Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Borçlar Hukuku Genel Hükümler
Ders Kitabı
Mart 2019 / 1. Baskı / 344 Syf.
Fiyatı: 39.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Türk borçlar hukukunun genel hükümlerinin ele alındığı bu çalışma, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu esas alınarak hazırlanmıştır. Yüksekokullarda, meslek yüksekokullarında ve hukuk fakültesi dışındaki fakültelerde öğrenim gören öğrenciler için öncelikle faydalı olacağını düşünülen bu eser, hukuka ilgi duyan herkesin istifade edebileceği niteliktedir. Eser, özellikle kamu kurumlarında görev almayı düşünen öğrenciler bakımından bir sınava hazırlık kaynağı niteliğini de haizdir.

Türk borçlar hukukunun temel ilke ve müesseselerini ihtiva eden bu eserde, konuların daha iyi anlaşılabilmesini sağlamak amacıyla çokça Yargıtay kararına ve örnek olaya yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Borçlar Hukukunun Tanımı, Konusu ve Kaynakları
Borçlar Hukukunun Temel Kavramları
Borçların Kaynakları
Haksız Fiilden Doğan Borçlar
Tazminat ve Tazminatın Hesaplanması
Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar
İfa
Alacaklının Temerrüdü
Borca Aykırılık Hâlleri
Borç İlişkisinin ve Borcun Sona Ermesi, Zamanaşımı
Borçların Üçüncü Kişilere Etkileri ve Borç İlişkilerinde Özel Durumlar
Barkod: 9789750253713
Yayın Tarihi: Mart 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 344
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  27
Giriş
§ 1. BORÇLAR HUKUKUNUN TANIMI, KONUSU VE KAYNAKLARI  29
I. Borçlar Hukukunun Tanımı ve Konusu  29
II. Borçlar Hukukunun Kaynakları  30
A. Asli Kaynaklar  30
B. Tali Kaynaklar  32
1. Örf ve Adet Hukuku  32
2. Hâkimin Yarattığı Hukuk  33
C. Yardımcı Kaynaklar  33
§ 2. BORÇLAR HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER  34
I. İrade Özerkliği  34
II. Nisbilik  38
III. Kusur Sorumluluğu  38
IV. Üçüncü Kişi Aleyhine Borç Doğurucu İşlem Yapılamaması  39
V. Dürüstlük Kuralı  39
VI. Sözleşmelerde Karşılıklılık  41
§ 3. BORÇLAR HUKUKUNUN DİĞER HUKUK DALLARIYLA İLİŞKİSİ  41
I. Anayasa Hukuku İle Borçlar Hukuku Arasındaki İlişki  41
II. Medeni Hukuk İle Borçlar Hukuku Arasındaki İlişki  42
III. Ticaret Hukuku İle Borçlar Hukuku Arasındaki İlişki  42
IV. İş Hukuku İle Borçlar Hukuku Arasındaki İlişki  43
Birinci Bölüm
BORÇLAR HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
§ 4. BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ KAVRAMLARI  45
I. Genel Olarak  45
II. Dar Anlamda Borç – Dar Anlamda Borç İlişkisi (Borç) ve Geniş Anlamda Borç İlişkisi  45
III. BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ ARASINDAKİ FARKLAR  46
A. Doğum Anları Bakımından Farklar  46
B. Muhtevaları Bakımından Farklar  46
C. Devredilebilmeleri Bakımından  46
D. Sona Erme Bakımından  47
IV. Borç İlişkisinin Unsurları  47
§ 5. BORÇ İLİŞKİSİNİN KONUSU OLARAK EDİM  49
I. Edim Kavramı  49
II. Edimin Unsurları  49
A. Alacaklı Lehine Maddi ve Manevi Yarar Sağlamalı  50
B. Belirli veya Belirlenebilir Olmalı  50
C. İmkânsız Olmamalı  51
D. Kanunun Emredici Hükümlerine, Ahlaka, Kamu Düzenine ve Kişilik Haklarına Aykırı Olmamalı  51
III. Edim Türleri  52
A. Verme Edimi – Yapma Edimi – Yapmama Edimi  52
1. Verme Edimi  52
2. Yapma Edimi  52
3. Yapmama Edimi  52
4. Ayırımın Hukukî Sonuçları  53
B. Şahsi Edim – Maddi Edim  53
1. Şahsi Edim  54
2. Maddî Edim  54
3. Ayırımın Hukukî Sonuçları  54
C. Bölünebilir Edimler – Bölünemez Edimler  55
1. Bölünebilir Edimler  55
2. Bölünemez Edimler  55
3. Ayırımın Hukukî Sonuçları  55
D. Ani Edim– Dönemli Edim –Sürekli Edim  56
1. Ani Edim  56
2. Dönemli Edim  56
3. Sürekli Edim  56
4. Ayırımın Hukukî Sonuçları  57
E. Cins Borcu – Parça Borcu  57
1. Çeşit Borcu (Cinsiyle Belirlenen Edim)  57
2. Parça Borcu (Ferdiyle Belirlenen Edim)  57
3. Sınırlı Çeşit Borcu  57
4. Çeşit Borcu – Parça Borcu Ayırımının Misli Eşya – Misli Olmayan Eşya Ayırımı ile İlişkisi  58
5. Ayırımın Hukukî Sonuçları  58
F. Başlangıçta Belirli Edim – Seçimle Belirlenen Edim (Seçimlik Borç)  60
1. Seçimlik Borç  60
2. Seçimlik Yetki  61
§ 6. BORÇ İLİŞKİSİNİN KAPSAMINDA YER ALAN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER  62
I. Borç İlişkisinin Kapsamında Yer Alan Haklar  62
A. Alacak Hakkı  62
1. Genel Olarak  62
2. Alacak Hakkının Özellikleri  62
3. Alacak Hakkının Nisbîliğinin İstisnaları  63
a. Kuvvetlendirilmiş Alacak Hakları  63
b. Eşyaya Bağlı Borçlar  64
c. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme  65
B. Fer’i Haklar  66
C. Tali Haklar  66
1. Def’i Hakları  66
2. Yenilik Doğuran Haklar  67
II. Borç İlişkisinin Kapsamında Yer Alan Yükümlülükler  69
A. Edim Yükümlülükleri  70
1. Aslî Edim Yükümlülüğü  70
2. Yan Edim Yükümlülüğü  70
B. Yan Yükümlülükler  71
1. İfaya Yardımcı Yan Yükümlülükler  72
2. Koruyucu Yan Yükümlülükler  72
C. Tali Yükümlülükler  73
§ 7. BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN SORUMLULUK VE SORUMLULUĞUN OLMADIĞI BORÇ İLİŞKİLERİ (EKSİK BORÇLAR)  74
I. Sorumluluk Kavramı  74
II. Sorumluluğun Türleri  74
A. Tazmin Yükümlülüğünün Kaynağına Göre Sorumluluk (“…Den” Sorumluluk)  75
1. Sözleşme Sorumluluğu (Akdi Sorumluluk)  75
2. Sözleşme Dışı Sorumluluk (Akit Dışı Sorumluluk)  75
B. Tazmin Yükümlülüğünün Yerine Getirileceği Değere Göre Sorumluluk (“…İle” Sorumluluk)  76
1. Malvarlığı ile Sorumluluk  76
a. Sınırsız Malvarlığı Sorumluluğu  76
b. Sınırlı Malvarlığı Sorumluluğu  77
aa. Miktar İtibariyle Sınırlı Sorumluluk  77
bb. Konu İtibariyle Sınırlı Sorumluluk  77
2. Şahısvarlığı ile Sorumluluk  78
III. Sorumluluğun Olmadığı Borç İlişkileri (Eksik Borçlar)  79
A. Genel Olarak  79
B. Eksik Borçların Türleri  79
1. Doğuştan Eksik Borçlar  79
2. Geçici Eksik Borçlar  80
3. Sonradan Eksik Borçlar  80
§ 8. HUKUKİ İŞLEM KAVRAMI, UNSURLARI VE TÜRLERİ  81
I. Hukuki Olay, Hukuki Fiil ve Hukuki İşlem Kavramları  81
A. Hukuki Olay  81
B. Hukuki Fiiller  81
1. Hukuka Aykırı Fiiller  82
a. Borca Aykırı Davranışlar  82
b. Haksız Fiiller  82
2. Hukuka Uygun Fiiller  82
a. Duygu Açıklamaları (His Açıklamaları)  83
b. Düşünce Açıklamaları (Tasavvur/Bilgi Açıklamaları)  83
c. İrade Açıklamaları  84
aa. Hukukî İşlemler  84
bb. Hukukî İşlem Benzerleri  84
cc. Maddî Fiiller  85
II. Hukuki İşlemin Unsurları  85
A. Kurucu Unsurlar  85
1. İrade Açıklaması  85
a. Genel Olarak  85
b. İrade Açıklamasının Unsurları  86
c. İrade Açıklamasının Türleri  86
2. Hukukî Sonuç  87
3. Diğer Kurucu Unsurlar  88
B. Geçerlilik Unsurları  88
1. Tüm Hukukî İşlemler Bakımından Aranan Geçerlilik Şartları  88
a. Hukukî İşlemi Yapan Kişi Fiil Ehliyetine Sahip Olmalı  88
b. Hukukî İşlem Emredici Hukuk Kurallarına, Kamu Düzenine, Ahlaka ve Kişilik Haklarına Aykırı ve İmkânsız Olmamalı  89
c. Hukukî İşlem Muvazaalı Olmamalı  89
d. Hukukî İşlemi Oluşturan İrade Açıklamaları Sakatlanmamış Olmalı  89
2. Sadece Belirli Hukukî İşlemler Bakımından Aranan Geçerlilik Şartları  89
a. Şekle Bağlı İşlemlerde Şekil Şartına Uyulmuş Olmalı  89
b. Tasarruf İşlemini Yapanın Tasarruf Yetkisi Olmalı  90
c. Karşılıklı Borç Doğuran Sözleşmelerde Aşırı Yararlanma Olmamalı  90
d. Sebebe Bağlı Tasarruf İşlemlerinde Onun Dayandığı Borçlandırıcı İşlem Geçerli Olmalı  90
C. Tamamlayıcı Unsurlar (Etkinlik Unsurları)  90
III. Hukuki İşlemin Türleri  91
A. Hüküm Doğuracakları Zamana Göre Hukuki İşlemler  91
B. İvazlı Olup Olmamalarına Göre Hukuki İşlemler  92
C. Meydana Gelmesi İçin Gerekli İrade Açıklamasının Sayısına Göre Hukuki İşlemler  92
1. Tek Taraflı Hukukî İşlemler  92
2. İki Taraflı Hukukî İşlemler  93
3. Kararlar  93
D. Malvarlığına Yaptıkları Etkiye Göre Hukuki İşlemler  94
1. Borçlandırıcı İşlemler  94
2. Tasarruf İşlemleri  95
3. Kazandırıcı İşlemler  97
E. Sebebe Bağlı Olup Olmamalarına Göre Hukuki İşlemler  98
İkinci Bölüm
BORÇLARIN KAYNAKLARI
§ 9. SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLAR  101
I. Sözleşme Kavramı  101
II. Sözleşme Çeşitleri  102
III. Sözleşmenin Kurulması  104
A. Karşılıklı İrade Beyanlarının Bulunması  104
1. Öneri (İcap–Teklif)  104
a. Öneri Kavramı, Şartları ve Bağlayıcı Olmayan Öneri  104
b. Önerinin Hüküm ve Sonuçları  105
c. Önerinin Geri Alınması  107
2. Kabul  108
3. Öneride Bulunanın ya da Muhatabın Ölmesi veya Fiil Ehliyetini Kaybetmesi  109
B. Karşılıklı İrade Beyanlarının Birbirine Uygun Olması  110
IV. Sözleşmenin Kurulduğu An  112
V. Sözleşmenin Hüküm ve Sonuçlarını Doğurmaya Başladığı An  112
VI. Sözleşmelerde Şekil  113
A. Genel Olarak  113
B. Şeklin Fayda ve Sakıncaları  114
1. Şeklin Faydaları  114
2. Şeklin Sakıncaları  115
C. Şekil Türleri  115
1. Kaynaklarına Göre Şeklin Türleri  115
a. Kanunî Şekil  115
b. İradî Şekil  116
2. Amaçlarına Göre Şeklin Türleri  116
a. Geçerlilik Şekli  116
b. İspat Şekli  116
3. Yapılış Tarzına Göre Şekil  117
a. Sözlü Şekil  117
b. Yazılı Şekil  117
aa. Adi Yazılı Şekil  117
aaa. Metin  117
bbb. İmza  118
bb. Nitelikli (Mevsuf) Yazılı Şekil  119
c. Resmî Şekil  120
d. Resmî Sicillere Tescil  121
e. İlan  121
D. Şekle Aykırılığın Sonuçları  122
VII. Sözleşmenin Yokluğu, Kesin Hükümsüzlüğü ve İptal Edilebilirliği  123
A. Yokluk  123
B. Kesin Hükümsüzlük (Butlan)  124
1. Genel Olarak  124
2. Tahvil  125
C. İptal Edilebilirlik  126
§ 10. İRADE İLE BEYAN ARASINDAKİ UYGUNSUZLUK  126
I. Uygunsuzluğun İstenerek Meydana Getirildiği Hâller  127
A. Muvazaa  127
1. Mutlak Muvazaa  127
2. Nisbî Muvazaa  128
3. Muvazaanın İspatı  131
a. Muvazaanın Taraflarca İspatı  131
b. Muvazaanın İlgili Üçüncü Kişilerce İspatı  132
4. Muvazaanın Mümkün Olmadığı Hâller  132
5. Muvazaanın Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülemeyeceği Hâller  133
6. Muvazaanın Benzer Müesseselerle Karşılaştırılması  134
a. Muvazaa ile Kanuna Karşı Hilenin Karşılaştırılması  134
b. Muvazaa ile Nam–ı Müstearın Karşılaştırılması  135
c. Muvazaa ile İnançlı İşlemin Karşılaştırılması  136
B. Zihnî Kayıt  137
C. Lâtife Beyanı  138
II. Uygunsuzluğun İstenmeden Meydana Getirildiği Hâller (İrade Sakatlıkları)  138
A. Yanılma (Hata)  139
B. Aldatma (Hile)  142
C. Korkutma (İkrah/Tehdit)  143
III. Aşırı Yararlanma (Gabin)  145
A. Genel Olarak  145
B. Aşırı Yararlanmanın Şartları  145
1. Objektif Şart  145
2. Sübjektif Şartlar  146
a. Sömürülen Tarafın Zayıf Durumu  146
aa. Zor Durumda Kalma (Müzayaka Hâli)  146
bb. Düşüncesizlik (Hiffet)  147
cc. Deneyimsizlik (Tecrübesizlik)  147
b. Sömürme Kastı  147
C. Aşırı Yararlanmanın Sonuçları  147
§ 11. GENEL İŞLEM ŞARTLARI  150
I. Kavram ve Tanım  150
II. Genel İşlem Şartlarının Denetimi  151
A. Yürürlük Denetimi  151
B. Yorum Denetimi  152
C. İçerik Denetimi  153
§ 12. AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ  154
I. Kavram ve Tanım  154
II. Şartları  155
A. Sözleşme Kurulurken Mevcut Olan Şartlar Daha Sonra Değişmiş Olmalı  155
B. Değişiklik Öngörülememiş Olmalı  155
C. Edimler Arasındaki Denge Aşırı Derecede Bozulmuş Olmalı  156
D. Edim İfa Edilmemiş veya Çekince Konularak İfa Edilmiş Olmalı  156
E. Aşırı İfa Güçlüğüne Borçlu Kusuruyla Sebebiyet Vermemiş Olmalı  156
F. Uyarlamaya Engel Bir Kanun ya da Sözleşme Hükmü Bulunmamalı  156
§ 13. TEMSİL  157
I. Temsil Kavramı  157
II. Temsilin Çeşitleri  159
A. Doğrudan Temsil – Dolaylı Temsil  159
B. Kanunî Temsil – İradî Temsil  160
III. Temsil Yetkisi  161
IV. Temsil İlişkisinin Sona Ermesi  163
V. Yetkisiz Temsil  164
§ 14. TEK TARAFLI HUKUKÎ İŞLEMDEN DOĞAN BORÇLAR: İLAN YOLUYLA ÖDÜL SÖZÜ VERME  166
Üçüncü Bölüm
HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇLAR
§ 15. HAKSIZ FİİL  169
I. Genel Olarak Akit Dışı Sorumluluk  169
II. Haksız Fiil Kavramı ve Türleri  169
III. Haksız Fiilden Doğan Sorumluluğun Şartları  170
A. Olumlu veya Olumsuz Bir Fiil Olmalı  170
B. Fiil Hukuka Aykırı Olmalı  171
1. Hukuk Aykırılık Kavramı  171
2. Hukuka Aykırılığın Şartları  172
3. İhlal Edilmeleri Hukuka Aykırılık Oluşturan Kurallar  173
4. Ahlaka Aykırı Davranışla Gerçekleşen Haksız Fiiller  173
5. Hukuka Uygunluk Sebepleri  175
a. Kanunun Verdiği Yetki  175
b. Zarar Görenin Rızası  176
c. Üstün Nitelikte Özel Yarar  178
d. Üstün Nitelikte Kamusal Yarar  178
e. Zarar Verenin Davranışının Haklı Savunma Niteliği Taşıması (Meşru Müdafaa)  179
aa. Genel Olarak  179
bb. Haklı Savunmanın Şartları  179
aaa. Kişinin Kendisine veya Üçüncü Bir Şahsa Karşı Bir Saldırı Olmalı  179
bbb. Saldırı Mal veya Şahısvarlığına Yönelik Olmalı  179
ccc. Saldırı Hâlen Devam Ediyor Olmalı  180
ddd. Saldırı Hukuka Aykırı Olmalı  180
eee. Savunma Saldırıda Bulunana Karşı Olmalı  180
fff. Saldırı Gerçek Olmalı  180
ggg. Savunma, Saldırıyı Bertaraf Edecek Ölçüde Olmalı  180
cc. Haklı Savunmaya Bağlanan Sonuçlar  181
f. Zorunluluk Hâli (Iztırar Hâli)  181
aa. Genel Olarak  181
bb. Zorunluluk Hâlinin Şartları  182
aaa. Kişinin Kendisine veya Üçüncü Bir Şahsa Yönelik Açık ya da Yakın Bir Zarar Tehlikesi Olmalı  182
bbb. Tehlike Malvarlığına veya Şahısvarlığına Yönelik Olmalı  182
ccc. Tehlikenin Kaynağı Olmayan Üçüncü Bir Kişiye Zarar Verilmiş Olmalı  183
ddd. Tehlikeden Kurtulabilmek İçin Üçüncü Kişinin Sadece Malvarlığı Değerlerine Zarar Verilmiş Olmalı  183
eee. Tehlikeden Kurtulabilmek İçin Üçüncü Kişinin Malvarlığına Zarar Verilmesi Kaçınılmaz Olmalı  183
fff. Üçüncü Kişiye Verilen Zarar Önlenmek İstenen Tehlike İle Orantılı Olmalı  184
cc. Zorunluluk Hâline Bağlanan Sonuçlar  184
g. Kişinin Hakkını Kendi Gücüyle Koruması  185
aa. Genel Olarak  185
bb. Hakkını Kendi Gücüyle Korumanın Şartları  186
aaa. Kişinin Kendisine Ait Bir Hakkın Korunması İçin Güç Kullanmış Olmalı  186
bbb. Yetkili Kamu Makamlarının Müdahalesi Zamanında Sağlanamayacak Olmalı  186
ccc. Güç Kullanılmadığı Takdirde Hakkının Kayba Uğraması ya da Kullanılmasının Önemli Ölçüde Zorlaşması Tehlikesi Olmalı  186
ddd. Hakkın Korunması Güç Kullanma Dışında Başka Bir Yolla Mümkün Olmamalı  187
eee. Hak Sahibinin Güç Kullanmak Suretiyle Vereceği Zarar İle Korunmak İstenen Hakkın Değeri Arasında Orantı Olmalı  187
cc. Hakkını Kendi Gücüyle Korumaya Bağlanan Sonuçlar  187
C. Fiil Kusurlu Olmalı  187
1. Genel Olarak  187
2. Kusuru Açıklayan Görüşler  188
a. Sübjektif Görüş  188
b. Objektif Görüş  188
3. Kusurun Unsurları  189
a. Sübjektif Unsur  189
b. Objektif Unsur  189
4. Kusurun Türleri  190
a. Kast  190
b. İhmal  190
5. Kusurun Sorumlulukta Rolü  192
D. Maddi veya Manevi Bir Zarar Meydana Gelmiş Olmalı  193
1. Genel Olarak  193
2. Zararın Türleri  194
a. Maddî Zarar  194
aa. Fiili Zarar  194
bb. Yoksun Kalınan Kâr  195
b. Manevî zarar  196
E. Zarar İle Fiil Arasında İlliyet Bağı (Sebep Sonuç İlişkisi) Bulunmalı  197
1. Genel Olarak  197
2. Uygun İlliyet Bağı  197
3. Zararlı Sonucu Meydana Getirmeye Elverişli Birden Fazla Sebebin Bulunması  199
a. Ortak İlliyet  199
b. Yarışan İlliyet  199
c. Seçimlik İlliyet  200
d. Farazi İlliyet  200
4. İlliyet Bağını Kesen Sebepler  201
a. Genel Olarak  201
b. İlliyet Bağını Kesen Sebeplerin Türleri  201
aa. Mücbir Sebep  201
bb. Zarar Görenin Ağır Kusuru  202
cc. Üçüncü Kişinin Ağır Kusuru  203
§ 16. KUSURSUZ SORUMLULUK  203
I. Genel Olarak  203
II. Kusursuz Sorumluluk Türleri  204
A. Hakkaniyet Sorumluluğu  205
1. Genel Olarak  205
2. Hakkaniyet Sorumluğunun Şartları  205
a. Haksız Fiil Sorumluluğunun Kusur Dışındaki Şartları Gerçekleşmiş Olmalı  205
b. Ayırt Etme Gücü Bulunmayan Kişi Tarafından Verilmiş Bir Zarar Olmalı  206
c. Hakkaniyet Zararın Tazminini Gerektirmeli  206
B. Özen Sorumluluğu  207
1. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu  208
a. Genel Olarak  208
b. Adam Çalıştıranın Sorumluluğunun Şartları  209
aa. Haksız Fiil Sorumluluğunun Kusur Dışındaki Şartları Gerçekleşmiş Olmalı  209
bb. Adam Çalıştıran ile Çalışan Arasında Özel Hukuktan Doğan Bir Çalıştırma İlişkisi Bulunmalı  209
cc. Zarar, Çalışanın Kendisine Verilen İşi Gördüğü Sırada Meydana Gelmiş Olmalı  210
dd. Adam Çalıştıran Kurtuluş Kanıtı Getirememiş Olmalı  211
c. Adam Çalıştıranın Sorumluluğuna Bağlanan Sonuçlar  212
2. Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu  212
a. Genel Olarak  212
b. Hayvan Bulunduranın Sorumluluğunun Şartları  212
aa. Haksız Fiil Sorumluluğunun Kusur Dışındaki Şartları Gerçekleşmiş Olmalı  212
bb. Hayvan Bir Kimsenin Bakımında veya Yönetiminde Olmalı  213
cc. Zarar Bir Hayvan Tarafından Verilmiş Olmalı  213
dd. Hayvan Bulunduran Kurtuluş Kanıtı Getirememiş Olmalı  214
c. Hayvan Bulunduranın Sorumluluğuna Bağlanan Sonuçlar  214
aa. Tazminat Sorumluluğu  214
bb. Hayvan Bulunduranın Rücu Hakkı  215
cc. Taşınmaz Zilyedinin Zarar Veren Hayvanı Yakalama, Alıkoyma Hakkı ve Etkisiz Hâle Getirme Hakkı  215
3. Yapı Malikinin Sorumluluğu  216
a. Genel Olarak  216
b. Yapı Malikinin Sorumluluğunun Şartları  216
aa. Haksız Fiil Sorumluluğunun Kusur Dışındaki Şartları Gerçekleşmiş Olmalı  216
bb. Bir Bina veya Diğer Yapı Eseri Olmalı  216
cc. Zarar, Binadaki veya Diğer Yapı Eserindeki Yapım Bozukluğundan veya Bakım Eksikliğinden Meydana Gelmiş Olmalı  217
dd. Yapı Maliki İlliyet Bağının Kesildiğini İspatlayamamış Olmalı  218
c. Yapı Malikinin Sorumluluğuna Bağlanan Sonuçlar  218
aa. Tazminat Sorumluluğu  218
bb. Sorumlu Kişiler  218
cc. Yapı Malikinin Rücu Hakkı  219
dd. Malikin Zarar Tehlikesini Önleme Yükümlülüğü  220
C. Tehlike Sorumluluğu  220
1. Genel Olarak  220
2. Tehlike Sorumluluğunun Şartları  221
a. Haksız Fiil Sorumluluğunun Kusur Dışındaki Şartları Gerçekleşmiş Olmalı  221
b. Zararın, Önemli Ölçüde Tehlike Arz Eden Bir İşletmenin Faaliyetinden Doğmuş Olmalı  221
aa. Önemli Ölçüde Tehlike Arz Eden Bir İşletme  222
aaa. Genel Olarak  222
bbb. Önemli Ölçüde Tehlike Arz Eden Bir İşletme Sayılmanın Şartları  222
aaaa. İşletme Sıkça veya Ağır Zararlar Doğurmaya Elverişli Olmalı  222
bbbb. Uzman Bir Kişiden Beklenen Tüm Özenin Gösterilmesi Durumunda Bile Zararın Doğması Önlenemez Olmalı  222
ccc. Önemli Ölçüde Tehlike Arz Eden İşletme Karinesi  223
bb. Önemli Ölçüde Tehlike Arz Eden İşletmeye Ait Tipik Tehlike Gerçekleşmiş Olmalı  223
c. İlliyet Bağının Kesildiği İspatlanamamış Olmalı  224
3. Tehlike Sorumluluğuna Bağlanan Sonuçlar  224
a. Tazminat Sorumluluğu  224
b. Sorumlu Kişiler  224
c. İşletme Sahibi veya İşletenin Rücu Hakkı  225
d. Denkleştirme  226
Dördüncü Bölüm
TAZMİNAT VE TAZMİNATIN HESAPLANMASI
§ 17. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT  227
I. Genel Olarak  227
II. Maddi Tazminat  227
A. Malvarlığı Zararlarında Maddi Tazminat  228
B. Şahısvarlığı Zararlarında Maddi Tazminat  229
C. Maddi Tazminatın Belirlenmesi  230
III. Manevî Tazminat  231
IV. Tazminat Miktarının Değiştirilmesi  233
V. Geçici Ödemeler  233
VI. Haksız Fiilde Müteselsil Sorumluluk  233
VII. Haksız Fiilde Zamanaşımı  234
VIII. Daimi Def’î Hakkı  234
IX. Tazminat Sorumluluğunda Sözleşme ve Haksız Fiil Sorumluluğunun Yarışması  235
X. Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk Mahkemesine Etkisi  235
Beşinci Bölüm
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLAR
§ 18. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME  237
I. Genel Olarak  237
II. Sebepsiz Zenginleşmenin Şartları  237
A. Genel Olarak  237
B. Bir Kişinin Zenginleşmiş Olması  238
C. Zenginleşmenin Başka Bir Kişinin Malvarlığının veya Emeğinin Aleyhinde Gerçekleşmiş Olması  238
D. İlliyet Bağı  239
E. Zenginleşmenin Haklı Bir Sebebe Dayanmaması  239
III. Sebepsiz Zenginleşmenin Hüküm ve Sonuçları  240
A. Sebepsiz Zenginleşme Davası  240
1. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Tarafları  240
2. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Hukukî Niteliği  240
3. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Açılamayacağı Durumlar  240
B. Sebepsiz Zenginleşenin İade Borcu ve Masrafları Talep Hakkı  242
C. Sebepsiz Zenginleşmede Zamanaşımı Süresi  243
Altıncı Bölüm
İFA
§ 19. İFA VE İFAYA İLİŞKİN KURALLAR  245
I. Genel Olarak  245
II. İfanın Konusu  245
A. Genel Olarak  245
B. Parça ve Çeşit Borçlarında İfa  245
C. Para ve Faiz Borçlarında İfa  246
III. İfa İkâmeleri  248
A. İfa Yerine Edim  249
B. İfa Amacıyla Edim  249
C. Seçimlik Yetki  249
IV. İfanın Tarafları  250
A. Genel Olarak  250
B. Üçüncü Kişinin Alacaklıya Halef Olması  251
V. Kısmi İfa  252
VI. Bölünemeyen Borcun İfası  253
VII. İfa Yeri  253
VIII. İfa Zamanı  254
IX. İki Taraf Borç Yükleyen Sözleşmelerde İfa  257
A. Genel Olarak  257
B. Ödemezlik Def’i  257
C. Karşı Tarafın İfa Güçsüzlüğü Sebebiyle İfadan Kaçınma  257
X. İfanın İspatı  258
XI. İfanın Hüküm ve Sonuçları  259
Yedinci Bölüm
ALACAKLININ TEMERRÜDÜ
§ 20. ALACAKLININ TEMERRÜDÜ  261
I. Kavram  261
II. Alacaklının Temerrüdünün Şartları  261
A. Edim, Borçlu Tarafından Usulüne Uygun Olarak Teklif Edilmiş Olmalıdır  261
B. Alacaklı İfa Teklifini Reddetmiş Olmalıdır  262
C. Alacaklının İfa Teklifini Reddetmesi Haklı Bir Sebebe Dayanmamalıdır  262
III. Alacaklının Temerrüdünün Sonuçları  263
A. Alacaklının Temerrüdünün Genel Sonuçları  263
B. Alacaklının Temerrüdünün Özel Sonuçları  263
1. Borçlunun Edim Konusunu Tevdi Hakkı  264
a. Tevdiin Şartları  264
b. Tevdiin Sonuçları  265
2. Borçlunun Borçlanılan Şeyi Satma Hakkı  265
3. Borçlunun Sözleşmeden Dönme Hakkı  267
Sekizinci Bölüm
BORCA AYKIRILIK HÂLLERİ
§ 21. BORCUN İFA EDİLMEMESİ  269
I. Kusurlu Sonraki İfa İmkânsızlığı  269
II. Borçlunun Temerrüdü  271
A. Kavram ve Tanım  271
B. Borçlunun Temerrüdünün Şartları  273
1. Edimin İfası Mümkün Olmalı  273
2. Borç Muaccel Olmalı  273
3. Borçlu İfada Bulunmamış Olmalı  274
4. Kural Olarak Alacaklı İhtarda Bulunmuş Olmalı  274
C. Borçlunun Temerrüdünün Sonuçları  276
1. Temerrüdün Genel Sonuçları  276
a. Alacaklının Aynen İfa ve Gecikme Tazminatını Talep Hakkı  276
b. Mütemerrit Borçlunun Beklenmeyen Hâlden (Kazadan) Sorumluluğu  277
2. Temerrüdün Özel Sonuçları  278
a. Para Borçlarında  278
b. İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde  278
aa. Genel Olarak  278
bb. Seçimlik Haklar  279
aaa. Aynen İfadan Vazgeçip Müspet Zararın Tazminini Talep Hakkı  279
bbb. Sözleşmeden Dönme ve Menfî Zararın Tazminini Talep Hakkı  280
cc. Seçimlik Hakların Kullanılmasında Mehil Meselesi  282
III. Borcun Gereği Gibi İfa Edilmemesi (Kötü İfa)  283
IV. Borcun İfa Edilmemesinin Neticeleri  284
A. Aynen İfa Davası ve Cebri İcra  285
B. Tazminat Davası  285
V. Borçlunun Yardımcı Kişinin Fiili Sebebiyle Sorumluluğu  287
A. Kavram ve Tanım  287
B. Yardımcı Kişinin Fiilinden Sorumluluğun Şartları  288
1. Borçlu İle Zarar Gören Arasında Bir Borç İlişkisi Bulunmalı  288
2. Borç İlişkisinden Doğan Bir Borcun İfası ya da Hakkın Kullanılması Yardımcı Kişiye Bırakılmış Olmalı  288
3. Borcun İfasının ya da Hakkın Kullanılmasının Üçüncü Kişiye Bırakılması Borca Aykırılık Teşkil Etmemeli  289
4. Yardımcı Kişi Kendisine Bırakılan İşi Gördüğü Sırada Bir Zarara Sebebiyet Vermiş Olmalı  289
5. Borçlu, Borcu Bizzat İfa Etmesi Hâlinde de Sorumlu Tutulabilecek Olmalı  289
6. Borçlunun Yardımcı Kişinin Fiilinden Sorumluluğunu Kaldıran ya da Sınırlandıran Bir Anlaşma Bulunmamalı  290
C. Yardımcı Kişinin Fiilinden Sorumluluğun Hüküm ve Sonuçları  291
D. Yardımcı Kişinin Fiilinden Sorumluluk ile Adam Çalıştıranın Sorumluluğunun Karşılaştırılması (Türk Borçlar Kanununun 116. Maddesi ile 66. Maddesinin Mukayesesi)  291
Dokuzuncu Bölüm
BORÇ İLİŞKİSİNİN VE BORCUN SONA ERMESİ,
ZAMANAŞIMI
§ 22. BORÇ İLİŞKİSİNİN VE BORCUN SONA ERMESİ  293
I. Genel Olarak  293
II. Borç İlişkisini Sona Erdiren Sebepler  294
A. Genel Olarak  294
B. İkâle (Bozma Sözleşmesi)  294
C. Fesih  294
D. Sözleşmeden Dönme  295
E. İptal  295
F. Taraflardan Birinin Ölmesi, Ayırt Etme Gücünü Kaybetmesi, İflas Etmesi  296
G. Öngörülen Sürenin Dolması  296
H. Geri Alma (Azil)  296
III. Borcu Sona Erdiren Sebepler  296
A. Genel Olarak  296
B. İfa  297
C. İbra  297
D. Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi  298
E. Kusursuz Sonraki İmkânsızlık  298
F. Yenileme  300
G. Takas  302
1. Genel Olarak  302
2. Takasın Şartları  302
a. Karşılıklı Borçluluk Olmalı  302
b. Karşılıklı Borçlar Aynı Türden Olmalıdır  303
c. Karşılıklı Borçlar Muaccel Olmalıdır  303
d. Takas Beyanı Yapılmış Olmalıdır  304
e. Takastan Feragat Edilmemiş Olmalıdır  304
3. Alacaklının Rızası ile Takas Edilebilen Alacaklar  304
4. Takasın Hüküm ve Sonuçları  305
§ 23. ZAMANAŞIMI  305
I. Genel Olarak  305
II. Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre Ayırımı  305
III. Borcun Zamanaşımına Uğramasının Şartları  306
IV. Zamanaşımının Durması  307
V. Zamanaşımının Kesilmesi  309
VI. Zamanaşımının Hüküm ve Sonuçları  310
Onuncu Bölüm
BORÇLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİLERİ VE
BORÇ İLİŞKİLERİNDE ÖZEL DURUMLAR
§ 24. BORÇLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİLERİ  311
I. Alacağın Devri  311
A. Genel Olarak  311
B. Alacağın Devrinin Şartları  312
C. Alacağın Devrinin Hukukî Niteliği  312
D. Alacağın Devrinin Yasak Olması  312
E. Alacağın Devrinin Hüküm ve Sonuçları  313
II. Borcun Üstlenilmesi  315
A. Genel Olarak  315
B. Borcun İç Üstlenilmesi  315
C. Borcun Dış Üstlenilmesi  316
D. Borcun Üstlenilmesinin Hüküm ve Sonuçları  316
III. Borca Katılma Sözleşmesi  317
IV. Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma  318
A. Sözleşmenin Devri  318
B. Sözleşmeye Katılma  318
V. Bir İşletmenin veya Mal Varlığının Devri  319
VI. İşletmelerin Birleşmesi ve Şekil Değiştirmesi  320
VII. Üçüncü Kişi Yararına (Lehine) Sözleşme  320
VIII. Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme (Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt)  322
§ 25. BORÇ İLİŞKİLERİNDE ÖZEL DURUMLAR  323
I. Müteselsil Borçluluk  323
A. Genel Olarak  323
B. Müteselsil Borçluluğun Hüküm ve Sonuçları  324
II. Müteselsil Alacaklılık  327
III. Koşula Bağlı Borçlar  328
A. Genel Olarak  328
B. Koşulun Çeşitleri  328
1. Geciktirici Koşul  328
2. Bozucu Koşul  329
3. Olumlu Koşul – Olumsuz Koşul  329
4. İradi Koşul – Tesadüfi Koşul  329
C. Koşulun Hüküm ve Sonuçları  329
IV. Ceza Koşulu (Cezai Şart)  330
A. Genel Olarak  330
B. Ceza Koşulunu Çeşitleri  330
1. Seçimlik Ceza Koşulu  331
2. İfaya Eklenen Ceza Koşulu  331
3. Dönme Cezası (İfa Yerine Ceza Koşulu)  331
C. Ceza Koşulunun Hüküm ve Sonuçları  331
V. Cayma Parası (Pişmanlık Akçesi)  333
VI. Bağlanma Parası (Pey Akçesi)  333
Kaynakça  335
Kavramlar Dizini  339
 


Osman Gökhan Antalya
Kasım 2019
93.00 TL
Sepete Ekle
Osman Gökhan Antalya
Ekim 2019
97.50 TL
Sepete Ekle
Osman Gökhan Antalya
Ekim 2019
105.00 TL
Sepete Ekle
İsmail Kayar
Eylül 2019
35.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  27
Giriş
§ 1. BORÇLAR HUKUKUNUN TANIMI, KONUSU VE KAYNAKLARI  29
I. Borçlar Hukukunun Tanımı ve Konusu  29
II. Borçlar Hukukunun Kaynakları  30
A. Asli Kaynaklar  30
B. Tali Kaynaklar  32
1. Örf ve Adet Hukuku  32
2. Hâkimin Yarattığı Hukuk  33
C. Yardımcı Kaynaklar  33
§ 2. BORÇLAR HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER  34
I. İrade Özerkliği  34
II. Nisbilik  38
III. Kusur Sorumluluğu  38
IV. Üçüncü Kişi Aleyhine Borç Doğurucu İşlem Yapılamaması  39
V. Dürüstlük Kuralı  39
VI. Sözleşmelerde Karşılıklılık  41
§ 3. BORÇLAR HUKUKUNUN DİĞER HUKUK DALLARIYLA İLİŞKİSİ  41
I. Anayasa Hukuku İle Borçlar Hukuku Arasındaki İlişki  41
II. Medeni Hukuk İle Borçlar Hukuku Arasındaki İlişki  42
III. Ticaret Hukuku İle Borçlar Hukuku Arasındaki İlişki  42
IV. İş Hukuku İle Borçlar Hukuku Arasındaki İlişki  43
Birinci Bölüm
BORÇLAR HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
§ 4. BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ KAVRAMLARI  45
I. Genel Olarak  45
II. Dar Anlamda Borç – Dar Anlamda Borç İlişkisi (Borç) ve Geniş Anlamda Borç İlişkisi  45
III. BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ ARASINDAKİ FARKLAR  46
A. Doğum Anları Bakımından Farklar  46
B. Muhtevaları Bakımından Farklar  46
C. Devredilebilmeleri Bakımından  46
D. Sona Erme Bakımından  47
IV. Borç İlişkisinin Unsurları  47
§ 5. BORÇ İLİŞKİSİNİN KONUSU OLARAK EDİM  49
I. Edim Kavramı  49
II. Edimin Unsurları  49
A. Alacaklı Lehine Maddi ve Manevi Yarar Sağlamalı  50
B. Belirli veya Belirlenebilir Olmalı  50
C. İmkânsız Olmamalı  51
D. Kanunun Emredici Hükümlerine, Ahlaka, Kamu Düzenine ve Kişilik Haklarına Aykırı Olmamalı  51
III. Edim Türleri  52
A. Verme Edimi – Yapma Edimi – Yapmama Edimi  52
1. Verme Edimi  52
2. Yapma Edimi  52
3. Yapmama Edimi  52
4. Ayırımın Hukukî Sonuçları  53
B. Şahsi Edim – Maddi Edim  53
1. Şahsi Edim  54
2. Maddî Edim  54
3. Ayırımın Hukukî Sonuçları  54
C. Bölünebilir Edimler – Bölünemez Edimler  55
1. Bölünebilir Edimler  55
2. Bölünemez Edimler  55
3. Ayırımın Hukukî Sonuçları  55
D. Ani Edim– Dönemli Edim –Sürekli Edim  56
1. Ani Edim  56
2. Dönemli Edim  56
3. Sürekli Edim  56
4. Ayırımın Hukukî Sonuçları  57
E. Cins Borcu – Parça Borcu  57
1. Çeşit Borcu (Cinsiyle Belirlenen Edim)  57
2. Parça Borcu (Ferdiyle Belirlenen Edim)  57
3. Sınırlı Çeşit Borcu  57
4. Çeşit Borcu – Parça Borcu Ayırımının Misli Eşya – Misli Olmayan Eşya Ayırımı ile İlişkisi  58
5. Ayırımın Hukukî Sonuçları  58
F. Başlangıçta Belirli Edim – Seçimle Belirlenen Edim (Seçimlik Borç)  60
1. Seçimlik Borç  60
2. Seçimlik Yetki  61
§ 6. BORÇ İLİŞKİSİNİN KAPSAMINDA YER ALAN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER  62
I. Borç İlişkisinin Kapsamında Yer Alan Haklar  62
A. Alacak Hakkı  62
1. Genel Olarak  62
2. Alacak Hakkının Özellikleri  62
3. Alacak Hakkının Nisbîliğinin İstisnaları  63
a. Kuvvetlendirilmiş Alacak Hakları  63
b. Eşyaya Bağlı Borçlar  64
c. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme  65
B. Fer’i Haklar  66
C. Tali Haklar  66
1. Def’i Hakları  66
2. Yenilik Doğuran Haklar  67
II. Borç İlişkisinin Kapsamında Yer Alan Yükümlülükler  69
A. Edim Yükümlülükleri  70
1. Aslî Edim Yükümlülüğü  70
2. Yan Edim Yükümlülüğü  70
B. Yan Yükümlülükler  71
1. İfaya Yardımcı Yan Yükümlülükler  72
2. Koruyucu Yan Yükümlülükler  72
C. Tali Yükümlülükler  73
§ 7. BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN SORUMLULUK VE SORUMLULUĞUN OLMADIĞI BORÇ İLİŞKİLERİ (EKSİK BORÇLAR)  74
I. Sorumluluk Kavramı  74
II. Sorumluluğun Türleri  74
A. Tazmin Yükümlülüğünün Kaynağına Göre Sorumluluk (“…Den” Sorumluluk)  75
1. Sözleşme Sorumluluğu (Akdi Sorumluluk)  75
2. Sözleşme Dışı Sorumluluk (Akit Dışı Sorumluluk)  75
B. Tazmin Yükümlülüğünün Yerine Getirileceği Değere Göre Sorumluluk (“…İle” Sorumluluk)  76
1. Malvarlığı ile Sorumluluk  76
a. Sınırsız Malvarlığı Sorumluluğu  76
b. Sınırlı Malvarlığı Sorumluluğu  77
aa. Miktar İtibariyle Sınırlı Sorumluluk  77
bb. Konu İtibariyle Sınırlı Sorumluluk  77
2. Şahısvarlığı ile Sorumluluk  78
III. Sorumluluğun Olmadığı Borç İlişkileri (Eksik Borçlar)  79
A. Genel Olarak  79
B. Eksik Borçların Türleri  79
1. Doğuştan Eksik Borçlar  79
2. Geçici Eksik Borçlar  80
3. Sonradan Eksik Borçlar  80
§ 8. HUKUKİ İŞLEM KAVRAMI, UNSURLARI VE TÜRLERİ  81
I. Hukuki Olay, Hukuki Fiil ve Hukuki İşlem Kavramları  81
A. Hukuki Olay  81
B. Hukuki Fiiller  81
1. Hukuka Aykırı Fiiller  82
a. Borca Aykırı Davranışlar  82
b. Haksız Fiiller  82
2. Hukuka Uygun Fiiller  82
a. Duygu Açıklamaları (His Açıklamaları)  83
b. Düşünce Açıklamaları (Tasavvur/Bilgi Açıklamaları)  83
c. İrade Açıklamaları  84
aa. Hukukî İşlemler  84
bb. Hukukî İşlem Benzerleri  84
cc. Maddî Fiiller  85
II. Hukuki İşlemin Unsurları  85
A. Kurucu Unsurlar  85
1. İrade Açıklaması  85
a. Genel Olarak  85
b. İrade Açıklamasının Unsurları  86
c. İrade Açıklamasının Türleri  86
2. Hukukî Sonuç  87
3. Diğer Kurucu Unsurlar  88
B. Geçerlilik Unsurları  88
1. Tüm Hukukî İşlemler Bakımından Aranan Geçerlilik Şartları  88
a. Hukukî İşlemi Yapan Kişi Fiil Ehliyetine Sahip Olmalı  88
b. Hukukî İşlem Emredici Hukuk Kurallarına, Kamu Düzenine, Ahlaka ve Kişilik Haklarına Aykırı ve İmkânsız Olmamalı  89
c. Hukukî İşlem Muvazaalı Olmamalı  89
d. Hukukî İşlemi Oluşturan İrade Açıklamaları Sakatlanmamış Olmalı  89
2. Sadece Belirli Hukukî İşlemler Bakımından Aranan Geçerlilik Şartları  89
a. Şekle Bağlı İşlemlerde Şekil Şartına Uyulmuş Olmalı  89
b. Tasarruf İşlemini Yapanın Tasarruf Yetkisi Olmalı  90
c. Karşılıklı Borç Doğuran Sözleşmelerde Aşırı Yararlanma Olmamalı  90
d. Sebebe Bağlı Tasarruf İşlemlerinde Onun Dayandığı Borçlandırıcı İşlem Geçerli Olmalı  90
C. Tamamlayıcı Unsurlar (Etkinlik Unsurları)  90
III. Hukuki İşlemin Türleri  91
A. Hüküm Doğuracakları Zamana Göre Hukuki İşlemler  91
B. İvazlı Olup Olmamalarına Göre Hukuki İşlemler  92
C. Meydana Gelmesi İçin Gerekli İrade Açıklamasının Sayısına Göre Hukuki İşlemler  92
1. Tek Taraflı Hukukî İşlemler  92
2. İki Taraflı Hukukî İşlemler  93
3. Kararlar  93
D. Malvarlığına Yaptıkları Etkiye Göre Hukuki İşlemler  94
1. Borçlandırıcı İşlemler  94
2. Tasarruf İşlemleri  95
3. Kazandırıcı İşlemler  97
E. Sebebe Bağlı Olup Olmamalarına Göre Hukuki İşlemler  98
İkinci Bölüm
BORÇLARIN KAYNAKLARI
§ 9. SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLAR  101
I. Sözleşme Kavramı  101
II. Sözleşme Çeşitleri  102
III. Sözleşmenin Kurulması  104
A. Karşılıklı İrade Beyanlarının Bulunması  104
1. Öneri (İcap–Teklif)  104
a. Öneri Kavramı, Şartları ve Bağlayıcı Olmayan Öneri  104
b. Önerinin Hüküm ve Sonuçları  105
c. Önerinin Geri Alınması  107
2. Kabul  108
3. Öneride Bulunanın ya da Muhatabın Ölmesi veya Fiil Ehliyetini Kaybetmesi  109
B. Karşılıklı İrade Beyanlarının Birbirine Uygun Olması  110
IV. Sözleşmenin Kurulduğu An  112
V. Sözleşmenin Hüküm ve Sonuçlarını Doğurmaya Başladığı An  112
VI. Sözleşmelerde Şekil  113
A. Genel Olarak  113
B. Şeklin Fayda ve Sakıncaları  114
1. Şeklin Faydaları  114
2. Şeklin Sakıncaları  115
C. Şekil Türleri  115
1. Kaynaklarına Göre Şeklin Türleri  115
a. Kanunî Şekil  115
b. İradî Şekil  116
2. Amaçlarına Göre Şeklin Türleri  116
a. Geçerlilik Şekli  116
b. İspat Şekli  116
3. Yapılış Tarzına Göre Şekil  117
a. Sözlü Şekil  117
b. Yazılı Şekil  117
aa. Adi Yazılı Şekil  117
aaa. Metin  117
bbb. İmza  118
bb. Nitelikli (Mevsuf) Yazılı Şekil  119
c. Resmî Şekil  120
d. Resmî Sicillere Tescil  121
e. İlan  121
D. Şekle Aykırılığın Sonuçları  122
VII. Sözleşmenin Yokluğu, Kesin Hükümsüzlüğü ve İptal Edilebilirliği  123
A. Yokluk  123
B. Kesin Hükümsüzlük (Butlan)  124
1. Genel Olarak  124
2. Tahvil  125
C. İptal Edilebilirlik  126
§ 10. İRADE İLE BEYAN ARASINDAKİ UYGUNSUZLUK  126
I. Uygunsuzluğun İstenerek Meydana Getirildiği Hâller  127
A. Muvazaa  127
1. Mutlak Muvazaa  127
2. Nisbî Muvazaa  128
3. Muvazaanın İspatı  131
a. Muvazaanın Taraflarca İspatı  131
b. Muvazaanın İlgili Üçüncü Kişilerce İspatı  132
4. Muvazaanın Mümkün Olmadığı Hâller  132
5. Muvazaanın Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülemeyeceği Hâller  133
6. Muvazaanın Benzer Müesseselerle Karşılaştırılması  134
a. Muvazaa ile Kanuna Karşı Hilenin Karşılaştırılması  134
b. Muvazaa ile Nam–ı Müstearın Karşılaştırılması  135
c. Muvazaa ile İnançlı İşlemin Karşılaştırılması  136
B. Zihnî Kayıt  137
C. Lâtife Beyanı  138
II. Uygunsuzluğun İstenmeden Meydana Getirildiği Hâller (İrade Sakatlıkları)  138
A. Yanılma (Hata)  139
B. Aldatma (Hile)  142
C. Korkutma (İkrah/Tehdit)  143
III. Aşırı Yararlanma (Gabin)  145
A. Genel Olarak  145
B. Aşırı Yararlanmanın Şartları  145
1. Objektif Şart  145
2. Sübjektif Şartlar  146
a. Sömürülen Tarafın Zayıf Durumu  146
aa. Zor Durumda Kalma (Müzayaka Hâli)  146
bb. Düşüncesizlik (Hiffet)  147
cc. Deneyimsizlik (Tecrübesizlik)  147
b. Sömürme Kastı  147
C. Aşırı Yararlanmanın Sonuçları  147
§ 11. GENEL İŞLEM ŞARTLARI  150
I. Kavram ve Tanım  150
II. Genel İşlem Şartlarının Denetimi  151
A. Yürürlük Denetimi  151
B. Yorum Denetimi  152
C. İçerik Denetimi  153
§ 12. AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ  154
I. Kavram ve Tanım  154
II. Şartları  155
A. Sözleşme Kurulurken Mevcut Olan Şartlar Daha Sonra Değişmiş Olmalı  155
B. Değişiklik Öngörülememiş Olmalı  155
C. Edimler Arasındaki Denge Aşırı Derecede Bozulmuş Olmalı  156
D. Edim İfa Edilmemiş veya Çekince Konularak İfa Edilmiş Olmalı  156
E. Aşırı İfa Güçlüğüne Borçlu Kusuruyla Sebebiyet Vermemiş Olmalı  156
F. Uyarlamaya Engel Bir Kanun ya da Sözleşme Hükmü Bulunmamalı  156
§ 13. TEMSİL  157
I. Temsil Kavramı  157
II. Temsilin Çeşitleri  159
A. Doğrudan Temsil – Dolaylı Temsil  159
B. Kanunî Temsil – İradî Temsil  160
III. Temsil Yetkisi  161
IV. Temsil İlişkisinin Sona Ermesi  163
V. Yetkisiz Temsil  164
§ 14. TEK TARAFLI HUKUKÎ İŞLEMDEN DOĞAN BORÇLAR: İLAN YOLUYLA ÖDÜL SÖZÜ VERME  166
Üçüncü Bölüm
HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇLAR
§ 15. HAKSIZ FİİL  169
I. Genel Olarak Akit Dışı Sorumluluk  169
II. Haksız Fiil Kavramı ve Türleri  169
III. Haksız Fiilden Doğan Sorumluluğun Şartları  170
A. Olumlu veya Olumsuz Bir Fiil Olmalı  170
B. Fiil Hukuka Aykırı Olmalı  171
1. Hukuk Aykırılık Kavramı  171
2. Hukuka Aykırılığın Şartları  172
3. İhlal Edilmeleri Hukuka Aykırılık Oluşturan Kurallar  173
4. Ahlaka Aykırı Davranışla Gerçekleşen Haksız Fiiller  173
5. Hukuka Uygunluk Sebepleri  175
a. Kanunun Verdiği Yetki  175
b. Zarar Görenin Rızası  176
c. Üstün Nitelikte Özel Yarar  178
d. Üstün Nitelikte Kamusal Yarar  178
e. Zarar Verenin Davranışının Haklı Savunma Niteliği Taşıması (Meşru Müdafaa)  179
aa. Genel Olarak  179
bb. Haklı Savunmanın Şartları  179
aaa. Kişinin Kendisine veya Üçüncü Bir Şahsa Karşı Bir Saldırı Olmalı  179
bbb. Saldırı Mal veya Şahısvarlığına Yönelik Olmalı  179
ccc. Saldırı Hâlen Devam Ediyor Olmalı  180
ddd. Saldırı Hukuka Aykırı Olmalı  180
eee. Savunma Saldırıda Bulunana Karşı Olmalı  180
fff. Saldırı Gerçek Olmalı  180
ggg. Savunma, Saldırıyı Bertaraf Edecek Ölçüde Olmalı  180
cc. Haklı Savunmaya Bağlanan Sonuçlar  181
f. Zorunluluk Hâli (Iztırar Hâli)  181
aa. Genel Olarak  181
bb. Zorunluluk Hâlinin Şartları  182
aaa. Kişinin Kendisine veya Üçüncü Bir Şahsa Yönelik Açık ya da Yakın Bir Zarar Tehlikesi Olmalı  182
bbb. Tehlike Malvarlığına veya Şahısvarlığına Yönelik Olmalı  182
ccc. Tehlikenin Kaynağı Olmayan Üçüncü Bir Kişiye Zarar Verilmiş Olmalı  183
ddd. Tehlikeden Kurtulabilmek İçin Üçüncü Kişinin Sadece Malvarlığı Değerlerine Zarar Verilmiş Olmalı  183
eee. Tehlikeden Kurtulabilmek İçin Üçüncü Kişinin Malvarlığına Zarar Verilmesi Kaçınılmaz Olmalı  183
fff. Üçüncü Kişiye Verilen Zarar Önlenmek İstenen Tehlike İle Orantılı Olmalı  184
cc. Zorunluluk Hâline Bağlanan Sonuçlar  184
g. Kişinin Hakkını Kendi Gücüyle Koruması  185
aa. Genel Olarak  185
bb. Hakkını Kendi Gücüyle Korumanın Şartları  186
aaa. Kişinin Kendisine Ait Bir Hakkın Korunması İçin Güç Kullanmış Olmalı  186
bbb. Yetkili Kamu Makamlarının Müdahalesi Zamanında Sağlanamayacak Olmalı  186
ccc. Güç Kullanılmadığı Takdirde Hakkının Kayba Uğraması ya da Kullanılmasının Önemli Ölçüde Zorlaşması Tehlikesi Olmalı  186
ddd. Hakkın Korunması Güç Kullanma Dışında Başka Bir Yolla Mümkün Olmamalı  187
eee. Hak Sahibinin Güç Kullanmak Suretiyle Vereceği Zarar İle Korunmak İstenen Hakkın Değeri Arasında Orantı Olmalı  187
cc. Hakkını Kendi Gücüyle Korumaya Bağlanan Sonuçlar  187
C. Fiil Kusurlu Olmalı  187
1. Genel Olarak  187
2. Kusuru Açıklayan Görüşler  188
a. Sübjektif Görüş  188
b. Objektif Görüş  188
3. Kusurun Unsurları  189
a. Sübjektif Unsur  189
b. Objektif Unsur  189
4. Kusurun Türleri  190
a. Kast  190
b. İhmal  190
5. Kusurun Sorumlulukta Rolü  192
D. Maddi veya Manevi Bir Zarar Meydana Gelmiş Olmalı  193
1. Genel Olarak  193
2. Zararın Türleri  194
a. Maddî Zarar  194
aa. Fiili Zarar  194
bb. Yoksun Kalınan Kâr  195
b. Manevî zarar  196
E. Zarar İle Fiil Arasında İlliyet Bağı (Sebep Sonuç İlişkisi) Bulunmalı  197
1. Genel Olarak  197
2. Uygun İlliyet Bağı  197
3. Zararlı Sonucu Meydana Getirmeye Elverişli Birden Fazla Sebebin Bulunması  199
a. Ortak İlliyet  199
b. Yarışan İlliyet  199
c. Seçimlik İlliyet  200
d. Farazi İlliyet  200
4. İlliyet Bağını Kesen Sebepler  201
a. Genel Olarak  201
b. İlliyet Bağını Kesen Sebeplerin Türleri  201
aa. Mücbir Sebep  201
bb. Zarar Görenin Ağır Kusuru  202
cc. Üçüncü Kişinin Ağır Kusuru  203
§ 16. KUSURSUZ SORUMLULUK  203
I. Genel Olarak  203
II. Kusursuz Sorumluluk Türleri  204
A. Hakkaniyet Sorumluluğu  205
1. Genel Olarak  205
2. Hakkaniyet Sorumluğunun Şartları  205
a. Haksız Fiil Sorumluluğunun Kusur Dışındaki Şartları Gerçekleşmiş Olmalı  205
b. Ayırt Etme Gücü Bulunmayan Kişi Tarafından Verilmiş Bir Zarar Olmalı  206
c. Hakkaniyet Zararın Tazminini Gerektirmeli  206
B. Özen Sorumluluğu  207
1. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu  208
a. Genel Olarak  208
b. Adam Çalıştıranın Sorumluluğunun Şartları  209
aa. Haksız Fiil Sorumluluğunun Kusur Dışındaki Şartları Gerçekleşmiş Olmalı  209
bb. Adam Çalıştıran ile Çalışan Arasında Özel Hukuktan Doğan Bir Çalıştırma İlişkisi Bulunmalı  209
cc. Zarar, Çalışanın Kendisine Verilen İşi Gördüğü Sırada Meydana Gelmiş Olmalı  210
dd. Adam Çalıştıran Kurtuluş Kanıtı Getirememiş Olmalı  211
c. Adam Çalıştıranın Sorumluluğuna Bağlanan Sonuçlar  212
2. Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu  212
a. Genel Olarak  212
b. Hayvan Bulunduranın Sorumluluğunun Şartları  212
aa. Haksız Fiil Sorumluluğunun Kusur Dışındaki Şartları Gerçekleşmiş Olmalı  212
bb. Hayvan Bir Kimsenin Bakımında veya Yönetiminde Olmalı  213
cc. Zarar Bir Hayvan Tarafından Verilmiş Olmalı  213
dd. Hayvan Bulunduran Kurtuluş Kanıtı Getirememiş Olmalı  214
c. Hayvan Bulunduranın Sorumluluğuna Bağlanan Sonuçlar  214
aa. Tazminat Sorumluluğu  214
bb. Hayvan Bulunduranın Rücu Hakkı  215
cc. Taşınmaz Zilyedinin Zarar Veren Hayvanı Yakalama, Alıkoyma Hakkı ve Etkisiz Hâle Getirme Hakkı  215
3. Yapı Malikinin Sorumluluğu  216
a. Genel Olarak  216
b. Yapı Malikinin Sorumluluğunun Şartları  216
aa. Haksız Fiil Sorumluluğunun Kusur Dışındaki Şartları Gerçekleşmiş Olmalı  216
bb. Bir Bina veya Diğer Yapı Eseri Olmalı  216
cc. Zarar, Binadaki veya Diğer Yapı Eserindeki Yapım Bozukluğundan veya Bakım Eksikliğinden Meydana Gelmiş Olmalı  217
dd. Yapı Maliki İlliyet Bağının Kesildiğini İspatlayamamış Olmalı  218
c. Yapı Malikinin Sorumluluğuna Bağlanan Sonuçlar  218
aa. Tazminat Sorumluluğu  218
bb. Sorumlu Kişiler  218
cc. Yapı Malikinin Rücu Hakkı  219
dd. Malikin Zarar Tehlikesini Önleme Yükümlülüğü  220
C. Tehlike Sorumluluğu  220
1. Genel Olarak  220
2. Tehlike Sorumluluğunun Şartları  221
a. Haksız Fiil Sorumluluğunun Kusur Dışındaki Şartları Gerçekleşmiş Olmalı  221
b. Zararın, Önemli Ölçüde Tehlike Arz Eden Bir İşletmenin Faaliyetinden Doğmuş Olmalı  221
aa. Önemli Ölçüde Tehlike Arz Eden Bir İşletme  222
aaa. Genel Olarak  222
bbb. Önemli Ölçüde Tehlike Arz Eden Bir İşletme Sayılmanın Şartları  222
aaaa. İşletme Sıkça veya Ağır Zararlar Doğurmaya Elverişli Olmalı  222
bbbb. Uzman Bir Kişiden Beklenen Tüm Özenin Gösterilmesi Durumunda Bile Zararın Doğması Önlenemez Olmalı  222
ccc. Önemli Ölçüde Tehlike Arz Eden İşletme Karinesi  223
bb. Önemli Ölçüde Tehlike Arz Eden İşletmeye Ait Tipik Tehlike Gerçekleşmiş Olmalı  223
c. İlliyet Bağının Kesildiği İspatlanamamış Olmalı  224
3. Tehlike Sorumluluğuna Bağlanan Sonuçlar  224
a. Tazminat Sorumluluğu  224
b. Sorumlu Kişiler  224
c. İşletme Sahibi veya İşletenin Rücu Hakkı  225
d. Denkleştirme  226
Dördüncü Bölüm
TAZMİNAT VE TAZMİNATIN HESAPLANMASI
§ 17. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT  227
I. Genel Olarak  227
II. Maddi Tazminat  227
A. Malvarlığı Zararlarında Maddi Tazminat  228
B. Şahısvarlığı Zararlarında Maddi Tazminat  229
C. Maddi Tazminatın Belirlenmesi  230
III. Manevî Tazminat  231
IV. Tazminat Miktarının Değiştirilmesi  233
V. Geçici Ödemeler  233
VI. Haksız Fiilde Müteselsil Sorumluluk  233
VII. Haksız Fiilde Zamanaşımı  234
VIII. Daimi Def’î Hakkı  234
IX. Tazminat Sorumluluğunda Sözleşme ve Haksız Fiil Sorumluluğunun Yarışması  235
X. Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk Mahkemesine Etkisi  235
Beşinci Bölüm
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLAR
§ 18. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME  237
I. Genel Olarak  237
II. Sebepsiz Zenginleşmenin Şartları  237
A. Genel Olarak  237
B. Bir Kişinin Zenginleşmiş Olması  238
C. Zenginleşmenin Başka Bir Kişinin Malvarlığının veya Emeğinin Aleyhinde Gerçekleşmiş Olması  238
D. İlliyet Bağı  239
E. Zenginleşmenin Haklı Bir Sebebe Dayanmaması  239
III. Sebepsiz Zenginleşmenin Hüküm ve Sonuçları  240
A. Sebepsiz Zenginleşme Davası  240
1. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Tarafları  240
2. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Hukukî Niteliği  240
3. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Açılamayacağı Durumlar  240
B. Sebepsiz Zenginleşenin İade Borcu ve Masrafları Talep Hakkı  242
C. Sebepsiz Zenginleşmede Zamanaşımı Süresi  243
Altıncı Bölüm
İFA
§ 19. İFA VE İFAYA İLİŞKİN KURALLAR  245
I. Genel Olarak  245
II. İfanın Konusu  245
A. Genel Olarak  245
B. Parça ve Çeşit Borçlarında İfa  245
C. Para ve Faiz Borçlarında İfa  246
III. İfa İkâmeleri  248
A. İfa Yerine Edim  249
B. İfa Amacıyla Edim  249
C. Seçimlik Yetki  249
IV. İfanın Tarafları  250
A. Genel Olarak  250
B. Üçüncü Kişinin Alacaklıya Halef Olması  251
V. Kısmi İfa  252
VI. Bölünemeyen Borcun İfası  253
VII. İfa Yeri  253
VIII. İfa Zamanı  254
IX. İki Taraf Borç Yükleyen Sözleşmelerde İfa  257
A. Genel Olarak  257
B. Ödemezlik Def’i  257
C. Karşı Tarafın İfa Güçsüzlüğü Sebebiyle İfadan Kaçınma  257
X. İfanın İspatı  258
XI. İfanın Hüküm ve Sonuçları  259
Yedinci Bölüm
ALACAKLININ TEMERRÜDÜ
§ 20. ALACAKLININ TEMERRÜDÜ  261
I. Kavram  261
II. Alacaklının Temerrüdünün Şartları  261
A. Edim, Borçlu Tarafından Usulüne Uygun Olarak Teklif Edilmiş Olmalıdır  261
B. Alacaklı İfa Teklifini Reddetmiş Olmalıdır  262
C. Alacaklının İfa Teklifini Reddetmesi Haklı Bir Sebebe Dayanmamalıdır  262
III. Alacaklının Temerrüdünün Sonuçları  263
A. Alacaklının Temerrüdünün Genel Sonuçları  263
B. Alacaklının Temerrüdünün Özel Sonuçları  263
1. Borçlunun Edim Konusunu Tevdi Hakkı  264
a. Tevdiin Şartları  264
b. Tevdiin Sonuçları  265
2. Borçlunun Borçlanılan Şeyi Satma Hakkı  265
3. Borçlunun Sözleşmeden Dönme Hakkı  267
Sekizinci Bölüm
BORCA AYKIRILIK HÂLLERİ
§ 21. BORCUN İFA EDİLMEMESİ  269
I. Kusurlu Sonraki İfa İmkânsızlığı  269
II. Borçlunun Temerrüdü  271
A. Kavram ve Tanım  271
B. Borçlunun Temerrüdünün Şartları  273
1. Edimin İfası Mümkün Olmalı  273
2. Borç Muaccel Olmalı  273
3. Borçlu İfada Bulunmamış Olmalı  274
4. Kural Olarak Alacaklı İhtarda Bulunmuş Olmalı  274
C. Borçlunun Temerrüdünün Sonuçları  276
1. Temerrüdün Genel Sonuçları  276
a. Alacaklının Aynen İfa ve Gecikme Tazminatını Talep Hakkı  276
b. Mütemerrit Borçlunun Beklenmeyen Hâlden (Kazadan) Sorumluluğu  277
2. Temerrüdün Özel Sonuçları  278
a. Para Borçlarında  278
b. İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde  278
aa. Genel Olarak  278
bb. Seçimlik Haklar  279
aaa. Aynen İfadan Vazgeçip Müspet Zararın Tazminini Talep Hakkı  279
bbb. Sözleşmeden Dönme ve Menfî Zararın Tazminini Talep Hakkı  280
cc. Seçimlik Hakların Kullanılmasında Mehil Meselesi  282
III. Borcun Gereği Gibi İfa Edilmemesi (Kötü İfa)  283
IV. Borcun İfa Edilmemesinin Neticeleri  284
A. Aynen İfa Davası ve Cebri İcra  285
B. Tazminat Davası  285
V. Borçlunun Yardımcı Kişinin Fiili Sebebiyle Sorumluluğu  287
A. Kavram ve Tanım  287
B. Yardımcı Kişinin Fiilinden Sorumluluğun Şartları  288
1. Borçlu İle Zarar Gören Arasında Bir Borç İlişkisi Bulunmalı  288
2. Borç İlişkisinden Doğan Bir Borcun İfası ya da Hakkın Kullanılması Yardımcı Kişiye Bırakılmış Olmalı  288
3. Borcun İfasının ya da Hakkın Kullanılmasının Üçüncü Kişiye Bırakılması Borca Aykırılık Teşkil Etmemeli  289
4. Yardımcı Kişi Kendisine Bırakılan İşi Gördüğü Sırada Bir Zarara Sebebiyet Vermiş Olmalı  289
5. Borçlu, Borcu Bizzat İfa Etmesi Hâlinde de Sorumlu Tutulabilecek Olmalı  289
6. Borçlunun Yardımcı Kişinin Fiilinden Sorumluluğunu Kaldıran ya da Sınırlandıran Bir Anlaşma Bulunmamalı  290
C. Yardımcı Kişinin Fiilinden Sorumluluğun Hüküm ve Sonuçları  291
D. Yardımcı Kişinin Fiilinden Sorumluluk ile Adam Çalıştıranın Sorumluluğunun Karşılaştırılması (Türk Borçlar Kanununun 116. Maddesi ile 66. Maddesinin Mukayesesi)  291
Dokuzuncu Bölüm
BORÇ İLİŞKİSİNİN VE BORCUN SONA ERMESİ,
ZAMANAŞIMI
§ 22. BORÇ İLİŞKİSİNİN VE BORCUN SONA ERMESİ  293
I. Genel Olarak  293
II. Borç İlişkisini Sona Erdiren Sebepler  294
A. Genel Olarak  294
B. İkâle (Bozma Sözleşmesi)  294
C. Fesih  294
D. Sözleşmeden Dönme  295
E. İptal  295
F. Taraflardan Birinin Ölmesi, Ayırt Etme Gücünü Kaybetmesi, İflas Etmesi  296
G. Öngörülen Sürenin Dolması  296
H. Geri Alma (Azil)  296
III. Borcu Sona Erdiren Sebepler  296
A. Genel Olarak  296
B. İfa  297
C. İbra  297
D. Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi  298
E. Kusursuz Sonraki İmkânsızlık  298
F. Yenileme  300
G. Takas  302
1. Genel Olarak  302
2. Takasın Şartları  302
a. Karşılıklı Borçluluk Olmalı  302
b. Karşılıklı Borçlar Aynı Türden Olmalıdır  303
c. Karşılıklı Borçlar Muaccel Olmalıdır  303
d. Takas Beyanı Yapılmış Olmalıdır  304
e. Takastan Feragat Edilmemiş Olmalıdır  304
3. Alacaklının Rızası ile Takas Edilebilen Alacaklar  304
4. Takasın Hüküm ve Sonuçları  305
§ 23. ZAMANAŞIMI  305
I. Genel Olarak  305
II. Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre Ayırımı  305
III. Borcun Zamanaşımına Uğramasının Şartları  306
IV. Zamanaşımının Durması  307
V. Zamanaşımının Kesilmesi  309
VI. Zamanaşımının Hüküm ve Sonuçları  310
Onuncu Bölüm
BORÇLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİLERİ VE
BORÇ İLİŞKİLERİNDE ÖZEL DURUMLAR
§ 24. BORÇLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİLERİ  311
I. Alacağın Devri  311
A. Genel Olarak  311
B. Alacağın Devrinin Şartları  312
C. Alacağın Devrinin Hukukî Niteliği  312
D. Alacağın Devrinin Yasak Olması  312
E. Alacağın Devrinin Hüküm ve Sonuçları  313
II. Borcun Üstlenilmesi  315
A. Genel Olarak  315
B. Borcun İç Üstlenilmesi  315
C. Borcun Dış Üstlenilmesi  316
D. Borcun Üstlenilmesinin Hüküm ve Sonuçları  316
III. Borca Katılma Sözleşmesi  317
IV. Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma  318
A. Sözleşmenin Devri  318
B. Sözleşmeye Katılma  318
V. Bir İşletmenin veya Mal Varlığının Devri  319
VI. İşletmelerin Birleşmesi ve Şekil Değiştirmesi  320
VII. Üçüncü Kişi Yararına (Lehine) Sözleşme  320
VIII. Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme (Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt)  322
§ 25. BORÇ İLİŞKİLERİNDE ÖZEL DURUMLAR  323
I. Müteselsil Borçluluk  323
A. Genel Olarak  323
B. Müteselsil Borçluluğun Hüküm ve Sonuçları  324
II. Müteselsil Alacaklılık  327
III. Koşula Bağlı Borçlar  328
A. Genel Olarak  328
B. Koşulun Çeşitleri  328
1. Geciktirici Koşul  328
2. Bozucu Koşul  329
3. Olumlu Koşul – Olumsuz Koşul  329
4. İradi Koşul – Tesadüfi Koşul  329
C. Koşulun Hüküm ve Sonuçları  329
IV. Ceza Koşulu (Cezai Şart)  330
A. Genel Olarak  330
B. Ceza Koşulunu Çeşitleri  330
1. Seçimlik Ceza Koşulu  331
2. İfaya Eklenen Ceza Koşulu  331
3. Dönme Cezası (İfa Yerine Ceza Koşulu)  331
C. Ceza Koşulunun Hüküm ve Sonuçları  331
V. Cayma Parası (Pişmanlık Akçesi)  333
VI. Bağlanma Parası (Pey Akçesi)  333
Kaynakça  335
Kavramlar Dizini  339
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020