Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Yalan Tanıklık Suçu
Ceza Hukuku Monografileri
Eylül 2020 / 1. Baskı / 280 Syf.
Fiyatı: 75.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Tanık beyanı, maddi gerçeğe ulaşmada önemini öteden beri muhafaza eden bir delildir. Tanık, uyuşmazlık konusuna ilişkin bildiklerini doğru olarak söylemekle yükümlüdür. Tanığın bu yükümlülüğüne aykırı davranması adaletin yanılması sonucunu doğurabilecektir. Ceza hukukunun en temel işlevi, toplumsal yaşamın devamı açısından önem arz eden hukuki değerlerin korunmasıdır. Bu bağlamda uyuşmazlıkların gerçeğe uygun bir biçimde çözümlenmesi ve bireyler bakımından adil bir biçimde sonuçlandırılmasına ilişkin menfaat yalan tanıklık suçu ile koruma altına alınmıştır.

Çalışmanın konusunu oluşturan yalan tanıklık suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 272, 273 ve 274. maddeleri ile düzenleme altına alınmıştır. Suç tipine ilişkin kanuni düzenleme oldukça detaylı ve karmaşıktır. Suç teorisine ilişkin pek çok kurumu bünyesinde barındıran niteliği de yalan tanıklık suçunu incelenmeye değer kılmaktadır. Yalan tanıklık suçunun suç genel teorisi çerçevesinde incelenmesi bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır.

Konu Başlıkları
Tanığın Yükümlülükleri ve Hakları
Yalan Tanıklık Suçunun Unsurları
Tanığın Çağrılması ve Dinlenmesine İlişkin Muhakeme Kurallarına Aykırılığın Suçun Oluşumuna Etkisi
Tanık Beyanının Gerçeğe Aykırı Olması
Yalan Tanıklık Suçunun Nitelikli Halleri ve Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Halleri
Suçun Özel Görünüş Biçimleri
Barkod: 9789750260858
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 280
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
GİRİŞ  15
1. BÖLÜM:
YALAN TANIKLIK SUÇUNUN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ
I. TANIK KAVRAMI  19
A. Genel Olarak  19
B. Tanıklığın Önemi  23
C. Tanıkların Özellikleri  24
II. TANIĞIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE HAKLARI  26
A. Hazır Bulunma Yükümlüğü  27
B. Beyanda Bulunma ve Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü  29
C. Beyanda Bulunma Yükümlülüğünün İstisnası: Çekinme Halleri  30
1. Kişisel Yakınlık Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme  31
2. Meslek ve Sürekli Uğraşı Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme  32
3. Kendisi veya Yakınları Aleyhine Tanıklıktan Çekinme  34
4. Devlet Sırrı Niteliğindeki Bilgilerle İlgili Tanıklık  36
D. Yemin Etme Yükümlülüğü  38
E. Haklarını Öğrenme Hakkı  40
F. Tazminat ve Masraf Alma Hakkı  40
G. Korunma Hakkı  42
III. SUÇUN TARİHSEL GELİŞİMİ  44
A. Genel Olarak  44
B. Türk Hukukunda Yalan Tanıklık Suçu  48
1. Osmanlı Hukukunda Yalan Tanıklık Suçu  48
2. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Yalan Tanıklık Suçu  49
IV. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA YALAN TANIKLIK SUÇU  51
A. Almanya  51
B. Amerika Birleşik Devletleri  53
C. Avusturya  54
D. Fransa  57
D. İspanya  58
E. İsviçre  60
F. İtalya  62
V. BENZER SUÇLARLA KIYASLAMA  63
A. İftira  63
B. Yalan Yere Yemin  65
C. Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik veya Tercümanlık  66
D. Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme  67
E. Suçluyu Kayırma  69
2. BÖLÜM:
YALAN TANIKLIK SUÇUNUN UNSURLARI
I. GENEL OLARAK  71
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER  72
III. TİPİKLİK  77
A. Tipikliğin Maddi Unsurları  78
1. Fail  78
a. Suç Ortağının Tanıklığı  83
b. Mağdur, Suçtan Zarar Gören ve Katılanın Tanıklığı  86
c. Dava Arkadaşları, Asli Müdahil ve Fer’i Müdahilin Tanıklığı  89
2. Mağdur  90
3. Suçun Konusu  93
4. Fiil  95
a. Hukuka Aykırı Bir Fiil Nedeniyle Başlatılan Soruşturma Kavramı  95
b. Tanık Dinlemeye Yetkili Kişi veya Kurul Önünde Gerçeğe Aykırı Tanıklık Yapılması  98
aa. Tanık Dinlemeye Yetkili Kişi veya Kurul  99
aaa. Kolluk  99
bbb. Meclis Soruşturması  104
ccc. Tahkim  107
ddd. Yabancı Merci  110
eee. Disiplin Soruşturmaları  112
fff. İzin Şartının Gerçekleşmesi Süreci  117
ggg. Noterler  119
c. Tanık Beyanının Gerçeğe Aykırı Olması  120
aa. Gerçeğe Aykırılığın Tespiti  127
bb. Tanığın Çağrılması ve Dinlenmesine İlişkin Muhakeme Kurallarına Aykırılığın Suçun Oluşuma Etkisi  135
5. Netice  140
6. Nedensellik Bağı  143
B. Tipikliğin Manevi Unsuru  143
IV. HUKUKA AYKIRILIK  148
V. KUSURLULUK  150
3. BÖLÜM:
YALAN TANIKLIK SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ VE
NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HALLERİ
I. SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ  155
A. Gerçeğe Aykırı Tanıklığın Mahkeme Huzurunda ya da Yemin Ettirerek Tanık Dinlemeye Kanunen Yetkili Kişi veya Kurul Önünde Yapılması  156
B. Üç Yıldan Fazla Hapis Cezasını Gerektiren Bir Suçun Soruşturma veya Kovuşturması Kapsamında Yalan Tanıklık Yapılması  163
II. SUÇUN NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HALLERİ  165
A. Aleyhine Tanıklıkta Bulunulan Kişi ile İlgili Olarak Gözaltına Alma ve Tutuklama Dışında Başka Bir Koruma Tedbirinin Uygulanmış Olması  169
B. Aleyhine Tanıklıkta Bulunulan Kişinin Göz Altına Alınması veya Tutuklanmış Olması  172
C. Aleyhine Tanıklıkta Bulunulan Kimsenin Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis veya Müebbet Hapis Cezasına Mahkûm Olması  175
D. Aleyhine Tanıklıkta Bulunulan Kimsenin Mahkûm Olduğu Hapis Cezasının İnfazına Başlanmış Olması  176
E. Aleyhine Tanıklıkta Bulunulan Kişi Hakkında Hapis Cezası Dışında Adli veya İdari Bir Yaptırımın Uygulanmış Olması  177
4. BÖLÜM:
SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ
I. TEŞEBBÜS  183
II. İŞTİRAK  186
A. Faillik  187
1. Doğrudan Faillik  187
2. Müşterek Faillik  187
3. Dolaylı Faillik  188
B. Azmettirme  193
C. Yardım Etme  197
III. İÇTİMA  199
A. Zincirleme Suç  200
B. Fikri İçtima  203
1. Aynı Nevi’den Fikri İçtima  203
2. Farklı Nevi’den Fikri İçtima  205
a. İftira  205
b. Hakaret  209
c. Suçluyu Kayırma  210
d. Suç Üstlenme  211
B. Gerçek İçtima  211
1. Resmî Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunma  211
2. Aleyhinde Yalan Tanıklıkta Bulunulan Kişinin Gözaltına Alınması veya Tutuklanması  211
3. Rüşvet ve İrtikap  212
D. Görünüşte İçtima  212
1. Tanığı Etkilemeye Teşebbüs Suçu  213
2. Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs Suçu  215
5. BÖLÜM:
MUHAKEME USULÜ, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI
I. MUHAKEME USULÜ  217
A. Kovuşturma Usulü  217
B. Yer Yönünden Yetki  219
C. Madde Yönünden Yetki  222
D. Olağan Kanun Yolları  224
E. Yargılamanın Yenilenmesi  226
II. YAPTIRIM  228
A. Şahsi Cezasızlık veya Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebepler  231
1. Kişinin, Gerçeği Açıkladığı Takdirde Kendisinin veya Belirtilen Akrabalarından Birinin Soruşturma ve Kovuşturmaya Uğramasına Neden Olabilecek Bir Hususla İlgili Olarak Yalan Tanıklıkta Bulunması  232
2. Tanıklıktan Çekinme Hakkı Olmasına Rağmen Bu Hakkı Kendisine Hatırlatılmayan Kişinin Gerçeğe Aykırı Tanıklıkta Bulunması  238
B. Etkin Pişmanlık Halleri  240
1. Aleyhine Tanıklık Yapılan Kişi Hakkında Bir Hak Kısıtlamasını veya Yoksunluğunu Sonuçlayacak Nitelikte Karar Verilmeden veya Hükümden Önce Gerçeğin Söylenmesi  246
2. Aleyhine Tanıklık Yapılan Kişi Hakkında Bir Hak Kısıtlamasını veya Yoksunluğunu Sonuçlayacak Nitelikte Karar Verildikten Sonra ve Fakat Hükümden Önce Gerçeğin Söylenmesi  248
3. Aleyhine Tanıklık Yapılan Kişi Hakkında Verilen Mahkûmiyet Kararı Kesinleşmeden Önce Gerçeğin Söylenmesi  249
III. ZAMANAŞIMI  252
SONUÇ  254
Kaynakça  267
Kavram Dizini  277
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
GİRİŞ  15
1. BÖLÜM:
YALAN TANIKLIK SUÇUNUN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ
I. TANIK KAVRAMI  19
A. Genel Olarak  19
B. Tanıklığın Önemi  23
C. Tanıkların Özellikleri  24
II. TANIĞIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE HAKLARI  26
A. Hazır Bulunma Yükümlüğü  27
B. Beyanda Bulunma ve Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü  29
C. Beyanda Bulunma Yükümlülüğünün İstisnası: Çekinme Halleri  30
1. Kişisel Yakınlık Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme  31
2. Meslek ve Sürekli Uğraşı Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme  32
3. Kendisi veya Yakınları Aleyhine Tanıklıktan Çekinme  34
4. Devlet Sırrı Niteliğindeki Bilgilerle İlgili Tanıklık  36
D. Yemin Etme Yükümlülüğü  38
E. Haklarını Öğrenme Hakkı  40
F. Tazminat ve Masraf Alma Hakkı  40
G. Korunma Hakkı  42
III. SUÇUN TARİHSEL GELİŞİMİ  44
A. Genel Olarak  44
B. Türk Hukukunda Yalan Tanıklık Suçu  48
1. Osmanlı Hukukunda Yalan Tanıklık Suçu  48
2. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Yalan Tanıklık Suçu  49
IV. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA YALAN TANIKLIK SUÇU  51
A. Almanya  51
B. Amerika Birleşik Devletleri  53
C. Avusturya  54
D. Fransa  57
D. İspanya  58
E. İsviçre  60
F. İtalya  62
V. BENZER SUÇLARLA KIYASLAMA  63
A. İftira  63
B. Yalan Yere Yemin  65
C. Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik veya Tercümanlık  66
D. Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme  67
E. Suçluyu Kayırma  69
2. BÖLÜM:
YALAN TANIKLIK SUÇUNUN UNSURLARI
I. GENEL OLARAK  71
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER  72
III. TİPİKLİK  77
A. Tipikliğin Maddi Unsurları  78
1. Fail  78
a. Suç Ortağının Tanıklığı  83
b. Mağdur, Suçtan Zarar Gören ve Katılanın Tanıklığı  86
c. Dava Arkadaşları, Asli Müdahil ve Fer’i Müdahilin Tanıklığı  89
2. Mağdur  90
3. Suçun Konusu  93
4. Fiil  95
a. Hukuka Aykırı Bir Fiil Nedeniyle Başlatılan Soruşturma Kavramı  95
b. Tanık Dinlemeye Yetkili Kişi veya Kurul Önünde Gerçeğe Aykırı Tanıklık Yapılması  98
aa. Tanık Dinlemeye Yetkili Kişi veya Kurul  99
aaa. Kolluk  99
bbb. Meclis Soruşturması  104
ccc. Tahkim  107
ddd. Yabancı Merci  110
eee. Disiplin Soruşturmaları  112
fff. İzin Şartının Gerçekleşmesi Süreci  117
ggg. Noterler  119
c. Tanık Beyanının Gerçeğe Aykırı Olması  120
aa. Gerçeğe Aykırılığın Tespiti  127
bb. Tanığın Çağrılması ve Dinlenmesine İlişkin Muhakeme Kurallarına Aykırılığın Suçun Oluşuma Etkisi  135
5. Netice  140
6. Nedensellik Bağı  143
B. Tipikliğin Manevi Unsuru  143
IV. HUKUKA AYKIRILIK  148
V. KUSURLULUK  150
3. BÖLÜM:
YALAN TANIKLIK SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ VE
NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HALLERİ
I. SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ  155
A. Gerçeğe Aykırı Tanıklığın Mahkeme Huzurunda ya da Yemin Ettirerek Tanık Dinlemeye Kanunen Yetkili Kişi veya Kurul Önünde Yapılması  156
B. Üç Yıldan Fazla Hapis Cezasını Gerektiren Bir Suçun Soruşturma veya Kovuşturması Kapsamında Yalan Tanıklık Yapılması  163
II. SUÇUN NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HALLERİ  165
A. Aleyhine Tanıklıkta Bulunulan Kişi ile İlgili Olarak Gözaltına Alma ve Tutuklama Dışında Başka Bir Koruma Tedbirinin Uygulanmış Olması  169
B. Aleyhine Tanıklıkta Bulunulan Kişinin Göz Altına Alınması veya Tutuklanmış Olması  172
C. Aleyhine Tanıklıkta Bulunulan Kimsenin Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis veya Müebbet Hapis Cezasına Mahkûm Olması  175
D. Aleyhine Tanıklıkta Bulunulan Kimsenin Mahkûm Olduğu Hapis Cezasının İnfazına Başlanmış Olması  176
E. Aleyhine Tanıklıkta Bulunulan Kişi Hakkında Hapis Cezası Dışında Adli veya İdari Bir Yaptırımın Uygulanmış Olması  177
4. BÖLÜM:
SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ
I. TEŞEBBÜS  183
II. İŞTİRAK  186
A. Faillik  187
1. Doğrudan Faillik  187
2. Müşterek Faillik  187
3. Dolaylı Faillik  188
B. Azmettirme  193
C. Yardım Etme  197
III. İÇTİMA  199
A. Zincirleme Suç  200
B. Fikri İçtima  203
1. Aynı Nevi’den Fikri İçtima  203
2. Farklı Nevi’den Fikri İçtima  205
a. İftira  205
b. Hakaret  209
c. Suçluyu Kayırma  210
d. Suç Üstlenme  211
B. Gerçek İçtima  211
1. Resmî Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunma  211
2. Aleyhinde Yalan Tanıklıkta Bulunulan Kişinin Gözaltına Alınması veya Tutuklanması  211
3. Rüşvet ve İrtikap  212
D. Görünüşte İçtima  212
1. Tanığı Etkilemeye Teşebbüs Suçu  213
2. Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs Suçu  215
5. BÖLÜM:
MUHAKEME USULÜ, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI
I. MUHAKEME USULÜ  217
A. Kovuşturma Usulü  217
B. Yer Yönünden Yetki  219
C. Madde Yönünden Yetki  222
D. Olağan Kanun Yolları  224
E. Yargılamanın Yenilenmesi  226
II. YAPTIRIM  228
A. Şahsi Cezasızlık veya Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebepler  231
1. Kişinin, Gerçeği Açıkladığı Takdirde Kendisinin veya Belirtilen Akrabalarından Birinin Soruşturma ve Kovuşturmaya Uğramasına Neden Olabilecek Bir Hususla İlgili Olarak Yalan Tanıklıkta Bulunması  232
2. Tanıklıktan Çekinme Hakkı Olmasına Rağmen Bu Hakkı Kendisine Hatırlatılmayan Kişinin Gerçeğe Aykırı Tanıklıkta Bulunması  238
B. Etkin Pişmanlık Halleri  240
1. Aleyhine Tanıklık Yapılan Kişi Hakkında Bir Hak Kısıtlamasını veya Yoksunluğunu Sonuçlayacak Nitelikte Karar Verilmeden veya Hükümden Önce Gerçeğin Söylenmesi  246
2. Aleyhine Tanıklık Yapılan Kişi Hakkında Bir Hak Kısıtlamasını veya Yoksunluğunu Sonuçlayacak Nitelikte Karar Verildikten Sonra ve Fakat Hükümden Önce Gerçeğin Söylenmesi  248
3. Aleyhine Tanıklık Yapılan Kişi Hakkında Verilen Mahkûmiyet Kararı Kesinleşmeden Önce Gerçeğin Söylenmesi  249
III. ZAMANAŞIMI  252
SONUÇ  254
Kaynakça  267
Kavram Dizini  277
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020