Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İmar Hukuku (3 Cilt)
(3 Cilt)
Eylül 2012 / 4. Baskı / 3888 Syf. / Ciltli

Baskısı tükenmiştir.
 
   

4. Baskısı yapılan ve önceki baskının aksine üç cilt olarak hazırlanan "İmar Hukuku" kitabı, imar hukukundaki teorik ve içtihadi gelişmeler dikkate alınarak gözden geçirilmiş; imar mevzuatında yapılan değişiklikler ve mahkeme kararları ışığında güncellenmiş, ayrıca yeni konular ve dilekçe örnekleri eklenerek daha kullanışlı hale getirilmiştir.

Kitap; başta belediye imar müdürlüğü servisleri, yerel meclis imar komisyonu üyeleri, avukatlar, mühendis ve mimarlar ile imar hukukunda çalışan öğretim elemanları olmak üzere, ilgililere yardımcı olmak üzere hazırlanmış, imar hukuku konusunda başvuru kaynağı arayanlara derli toplu ve sistematik bir eser olma iddiasındadır. Bununla birlikte, mimarlık fakülteleri, mühendislik ve mimarlık fakülteleri, hukuk fakülteleri ile iktisadi ve idari bilimler fakülteleri gibi, programında imar hukuku derslerine yer veren yükseköğretim programlarında da başvuru kaynağı olacaktır.

Konu Başlıkları
İmar Hukuku Kavramı ve İmar Planlamasının Kurumsal Yapısı
Planlama Kavramı ve İmar Planlamasının Tarihi Gelişimi
Üst Ölçekli Planlar ve İmar Planları
İmar Planlarında Yetki
İmar Planlama Süreci
İmar Planları İçindeki Kamuya Ait Taşınmazların Belediyeye Bedelsiz Terki
İmar Planlarının Değiştirilmesi, Revizyonu, İlavesi ve Mevzi İmar Planları
İmar Planlarının Uygulanmasında İmar Kanunu'nun Öngördüğü Yöntemler
İmar Programı
İmar Hukukunda Kamulaştırma Usulünün Uygulanması
Kamulaştırmadan Arta Kalan Yerlerin Değerlendirilmesi
Bölgeleme
18. Madde Uygulaması (Parselasyon)
İsteğe Bağlı İfraz ve Tevhit
İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni
İmar ve Yapı Denetimi ve Örgütlenmesi
Kaçak Yapı ve Yaptırımları
İmar İrtifakları
Köy Yerleşme Alanlarında Planlama
İmarla İlgili İdari Para Cezaları
İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu
Kıyı ve Sahil Şeridinde Planlama
Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurul ve Bölge Kurulları
Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu ve Bölge Komisyonları
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde Planlama
Koruma Amaçlı İmar Planlarının Uygulanması
Gecekondu Önleme Bölgelerinde İmar ve Islah Planlaması
İmar Affı Hukuku
Organize Sanayi Bölgelerinde Planlama ve Uygulama
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Planlama ve Uygulama
Endüstri Bölgelerinde Planlama ve Uygulama
Milli Park, Tabiat Anıtı, Tabiat Parkı ve Tabiatı Koruma Alanlarında Planlama ve Uygulama
Gelibolu Tarihi Yarımadası Milli Parkında Planlama ve Uygulama
Muhafaza Ormanlarında, Orman İçi Dinlenme Tesislerinde, Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Alanlarında ve Üretme İstasyonlarında Planlama ve Uygulama
Su Toplama Alanlarında, Sulak Alanlarda ve İçmesuyu Havzalarında Planlama ve Uygulama
Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Planlama ve Uygulama
Sulak Alanlarda ve Benzeri Koruma Alanlarında Planlama ve Uygulama
Boğaziçi'nde Planlama ve Uygulama
Kentsel Dönüşüm
Tarım Alanlarının Korunması ve Tarım Arazilerinin Amaç Dışı Kullanımı
Afet Bölgelerinde Planlama ve Uygulama
Barkod: 9789750219115
Yayın Tarihi: Eylül 2012
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 3888
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -
Takım: 3 Cilt

 

İÇİNDEKİLER
4. Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  37
GİRİŞ  41
Birinci Kitap
İMAR PLANLAMA HUKUKU 1. Bölüm
İMAR HUKUKU KAVRAMI VE İMAR PLANLAMASININ KURUMSAL YAPISI
I. İMAR HUKUKUNUN TANIMI, ÖNEMİ, KONUSU, KAYNAKLARI VE HUKUK DALLARI İÇERİSİNDEKİ YERİ  47
A. Genel Olarak  47
B. Tanımı ve Önemi  51
C. İmar Hukukunun Konusu  52
D. İmar Hukukunun Nitelikleri  53
1. İmar Hukuku Yeni, Genç ve Gelişme İçinde Olan Bir Hukuk Dalıdır  53
2. İmar Hukuku Kanunlaştırılmamış Olmakla Birlikte Derli Toplu Bir Hukuk Dalıdır  53
3. İmar Hukuku İçtihatlara Geniş Yer Veren Bir Hukuk Dalıdır  53
4. İmar Hukukuna Tek Taraflılık ve Kuralsallık Hakimdir  54
5. İmar Hukukundan Doğan Uyuşmazlıklara İdari Yargıda Bakılır  54
E. İmar Hukukunun Kaynakları  54
1. Anayasa  55
2. Kanunlar  57
3. Tüzük ve Yönetmelikler  60
4. İmar Planları  63
5. Diğer Düzenleyici İşlemler  63
F. İmar Hukukunun Diğer Hukuk Dalları Arasındaki Yeri  70
II. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA YEREL PLANLAMA TEŞKİLATI  71
A. Fransa  71
B. İngiltere  73
C. Almanya  74
D. Japonya  76
III. TÜRKİYE’DE İMAR PLANLAMA TEŞKİLATI  77
A. Genel Olarak  77
B. Merkezi İdare  80
1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  80
a. Merkez Teşkilatı  84
aa. Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı  84
bb. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü  85
cc. Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü  86
dd. Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü  88
ee. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü  89
ff. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü  90
gg. Bakanlığın Özel Çevre Bölgeleriyle İlgili Görevleri  92
aaa. Tarihi Süreç  92
bbb. Görevleri  94
b. Taşra Teşkilatı: Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri  95
2. Kalkınma Bakanlığı  95
3. Orman ve Su İşleri Bakanlığı  96
4. G.A.P. Bölge Kalkınma Teşkilatı  97
5. İller Bankası Genel Müdürlüğü  98
6. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı  100
C. Yerel Yönetimler  101
1. İl Özel İdareleri  101
2. Belediyeler  102
a. Normal Belediyeler  102
aa. Planlama Görevleri  103
bb. Yapı ve İmar İzni Verme ve Denetleme Görevleri  103
cc. İmar ve İnşaat Görevleri  104
b. Büyükşehir Belediyeleri  105
3. Köyler  108
2. Bölüm
PLANLAMA KAVRAMI VE İMAR PLANLAMASININ
TARİHİ GELİŞİMİ
I. PLANLAMA KAVRAMI  109
A. Tanım  109
B. Planlamanın Aşamaları  110
C. Planlama Türleri  111
1. Çevrelediği Alana Göre  111
a. Uluslar-Üstü Planlama  111
b. Ulusal Planlama  111
c. Bölgesel Planlama  112
d. Kent Planlaması  114
e. İdari Planlama  115
2. İşlevlerine Göre  116
a. İnsan Gücü Planlaması  116
b. Stratejik Planlama  117
3. Örgütlenme Şekline Göre  118
a. Merkezi Planlama  118
b. Yerel Planlama  119
4. Sürelerine Göre  120
a. Kısa Süreli Planlama  120
b. Orta Süreli Planlama  120
c. Uzun Süreli Planlama  120
5. Niteliklerine Göre  121
a. Emredici Planlar  121
b. Özendirici Planlar  121
c. Yol Gösterici Planlar  121
II. İMAR PLANLAMASININ AMACI VE TARİHİ GELİŞİMİ  122
A. İmar Planlamasının Amacı  122
B. İmar Planlamasının Tarihi Gelişimi  124
1. Batıda  124
2. Türkiye’de  129
a. Osmanlı Dönemi  129
b. Cumhuriyet Dönemi  134
aa. Plansız Dönem  134
bb. Zorunlu Plan Dönemi (1928–1956)  135
cc. 1956 – 1985 Dönemi  140
dd. 3194 Sayılı İmar Kanunu Dönemi  143
3. Bölüm
ÜST ÖLÇEKLİ PLANLAR VE İMAR PLANLARI
I. ÜST ÖLÇEKLİ PLANLAR  145
A. Ülke (Ulusal Kalkınma) Planı  145
1. Tanım  145
2. Hazırlanması  146
3. Hukukî Niteliği  148
B. Bölge Planı  150
C. Metropoliten İmar Planı  154
1. Metropoliten Alan Kavramı ve Metropoliten Yönetim  154
a. Metropoliten Alan Kavramı  154
b. Metropoliten Yönetimi  156
2. Metropoliten İmar Planı  157
D. Çevre Düzeni Planı  161
1. Kavram ve Tanım  161
2. Çevre Düzeni Planlarının Niteliği  162
3. Çevre Düzeni Planlarının Yapılmasında Yetki Sorunu ve Çevre Düzeni Planı Türleri  163
a. Çevre Düzeni Planlarının Yapılmasında Yetki Sorunu  163
aa. Tarihsel Süreç  163
bb. Mevcut Durum  171
b. Çevre Düzeni Planı Türleri  173
aa. İl Çevre Düzeni Planı  173
bb. Bölge ve Havza Bazında Çevre Düzeni Planı  174
4. Çevre Düzeni Planlarının Yapılması Usulü  177
a. Planlama Alanının Tespiti  177
b. Verilerin/Bilgilerin Toplanması  178
5. Çevre Düzeni Planlarının Hazırlanması ve İncelenmesine İlişkin İdari ve Teknik Usuller  180
a. İdari Usuller  180
b. Teknik Usuller  181
6. Çevre Düzeni Planlarının Yapılması Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar  182
7. Çevre Düzeni Planlarında Revizyon, İlave ve Değişikliklerin Yapılması  191
8. Çevre Düzeni Planlarının Onaylanması, Yürürlüğe Girmesi, İlanı Dağıtımı, İtiraz ve Uygulamaların İzlenmesi ve Denetimi  194
a. Onaylanması ve Yürürlüğe Girmesi  194
b. Onaylanan Çevre Düzeni Planlarının Aleniyeti ve Dağıtımı  194
c. İlan  195
d. İtiraz  196
e. Planlara İlişkin Uygulamaların İzlenmesi ve Denetlenmesi  200
II. İMAR PLANLARI  200
A. Karşılaştırmalı Hukukta  200
1. İngiltere  200
a. Yapısal Planlar  201
b. Yerel Planlar  203
2. Almanya  204
3. Fransa  206
a. Stratejik Planlar  207
b. Yerel Planlar  207
4. Japonya  209
B. Türk Hukukunda  210
1. Asıl İmar Planları  210
a. Nazım İmar Planı  210
aa. Tanım  210
bb. Nazım Plan Ölçeği  212
cc. Nazım Plan Süresi  212
b. Uygulama İmar Planı  212
aa. Tanım  212
bb. Ölçeği  213
2. Tamamlayıcı İmar Planları  215
a. İlave İmar Planı  215
b. Mevzi İmar Planı  215
3. Değişiklik Getiren Planlar  216
a. Revizyon İmar Planı  216
b. İmar Planı Değişiklikleri  217
III. İMAR PLANLARI HİYERARŞİSİ VE İMAR PLANLARININ HUKUK KURALLARI ARASINDAKİ YERİ  218
A. Hukuk Kuralları Arasında Hiyerarşi  218
B. İmar Planlarının Hukuk Kuralları Hiyerarşisindeki Yeri  219
1. İmar Planlarını Yasalara Eşit Gören Görüş  219
2. İmar Planlarını Genel Düzenleyici İdari İşlem Kabul Eden Görüşler  219
3. İmar Planlarını Karma Bir Hukuki İşlem Kabul Eden Görüşler  220
4. Kendi Görüşümüz  221
IV. İMAR PLANLARINA HÂKİM OLAN TEMEL İLKELER  221
A. Hukuk Devleti İlkesi  221
B. Açıklık İlkesi  223
C. Genellik İlkesi  224
D. Üst Derecedeki Planlara Bağlılık (Hiyerarşi) İlkesi  225
1. Planlar Arasında Hiyerarşi  225
a. Hiyerarşi Kavramı  225
b. İmar Hukukunda Planlar Arasında Hiyerarşi  226
aa. Tanım  226
bb. Üst Ölçekli Plan Kararlarının Alt Ölçekli Planlara Aynen Aktarılmasının Zorunlu Olup Olmadığı  227
cc. Planların Kendi İçinde Uygunluğu  231
c. Planlar Arasındaki Hiyerarşinin Önemi  231
d. Üst Ölçekli Planların Mahkemelerce İptalinin veya Yürürlüğünün Durdurulmasının Alt Ölçekli Planlara Etkisi  234
2. Planlar Arasındaki Hiyerarşinin Kapsamı  236
a. Bölge Planının Ülke Planına Uygunluğu  236
b. Çevre Düzeni Planının Yerel Planlar Arasındaki Yeri ve Üst Planlara Uygunluğu  237
c. Nazım İmar Planının Üst Planlara Uygunluğu  239
d. Uygulama İmar Planlarının Üst Planlara Uygunluğu  245
e. Yerel Planların Bölge ve Ulusal Kalkınma Planlarına Uygunluğu  257
aa. Genel Olarak  257
bb. Karşılaştırmalı Hukukta  265
aaa. İngiliz Hukuku  265
bbb. Alman Hukuku  266
E. Kamu Yararı İlkesi  266
1. Kavram ve Tanım  266
2. Dar ve Geniş Anlamda Kamu Yararı Kavramı  269
3. Kamu Yararı Kavramının Anayasadaki Yeri  272
4. Planlarının Yapılmasında Kamu Yararı  273
F. Zorunluluk İlkesi  277
G. Esneklik İlkesi  277
H. Geniş Kapsamlılık İlkesi  278
1. Genel Olarak  278
2. İmar Planlamasının Unsurları  279
a. Toprak Kullanım Unsuru  279
b. Kentsel Donanım Unsuru  282
c. Ulaşım Unsuru  283
d. Konut Unsuru  283
e. Diğer Unsurlar  286
İ. Uzun Süreli Olma İlkesi  288
J. Bilimsellik İlkesi  288
K. Katılım İlkesi  289
1. Yerel Planlamaya Katılım Kavramı, Türleri ve Katılımın Fonksiyonu  289
a. Katılım Kavramı  289
b. Katılım Türleri  290
c. Yerel Planlara Katılımın Fonksiyonu  291
2. Bazı Ülkelerde Yerel Planlamaya Katılım  294
a. Amerika Birleşik Devletleri’nde  294
b. İngiltere’de  295
c. Almanya  297
d. Diğer Bazı Ülkelerde  298
3. Türkiye’de Kent Planlamasına Halkın Katılımı  300
4. Bölüm
İMAR PLANLARINDA YETKİ
I. GENEL OLARAK YETKİ KAVRAMI  301
II. İMAR PLANLARINI YAPMAYA GENEL YETKİLİ İDARELER  302
A. Belediyeler  302
1. Belediye ve Mücavir Alan Sınırı  302
a. Belediye Sınırı  303
aa. Normal Belediye Sınırı  303
bb. Büyükşehir Belediye Sınırı  304
b. Mücavir Alan Sınırı  305
aa. Tanım  305
bb. Bir Alanın Mücavir Alan Sınırları İçine Alınması  308
bba. İlgili Yerel Meclis/İl İdare Kurulu Kararlarının Alınması  308
bbb. Valilik Denetimi  310
bbc. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Ön Görüşü  310
bbd. İl İdare Kurulu Kararının Alınması  310
bbe. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Nihai Onayı  311
bb. Bir Alanın Mücavir Alan İçerisine Alınmasının Sonuçları  315
2. Belediyelerin Plan Yaptırma Zorunluluğu  318
a. Tarihi Gelişimi  318
b. Yürürlükteki Durum  320
aa. Belediye Sınırları İçinde  320
bb. Mücavir Alanlarda Belediyelerin Planlama Yetkileri 5302 sayılı Kanunla Kaldırılmıştır  321
3. İmar Planlarında Karar Organı: Belediye Meclisleri  321
B. İl Özel İdareleri  323
1. İl Özel İdarelerinin Sınırı  323
2. İl Özel İdarelerinin İmar Planlama Yetkisi  323
III. İMAR PLANLARINDA MERKEZÎ İDARENİN YETKİSİ  325
A. Genel Olarak  325
B. İK m. 9 ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na Verilen Yetkiler  325
1. Kamu Yapılarıyla İlgili İmar Plânı ve Değişikliklerini Yapma, Yaptırma, Değiştirme veya Onaylama Yetkisi  326
2. Umumî Hayata Etkili Afetler Dolayısıyla veya Toplu Konut Uygulaması veya Gecekondu Kanunu’nun Uygulanması Amacıyla Yapılması Gereken Plânları ve Plân Değişikliklerini Yapma, Yaptırma, Değiştirme veya Onaylama Yetkisi  329
3. Birden Fazla Belediyeyi İlgilendiren Metropoliten İmar Plânlarını Yapma, Yaptırma Yetkisi  330
4. İçerisinden veya Civarından Demiryolu veya Karayolu Geçen, Hava Meydanı Bulunan veya Hava Yolu veya Denizyolu Bağlantısı Bulunan Yerlerdeki Planlama Yetkisi  331
5. Bir Kamu Hizmetinin Görülmesi Amacıyla Resmî Bina ve Tesisler İçin İmar Plânlarında Yer Ayrılması veya Bu Amaçla Değişiklik Yapılması Konusundaki Yetkisi  332
6. Birden Fazla Belediyeyi İlgilendiren İmar Plânlarının Hazırlanması, Kabulü ve Onaylanması Aşamasında Ortaya Çıkabilecek Anlaşmazlıkları Çözme Yetkisi  335
C. 648 Sayılı KHK ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Verilen Planlama Yetkileri  335
1. Planlara ve Bunların Uygulanmasına Yönelik Temel İlke, Strateji ve Standartları Belirlemek  335
2. Etüt, Harita, Plan, Parselasyon Planlarını ve Değişikliklerini Resen Yapma, Yaptırma, Onaylama Yetkisi  335
3. Kamu Yatırımları ile Kamuya Ait Arazi ve Arsalar Üzerinde Yapılacak Her Türlü Yapılara ilişkin Etütleri, Planları ve Değişiklikleri Yapmak  336
4. Depreme Karşı Dayanıksız Yapılar İle İmar Mevzuatına, Plan, Proje ve Eklerine Aykırı Yapıların ve Bunların Bulunduğu Alanların Dönüşüm Projelerini ve Uygulamalarını Yapmak veya Yaptırmak  337
D. Değerlendirme  337
IV. İMAR HUKUKUNDA GENEL KANUN - ÖZEL KANUN İLİŞKİSİ VE İMAR PLANLARINDA GENEL YETKİ KURALININ İSTİSNALARI  342
A. İmar Hukukunda Genel Kanun – Özel Kanun İlişkisi  342
1. Kanunların “Genel”liği ve “Özel”liği Kavramı  342
2. İmar Hukukunda, 3194 Sayılı İmar Kanununun “Genel Kanun” Niteliği  343
3. İmar Hukukunda “Özel Kanun” Niteliğinde Olan Kanunlar  345
4. Özel İmar Rejimine Tabi Yerler  348
B. İmar Planlarında Özel Yetki  349
1. Büyükşehir Belediyelerinde  349
a. Genel Olarak  349
b. Çevre Düzeni Planı Yapma Yetkisi  357
c. Nazım İmar Planı Yapma Yetkisi  357
ç. Uygulama İmar Planı ve Parselasyon Planı Yapma Yetkisi  358
d. Kanunlarla Büyükşehir Belediyelerine Verilen Görevlerle İlgili Yetkiler  358
e. Ruhsat ve Yapı Kullanma İzni Verme Yetkisi  358
f. İlçe Belediyelerine Ait Planlama Yetkilerinin Büyükşehir Belediyesine Devredilmesi  359
2. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Alan ve Merkezlerinde  359
3. Sit Alanlarında  362
4. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde  362
5. Kıyılarda ve Sahil Şeritlerinde  363
a. Kıyılarda  364
b. Sahil Şeritlerinde  364
aa. Sahil Şeridinin Birinci Bölümünü İçeren Uygulama İmar Planları  364
bb. Sahil Şeridinin İkinci Bölümünde Yapılacak Planlar  365
cc. Planların Yürürlüğe Girmesi  365
aaa. Turizm Bölge, Alan ve Merkezlerinden Sahil Şeridini Kapsayanlarda Uygulama İmar Planları  365
bbb. Sahil Şeritlerini İlgilendiren Diğer Uygulama İmar Planları  366
c. Doldurma ve Kurutma Suretiyle Kazanılacak Arazilerde  366
aa. Turizm Amaçlı Kullanımlar, Yapı ve Tesisleri İçeren Uygulama İmar Planları  366
bb. Turizm Dışı Kullanımları İçeren Uygulama İmar Planları  367
d. Planların Yapılması  367
6. Milli Parklarda  368
a. Milli Park Gelişme Planı  368
b. Uygulama İmar Planları  368
7. Organize Sanayi, Endüstri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde  368
a. Organize Sanayi Bölgelerinde  369
b. Endüstri Bölgelerinde  370
c. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde  370
8. Güneydoğu Anadolu Projesi Kapsamında Kalan Yerlerde  371
9. Özelleştirme Programına Alınan Kuruluşlara Ait Arsa ve Arazilerde  374
a. Belediye ve Mücavir Alanlarda Bulunan ve Özelleştirme Kapsamına Alınmış Kuruluşlara Ait Arazi ve Arsalarda  374
b. Hizmet Özelleştirmesi Niteliğindeki Yatırımların Yapılacağı Yerlerde  377
c. Kıyıda ve Turizm Alanlarında Kalan Yerlerde  378
10. Toplu Konut Alanlarında  378
11. Tarımsal Alanlarda  379
12. İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapı Bulunan Alanlarda  381
13. Gecekondu Önleme Bölgelerinde  382
14. Boğaziçi’nde  383
a. Planlama Yetkisi  383
b. Planların Revize Edilmesi ve Değiştirilmesi  384
15. Türk Boğazlar Bölgesinde  384
16. T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne Ait Taşınmazlarda  385
17. Haydarpaşa Limanında  385
18. Karayolu Güzergâhlarında  386
19. Atatürk Orman Çiftliği’nde  387
20. Olimpiyat Köyünde  388
21. Patlayıcı Madde Üretmek/İşlemek Üzere Kurulacak Tesislerde  388
22. Balıkçı Barınaklarında  388
23. Atatürk Kültür Merkezi’nde  389
24. Yalova Termal Kaplıcalarında  389
25. Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı’nda  390
a. Uzun Devreli Gelişme Planı  390
b. Milli Park Özel amenajman Planı  390
c. Köy Yerleşim Alanı Uygulama İmar Planı  391
d. Eceabat İmar Planları  391
e. Diğer Alansal Düzenleme ve Müdahaleler  391
26. Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Savunma ve Eğitim Amaçlı Alanlarda  392
27. 1164 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda  392
28. Diğer Özel Yetkiler  393
V. İMAR PLANLARININ YAPILMASINDA SÜRE  393
5. Bölüm
İMAR PLANLAMA SÜRECİNİN AŞAMALARI
I. GENEL OLARAK  397
II. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA İMAR PLANLAMA SÜRECİ  397
A. İngiltere  397
B. Almanya  399
C. Japonya  401
III. İMAR PLANININ AŞAMALARININ POZİTİF TEMELLERİ  402
IV. İMAR PLANININ YAPIM AŞAMALARI  404
A. Planlama Öncesi Çalışmalar  404
1. Hâlihazır Harita Alımı  405
a. Halihazır Harita Kavramı  405
b. Hâlihazır Haritaların Hukukî Niteliği ve İdarî İşlemler İçindeki Yeri  406
c. Tarihi Gelişimi  408
d. Hâlihazır Haritaların Yapım Yöntemleri  410
e. Hâlihazır Haritaların Onaylanması ve Yürürlüğe Girmesi  413
2. İlgili Kurum ve Kuruluşlardan Rapor ve Görüşlerin Alınması  413
a. Jeolojik Etüt Raporu  416
b. DSİ Genel Müdürlüğü Görüşü  416
c. Tarım İl Müdürlüğü Görüşü  416
d. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Görüşü  417
e. Kıyı-Kenar Tespiti  417
f. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün Görüşü  417
g. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı’nın Görüşü  417
h. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Görüşü  417
ı. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Görüşü  419
j. T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü’nün Görüşü  419
k. Devlet Limanlar ve Hava Limanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün Görüşü  419
l. Devlet Limanlar ve Hava Limanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün Görüşü  419
m. Türkiye Petrolleri AO ya da BOTAŞ’ın Görüşü  419
n. Milli Savunma Bakanlığı’nın Görüşü  419
o. Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün Görüşü  421
ö. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Görüşü  422
p. Diğer Bilgi veya Belgeler  422
B. İmar Planının Elde Etme Şeklinin Belirlenmesi ve Plan Yaptırma Yolları  422
1. İlgili Yerel Yönetimlerce Planların Re’sen Elde Edilmesi  422
a. Emanet Usulü ile  422
b. İhale Usulü ile  424
c. Yarışma Usulü ile  427
2. İmar Planlarının Başkalarına Yaptırılması  428
a. Belediyelerin Yetki Vermesi Üzerine İller Bankasınca Yapılması  428
b. Özel Teknik Bürolarca Yapılması  429
c. Özel Mal Sahiplerince Plan Yaptırılması ve İlgili İdarenin Onayına Sunulması ile  430
3. Diğer Kurumlarca Plan Yapma veya Yaptırma  435
4. İmar Planlarının Yapımında Yeterlilik  435
a. Amacı ve Kapsamı  440
b. Plan Yapımında Esas Alınan Yeterlilik Grupları  441
c. Planlama İşini Yükümlenecek Müelliflerin Nitelikleri ve Derecelendirme Esasları  443
d. Plân Müelliflerinin Görev ve Sorumlulukları  446
e. Müelliflerin Değerlendirilmesi, Yeterlilik Sicillerinin Tutulması  447
f. Yeterlilik Belgesi  447
C. Araştırma ve Değerlendirme (Ön Çalışmalar)  449
1. Amaçların Belirlenmesi, Hedeflerin Tespiti  449
2. Bilgi Toplama (Analiz)  451
a. Kentin Ülke ve Bölgesindeki Yeri  451
b. Kentin Mekân Oluşumu  451
c. Fiziksel Yapı - Çevresel Kaynaklar  451
d. Kentsel Nüfus – Demografik Yapı  451
e. Sosyal Yapı  451
f. Ekonomik Yapı  452
g. Bugünkü Kentsel Alan Kullanımı ve Altyapı  452
h. Kentsel Ulaşım ve Teknik Altyapı  452
i. Mülkiyet Durumu - Kentsel Arazi Değerleri  453
j. Önceki Plan Kararları –Uygulanması – Etkinliği  453
k. Gelişme Eğilimleri – Finansman Analizi, Üst Plan Kararları ve Yasal Çerçeve:  453
3. Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması)  453
4. Verilerin Elde Edilmesi  454
5. Gerekli İzinlerin Alınması  454
a. Tarım Arazileri  455
b. Mer’a, Yaylak ve Kışlaklar  456
c. Sanayi Alanları  457
d. Vakıf Taşınmazları  457
e. Mezarlıklar  457
f. Su ve Kanalizasyon Altyapısı  458
g. Hava Alanları  458
h. Karayollarının Şehir İçi Yollarla Bağlantısı  458
j. Gelibolu Tarihi Yarımadası Milli Parkı  459
6. Bilgileri Birleştirme (Sentez), Yorum, Sonuçların Değerlendirilmesi  459
7. Plan Kararlarına Geçiş, Plan Alternatifleri  460
a. Nazım Plan Aşaması  460
aa. Plan Kararlarının Üretilmesi  461
bb. Nazım Plan Raporu  461
cc. Mekânsal Planlama Aşaması  462
b. Uygulama İmar Planı Aşaması  465
8. Kent İhtiyaçları İçin Ayrılacak Alanların Tespiti  469
a. Kentsel, Sosyal ve Teknik Altyapı  470
b. Eğitim Tesisleri  471
c. Sosyal ve Kültürel Tesisler  472
d. Sağlık Tesisleri  472
e. Resmi Bina ve Tesisler  473
f. Cezaevleri  474
g. İbadet Yerleri  474
h. Otoparklar  475
aa. Genel Esaslar  475
bb. Otopark Yönetmeliğinin Uygulama Alanı  475
cc. Otopark Esasları  476
dd. Otopark Çeşitleri ve Kullanım Miktarları  477
dd. Uygulama ve Denetim  480
i. İtfaiye Alanları  481
D. İmar Planlarının Kısımları  481
1. Plan Paftası  481
2. Plan Açıklama Raporu  481
3. Plan Notları  482
V. İMAR PLANLARININ ONAYLANMASI VE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ  486
A. Onaylamanın Gerekliliği  486
B. İmar Planlarını Onaylayacak Makamlar  487
C. İmar Planlarının Onaylanmasının Tarihi Gelişimi  495
D. İmar Planların Onaylanması Usulü  496
1. Belediye ve Mücavir Alanları İçinde  497
a. Normal Belediyelerde  497
aa. Onay  497
bb. Kararların Belediye Başkanına Gönderilmesi  498
cc. Kararların Mahalli En Büyük Mülki Amire Gönderilmesi  499
b. Büyükşehir Belediyelerinde  499
aa. Nazım İmar Planlarının Büyükşehir Belediye Meclisinde Onaylanması  499
bb. Kararların Büyükşehir Belediye Başkanına Gönderilmesi  500
cc. Kararların Mahalli En Büyük Mülki Amire Gönderilmesi  501
ee. İlçe Belediyelerinin Uygulama İmar Planlarının Onaylanması  502
2. Belediye ve Mücavir Alanları Dışında  505
a. Onay  505
b. Planın Valiye Gönderilmesi  506
E. İmar Planlarının İlanı (Askıya Çıkarılması) ve Kesinleşmesi  507
F. Değerlendirme  514
VI. İMAR PLANLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ  515
VII. İMAR PLANLARININ HUKUKİ SONUÇLARI  519
A. İdare Açısından  519
1. Planları Ölçü Norm Olarak Esas Alma Yükümlülüğü  519
2. İmar Programı Yapma Yükümlülüğü  520
3. İmar ve Yapı Faaliyetlerini İmar Planındaki İlke ve Kurallara Göre Gerçekleştirilmesini Sağlama ve Uygulamaları Denetleme Yükümlülüğü  521
4. Planların Bir Örneğini İlgili Yerlere Gönderme Yükümlülüğü  521
B. Özel Hukuk Gerçek ve Tüzel Kişileri Açısından  521
1. Genel Olarak  521
2. Özel Hukuk Gerçek ve Özel Hukuk Kişilerinin Hakları  522
a. İmar Çapını (imar Durumu) İsteme Hakkı  522
aa. İmar Çapı (İmar Durumu) Kavramı  522
bb. İmar Çapını İstemenin Hukuki Sonuçları  523
b. İtiraz Hakkı  527
aa. Karşılaştırmalı Hukukta  527
bb. Türk Hukukunda  529
aaa. İtirazın Niteliği  529
bbb. İtirazın Süresi  529
ccc. İtirazın Yapılacağı Yer  531
ddd. İtiraz Süresi Geçtikten Sonra İmar Planlarına Karşı Dava Açılıp Açılamayacağı  534
c. Dava Hakkı: İmar Planlarına Karşı İptal ve Tam Yargı Davalarının Açılması  535
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI LEJANDLARI  556
6. Bölüm
İMAR PLANLARI İÇİNDEKİ HAZİNEYE VE
İL ÖZEL İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN BELEDİYE VE
İL ÖZEL İDARELERİNE BEDELSİZ TERKİ
I. GENEL OLARAK  597
II. İMAR UYGULAMASI NEDENİYLE HAZİNEYE VE İL ÖZEL İDARELERE AİT TAŞINMAZLARIN BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERE TERKİ  597
A. Terkin Şartları  599
1. Terk Yapılacak Taşınmazların İmar Kanununun 11/1 Maddesinde Sayılan Alanlarda Kalması  599
2. Hazineye veya İl Özel İdarelerine Ait Bulunmak  603
3. Vakıflar Genel Müdürlüğüne Ait Olmamak veya Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Kullanılmıyor Olmak  603
4. Maliye Bakanlığı’nın İzni  604
5. Parselasyonun Yapılmış Olması  604
B. Terk Yetkisi  605
C. Terk İşleminin Aşamaları  605
1. Başvuru  605
2. Terk Kararı  607
3. Terk İşlemlerinin Tapuda Yapılması  607
4. Bedel  608
D. Terk Edilen Taşınmazın Özel Mülkiyete Konu Olması ve Amaç Dışı Kullanılması Durumunda, Taşınmazın Terk Eden Kamu İdaresine İade Edilmesi  608
1. Özel Mülkiyete Konu Olma  609
2. Amaç Dışı Kullanım  610
III. İMAR PLANLARININ ONAYLANMASI İLE KAMU MALI NİTELİĞİNİ KAYBEDEN TAŞINMAZ MALLAR  618
IV. MERA, YAYLAK VE KIŞLAKLARIN GEÇİCİ YERLEŞME YERİ OLARAK TAHSİSİ  620
7. Bölüm
GELİŞME, BÜYÜME VEYA DEĞİŞEN İHTİYAÇLARIN ETKİSİYLE
İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK, REVİZYON VEYA
İLAVELER YAPILMASI
I. İMAR PLANLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ  623
A. Tanım  623
B. İmar Planlarının Değiştirilmesinin Hukuki Niteliği  624
C. İmar Planlarının Değiştirilmemesi İlkesi  625
D. İmar Planlarının Değişiklik Usulü  626
1. Bakanlıkça Değişiklik İstenmesi  626
2. Yerel Yönetimlerce Re’sen Değişiklik Yapılması  627
3. Özelleştirme Kapsamına Alınan Alanlarda Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Planlarda Değişiklik Yapması veya Değişiklik Talebinde Bulunması  632
4. Özel Hukuk Gerçek ve Tüzel Kişilerince Planlarda Değişiklik Yapılmasının İstenmesi  633
a. Planlarca Özel Kişilerce Değişiklik İstenebilmesinin Hukuki Dayanakları  633
b. Planların Değiştirilmesine Dair Başvuruların Planı Değiştirmeye Yetkili Mercilere Yapılması  638
5. Değişiklik Sırasında Göz Önünde Bulundurulması Gereken Esaslar  643
a. Gerekçe İlkesine Uyulması  643
b. Şehircilik İlkeleri, Planlama Esasları ve Kamu Yararının Bulunması  644
c. Planın Bütünlüğünün Bozulmaması  649
d. Kazanılmış Haklara Saygı Gösterilmesi  654
e. Plan Değişikliklerinin Yeterliliğe Sahip Personel Tarafından Yapılması  654
f. Plan Değişikliklerinin Zorunlu Olması  655
6. Yönetmelikte Yer Alan Plan Değişikliğine İlişkin Esaslar  655
a. Sosyal ve Teknik Alt Yapıya İlişkin Değişiklikler  658
aa. İlgili Yatırımcı Bakanlık ve Kuruluşların Görüşü Alınması  658
aaa. Sosyal ve Teknik Altyapı ile İlgili Bakanlık ve Kuruluşların Görüşlerinin Alınması  658
bbb. Milli Savunma Bakanlığına Tahsisli Taşınmazlar  659
ccc. Tekel Niteliğinde Hizmet Sunan Kamu İdarelerinin İhtiyaçlarının Dikkate Alınması  661
bb. Değişikliğin Teknik Zorunluluğa Dayanması  664
cc. Eşdeğer Alan Ayrılması  667
aaa. Sosyal Alt Yapı  668
bbb. Teknik Alt Yapı  675
ccc. Yeşil Alan  678
ddd. Diğer Esaslar  681
b. İnşaat Alanı/Nüfus Yoğunluğunu Etkileyen Değişiklikler  683
c. Yolların Genişletilmesi, Daraltılması ya da Güzergâhlarının Değiştirilmesiyle İlgili Değişiklikler  687
d. Arazi Kullanışının Değiştirilmesine Yönelik (Fonksiyonel) İmar Planı Değişiklikleri  690
II. İMAR PLANLARININ REVİZYONU  691
A. Tanım  691
B. Amacı ve Kapsamı  692
C. Sınırları ve Ölçeği  693
D. Revizyon İmar Planı Yetkisi  694
E. İmar Planlarının Revizyonu Usulü  694
1. Araştırma Evresi  694
2. Plan Kararlarına Geçiş  695
F. İmar Planlarının Revizyonu Sırasında Göz Önünde Bulundurulması Gereken Esaslar  696
1. Revizyon Plan Hazırlanması Halinde, Sosyal ve Teknik Altyapı Hesabının Yapılıp Yapılmayacağı  697
2. Nüfus Yoğunluğunu Etkileyen Revizyon İmar Planları  700
III. MEVZİ İMAR PLANI  701
A. Tanım  701
B. Amacı ve Kapsamı  702
C. Mevzi İmar Planlarında Yetki  703
D. Mevzi İmar Planlarının Hukuki Niteliği  704
E. Mevzi İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanması, İlan ve İtiraz  705
1. Mülkiyetin Belgelenmesi  705
2. Gerekli İzinlerin Alınması  705
3. Araştırma Evresi  706
4. Mevzi Plan Kararlarına Geçiş  706
5. Onay, İlan ve İtiraz  707
F. Mevzi İmar Planı Yapılamayacak Durumlar  707
IV. İLAVE İMAR PLANI  710
A. Tanım  710
B. Ölçeği ve Sınırları  711
C. İlave İmar Planlarının Hazırlanması  711
1. Araştırma Evresi  711
2. Plan Kararlarına Geçiş  712
V. İMAR PLANLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI: KAZANILMIŞ HAKLAR SORUNU  713
A. ABD İmar Hukukunda Kazanılmış Haklar Sorunu  714
1. Kavram ve Genel Durum  714
2. ABD İmar Hukukunda Kazanılmış Hakların Görünümleri  718
a. Aykırı Kullanım Hakkı  718
b. Parselasyon Hakkı  721
B. Türk İmar Hukukunda Kazanılmış Haklar Sorunu  722
1. Genel Olarak  722
2. Türk İmar Hukukunda Kazanılmış Haklar  724
a. İmar Mevzuatında Durum  724
b. Danıştay’ın Yaklaşımı  726
aa. Hukuken Geçerli Bir Plana ya da Ruhsata Dayalı Olmayan İmar Durumunun Kazanılmış Hak Sağlaması Mümkün Değildir  727
bb. Plana Uygun Verilen Ruhsata Dayalı Olarak Yapılan Yapının, Plan Değişikliği Nedeniyle İptali Kazanılmış Haklara Saygı İlkesine Aykırıdır  730
cc. Mevcut Hukuki Durumun Olayın Özelliklerine Göre Tespit Edilmesi  737
dd. Önceki Kanuna Göre Yapımına İzin Verilen ve Yeni Kanuna Göre Hukuka Aykırı Hale Gelmiş Yapının, İnşaatının Belli Bir Aşamaya Gelmesi Halinde Yıktırılması Mümkün Değildir  739
ee. İnşaat Ruhsatı Konusunda Kazanılmış Haktan Söz Edilebilmesi İçin Ruhsat Uyarınca Yapının Tamamının Bitirilmiş veya Ruhsatın Dayanağının Kalktığı Ana Kadar İnşaatın Belli Bir Seviyeye Gelmesi  741
ff. 2 ve 5 Yıllık Sürelere Uyulmaması Nedeniyle Ruhsatın Geçersiz Hale Gelmesi Durumunda Ruhsat Müktesep Hak Kabul Edilemez  746
gg. İdareyi Yanıltıcı ve Hileli Davranışlarla Alınan Ruhsatın Kazanılmış Hak Sağlayıp Sağlamayacağı  749
hh. Yeniden Ruhsat Almadan Önce İmar Planında Değişiklik Olması Halinde Kazanılmış Haklar  749
ıı. İmar Planının Mahkemece İptali Halinde Yapının İptal Tarihine Kadar Tamamlanmış Kısmının Kazanılmış Hakkın Varlığı Nedeniyle Korunması Gerektiği  751
c. Görüşümüz  753
İkinci Kitap
YEREL PLANLARIN UYGULANMASI 8. Bölüm
İMAR PLANLARININ UYGULANMASINDA
İMAR MEVZUATININ ÖNGÖRDÜĞÜ YÖNTEMLER
I. GENEL OLARAK  757
II. İMAR PLANLARININ UYGULANMASINDA İMAR KANUNUNUN ÖNGÖRDÜĞÜ YÖNTEMLER  760
A. İfraz ve Tevhit Yöntemi  760
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yöntemi  761
C. Kamulaştırma Yöntemi  762
D. Değerlendirme  763
9. Bölüm
İMAR PROGRAMI
I. GENEL OLARAK  767
II. TANIM  769
III. İMAR PROGRAMININ FAYDALARI  769
IV. İMAR PROGRAMININ HUKUKÎ NİTELİĞİ  770
V. PROGRAM YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  770
A. Tarihi Geçmişi  770
B. Yürürlükteki Durum  771
VI. İMAR PROGRAMININ DÜZENLENMESİ  771
A. Yapılacak İşlerin Tespit Edilmesi  772
B. Öncelik ve Önem Sırasının Belirtilmesi  772
C. Malî İmkânların Tespiti ve Projelerin Bu Kaynaklara Göre Düzenlenmesi  773
D. İmar Programlarında Süre  773
E. Yatırım Programı ve Program Bütçesi  774
F. İmar Programlarının Hazırlanmasında Göz Önünde Bulundurulması Gereken İlkeler  774
1. İmar Programlarının Belediye Bütçeleri ile İlişkisinin Kurulması İlkesi  774
2. Bir Yıla Ait Uygulama Tamamlanmadan Sonraki Yılların Uygulanmasına Başlanmaması İlkesi  776
3. Süreklilik İlkesi  776
VII. İMAR PROGRAMLARININ HUKUKÎ SONUÇLARI  777
1. Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hakların Kısıtlanması  777
2. Kısıtlamaların Süreye Bağlılığı  779
3. Programa Alınmayan Alanlarda Mevcut Kullanımın Devamının Mümkün Olması  789
4. İmar Programına Alınan Yerlerin Vergilerinin İdarece Ödenmesi  790
10. Bölüm
İMAR HUKUKUNDA KAMULAŞTIRMA
USULÜNÜN UYGULANMASI
I. GENEL OLARAK  807
II. KAMULAŞTIRMA HAKKINDA GENEL BİLGİLER  808
A. Tanımı, Hukuki Niteliği ve Tarihi Gelişimi  808
1. Tanım  808
2. Hukukî Niteliği  810
3. Tarihî Gelişimi  810
B. Kamulaştırmanın Unsurları  811
1. Kamulaştırmanın Sebebi  811
2. Kamulaştırma Yetkisi  812
3. Kamulaştırmanın Konusu  813
4. Kamulaştırmanın Amacı  816
C. Kamulaştırmanın Şekil ve Usul Kuralları  817
1. Kamulaştırılacak Taşınmazın Belirlenmesi  817
2. Taşınmazın Malik ve Zilyetlerinin Belirlenmesi  817
3. Satın Alma Yoluyla Kamulaştırma  818
4. Kamulaştırma Bedelinin Tespiti  818
5. Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi  829
D. Kamulaştırmanın Tamamlanmasının Sonuçları  830
1. Taşınmazın Mülkiyeti İdareye, Mahkemece Verilen Tescil Kararı ile Geçer  830
2. Malikin Bazı Hakları Kısıtlanır  831
E. İhtilaflı Taşınmaz Malların Kamulaştırılması  831
F. Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmaz Malların Kamulaştırılması ve Tescili  832
G. Malikin Geri Alma Hakkı ve İdarenin Kamulaştırmadan Vazgeçmesi  833
1. Malikin Geri Alma Hakkı  833
2. İdarenin Kamulaştırmadan Vazgeçmesi  834
a. İdarenin Tek Yönlü Vazgeçmesi  835
b. Tarafların Anlaşmasıyla Vazgeçme  835
H. Dolayısıyla Kamulaştırma  835
1. Hukuka Uygun Kamulaştırmasız El Atma  835
2. Hukuka Aykırı Kamulaştırmasız El Atma  836
a. Tanım  836
b. Kamulaştırmasız El Atma Kavramı ve Niteliği  839
3. Bayındırlık Eserleri İnşası Nedeniyle Kamulaştırmasız El Atma  845
III. İMAR HUKUKUNDA KAMULAŞTIRMA YÖNTEMİNİN UYGULANMASI  845
A. Genel Olarak  845
B. İmar Hukukunda Kamulaştırma Yönteminin Uygulandığı Yerler  846
1. İmar Programına Alınan Yerlerde  846
a. Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerlerde Kamulaştırma  846
aa. “Umumi Hizmetlere Ayrılan Yer” Kavramı  847
bb. Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerlerin Öncelikle DOP ile Karşılanması  848
cc. Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerlerin DOP ile Karşılanamayan Kısımlarının Kamulaştırılması  849
b. Kamu Tesis Arsalarına Tahsis Edilen Yerlerde  854
aa. Kamu Tesis Alanlarına Katılım Payı Kavramı  854
bb. Kamu Tesis Arsalarına Tahsis Edilen Yerlerde Kamulaştırma  855
c. Cephe Hattının Gerisinde Kalan Yerlerde Kamulaştırma  857
aa. Cephe Hattı Kavramı  857
bb. Cephe Hattının Gerisinde Kalan Parsellerde Yapı Yapılamaması ve Bu Parsellerin Kamulaştırılması  857
d. Yapılaşmanın Büyük Ölçüde Tamamlandığı Yerlerde Kamulaştırma  858
2. İmar Programına Alınmayan Yerlerde  859
IV. İMAR KAMULAŞTIRMALARININ İLKE VE ÖZELLİKLERİ  860
A. İmar Planlarına Uygunluk  860
B. Kamu Yararı Kararından İstisna Tutulma  862
C. Kamulaştırmada Trampa İmkânı  863
D. Kamulaştırma Bedelinin Takdirinde İmar Faktörünün Nazara Alınmaması  864
E. Kamulaştırmanın İmar Planında Öngörülen Amaçla Sınırlı Olması  865
F. İdarenin Kamulaştırma Yapmakla Yükümlü Olması  866
G. İmar Planlarının İdarî Yargı Denetiminden İstisna Tutulup Tutulamayacağı Sorunu  867
H. Kamulaştırılan Yerin Emlak Vergilerinin İdarece Ödenmesi  868
V. İMAR PROGRAMINA ALINMAMIŞ YA DA ALINIP DA KAMULAŞTIRILMAMIŞ TAŞINMAZLARDA MÜLKİYET HAKKININ KISITLANMASI  870
A. Kısıtlamaların Hukuki Niteliği  870
B. Umumi Hizmetlere veya Kamu Tesis Arsalarına Ayrılan Yerlerde Kısıtlılık  871
1. Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerlerde  871
a. İmar Programına Alınan Yerlerde  871
b. İmar Programına Alınmamış Yerlerde  873
2. Kamu Tesis Arsalarına Tahsis Edilen Yerlerde  875
a. Kısıtlılığın Görünümü  875
b. Yöneltilen Eleştiriler  876
c. Yargı Organlarının Olaya Bakışı  878
aa. Anayasa Mahkemesinin Görüşü  878
bb. Danıştay’ın Görüşü  881
C. Planlama ve İmar Kanunu Tasarısı Taslağı’ndaki Durum  885
D. Umumi Hizmetlere veya Kamu Hizmeti Tesisi Arsalarına Ayrılan Yerlerdeki Kısıtlılığın Kaldırılması  886
1. İlgili İdarenin Kamulaştırmadan Vazgeçmesi  886
2. Kamulaştırmanın Yapılması Amacıyla İdareye Başvuru  886
3. İmar Planında Değişiklik Yapılması Talebinde Bulunulması  890
4. Adli Yargıda Kamulaştırmasız El Atma Davası  895
a. Kamulaştırmasız El Atma Kavramı  895
b. Kamulaştırmasız El Atma Halinde Açılabilecek Davalar  897
aa. Elatmanın Önlenmesi Davası  897
bb. Bedel Davası  898
cc. Tazminat Davası  902
dd. Ecrimisil Davası  904
ee. Dava Açma Süresi  905
5. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru  906
E. Sonuç ve Öneriler  906
11. Bölüm
İMAR PLANLARININ UYGULANMASI SONUCUNDA OLUŞAN VE
MÜSTAKİL İNŞAATA ELVERİŞLİ OLMAYAN/OLAN
PARÇALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
GİRİŞ  909
I. BAĞIMSIZ İNŞAATA ELVERİŞLİ OLMAYAN/OLAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  910
A. Bağımsız İnşaata Elverişli Olmayan Yerlerin Değerlendirilmesi  910
1. Satılabilecek Taşınmazlar  910
2. Satış Yöntemi  910
3. Satış Yapılabilecek Kişiler  911
B. Bağımsız İnşaata Elverişli Olan Yerlerin Değerlendirilmesi  912
II. DEĞERLENDİRME ŞARTLARI VE DEĞERLENDİRMEDE İDARENİN YETKİLERİ  921
A. Değerlendirme Şartları  921
B. Değerlendirmede İdarenin Yetkileri  929
1. Yeri Alınan Kişilerin İstihkaklarına Karşılık Olarak Değiştirilmesi  929
a. Bedel Takdir Edilerek Değiştirme  929
b. Denklik Temini Suretiyle Değiştirme  932
2. Parselin Diğer Hissedarlarına Bedel Takdiri Suretiyle Satılması  933
3. İlgililerin Satın Almaktan Kaçınması Halinde Şüyuun İzalesi Suretiyle Sattırılması  935
C. İK m. 17 Uygulamalarına Karşı Yargı Yolu  935
1. Bedele İlişkin Yargı Yolu  935
2. İK m.17’den Kaynaklanan İptal Davaları  938
3. Tapu İptali ve Tescil Davaları  938
III. İLGİLİ İDARELERİN İMAR PARSELLERİNDEKİ HİSSELERİNİ ŞAHIS HİSSELERİYLE TAKAS EDİP EDEMEYECEKLERİ  939
IV. İMAR KANUNU’NUN 17. MADDESİNE GÖRE BEDELSİZ GERİ VERME MÜMKÜN DEĞİLDİR  940
V. DEĞERLENDİRMEDE YETKİ  946
12. Bölüm
İMAR HUKUKUNDA BÖLGELEME (ZONING)
I. BÖLGELEME KAVRAMI  947
A. Tanım, Amaç ve Önemi  947
B. Ortaya Çıkışı  949
C. Geleneksel Bölgeleme – Modern Bölgeleme  950
1. Geleneksel Bölgeleme  950
2. Modern Bölgeleme  952
a. Karışık Kullanıma İzin Veren Bölgeleme (Mixed Use Zoning)  952
b. Kapsayıcı Bölgeleme (Overlay Zoning)  952
c. Planlı Ünite İmarı (Planned Unit Development)  958
d. Yüzer Bölgeleme  961
e. Şartlı Bölgeleme  962
f. Fazlı Bölgeleme  962
g. Özendirici Bölgeleme (Incentive Zoning)  962
h. İmar Haklarının Devri (Transfer Of Development Rights)  965
D. Bölgeleme ve Temel Hak ve Hürriyetler  973
II. BELLİ BAŞLI BÖLGELEME TÜRLERİ  973
A. Kullanım Bölgelemesi (Use Zoning, Character Zoning)  974
1. Oturma Bölgeleri (Residential Area)  975
a. Kavram ve Tanım  975
b. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilen İşyerleri İle İlgili Ortak Hükümler  976
aa. İşyerlerinde Aranacak Genel Şartlar  976
bb. İşyeri Açılması ve Bildirim  979
cc. Sıhhi İşyerleri  981
aaa. Ruhsatlandırılması  981
bbb. Ruhsatların Verilmesinde Aranan Şartlar  982
dd. Gayri Sıhhi Müesseseler  983
aaa. Tanım  983
bbb. Gayrisıhhi Müesseseleri İnceleme Kurulu  984
ccc. Birinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler  984
ddd. İkinci ve Üçüncü Sınıf Gayri Sihhi Müesseseler  987
ee. Denetim  988
ff. Diğer Hükümler  988
2. Ticaret Bölgeleri (Commercial Zones)  990
3. Sanayi Bölgeleri (Industrial Districts)  991
a. Organize Sanayi Bölgeleri  991
b. Endüstri Bölgeleri  993
c. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri  993
d. Sanayi Etrafında Sağlık Koruma Bandı Oluşturulması  994
4. Diğer Kullanım Bölgelemeleri  997
B. Yoğunluk Bölgelemesi (Density Zoning)  998
1. Kavram ve Tanım  998
2. Yoğunluk Bölgelemesi Araçları  1000
a. En Küçük Parsel Yüzölçümünün Tespit Edilmesi  1000
b. Parsel Boyutlarının Sınırlandırılması  1001
aa. Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde  1001
bb. Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dışında  1001
cc. Plansız Alanlarda  1003
aaa. Belediye ve Mücavir Alanlar İçerisinde ve Fakat İmar Planı Bulunmayan Yerleşik Alanlarda  1003
bbb. Belediye ve Mücavir Alanlar Dışında ve Fakat İmar Planı Bulunmayan Yerleşik Alanlarda  1005
ccc. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışındaki Yerleşme Alanı Dışında Kalan (İskân Dışı) Alanlarda  1006
c. Yapının Parselle Bağlantısının Denetlenmesi  1006
aa. Taban Alanı  1006
bb. Yapı İnşaat Alanı  1006
cc. Yapının Arsa Üzerindeki Konumunun ve Bahçe Durumunun Denetlenmesi  1007
aaa. Bahçenin Uzaklıkları  1007
bbb. Yapının Arsa Üzerindeki Konumu  1009
C. Yükseklik Bölgelemesi (Height Zoning)  1009
1. Kavram ve Önemi  1009
2. İmar Mevzuatında Yükseklik Bölgelemeleri  1010
a. Planlı Alanlarda  1010
b. Plansız Alanlarda  1012
3. Yapı Derinlikleri Yapılara Kot Verilmesi  1012
a. Yapı Derinlikleri  1012
b. Yapılara Kot Verilmesi  1013
aa. Büyükşehir Dışı Planlı Alanlar  1013
aaa. Yoldan Kotlandırma  1013
bbb. Tabii Zeminden Kotlandırma  1014
ccc. Köşe Başı Parsellerde Kotlandırma  1014
bb. Plansız Alanlarda  1017
D. Mevzi (Kısmî=Tikel) Bölgeleme (Spot Zoning)  1017
E. Başka Bölgeleme Sınırlamaları  1019
1. Mezarlıklar  1019
a. Mezarlıkların Korunması  1019
b. Mezarlıklarla İlgili Bölgeleme Kuralları  1020
2. Mezbahaneler  1022
3. Hayvan Ahırları  1022
III. BÖLGELEME YETKİSİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI  1023
IV. BÖLGELEME KURALLARINA AYKIRILIK VE SONUÇLARI  1023
13. Bölüm
İFRAZ VE TEVHİD İŞLERİ
GİRİŞ  1025
I. İFRAZ  1025
A. Tanım  1025
B. İfrazın Çeşitleri  1026
1. İfraz İstemine Göre  1026
a. Rızai (İsteğe Bağlı) İfraz  1026
b. Mahkeme Kararı ile İfraz  1026
c. Cebri İfraz (Hamur Kuralı, Arsa ve Arazi Düzenlemesi)  1028
2. Yeni Adalar Oluşup Oluşmamasına Göre  1029
a. Basit İfraz  1029
b. Parselasyon Niteliğinde İfraz  1029
C. İmar Hukukunda İfraz  1030
1. Tanım  1030
2. İfraz İşleminin Hukuki Niteliği  1031
3. İfrazın Arazi ve Arsa Düzenlemesinden (Parselasyondan) Farkı  1032
4. İmar Planı Bulunan Alanlarda İfraz  1032
a. Parselasyon Planı Oluşturulmuşsa  1032
aa. Genel Olarak  1032
bb. İfraz Maliklerin Talebi Üzerine Yapılabilir  1035
cc. Düzenleme Ortaklık Payı Alınamaz  1040
dd. Uygulamada Karşılaşılan Diğer Sorunlar  1043
b. Parselasyon Planı Oluşturulmamışsa  1046
aa. Genel Olarak  1046
bb. İK m. 15 ve 16 Hükümlerine Göre İmar Planını Uygulama Sebepleri  1047
cc. İK m. 15 ve 16 Gereğince İfraz İşleminin Türleri  1048
aaa. Parselasyon Niteliğinde İfraz  1048
bbb. Parselasyon Niteliğinde Olmayan (Basit) İfraz  1050
5. Gelecekteki Gelişmeye Açık Alanlarda İfraz  1052
a. Gelişme Alanı (inkişaf Sahaları) Kavramı  1052
b. Gelişme Alanlarında İfraz  1053
c. Mahalleler Kurulması Amacıyla İfraz  1054
d. İmar Planlarında Parsel Cepheleri Tayin Edilmeyen Yerlerde Yapılacak İfrazlar  1055
e. İmar Planlarında Parsel Cepheleri Tayin Edilen Yerlerde Yapılacak İfrazlar  1057
6. İmar Planı Dışında Kalan Alanlarda İfraz  1057
a. Belediye ve Mücavir Alanlar İçerisinde ve Fakat İmar Planı Bulunmayan Yerleşik Alanlarda  1058
aa. “Parsel Büyüklükleri ve Bina Cepheleri  1058
bb. Bahçe Mesafeleri  1058
cc. İfraz  1059
b. Belediye ve Mücavir Alanlar Dışında ve Fakat İmar Planı Bulunmayan Yerleşik Alanlarda İfraz  1060
c. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışındaki Yerleşme Alanı Dışında Kalan
(İskân Dışı) Alanlarda İfraz 
 1061
7. İmar Mevzuatındaki İfrazla İlgili Sınırlamalara Uyulmaması Gereken Durumlar  1063
a. Özelleştirme Programına Alınan Kuruluşlara Devri Gereken Taşınmaz Mallarda  1063
b. Satışı Yapılacak Tarım Arazilerinde ve Diğer Tarım Arazilerinde  1064
c. Taşkömürü Havzasındaki Bedelli Devir Edilecek Taşınmaz Mallarda  1064
d. Hazineye Ait Taşınmaz Mallarda  1065
e. Özel Ormanlarda  1065
f. Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarında  1066
g. Arazi Toplulaştırması Yapılan Yerlerde  1066
D. Tapu ve Kadastro Hukukunda İfraz  1066
1. Tanım  1066
2. İstenen Belgeler, İfraz ve Tevhidin Aşamaları, Tapuya Tescili ve Mali Durum  1067
II. TEVHİT (BİRLEŞTİRME)  1069
A. Tanımı, Amacı ve Tevhidin Yapılabileceği Durumlar  1069
1. Tanım  1069
2. Amaç  1069
3. Tevhidin Yapılabileceği Durumlar  1070
B. İmar Hukukunda Tevhit  1071
1. Tanım  1071
2. Tevhidin Arazi ve Arsa Düzenlenmesinden Farkı  1072
3. İmar Planı Bulunan Alanlarda Tevhit  1072
a. Parselasyon Planı Oluşturulmuşsa  1073
b. Parselasyon Planı Oluşturulmamışsa  1079
aa. Genel Olarak  1079
bb. İK m. 15 ve 16 Gereğince Tevhit İşleminin Türleri  1080
aaa. Parselasyon Niteliğinde Tevhit  1080
bbb. Parselasyon Niteliğinde Olmayan (Basit) Tevhit  1080
cc. Gelecekteki Gelişmeye Açık Alanlarda Tevhit  1081
dd. Mahalleler Kurulması Amacıyla İfraz ve Tevhit  1082
4. İmar Planı Dışında Kalan Alanlarda Tevhit  1083
III. İFRAZ VE TEVHİT USULÜ  1083
IV. İFRAZ VE TEVHİT İŞLEMLERİNİN ONAYI VE ŞUYUUN İZALESİ DAVASI  1088
A. Onaylama Yetkisi  1088
B. Onaylamada Süre  1091
C. Tapu Dairesince Yapılacak İşlemler ve Süresi  1092
1. Tescil İşlemleri  1094
a. Tanım  1094
b. Tescilin Sebebe Dayanması  1094
c. Tescil Talebi  1094
d. Tescilin Hükmü  1096
2. Terkin İşlemleri  1096
3. Tescil ve Terkinde Süre  1097
D. Şüyuun İzalesi  1097
1. Tanım ve Kavram  1097
2. Tarafların Anlaşması ile  1098
3. Mahkeme Kararı ile  1098
4. İlgili İdarenin Şüyuun İzalesi Davası Açması ile  1102
14. Bölüm
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ (PARSELASYON)
GİRİŞ  1103
I. TANIM, TARİHİ GELİŞİMİ, AMACI, ÖNEMİ VE FAYDALARI  1104
A. Terim Meselesi ve Tanım  1104
B. Tarihi Gelişimi  1107
1. Batı’da  1107
2. Türkiye’de  1108
C. Arazi ve Asa Düzenlemesinin Amacı  1112
1. Kentsel Gelişme Amacıyla Arazi ve Asa Düzenlemesi  1112
2. Tamamlayıcı Nitelikte Arazi ve Asa Düzenlemesi  1112
3. Yeniden Düzenleme İçin Arazi ve Asa Düzenlemesi  1112
4. Kentsel Yenileme İçin Arazi ve Asa Düzenlemesi  1113
5. Arazi ve Asa Düzenlemesinin Denetim Niteliği  1113
D. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Önemi ve Yararları  1120
E. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Hukuki Niteliği  1122
II. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ  1125
A. Japonya  1125
B. Fransa  1126
C. Almanya  1127
III. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ YETKİSİ  1129
A. Belediye ve Mücavir Alanlarda  1129
B. Belediye ve Mücavir Alanlar Dışında  1129
C. Büyükşehir Belediyelerinde  1130
D. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Parselasyon Yetkileri  1131
1. Tabi Afetlerle İlgili Kanunlar Kapsamındaki Yetkiler  1131
2. Haydarpaşa Limanı ile İlgili Yetkiler  1132
3. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına Ait Taşınmazlarla İlgili Yetkiler  1132
4. Milletvekili Lojmanlarıyla İlgili Yetkiler  1133
E. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın Parselasyon Yetkileri  1133
F. Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Parselasyon Yetkileri  1134
G. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Parselasyon Yetkileri  1135
H. Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yetkisinin Hukuki Niteliği  1135
1. Yetki Kavramı  1135
2. Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yetkisinin Değişik Görünümleri  1136
a. Kişi Yönünden Yetki  1136
b. Konu Yönünden Yetki  1137
c. Zaman Yönünden Yetki  1138
d. Yer Yönünden Yetki  1139
3. Arazi ve Arsa Düzenleme Yetkisi Devredilebilir mi?  1140
4. Yetki Kuralının İstisnaları  1141
5. Yetki Kurallarına Aykırılığın Yaptırımları  1142
a. Fonksiyon Gaspı  1142
b. Yetki Gaspı  1142
c. Yetki Tecavüzü  1143
d. Açık ve Bariz Yetki Tecavüzü  1143
IV. ARAZİ VE ARSA DÜZENLENMESİ (PARSELASYON) İŞLEMİNİN AŞAMALARI  1144
A. Düzenleme Alanının Belirlenmesi  1144
1. Düzenleme ve Düzenleme Alanı Kavramları  1144
2. Düzenleme Alanının Tespiti Yetkisi  1145
3. Düzenleme Alanının Tespiti Esasları  1148
a. İmar Planlarının Yürürlüğe Girmiş Olması  1148
b. Düzenleme Yapılacak Alanın İmar Programına Alınmış Olması  1152
c. Düzenleme Yapılacak Alanın Müstakil İmar Adasından Daha Küçük Olmaması  1153
d. Konut Yapımına Hazır Arsa Sayısının, Önceki Yıl Verilen İnşaat Ruhsatından Az Olmaması  1155
e. Düzenleme Alanının Belirlenmesinde Kent veya Kasabanın Gelişme Yönünün Dikkate Alınması  1155
f. Düzenlenen Alanının Yapılaşmış Alanla Bağlı ve Bu Alanın Devamı Olacak Şekilde Belirlenmesi  1155
g. Düzenlenen Alanında Umumi Hizmetler İçin Ayrılacak DOP Kesintilerinin Dengeli Dağıtılması  1156
h. Yeni Bir Düzenleme Yapılmasını Gerektirecek Bir Neden Olmaksızın İkinci Kez Parselasyon Yapılamaması  1156
B. Düzenleme Alanının Sınırlandırılması  1160
1. Düzenleme Sınırı Tanımı  1160
2. Düzenleme Sınırının Belirlenmesi  1160
3. Düzenleme Sınırının Geçirilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar  1163
a. Düzenleme Sınırının Yapılaşmış Alanla Bağlantılı ve Devamı Olacak Şekilde Belirlenmesi  1163
b. Tarım Arazilerinin Korunması  1163
c. Umumi Hizmetlere Ayrılan Alanların, Düzenlemeye Giren Parsel Alanlarına Orantılı Olarak Dağılması  1164
d. Düzenleme Bölgeleri Etaplanırken, Kamuya Açık Alanlar ile Sosyal Donatı Alanlarının Bütün Düzenleme Bölgelerine Eşit Dağıtılması  1164
e. Orman Alanlarının Korunması  1166
f. Meraların Korunması  1167
C. Hazırlık Çalışmaları  1168
1. Halihazır Harita ve Onaylanmış İmar Planının Elde Edilmesi  1168
2. Tapu Kayıtlarının ve Haritaların Elde Edilmesi  1168
a. Tapu Kayıtlarının Elde Edilmesi  1169
b. Haritaların Elde Edilmesi  1171
c. Döner Sermaye Ücreti  1171
d. Halihazır Haritaların Revize Edilmesi  1172
e. Kadastral Parsellerin Halihazır Haritaya Aktarılması  1172
f. Uygulamaya Giren Parsellerin Yüzölçümlerinin Kontrolü  1172
3. Tapu Kayıtları Üzerinde Belirtme Yapılması  1174
4. Uygulama Haritalarının Hazırlanması ve İmar Adalarının Numaralandırılması  1175
a. Uygulama Haritalarının Hazırlanması  1175
b. İmar Adalarının Numaralandırılması  1175
D. Düzenleme Alanında Uygulama İşlemleri  1177
1. İmar Adalarının Parsellenmesi ve Parselasyon Planlarının Düzenlenmesi  1177
a. Genel Olarak  1177
b. Parselasyon Planının Tanımı  1178
c. Parselasyon Planlarının Hazırlanması, Onaylanması ve İlanı  1181
aa. Parselasyon Planlarının Yapımında Yeterlik  1181
bb. Parselasyon Planlarının Hazırlanması  1182
cc. Parselasyon Planlarının Onaylanması  1184
dd. Parselasyon Planlarının İlanı  1186
d. Parselasyon Planından Sonra Ayrı Bir Parselasyon Haritasına Gerek Olup Olmadığı  1187
e. Parselasyon Planlarına İtiraz ve Giderilmesi  1188
f. Parselasyon Planlarının Kontrol ve Tescili  1188
aa. Kadastro Müdürlüğünce Kontrol  1188
bb. Tapu Sicil Müdürlüğünce Kontrol  1189
2. Düzenleme Alanında Bulunan Yapıların Durumu  1189
a. Muhafazasında Mahzur Bulunmayan Yapılar  1190
b. Muhafazasında Mahzur Bulunan Yapılar  1194
c. Hazine ya da Belediyeye Ait Yerlere Rastlayan Yapılar  1199
d. Kamu Hizmetlerine Ayrılan Yerlere Rastlayan Yapılar  1200
3. Gerçek ve Özel Hukuk Tüzelkişilerinin veya Hazine ve Belediyenin Taşınmazları Üzerindeki Ağaçlar  1201
4. Plan İçinde Kapanan Yollar ve Yol Fazlaları  1202
a. Yoldan İhdas  1202
b. İhdas Edilen Kadastral Yolların Kullanımı  1206
c. İK m. 15 ve 16 Gereğince İhdas  1208
d. Mücavir Alanlarda İhdas  1212
e. Plansız Alanlarda İhdas  1212
f. İmar Yollarının İhdası  1212
E. Düzenleme Ortaklık Payı (DOP)  1213
1. Tanımı, Amacı ve Şartları  1213
a. Tanım  1213
b. Düzenleme Ortaklık Payının Amacı  1214
c. Düzenleme Ortaklık Payının Şartları  1215
aa. Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yapılması  1215
bb. Bütün Parsellerden DOP Kesilmesi  1216
cc. Bütün Parsellerden Eşit DOP Alınması  1220
dd. Yeniden Düzenleme Yapılan Alanlardan Düzenleme Ortaklık Payı Kesilmemesi  1224
ee. İfraz Sırasında Alınan Terk Oranının Dikkate Alınması  1230
ff. Yüzölçümü Farklılığının Düzenleme Ortaklık Payında Eritilmemesi  1236
gg. Düzenleme Nedeniyle Yapılan Giderlere İştirak İstenmemesi  1236
hh. Düzenleme Ortaklık Payı Alınan Yerlerden Ayrıca Değerlenme Resminin Alınmaması  1237
2. DOP Oranı ve Hesaplanması  1237
a. DOP Oranı  1237
b. Düzenleme Ortaklık Payının Hesaplanması  1240
c. Düzenleme Ortaklık Payı Hesabında Hata  1244
aa. Kapanan Yolların Durumu  1244
bb. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin Durumu  1245
cc. Uygulama Alanındaki Tescil Harici Tesislerin Durumu  1246
dd. Umuma Ait Tesislerin Uygulama Bölgesinde Var Olması  1246
3. DOPO Hesabı  1247
4. DOP Olarak Ayrılan Alanların Umumi Hizmetlere Ayrılan Alanlara Yetmemesi Halinde Kamulaştırma  1247
5. Düzenleme Ortaklık Payının Kullanılması  1249
a. Umumi Hizmet Kavramı  1249
b. DOP’un Umumi Hizmetler İçin Kullanılması  1254
c. DOP ile Karşılanacak Alanların KOP ile Karşılanacak Alanlardan Ayırt Edilmesi  1258
6. Düzenleme Ortaklık Payının Anayasaya Aykırılığı Sorunu  1261
a. Genel Olarak  1261
b. Düzenleme Ortaklık Payı Hakkında Görüşler  1262
aa. Düzenleme Ortaklık Payı Mülkiyet Hakkına Kamulaştırmasız El Atma Anlamında Değildir  1262
bb. Düzenleme Ortaklık Payı Mülkiyet Hakkına Kamulaştırmasız El Atma Anlamındadır  1284
cc. Görüşümüz  1293
F. Dağıtım ve Tahsis  1294
1. AAD’ne Giren Kadastro Parselinin Dağıtımı  1294
2. İmar Parsellerinin Tahsisi  1297
a. İmar Parselinin, Kadastro Parselinin Bulunduğu Yerden Verilmesi  1297
aa. Kadastro Parseli ve İmar Parseli Kavramları  1297
aaa. Kadastro Parseli  1297
bbb. İmar Parseli  1298
bb. Kadastro Parselinin Bulunduğu Yerden İmar Parseli Verilmesi  1299
b. Kadastro Parselinin Bulunduğu Yerden İmar Parseli Verilememesi ve Nedenleri  1310
aa. Hukuki Nedenleri  1310
bb. Teknik Zorunluluklar  1317
cc. Fiili Zorunluluklar  1320
c. Kadastro Parselinin Bulunduğu Yerden İmar Parseli Verilememesinin Sonuçları  1324
aa. Hisselendirme Yapılabilmesi  1325
bb. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun Uygulanması  1330
aaa. Kat Mülkiyetli Taşınmazlarda Hisselendirme  1330
bbb. Tahsisin Bir Parselden Az Olması Halinde Kat Mülkiyeti  1331
cc. Düzenleme Ortaklık Payının Bedele Dönüştürülmesi  1331
3. Kamulaştırma Bedeli Yerine Belediye ve Valiliğe Ait Sahalardan Yer Verilmesi  1334
D. Arazi ve Arsa Düzenlemesinde Düzenlenen Cetveller  1335
1. Kadastro Kayıtları Özeti  1335
2. Özet Cetveli  1335
3. Ada Dağıtım Cetveli  1335
4. Mal Sahipleri Araştırma ve Özet Formu  1337
5. Tescile Esas Dağıtım Cetveli  1337
6. DOP Hesap Cetveli  1340
7. Kadastro Ayırma Çapı  1340
VII. KAMU TESİS ARSALARINA TAHSİS  1341
A. Kamu Tesis Arsalarına Tahsis Kavramı  1341
B. Kamu Ortaklık Payının Karşılanması  1342
VIII. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNE HALKIN KATILIMI  1348
IX. KADASTROSU YAPILMAMIŞ ALANLARDA ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ  1349
X. İMAR PLANI OLMAYAN YERLERDE YAPILAŞMA AMACIYLA ÖZEL PARSELASYON PLANLARI VE SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİNİN YAPILAMAMASI  1350
XI. ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİNİN ONAYI, KESİNLEŞMESİ, TESCİL VE İLANI  1352
A. Arsa ve Arazi Düzenlemesinin Onayı ve İlanı  1352
1. Belediye ve Mücavir Alanlarda  1352
a. Normal Belediyelerde  1352
b. Büyükşehir Belediyelerinde  1357
2. Belediye ve Mücavir Alanları Dışında  1359
B. Arsa ve Arazi Düzenlemesine İtiraz ve Giderilmesi  1359
C. Arsa ve Arazi Düzenlemesinin Kontrol ve Tescili  1360
XII. ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ (PARSELASYON) İŞLEMLERİNİN İDARECE GERİ ALINMASI  1362
A. Geri Alma Kavramı  1362
1. Tanım  1362
2. Geri Alma Yetkisi ve Şekli  1362
3. Geri Alınabilecek İdari İşlemler  1362
a. Düzenleyici İşlemlerin Geri Alınması  1362
b. Bireysel İşlemlerin Geri Alınması  1362
c. Geri Alma İşlemlerinde Süre  1363
aa. Dava Açma Süresi İçinde Geri Alınabilecek İdari İşlemler  1363
bb. Her Zaman Geri Alınabilecek İdari İşlemler  1364
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Geri Alınması  1365
C. Parselasyon İşlemlerinde Şekil Eksikliğinin Düzeltilmesi  1368
XIII. ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ (PARSELASYON) İŞLEMLERİNİN YARGI KARARIYLA İPTAL EDİLMESİ  1369
 


Bahtiyar Akyılmaz ...
Eylül 2020
119.00 TL
Sepete Ekle
Ahmet Talha Tetik
Haziran 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
Turgut Tan
Haziran 2020

Salgın nedeniyle temin edilememektedir.

 

İÇİNDEKİLER
4. Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  37
GİRİŞ  41
Birinci Kitap
İMAR PLANLAMA HUKUKU 1. Bölüm
İMAR HUKUKU KAVRAMI VE İMAR PLANLAMASININ KURUMSAL YAPISI
I. İMAR HUKUKUNUN TANIMI, ÖNEMİ, KONUSU, KAYNAKLARI VE HUKUK DALLARI İÇERİSİNDEKİ YERİ  47
A. Genel Olarak  47
B. Tanımı ve Önemi  51
C. İmar Hukukunun Konusu  52
D. İmar Hukukunun Nitelikleri  53
1. İmar Hukuku Yeni, Genç ve Gelişme İçinde Olan Bir Hukuk Dalıdır  53
2. İmar Hukuku Kanunlaştırılmamış Olmakla Birlikte Derli Toplu Bir Hukuk Dalıdır  53
3. İmar Hukuku İçtihatlara Geniş Yer Veren Bir Hukuk Dalıdır  53
4. İmar Hukukuna Tek Taraflılık ve Kuralsallık Hakimdir  54
5. İmar Hukukundan Doğan Uyuşmazlıklara İdari Yargıda Bakılır  54
E. İmar Hukukunun Kaynakları  54
1. Anayasa  55
2. Kanunlar  57
3. Tüzük ve Yönetmelikler  60
4. İmar Planları  63
5. Diğer Düzenleyici İşlemler  63
F. İmar Hukukunun Diğer Hukuk Dalları Arasındaki Yeri  70
II. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA YEREL PLANLAMA TEŞKİLATI  71
A. Fransa  71
B. İngiltere  73
C. Almanya  74
D. Japonya  76
III. TÜRKİYE’DE İMAR PLANLAMA TEŞKİLATI  77
A. Genel Olarak  77
B. Merkezi İdare  80
1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  80
a. Merkez Teşkilatı  84
aa. Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı  84
bb. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü  85
cc. Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü  86
dd. Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü  88
ee. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü  89
ff. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü  90
gg. Bakanlığın Özel Çevre Bölgeleriyle İlgili Görevleri  92
aaa. Tarihi Süreç  92
bbb. Görevleri  94
b. Taşra Teşkilatı: Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri  95
2. Kalkınma Bakanlığı  95
3. Orman ve Su İşleri Bakanlığı  96
4. G.A.P. Bölge Kalkınma Teşkilatı  97
5. İller Bankası Genel Müdürlüğü  98
6. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı  100
C. Yerel Yönetimler  101
1. İl Özel İdareleri  101
2. Belediyeler  102
a. Normal Belediyeler  102
aa. Planlama Görevleri  103
bb. Yapı ve İmar İzni Verme ve Denetleme Görevleri  103
cc. İmar ve İnşaat Görevleri  104
b. Büyükşehir Belediyeleri  105
3. Köyler  108
2. Bölüm
PLANLAMA KAVRAMI VE İMAR PLANLAMASININ
TARİHİ GELİŞİMİ
I. PLANLAMA KAVRAMI  109
A. Tanım  109
B. Planlamanın Aşamaları  110
C. Planlama Türleri  111
1. Çevrelediği Alana Göre  111
a. Uluslar-Üstü Planlama  111
b. Ulusal Planlama  111
c. Bölgesel Planlama  112
d. Kent Planlaması  114
e. İdari Planlama  115
2. İşlevlerine Göre  116
a. İnsan Gücü Planlaması  116
b. Stratejik Planlama  117
3. Örgütlenme Şekline Göre  118
a. Merkezi Planlama  118
b. Yerel Planlama  119
4. Sürelerine Göre  120
a. Kısa Süreli Planlama  120
b. Orta Süreli Planlama  120
c. Uzun Süreli Planlama  120
5. Niteliklerine Göre  121
a. Emredici Planlar  121
b. Özendirici Planlar  121
c. Yol Gösterici Planlar  121
II. İMAR PLANLAMASININ AMACI VE TARİHİ GELİŞİMİ  122
A. İmar Planlamasının Amacı  122
B. İmar Planlamasının Tarihi Gelişimi  124
1. Batıda  124
2. Türkiye’de  129
a. Osmanlı Dönemi  129
b. Cumhuriyet Dönemi  134
aa. Plansız Dönem  134
bb. Zorunlu Plan Dönemi (1928–1956)  135
cc. 1956 – 1985 Dönemi  140
dd. 3194 Sayılı İmar Kanunu Dönemi  143
3. Bölüm
ÜST ÖLÇEKLİ PLANLAR VE İMAR PLANLARI
I. ÜST ÖLÇEKLİ PLANLAR  145
A. Ülke (Ulusal Kalkınma) Planı  145
1. Tanım  145
2. Hazırlanması  146
3. Hukukî Niteliği  148
B. Bölge Planı  150
C. Metropoliten İmar Planı  154
1. Metropoliten Alan Kavramı ve Metropoliten Yönetim  154
a. Metropoliten Alan Kavramı  154
b. Metropoliten Yönetimi  156
2. Metropoliten İmar Planı  157
D. Çevre Düzeni Planı  161
1. Kavram ve Tanım  161
2. Çevre Düzeni Planlarının Niteliği  162
3. Çevre Düzeni Planlarının Yapılmasında Yetki Sorunu ve Çevre Düzeni Planı Türleri  163
a. Çevre Düzeni Planlarının Yapılmasında Yetki Sorunu  163
aa. Tarihsel Süreç  163
bb. Mevcut Durum  171
b. Çevre Düzeni Planı Türleri  173
aa. İl Çevre Düzeni Planı  173
bb. Bölge ve Havza Bazında Çevre Düzeni Planı  174
4. Çevre Düzeni Planlarının Yapılması Usulü  177
a. Planlama Alanının Tespiti  177
b. Verilerin/Bilgilerin Toplanması  178
5. Çevre Düzeni Planlarının Hazırlanması ve İncelenmesine İlişkin İdari ve Teknik Usuller  180
a. İdari Usuller  180
b. Teknik Usuller  181
6. Çevre Düzeni Planlarının Yapılması Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar  182
7. Çevre Düzeni Planlarında Revizyon, İlave ve Değişikliklerin Yapılması  191
8. Çevre Düzeni Planlarının Onaylanması, Yürürlüğe Girmesi, İlanı Dağıtımı, İtiraz ve Uygulamaların İzlenmesi ve Denetimi  194
a. Onaylanması ve Yürürlüğe Girmesi  194
b. Onaylanan Çevre Düzeni Planlarının Aleniyeti ve Dağıtımı  194
c. İlan  195
d. İtiraz  196
e. Planlara İlişkin Uygulamaların İzlenmesi ve Denetlenmesi  200
II. İMAR PLANLARI  200
A. Karşılaştırmalı Hukukta  200
1. İngiltere  200
a. Yapısal Planlar  201
b. Yerel Planlar  203
2. Almanya  204
3. Fransa  206
a. Stratejik Planlar  207
b. Yerel Planlar  207
4. Japonya  209
B. Türk Hukukunda  210
1. Asıl İmar Planları  210
a. Nazım İmar Planı  210
aa. Tanım  210
bb. Nazım Plan Ölçeği  212
cc. Nazım Plan Süresi  212
b. Uygulama İmar Planı  212
aa. Tanım  212
bb. Ölçeği  213
2. Tamamlayıcı İmar Planları  215
a. İlave İmar Planı  215
b. Mevzi İmar Planı  215
3. Değişiklik Getiren Planlar  216
a. Revizyon İmar Planı  216
b. İmar Planı Değişiklikleri  217
III. İMAR PLANLARI HİYERARŞİSİ VE İMAR PLANLARININ HUKUK KURALLARI ARASINDAKİ YERİ  218
A. Hukuk Kuralları Arasında Hiyerarşi  218
B. İmar Planlarının Hukuk Kuralları Hiyerarşisindeki Yeri  219
1. İmar Planlarını Yasalara Eşit Gören Görüş  219
2. İmar Planlarını Genel Düzenleyici İdari İşlem Kabul Eden Görüşler  219
3. İmar Planlarını Karma Bir Hukuki İşlem Kabul Eden Görüşler  220
4. Kendi Görüşümüz  221
IV. İMAR PLANLARINA HÂKİM OLAN TEMEL İLKELER  221
A. Hukuk Devleti İlkesi  221
B. Açıklık İlkesi  223
C. Genellik İlkesi  224
D. Üst Derecedeki Planlara Bağlılık (Hiyerarşi) İlkesi  225
1. Planlar Arasında Hiyerarşi  225
a. Hiyerarşi Kavramı  225
b. İmar Hukukunda Planlar Arasında Hiyerarşi  226
aa. Tanım  226
bb. Üst Ölçekli Plan Kararlarının Alt Ölçekli Planlara Aynen Aktarılmasının Zorunlu Olup Olmadığı  227
cc. Planların Kendi İçinde Uygunluğu  231
c. Planlar Arasındaki Hiyerarşinin Önemi  231
d. Üst Ölçekli Planların Mahkemelerce İptalinin veya Yürürlüğünün Durdurulmasının Alt Ölçekli Planlara Etkisi  234
2. Planlar Arasındaki Hiyerarşinin Kapsamı  236
a. Bölge Planının Ülke Planına Uygunluğu  236
b. Çevre Düzeni Planının Yerel Planlar Arasındaki Yeri ve Üst Planlara Uygunluğu  237
c. Nazım İmar Planının Üst Planlara Uygunluğu  239
d. Uygulama İmar Planlarının Üst Planlara Uygunluğu  245
e. Yerel Planların Bölge ve Ulusal Kalkınma Planlarına Uygunluğu  257
aa. Genel Olarak  257
bb. Karşılaştırmalı Hukukta  265
aaa. İngiliz Hukuku  265
bbb. Alman Hukuku  266
E. Kamu Yararı İlkesi  266
1. Kavram ve Tanım  266
2. Dar ve Geniş Anlamda Kamu Yararı Kavramı  269
3. Kamu Yararı Kavramının Anayasadaki Yeri  272
4. Planlarının Yapılmasında Kamu Yararı  273
F. Zorunluluk İlkesi  277
G. Esneklik İlkesi  277
H. Geniş Kapsamlılık İlkesi  278
1. Genel Olarak  278
2. İmar Planlamasının Unsurları  279
a. Toprak Kullanım Unsuru  279
b. Kentsel Donanım Unsuru  282
c. Ulaşım Unsuru  283
d. Konut Unsuru  283
e. Diğer Unsurlar  286
İ. Uzun Süreli Olma İlkesi  288
J. Bilimsellik İlkesi  288
K. Katılım İlkesi  289
1. Yerel Planlamaya Katılım Kavramı, Türleri ve Katılımın Fonksiyonu  289
a. Katılım Kavramı  289
b. Katılım Türleri  290
c. Yerel Planlara Katılımın Fonksiyonu  291
2. Bazı Ülkelerde Yerel Planlamaya Katılım  294
a. Amerika Birleşik Devletleri’nde  294
b. İngiltere’de  295
c. Almanya  297
d. Diğer Bazı Ülkelerde  298
3. Türkiye’de Kent Planlamasına Halkın Katılımı  300
4. Bölüm
İMAR PLANLARINDA YETKİ
I. GENEL OLARAK YETKİ KAVRAMI  301
II. İMAR PLANLARINI YAPMAYA GENEL YETKİLİ İDARELER  302
A. Belediyeler  302
1. Belediye ve Mücavir Alan Sınırı  302
a. Belediye Sınırı  303
aa. Normal Belediye Sınırı  303
bb. Büyükşehir Belediye Sınırı  304
b. Mücavir Alan Sınırı  305
aa. Tanım  305
bb. Bir Alanın Mücavir Alan Sınırları İçine Alınması  308
bba. İlgili Yerel Meclis/İl İdare Kurulu Kararlarının Alınması  308
bbb. Valilik Denetimi  310
bbc. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Ön Görüşü  310
bbd. İl İdare Kurulu Kararının Alınması  310
bbe. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Nihai Onayı  311
bb. Bir Alanın Mücavir Alan İçerisine Alınmasının Sonuçları  315
2. Belediyelerin Plan Yaptırma Zorunluluğu  318
a. Tarihi Gelişimi  318
b. Yürürlükteki Durum  320
aa. Belediye Sınırları İçinde  320
bb. Mücavir Alanlarda Belediyelerin Planlama Yetkileri 5302 sayılı Kanunla Kaldırılmıştır  321
3. İmar Planlarında Karar Organı: Belediye Meclisleri  321
B. İl Özel İdareleri  323
1. İl Özel İdarelerinin Sınırı  323
2. İl Özel İdarelerinin İmar Planlama Yetkisi  323
III. İMAR PLANLARINDA MERKEZÎ İDARENİN YETKİSİ  325
A. Genel Olarak  325
B. İK m. 9 ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na Verilen Yetkiler  325
1. Kamu Yapılarıyla İlgili İmar Plânı ve Değişikliklerini Yapma, Yaptırma, Değiştirme veya Onaylama Yetkisi  326
2. Umumî Hayata Etkili Afetler Dolayısıyla veya Toplu Konut Uygulaması veya Gecekondu Kanunu’nun Uygulanması Amacıyla Yapılması Gereken Plânları ve Plân Değişikliklerini Yapma, Yaptırma, Değiştirme veya Onaylama Yetkisi  329
3. Birden Fazla Belediyeyi İlgilendiren Metropoliten İmar Plânlarını Yapma, Yaptırma Yetkisi  330
4. İçerisinden veya Civarından Demiryolu veya Karayolu Geçen, Hava Meydanı Bulunan veya Hava Yolu veya Denizyolu Bağlantısı Bulunan Yerlerdeki Planlama Yetkisi  331
5. Bir Kamu Hizmetinin Görülmesi Amacıyla Resmî Bina ve Tesisler İçin İmar Plânlarında Yer Ayrılması veya Bu Amaçla Değişiklik Yapılması Konusundaki Yetkisi  332
6. Birden Fazla Belediyeyi İlgilendiren İmar Plânlarının Hazırlanması, Kabulü ve Onaylanması Aşamasında Ortaya Çıkabilecek Anlaşmazlıkları Çözme Yetkisi  335
C. 648 Sayılı KHK ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Verilen Planlama Yetkileri  335
1. Planlara ve Bunların Uygulanmasına Yönelik Temel İlke, Strateji ve Standartları Belirlemek  335
2. Etüt, Harita, Plan, Parselasyon Planlarını ve Değişikliklerini Resen Yapma, Yaptırma, Onaylama Yetkisi  335
3. Kamu Yatırımları ile Kamuya Ait Arazi ve Arsalar Üzerinde Yapılacak Her Türlü Yapılara ilişkin Etütleri, Planları ve Değişiklikleri Yapmak  336
4. Depreme Karşı Dayanıksız Yapılar İle İmar Mevzuatına, Plan, Proje ve Eklerine Aykırı Yapıların ve Bunların Bulunduğu Alanların Dönüşüm Projelerini ve Uygulamalarını Yapmak veya Yaptırmak  337
D. Değerlendirme  337
IV. İMAR HUKUKUNDA GENEL KANUN - ÖZEL KANUN İLİŞKİSİ VE İMAR PLANLARINDA GENEL YETKİ KURALININ İSTİSNALARI  342
A. İmar Hukukunda Genel Kanun – Özel Kanun İlişkisi  342
1. Kanunların “Genel”liği ve “Özel”liği Kavramı  342
2. İmar Hukukunda, 3194 Sayılı İmar Kanununun “Genel Kanun” Niteliği  343
3. İmar Hukukunda “Özel Kanun” Niteliğinde Olan Kanunlar  345
4. Özel İmar Rejimine Tabi Yerler  348
B. İmar Planlarında Özel Yetki  349
1. Büyükşehir Belediyelerinde  349
a. Genel Olarak  349
b. Çevre Düzeni Planı Yapma Yetkisi  357
c. Nazım İmar Planı Yapma Yetkisi  357
ç. Uygulama İmar Planı ve Parselasyon Planı Yapma Yetkisi  358
d. Kanunlarla Büyükşehir Belediyelerine Verilen Görevlerle İlgili Yetkiler  358
e. Ruhsat ve Yapı Kullanma İzni Verme Yetkisi  358
f. İlçe Belediyelerine Ait Planlama Yetkilerinin Büyükşehir Belediyesine Devredilmesi  359
2. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Alan ve Merkezlerinde  359
3. Sit Alanlarında  362
4. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde  362
5. Kıyılarda ve Sahil Şeritlerinde  363
a. Kıyılarda  364
b. Sahil Şeritlerinde  364
aa. Sahil Şeridinin Birinci Bölümünü İçeren Uygulama İmar Planları  364
bb. Sahil Şeridinin İkinci Bölümünde Yapılacak Planlar  365
cc. Planların Yürürlüğe Girmesi  365
aaa. Turizm Bölge, Alan ve Merkezlerinden Sahil Şeridini Kapsayanlarda Uygulama İmar Planları  365
bbb. Sahil Şeritlerini İlgilendiren Diğer Uygulama İmar Planları  366
c. Doldurma ve Kurutma Suretiyle Kazanılacak Arazilerde  366
aa. Turizm Amaçlı Kullanımlar, Yapı ve Tesisleri İçeren Uygulama İmar Planları  366
bb. Turizm Dışı Kullanımları İçeren Uygulama İmar Planları  367
d. Planların Yapılması  367
6. Milli Parklarda  368
a. Milli Park Gelişme Planı  368
b. Uygulama İmar Planları  368
7. Organize Sanayi, Endüstri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde  368
a. Organize Sanayi Bölgelerinde  369
b. Endüstri Bölgelerinde  370
c. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde  370
8. Güneydoğu Anadolu Projesi Kapsamında Kalan Yerlerde  371
9. Özelleştirme Programına Alınan Kuruluşlara Ait Arsa ve Arazilerde  374
a. Belediye ve Mücavir Alanlarda Bulunan ve Özelleştirme Kapsamına Alınmış Kuruluşlara Ait Arazi ve Arsalarda  374
b. Hizmet Özelleştirmesi Niteliğindeki Yatırımların Yapılacağı Yerlerde  377
c. Kıyıda ve Turizm Alanlarında Kalan Yerlerde  378
10. Toplu Konut Alanlarında  378
11. Tarımsal Alanlarda  379
12. İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapı Bulunan Alanlarda  381
13. Gecekondu Önleme Bölgelerinde  382
14. Boğaziçi’nde  383
a. Planlama Yetkisi  383
b. Planların Revize Edilmesi ve Değiştirilmesi  384
15. Türk Boğazlar Bölgesinde  384
16. T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne Ait Taşınmazlarda  385
17. Haydarpaşa Limanında  385
18. Karayolu Güzergâhlarında  386
19. Atatürk Orman Çiftliği’nde  387
20. Olimpiyat Köyünde  388
21. Patlayıcı Madde Üretmek/İşlemek Üzere Kurulacak Tesislerde  388
22. Balıkçı Barınaklarında  388
23. Atatürk Kültür Merkezi’nde  389
24. Yalova Termal Kaplıcalarında  389
25. Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı’nda  390
a. Uzun Devreli Gelişme Planı  390
b. Milli Park Özel amenajman Planı  390
c. Köy Yerleşim Alanı Uygulama İmar Planı  391
d. Eceabat İmar Planları  391
e. Diğer Alansal Düzenleme ve Müdahaleler  391
26. Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Savunma ve Eğitim Amaçlı Alanlarda  392
27. 1164 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda  392
28. Diğer Özel Yetkiler  393
V. İMAR PLANLARININ YAPILMASINDA SÜRE  393
5. Bölüm
İMAR PLANLAMA SÜRECİNİN AŞAMALARI
I. GENEL OLARAK  397
II. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA İMAR PLANLAMA SÜRECİ  397
A. İngiltere  397
B. Almanya  399
C. Japonya  401
III. İMAR PLANININ AŞAMALARININ POZİTİF TEMELLERİ  402
IV. İMAR PLANININ YAPIM AŞAMALARI  404
A. Planlama Öncesi Çalışmalar  404
1. Hâlihazır Harita Alımı  405
a. Halihazır Harita Kavramı  405
b. Hâlihazır Haritaların Hukukî Niteliği ve İdarî İşlemler İçindeki Yeri  406
c. Tarihi Gelişimi  408
d. Hâlihazır Haritaların Yapım Yöntemleri  410
e. Hâlihazır Haritaların Onaylanması ve Yürürlüğe Girmesi  413
2. İlgili Kurum ve Kuruluşlardan Rapor ve Görüşlerin Alınması  413
a. Jeolojik Etüt Raporu  416
b. DSİ Genel Müdürlüğü Görüşü  416
c. Tarım İl Müdürlüğü Görüşü  416
d. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Görüşü  417
e. Kıyı-Kenar Tespiti  417
f. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün Görüşü  417
g. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı’nın Görüşü  417
h. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Görüşü  417
ı. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Görüşü  419
j. T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü’nün Görüşü  419
k. Devlet Limanlar ve Hava Limanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün Görüşü  419
l. Devlet Limanlar ve Hava Limanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün Görüşü  419
m. Türkiye Petrolleri AO ya da BOTAŞ’ın Görüşü  419
n. Milli Savunma Bakanlığı’nın Görüşü  419
o. Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün Görüşü  421
ö. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Görüşü  422
p. Diğer Bilgi veya Belgeler  422
B. İmar Planının Elde Etme Şeklinin Belirlenmesi ve Plan Yaptırma Yolları  422
1. İlgili Yerel Yönetimlerce Planların Re’sen Elde Edilmesi  422
a. Emanet Usulü ile  422
b. İhale Usulü ile  424
c. Yarışma Usulü ile  427
2. İmar Planlarının Başkalarına Yaptırılması  428
a. Belediyelerin Yetki Vermesi Üzerine İller Bankasınca Yapılması  428
b. Özel Teknik Bürolarca Yapılması  429
c. Özel Mal Sahiplerince Plan Yaptırılması ve İlgili İdarenin Onayına Sunulması ile  430
3. Diğer Kurumlarca Plan Yapma veya Yaptırma  435
4. İmar Planlarının Yapımında Yeterlilik  435
a. Amacı ve Kapsamı  440
b. Plan Yapımında Esas Alınan Yeterlilik Grupları  441
c. Planlama İşini Yükümlenecek Müelliflerin Nitelikleri ve Derecelendirme Esasları  443
d. Plân Müelliflerinin Görev ve Sorumlulukları  446
e. Müelliflerin Değerlendirilmesi, Yeterlilik Sicillerinin Tutulması  447
f. Yeterlilik Belgesi  447
C. Araştırma ve Değerlendirme (Ön Çalışmalar)  449
1. Amaçların Belirlenmesi, Hedeflerin Tespiti  449
2. Bilgi Toplama (Analiz)  451
a. Kentin Ülke ve Bölgesindeki Yeri  451
b. Kentin Mekân Oluşumu  451
c. Fiziksel Yapı - Çevresel Kaynaklar  451
d. Kentsel Nüfus – Demografik Yapı  451
e. Sosyal Yapı  451
f. Ekonomik Yapı  452
g. Bugünkü Kentsel Alan Kullanımı ve Altyapı  452
h. Kentsel Ulaşım ve Teknik Altyapı  452
i. Mülkiyet Durumu - Kentsel Arazi Değerleri  453
j. Önceki Plan Kararları –Uygulanması – Etkinliği  453
k. Gelişme Eğilimleri – Finansman Analizi, Üst Plan Kararları ve Yasal Çerçeve:  453
3. Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması)  453
4. Verilerin Elde Edilmesi  454
5. Gerekli İzinlerin Alınması  454
a. Tarım Arazileri  455
b. Mer’a, Yaylak ve Kışlaklar  456
c. Sanayi Alanları  457
d. Vakıf Taşınmazları  457
e. Mezarlıklar  457
f. Su ve Kanalizasyon Altyapısı  458
g. Hava Alanları  458
h. Karayollarının Şehir İçi Yollarla Bağlantısı  458
j. Gelibolu Tarihi Yarımadası Milli Parkı  459
6. Bilgileri Birleştirme (Sentez), Yorum, Sonuçların Değerlendirilmesi  459
7. Plan Kararlarına Geçiş, Plan Alternatifleri  460
a. Nazım Plan Aşaması  460
aa. Plan Kararlarının Üretilmesi  461
bb. Nazım Plan Raporu  461
cc. Mekânsal Planlama Aşaması  462
b. Uygulama İmar Planı Aşaması  465
8. Kent İhtiyaçları İçin Ayrılacak Alanların Tespiti  469
a. Kentsel, Sosyal ve Teknik Altyapı  470
b. Eğitim Tesisleri  471
c. Sosyal ve Kültürel Tesisler  472
d. Sağlık Tesisleri  472
e. Resmi Bina ve Tesisler  473
f. Cezaevleri  474
g. İbadet Yerleri  474
h. Otoparklar  475
aa. Genel Esaslar  475
bb. Otopark Yönetmeliğinin Uygulama Alanı  475
cc. Otopark Esasları  476
dd. Otopark Çeşitleri ve Kullanım Miktarları  477
dd. Uygulama ve Denetim  480
i. İtfaiye Alanları  481
D. İmar Planlarının Kısımları  481
1. Plan Paftası  481
2. Plan Açıklama Raporu  481
3. Plan Notları  482
V. İMAR PLANLARININ ONAYLANMASI VE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ  486
A. Onaylamanın Gerekliliği  486
B. İmar Planlarını Onaylayacak Makamlar  487
C. İmar Planlarının Onaylanmasının Tarihi Gelişimi  495
D. İmar Planların Onaylanması Usulü  496
1. Belediye ve Mücavir Alanları İçinde  497
a. Normal Belediyelerde  497
aa. Onay  497
bb. Kararların Belediye Başkanına Gönderilmesi  498
cc. Kararların Mahalli En Büyük Mülki Amire Gönderilmesi  499
b. Büyükşehir Belediyelerinde  499
aa. Nazım İmar Planlarının Büyükşehir Belediye Meclisinde Onaylanması  499
bb. Kararların Büyükşehir Belediye Başkanına Gönderilmesi  500
cc. Kararların Mahalli En Büyük Mülki Amire Gönderilmesi  501
ee. İlçe Belediyelerinin Uygulama İmar Planlarının Onaylanması  502
2. Belediye ve Mücavir Alanları Dışında  505
a. Onay  505
b. Planın Valiye Gönderilmesi  506
E. İmar Planlarının İlanı (Askıya Çıkarılması) ve Kesinleşmesi  507
F. Değerlendirme  514
VI. İMAR PLANLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ  515
VII. İMAR PLANLARININ HUKUKİ SONUÇLARI  519
A. İdare Açısından  519
1. Planları Ölçü Norm Olarak Esas Alma Yükümlülüğü  519
2. İmar Programı Yapma Yükümlülüğü  520
3. İmar ve Yapı Faaliyetlerini İmar Planındaki İlke ve Kurallara Göre Gerçekleştirilmesini Sağlama ve Uygulamaları Denetleme Yükümlülüğü  521
4. Planların Bir Örneğini İlgili Yerlere Gönderme Yükümlülüğü  521
B. Özel Hukuk Gerçek ve Tüzel Kişileri Açısından  521
1. Genel Olarak  521
2. Özel Hukuk Gerçek ve Özel Hukuk Kişilerinin Hakları  522
a. İmar Çapını (imar Durumu) İsteme Hakkı  522
aa. İmar Çapı (İmar Durumu) Kavramı  522
bb. İmar Çapını İstemenin Hukuki Sonuçları  523
b. İtiraz Hakkı  527
aa. Karşılaştırmalı Hukukta  527
bb. Türk Hukukunda  529
aaa. İtirazın Niteliği  529
bbb. İtirazın Süresi  529
ccc. İtirazın Yapılacağı Yer  531
ddd. İtiraz Süresi Geçtikten Sonra İmar Planlarına Karşı Dava Açılıp Açılamayacağı  534
c. Dava Hakkı: İmar Planlarına Karşı İptal ve Tam Yargı Davalarının Açılması  535
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI LEJANDLARI  556
6. Bölüm
İMAR PLANLARI İÇİNDEKİ HAZİNEYE VE
İL ÖZEL İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN BELEDİYE VE
İL ÖZEL İDARELERİNE BEDELSİZ TERKİ
I. GENEL OLARAK  597
II. İMAR UYGULAMASI NEDENİYLE HAZİNEYE VE İL ÖZEL İDARELERE AİT TAŞINMAZLARIN BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERE TERKİ  597
A. Terkin Şartları  599
1. Terk Yapılacak Taşınmazların İmar Kanununun 11/1 Maddesinde Sayılan Alanlarda Kalması  599
2. Hazineye veya İl Özel İdarelerine Ait Bulunmak  603
3. Vakıflar Genel Müdürlüğüne Ait Olmamak veya Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Kullanılmıyor Olmak  603
4. Maliye Bakanlığı’nın İzni  604
5. Parselasyonun Yapılmış Olması  604
B. Terk Yetkisi  605
C. Terk İşleminin Aşamaları  605
1. Başvuru  605
2. Terk Kararı  607
3. Terk İşlemlerinin Tapuda Yapılması  607
4. Bedel  608
D. Terk Edilen Taşınmazın Özel Mülkiyete Konu Olması ve Amaç Dışı Kullanılması Durumunda, Taşınmazın Terk Eden Kamu İdaresine İade Edilmesi  608
1. Özel Mülkiyete Konu Olma  609
2. Amaç Dışı Kullanım  610
III. İMAR PLANLARININ ONAYLANMASI İLE KAMU MALI NİTELİĞİNİ KAYBEDEN TAŞINMAZ MALLAR  618
IV. MERA, YAYLAK VE KIŞLAKLARIN GEÇİCİ YERLEŞME YERİ OLARAK TAHSİSİ  620
7. Bölüm
GELİŞME, BÜYÜME VEYA DEĞİŞEN İHTİYAÇLARIN ETKİSİYLE
İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK, REVİZYON VEYA
İLAVELER YAPILMASI
I. İMAR PLANLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ  623
A. Tanım  623
B. İmar Planlarının Değiştirilmesinin Hukuki Niteliği  624
C. İmar Planlarının Değiştirilmemesi İlkesi  625
D. İmar Planlarının Değişiklik Usulü  626
1. Bakanlıkça Değişiklik İstenmesi  626
2. Yerel Yönetimlerce Re’sen Değişiklik Yapılması  627
3. Özelleştirme Kapsamına Alınan Alanlarda Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Planlarda Değişiklik Yapması veya Değişiklik Talebinde Bulunması  632
4. Özel Hukuk Gerçek ve Tüzel Kişilerince Planlarda Değişiklik Yapılmasının İstenmesi  633
a. Planlarca Özel Kişilerce Değişiklik İstenebilmesinin Hukuki Dayanakları  633
b. Planların Değiştirilmesine Dair Başvuruların Planı Değiştirmeye Yetkili Mercilere Yapılması  638
5. Değişiklik Sırasında Göz Önünde Bulundurulması Gereken Esaslar  643
a. Gerekçe İlkesine Uyulması  643
b. Şehircilik İlkeleri, Planlama Esasları ve Kamu Yararının Bulunması  644
c. Planın Bütünlüğünün Bozulmaması  649
d. Kazanılmış Haklara Saygı Gösterilmesi  654
e. Plan Değişikliklerinin Yeterliliğe Sahip Personel Tarafından Yapılması  654
f. Plan Değişikliklerinin Zorunlu Olması  655
6. Yönetmelikte Yer Alan Plan Değişikliğine İlişkin Esaslar  655
a. Sosyal ve Teknik Alt Yapıya İlişkin Değişiklikler  658
aa. İlgili Yatırımcı Bakanlık ve Kuruluşların Görüşü Alınması  658
aaa. Sosyal ve Teknik Altyapı ile İlgili Bakanlık ve Kuruluşların Görüşlerinin Alınması  658
bbb. Milli Savunma Bakanlığına Tahsisli Taşınmazlar  659
ccc. Tekel Niteliğinde Hizmet Sunan Kamu İdarelerinin İhtiyaçlarının Dikkate Alınması  661
bb. Değişikliğin Teknik Zorunluluğa Dayanması  664
cc. Eşdeğer Alan Ayrılması  667
aaa. Sosyal Alt Yapı  668
bbb. Teknik Alt Yapı  675
ccc. Yeşil Alan  678
ddd. Diğer Esaslar  681
b. İnşaat Alanı/Nüfus Yoğunluğunu Etkileyen Değişiklikler  683
c. Yolların Genişletilmesi, Daraltılması ya da Güzergâhlarının Değiştirilmesiyle İlgili Değişiklikler  687
d. Arazi Kullanışının Değiştirilmesine Yönelik (Fonksiyonel) İmar Planı Değişiklikleri  690
II. İMAR PLANLARININ REVİZYONU  691
A. Tanım  691
B. Amacı ve Kapsamı  692
C. Sınırları ve Ölçeği  693
D. Revizyon İmar Planı Yetkisi  694
E. İmar Planlarının Revizyonu Usulü  694
1. Araştırma Evresi  694
2. Plan Kararlarına Geçiş  695
F. İmar Planlarının Revizyonu Sırasında Göz Önünde Bulundurulması Gereken Esaslar  696
1. Revizyon Plan Hazırlanması Halinde, Sosyal ve Teknik Altyapı Hesabının Yapılıp Yapılmayacağı  697
2. Nüfus Yoğunluğunu Etkileyen Revizyon İmar Planları  700
III. MEVZİ İMAR PLANI  701
A. Tanım  701
B. Amacı ve Kapsamı  702
C. Mevzi İmar Planlarında Yetki  703
D. Mevzi İmar Planlarının Hukuki Niteliği  704
E. Mevzi İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanması, İlan ve İtiraz  705
1. Mülkiyetin Belgelenmesi  705
2. Gerekli İzinlerin Alınması  705
3. Araştırma Evresi  706
4. Mevzi Plan Kararlarına Geçiş  706
5. Onay, İlan ve İtiraz  707
F. Mevzi İmar Planı Yapılamayacak Durumlar  707
IV. İLAVE İMAR PLANI  710
A. Tanım  710
B. Ölçeği ve Sınırları  711
C. İlave İmar Planlarının Hazırlanması  711
1. Araştırma Evresi  711
2. Plan Kararlarına Geçiş  712
V. İMAR PLANLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI: KAZANILMIŞ HAKLAR SORUNU  713
A. ABD İmar Hukukunda Kazanılmış Haklar Sorunu  714
1. Kavram ve Genel Durum  714
2. ABD İmar Hukukunda Kazanılmış Hakların Görünümleri  718
a. Aykırı Kullanım Hakkı  718
b. Parselasyon Hakkı  721
B. Türk İmar Hukukunda Kazanılmış Haklar Sorunu  722
1. Genel Olarak  722
2. Türk İmar Hukukunda Kazanılmış Haklar  724
a. İmar Mevzuatında Durum  724
b. Danıştay’ın Yaklaşımı  726
aa. Hukuken Geçerli Bir Plana ya da Ruhsata Dayalı Olmayan İmar Durumunun Kazanılmış Hak Sağlaması Mümkün Değildir  727
bb. Plana Uygun Verilen Ruhsata Dayalı Olarak Yapılan Yapının, Plan Değişikliği Nedeniyle İptali Kazanılmış Haklara Saygı İlkesine Aykırıdır  730
cc. Mevcut Hukuki Durumun Olayın Özelliklerine Göre Tespit Edilmesi  737
dd. Önceki Kanuna Göre Yapımına İzin Verilen ve Yeni Kanuna Göre Hukuka Aykırı Hale Gelmiş Yapının, İnşaatının Belli Bir Aşamaya Gelmesi Halinde Yıktırılması Mümkün Değildir  739
ee. İnşaat Ruhsatı Konusunda Kazanılmış Haktan Söz Edilebilmesi İçin Ruhsat Uyarınca Yapının Tamamının Bitirilmiş veya Ruhsatın Dayanağının Kalktığı Ana Kadar İnşaatın Belli Bir Seviyeye Gelmesi  741
ff. 2 ve 5 Yıllık Sürelere Uyulmaması Nedeniyle Ruhsatın Geçersiz Hale Gelmesi Durumunda Ruhsat Müktesep Hak Kabul Edilemez  746
gg. İdareyi Yanıltıcı ve Hileli Davranışlarla Alınan Ruhsatın Kazanılmış Hak Sağlayıp Sağlamayacağı  749
hh. Yeniden Ruhsat Almadan Önce İmar Planında Değişiklik Olması Halinde Kazanılmış Haklar  749
ıı. İmar Planının Mahkemece İptali Halinde Yapının İptal Tarihine Kadar Tamamlanmış Kısmının Kazanılmış Hakkın Varlığı Nedeniyle Korunması Gerektiği  751
c. Görüşümüz  753
İkinci Kitap
YEREL PLANLARIN UYGULANMASI 8. Bölüm
İMAR PLANLARININ UYGULANMASINDA
İMAR MEVZUATININ ÖNGÖRDÜĞÜ YÖNTEMLER
I. GENEL OLARAK  757
II. İMAR PLANLARININ UYGULANMASINDA İMAR KANUNUNUN ÖNGÖRDÜĞÜ YÖNTEMLER  760
A. İfraz ve Tevhit Yöntemi  760
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yöntemi  761
C. Kamulaştırma Yöntemi  762
D. Değerlendirme  763
9. Bölüm
İMAR PROGRAMI
I. GENEL OLARAK  767
II. TANIM  769
III. İMAR PROGRAMININ FAYDALARI  769
IV. İMAR PROGRAMININ HUKUKÎ NİTELİĞİ  770
V. PROGRAM YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  770
A. Tarihi Geçmişi  770
B. Yürürlükteki Durum  771
VI. İMAR PROGRAMININ DÜZENLENMESİ  771
A. Yapılacak İşlerin Tespit Edilmesi  772
B. Öncelik ve Önem Sırasının Belirtilmesi  772
C. Malî İmkânların Tespiti ve Projelerin Bu Kaynaklara Göre Düzenlenmesi  773
D. İmar Programlarında Süre  773
E. Yatırım Programı ve Program Bütçesi  774
F. İmar Programlarının Hazırlanmasında Göz Önünde Bulundurulması Gereken İlkeler  774
1. İmar Programlarının Belediye Bütçeleri ile İlişkisinin Kurulması İlkesi  774
2. Bir Yıla Ait Uygulama Tamamlanmadan Sonraki Yılların Uygulanmasına Başlanmaması İlkesi  776
3. Süreklilik İlkesi  776
VII. İMAR PROGRAMLARININ HUKUKÎ SONUÇLARI  777
1. Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hakların Kısıtlanması  777
2. Kısıtlamaların Süreye Bağlılığı  779
3. Programa Alınmayan Alanlarda Mevcut Kullanımın Devamının Mümkün Olması  789
4. İmar Programına Alınan Yerlerin Vergilerinin İdarece Ödenmesi  790
10. Bölüm
İMAR HUKUKUNDA KAMULAŞTIRMA
USULÜNÜN UYGULANMASI
I. GENEL OLARAK  807
II. KAMULAŞTIRMA HAKKINDA GENEL BİLGİLER  808
A. Tanımı, Hukuki Niteliği ve Tarihi Gelişimi  808
1. Tanım  808
2. Hukukî Niteliği  810
3. Tarihî Gelişimi  810
B. Kamulaştırmanın Unsurları  811
1. Kamulaştırmanın Sebebi  811
2. Kamulaştırma Yetkisi  812
3. Kamulaştırmanın Konusu  813
4. Kamulaştırmanın Amacı  816
C. Kamulaştırmanın Şekil ve Usul Kuralları  817
1. Kamulaştırılacak Taşınmazın Belirlenmesi  817
2. Taşınmazın Malik ve Zilyetlerinin Belirlenmesi  817
3. Satın Alma Yoluyla Kamulaştırma  818
4. Kamulaştırma Bedelinin Tespiti  818
5. Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi  829
D. Kamulaştırmanın Tamamlanmasının Sonuçları  830
1. Taşınmazın Mülkiyeti İdareye, Mahkemece Verilen Tescil Kararı ile Geçer  830
2. Malikin Bazı Hakları Kısıtlanır  831
E. İhtilaflı Taşınmaz Malların Kamulaştırılması  831
F. Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmaz Malların Kamulaştırılması ve Tescili  832
G. Malikin Geri Alma Hakkı ve İdarenin Kamulaştırmadan Vazgeçmesi  833
1. Malikin Geri Alma Hakkı  833
2. İdarenin Kamulaştırmadan Vazgeçmesi  834
a. İdarenin Tek Yönlü Vazgeçmesi  835
b. Tarafların Anlaşmasıyla Vazgeçme  835
H. Dolayısıyla Kamulaştırma  835
1. Hukuka Uygun Kamulaştırmasız El Atma  835
2. Hukuka Aykırı Kamulaştırmasız El Atma  836
a. Tanım  836
b. Kamulaştırmasız El Atma Kavramı ve Niteliği  839
3. Bayındırlık Eserleri İnşası Nedeniyle Kamulaştırmasız El Atma  845
III. İMAR HUKUKUNDA KAMULAŞTIRMA YÖNTEMİNİN UYGULANMASI  845
A. Genel Olarak  845
B. İmar Hukukunda Kamulaştırma Yönteminin Uygulandığı Yerler  846
1. İmar Programına Alınan Yerlerde  846
a. Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerlerde Kamulaştırma  846
aa. “Umumi Hizmetlere Ayrılan Yer” Kavramı  847
bb. Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerlerin Öncelikle DOP ile Karşılanması  848
cc. Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerlerin DOP ile Karşılanamayan Kısımlarının Kamulaştırılması  849
b. Kamu Tesis Arsalarına Tahsis Edilen Yerlerde  854
aa. Kamu Tesis Alanlarına Katılım Payı Kavramı  854
bb. Kamu Tesis Arsalarına Tahsis Edilen Yerlerde Kamulaştırma  855
c. Cephe Hattının Gerisinde Kalan Yerlerde Kamulaştırma  857
aa. Cephe Hattı Kavramı  857
bb. Cephe Hattının Gerisinde Kalan Parsellerde Yapı Yapılamaması ve Bu Parsellerin Kamulaştırılması  857
d. Yapılaşmanın Büyük Ölçüde Tamamlandığı Yerlerde Kamulaştırma  858
2. İmar Programına Alınmayan Yerlerde  859
IV. İMAR KAMULAŞTIRMALARININ İLKE VE ÖZELLİKLERİ  860
A. İmar Planlarına Uygunluk  860
B. Kamu Yararı Kararından İstisna Tutulma  862
C. Kamulaştırmada Trampa İmkânı  863
D. Kamulaştırma Bedelinin Takdirinde İmar Faktörünün Nazara Alınmaması  864
E. Kamulaştırmanın İmar Planında Öngörülen Amaçla Sınırlı Olması  865
F. İdarenin Kamulaştırma Yapmakla Yükümlü Olması  866
G. İmar Planlarının İdarî Yargı Denetiminden İstisna Tutulup Tutulamayacağı Sorunu  867
H. Kamulaştırılan Yerin Emlak Vergilerinin İdarece Ödenmesi  868
V. İMAR PROGRAMINA ALINMAMIŞ YA DA ALINIP DA KAMULAŞTIRILMAMIŞ TAŞINMAZLARDA MÜLKİYET HAKKININ KISITLANMASI  870
A. Kısıtlamaların Hukuki Niteliği  870
B. Umumi Hizmetlere veya Kamu Tesis Arsalarına Ayrılan Yerlerde Kısıtlılık  871
1. Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerlerde  871
a. İmar Programına Alınan Yerlerde  871
b. İmar Programına Alınmamış Yerlerde  873
2. Kamu Tesis Arsalarına Tahsis Edilen Yerlerde  875
a. Kısıtlılığın Görünümü  875
b. Yöneltilen Eleştiriler  876
c. Yargı Organlarının Olaya Bakışı  878
aa. Anayasa Mahkemesinin Görüşü  878
bb. Danıştay’ın Görüşü  881
C. Planlama ve İmar Kanunu Tasarısı Taslağı’ndaki Durum  885
D. Umumi Hizmetlere veya Kamu Hizmeti Tesisi Arsalarına Ayrılan Yerlerdeki Kısıtlılığın Kaldırılması  886
1. İlgili İdarenin Kamulaştırmadan Vazgeçmesi  886
2. Kamulaştırmanın Yapılması Amacıyla İdareye Başvuru  886
3. İmar Planında Değişiklik Yapılması Talebinde Bulunulması  890
4. Adli Yargıda Kamulaştırmasız El Atma Davası  895
a. Kamulaştırmasız El Atma Kavramı  895
b. Kamulaştırmasız El Atma Halinde Açılabilecek Davalar  897
aa. Elatmanın Önlenmesi Davası  897
bb. Bedel Davası  898
cc. Tazminat Davası  902
dd. Ecrimisil Davası  904
ee. Dava Açma Süresi  905
5. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru  906
E. Sonuç ve Öneriler  906
11. Bölüm
İMAR PLANLARININ UYGULANMASI SONUCUNDA OLUŞAN VE
MÜSTAKİL İNŞAATA ELVERİŞLİ OLMAYAN/OLAN
PARÇALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
GİRİŞ  909
I. BAĞIMSIZ İNŞAATA ELVERİŞLİ OLMAYAN/OLAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  910
A. Bağımsız İnşaata Elverişli Olmayan Yerlerin Değerlendirilmesi  910
1. Satılabilecek Taşınmazlar  910
2. Satış Yöntemi  910
3. Satış Yapılabilecek Kişiler  911
B. Bağımsız İnşaata Elverişli Olan Yerlerin Değerlendirilmesi  912
II. DEĞERLENDİRME ŞARTLARI VE DEĞERLENDİRMEDE İDARENİN YETKİLERİ  921
A. Değerlendirme Şartları  921
B. Değerlendirmede İdarenin Yetkileri  929
1. Yeri Alınan Kişilerin İstihkaklarına Karşılık Olarak Değiştirilmesi  929
a. Bedel Takdir Edilerek Değiştirme  929
b. Denklik Temini Suretiyle Değiştirme  932
2. Parselin Diğer Hissedarlarına Bedel Takdiri Suretiyle Satılması  933
3. İlgililerin Satın Almaktan Kaçınması Halinde Şüyuun İzalesi Suretiyle Sattırılması  935
C. İK m. 17 Uygulamalarına Karşı Yargı Yolu  935
1. Bedele İlişkin Yargı Yolu  935
2. İK m.17’den Kaynaklanan İptal Davaları  938
3. Tapu İptali ve Tescil Davaları  938
III. İLGİLİ İDARELERİN İMAR PARSELLERİNDEKİ HİSSELERİNİ ŞAHIS HİSSELERİYLE TAKAS EDİP EDEMEYECEKLERİ  939
IV. İMAR KANUNU’NUN 17. MADDESİNE GÖRE BEDELSİZ GERİ VERME MÜMKÜN DEĞİLDİR  940
V. DEĞERLENDİRMEDE YETKİ  946
12. Bölüm
İMAR HUKUKUNDA BÖLGELEME (ZONING)
I. BÖLGELEME KAVRAMI  947
A. Tanım, Amaç ve Önemi  947
B. Ortaya Çıkışı  949
C. Geleneksel Bölgeleme – Modern Bölgeleme  950
1. Geleneksel Bölgeleme  950
2. Modern Bölgeleme  952
a. Karışık Kullanıma İzin Veren Bölgeleme (Mixed Use Zoning)  952
b. Kapsayıcı Bölgeleme (Overlay Zoning)  952
c. Planlı Ünite İmarı (Planned Unit Development)  958
d. Yüzer Bölgeleme  961
e. Şartlı Bölgeleme  962
f. Fazlı Bölgeleme  962
g. Özendirici Bölgeleme (Incentive Zoning)  962
h. İmar Haklarının Devri (Transfer Of Development Rights)  965
D. Bölgeleme ve Temel Hak ve Hürriyetler  973
II. BELLİ BAŞLI BÖLGELEME TÜRLERİ  973
A. Kullanım Bölgelemesi (Use Zoning, Character Zoning)  974
1. Oturma Bölgeleri (Residential Area)  975
a. Kavram ve Tanım  975
b. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilen İşyerleri İle İlgili Ortak Hükümler  976
aa. İşyerlerinde Aranacak Genel Şartlar  976
bb. İşyeri Açılması ve Bildirim  979
cc. Sıhhi İşyerleri  981
aaa. Ruhsatlandırılması  981
bbb. Ruhsatların Verilmesinde Aranan Şartlar  982
dd. Gayri Sıhhi Müesseseler  983
aaa. Tanım  983
bbb. Gayrisıhhi Müesseseleri İnceleme Kurulu  984
ccc. Birinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler  984
ddd. İkinci ve Üçüncü Sınıf Gayri Sihhi Müesseseler  987
ee. Denetim  988
ff. Diğer Hükümler  988
2. Ticaret Bölgeleri (Commercial Zones)  990
3. Sanayi Bölgeleri (Industrial Districts)  991
a. Organize Sanayi Bölgeleri  991
b. Endüstri Bölgeleri  993
c. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri  993
d. Sanayi Etrafında Sağlık Koruma Bandı Oluşturulması  994
4. Diğer Kullanım Bölgelemeleri  997
B. Yoğunluk Bölgelemesi (Density Zoning)  998
1. Kavram ve Tanım  998
2. Yoğunluk Bölgelemesi Araçları  1000
a. En Küçük Parsel Yüzölçümünün Tespit Edilmesi  1000
b. Parsel Boyutlarının Sınırlandırılması  1001
aa. Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde  1001
bb. Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dışında  1001
cc. Plansız Alanlarda  1003
aaa. Belediye ve Mücavir Alanlar İçerisinde ve Fakat İmar Planı Bulunmayan Yerleşik Alanlarda  1003
bbb. Belediye ve Mücavir Alanlar Dışında ve Fakat İmar Planı Bulunmayan Yerleşik Alanlarda  1005
ccc. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışındaki Yerleşme Alanı Dışında Kalan (İskân Dışı) Alanlarda  1006
c. Yapının Parselle Bağlantısının Denetlenmesi  1006
aa. Taban Alanı  1006
bb. Yapı İnşaat Alanı  1006
cc. Yapının Arsa Üzerindeki Konumunun ve Bahçe Durumunun Denetlenmesi  1007
aaa. Bahçenin Uzaklıkları  1007
bbb. Yapının Arsa Üzerindeki Konumu  1009
C. Yükseklik Bölgelemesi (Height Zoning)  1009
1. Kavram ve Önemi  1009
2. İmar Mevzuatında Yükseklik Bölgelemeleri  1010
a. Planlı Alanlarda  1010
b. Plansız Alanlarda  1012
3. Yapı Derinlikleri Yapılara Kot Verilmesi  1012
a. Yapı Derinlikleri  1012
b. Yapılara Kot Verilmesi  1013
aa. Büyükşehir Dışı Planlı Alanlar  1013
aaa. Yoldan Kotlandırma  1013
bbb. Tabii Zeminden Kotlandırma  1014
ccc. Köşe Başı Parsellerde Kotlandırma  1014
bb. Plansız Alanlarda  1017
D. Mevzi (Kısmî=Tikel) Bölgeleme (Spot Zoning)  1017
E. Başka Bölgeleme Sınırlamaları  1019
1. Mezarlıklar  1019
a. Mezarlıkların Korunması  1019
b. Mezarlıklarla İlgili Bölgeleme Kuralları  1020
2. Mezbahaneler  1022
3. Hayvan Ahırları  1022
III. BÖLGELEME YETKİSİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI  1023
IV. BÖLGELEME KURALLARINA AYKIRILIK VE SONUÇLARI  1023
13. Bölüm
İFRAZ VE TEVHİD İŞLERİ
GİRİŞ  1025
I. İFRAZ  1025
A. Tanım  1025
B. İfrazın Çeşitleri  1026
1. İfraz İstemine Göre  1026
a. Rızai (İsteğe Bağlı) İfraz  1026
b. Mahkeme Kararı ile İfraz  1026
c. Cebri İfraz (Hamur Kuralı, Arsa ve Arazi Düzenlemesi)  1028
2. Yeni Adalar Oluşup Oluşmamasına Göre  1029
a. Basit İfraz  1029
b. Parselasyon Niteliğinde İfraz  1029
C. İmar Hukukunda İfraz  1030
1. Tanım  1030
2. İfraz İşleminin Hukuki Niteliği  1031
3. İfrazın Arazi ve Arsa Düzenlemesinden (Parselasyondan) Farkı  1032
4. İmar Planı Bulunan Alanlarda İfraz  1032
a. Parselasyon Planı Oluşturulmuşsa  1032
aa. Genel Olarak  1032
bb. İfraz Maliklerin Talebi Üzerine Yapılabilir  1035
cc. Düzenleme Ortaklık Payı Alınamaz  1040
dd. Uygulamada Karşılaşılan Diğer Sorunlar  1043
b. Parselasyon Planı Oluşturulmamışsa  1046
aa. Genel Olarak  1046
bb. İK m. 15 ve 16 Hükümlerine Göre İmar Planını Uygulama Sebepleri  1047
cc. İK m. 15 ve 16 Gereğince İfraz İşleminin Türleri  1048
aaa. Parselasyon Niteliğinde İfraz  1048
bbb. Parselasyon Niteliğinde Olmayan (Basit) İfraz  1050
5. Gelecekteki Gelişmeye Açık Alanlarda İfraz  1052
a. Gelişme Alanı (inkişaf Sahaları) Kavramı  1052
b. Gelişme Alanlarında İfraz  1053
c. Mahalleler Kurulması Amacıyla İfraz  1054
d. İmar Planlarında Parsel Cepheleri Tayin Edilmeyen Yerlerde Yapılacak İfrazlar  1055
e. İmar Planlarında Parsel Cepheleri Tayin Edilen Yerlerde Yapılacak İfrazlar  1057
6. İmar Planı Dışında Kalan Alanlarda İfraz  1057
a. Belediye ve Mücavir Alanlar İçerisinde ve Fakat İmar Planı Bulunmayan Yerleşik Alanlarda  1058
aa. “Parsel Büyüklükleri ve Bina Cepheleri  1058
bb. Bahçe Mesafeleri  1058
cc. İfraz  1059
b. Belediye ve Mücavir Alanlar Dışında ve Fakat İmar Planı Bulunmayan Yerleşik Alanlarda İfraz  1060
c. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışındaki Yerleşme Alanı Dışında Kalan
(İskân Dışı) Alanlarda İfraz 
 1061
7. İmar Mevzuatındaki İfrazla İlgili Sınırlamalara Uyulmaması Gereken Durumlar  1063
a. Özelleştirme Programına Alınan Kuruluşlara Devri Gereken Taşınmaz Mallarda  1063
b. Satışı Yapılacak Tarım Arazilerinde ve Diğer Tarım Arazilerinde  1064
c. Taşkömürü Havzasındaki Bedelli Devir Edilecek Taşınmaz Mallarda  1064
d. Hazineye Ait Taşınmaz Mallarda  1065
e. Özel Ormanlarda  1065
f. Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarında  1066
g. Arazi Toplulaştırması Yapılan Yerlerde  1066
D. Tapu ve Kadastro Hukukunda İfraz  1066
1. Tanım  1066
2. İstenen Belgeler, İfraz ve Tevhidin Aşamaları, Tapuya Tescili ve Mali Durum  1067
II. TEVHİT (BİRLEŞTİRME)  1069
A. Tanımı, Amacı ve Tevhidin Yapılabileceği Durumlar  1069
1. Tanım  1069
2. Amaç  1069
3. Tevhidin Yapılabileceği Durumlar  1070
B. İmar Hukukunda Tevhit  1071
1. Tanım  1071
2. Tevhidin Arazi ve Arsa Düzenlenmesinden Farkı  1072
3. İmar Planı Bulunan Alanlarda Tevhit  1072
a. Parselasyon Planı Oluşturulmuşsa  1073
b. Parselasyon Planı Oluşturulmamışsa  1079
aa. Genel Olarak  1079
bb. İK m. 15 ve 16 Gereğince Tevhit İşleminin Türleri  1080
aaa. Parselasyon Niteliğinde Tevhit  1080
bbb. Parselasyon Niteliğinde Olmayan (Basit) Tevhit  1080
cc. Gelecekteki Gelişmeye Açık Alanlarda Tevhit  1081
dd. Mahalleler Kurulması Amacıyla İfraz ve Tevhit  1082
4. İmar Planı Dışında Kalan Alanlarda Tevhit  1083
III. İFRAZ VE TEVHİT USULÜ  1083
IV. İFRAZ VE TEVHİT İŞLEMLERİNİN ONAYI VE ŞUYUUN İZALESİ DAVASI  1088
A. Onaylama Yetkisi  1088
B. Onaylamada Süre  1091
C. Tapu Dairesince Yapılacak İşlemler ve Süresi  1092
1. Tescil İşlemleri  1094
a. Tanım  1094
b. Tescilin Sebebe Dayanması  1094
c. Tescil Talebi  1094
d. Tescilin Hükmü  1096
2. Terkin İşlemleri  1096
3. Tescil ve Terkinde Süre  1097
D. Şüyuun İzalesi  1097
1. Tanım ve Kavram  1097
2. Tarafların Anlaşması ile  1098
3. Mahkeme Kararı ile  1098
4. İlgili İdarenin Şüyuun İzalesi Davası Açması ile  1102
14. Bölüm
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ (PARSELASYON)
GİRİŞ  1103
I. TANIM, TARİHİ GELİŞİMİ, AMACI, ÖNEMİ VE FAYDALARI  1104
A. Terim Meselesi ve Tanım  1104
B. Tarihi Gelişimi  1107
1. Batı’da  1107
2. Türkiye’de  1108
C. Arazi ve Asa Düzenlemesinin Amacı  1112
1. Kentsel Gelişme Amacıyla Arazi ve Asa Düzenlemesi  1112
2. Tamamlayıcı Nitelikte Arazi ve Asa Düzenlemesi  1112
3. Yeniden Düzenleme İçin Arazi ve Asa Düzenlemesi  1112
4. Kentsel Yenileme İçin Arazi ve Asa Düzenlemesi  1113
5. Arazi ve Asa Düzenlemesinin Denetim Niteliği  1113
D. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Önemi ve Yararları  1120
E. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Hukuki Niteliği  1122
II. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ  1125
A. Japonya  1125
B. Fransa  1126
C. Almanya  1127
III. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ YETKİSİ  1129
A. Belediye ve Mücavir Alanlarda  1129
B. Belediye ve Mücavir Alanlar Dışında  1129
C. Büyükşehir Belediyelerinde  1130
D. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Parselasyon Yetkileri  1131
1. Tabi Afetlerle İlgili Kanunlar Kapsamındaki Yetkiler  1131
2. Haydarpaşa Limanı ile İlgili Yetkiler  1132
3. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına Ait Taşınmazlarla İlgili Yetkiler  1132
4. Milletvekili Lojmanlarıyla İlgili Yetkiler  1133
E. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın Parselasyon Yetkileri  1133
F. Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Parselasyon Yetkileri  1134
G. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Parselasyon Yetkileri  1135
H. Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yetkisinin Hukuki Niteliği  1135
1. Yetki Kavramı  1135
2. Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yetkisinin Değişik Görünümleri  1136
a. Kişi Yönünden Yetki  1136
b. Konu Yönünden Yetki  1137
c. Zaman Yönünden Yetki  1138
d. Yer Yönünden Yetki  1139
3. Arazi ve Arsa Düzenleme Yetkisi Devredilebilir mi?  1140
4. Yetki Kuralının İstisnaları  1141
5. Yetki Kurallarına Aykırılığın Yaptırımları  1142
a. Fonksiyon Gaspı  1142
b. Yetki Gaspı  1142
c. Yetki Tecavüzü  1143
d. Açık ve Bariz Yetki Tecavüzü  1143
IV. ARAZİ VE ARSA DÜZENLENMESİ (PARSELASYON) İŞLEMİNİN AŞAMALARI  1144
A. Düzenleme Alanının Belirlenmesi  1144
1. Düzenleme ve Düzenleme Alanı Kavramları  1144
2. Düzenleme Alanının Tespiti Yetkisi  1145
3. Düzenleme Alanının Tespiti Esasları  1148
a. İmar Planlarının Yürürlüğe Girmiş Olması  1148
b. Düzenleme Yapılacak Alanın İmar Programına Alınmış Olması  1152
c. Düzenleme Yapılacak Alanın Müstakil İmar Adasından Daha Küçük Olmaması  1153
d. Konut Yapımına Hazır Arsa Sayısının, Önceki Yıl Verilen İnşaat Ruhsatından Az Olmaması  1155
e. Düzenleme Alanının Belirlenmesinde Kent veya Kasabanın Gelişme Yönünün Dikkate Alınması  1155
f. Düzenlenen Alanının Yapılaşmış Alanla Bağlı ve Bu Alanın Devamı Olacak Şekilde Belirlenmesi  1155
g. Düzenlenen Alanında Umumi Hizmetler İçin Ayrılacak DOP Kesintilerinin Dengeli Dağıtılması  1156
h. Yeni Bir Düzenleme Yapılmasını Gerektirecek Bir Neden Olmaksızın İkinci Kez Parselasyon Yapılamaması  1156
B. Düzenleme Alanının Sınırlandırılması  1160
1. Düzenleme Sınırı Tanımı  1160
2. Düzenleme Sınırının Belirlenmesi  1160
3. Düzenleme Sınırının Geçirilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar  1163
a. Düzenleme Sınırının Yapılaşmış Alanla Bağlantılı ve Devamı Olacak Şekilde Belirlenmesi  1163
b. Tarım Arazilerinin Korunması  1163
c. Umumi Hizmetlere Ayrılan Alanların, Düzenlemeye Giren Parsel Alanlarına Orantılı Olarak Dağılması  1164
d. Düzenleme Bölgeleri Etaplanırken, Kamuya Açık Alanlar ile Sosyal Donatı Alanlarının Bütün Düzenleme Bölgelerine Eşit Dağıtılması  1164
e. Orman Alanlarının Korunması  1166
f. Meraların Korunması  1167
C. Hazırlık Çalışmaları  1168
1. Halihazır Harita ve Onaylanmış İmar Planının Elde Edilmesi  1168
2. Tapu Kayıtlarının ve Haritaların Elde Edilmesi  1168
a. Tapu Kayıtlarının Elde Edilmesi  1169
b. Haritaların Elde Edilmesi  1171
c. Döner Sermaye Ücreti  1171
d. Halihazır Haritaların Revize Edilmesi  1172
e. Kadastral Parsellerin Halihazır Haritaya Aktarılması  1172
f. Uygulamaya Giren Parsellerin Yüzölçümlerinin Kontrolü  1172
3. Tapu Kayıtları Üzerinde Belirtme Yapılması  1174
4. Uygulama Haritalarının Hazırlanması ve İmar Adalarının Numaralandırılması  1175
a. Uygulama Haritalarının Hazırlanması  1175
b. İmar Adalarının Numaralandırılması  1175
D. Düzenleme Alanında Uygulama İşlemleri  1177
1. İmar Adalarının Parsellenmesi ve Parselasyon Planlarının Düzenlenmesi  1177
a. Genel Olarak  1177
b. Parselasyon Planının Tanımı  1178
c. Parselasyon Planlarının Hazırlanması, Onaylanması ve İlanı  1181
aa. Parselasyon Planlarının Yapımında Yeterlik  1181
bb. Parselasyon Planlarının Hazırlanması  1182
cc. Parselasyon Planlarının Onaylanması  1184
dd. Parselasyon Planlarının İlanı  1186
d. Parselasyon Planından Sonra Ayrı Bir Parselasyon Haritasına Gerek Olup Olmadığı  1187
e. Parselasyon Planlarına İtiraz ve Giderilmesi  1188
f. Parselasyon Planlarının Kontrol ve Tescili  1188
aa. Kadastro Müdürlüğünce Kontrol  1188
bb. Tapu Sicil Müdürlüğünce Kontrol  1189
2. Düzenleme Alanında Bulunan Yapıların Durumu  1189
a. Muhafazasında Mahzur Bulunmayan Yapılar  1190
b. Muhafazasında Mahzur Bulunan Yapılar  1194
c. Hazine ya da Belediyeye Ait Yerlere Rastlayan Yapılar  1199
d. Kamu Hizmetlerine Ayrılan Yerlere Rastlayan Yapılar  1200
3. Gerçek ve Özel Hukuk Tüzelkişilerinin veya Hazine ve Belediyenin Taşınmazları Üzerindeki Ağaçlar  1201
4. Plan İçinde Kapanan Yollar ve Yol Fazlaları  1202
a. Yoldan İhdas  1202
b. İhdas Edilen Kadastral Yolların Kullanımı  1206
c. İK m. 15 ve 16 Gereğince İhdas  1208
d. Mücavir Alanlarda İhdas  1212
e. Plansız Alanlarda İhdas  1212
f. İmar Yollarının İhdası  1212
E. Düzenleme Ortaklık Payı (DOP)  1213
1. Tanımı, Amacı ve Şartları  1213
a. Tanım  1213
b. Düzenleme Ortaklık Payının Amacı  1214
c. Düzenleme Ortaklık Payının Şartları  1215
aa. Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yapılması  1215
bb. Bütün Parsellerden DOP Kesilmesi  1216
cc. Bütün Parsellerden Eşit DOP Alınması  1220
dd. Yeniden Düzenleme Yapılan Alanlardan Düzenleme Ortaklık Payı Kesilmemesi  1224
ee. İfraz Sırasında Alınan Terk Oranının Dikkate Alınması  1230
ff. Yüzölçümü Farklılığının Düzenleme Ortaklık Payında Eritilmemesi  1236
gg. Düzenleme Nedeniyle Yapılan Giderlere İştirak İstenmemesi  1236
hh. Düzenleme Ortaklık Payı Alınan Yerlerden Ayrıca Değerlenme Resminin Alınmaması  1237
2. DOP Oranı ve Hesaplanması  1237
a. DOP Oranı  1237
b. Düzenleme Ortaklık Payının Hesaplanması  1240
c. Düzenleme Ortaklık Payı Hesabında Hata  1244
aa. Kapanan Yolların Durumu  1244
bb. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin Durumu  1245
cc. Uygulama Alanındaki Tescil Harici Tesislerin Durumu  1246
dd. Umuma Ait Tesislerin Uygulama Bölgesinde Var Olması  1246
3. DOPO Hesabı  1247
4. DOP Olarak Ayrılan Alanların Umumi Hizmetlere Ayrılan Alanlara Yetmemesi Halinde Kamulaştırma  1247
5. Düzenleme Ortaklık Payının Kullanılması  1249
a. Umumi Hizmet Kavramı  1249
b. DOP’un Umumi Hizmetler İçin Kullanılması  1254
c. DOP ile Karşılanacak Alanların KOP ile Karşılanacak Alanlardan Ayırt Edilmesi  1258
6. Düzenleme Ortaklık Payının Anayasaya Aykırılığı Sorunu  1261
a. Genel Olarak  1261
b. Düzenleme Ortaklık Payı Hakkında Görüşler  1262
aa. Düzenleme Ortaklık Payı Mülkiyet Hakkına Kamulaştırmasız El Atma Anlamında Değildir  1262
bb. Düzenleme Ortaklık Payı Mülkiyet Hakkına Kamulaştırmasız El Atma Anlamındadır  1284
cc. Görüşümüz  1293
F. Dağıtım ve Tahsis  1294
1. AAD’ne Giren Kadastro Parselinin Dağıtımı  1294
2. İmar Parsellerinin Tahsisi  1297
a. İmar Parselinin, Kadastro Parselinin Bulunduğu Yerden Verilmesi  1297
aa. Kadastro Parseli ve İmar Parseli Kavramları  1297
aaa. Kadastro Parseli  1297
bbb. İmar Parseli  1298
bb. Kadastro Parselinin Bulunduğu Yerden İmar Parseli Verilmesi  1299
b. Kadastro Parselinin Bulunduğu Yerden İmar Parseli Verilememesi ve Nedenleri  1310
aa. Hukuki Nedenleri  1310
bb. Teknik Zorunluluklar  1317
cc. Fiili Zorunluluklar  1320
c. Kadastro Parselinin Bulunduğu Yerden İmar Parseli Verilememesinin Sonuçları  1324
aa. Hisselendirme Yapılabilmesi  1325
bb. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun Uygulanması  1330
aaa. Kat Mülkiyetli Taşınmazlarda Hisselendirme  1330
bbb. Tahsisin Bir Parselden Az Olması Halinde Kat Mülkiyeti  1331
cc. Düzenleme Ortaklık Payının Bedele Dönüştürülmesi  1331
3. Kamulaştırma Bedeli Yerine Belediye ve Valiliğe Ait Sahalardan Yer Verilmesi  1334
D. Arazi ve Arsa Düzenlemesinde Düzenlenen Cetveller  1335
1. Kadastro Kayıtları Özeti  1335
2. Özet Cetveli  1335
3. Ada Dağıtım Cetveli  1335
4. Mal Sahipleri Araştırma ve Özet Formu  1337
5. Tescile Esas Dağıtım Cetveli  1337
6. DOP Hesap Cetveli  1340
7. Kadastro Ayırma Çapı  1340
VII. KAMU TESİS ARSALARINA TAHSİS  1341
A. Kamu Tesis Arsalarına Tahsis Kavramı  1341
B. Kamu Ortaklık Payının Karşılanması  1342
VIII. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNE HALKIN KATILIMI  1348
IX. KADASTROSU YAPILMAMIŞ ALANLARDA ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ  1349
X. İMAR PLANI OLMAYAN YERLERDE YAPILAŞMA AMACIYLA ÖZEL PARSELASYON PLANLARI VE SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİNİN YAPILAMAMASI  1350
XI. ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİNİN ONAYI, KESİNLEŞMESİ, TESCİL VE İLANI  1352
A. Arsa ve Arazi Düzenlemesinin Onayı ve İlanı  1352
1. Belediye ve Mücavir Alanlarda  1352
a. Normal Belediyelerde  1352
b. Büyükşehir Belediyelerinde  1357
2. Belediye ve Mücavir Alanları Dışında  1359
B. Arsa ve Arazi Düzenlemesine İtiraz ve Giderilmesi  1359
C. Arsa ve Arazi Düzenlemesinin Kontrol ve Tescili  1360
XII. ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ (PARSELASYON) İŞLEMLERİNİN İDARECE GERİ ALINMASI  1362
A. Geri Alma Kavramı  1362
1. Tanım  1362
2. Geri Alma Yetkisi ve Şekli  1362
3. Geri Alınabilecek İdari İşlemler  1362
a. Düzenleyici İşlemlerin Geri Alınması  1362
b. Bireysel İşlemlerin Geri Alınması  1362
c. Geri Alma İşlemlerinde Süre  1363
aa. Dava Açma Süresi İçinde Geri Alınabilecek İdari İşlemler  1363
bb. Her Zaman Geri Alınabilecek İdari İşlemler  1364
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Geri Alınması  1365
C. Parselasyon İşlemlerinde Şekil Eksikliğinin Düzeltilmesi  1368
XIII. ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ (PARSELASYON) İŞLEMLERİNİN YARGI KARARIYLA İPTAL EDİLMESİ  1369
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020