĞURDUĞU SONUÇLAR  297
I. İfa Borcu  297
A. Bizzat İfa  297
B. Dava Yoluyla İfa  297
C. Tazminat İstemi  297
D. Eksik İfada Arsa Sahibinin Borçlar Kanunun 97. Maddesine Göre Eksikleri Gidermek İçin İzin İsteme Hakkı (Nama İfa İstemi)  297
II. İfa Borcunun Engelleri  298
A. İfa Zamanının Gelmemiş Olması  298
İÇTİHATLAR  298
1. Daire Kararları  298
B. Vaad Borçlusunun Cayma Hakkına Sahip Olması  305
İÇTİHATLAR  306
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  306
2. Daire Kararları  307
C. Cezai Koşul Ödenmesi Yoluyla Sözleşmeden Dönme Hakkı  307
İÇTİHATLAR  308
1. Daire Kararları  308
D. Elbirliği Ortaklığına İlişkin Payın Satışının Vaadi  313
E. Vaad Alacaklısının Edimini Yerine Getirmemesi  313
İÇTİHATLAR  314
1. Daire Kararları  314
F. İfanın İmkansızlaşması Hali (Tasarruf Yetkisi Yoksunluğu) ve Tazmin Borcu  315
1. Taşınmazın Vaad Borçlusunca Üçüncü Kişiye Temliki  315
2. Kendisine Ait Olmayan Taşınmazın Satışının Vaadindeki Durum  315
3. Kamulaştırma  316
4. Taşınmaz Mülkiyetinin Hükmen Yitirilmesi  316
5. İmar Yönünden Olanaksızlık  316
6. Sözleşmenin İptaline Hükmedilmesi  316
7. Tapunun Hukuken Geçersizleşmesi  316
8. Sözleşmenin Feshedilmesi  317
9. 3402 Sayılı Kanunun 12/4 Uygulaması  317
10. Binanın Depremde Yıkılması  317
11. Tazmin Borcu  317
İÇTİHATLAR  318
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  318
2. Daire Kararları  327
3. Tazmin Borcuna İlişkin Daire Kararları  331
G. İfanın İmkansızlaşınca Sözleşmenin İptaline Karar Verilemeyeceği  343
İÇTİHATLAR  343
1. Daire Kararları  343
§15. SATIŞ VAADİNE KONU TAŞINMAZ ÜZERİNDE ÖZEL KAYITLAMALAR BULUNMASI  345
I. Haciz  345
İÇTİHATLAR  345
1. Daire Kararları  345
II. İpotek  350
İÇTİHATLAR  350
1. Daire Kararları  350
III. İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz  352
İÇTİHATLAR  352
1. Daire Kararları  352
IV. 1164 Sayılı Kanuna Göre Konulan Şerh  357
İÇTİHAT  357
1. Daire Kararları  357
V. Rehin  358
İÇTİHAT  358
1. Daire Kararları  358
İKİNCİ KİTAP
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİNE DAYALI
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVALARI Birinci Bölüm
SATIŞ VAADLERİNİN TAPU İPTALİ- TESCİLE KONU EDİLMESİ
§16. BU DAVALARA İLİŞKİN GENEL BİLGİ  359
İÇTİHATLAR  362
1. Daire Kararları  362
İkinci Bölüm
MÜLKİYET HAKKI SAHİBİNİN
SATIŞ VAADİNDE BULUNMASINA DAYALI TAPU İPTALİ DAVALARI
§17. TEK KİŞİNİN MALİK OLDUĞU TAŞINMAZIN SATIŞININ VAADİNE DAYALI TAPU İPTALİ DAVALARI  367
I. Genel Açıklama  367
II. Malikin Taşınmazın Tamamının Satışının Vaadi  368
A. İfa Olanağı  368
İÇTİHATLAR  368
1. Daire Kararları  368
B. İfa Engelleri  370
İÇTİHATLAR  371
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  371
2. Daire Kararları  372
III. Malikin Taşınmazının Belli Bir Kesiminin veya Payının Satışı Vaadi  373
A. Malikin Taşınmazının Belli Bir Kesiminin Satışın Vaadi  373
1. İfa Olanağı  373
2. İfa Engelleri  374
İÇTİHATLAR  376
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  376
2. Daire Kararları  377
B. Malikin Taşınmazından Belli Bir Payın Satışını Vaadi  384
İÇTİHATLAR  384
1. Daire Kararları  384
IV. Malikin, Üzerinde Kat Mülkiyet veya İrtifakı Kurulmuş Taşınmazda Bağımsız Bölümü Satışı Vaadi  386
A. Kat Mülkiyeti Kurulmuş Taşınmazda  386
İÇTİHATLAR  387
1. Daire Kararları  387
B. Kat İrtifakı Kurulmuş Taşınmazda  387
İÇTİHATLAR  387
1. Daire Kararları  387
V. Malikin Üzerinde Kat Mülkiyeti veya Kat İrtifakı Kurulmamış Bir Taşınmazda Bağımsız Bölüm Satışı Vaadi  388
İÇTİHATLAR  389
1. İçtihadı Birleştirme Kararı  389
2. Hukuk Genel Kurulu Kararları  392
3. Daire Kararları  393
VI. Malikçe, Arsa Tapusunun Tamamını Yükleniciye Devrettiği Durumda Kendine Düşen Bağımsız Bölümün Satışı Vaadi  397
İÇTİHAT  397
1. Daire Kararları  397
§18. BİRLİKTE MÜLKİYETE KONU BİR TAŞINMAZIN SATIŞININ VAADİNE DAYALI TAPU İPTALİ DAVALARI  399
I. Genel Açıklama  399
II. Paylı (Müşterek) Mülkiyete Konu Taşınmazda Paydaşın Satma Vaadine Dayalı Tapu İptali Davası  399
A. Paylı Mülkiyete Konu Taşınmazın Payının Tamamının Satışının Vaadi Halinde  399
İÇTİHATLAR  400
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  400
2. Daire Kararları  401
B. Paylı Mülkiyete Konu Taşınmaz Payının Bir Kısmının Satışının Vaadi Halinde  403
İÇTİHATLAR  404
1. Daire Kararları  404
III. Elbirliği (İştirak Halinde) Mülkiyetine Konu Taşınmazda Mirasçının Miras Payının Satışının Vaadine Dayalı Tapu İptali Davası  408
A. Elbirliğine Konu Payın Üçüncü Kişiye Satışının Vaadi Halinde  408
İÇTİHATLAR  409
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  409
2. Daire Kararları  412
B. Elbirliğine Konu Payın Diğer Elbirliği Paydaşa Satışının Vaadi Halinde (Miras Payının Satışının Vaadi)  416
İÇTİHATLAR  417
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  417
2. Daire Kararları  418
C. Elbirliği Mülkiyetine Konu Payın Önce Üçüncü Kişiye Satışının Vaadinden Sonra Üçüncü Kişinin Bu Payı Elbirliği Paydaşına Satmayı Vaad Etmesi Halinde  419
İÇTİHATLAR  420
1. Daire Kararları  420
Üçüncü Bölüm
YÜKLENİCİNİN YAPTIĞI İNŞAATTAN
KENDİSİNE DÜŞEN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN SATIŞ VAADİNE DAYALI
TAPU İPTALİ DAVALARI (YÜKLENİCİDEN BAĞIMSIZ BÖLÜM ALMA)
§19. BU DAVALARA AİT GENEL BİLGİLER  423
§20. KONUNUN HUKUKSAL ÇÖZÜMÜNÜN DAYANAĞI  425
İÇTİHATLAR  425
1. Daire Kararları  425
§21. YÜKLENİCİNİN BAĞIMSIZ BÖLÜM SATIŞ VAADİ  428
I. Yüklenicinin Bağımsız Bölüm Satış Vaadinin Türleri  428
A. Türleri  428
1. Arsa Payı Üzerinden Satış Vaadinde Bulunması  428
2. Kat İrtifak Hakkı Üzerinden Satış Vaadinde Bulunması  429
3. Kişisel Hakkına Dayanarak Satış Vaadinde Bulunması  429
B. Davanın Kabulünün Ana Koşulu  430
İÇTİHATLAR  432
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  432
2. Daire Kararları  442
II. Yüklenicinin Aynı Bağımsız Bölümü Birde Fazla Kişiye Satmayı Vaad Etmesi veya Haricen Satması  460
A. Birden Fazla Kişiye Yapılan Satış Vaadi  460
B. Satış Vaadine Konu Yerin Üçüncü Kişiye Tapudan Satılması  460
C. Satış Vaadine Konu Yerin Haricen Bir Başka Kişiye Satılması  460
İÇTİHATLAR  461
1. Daire Karaları  461
III. Yüklenicinin Mal Sahibinden Aldığı Vekaletle Onun Adına Bağımsız Bölümün Satışının Vaadi  463
İÇTİHATLAR  464
1. Daire Kararları  464
IV. Yüklenicinin Kat Mülkiyetine Konu Bağımsız Bölüm Satışının Vaadi  466
Dördüncü Bölüm
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİNE DAYALI
TAPU İPTALİ DAVALARINDA İLERİ SÜRÜLEN SAVUNMALAR
§22. SATIŞ VAADİNİN MUVAZAALI OLDUĞU SAVUNMASI  467
I. Genel Anlamıyla Muvazaa ve Kanıtlama İlkeleri  467
II. Satış Vaadi Sözleşmesinde Savunma Olarak Muvazaa  468
İÇTİHATLAR  470
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  470
2. Daire Kararları  480
III. Satış Vaadinin Bir Alacağın Tahsilini Önlemek İçin Muvazaalı Yapıldığı İddiası (İİK. 277 Uygulaması)  492
İÇTİHATLAR  493
1. Daire Kararları  493
§23. GABİN SAVUNMASI  499
I. Genel Anlamıyla Gabin  499
II. Satış Vaadinde Savunma Olarak Gabin  499
İÇTİHATLAR  500
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  500
2. Daire Kararları  505
§24. ALDATMA (HİLE SAVUNMASI)  512
I. Genel Anlamıyla Aldatma (Hile)  512
II. Satış Vaadinde Savunma Olarak Aldatma (Hile)  512
İÇTİHATLAR  513
1. Daire Kararları  513
§25. TAKAS SAVUNMASI  516
I. Genel Anlamıyla Takas  516
II. Satış Vaadinde Takas Savunması  516
İÇTİHATLAR  516
1. Daire Kararları  516
§26. KORKUTMA (İKRAH) SAVUNMASI  518
I. Genel Anlamda Korkutma (İkrah)  518
II. Satış Vaadinde Savunma Olarak İkrah  518
İÇTİHATLAR  518
1. Daire Kararları  518
Beşinci Bölüm
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİNE DAYALI
TAPU İPTALİ DAVALARINDA İCRA VE İFLAS KANUNUNUN UYGULANMASINI GEREKTİREN NEDENLER
§27. VAAD ALACAKLISI İLE BORÇLUNUN İFLASI  521
I. Genel Açıklama  521
II. Vaad Alacaklısı ile Borçlunun İflası  521
İÇTİHATLAR  523
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  523
2. Daire Kararları  524
3. Şerhle İlgili İçtihatlar  527
4. Şerhsiz Olanlara Ait İçtihatlar  528
5. Konkordato İçtihatları  529
§28. ALACAKLISININ BORÇLU ADINA SATIŞ VAADİNE DAYALI TAPU İPTAL DAVASI AÇMA OLANAĞI (İİK. m. 94/4)  531
İÇTİHATLAR  531
1. Daire Kararları  531
Altıncı Bölüm
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİNE DAYALI
TAPU İPTALİ DAVALARINA İLİŞİN USUL KURALLARI
§29. GÖREV  533
I. Genel Görev Saptaması  533
II. Tüketici Mahkemesinin Görevli Olması  533
İÇTİHATLAR  534
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  534
2. Daire Kararları  539
§30. YETKİ  555
I. Yasal Dayanak  555
II. Tapu İptali Davalarında Yetkili Mahkeme  555
III. Taşınmaz Satış Vaadi Şerhi Konulması veya Kaldırılması Davalarında Yetkili Mahkeme  555
İÇTİHATLAR  555
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  555
2. Daire Kararları  557
§31. TARAF TEŞKİLİ  560
I. Davacı Olma  560
İÇTİHATLAR  560
1. Daire Kararları  560
II. Davalı Olma  563
İÇTİHATLAR  564
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  564
2. Daire Kararları  568
§32. KANITLAR VE KANITLAMA USULÜ  574
İÇTİHATLAR  574
1. Daire Kararları  574
§33. SONUÇLANDIRILMASI VE HÜKÜM KURMA BİÇİMİ  580
İÇTİHATLAR  581
1. Daire Kararları  581
§34. DİĞER USUL KONULARI  587
I. Müddeabihin Temliki  587
İÇTİHATLAR  587
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  587
2. Daire Kararları  589
II. Ön (Bekletici) Sorun  591
İÇTİHATLAR  592
1. Daire Kararları  592
III. Kademeli Dava Açılması  594
İÇTİHATLAR  595
1. Daire Kararları  595
IV. Müdahale  596
İÇTİHATLAR  596
1. Daire Kararları  596
V. Kesin Hüküm  597
İÇTİHATLAR  597
1. Daire Kararları  597
VI. Yargılama Giderleri – Harç – Vekalet Ücreti  602
İÇTİHATLAR  602
1. Daire Kararları  602
VII. İnceleme Usulü  603
İÇTİHATLAR  603
1. Daire Kararları  603
2. Diğer Usul Kararları  605
VIII. Tebligat  606
İÇTİHATLAR  606
1. Daire Kararları  606
IX. Satış Vaadi Sözleşmesinin Sahteliği İddiası  608
İÇTİHATLAR  608
1. Daire Kararları  608
X. Tazminat İstemi  611
İÇTİHATLAR  611
1. Daire Kararları  611
XI. Davanın Kabulü  617
İÇTİHATLAR  617
XII. Diğer Usül Sorunları (Islah, Hukuki Dinlenme Hakkı, İşlemden Kaldırma, Temyiz İnceleme Mercii, Derdeslik, Birleştirme, İnfazda Tereddüt ve Usüli Müktesep Hak)  618
İÇTİHATLAR  618
1. Daire Kararları  618
ÜÇÜNCÜ KİTAP
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİNE DAYALI
ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARI
§35. VAAD ALACAKLISININ HAKSIZ ELATAN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI ELATMANIN ÖNLENMESİNİ İSTEMESİ  623
§36. KİŞİSEL HAK SAHİPLERİ ARASINDAKİ ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARI  624
İÇTİHATLAR  624
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  624
2. Daire Kararları  626
Kaynakça  631
Dizin  633
  

İÇİNDEKİLER
Üçüncü Baskıya Önsöz  7
İkinci Baskıya Önsöz  9
Önsöz  11
Kısaltmalar  29
BİRİNCİ KİTAP
GENEL OLARAK TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİ
§1. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN YASAL DAYANAĞI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  31
I. Yasal Dayanağı  31
II. Tanımı, Hukuki Niteliği Çeşitleri  32
A. Tanımı  32
B. Niteliği  33
1. Bir (Önsözleşme) Olduğu  33
2. Kişisel Hak Olduğu  34
İÇTİHATLAR  35
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  35
2. Daire Kararları  40
3. Güçlendirilmiş Şahsi Hakka Dönüştürülebileceği  44
4. Geçerliliği  44
C. Çeşitleri  44
III. Yaptırım Etkisi  45
İÇTİHATLAR  46
1. Daire Kararları  46
§2. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN DİĞER SÖZLEŞMELERLE KARŞILAŞTIRILMASI VE BUNLARDAN FARKI  51
I. Taşınmaz Satımından  51
II. İştira (Alım), Vefa (Geri Alım) ve Şuf’a (Önalım) Haklarından  51
III. Trampadan  51
IV. Başkasının Fiilinin Taahhütten  52
V. Miras Hakkının Temlikinden  52
VI. İcap ile Bağlılıktan  52
§3. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN KURULUP DÜZENLENMESİ  53
I. Genel Açıklama ve İki Taraflı Sözleşme Olduğu  53
II. Taraflara İlişkin Koşullar  53
A. Vaad Eden (Vaad Borçlusu)  53
1. Gerçek Kişi  53
İÇTİHATLAR  54
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  54
2. Daire Kararları  54
a. Tapu ile Malik Olan Kişi  57
b. Tapu ile Malik Olmayan Kişi  57
İÇTİHATLAR  58
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  58
2. Daire Kararları  58
2. Tüzel Kişi  59
İÇTİHATLAR  59
1. Daire Kararları  59
3. Vaad Edenin Tasarruf (Sözleşme Yapma) Ehliyetine ve Yetkisine Sahip Olması  61
İÇTİHATLAR  63
1. Daire Kararları  63
B. Vaad Edilen (Vaad Alacaklısı)  75
İÇTİHATLAR  75
C. Vekil Aracılığıyla Sözleşme Yapılabilmesi  76
İÇTİHATLAR  78
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  78
2. Daire Kararları  81
III. Vaad Edilen Taşınmaza İlişkin Koşullar  96
A. Taşınmazın Tapuda Kayıtlı Olması  96
B. Taşınmazın Mülkiyet Durumundan Kaynaklanan Koşullar  97
1. Tek Kişinin Mülkiyetine Konu Taşınmazın Malikince Satışının Vaadi  97
İÇTİHATLAR  97
1. Daire Kararları  97
2. Birlikte Mülkiyete Konu Taşınmazın Malikince Satışının Vaadi  98
a. Paylı Mülkiyete (Müşterek Mülkiyete) Konu Bir Taşınmazın Malikince Satışının Vaadi  98
İÇTİHATLAR  99
1. Daire Kararları  99
b. Elbirliği Mülkiyetine (İştirak Halinde Mülkiyete) Konu Bir Taşınmazın Malikince Satışının Vaadi  103
aa. Elbirliği Mülkiyetine Konu Payın Üçüncü Kişiye Satışının Vaadi  103
İÇTİHATLAR  104
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  104
2. Daire Kararları  106
bb. Elbirliği Mülkiyetine Konu Payın Diğer Elbirliği Paydaşa Satışının Vaadi (Miras Payının Satışının Vaadi)  111
İÇTİHATLAR  112
1. Daire Kararları  112
cc. Elbirliği Mülkiyetine Konu Payın Önce Üçüncü Kişiye Satışının Vaadi ve Daha Sonra Üçüncü Kişinin Bu Payı Elbirliği Paydaşına Satmayı Vaad Etmesi  114
İÇTİHATLAR  114
1. Daire Kararları  114
3. Paylı Mülkiyete ve Elbirliği Mülkiyetine Konu Taşınmazın Satışının Vaadi  114
İÇTİHATLAR  115
1. Daire Kararları  115
4. Taşınmazın 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa Konu Olması  115
a. Kat Mülkiyetine Konu Taşınmaz  115
b. Kat İrtifakına Konu Taşınmaz  115
5. Ana Taşınmazda Kat Mülkiyeti veya Kat İrtifakı Kurulmadan Önce Bağımsız Bölümün Satışının Vaadi  116
6. Vakıf Taşınmazının Satışının Vaadi  116
İÇTİHATLAR  116
1. Daire Kararları  116
7. Kooperatif Taşınmazının Satışının Vaadi  118
İÇTİHATLAR  118
1. Daire Kararları  118
C. Vaad Konusu Taşınmazın Belirli veya Belirlenebilir Olması Koşulu  120
İÇTİHATLAR  120
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  120
2. Daire Kararları  121
D. Vaad Konusu Taşınmazın Yasal Engelli Olmaması  126
E. Taşınmaz Bedelinin Belirlenmiş Olması Koşulu ve Ödenmesi  126
1. Genel Olarak Bedel  126
2. Bedelin veya Kalan (Bakiye) Bedelin Ödetilmesi Usulü  127
3. Uyarlama Olanağı Sorunu  127
İÇTİHATLAR  128
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  128
2. Daire Kararları  130
IV. Düzenleme Biçimine İlişkin Koşullar  139
A. Sözleşmeyi Düzenleyecekler  139
İÇTİHATLAR  140
1. İçtihadı Birleştirme Kararı  140
2. Daire Kararı  141
B. Düzenleme ve İfade Biçimi  143
1. Düzenleme Biçimi  143
2. Sözleşmedeki İfade Biçimi  144
İÇTİHATLAR  144
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  144
2. Daire Kararları  145
C. Değiştirilmesi ve Yorumlanması  148
1. Değiştirilmesi  148
2. Yorumu  148
İÇTİHATLAR  149
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  149
2. Daire Kararları  155
D. Karma Sözleşme Olarak Düzenlenebileceği  159
İÇTİHATLAR  159
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  159
E. Sözleşmenin Şekle ve Esasa Aykırı Düzenlenmesi ve Doğurduğu Sonuçlar  160
İÇTİHATLAR  161
1. Daire Kararları  161
§4. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN TAPU SİCİLİNE ŞERHİ  163
I. Şerhin Yasal Dayanağı  163
II. Şerhin Konulması Usulü ve Konulabilirlik Koşulları  163
III. Şerhin Etkisi ve Etki Süresi  164
İÇTİHATLAR  167
1. Daire Kararları  167
§5. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  179
I. Sözleşmenin Yerine Getirilmesi - İfa  179
II. Fesih  179
A. İki Taraflı Fesih  179
B. Tek Taraflı Fesih  179
C. Feshin Geçerliliği  180
D. Fesih Davası (Mahkeme Hükmü ile Fesih)  180
E. Yargıtay Uygulaması ile Öngörülen ve Satış Vaadini Sonlandıran veya Sonlandırmayan Nedenler  180
1. Sonlandıran Nedenler  180
a. Satış Bedelinin Dava Yoluyla Geri Alınması  180
b. Satış Bedelinin İcra Yoluyla Tahsili  180
2. Sonlandırmayan (Feshi Geçerli Kılmayan) Nedenler  181
İÇTİHATLAR  181
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  181
2. Daire Kararları  184
III. Zamanaşımı  189
IV. Kamulaştırma  190
V. Sıfatların Birleşmesi  190
VI. Taşınmazın Tamamen Yok Olması  190
§6. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİNDEN DOĞAN HAK VE BORCUN DEVRİ (ÖZELLİKLE ALACAĞIN TEMLİKİ = ALACAĞIN DEVRİ)  191
I. Vaad Alacaklısı Bakımından  191
II. Vaad Borçlusu Bakımından  192
III. Vaade Alacaklısı veya Borçlusunun Ölümünde Durum  192
İÇTİHATLAR  192
1. Daire Kararları  192
§7. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİNDE TAHVİL (ÇEVİRME) KURALI UYGULAMASI  201
I. Tanımı ve Uygulama Biçimi  201
II. Uygulama Örnekleri  201
İÇTİHATLAR  202
1. Daire Kararları  202
§8. BİR TAŞINMAZIN BİRDEN FAZLA SATIŞ VAADİNE KONU EDİLMESİ (KİŞİSEL HAKLARIN YARIŞMASI – ÖNCELİK İLKESİ)  207
İÇTİHATLAR  208
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  208
2. Daire Kararları  208
§9. VAAD KONUSU TAŞINMAZIN DAHA SONRA ÜÇÜNCÜ KİŞİYE TAPUDAN SATILMASI (ŞAHSİ HAK – AYNİ HAK ÇATIŞMASI)  211
I. Vaad Edilen Taşınmazın Tescil Davası Açılmadan 3. Kişiye Satılması  211
A. Satış Vaadi Tapunun Şerh Edilmemişse  211
B. Satış Vaadi Şerhedilmişse  212
II. Vaad Edilen Taşınmazın Tescil Davası Açıldıktan Sonra 3. Kişiye Satılması  212
A. Satış Vaadi Şerhedilmişse  212
B. Satış Vaadi Şerhedilmemişse  212
C. Tedbir Konulmuş Olması Durumunda  213
III. Vaad Edilen Taşınmazın Tescil Hükmü Alındıktan Ancak Kararın Tapuya Tescilinden Önce Tapudan 3. Kişiye Satılması  213
İÇTİHATLAR  214
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  214
2. Daire Kararları  216
§10. ÖZEL YASALARA TÂBİ TAŞINMAZLARIN SATIŞ VAADİNDE GEÇERLİLİK VE İFA OLANAĞI  224
I. Yürürlükten Kalkmış Yasalar  224
A. 4753 Sayılı Kanuna Tâbi Taşınmazlarda  224
İÇTİHATLAR  224
1. Daire Kararları  224
B. 2510 Sayılı Kanuna Tâbi Taşınmazlar  229
İÇTİHATLAR  230
1. Daire Kararları  230
II. Yürürlükteki Yasalar  232
A. 775 Sayılı Kanuna Tabi Taşınmazlar  232
İÇTİHATLAR  233
1. Daire Kararları  233
B. 1164 Sayılı Kanuna Tâbi Taşınmazlar  234
İÇTİHATLAR  235
1. Daire Kararları  235
C. 3083 sayılı Kanuna Tâbi Taşınmazlar  236
İÇTİHATLAR  237
1. Daire Kararları  237
D. 5543 sayılı İskân Kanununa Tâbi Taşınmazlar  239
İÇTİHATLAR  240
1. Daire Kararları  240
E. Özel Orman  241
İÇTİHATLAR  241
1. Daire Kararları  241
F. 3194 Sayılı İmar Kanunu  241
G. 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’na Tabi Taşınmazlar  242
İÇTİHATLAR  243
1. Daire Kararları  243
H. 442 Sayılı Köy Kanununa 3367 Sayılı Kanunla Eklenen Ek Madde 13’deki Taşınmazlar  247
İÇTİHATLAR  247
1. Daire Kararları  247
I. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu  248
İÇTİHATLAR  249
1. Daire Kararları  249
İ. 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 35. Maddesi (Yabancıların Mülk Edinmesi)  250
İÇTİHAT  251
1. Daire Kararları  251
III. Uygulamanın Satış Vaadine Engel Görmediği Yasalar  251
A. 7010 sayılı Tabii Afetler Kanunu  251
İÇTİHATLAR  252
B. 7269 sayılı Kanun  253
İÇTİHATLAR  253
C. 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Ayları Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Hakkında Kanun (Tapu Tahsis Belgeli Yerin Satışının Vaadi)  254
1. Genel Bilgi  254
2. Satış Vaadine Konu Edilebileceği  255
İÇTİHATLAR  256
1. Daire Kararları  256
§11. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİNDE ZAMANAŞIMI  263
I. Satış Vaadinin Tâbi Olduğu Zamanaşımı Süresi  263
II. Zamanaşımının Def’i olarak İleri Sürülmesi  263
III. Zamanaşımı Süresinin Başlaması  263
İÇTİHATLAR  265
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  265
2. Daire Kararları  267
§12. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİNİN ÖNALIM (ŞUF’A) HAKKIYLA KARŞILAŞMASI VE ETKİSİ  276
İÇTİHATLAR  276
1. Daire Kararları  276
§13. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ İLE İLGİLİ BAZI ÖZEL DURUMLAR VE SORUNLAR  279
I. Taşınmazın Kadastro Öncesinde Satış Vaadine Konu Edilmesi  279
A. 766 Sayılı Tapulama Kanunu Bakımından  279
İÇTİHATLAR  279
1. Daire Kararları  279
B. 2613 Sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu Bakımından  280
İÇTİHATLAR  281
1. Daire Kararları  281
C. Açıklama  281
D. 3402 sayılı Kadastro Kanunu Bakımından  282
İÇTİHATLAR  282
1. Daire Kararları  282
II. Satış Vaadine Konu Taşınmazın Kamulaştırması  285
İÇTİHATLAR  286
1. Daire Kararları  286
III. Satışı Vaad Edilen Birlikte Mülkiyete (Paylı veya Elbirliği Mülkiyetine) Konu Bir Taşınmaz Hakkında Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılması ve Satılması  287
A. Genel Açıklama  287
B. Paylı Mülkiyette Ortaklığın Giderilmesi İstemi  288
C. Elbirliği Mülkiyetinde Ortaklığın Giderilmesi İstemi  288
1. Satışın Yapılmamış Olması Hali  289
2. Satışın Yapılmış Olması Hali  289
İÇTİHATLAR  290
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  290
1. Daire Kararları  292
IV. Satış Vaadine Konu Taşınmazda Nef’i ve Hasar  296
§14. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİNDEN KAYNAKLANAN BORÇ İLİŞKİSİNİN DOĞURDUĞU SONUÇLAR  297
I. İfa Borcu  297
A. Bizzat İfa  297
B. Dava Yoluyla İfa  297
C. Tazminat İstemi  297
D. Eksik İfada Arsa Sahibinin Borçlar Kanunun 97. Maddesine Göre Eksikleri Gidermek İçin İzin İsteme Hakkı (Nama İfa İstemi)  297
II. İfa Borcunun Engelleri  298
A. İfa Zamanının Gelmemiş Olması  298
İÇTİHATLAR  298
1. Daire Kararları  298
B. Vaad Borçlusunun Cayma Hakkına Sahip Olması  305
İÇTİHATLAR  306
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  306
2. Daire Kararları  307
C. Cezai Koşul Ödenmesi Yoluyla Sözleşmeden Dönme Hakkı  307
İÇTİHATLAR  308
1. Daire Kararları  308
D. Elbirliği Ortaklığına İlişkin Payın Satışının Vaadi  313
E. Vaad Alacaklısının Edimini Yerine Getirmemesi  313
İÇTİHATLAR  314
1. Daire Kararları  314
F. İfanın İmkansızlaşması Hali (Tasarruf Yetkisi Yoksunluğu) ve Tazmin Borcu  315
1. Taşınmazın Vaad Borçlusunca Üçüncü Kişiye Temliki  315
2. Kendisine Ait Olmayan Taşınmazın Satışının Vaadindeki Durum  315
3. Kamulaştırma  316
4. Taşınmaz Mülkiyetinin Hükmen Yitirilmesi  316
5. İmar Yönünden Olanaksızlık  316
6. Sözleşmenin İptaline Hükmedilmesi  316
7. Tapunun Hukuken Geçersizleşmesi  316
8. Sözleşmenin Feshedilmesi  317
9. 3402 Sayılı Kanunun 12/4 Uygulaması  317
10. Binanın Depremde Yıkılması  317
11. Tazmin Borcu  317
İÇTİHATLAR  318
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  318
2. Daire Kararları  327
3. Tazmin Borcuna İlişkin Daire Kararları  331
G. İfanın İmkansızlaşınca Sözleşmenin İptaline Karar Verilemeyeceği  343
İÇTİHATLAR  343
1. Daire Kararları  343
§15. SATIŞ VAADİNE KONU TAŞINMAZ ÜZERİNDE ÖZEL KAYITLAMALAR BULUNMASI  345
I. Haciz  345
İÇTİHATLAR  345
1. Daire Kararları  345
II. İpotek  350
İÇTİHATLAR  350
1. Daire Kararları  350
III. İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz  352
İÇTİHATLAR  352
1. Daire Kararları  352
IV. 1164 Sayılı Kanuna Göre Konulan Şerh  357
İÇTİHAT  357
1. Daire Kararları  357
V. Rehin  358
İÇTİHAT  358
1. Daire Kararları  358
İKİNCİ KİTAP
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİNE DAYALI
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVALARI Birinci Bölüm
SATIŞ VAADLERİNİN TAPU İPTALİ- TESCİLE KONU EDİLMESİ
§16. BU DAVALARA İLİŞKİN GENEL BİLGİ  359
İÇTİHATLAR  362
1. Daire Kararları  362
İkinci Bölüm
MÜLKİYET HAKKI SAHİBİNİN
SATIŞ VAADİNDE BULUNMASINA DAYALI TAPU İPTALİ DAVALARI
§17. TEK KİŞİNİN MALİK OLDUĞU TAŞINMAZIN SATIŞININ VAADİNE DAYALI TAPU İPTALİ DAVALARI  367
I. Genel Açıklama  367
II. Malikin Taşınmazın Tamamının Satışının Vaadi  368
A. İfa Olanağı  368
İÇTİHATLAR  368
1. Daire Kararları  368
B. İfa Engelleri  370
İÇTİHATLAR  371
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  371
2. Daire Kararları  372
III. Malikin Taşınmazının Belli Bir Kesiminin veya Payının Satışı Vaadi  373
A. Malikin Taşınmazının Belli Bir Kesiminin Satışın Vaadi  373
1. İfa Olanağı  373
2. İfa Engelleri  374
İÇTİHATLAR  376
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  376
2. Daire Kararları  377
B. Malikin Taşınmazından Belli Bir Payın Satışını Vaadi  384
İÇTİHATLAR  384
1. Daire Kararları  384
IV. Malikin, Üzerinde Kat Mülkiyet veya İrtifakı Kurulmuş Taşınmazda Bağımsız Bölümü Satışı Vaadi  386
A. Kat Mülkiyeti Kurulmuş Taşınmazda  386
İÇTİHATLAR  387
1. Daire Kararları  387
B. Kat İrtifakı Kurulmuş Taşınmazda  387
İÇTİHATLAR  387
1. Daire Kararları  387
V. Malikin Üzerinde Kat Mülkiyeti veya Kat İrtifakı Kurulmamış Bir Taşınmazda Bağımsız Bölüm Satışı Vaadi  388
İÇTİHATLAR  389
1. İçtihadı Birleştirme Kararı  389
2. Hukuk Genel Kurulu Kararları  392
3. Daire Kararları  393
VI. Malikçe, Arsa Tapusunun Tamamını Yükleniciye Devrettiği Durumda Kendine Düşen Bağımsız Bölümün Satışı Vaadi  397
İÇTİHAT  397
1. Daire Kararları  397
§18. BİRLİKTE MÜLKİYETE KONU BİR TAŞINMAZIN SATIŞININ VAADİNE DAYALI TAPU İPTALİ DAVALARI  399
I. Genel Açıklama  399
II. Paylı (Müşterek) Mülkiyete Konu Taşınmazda Paydaşın Satma Vaadine Dayalı Tapu İptali Davası  399
A. Paylı Mülkiyete Konu Taşınmazın Payının Tamamının Satışının Vaadi Halinde  399
İÇTİHATLAR  400
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  400
2. Daire Kararları  401
B. Paylı Mülkiyete Konu Taşınmaz Payının Bir Kısmının Satışının Vaadi Halinde  403
İÇTİHATLAR  404
1. Daire Kararları  404
III. Elbirliği (İştirak Halinde) Mülkiyetine Konu Taşınmazda Mirasçının Miras Payının Satışının Vaadine Dayalı Tapu İptali Davası  408
A. Elbirliğine Konu Payın Üçüncü Kişiye Satışının Vaadi Halinde  408
İÇTİHATLAR  409
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  409
2. Daire Kararları  412
B. Elbirliğine Konu Payın Diğer Elbirliği Paydaşa Satışının Vaadi Halinde (Miras Payının Satışının Vaadi)  416
İÇTİHATLAR  417
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  417
2. Daire Kararları  418
C. Elbirliği Mülkiyetine Konu Payın Önce Üçüncü Kişiye Satışının Vaadinden Sonra Üçüncü Kişinin Bu Payı Elbirliği Paydaşına Satmayı Vaad Etmesi Halinde  419
İÇTİHATLAR  420
1. Daire Kararları  420
Üçüncü Bölüm
YÜKLENİCİNİN YAPTIĞI İNŞAATTAN
KENDİSİNE DÜŞEN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN SATIŞ VAADİNE DAYALI
TAPU İPTALİ DAVALARI (YÜKLENİCİDEN BAĞIMSIZ BÖLÜM ALMA)
§19. BU DAVALARA AİT GENEL BİLGİLER  423
§20. KONUNUN HUKUKSAL ÇÖZÜMÜNÜN DAYANAĞI  425
İÇTİHATLAR  425
1. Daire Kararları  425
§21. YÜKLENİCİNİN BAĞIMSIZ BÖLÜM SATIŞ VAADİ  428
I. Yüklenicinin Bağımsız Bölüm Satış Vaadinin Türleri  428
A. Türleri  428
1. Arsa Payı Üzerinden Satış Vaadinde Bulunması  428
2. Kat İrtifak Hakkı Üzerinden Satış Vaadinde Bulunması  429
3. Kişisel Hakkına Dayanarak Satış Vaadinde Bulunması  429
B. Davanın Kabulünün Ana Koşulu  430
İÇTİHATLAR  432
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  432
2. Daire Kararları  442
II. Yüklenicinin Aynı Bağımsız Bölümü Birde Fazla Kişiye Satmayı Vaad Etmesi veya Haricen Satması  460
A. Birden Fazla Kişiye Yapılan Satış Vaadi  460
B. Satış Vaadine Konu Yerin Üçüncü Kişiye Tapudan Satılması  460
C. Satış Vaadine Konu Yerin Haricen Bir Başka Kişiye Satılması  460
İÇTİHATLAR  461
1. Daire Karaları  461
III. Yüklenicinin Mal Sahibinden Aldığı Vekaletle Onun Adına Bağımsız Bölümün Satışının Vaadi  463
İÇTİHATLAR  464
1. Daire Kararları  464
IV. Yüklenicinin Kat Mülkiyetine Konu Bağımsız Bölüm Satışının Vaadi  466
Dördüncü Bölüm
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİNE DAYALI
TAPU İPTALİ DAVALARINDA İLERİ SÜRÜLEN SAVUNMALAR
§22. SATIŞ VAADİNİN MUVAZAALI OLDUĞU SAVUNMASI  467
I. Genel Anlamıyla Muvazaa ve Kanıtlama İlkeleri  467
II. Satış Vaadi Sözleşmesinde Savunma Olarak Muvazaa  468
İÇTİHATLAR  470
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  470
2. Daire Kararları  480
III. Satış Vaadinin Bir Alacağın Tahsilini Önlemek İçin Muvazaalı Yapıldığı İddiası (İİK. 277 Uygulaması)  492
İÇTİHATLAR  493
1. Daire Kararları  493
§23. GABİN SAVUNMASI  499
I. Genel Anlamıyla Gabin  499
II. Satış Vaadinde Savunma Olarak Gabin  499
İÇTİHATLAR  500
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  500
2. Daire Kararları  505
§24. ALDATMA (HİLE SAVUNMASI)  512
I. Genel Anlamıyla Aldatma (Hile)  512
II. Satış Vaadinde Savunma Olarak Aldatma (Hile)  512
İÇTİHATLAR  513
1. Daire Kararları  513
§25. TAKAS SAVUNMASI  516
I. Genel Anlamıyla Takas  516
II. Satış Vaadinde Takas Savunması  516
İÇTİHATLAR  516
1. Daire Kararları  516
§26. KORKUTMA (İKRAH) SAVUNMASI  518
I. Genel Anlamda Korkutma (İkrah)  518
II. Satış Vaadinde Savunma Olarak İkrah  518
İÇTİHATLAR  518
1. Daire Kararları  518
Beşinci Bölüm
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİNE DAYALI
TAPU İPTALİ DAVALARINDA İCRA VE İFLAS KANUNUNUN UYGULANMASINI GEREKTİREN NEDENLER
§27. VAAD ALACAKLISI İLE BORÇLUNUN İFLASI  521
I. Genel Açıklama  521
II. Vaad Alacaklısı ile Borçlunun İflası  521
İÇTİHATLAR  523
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  523
2. Daire Kararları  524
3. Şerhle İlgili İçtihatlar  527
4. Şerhsiz Olanlara Ait İçtihatlar  528
5. Konkordato İçtihatları  529
§28. ALACAKLISININ BORÇLU ADINA SATIŞ VAADİNE DAYALI TAPU İPTAL DAVASI AÇMA OLANAĞI (İİK. m. 94/4)  531
İÇTİHATLAR  531
1. Daire Kararları  531
Altıncı Bölüm
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİNE DAYALI
TAPU İPTALİ DAVALARINA İLİŞİN USUL KURALLARI
§29. GÖREV  533
I. Genel Görev Saptaması  533
II. Tüketici Mahkemesinin Görevli Olması  533
İÇTİHATLAR  534
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  534
2. Daire Kararları  539
§30. YETKİ  555
I. Yasal Dayanak  555
II. Tapu İptali Davalarında Yetkili Mahkeme  555
III. Taşınmaz Satış Vaadi Şerhi Konulması veya Kaldırılması Davalarında Yetkili Mahkeme  555
İÇTİHATLAR  555
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  555
2. Daire Kararları  557
§31. TARAF TEŞKİLİ  560
I. Davacı Olma  560
İÇTİHATLAR  560
1. Daire Kararları  560
II. Davalı Olma  563
İÇTİHATLAR  564
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  564
2. Daire Kararları  568
§32. KANITLAR VE KANITLAMA USULÜ  574
İÇTİHATLAR  574
1. Daire Kararları  574
§33. SONUÇLANDIRILMASI VE HÜKÜM KURMA BİÇİMİ  580
İÇTİHATLAR  581
1. Daire Kararları  581
§34. DİĞER USUL KONULARI  587
I. Müddeabihin Temliki  587
İÇTİHATLAR  587
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  587
2. Daire Kararları  589
II. Ön (Bekletici) Sorun  591
İÇTİHATLAR  592
1. Daire Kararları  592
III. Kademeli Dava Açılması  594
İÇTİHATLAR  595
1. Daire Kararları  595
IV. Müdahale  596
İÇTİHATLAR  596
1. Daire Kararları  596
V. Kesin Hüküm  597
İÇTİHATLAR  597
1. Daire Kararları  597
VI. Yargılama Giderleri – Harç – Vekalet Ücreti  602
İÇTİHATLAR  602
1. Daire Kararları  602
VII. İnceleme Usulü  603
İÇTİHATLAR  603
1. Daire Kararları  603
2. Diğer Usul Kararları  605
VIII. Tebligat  606
İÇTİHATLAR  606
1. Daire Kararları  606
IX. Satış Vaadi Sözleşmesinin Sahteliği İddiası  608
İÇTİHATLAR  608
1. Daire Kararları  608
X. Tazminat İstemi  611
İÇTİHATLAR  611
1. Daire Kararları  611
XI. Davanın Kabulü  617
İÇTİHATLAR  617
XII. Diğer Usül Sorunları (Islah, Hukuki Dinlenme Hakkı, İşlemden Kaldırma, Temyiz İnceleme Mercii, Derdeslik, Birleştirme, İnfazda Tereddüt ve Usüli Müktesep Hak)  618
İÇTİHATLAR  618
1. Daire Kararları  618
ÜÇÜNCÜ KİTAP
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİNE DAYALI
ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARI
§35. VAAD ALACAKLISININ HAKSIZ ELATAN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI ELATMANIN ÖNLENMESİNİ İSTEMESİ  623
§36. KİŞİSEL HAK SAHİPLERİ ARASINDAKİ ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARI  624
İÇTİHATLAR  624
1. Hukuk Genel Kurulu Kararları  624
2. Daire Kararları  626
Kaynakça  631
Dizin  633
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020