Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Visual Studio 2010 Eşliğinde
ASP.NET 4.0 ile Web Programcılığının Temelleri
Kasım 2011 / 2. Baskı / 770 Syf.
Fiyatı: 60.00 TL
İndirimli: 59.90 TL (%1)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Gözden geçirilmiş 2. baskısını yapan kitabın bütün içeriği temel programcılık bilgisi olanlar için ilk okumada anlaşılacak yalınlıktadır. Bu kitapta ASP.NET hakkında bilgi verilirken programlama dili olarak Visual Basic'in seçildiği için .NET uyumlu Visual Basic ile daha önce çalışmamış olanların bu kitabı okumaya başlamadan önce Visual Basic konulu kaynakları incelemeleri önerilir.

ASP.NET ve Web Programcılığı konusunda temel bilgileri sunmak amacıyla bu kitap hazırlanırken Visual Studio'nun 2010 ve .NET Framework 4.0 kullanıldı. Visual Studio 2008 ve .NET Framework 3.5 kullanarak ASP.NET siteleri geliştirmek isteyenler de bu kitaptan yararlanabilirler.


Konu Başlıkları
Bütün IIS Sürümleri
ASP. NET Siteleri Hakkında Temel Bilgiler
JavaScript Dili
Page ve Application Sınıfı
Reguest ve Response Nesneleri
MasterPage ve Web.config Dosyaları
Session ve Cookie Nesneleri
ViewState Mekanizması ve PostBack İşlemi
Navigasyon İşlemleri
Dosya Yükleme ve İndirme İşlemleri
Resource Dosyaları ve Çoklu Dil Desteği
Hata Yakalama ve Hata Sayfaları
SQL Server Veritabanları
Temel Veritabanı İşlemleri
Repeater, Datalist, GridView ve DetailsView
Güvenlik Ayarları
Barkod: 9789750213779
Yayın Tarihi: Kasım 2011
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 770
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKĐLER  
1. Bölüm  
Sayfa No  
IIS ve ASP.NET SAYFALARI  1
IIS 5.1 Đçin Sanal Dizin Hazırlamak  8
Anonim Kullanıcı – Internet Konuk Hesabı  12
IIS 5.1 ve ASP.NET Siteleri  14
IIS 6.0  16
IIS 6.0 Đle Web Sitelerini Test Etmek  19
IIS 6.0 ve ASP.NET Siteleri  28
ISS 7.0 ve IIS 7.5  34
IIS 7.5 ve ASP.NET Siteleri  41
ASP.NET Sayfalarını Test Etmek  47
ASP.NET Sayfalarının Bazı Özellikleri  50
2. Bölüm  
ASP.NET SAYFALARI ve SĐTELERĐ  57
Sayfalar Đçin Arka Plan Kodu Hazırlamak  57
Birden Fazla Sayfaya Sahip Web Sitesi  65
Application Sınıfı  72
3. Bölüm  
VISUAL STUDIO ĐLE ASP.NET SĐTESĐ HAZIRLAMAK  77
Web Sayfalarına Yakında Bakıyoruz  85
Script Blokları Hazırlamak  96
ASPX Sayfalarını Đncelemeye Devam Ediyoruz  100
Nesnelerin Sayfadaki Yerleşimi  102
Toolbox ve Kontroller  105
Olaylar ve Metot Hazırlamak  107
Web Sitelerini IIS Đle Test Etmek  114
4. Bölüm  
WEB SĐTESĐ NEDĐR, WEB UYGULAMASI NEDĐR?  119
Web Uygulamalarını Derlemek ve Yayınlamak  133
Release ve Debug Modları  138
5. Bölüm  
JAVASCRIPT DĐLĐ HAKKINDA ÖNBĐLGĐ  145
JavaScript Kodlarını Başka Dosyada Tutmak  153
JavaScript Kodu Đle Pencere Açmak  153
JavaScript Fonksiyonlarını Direk Kullanmak  155
6. Bölüm  
PAGE SINIFI – ASP.NET SAYFALARI  157
Page Sınıfının Controls Koleksiyonu  162
Page Direktifi  166
Explicit ve Strict Nitelikleri  168
Import Yönergesii  170
DataBind Metodu – Veri Bağlama  174
7. Bölüm  
RESPONSE ve REQUEST SINIFLARI  179
Response Özelliği  179
Redirect Metodu  185
Cross.PostBack Đşlemi  186
Request Özelliği  192
Page Sınıfının Server Özelliği  193
QueryString Yöntemi Đle Sayfalar Arası Veri Taşımak  195
8. Bölüm  
APPLICATION SINIFI ve GLOBAL.ASAX DOSYASI  201
9. Bölüm  
MASTERPAGE HAZIRLAMAK ve KULLANMAK  213
Tasayıcıya Göre MasterPage’ler  222
Temalar ve MasterPage’ler  223
10. Bölüm  
WEB.CONFIG DOSYASI  229
11. Bölüm  
SESSION NESNESĐ ve COOKIE’ler  239
Session Sayesinde Sayfalar Arası Bilgi Taşımak  242
Session Nesnesiyle Đlgili Olaylar  245
Session Nesnesi ve Cookie Desteği  246
Session Bilgilerini Veritabanına Yazmak  248
Cookie Hazırlamak ve Kullanmak  253
Cookie Dosyasından Okuma Yapmak  256
Cookie Sınıfının 2 Parametreli Yapıcı Metodu  259
Örnek Uygulama  260
12. Bölüm  
POSTBACK ĐŞLEMĐ ve VIEWSTATE  263
ViewState Koleksiyonu  273
ViewState Đle Đlgili Olarak Geri Planda Olanlar  275
13. Bölüm  
SIK KULLANILAN KONTROLLER  281
ListBox Kontrolü  284
ListBox’a Eleman Eklemek ve Silmek  287
ListBox Sınıfının Veritabanıyla Đlgili Özellikleri  289
DropDownList Kontrolü  292
CheckBox Kontrolü  299
CheckBoxList Kontrolü  300
RadioButton ve RadioButtonList Kontrolü  302
14. Bölüm  
NAVĐGASYON ĐŞLEMLERĐ . MENU KONTROLÜ  305
SiteMap Dosyaları  310
TreeView Kontrolü  315
Kod Yazarak TreeView Nesnesi Hazırlamak  318
XML Dosyasının Đçeriğini TreeView’de Kullanmak  319
SiteMapPath Kontrolü  322
15. Bölüm  
VALIDATION KONTROLLERĐ – DOĞRULAMA ĐŞLEMLERĐ  325
InitialValue Özelliği  330
dFieldValidator Sınıfının Text Özelliği  331
ValidationSummary ve RangeValidator Kontrolü  332
CompareValidator Kontrolü  335
CustomValidator Kontrolü  337
RegularExpressionValidator Kontrolü  338
Validation Kontrollerini Gruplamak  340
Güvenlik Resimleri  341
16. Bölüm  
GRAFĐK VE ÇĐZĐM ĐŞLEMLERĐ  345
Daire ve Elips Çizmek  349
DrawPie ve FillPie Metotları  351
Sayfaya Yazı Yazmak  354
DrawImage Metodu  355
17. Bölüm  
DOSYA ve KLASÖRLER ÜZERĐNDE ĐŞLEM YAPMAK  357
GetParent() ve GetDirectoryRoot() Metodu  357
GetDirectory() Metodu  357
Delete() ve Move() Metodu  359
GetFiles() ve GetDirectories() Metodu  360
GetFileSystemInfos() Metodu  361
DirectoryInfo Sınıfı  362
Copy() Metodu  365
Dir() Fonksiyonu  367
Create() ve Open() Metotları  368
FileInfo Sınıfı  369
Path Sınıfı  370
18. Bölüm  
STREAM SINIFLARI ĐLE DOSYA ĐŞLEMLERĐ  373
Text Dosyalarına Bilgi Yazmak  375
Text Dosyasından Okuma Yapmak  377
FileStream Sınıfı  380
ReadByte() ve WriteByte() Metodu  381
TextWriter ve TextReader Sınıfları  384
MemoryStream Sınıfı  386
Gzipstream Sınıfı  387
FILEUPLOAD – DOSYA YÜKLEMEK ve ĐNDĐRMEK  392
InputFile Kontrolü  393
FileUpload Kontrolü  397
Sunucudan Dosya Đndirmek  403
20. Bölüm  
HATA AYIKLAMAK ve DEBUG ĐŞLEMLERĐ  409
When Deyimi  418
Hata Yakalama Sınıfları  419
Throw Đle Exception Nesnesi Hazırlamak  422
Entegre Hata Ayıklayıcısı ve Exception Sınıfları  425
Sayfa Seviyesinde Hata Yakalamak  427
Hata Yakalama Noktalarının Öncelik Sıraları  431
21. Bölüm  
RESOURCE DOSYALARI ve ÇOKLU DĐL DESTEĞĐ  439
Resource Dosyaları  445
Web Uygulamaları ve Resource Dosyaları  450
Lokalizasyon ve Global Resource Dosyaları  464
Local Resource Dosyaları  471
22. Bölüm  
SQL SERVER VERĐTABANLARI ve SERVER EXPLORER PENCERESĐ  479
Veritabanı Hazırlamak  481
Tablo Hazırlamak  485
SQL Database Şablonu  487
23. Bölüm  
TEMEL VERĐTABANI ĐŞLEMLERĐ  493
Veritabanına Yazma Hakkı Vermek  493
Veritabanına Bağlanmak  497
Read Metodu  503
SQL Server Veritabanlarını Kullanmak  506
SqlDataAdapter Sınıfı  512
DataSet’in Đçeriğini Veritabanına Yazmak  516
Kayıtların Arasında Dolaşmak  520
24. Bölüm  
COMMAND NESNELERĐ  523
SqlCommand Nesneleri Đçin Parametre Tanımlamak  524
SqlCommand Nesnesi Đle Kayıt Aramak  526
ExecuteScalar() Metodu  530
SqlCommand Nesnesi Đle Kayıt Silmek  531
Access Veritabanı Đçin Tablo Hazırlamak  533
Command Nesnesi Đle Đndeks Hazırlamak  534
25. Bölüm  
STORED PROCEDURE HAZIRLAMAK ve KULLANMAK  537
Stored Procedure Đle Arama Yapmak  538
Stored Procedure Đle Kayıt Girmek  542
Stored Procedure Đle Kayıt Değiştirmek  543
ReturnValue Parametreler  544
SqlCommandBuilder Sınıfı  546
26. Bölüm  
TEXT ve BLOB TĐPTE ALANLAR  549
Veritabanlarına Resim Bilgisini Yazmak  550
Veritabanından Image Bilgileri Okumak  551
Binary ve VarBinary Alanlara Yazmak  560
SQL Server’ın Karaktersel Veri Türleri  563
Text Veri Tipi  566
FCK Editor  568
27. Bölüm  
ACCESSDATASOURCE ve SQLDATASOURCE KONTROLLERĐ  573
AccessDataSource Nesnesiyle Kayıt Eklemek  579
SqlDataSource Sınıfıyla Veritabanı Đşlemleri  583
InsertCommand Özelliği ve InsertParameters Koleksiyonu  595
UpdateCommand Özelliği ve UpdateParameters Koleksiyonu  599
DeleteCommand Özelliği ve DeleteParameters Koleksiyonu  603
Visual Studi Đle SqlDataSource Nesnesinin Özelliklerini Ayarlamak  605
28. Bölüm  
REPEATER KONTROLÜ  613
Repeater Kontrolünün Olayları  620
ItemCommand Olayı  624
Verileri Sayfalamak  630
Đkinci Sayfalama Örneği  634
29. Bölüm  
DATALIST KONTROLÜ  639
SelectedItemTemplate Şablonu  645
ItemDataBound Olayı  652
EditItemTepmlate Şablonu  654
Verileri Sayfalamak  661
30. Bölüm  
GRIDVIEW KONTROLÜ  665
Sayfalama ve Sıralama Đşlemleri  669
Satır Seçmek  675
Kayıt Düzeltme ve Silme Đşlemleri  677
TemplateField Hazırlamak ve Kullanmak  684
Onaylı Kayıt Silme Đşlemi  688
Yeni Kayıt Girmek  691
GridView’le Programatik Veri Đşlemleri  698
Toplu Kayıt Silme Đşlemi  705
DETAILSVIEW KONTROLÜ  709
Silme Đşlemi Öncesi Onay Almak  721
DetailsView Đle GridView’i Birlikte Kullanmak  722
DetailsView Sınıfının Olayları  724
32. Bölüm  
GÜVENLĐK AYARLAMALARI  731
IIS ve Anonim Kullanıcı  734
Tümleşik Windows Kimlik Doğrulaması  735
Basit Kimlik Doğrulama Yöntemi  739
Etki Alanı Sunucuları Đçin Özet Kimlik Doğrulama  745
ASP.NET Siteleri ve Güvenlik  751
Alfabetik Index  767
 


Mustafa Başer
Şubat 2020
60.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Yitmen ...
Şubat 2020
46.00 TL
İndirimli: 36.90 TL (%19)
Sepete Ekle
Zafer Demirkol
Şubat 2020
45.00 TL
Sepete Ekle
Lütfi Koray Yitmen ...
Şubat 2020
88.00 TL
İndirimli: 69.90 TL (%20)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKĐLER  
1. Bölüm  
Sayfa No  
IIS ve ASP.NET SAYFALARI  1
IIS 5.1 Đçin Sanal Dizin Hazırlamak  8
Anonim Kullanıcı – Internet Konuk Hesabı  12
IIS 5.1 ve ASP.NET Siteleri  14
IIS 6.0  16
IIS 6.0 Đle Web Sitelerini Test Etmek  19
IIS 6.0 ve ASP.NET Siteleri  28
ISS 7.0 ve IIS 7.5  34
IIS 7.5 ve ASP.NET Siteleri  41
ASP.NET Sayfalarını Test Etmek  47
ASP.NET Sayfalarının Bazı Özellikleri  50
2. Bölüm  
ASP.NET SAYFALARI ve SĐTELERĐ  57
Sayfalar Đçin Arka Plan Kodu Hazırlamak  57
Birden Fazla Sayfaya Sahip Web Sitesi  65
Application Sınıfı  72
3. Bölüm  
VISUAL STUDIO ĐLE ASP.NET SĐTESĐ HAZIRLAMAK  77
Web Sayfalarına Yakında Bakıyoruz  85
Script Blokları Hazırlamak  96
ASPX Sayfalarını Đncelemeye Devam Ediyoruz  100
Nesnelerin Sayfadaki Yerleşimi  102
Toolbox ve Kontroller  105
Olaylar ve Metot Hazırlamak  107
Web Sitelerini IIS Đle Test Etmek  114
4. Bölüm  
WEB SĐTESĐ NEDĐR, WEB UYGULAMASI NEDĐR?  119
Web Uygulamalarını Derlemek ve Yayınlamak  133
Release ve Debug Modları  138
5. Bölüm  
JAVASCRIPT DĐLĐ HAKKINDA ÖNBĐLGĐ  145
JavaScript Kodlarını Başka Dosyada Tutmak  153
JavaScript Kodu Đle Pencere Açmak  153
JavaScript Fonksiyonlarını Direk Kullanmak  155
6. Bölüm  
PAGE SINIFI – ASP.NET SAYFALARI  157
Page Sınıfının Controls Koleksiyonu  162
Page Direktifi  166
Explicit ve Strict Nitelikleri  168
Import Yönergesii  170
DataBind Metodu – Veri Bağlama  174
7. Bölüm  
RESPONSE ve REQUEST SINIFLARI  179
Response Özelliği  179
Redirect Metodu  185
Cross.PostBack Đşlemi  186
Request Özelliği  192
Page Sınıfının Server Özelliği  193
QueryString Yöntemi Đle Sayfalar Arası Veri Taşımak  195
8. Bölüm  
APPLICATION SINIFI ve GLOBAL.ASAX DOSYASI  201
9. Bölüm  
MASTERPAGE HAZIRLAMAK ve KULLANMAK  213
Tasayıcıya Göre MasterPage’ler  222
Temalar ve MasterPage’ler  223
10. Bölüm  
WEB.CONFIG DOSYASI  229
11. Bölüm  
SESSION NESNESĐ ve COOKIE’ler  239
Session Sayesinde Sayfalar Arası Bilgi Taşımak  242
Session Nesnesiyle Đlgili Olaylar  245
Session Nesnesi ve Cookie Desteği  246
Session Bilgilerini Veritabanına Yazmak  248
Cookie Hazırlamak ve Kullanmak  253
Cookie Dosyasından Okuma Yapmak  256
Cookie Sınıfının 2 Parametreli Yapıcı Metodu  259
Örnek Uygulama  260
12. Bölüm  
POSTBACK ĐŞLEMĐ ve VIEWSTATE  263
ViewState Koleksiyonu  273
ViewState Đle Đlgili Olarak Geri Planda Olanlar  275
13. Bölüm  
SIK KULLANILAN KONTROLLER  281
ListBox Kontrolü  284
ListBox’a Eleman Eklemek ve Silmek  287
ListBox Sınıfının Veritabanıyla Đlgili Özellikleri  289
DropDownList Kontrolü  292
CheckBox Kontrolü  299
CheckBoxList Kontrolü  300
RadioButton ve RadioButtonList Kontrolü  302
14. Bölüm  
NAVĐGASYON ĐŞLEMLERĐ . MENU KONTROLÜ  305
SiteMap Dosyaları  310
TreeView Kontrolü  315
Kod Yazarak TreeView Nesnesi Hazırlamak  318
XML Dosyasının Đçeriğini TreeView’de Kullanmak  319
SiteMapPath Kontrolü  322
15. Bölüm  
VALIDATION KONTROLLERĐ – DOĞRULAMA ĐŞLEMLERĐ  325
InitialValue Özelliği  330
dFieldValidator Sınıfının Text Özelliği  331
ValidationSummary ve RangeValidator Kontrolü  332
CompareValidator Kontrolü  335
CustomValidator Kontrolü  337
RegularExpressionValidator Kontrolü  338
Validation Kontrollerini Gruplamak  340
Güvenlik Resimleri  341
16. Bölüm  
GRAFĐK VE ÇĐZĐM ĐŞLEMLERĐ  345
Daire ve Elips Çizmek  349
DrawPie ve FillPie Metotları  351
Sayfaya Yazı Yazmak  354
DrawImage Metodu  355
17. Bölüm  
DOSYA ve KLASÖRLER ÜZERĐNDE ĐŞLEM YAPMAK  357
GetParent() ve GetDirectoryRoot() Metodu  357
GetDirectory() Metodu  357
Delete() ve Move() Metodu  359
GetFiles() ve GetDirectories() Metodu  360
GetFileSystemInfos() Metodu  361
DirectoryInfo Sınıfı  362
Copy() Metodu  365
Dir() Fonksiyonu  367
Create() ve Open() Metotları  368
FileInfo Sınıfı  369
Path Sınıfı  370
18. Bölüm  
STREAM SINIFLARI ĐLE DOSYA ĐŞLEMLERĐ  373
Text Dosyalarına Bilgi Yazmak  375
Text Dosyasından Okuma Yapmak  377
FileStream Sınıfı  380
ReadByte() ve WriteByte() Metodu  381
TextWriter ve TextReader Sınıfları  384
MemoryStream Sınıfı  386
Gzipstream Sınıfı  387
FILEUPLOAD – DOSYA YÜKLEMEK ve ĐNDĐRMEK  392
InputFile Kontrolü  393
FileUpload Kontrolü  397
Sunucudan Dosya Đndirmek  403
20. Bölüm  
HATA AYIKLAMAK ve DEBUG ĐŞLEMLERĐ  409
When Deyimi  418
Hata Yakalama Sınıfları  419
Throw Đle Exception Nesnesi Hazırlamak  422
Entegre Hata Ayıklayıcısı ve Exception Sınıfları  425
Sayfa Seviyesinde Hata Yakalamak  427
Hata Yakalama Noktalarının Öncelik Sıraları  431
21. Bölüm  
RESOURCE DOSYALARI ve ÇOKLU DĐL DESTEĞĐ  439
Resource Dosyaları  445
Web Uygulamaları ve Resource Dosyaları  450
Lokalizasyon ve Global Resource Dosyaları  464
Local Resource Dosyaları  471
22. Bölüm  
SQL SERVER VERĐTABANLARI ve SERVER EXPLORER PENCERESĐ  479
Veritabanı Hazırlamak  481
Tablo Hazırlamak  485
SQL Database Şablonu  487
23. Bölüm  
TEMEL VERĐTABANI ĐŞLEMLERĐ  493
Veritabanına Yazma Hakkı Vermek  493
Veritabanına Bağlanmak  497
Read Metodu  503
SQL Server Veritabanlarını Kullanmak  506
SqlDataAdapter Sınıfı  512
DataSet’in Đçeriğini Veritabanına Yazmak  516
Kayıtların Arasında Dolaşmak  520
24. Bölüm  
COMMAND NESNELERĐ  523
SqlCommand Nesneleri Đçin Parametre Tanımlamak  524
SqlCommand Nesnesi Đle Kayıt Aramak  526
ExecuteScalar() Metodu  530
SqlCommand Nesnesi Đle Kayıt Silmek  531
Access Veritabanı Đçin Tablo Hazırlamak  533
Command Nesnesi Đle Đndeks Hazırlamak  534
25. Bölüm  
STORED PROCEDURE HAZIRLAMAK ve KULLANMAK  537
Stored Procedure Đle Arama Yapmak  538
Stored Procedure Đle Kayıt Girmek  542
Stored Procedure Đle Kayıt Değiştirmek  543
ReturnValue Parametreler  544
SqlCommandBuilder Sınıfı  546
26. Bölüm  
TEXT ve BLOB TĐPTE ALANLAR  549
Veritabanlarına Resim Bilgisini Yazmak  550
Veritabanından Image Bilgileri Okumak  551
Binary ve VarBinary Alanlara Yazmak  560
SQL Server’ın Karaktersel Veri Türleri  563
Text Veri Tipi  566
FCK Editor  568
27. Bölüm  
ACCESSDATASOURCE ve SQLDATASOURCE KONTROLLERĐ  573
AccessDataSource Nesnesiyle Kayıt Eklemek  579
SqlDataSource Sınıfıyla Veritabanı Đşlemleri  583
InsertCommand Özelliği ve InsertParameters Koleksiyonu  595
UpdateCommand Özelliği ve UpdateParameters Koleksiyonu  599
DeleteCommand Özelliği ve DeleteParameters Koleksiyonu  603
Visual Studi Đle SqlDataSource Nesnesinin Özelliklerini Ayarlamak  605
28. Bölüm  
REPEATER KONTROLÜ  613
Repeater Kontrolünün Olayları  620
ItemCommand Olayı  624
Verileri Sayfalamak  630
Đkinci Sayfalama Örneği  634
29. Bölüm  
DATALIST KONTROLÜ  639
SelectedItemTemplate Şablonu  645
ItemDataBound Olayı  652
EditItemTepmlate Şablonu  654
Verileri Sayfalamak  661
30. Bölüm  
GRIDVIEW KONTROLÜ  665
Sayfalama ve Sıralama Đşlemleri  669
Satır Seçmek  675
Kayıt Düzeltme ve Silme Đşlemleri  677
TemplateField Hazırlamak ve Kullanmak  684
Onaylı Kayıt Silme Đşlemi  688
Yeni Kayıt Girmek  691
GridView’le Programatik Veri Đşlemleri  698
Toplu Kayıt Silme Đşlemi  705
DETAILSVIEW KONTROLÜ  709
Silme Đşlemi Öncesi Onay Almak  721
DetailsView Đle GridView’i Birlikte Kullanmak  722
DetailsView Sınıfının Olayları  724
32. Bölüm  
GÜVENLĐK AYARLAMALARI  731
IIS ve Anonim Kullanıcı  734
Tümleşik Windows Kimlik Doğrulaması  735
Basit Kimlik Doğrulama Yöntemi  739
Etki Alanı Sunucuları Đçin Özet Kimlik Doğrulama  745
ASP.NET Siteleri ve Güvenlik  751
Alfabetik Index  767
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020