Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Anayasa Hukuku Açısından Yasama Meclisi Üyeliği
Eylül 2017 / 1. Baskı / 364 Syf.
Fiyatı: 74.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Başta tek kişiye ait olduğu kabul edilen egemenlik, tarihi süreç içinde yasama meclisleri lehine evrilmiştir. Egemenliğin aidiyetine ilişkin bahsi geçen dönüşüm sürecinde, yasama meclislerinin niteliği de değişime uğramıştır. Önceleri imtiyazlı bir grup kişiden oluşan yasama meclisi, zamanla halkın temsil edildiği bir kuruma dönüşmüştür. Böylelikle yasama meclisi üyeliği kurumu, temsil işlevi nedeniyle, demokrasi açısından vazgeçilmez bir değer niteliğine bürünmüştür. Günümüzde halk ya da millet iradesinin, büyük ölçüde yasama meclisi üyeliği sayesinde uygulanırlık kazanabildiğini söylemek mümkündür.

Yasama meclisi üyeliği kavramı, tek meclisli ve çift meclisli sistemlerde mevcut, senatör, parlamento üyesi, mebus, milletvekili, Lordlar Kamarası üyesi gibi farklı adlarla anılan tüm yasama meclisi üyeliklerini kapsamaktadır. Çalışmada yasama meclisi üyeliği, münferit bir sistem kapsamında değil, seçilmiş devlet uygulamaları dâhilinde, farklı hükümet sistemleri boyutuyla, karşılaştırmalı olarak irdelenmektedir. Üç bölümden müteşekkil çalışmanın birinci bölümünde, yasama meclisi üyeliğinin kavramsal tahlili ile tarihsel süreçteki gelişimi irdelenmektedir. İkinci bölümde, seçilmiş uygulamalar olarak sırasıyla, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Almanya ve Avrupa Birliği uygulamalarında yasama meclisi üyeliği kurumu karşılaştırmalı yöntem ile incelenmektedir. Üçüncü bölüm kapsamında ise yasama meclisi üyeliği kurumu, 2017 Anayasa değişiklikleri de gözetilmek suretiyle Türkiye uygulaması boyutunda ele alınmaktadır.

Konu Başlıkları
Yasa ve Yasamaya Yüklenen Farklı Anlamların Düşünsel Tarihçesi
Yasama Meclisi Üyeliğinin Ortaya Çıkışı
İngiltere'de Yasama Meclisi Üyeliği
Amerika Birleşik Devletleri'nde Yasama Meclisi Üyeliği
Fransa'da Yasama Meclisi Üyeliği
Almanya'da Yasama Meclisi Üyeliği
Avrupa Birliği'nde Yasama Meclisi Üyeliği
Türkiye'deki Yasama Meclisi Üyeliğinin Tarihsel Temelleri
1876 Kanun–u Esasî Döneminde Yasama Meclisi Üyeliği
1921 Anayasası Döneminde Yasama Meclisi Üyeliği
1924 Anayasası Döneminde Yasama Meclisi Üyeliği
1961 Anayasası Döneminde Yasama Meclisi Üyeliği
1982 Anayasası Döneminde Yasama Meclisi Üyeliği
Barkod: 9789750244605
Yayın Tarihi: Eylül 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 364
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
Giriş  19
Birinci Bölüm
YASAMA MECLİSİ ÜYELİĞİNİN
KAVRAMSAL VE TARİHSEL TAHLİLİ
I. GENEL OLARAK  21
II. YASA VE YASAMAYA YÜKLENEN FARKLI ANLAMLARIN DÜŞÜNSEL TARİHÇESİ  23
A. Genel Olarak  23
B. İlk Uygar Topluluklarda Yasa ve Yasamaya İlişkin Başlıca Düşünceler  23
1. Mezopotamya’nın Kadim Yasaları ve Yasama  23
2. Eski Türk Düşünce Dünyasında Yasa ve Yasama Kavramları  24
3. Eski Çin Düşünce Dünyasında Yasa ve Yasama  26
C. Eski Yunan’da Yasa ve Yasamaya İlişkin Başlıca Düşünceler  27
1. Kahramanlık Çağı – Homeros Destanları  27
2. Hâkimler  28
3. Pisagorculuk ve Sofistik Düşünce Dönemi  28
4. Sokrates  30
5. Platon (Eflatun)  31
6. Sofokles  33
7. Tukididis: Perikles’in Cenaze Söylevi  33
8. Aristoteles  34
9. Helenistik Dönem Düşünce Akımları  35
a. Epikürcü Okul  35
b. Stoa Okulu  36
D. Roma’da Yasa ve Yasamaya İlişkin Başlıca Düşünceler  37
1. Polybios  37
2. Cicero  39
3. Seneca  40
E. Orta Çağ Avrupası Fikir Dünyasında Yasa ve Yasama Konusundaki Başlıca Düşünceler  41
1. Ruhani Yasanın Üstünlüğünü Savunanlar  41
2. Beşerî Yasanın Üstünlüğünü Savunanlar  43
3. İslam Dünyasının Orta Çağ Avrupa Düşüncesine Katkısı  46
F. Yeni Çağ Avrupası Fikir Dünyasında Yasa ve Yasama Konusundaki Başlıca Düşünceler  48
1. Yasanın Üstünlüğünü Savunan Görüşler  49
2. Egemenin Üstünlüğünü Savunan Bodin  58
G. Yakın Çağ Avrupası Fikir Dünyasında Yasa ve Yasama Konusundaki Başlıca Düşünceler  61
1. Ferdiyetçi ve Liberal Görüşlerde Yasa ve Yasama  62
2. Ferdiyetçi ve Liberal Yaklaşıma Karşı Görüşlerde Yasa ve Yasama  69
H. Yasa ve Yasama Kavramları Üzerine Kısa Bir Değerlendirme  74
II. YASAMA MECLİSİ ÜYELİĞİNİN ORTAYA ÇIKIŞI  76
A. Genel Olarak  76
B. Yasama Erkinin Kullanımındaki Evrilme  76
1. İlk Uygulamalarda Yasama Erkinin Durumu  76
2. Roma’da Yasama Erki Konusunda Yaşanan Değişim  77
a. Krallık Devri  77
b. Cumhuriyet Devri  78
c. İlk İmparatorluk ve Son İmparatorluk Devirleri  78
d. Roma’da Yasamanın Durumu Üzerine Kısa Bir Değerlendirme  80
3. İngiltere’de Yasama Erki Konusunda Yaşanan Değişim  81
a. İngiltere’nin Temsilsiz Aristokratik Meclisleri  81
b. Temsil Kurumunun Ortaya Çıkışı ve Demokratikleşmeye Başlayan Tek Meclis  82
c. Temsil Kurumunun Olgunlaşması ve İngiliz Parlamentosunun Ortaya Çıkışı  83
C. Bir Statü Olarak Yasama Meclisi Üyeliğinin Doğuşu ve Dönüşümü  84
1. Parlamentoda Avam Kamarasının Yükseliş Süreci ve Lordluk Statüsünün Ortaya Çıkışı  84
2. Durağan Dönem: Avam Kamarasının Kısmi Gelişimi  86
3. İrsi Monarşiden Parlamenter Monarşiye Geçiş: Parlamentonun Tahta Çıkışı  87
4. Temsilde Adaletin Gelişimi: Demokratik Avam Kamarası  89
5. Yasama Meclisi Üyeliği Statüsünün Ortaya Çıkış Tarihi Üzerine  90
D. Yasama Meclisi Üyeliğinin Ortaya Çıkışı Üzerine Kısa Bir Değerlendirme  91
İkinci Bölüm
SEÇİLMİŞ UYGULAMALAR ÇERÇEVESİNDE
YASAMA MECLİSİ ÜYELİĞİ
I. İNGİLTERE’DE YASAMA MECLİSİ ÜYELİĞİ  93
A. Parlamento Kelimesinin Anlamı  93
B. Parlamentonun Başlıca Özellikleri  95
1. Yasamanın Üstünlüğü ya da Parlamentonun Üstünlüğü İlkesi  95
2. Çift Meclisli Yapı ile Yasamanın Yürütme Tarafından Denetimi  97
3. İki Partili Sistem  97
4. Avrupa Birliği Üyeliğinin Parlamentoya Etkisi  99
C. İngiltere’de Yasama Meclisi Üyeliği Statüsünün Kazanılması ve Kaybedilmesi  100
1. Parlamento Üyeliği (Member of Parliament) Kavramının Sınırlı Kapsamı  100
2. Avam Kamarası Üyeliği (MP) Statüsünün Kazanılması ve Kaybedilmesi  101
3. Lordlar Kamarası Üyeliği Statüsünün Kazanılması ve Kaybedilmesi  104
D. Parlamenter İmtiyazlar  108
1. Parlamenter İmtiyazların Anlamı ve Amacı  108
2. Parlamenter İmtiyazların Çeşitleri ve Kapsamları  111
a. İfade Özgürlüğü: Yasama Sorumsuzluğu  111
b. Yakalama ve Tutuklamaya Karşı Koruma: Yasama Dokunulmazlığı  115
c. Parlamenter İmtiyazların İhlaline Karşı Öngörülen Başvuru Usulü  116
ca. Avam Kamarasındaki İmtiyaz İhlallerinin Değerlendirilmesi Usulü  117
cb. Lordlar Kamarasındaki İmtiyaz İhlallerinin Değerlendirilmesi Usulü  118
E. Yasama Meclisi Üyelerine İlişkin Davranış Kuralları  119
1. Avam Kamarası Üyelerine İlişkin Davranış Kuralları  119
2. Avam Kamarası Üyelerine İlişkin Davranış Kurallarının Denetimi  124
3. Lordlar Kamarası Üyelerine İlişkin Davranış Kuralları  126
4. Lordlar Kamarası Üyelerine İlişkin Davranış Kurallarının Denetimi  130
II. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE YASAMA MECLİSİ ÜYELİĞİ  132
A. Amerikan Anayasası ve Kongrenin Kısa Tarihçesi  132
1. Kuzey Amerika’daki İngiltere Üstünlüğü ve İlk Temsili Meclis  132
2. İngiltere ile Koloniler Arasındaki Gerilim  134
3. Bağımsızlık Mücadelesi ve Anayasanın Kabulü  135
B. Kongrenin Başlıca Özellikleri  139
1. Kabul Edilen Tasarı Doktrini (Enrolled Bill Doctrine)  139
2. Çift Meclisli Yapı  141
3. Yasama Erkinin Yürütme ve Yargı Erkleri Tarafından Denetlenmesi  143
C. Amerika Birleşik Devletleri’nde Kongre Üyeliği Statüsünün Kazanılması ve Kaybedilmesi  144
1. Temsilciler Meclisi Üyeliği Statüsünün Kazanılması ve Kaybedilmesi  144
2. Senato Üyeliği Statüsünün Kazanılması ve Kaybedilmesi  147
D. Yasama Bağışıklıkları  149
E. Kongre Üyelerine İlişkin Davranış Kuralları  150
1. Temsilciler Meclisi Üyelerine İlişkin Davranış Kuralları  150
2. Temsilciler Meclisi Üyelerine İlişkin Davranış Kurallarının Denetimi  154
3. Senato Üyelerine İlişkin Davranış Kuralları  155
4. Senato Üyelerine İlişkin Davranış Kurallarının Denetimi  158
III. FRANSA’DA YASAMA MECLİSİ ÜYELİĞİ  160
A. Fransız Yasama Meclisinin Kısa Tarihçesi  160
1. 1789 Öncesi: Bir Danışma Meclisi Olarak Etats–Généraux  160
2. Ulusal Bir Meclis Arayışına Neden Olan Sosyal, Ekonomik ve Siyasal Olgular  162
3. Temsili Niteliği Haiz Ulusal Kurucu Meclisin Doğuşu  164
4. Beşinci Cumhuriyete Kadar Fransız Anayasaları ile Kurulan Yasama Meclislerinin Genel Özellikleri  165
B. Fransız Yasama Meclisinin Başlıca Özellikleri  171
1. Çift Meclisli Yapı  172
2. Paylaşılmış ve Sınırlandırılmış Yasama Yetkisi  173
3. Zayıflatılmış Yasama Meclisi  175
4. Halk Egemenliği ile Millet Egemenliği Anlayışlarının Bütünleşmesi  176
C. Fransız Yasama Meclisi Üyeliği Statüsünün Kazanılması ve Kaybedilmesi  179
1. Millet Meclisi Üyeliği Statüsünün Kazanılması ve Kaybedilmesi  179
2. Senato Üyeliği Statüsünün Kazanılması ve Kaybedilmesi  181
D. Yasama Bağışıklıkları  183
E. Parlamento Üyelerine İlişkin Davranış Kuralları  185
1. Milletvekillerine İlişkin Davranış Kuralları  185
2. Senatörlere İlişkin Davranış Kuralları  188
3. Yasama Meclisi Üyelerine İlişkin Davranış Kurallarının Denetlenmesi  188
IV. ALMANYA’DA YASAMA MECLİSİ ÜYELİĞİ  189
A. Alman Yasama Meclisinin Kısa Tarihçesi  189
1. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu Dönemi: Diet (Reichstag)  189
2. Alman Konfederasyonu Dönemi: Landtage  190
3. İlk Alman Parlamentosu: Frankfurt Ulusal Meclisi  191
4. İmparatorluk Dönemi Yasama Meclisi: Reichstag  192
5. Demokratik Reichstagın Doğuşu ve Yok Oluşu  193
6. İkinci Dünya Savaşı Sonrası Cari Anayasal Düzene Geçiş  195
B. Alman Yasama Meclisinin Başlıca Özellikleri  196
1. Çift Meclisli Yapı  196
2. Paylaşılmış ve Sınırlandırılmış Yasama Yetkisi  197
3. Çok Partili Yasama Meclisi  198
C. Alman Yasama Meclisi Üyeliği Statüsünün Kazanılması ve Kaybedilmesi  199
1. Bundestag Üyeliğinin Kazanılması ve Kaybedilmesi  199
2. Bundesrat Üyeliğinin Kazanılması ve Kaybedilmesi  202
D. Yasama Bağışıklıkları  203
E. Yasama Meclisi Üyelerine İlişkin Davranış Kurallarının Kapsam ve Denetimi  204
V. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE YASAMA MECLİSİ ÜYELİĞİ  207
A. Avrupa Parlamentosunun Kısa Tarihçesi  207
B. Avrupa Parlamentosunun Başlıca Özellikleri  209
1. Sui Generis Yapı ve Orantılı Temsil  209
2. Dürüst İşbirliği, Kurumsal Denge ve Özerklik İlkeleri  210
3. Zamanla Gelişen Demokratik Yapı ve Genişleyen Yetki Alanı  212
C. Avrupa Parlamentosu Üyeliğinin Kazanılması ve Kaybedilmesi  213
D. Yasama Bağışıklıkları  215
E. Avrupa Parlamentosu Üyelerine İlişkin Davranış Kurallarının Kapsamı ve Denetimi  218
1. Davranış Kurallarının Kapsamı  218
2. Davranış Kurallarının Denetimi  222
Üçüncü Bölüm
TÜRKİYE’DE YASAMA MECLİSİ ÜYELİĞİ
I. TÜRKİYE’DE YASAMA MECLİSİ ÜYELİĞİNİN TARİHSEL TEMELLERİ  225
A. Osmanlı’da Beşerî Yasama Anlayışının Ortaya Çıkışı  225
B. Padişahın Mutlak Egemenliğinden Meşrutiyet Rejimine Doğru İlk Anayasal Belge: Sened–i İttifak  226
C. Tanzimat Dönemi: Osmanlı’nın Temsili Meclisleri  229
D. Osmanlı’da Meşrutiyet Rejimine Geçiş: 1876 Kanun–u Esasî  232
II. 1876 KANUN–U ESASÎ DÖNEMİNDE YASAMA MECLİSİ ÜYELİĞİ  234
A. Genel Olarak  234
B. Yasama Meclisi Üyeliğinin Kazanılması ve Kaybedilmesi  235
C. Yasama Bağışıklıkları  238
D. Yasama Meclisi Üyelerine İlişkin Davranış Kurallarının Kapsam ve Denetimi  239
1. Genel Olarak  239
2. Heyet–i Mebusan Nizamnâme–i Dâhilîsi (1877)  240
3. Heyet–i Ayan Nizamnâme–i Dâhilîsi (1877)  241
E. 1909 Anayasa Değişiklikleri ve Yasama Meclisi Üyeliği  242
III. 1921 ANAYASASI DÖNEMİNDE YASAMA MECLİSİ ÜYELİĞİ  247
A. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kurulması  247
B. Büyük Millet Meclisi İcra Vekillerinin Sureti İntihabına Dair Kanun  248
C. Milletvekillerinin Hak ve Ödevlerine İlişkin Bir Düzenleme: Nisabı Müzakere Kanunu  249
D. Birinci Meclisin Türk Anayasal Düzeni Bakımından Taşıdığı Önem  251
E. 1921 Teşkilât–ı Esâsiye Kanununun Kabulü Sonrasında Yasama Meclisi Üyeliği Konusunda Yaşanan Değişiklikler  252
IV. 1924 ANAYASASI DÖNEMİNDE YASAMA MECLİSİ ÜYELİĞİ  255
A. 1924 Anayasasının Kabulü ve İkinci Meclisin Kurucu Niteliği  255
B. 1924 Anayasası Kapsamında Meclisin Genel Nitelikleri  256
C. Milletvekilliği Statüsünün Kazanılması ve Kaybedilmesi  259
1. Anayasa ile Kanun Arasındaki Uyumsuzluk  259
2. Konuya Dair Mevzuat Değişiklikleri  260
3. Milletvekili Seçilebilme Şartları  262
4. Milletvekilliğini Sona Erdiren Haller  263
D. Yasama Bağışıklıkları  264
E. Milletvekillerine İlişkin Davranış Kurallarının Kapsamı ve Denetimi  266
1. Anayasa Kapsamında  266
2. 2 Mayıs 1927 tarihli TBMM Dâhilî Nizamnamesi Kapsamında  267
V. 1961 ANAYASASI DÖNEMİNDE YASAMA MECLİSİ ÜYELİĞİ  269
A. 1961 Anayasasının Kabulünün Kısa Tarihçesi  269
1. 27 Mayıs 1960 Müdahalesi  269
2. İntikal Döneminde İktidar  270
3. Kurucu Meclis ve Anayasanın Kabulü  271
B. 1961 Anayasası Kapsamında Yasama Meclisinin Genel Nitelikleri  272
C. Yasama Meclisi Üyeliği Statüsünün Kazanılması ve Kaybedilmesi  274
1. Millet Meclisi Üyeliğinin Kazanılması ve Kaybedilmesi  275
2. Cumhuriyet Senatosu Üyeliğinin Kazanılması ve Kaybedilmesi  278
D. Yasama Bağışıklıkları  280
E. TBMM Üyelerine İlişkin Davranış Kurallarının Kapsam ve Denetimi  282
1. Genel Olarak  282
2. Millet Meclisi Üyeleri Bakımından  283
3. Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Bakımından  285
VI. 1982 ANAYASASI DÖNEMİNDE YASAMA MECLİSİ ÜYELİĞİ  286
A. 1982 Anayasasının Kabulü ve TBMM’nin Değişen Niteliği  286
1. 12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesi ve Milli Güvenlik Konseyi Dönemi  286
2. Kurucu Meclis Dönemi  288
3. Yeni TBMM’nin Temel Nitelikleri  289
B. Milletvekilliği Statüsünün Kazanılması ve Kaybedilmesi  290
1. Seçme ve Seçilebilme Şartları  290
2. Milletvekilliğinin Sona Erme Halleri  297
C. Yasama Bağışıklıkları  306
1. Yasama Sorumsuzluğu  306
2. Yasama Dokunulmazlığı  309
D. Milletvekillerine İlişkin Davranış Kurallarının Kapsamı ve Denetimi  313
1. Ant (Yemin) Metni  313
2. TBMM İçtüzüğü Kapsamında Yer Alan Disiplin Kuralları  314
3. Mevzuatta Yer Alan Sair Davranış Kuralları  316
4. Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği Etik Kanunu Teklifi Üzerine Kısa Bir Değerlendirme  319
E. TBMM Üyelerine Sağlanan Mali İmkânlar  322
Sonuç  327
Kaynakça  333
Kavramlar Dizini  361
 


Kemal Gözler
Temmuz 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
Zehra Odyakmaz ...
Temmuz 2020
50.00 TL
Sepete Ekle
Halil Çeçen
Temmuz 2020
56.00 TL
Sepete Ekle
Uğur Yiğit ...
Temmuz 2020
75.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
Giriş  19
Birinci Bölüm
YASAMA MECLİSİ ÜYELİĞİNİN
KAVRAMSAL VE TARİHSEL TAHLİLİ
I. GENEL OLARAK  21
II. YASA VE YASAMAYA YÜKLENEN FARKLI ANLAMLARIN DÜŞÜNSEL TARİHÇESİ  23
A. Genel Olarak  23
B. İlk Uygar Topluluklarda Yasa ve Yasamaya İlişkin Başlıca Düşünceler  23
1. Mezopotamya’nın Kadim Yasaları ve Yasama  23
2. Eski Türk Düşünce Dünyasında Yasa ve Yasama Kavramları  24
3. Eski Çin Düşünce Dünyasında Yasa ve Yasama  26
C. Eski Yunan’da Yasa ve Yasamaya İlişkin Başlıca Düşünceler  27
1. Kahramanlık Çağı – Homeros Destanları  27
2. Hâkimler  28
3. Pisagorculuk ve Sofistik Düşünce Dönemi  28
4. Sokrates  30
5. Platon (Eflatun)  31
6. Sofokles  33
7. Tukididis: Perikles’in Cenaze Söylevi  33
8. Aristoteles  34
9. Helenistik Dönem Düşünce Akımları  35
a. Epikürcü Okul  35
b. Stoa Okulu  36
D. Roma’da Yasa ve Yasamaya İlişkin Başlıca Düşünceler  37
1. Polybios  37
2. Cicero  39
3. Seneca  40
E. Orta Çağ Avrupası Fikir Dünyasında Yasa ve Yasama Konusundaki Başlıca Düşünceler  41
1. Ruhani Yasanın Üstünlüğünü Savunanlar  41
2. Beşerî Yasanın Üstünlüğünü Savunanlar  43
3. İslam Dünyasının Orta Çağ Avrupa Düşüncesine Katkısı  46
F. Yeni Çağ Avrupası Fikir Dünyasında Yasa ve Yasama Konusundaki Başlıca Düşünceler  48
1. Yasanın Üstünlüğünü Savunan Görüşler  49
2. Egemenin Üstünlüğünü Savunan Bodin  58
G. Yakın Çağ Avrupası Fikir Dünyasında Yasa ve Yasama Konusundaki Başlıca Düşünceler  61
1. Ferdiyetçi ve Liberal Görüşlerde Yasa ve Yasama  62
2. Ferdiyetçi ve Liberal Yaklaşıma Karşı Görüşlerde Yasa ve Yasama  69
H. Yasa ve Yasama Kavramları Üzerine Kısa Bir Değerlendirme  74
II. YASAMA MECLİSİ ÜYELİĞİNİN ORTAYA ÇIKIŞI  76
A. Genel Olarak  76
B. Yasama Erkinin Kullanımındaki Evrilme  76
1. İlk Uygulamalarda Yasama Erkinin Durumu  76
2. Roma’da Yasama Erki Konusunda Yaşanan Değişim  77
a. Krallık Devri  77
b. Cumhuriyet Devri  78
c. İlk İmparatorluk ve Son İmparatorluk Devirleri  78
d. Roma’da Yasamanın Durumu Üzerine Kısa Bir Değerlendirme  80
3. İngiltere’de Yasama Erki Konusunda Yaşanan Değişim  81
a. İngiltere’nin Temsilsiz Aristokratik Meclisleri  81
b. Temsil Kurumunun Ortaya Çıkışı ve Demokratikleşmeye Başlayan Tek Meclis  82
c. Temsil Kurumunun Olgunlaşması ve İngiliz Parlamentosunun Ortaya Çıkışı  83
C. Bir Statü Olarak Yasama Meclisi Üyeliğinin Doğuşu ve Dönüşümü  84
1. Parlamentoda Avam Kamarasının Yükseliş Süreci ve Lordluk Statüsünün Ortaya Çıkışı  84
2. Durağan Dönem: Avam Kamarasının Kısmi Gelişimi  86
3. İrsi Monarşiden Parlamenter Monarşiye Geçiş: Parlamentonun Tahta Çıkışı  87
4. Temsilde Adaletin Gelişimi: Demokratik Avam Kamarası  89
5. Yasama Meclisi Üyeliği Statüsünün Ortaya Çıkış Tarihi Üzerine  90
D. Yasama Meclisi Üyeliğinin Ortaya Çıkışı Üzerine Kısa Bir Değerlendirme  91
İkinci Bölüm
SEÇİLMİŞ UYGULAMALAR ÇERÇEVESİNDE
YASAMA MECLİSİ ÜYELİĞİ
I. İNGİLTERE’DE YASAMA MECLİSİ ÜYELİĞİ  93
A. Parlamento Kelimesinin Anlamı  93
B. Parlamentonun Başlıca Özellikleri  95
1. Yasamanın Üstünlüğü ya da Parlamentonun Üstünlüğü İlkesi  95
2. Çift Meclisli Yapı ile Yasamanın Yürütme Tarafından Denetimi  97
3. İki Partili Sistem  97
4. Avrupa Birliği Üyeliğinin Parlamentoya Etkisi  99
C. İngiltere’de Yasama Meclisi Üyeliği Statüsünün Kazanılması ve Kaybedilmesi  100
1. Parlamento Üyeliği (Member of Parliament) Kavramının Sınırlı Kapsamı  100
2. Avam Kamarası Üyeliği (MP) Statüsünün Kazanılması ve Kaybedilmesi  101
3. Lordlar Kamarası Üyeliği Statüsünün Kazanılması ve Kaybedilmesi  104
D. Parlamenter İmtiyazlar  108
1. Parlamenter İmtiyazların Anlamı ve Amacı  108
2. Parlamenter İmtiyazların Çeşitleri ve Kapsamları  111
a. İfade Özgürlüğü: Yasama Sorumsuzluğu  111
b. Yakalama ve Tutuklamaya Karşı Koruma: Yasama Dokunulmazlığı  115
c. Parlamenter İmtiyazların İhlaline Karşı Öngörülen Başvuru Usulü  116
ca. Avam Kamarasındaki İmtiyaz İhlallerinin Değerlendirilmesi Usulü  117
cb. Lordlar Kamarasındaki İmtiyaz İhlallerinin Değerlendirilmesi Usulü  118
E. Yasama Meclisi Üyelerine İlişkin Davranış Kuralları  119
1. Avam Kamarası Üyelerine İlişkin Davranış Kuralları  119
2. Avam Kamarası Üyelerine İlişkin Davranış Kurallarının Denetimi  124
3. Lordlar Kamarası Üyelerine İlişkin Davranış Kuralları  126
4. Lordlar Kamarası Üyelerine İlişkin Davranış Kurallarının Denetimi  130
II. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE YASAMA MECLİSİ ÜYELİĞİ  132
A. Amerikan Anayasası ve Kongrenin Kısa Tarihçesi  132
1. Kuzey Amerika’daki İngiltere Üstünlüğü ve İlk Temsili Meclis  132
2. İngiltere ile Koloniler Arasındaki Gerilim  134
3. Bağımsızlık Mücadelesi ve Anayasanın Kabulü  135
B. Kongrenin Başlıca Özellikleri  139
1. Kabul Edilen Tasarı Doktrini (Enrolled Bill Doctrine)  139
2. Çift Meclisli Yapı  141
3. Yasama Erkinin Yürütme ve Yargı Erkleri Tarafından Denetlenmesi  143
C. Amerika Birleşik Devletleri’nde Kongre Üyeliği Statüsünün Kazanılması ve Kaybedilmesi  144
1. Temsilciler Meclisi Üyeliği Statüsünün Kazanılması ve Kaybedilmesi  144
2. Senato Üyeliği Statüsünün Kazanılması ve Kaybedilmesi  147
D. Yasama Bağışıklıkları  149
E. Kongre Üyelerine İlişkin Davranış Kuralları  150
1. Temsilciler Meclisi Üyelerine İlişkin Davranış Kuralları  150
2. Temsilciler Meclisi Üyelerine İlişkin Davranış Kurallarının Denetimi  154
3. Senato Üyelerine İlişkin Davranış Kuralları  155
4. Senato Üyelerine İlişkin Davranış Kurallarının Denetimi  158
III. FRANSA’DA YASAMA MECLİSİ ÜYELİĞİ  160
A. Fransız Yasama Meclisinin Kısa Tarihçesi  160
1. 1789 Öncesi: Bir Danışma Meclisi Olarak Etats–Généraux  160
2. Ulusal Bir Meclis Arayışına Neden Olan Sosyal, Ekonomik ve Siyasal Olgular  162
3. Temsili Niteliği Haiz Ulusal Kurucu Meclisin Doğuşu  164
4. Beşinci Cumhuriyete Kadar Fransız Anayasaları ile Kurulan Yasama Meclislerinin Genel Özellikleri  165
B. Fransız Yasama Meclisinin Başlıca Özellikleri  171
1. Çift Meclisli Yapı  172
2. Paylaşılmış ve Sınırlandırılmış Yasama Yetkisi  173
3. Zayıflatılmış Yasama Meclisi  175
4. Halk Egemenliği ile Millet Egemenliği Anlayışlarının Bütünleşmesi  176
C. Fransız Yasama Meclisi Üyeliği Statüsünün Kazanılması ve Kaybedilmesi  179
1. Millet Meclisi Üyeliği Statüsünün Kazanılması ve Kaybedilmesi  179
2. Senato Üyeliği Statüsünün Kazanılması ve Kaybedilmesi  181
D. Yasama Bağışıklıkları  183
E. Parlamento Üyelerine İlişkin Davranış Kuralları  185
1. Milletvekillerine İlişkin Davranış Kuralları  185
2. Senatörlere İlişkin Davranış Kuralları  188
3. Yasama Meclisi Üyelerine İlişkin Davranış Kurallarının Denetlenmesi  188
IV. ALMANYA’DA YASAMA MECLİSİ ÜYELİĞİ  189
A. Alman Yasama Meclisinin Kısa Tarihçesi  189
1. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu Dönemi: Diet (Reichstag)  189
2. Alman Konfederasyonu Dönemi: Landtage  190
3. İlk Alman Parlamentosu: Frankfurt Ulusal Meclisi  191
4. İmparatorluk Dönemi Yasama Meclisi: Reichstag  192
5. Demokratik Reichstagın Doğuşu ve Yok Oluşu  193
6. İkinci Dünya Savaşı Sonrası Cari Anayasal Düzene Geçiş  195
B. Alman Yasama Meclisinin Başlıca Özellikleri  196
1. Çift Meclisli Yapı  196
2. Paylaşılmış ve Sınırlandırılmış Yasama Yetkisi  197
3. Çok Partili Yasama Meclisi  198
C. Alman Yasama Meclisi Üyeliği Statüsünün Kazanılması ve Kaybedilmesi  199
1. Bundestag Üyeliğinin Kazanılması ve Kaybedilmesi  199
2. Bundesrat Üyeliğinin Kazanılması ve Kaybedilmesi  202
D. Yasama Bağışıklıkları  203
E. Yasama Meclisi Üyelerine İlişkin Davranış Kurallarının Kapsam ve Denetimi  204
V. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE YASAMA MECLİSİ ÜYELİĞİ  207
A. Avrupa Parlamentosunun Kısa Tarihçesi  207
B. Avrupa Parlamentosunun Başlıca Özellikleri  209
1. Sui Generis Yapı ve Orantılı Temsil  209
2. Dürüst İşbirliği, Kurumsal Denge ve Özerklik İlkeleri  210
3. Zamanla Gelişen Demokratik Yapı ve Genişleyen Yetki Alanı  212
C. Avrupa Parlamentosu Üyeliğinin Kazanılması ve Kaybedilmesi  213
D. Yasama Bağışıklıkları  215
E. Avrupa Parlamentosu Üyelerine İlişkin Davranış Kurallarının Kapsamı ve Denetimi  218
1. Davranış Kurallarının Kapsamı  218
2. Davranış Kurallarının Denetimi  222
Üçüncü Bölüm
TÜRKİYE’DE YASAMA MECLİSİ ÜYELİĞİ
I. TÜRKİYE’DE YASAMA MECLİSİ ÜYELİĞİNİN TARİHSEL TEMELLERİ  225
A. Osmanlı’da Beşerî Yasama Anlayışının Ortaya Çıkışı  225
B. Padişahın Mutlak Egemenliğinden Meşrutiyet Rejimine Doğru İlk Anayasal Belge: Sened–i İttifak  226
C. Tanzimat Dönemi: Osmanlı’nın Temsili Meclisleri  229
D. Osmanlı’da Meşrutiyet Rejimine Geçiş: 1876 Kanun–u Esasî  232
II. 1876 KANUN–U ESASÎ DÖNEMİNDE YASAMA MECLİSİ ÜYELİĞİ  234
A. Genel Olarak  234
B. Yasama Meclisi Üyeliğinin Kazanılması ve Kaybedilmesi  235
C. Yasama Bağışıklıkları  238
D. Yasama Meclisi Üyelerine İlişkin Davranış Kurallarının Kapsam ve Denetimi  239
1. Genel Olarak  239
2. Heyet–i Mebusan Nizamnâme–i Dâhilîsi (1877)  240
3. Heyet–i Ayan Nizamnâme–i Dâhilîsi (1877)  241
E. 1909 Anayasa Değişiklikleri ve Yasama Meclisi Üyeliği  242
III. 1921 ANAYASASI DÖNEMİNDE YASAMA MECLİSİ ÜYELİĞİ  247
A. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kurulması  247
B. Büyük Millet Meclisi İcra Vekillerinin Sureti İntihabına Dair Kanun  248
C. Milletvekillerinin Hak ve Ödevlerine İlişkin Bir Düzenleme: Nisabı Müzakere Kanunu  249
D. Birinci Meclisin Türk Anayasal Düzeni Bakımından Taşıdığı Önem  251
E. 1921 Teşkilât–ı Esâsiye Kanununun Kabulü Sonrasında Yasama Meclisi Üyeliği Konusunda Yaşanan Değişiklikler  252
IV. 1924 ANAYASASI DÖNEMİNDE YASAMA MECLİSİ ÜYELİĞİ  255
A. 1924 Anayasasının Kabulü ve İkinci Meclisin Kurucu Niteliği  255
B. 1924 Anayasası Kapsamında Meclisin Genel Nitelikleri  256
C. Milletvekilliği Statüsünün Kazanılması ve Kaybedilmesi  259
1. Anayasa ile Kanun Arasındaki Uyumsuzluk  259
2. Konuya Dair Mevzuat Değişiklikleri  260
3. Milletvekili Seçilebilme Şartları  262
4. Milletvekilliğini Sona Erdiren Haller  263
D. Yasama Bağışıklıkları  264
E. Milletvekillerine İlişkin Davranış Kurallarının Kapsamı ve Denetimi  266
1. Anayasa Kapsamında  266
2. 2 Mayıs 1927 tarihli TBMM Dâhilî Nizamnamesi Kapsamında  267
V. 1961 ANAYASASI DÖNEMİNDE YASAMA MECLİSİ ÜYELİĞİ  269
A. 1961 Anayasasının Kabulünün Kısa Tarihçesi  269
1. 27 Mayıs 1960 Müdahalesi  269
2. İntikal Döneminde İktidar  270
3. Kurucu Meclis ve Anayasanın Kabulü  271
B. 1961 Anayasası Kapsamında Yasama Meclisinin Genel Nitelikleri  272
C. Yasama Meclisi Üyeliği Statüsünün Kazanılması ve Kaybedilmesi  274
1. Millet Meclisi Üyeliğinin Kazanılması ve Kaybedilmesi  275
2. Cumhuriyet Senatosu Üyeliğinin Kazanılması ve Kaybedilmesi  278
D. Yasama Bağışıklıkları  280
E. TBMM Üyelerine İlişkin Davranış Kurallarının Kapsam ve Denetimi  282
1. Genel Olarak  282
2. Millet Meclisi Üyeleri Bakımından  283
3. Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Bakımından  285
VI. 1982 ANAYASASI DÖNEMİNDE YASAMA MECLİSİ ÜYELİĞİ  286
A. 1982 Anayasasının Kabulü ve TBMM’nin Değişen Niteliği  286
1. 12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesi ve Milli Güvenlik Konseyi Dönemi  286
2. Kurucu Meclis Dönemi  288
3. Yeni TBMM’nin Temel Nitelikleri  289
B. Milletvekilliği Statüsünün Kazanılması ve Kaybedilmesi  290
1. Seçme ve Seçilebilme Şartları  290
2. Milletvekilliğinin Sona Erme Halleri  297
C. Yasama Bağışıklıkları  306
1. Yasama Sorumsuzluğu  306
2. Yasama Dokunulmazlığı  309
D. Milletvekillerine İlişkin Davranış Kurallarının Kapsamı ve Denetimi  313
1. Ant (Yemin) Metni  313
2. TBMM İçtüzüğü Kapsamında Yer Alan Disiplin Kuralları  314
3. Mevzuatta Yer Alan Sair Davranış Kuralları  316
4. Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği Etik Kanunu Teklifi Üzerine Kısa Bir Değerlendirme  319
E. TBMM Üyelerine Sağlanan Mali İmkânlar  322
Sonuç  327
Kaynakça  333
Kavramlar Dizini  361
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020