Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Ticaret Hukuku ve Eşya Hukuku Boyutuyla
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu
Ekim 2018 / 1. Baskı / 229 Syf.
Fiyatı: 64.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Modern dünyada, para ve para ile ilgili tüm enstrümanlar adeta silah gibi kullanılmaktadır. Ekonomik gücü elinde bulunduranlar, diğer devlet ve milletlerin ekonomik açıdan zenginleşmesine müsaade etmeme eğilimindedirler. Bugün, birçok devlet gibi ülkemizin de bu şekilde ciddi iktisadi taarruzlara maruz kaldığını üzülerek müşahede etmekteyiz.

Ekonomik taarruzları ve ülkemizin ara döneme sürüklenme çabasını bertaraf etmek için ihdas edilen Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu, finansmana erişimi kolaylaştırarak ekonominin canlanması ve diri kalmasına doğrudan katkı sağlama çabasındadır.

Bu eser; finansmana erişimi kolaylaştırmak için tanzim edilen Kanun'un, gerçekten istenen neticeye ulaşıp ulaşmayacağına yönelik bir çalışmayı içermektedir. KOBİ'lerin, bu Kanun'un tanıdığı imkânları ne derece kullanacağı, kredi kuruluşu olarak bankaların, Kanun tarafından sunulan teminat araçlarını kabul edip etmeyeceği zamanla ortaya çıkacaktır. Eserde, bu Kanun'un sunduğu tüm teminat araçları, tatbikat ile ilişkilendirilerek incelenmektedir.

Eser; hukukçular için olduğu kadar, özellikle bankalar, banka hukukçuları ve KOBİ'ler için de başvuru kitabı niteliğindedir.

Konu Başlıkları
Ticari İşletme Rehni ve Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni
Üzerinde Rehin Hakkı Kurulabilecek Taşınır Varlıklar
Taşınır Rehni Kanunu'nda Belirtilen Rehin Konusu Varlıklar Hakkındaki Diğer Hususlar
Birleşme ve Karışma
Rehinli Taşınır Sicili
Rehin Hakkının Üçüncü Kişilere Karşı Hüküm İfade Etmesi
Derece Sistemi
Öncelik Hakkı
Rehin Sözleşmesi Taraflarının Hak ve Yükümlülükleri
Değer Tespiti
Temerrüt Sonrası Haklar
Alacağın Son Bulması
Müeyyideler
Hüküm Bulunmayan Haller
Muafiyetler
Barkod: 9789750251399
Yayın Tarihi: Ekim 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 229
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
I. GİRİŞ  13
II. TİCARİ İŞLETME REHNİ VE TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ  16
A. Genel Olarak  16
B. Kanun’un Amacı  19
C. Kanun’un Kapsamı  20
D. Tanımlar  25
E. Taraflar  30
1. Rehin Alabilecek Olanlar  33
a. Bankalar  33
b. Finansal Kuruluşlar  34
c. Kredi ve Kefalet Sağlayan Kamu veya Özel Kurum ve Kuruluşlar  34
d. Tacir  34
e. Esnaf  36
2. Rehin Verebilecek Olanlar  37
a. Çiftçi  37
b. Üretici Örgütü  38
c. Serbest Meslek Erbabı  40
F. Rehin Hakkının Kurulması  40
1. Genel Olarak  40
2. Rehin Sözleşmesi  41
a. Rehin Sözleşmesinde Bulunması Zorunlu Hususlar  44
b. Sözleşmede Geçersiz Kayıtlar  56
c. Rehin Hakkının Sicile Tescilinden Doğan Masraflar  59
III. ÜZERİNDE REHİN HAKKI KURULABİLECEK TAŞINIR VARLIKLAR  60
A. Alacaklar  63
1. Türk Medeni Kanunu’na Göre Hak ve Alacak Rehni  64
2. Türk Borçlar Kanunu’na Göre Teminat Amaçlı Temlik  66
3. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’na Göre Alacakların (Alacak Hakkının) Rehni  69
a. İnançlı Temlik/Alacak Rehni Sorunu  69
b. “Müstakbel Alacak” Rehni ve Müstakbel Alacakların “Belirli İş veya Konu” İle Sınırlandırılması  71
B. Çok Yıllık Ürün Veren Ağaçlar  74
C. Fikri ve Sınai Mülkiyete Konu Haklar  75
1. Genel Olarak  75
2. Telif Hakları  77
3. Sınai Haklar  78
4. Fikri Mülkiyet Haklarının Rehni  78
a. Telif Haklarının Rehni  78
b. Sınai Mülkiyet Haklarının Rehni  79
D. Hammadde  81
E. Hayvan  83
F. Her Türlü Kazanç ve İratlar  87
G. Başka Bir Sicile Kaydı Öngörülmeyen ve İdari İzin Belgesi Niteliğinde Olmayan Her Türlü Lisans ve Ruhsatlar  88
H. Kira Gelirleri  92
İ. Kiracılık Hakkı  93
J. Makine ve Teçhizat, Araç, Ekipman, Alet, İş Makinaları, Elektronik Haberleşme Cihazları Dâhil Her Türlü Elektronik Cihaz Gibi Menkul İşletme Tesisatı  95
K. Sarf Malzemesi ve Stoklar  99
L. Tarımsal Ürünler  99
M. Ticaret Unvanı ve/veya İşletme Adı  102
N. Ticari İşletme veya Esnaf İşletmesi  104
O. Ticari Plaka ve Ticari Hat  105
P. Ticari Proje  108
Q. Vagon  109
R. Bu Fıkrada Sayılanlardan Üçüncü Kişiler Zilyetliğindeki Taşınır Varlık, Hak ve Paylı Mülkiyet Hakları  111
IV. TRK’DA BELİRTİLEN REHİN KONUSU VARLIKLAR HAKKINDAKİ DİĞER HUSUSLAR  113
A. Uygulama Yönetmeliği Dışında Bırakılan Hususlar  113
1. Mevduat Rehni  113
2. Türk Medeni Kanunu’na Göre Kurulmuş Taşınır Rehni  114
3. Karayolları Trafik Kanunu’na Göre Kurulmuş Araç Rehni  115
4. Türk Sivil Havacılık Kanunu’na Göre Kurulan Hava Aracı İpoteği  116
5. Türk Ticaret Kanunu’na Göre Kurulan Gemi İpoteği  119
6. Maden Kanunu’na Göre Kurulan Maden Hakları ve Cevher Rehni  120
B. İşletmenin Tamamı Üzerine Rehin Tesisi  120
C. Rehin Konusu Varlıkların Diğer Sicillere Tescili  122
D. Müstakbel Varlıkların Rehni  123
1. Müstakbel Taşınır Varlık ve Rehin Tesis Yetkisi  123
2. Her Tür Sözleşmeden Doğan Mevcut veya Müstakbel Alacaklar  125
E. Onaya Tâbi Rehin ile Üçüncü Kişilerin Rehin İşlemleri  126
F. Bütünleyici Parça ve Eklentilerin Rehin Kapsamında Olması Hususu  127
V. BİRLEŞME VE KARIŞMA  131
A. 7099 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikten Öncesine İlişkin Açıklamalar  131
B. 7099 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklik Neticesine İlişkin Açıklamalar  133
VI. REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİ  135
A. Sicilin Fonksiyonu  135
B. Başka Sicile Tescili Zorunlu Varlıklar  137
C. Tescil Talep Yetkisi  137
VII. REHİN HAKKININ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI HÜKÜM İFADE ETMESİ  140
VIII. DERECE SİSTEMİ  142
A. İlerleme Sistemi  142
B. Sabit Dereceler Sistemi  143
IX. ÖNCELİK HAKKI  145
X. REHİN SÖZLEŞMESİ TARAFLARININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  147
A. İşletme Sahibi  147
B. Rehinli Alacaklı  147
C. Üçüncü Kişiler  148
1. Zilyed (Rehinli Taşınırı Elinde Tutan)  149
2. Hakları Zarar Görenler  150
3. Rehin Alacaklısı  150
4. Rehin Veren  150
XI. DEĞER TESPİTİ  151
XII. TEMERRÜT SONRASI HAKLAR  153
XIII. ALACAĞIN SON BULMASI  157
A. Rehin Alacaklısının Rehni Terkin Talebi Zorunluluğu  159
B. Şarta Bağlı Yükümlülükler de Dâhil Olmak Üzere, Mevcut ve Müstakbel Güvenceli Yükümlülüklerin Ödeme ve Diğer Yöntemlerle İfa Edilmesi Hâli  160
C. Borçlunun Terkin Talebi Yetkisi  160
XIV. MÜEYYİDELER  161
XV. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER  162
XVI. MUAFİYETLER  162
XVII. GEÇİŞ HÜKÜMLERİ  163
XVIII. SONUÇ  163
XIX. EK 1 (TİRK İLE TRK’NIN KARŞILAŞTIRMALI TABLOSU)  167
XX. EK 2 TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU  178
XXI. EK 3 YÖNETMELİKLER  187
Kaynakça  219
Kavramlar Dizini  227
Yazar Hakkında  231
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
I. GİRİŞ  13
II. TİCARİ İŞLETME REHNİ VE TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ  16
A. Genel Olarak  16
B. Kanun’un Amacı  19
C. Kanun’un Kapsamı  20
D. Tanımlar  25
E. Taraflar  30
1. Rehin Alabilecek Olanlar  33
a. Bankalar  33
b. Finansal Kuruluşlar  34
c. Kredi ve Kefalet Sağlayan Kamu veya Özel Kurum ve Kuruluşlar  34
d. Tacir  34
e. Esnaf  36
2. Rehin Verebilecek Olanlar  37
a. Çiftçi  37
b. Üretici Örgütü  38
c. Serbest Meslek Erbabı  40
F. Rehin Hakkının Kurulması  40
1. Genel Olarak  40
2. Rehin Sözleşmesi  41
a. Rehin Sözleşmesinde Bulunması Zorunlu Hususlar  44
b. Sözleşmede Geçersiz Kayıtlar  56
c. Rehin Hakkının Sicile Tescilinden Doğan Masraflar  59
III. ÜZERİNDE REHİN HAKKI KURULABİLECEK TAŞINIR VARLIKLAR  60
A. Alacaklar  63
1. Türk Medeni Kanunu’na Göre Hak ve Alacak Rehni  64
2. Türk Borçlar Kanunu’na Göre Teminat Amaçlı Temlik  66
3. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’na Göre Alacakların (Alacak Hakkının) Rehni  69
a. İnançlı Temlik/Alacak Rehni Sorunu  69
b. “Müstakbel Alacak” Rehni ve Müstakbel Alacakların “Belirli İş veya Konu” İle Sınırlandırılması  71
B. Çok Yıllık Ürün Veren Ağaçlar  74
C. Fikri ve Sınai Mülkiyete Konu Haklar  75
1. Genel Olarak  75
2. Telif Hakları  77
3. Sınai Haklar  78
4. Fikri Mülkiyet Haklarının Rehni  78
a. Telif Haklarının Rehni  78
b. Sınai Mülkiyet Haklarının Rehni  79
D. Hammadde  81
E. Hayvan  83
F. Her Türlü Kazanç ve İratlar  87
G. Başka Bir Sicile Kaydı Öngörülmeyen ve İdari İzin Belgesi Niteliğinde Olmayan Her Türlü Lisans ve Ruhsatlar  88
H. Kira Gelirleri  92
İ. Kiracılık Hakkı  93
J. Makine ve Teçhizat, Araç, Ekipman, Alet, İş Makinaları, Elektronik Haberleşme Cihazları Dâhil Her Türlü Elektronik Cihaz Gibi Menkul İşletme Tesisatı  95
K. Sarf Malzemesi ve Stoklar  99
L. Tarımsal Ürünler  99
M. Ticaret Unvanı ve/veya İşletme Adı  102
N. Ticari İşletme veya Esnaf İşletmesi  104
O. Ticari Plaka ve Ticari Hat  105
P. Ticari Proje  108
Q. Vagon  109
R. Bu Fıkrada Sayılanlardan Üçüncü Kişiler Zilyetliğindeki Taşınır Varlık, Hak ve Paylı Mülkiyet Hakları  111
IV. TRK’DA BELİRTİLEN REHİN KONUSU VARLIKLAR HAKKINDAKİ DİĞER HUSUSLAR  113
A. Uygulama Yönetmeliği Dışında Bırakılan Hususlar  113
1. Mevduat Rehni  113
2. Türk Medeni Kanunu’na Göre Kurulmuş Taşınır Rehni  114
3. Karayolları Trafik Kanunu’na Göre Kurulmuş Araç Rehni  115
4. Türk Sivil Havacılık Kanunu’na Göre Kurulan Hava Aracı İpoteği  116
5. Türk Ticaret Kanunu’na Göre Kurulan Gemi İpoteği  119
6. Maden Kanunu’na Göre Kurulan Maden Hakları ve Cevher Rehni  120
B. İşletmenin Tamamı Üzerine Rehin Tesisi  120
C. Rehin Konusu Varlıkların Diğer Sicillere Tescili  122
D. Müstakbel Varlıkların Rehni  123
1. Müstakbel Taşınır Varlık ve Rehin Tesis Yetkisi  123
2. Her Tür Sözleşmeden Doğan Mevcut veya Müstakbel Alacaklar  125
E. Onaya Tâbi Rehin ile Üçüncü Kişilerin Rehin İşlemleri  126
F. Bütünleyici Parça ve Eklentilerin Rehin Kapsamında Olması Hususu  127
V. BİRLEŞME VE KARIŞMA  131
A. 7099 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikten Öncesine İlişkin Açıklamalar  131
B. 7099 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklik Neticesine İlişkin Açıklamalar  133
VI. REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİ  135
A. Sicilin Fonksiyonu  135
B. Başka Sicile Tescili Zorunlu Varlıklar  137
C. Tescil Talep Yetkisi  137
VII. REHİN HAKKININ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI HÜKÜM İFADE ETMESİ  140
VIII. DERECE SİSTEMİ  142
A. İlerleme Sistemi  142
B. Sabit Dereceler Sistemi  143
IX. ÖNCELİK HAKKI  145
X. REHİN SÖZLEŞMESİ TARAFLARININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  147
A. İşletme Sahibi  147
B. Rehinli Alacaklı  147
C. Üçüncü Kişiler  148
1. Zilyed (Rehinli Taşınırı Elinde Tutan)  149
2. Hakları Zarar Görenler  150
3. Rehin Alacaklısı  150
4. Rehin Veren  150
XI. DEĞER TESPİTİ  151
XII. TEMERRÜT SONRASI HAKLAR  153
XIII. ALACAĞIN SON BULMASI  157
A. Rehin Alacaklısının Rehni Terkin Talebi Zorunluluğu  159
B. Şarta Bağlı Yükümlülükler de Dâhil Olmak Üzere, Mevcut ve Müstakbel Güvenceli Yükümlülüklerin Ödeme ve Diğer Yöntemlerle İfa Edilmesi Hâli  160
C. Borçlunun Terkin Talebi Yetkisi  160
XIV. MÜEYYİDELER  161
XV. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER  162
XVI. MUAFİYETLER  162
XVII. GEÇİŞ HÜKÜMLERİ  163
XVIII. SONUÇ  163
XIX. EK 1 (TİRK İLE TRK’NIN KARŞILAŞTIRMALI TABLOSU)  167
XX. EK 2 TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU  178
XXI. EK 3 YÖNETMELİKLER  187
Kaynakça  219
Kavramlar Dizini  227
Yazar Hakkında  231
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020