Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları
Sağlık Hizmeti ¦ Sağlık Hakkı ve Hasta Hakları ¦ Medeni Hukuk, Ceza ve İdare Hukuku Yönünden Sorumluluk
Şubat 2018 / 1. Baskı / 432 Syf.
Fiyatı: 129.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kitap ülkemizde gün geçtikçe önem kazanan sağlık ve tıp hukuku ile ilgili genel bilgileri sistematik olarak sunmaktadır. Kitabın içeriği, sağlık hukuku ile ilgili olarak hukukçulara yönelik yürütülen bir ileri eğitim programı kapsamında şekillendirilmiştir. Bu çerçevede sağlık hukuku ile ilgili olarak "çok disiplinli" bir bakış açısıyla teorik ve pratik düzlemde tartışmaya değer pek çok başlığa kitapta yer verilmiştir.

Bu kapsamda ilk bölümde sağlık hizmetinin örgütlenmesi ve özelleştirme biçimleri, son yıllarda gündemde olan şehir hastaneleri modeli, sağlık hakkı ve hasta hakları, bu hakların Anayasa Mahkemesi ve AİHM nezdinde bireysel başvuru yoluyla korunma biçimi ele alınmıştır. İkinci bölümde tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğunun koşulları, hasta – hekim ile hasta – hastane arasındaki hukuksal ilişkinin niteliği değerlendirilmiştir. Son bölümde hekimin yükümlülükleri ile bu yükümlülüklerin ihlali halinde doğan hukuki ve cezai sorumluluğun yanında, sağlık hizmeti sunucusu olan özel sağlık kuruluşlarının sorumluluğu ve idarenin sorumluluğu, ilaç üretimi ve satışından doğan sorumluluk ile zorunlu mesleki sorumluluk sigortası başlıklarına yer verilmiştir.

Kitapta işlenen konuların her biri, alanında uzman yazarlarca kaleme alınmış, doktrin ve yargı kararlarından yararlanılmıştır. Kitabın, sağlık hukuku ile ilgili lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi veren ve alan hukukçu ve sağlıkçılara, sağlık hukuku alanı ile ilgili uyuşmazlıklar konusunda faaliyet yürüten hukukçu ve sağlıkçı meslek mensuplarına katkı sağlayacağını umuyoruz.

Konu Başlıkları
Sağlık ve Tıp Hukukunda Kavramlar ve Mevzuat
Sağlık ve Tıp Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar ve Özneler, Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel
Sağlık Kamu Hizmetinin Sunulması, Sağlık Hakkı ve Hasta Hakları
Sağlık Hakkının Tanımlanması ve Mahkemelerce Kullanılması, Yrd. Doç. Dr. Dilşad Çiğdem Sever
Sağlık Kamu Hizmetinin Örgütlenmesi ve Özelleştirme Biçimleri, Yrd. Doç. Dr. Dilşad Çiğdem Sever
Hasta Hakları, Doç. Dr. Gürkan Sert
Hasta Haklarının Bireysel Başvuru Yoluyla Korunması, Hasan Tahsin Gökcan
Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğunun Koşulları ve Hasta ve Hekim İle Sağlık Hizmeti Sunucusu Arasındaki Hukuksal İlişkinin Niteliği
Medeni Hukuk Bakış Açısıyla Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğunun Koşulları, Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel
Hasta ve Hekim İle Sağlık Hizmeti Sunucusu Arasındaki Hukuksal İlişkinin Niteliği, Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel
Hasta Tüketici Midir? Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal
Tıp Hukukunda Sorumluluk ve Sorumluluk Sigortası
Danıştay Kararları Işığında Sağlık Hizmetlerinden Dolayı İdarenin Sorumluluğu, Yrd. Doç. Dr. Dilşad Çiğdem Sever
Ceza Hukuku Bakımından Tıbbi Faaliyetlerin Hukuka Uygunluğu ve Hekimin Cezai Sorumluluğu, Prof. Dr. Tuğrul Katoğlu
Hekimin ve Özel Sağlık Kuruluşlarının Hukuksal Sorumluluğu, Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel
İlaç Üreticisi ve Eczacının Hukuksal Sorumluluğu, Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel
Sorumsuzluk Anlaşmaları, Tazminat Sorumluluğunun Tabi Olduğu Hekimlerin Mesleki Sorumluluk Sigortası –Eğitim Notları–, Prof. Dr. Aynur Yongalık
Barkod: 9789750246760
Yayın Tarihi: Şubat 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 432
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Giriş
SAĞLIK VE TIP HUKUKUNDA
KAVRAMLAR VE MEVZUAT
§1. SAĞLIK VE TIP HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR VE ÖZNELER
Yrd. Doç. Dr. Özge YÜCEL
I. TEMEL KAVRAMLAR  23
A. Sağlık Hukuku, Tıp Hukuku ve Tıp Etiği  23
B. Sağlık ve Sağlık Hizmeti Kavramları  25
C. Tıbbi Müdahale Kavramı  32
1. Genel Olarak  32
2. Kozmetik/Estetik İşlemlerden Ayırt Edilmesi  34
II. SAĞLIK HUKUKUNUN ÖZNELERİ  35
A. Hasta/Danışan ve Hasta Yakını  35
B. Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları  38
C. Sağlık Hizmeti Sunucuları: İdare ve Özel Sağlık Kuruluşları  41
Kaynaklar  45
§2. SAĞLIK VE TIP HUKUKUNDA ULUSLARARASI VE ULUSAL BELGELER
Yrd. Doç. Dr. Özge YÜCEL
I. ULUSLARARASI BELGELER (BİLDİRİLER, SÖZLEŞMELER VE DİĞERLERİ)
(KRONOLOJİK)  47
II. ULUSAL HUKUK BELGELERİ (KANUN, TÜZÜK, YÖNETMELİK VS.)
(ALFABETİK)  58
A. Anayasa  58
B. Kanunlar  58
C. Tüzükler  60
D. Yönetmelikler  61
E. Diğerleri  69
10 Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları
Bölüm 1
SAĞLIK KAMU HİZMETİNİN SUNULMASI,
SAĞLIK HAKKI VE HASTA HAKLARI
§1. SAĞLIK HAKKININ TANIMLANMASI VE MAHKEMELERCE KULLANILMASI
Yrd. Doç. Dr. Dilşad Çiğdem SEVER
GİRİŞ  73
I. SAĞLIK VE İNSAN HAKLARI  73
II. ULUSLARARASI NORMLARDA SAĞLIK HAKKI  77
III. SAĞLIĞA İLİŞKİN AİHM KARARLARI  83
A. 2. Maddeye Dayanarak Verilen Bazı İhlal Kararları  84
B. İşkence Yasağının İhlal Edildiğine İlişkin Bazı Kararlar  86
C. Özel Hayatın Korunması Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin Kararlar  87
1.Türkiye’de Anayasal Düzenlemelerde Sağlık Hakkı  88
2. Sağlık Hakkının Kapsamı ile Danıştay Kararlarında Somutlaşması  94
Kaynaklar  101
§2. SAĞLIK KAMU HİZMETİNİN ÖRGÜTLENMESİ VE ÖZELLEŞTİRME BİÇİMLERİ
Yrd. Doç. Dr. Dilşad Çiğdem SEVER
GİRİŞ  103
I. GENEL OLARAK SAĞLIK HİZMETLERİ  104
II. SAĞLIK HİZMETLERİNİN DOĞRUDAN İDARE TARAFINDAN SUNULMASI
VE ÖZEL KİŞİLERE GÖRDÜRME  108
III. ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI  111
IV. KAMU–ÖZEL ORTAKLIKLARI (ŞEHİR HASTANELERİ)  118
Kaynaklar  122
§3. HASTA HAKLARI
Doç. Dr. Gürkan SERT
GİRİŞ  125
I. ULUSLARARASI HASTA HAKLARI BELGELERİ  126
A. Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi 1981, 1995, 2005, 2015  126
B. Amsterdam Bildirgesi  127
İçindekiler 11
C. Biyoetik Sözleşmesi  127
D. Avrupa Hasta Hakları Şartı  128
II. TÜRKİYE’DE HASTA HAKLARI  129
III. HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ (1998)  131
A. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler  132
B. Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı  134
1. Adalete ve Hakkaniyete Uygun Olarak Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma  134
2. Hizmetler Konusunda Bilgi Alma  134
3. Sağlık Kurumu ve Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme Hakkı  135
4. Personeli Tanıma Seçme ve Değiştirme Hakkı  136
5. Öncelik Sırasının Belirlenmesini Talep Hakkı  136
6. Tıbbi Bakım İsteme Hakkı  136
7. Vücut Bütünlüğünün Korunması Hakkı  137
8. Ötanazi Yasağı  138
9. Gereken Özeni Görme Hakkı  138
C. Sağlık Durumu İle İlgili Bilgi Alma Hakkı  138
1. Sağlık Durumu ve Kendisine Gerçekleştirilecek Girişimler ile ilgili Bilgi Alma
Hakkı  138
2. Kayıtlara Ulaşma ve Kayıtları İnceleme Hakkı ve Kayıtlarda Düzelteme Talep
Hakkı  140
3. Hastanın Anlayacağı Şekilde Bilgilendirilme Hakkı  141
4. Hastanın Bilgilendirilmesinin “Sakınca” Taşıdığı Haller  141
5. Hastanın Bilgi İstememe Hakkı  142
D. Hasta Haklarının Korunması  143
1. Mahremiyet Hakkı  143
2. Hastaya Ait Bilgilerin Gizliliği  144
E. Tıbbi Müdahalede Hastanın Rızası  145
1. Onam Dışında Tıbbi Müdahale Yasağı  145
2. Aydınlatılmış Onam ve Onamı Geri Alma  145
3. Tedaviyi Ret Hakkı  147
4. Küçüklerden Onam Alınması  148
5. Yeni Tedavi Yöntemlerinin Uygulanması  148
6. Organ Nakillerinde Onam  149
7. Gebeliğin Sona Erdirilmesinde Onam  149
8. Hastanın Aydınlatılması  150
E. Tıbbi Araştırmalar  150
F. Diğer Haklar  151
1. Güvenli Bir Ortamda Hizmet Alma Hakkı  151
2. İnanç ve Vicdan Özgürlüğüne Saygı Hakkı  151
12 Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları
G. Sorumluluk ve Hukuki Korunma Yolları  152
H. Son Hükümler  152
Kaynaklar  153
§4. HASTA HAKLARININ BİREYSEL BAŞVURU YOLUYLA KORUNMASI
Hasan Tahsin GÖKCAN
GİRİŞ  155
I. SAĞLIK HİZMETİ NEDENİYLE YAŞAMA HAKKI İHLALİ İDDİALARI  156
A. Sağlık Hizmetleri Nedeniyle Devletin Yükümlülükleri  156
1. Yaşama Hakkı ve Devletin Negatif ve Pozitif Yükümlülüğü  156
2. Etkili Soruşturma Yapma Yükümlülüğü  159
B. Yaşama Hakkına İlişkin Özel Durumlar  162
1. Yaşamın Başlangıcı, Fetüsün Hakları ve Gebeliğin Sonlandırılması  162
2. Ötanazi ve Ölümü Tercih Hakkı  163
3. İntihara Yardım ve Yaşama Hakkı  164
4. Organ Nakli  164
II. İŞKENCE, EZİYET VE İNSAN HAYSİYETİYLE BAĞDAŞMAYAN MUAMELE
YASAĞININ İHLALİ İDDİALARI  165
A. Genel Olarak  165
B. Suçların Takibi Nedeniyle Yapılan Tıbbi Girişimler  167
C. Tıbbi Yardıma Erişimin Engellenmesi veya Yardım Sağlanmaması  167
D. Kamu Sağlığının Korunması Amaçlı Rıza Dışı Tıbbi Girişimler  169
1. Salgın Hastalıklarla Mücadele Amacıyla Teşhis ve Tedavi Girişimleri  169
2. Hastalıkları Önleyici Aşı Uygulamaları  169
3. Açlık Grevi ve Ölüm Oruçlarında Tıbbi Müdahale  170
E. Tutuklu ve Hükümlü Sağlık Hizmetleri Nedeniyle İhlal İddiaları  172
1. Tutuklu ve Hükümlülere Yapılan Tıbbi Girişimler ve Tutma Koşulları  172
2. Ceza ve Tutukevinde Açlık Grevi ve Ölüm Oruçları Nedeniyle Tıbbi Girişim
Yapılması  173
3. Ağır hastalık ve Fiziki Engelin Tutuklama ve İnfaz Üzerindeki Etkileri  174
III. SAĞLIK HİZMETLERİ NEDENİYLE ÖZEL YAŞAM VE AİLE YAŞAMINA
SAYGI HAKKININ İHLALİ İDDİALARI  176
A. Genel Olarak Özel Yaşam ve Aile Yaşamına Saygı Hakkı  176
B. Tıbbi Girişimler Yönünden Özel ve Aile Yaşamına Saygı Hakkı  178
1. Hakkın Kapsamının Tıbbi Girişimler Yönünden Değerlendirilmesi  178
2. Rızaya Aykırı Tıbbi Girişimler Nedeniyle İhlal İddiaları  179
3. Babalık Bağının Tespiti Amacıyla Yapılan Tıbbi Girişimler  180
İçindekiler 13
4. Evlenme, aile kurma ve çocuk sahibi olma hakkı yönünden tıbbi girişimler  180
5. Çocuk sahibi olma amacıyla tıbbi yöntemlerden yararlanma hakkı  181
6. Gebeliğe Son Verme (Kürtaj)  182
7. Kişisel Verilerin Korunması  182
IV. SAĞLIK HİZMETLERİ NEDENİYLE ADİL YARGILANMA HAKKININ İHLALİ
İDDİALARI  184
A. Genel Olarak  184
B. Adil Yargılanma Hakkıyla İlgili İnceleme Yöntemi  186
Kaynaklar  189
Bölüm 2
TIBBİ MÜDAHALENİN
HUKUKA UYGUNLUĞUNUN KOŞULLARI VE
HASTA VE HEKİM İLE SAĞLIK HİZMETİ SUNUCUSU
ARASINDAKİ HUKUKSAL İLİŞKİNİN NİTELİĞİ
§1. MEDENİ HUKUK BAKIŞ AÇISIYLA TIBBİ MÜDAHALENİN HUKUKA UYGUNLUĞUNUN
KOŞULLARI
Yrd. Doç. Dr. Özge YÜCEL
I. TIBBİ MÜDAHALENİN YETKİLİ SAĞLIK ÇALIŞANI TARAFINDAN
YAPILMASI  193
II. HASTANIN VE YASAL TEMSİLCİSİNİN AYDINLATILMIŞ ONAMI  197
A. Özerklik Hakkı Bağlamında Onam Hakkı  197
B. Onamın Geçerlilik Koşulu Olarak Aydınlatılma  199
1. Aydınlatmanın Kapsamı  201
2. Aydınlatmanın Amaçları  202
3. Aydınlatma Yükümlüsü ve Muhatabı  203
4. Aydınlatmanın Usulü  205
a. Sözlü/Yazılı/İşaret Diliyle/Braille Alfabesiyle Aydınlatma  205
b. Hastanın Sosyo–Kültürel Düzeyine Uygunluk ve Anlaşılırlık  207
c. Uygun Ortamda ve Zamanda Aydınlatma  208
C. Onam Ehliyeti  209
D. Onamın Tabi Olduğu Şekil  216
III. RIZANIN YERİNE GEÇEN HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİ  218
A. Üstün Özel Yarar (Varsayımsal Rıza/Gerçek Vekâletsiz İş Görme)  218
1. Acil Durumlarda Varsayımsal Rıza  218
2. Acil Olmayan Durumlarda Varsayımsal Rıza  219
14 Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları
3. Açlık Grevi/Ölüm Orucundaki Hükümlüler  220
B. Üstün Kamu Yararı (Kamu Sağlığı/Düzeni)  221
1. Kamu Sağlığının Korunması  221
2. Kamu Düzeninin/Güvenliğinin Korunması  222
IV. TIP BİLİMİNİN VERİLERİNE GÖRE GEREKLİ VE BUNLARA UYGUN TIBBİ
MÜDAHALE  225
A. Tıbbi Açıdan Zorunluluk/Gereklilik (Endikasyon)  225
B. Tıp Biliminin Gereklerine Uygunluk  228
Kaynaklar  233
§2. HASTA VE HEKİM İLE SAĞLIK HİZMETİ SUNUCUSU ARASINDAKİ HUKUKSAL
İLİŞKİNİN NİTELİĞİ
Yrd. Doç. Dr. Özge YÜCEL
I. KAMUDA ÇALIŞAN HEKİM İLE HASTA ARASINDAKİ HUKUKSAL İLİŞKİ  235
II. SERBEST ÇALIŞAN HEKİM İLE HASTA ARASINDAKİ HUKUKSAL İLİŞKİ  236
III. ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN HEKİM İLE HASTA ARASINDAKİ HUKUKSAL
İLİŞKİ  244
IV. HASTANIN FİİL EHLİYETİNİN KURULAN HUKUKSAL İLİŞKİLERDEKİ
ROLÜ  247
Kaynaklar  249
§3. HASTA TÜKETİCİ MİDİR?
Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL
I. TÜKETİCİ HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ  251
II. 6502 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TÜKETİCİ KAVRAMI VE TÜKETİCİ
İŞLEMLERİ  255
III. TÜKETİCİ İŞLEMLERİ BAKIMINDAN HASTALARIN HUKUKİ DURUMU  257
Kaynaklar  261
İçindekiler 15
Bölüm 3
TIP HUKUKUNDA SORUMLULUK VE
SORUMLULUK SİGORTASI
§1. DANIŞTAY KARARLARI IŞIĞINDA SAĞLIK HİZMETLERİNDEN DOLAYI İDARENİN
SORUMLULUĞU
Yrd. Doç. Dr. Dilşad Çiğdem SEVER
GİRİŞ  265
I. İDARENİN SAĞLIK HİZMETİNİ SUNMASINDAN KAYNAKLANAN
SORUMLULUĞUNUN DAYANAĞI  267
II. İDARENİN SAĞLIK KOLLUĞU İŞLEVİ NEDENİYLE SORUMLULUĞU  274
III. TAZMİNATIN HESAPLANMASI  276
SONUÇ  277
Kaynaklar  279
§2. CEZA HUKUKU BAKIMINDAN TIBBİ FAALİYETLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU VE
HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞU
Prof. Dr. Tuğrul KATOĞLU
GİRİŞ  281
I. TIBBİ FAALİYETLER AÇISINDAN CEZA HUKUKUNUN İŞLEVİ  282
A. Bir İnsan Hakları Hukuku Öznesi Olarak Hasta  283
B. Cezai Sorumluluk ve Suç Kavramları  287
II. TIBBİ MÜDAHALELERİN HUKUKİ NİTELİĞİ  288
A. Davranışın Toplumsal Uygunluğu Kuramı  290
B. Manevi Unsurun (Kusurun) Bulunmaması Görüşü  291
C. Tipik Fiilin Yokluğu Görüşü  291
Ç. Kanunda Öngörülmeyen Hukuka Uygunluk Nedeni Görüşü  292
D. Devlet Tarafından Tanınan (Himaye Edilen) Amaç Görüşü  292
E. Kanunda Öngörülen Hukuka Uygunluk Nedeni Görüşü  293
F. İlgilinin (Hak Sahibinin) Rızası Hukuka Uygunluk Nedeni Görüşü  293
G. İzin Verilen Risk Görüşü  294
H. İnsanın Kendi Geleceğini Belirleme Hakkına Dayanan Görüş  294
I. Tıbbi Müdahalenin Özel Bir Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Kabul Edilmesi
Görüşü  295
16 Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları
İ. Görevin Yerine Getirilmesi Görüşü  295
J. Hakkın İcrası Hukuka Uygunluk Nedeni Görüşü  296
1. Hakkın İcrası Hukuka Uygunluk Nedeninin Özel Bir Biçimi Olarak Tıbbi
Müdahalenin Koşulları  296
a. Tıp Mesleğini İcra Yetkisi  296
b. Tıbbi Müdahalelere Rıza (Aydınlatılmış Hastanın Rızası)  297
c. Meslek Kurallarına (legis artis) Uygun Müdahale  303
ç. Müdahalenin Tedavi ya da Yaşam Kalitesini Yükseltmek Amacıyla Yapılmış Olması  303
III. FARKLI YÖNLERİYLE HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞU  304
A. Genel Olarak  304
B. Sağlık Kamu Hizmetinin İcrasından Kaynaklanan Cezai Sorumluluk  305
1. Görev Suçları Bakımından Hekimin Cezai Sorumluluğu  305
2. Kamu Görevlisi Hekimlerin İdare ile İlişkileri Bakımından Ceza Hukukunu
İlgilendiren Sorun Noktaları  308
a. Kamu Görevlisi Tanımındaki Belirsizlik  308
b. İdari Hiyerarşi Bakımından Kamu Görevlisi Hekim  309
C. Hekimler Tarafından İşlenen Kişilere Karşı Suçlar  310
Ç. Tıp Meslek ya da Sanatının İcrasından Kaynaklanan Cezai Sorumluluk  310
1. Sağlık Mevzuatı ve İlgili Mevzuat Hükümleri Arasında Yer Alan Çeşitli Suçlar  311
2. Sağlık Mesleği Mensuplarının Suç Fiilini Bildirmeme Suçu (TCK m. 280)  311
D. Hekimin Tedavi Amacıyla Gerçekleştirdiği Fiillerinden Ötürü Taksire Dayalı
Cezai Sorumluluk  313
1. Genel Olarak  313
2. TCK’nın Taksirli Ceza Sorumluluğuna İlişkin Genel Hükümleri  315
3. Taksirli ceza Sorumluluğunun Koşulları  317
a. Zararlı Neticenin (Fiilin) İstenmemiş Olması  317
b. Zararlı Neticeyi Önlemeye Yönelik Davranış Kurallarının İhlali  318
c. Zorunlu Davranış Kurallarına Uyulmamasının Faile İsnat Edilebilir Olması  321
4. Belli Bir Meslek ya da Sanatın İcrası Dolayısıyla Taksirli Fiiller Dolayısıyla
Güvenlik Tedbiri: TCK m. 53/6  322
a. Tıbbi Hizmetler Alanında Ekip Faaliyeti ve Ekip Üyelerinin Taksirli Ceza
Sorumluluğu  323
i. Ekip Halinde Yürütülen Tıbbi Faaliyetler ve Güven İlkesi  323
ii. Tıbbi Faaliyetler Bakımından Güven İlkesinin Sınırları  325
iii. İşbölümüne Göre Yürütülen Faaliyetler ve Güven İlkesi Açısından 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu’nun 22. Maddesinin Beşinci Fıkrası  329
Kaynaklar  333
 


Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel
1985 yılında Kayseri'de doğdu. İlkokulu TED Kayseri Koleji'nde, ortaokulu ve liseyi Kayseri Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi'nde okudu.

2003'te girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2007'de beşincilikle mezun oldu. Eylül 2007'de Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Özel Hukuk Anabilim Dalı Medeni Hukuk Bilim Dalında yüksek lisans eğitimine başladı. Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) bursu ile Ağustos Eylül 2008'de Almanya'nın Marburg kentinde iki aylık yoğun Almanca kursuna katıldı. Ekim 2008'de Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. "Çocuğun Kayyım Tarafından Temsili" konulu yüksek lisans tezini başarıyla savunarak Temmuz 2009’da yüksek lisansı tamamladı. Eylül 2009'da Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Medeni Hukuk Bilim Dalı'nda doktora eğitimine başladı.

Doktora teziyle ilgili olarak araştırmalarını Hamburg'da DAAD Doktora Araştırma Bursu ve TÜBİTAK Doktora Araştırma Bursu ile 1 Ocak 2012 30 Ocak 2013 tarihleri arasında sürdürdü. Temmuz 2012'de Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden ayrıldı. Ağustos 2013’te "Türk Borçlar Kanunu'na Göre Genel Tehlike Sorumluluğu" konulu doktora tezini başarıyla savunarak doktor unvanını kazandı. Kasım 2013’ten bu yana Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Kasım 2018'de Üniversiteler Arası Kurul tarafından oluşturulan jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda doçent unvanını kazanmıştır.

"Çocuğun Kayyım Tarafından Temsili", "Türk Borçlar Kanunu'na Göre Genel Tehlike Sorumluluğu" ve "Ayırt Etme Gücünden Yoksun Kişiler Adına Alınan Tıbbi Kararlarda Özerklik Hakkının Korunması ve Hasta Talimatları" adında yayımlanmış üç monografisi bulunmaktadır. Ayrıca "Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları" adındaki kitabın editörlüğünü ve bölüm yazarlığını yapmış olup Ali Naim İnan'ın "İnan Borçlar Hukuku Genel Hükümler" ismindeki eserini işlemiştir. Bunların yanında yayımlanmış çok sayıda bilimsel makalesi bulunmaktadır.

 

İÇİNDEKİLER
Giriş
SAĞLIK VE TIP HUKUKUNDA
KAVRAMLAR VE MEVZUAT
§1. SAĞLIK VE TIP HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR VE ÖZNELER
Yrd. Doç. Dr. Özge YÜCEL
I. TEMEL KAVRAMLAR  23
A. Sağlık Hukuku, Tıp Hukuku ve Tıp Etiği  23
B. Sağlık ve Sağlık Hizmeti Kavramları  25
C. Tıbbi Müdahale Kavramı  32
1. Genel Olarak  32
2. Kozmetik/Estetik İşlemlerden Ayırt Edilmesi  34
II. SAĞLIK HUKUKUNUN ÖZNELERİ  35
A. Hasta/Danışan ve Hasta Yakını  35
B. Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları  38
C. Sağlık Hizmeti Sunucuları: İdare ve Özel Sağlık Kuruluşları  41
Kaynaklar  45
§2. SAĞLIK VE TIP HUKUKUNDA ULUSLARARASI VE ULUSAL BELGELER
Yrd. Doç. Dr. Özge YÜCEL
I. ULUSLARARASI BELGELER (BİLDİRİLER, SÖZLEŞMELER VE DİĞERLERİ)
(KRONOLOJİK)  47
II. ULUSAL HUKUK BELGELERİ (KANUN, TÜZÜK, YÖNETMELİK VS.)
(ALFABETİK)  58
A. Anayasa  58
B. Kanunlar  58
C. Tüzükler  60
D. Yönetmelikler  61
E. Diğerleri  69
10 Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları
Bölüm 1
SAĞLIK KAMU HİZMETİNİN SUNULMASI,
SAĞLIK HAKKI VE HASTA HAKLARI
§1. SAĞLIK HAKKININ TANIMLANMASI VE MAHKEMELERCE KULLANILMASI
Yrd. Doç. Dr. Dilşad Çiğdem SEVER
GİRİŞ  73
I. SAĞLIK VE İNSAN HAKLARI  73
II. ULUSLARARASI NORMLARDA SAĞLIK HAKKI  77
III. SAĞLIĞA İLİŞKİN AİHM KARARLARI  83
A. 2. Maddeye Dayanarak Verilen Bazı İhlal Kararları  84
B. İşkence Yasağının İhlal Edildiğine İlişkin Bazı Kararlar  86
C. Özel Hayatın Korunması Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin Kararlar  87
1.Türkiye’de Anayasal Düzenlemelerde Sağlık Hakkı  88
2. Sağlık Hakkının Kapsamı ile Danıştay Kararlarında Somutlaşması  94
Kaynaklar  101
§2. SAĞLIK KAMU HİZMETİNİN ÖRGÜTLENMESİ VE ÖZELLEŞTİRME BİÇİMLERİ
Yrd. Doç. Dr. Dilşad Çiğdem SEVER
GİRİŞ  103
I. GENEL OLARAK SAĞLIK HİZMETLERİ  104
II. SAĞLIK HİZMETLERİNİN DOĞRUDAN İDARE TARAFINDAN SUNULMASI
VE ÖZEL KİŞİLERE GÖRDÜRME  108
III. ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI  111
IV. KAMU–ÖZEL ORTAKLIKLARI (ŞEHİR HASTANELERİ)  118
Kaynaklar  122
§3. HASTA HAKLARI
Doç. Dr. Gürkan SERT
GİRİŞ  125
I. ULUSLARARASI HASTA HAKLARI BELGELERİ  126
A. Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi 1981, 1995, 2005, 2015  126
B. Amsterdam Bildirgesi  127
İçindekiler 11
C. Biyoetik Sözleşmesi  127
D. Avrupa Hasta Hakları Şartı  128
II. TÜRKİYE’DE HASTA HAKLARI  129
III. HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ (1998)  131
A. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler  132
B. Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı  134
1. Adalete ve Hakkaniyete Uygun Olarak Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma  134
2. Hizmetler Konusunda Bilgi Alma  134
3. Sağlık Kurumu ve Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme Hakkı  135
4. Personeli Tanıma Seçme ve Değiştirme Hakkı  136
5. Öncelik Sırasının Belirlenmesini Talep Hakkı  136
6. Tıbbi Bakım İsteme Hakkı  136
7. Vücut Bütünlüğünün Korunması Hakkı  137
8. Ötanazi Yasağı  138
9. Gereken Özeni Görme Hakkı  138
C. Sağlık Durumu İle İlgili Bilgi Alma Hakkı  138
1. Sağlık Durumu ve Kendisine Gerçekleştirilecek Girişimler ile ilgili Bilgi Alma
Hakkı  138
2. Kayıtlara Ulaşma ve Kayıtları İnceleme Hakkı ve Kayıtlarda Düzelteme Talep
Hakkı  140
3. Hastanın Anlayacağı Şekilde Bilgilendirilme Hakkı  141
4. Hastanın Bilgilendirilmesinin “Sakınca” Taşıdığı Haller  141
5. Hastanın Bilgi İstememe Hakkı  142
D. Hasta Haklarının Korunması  143
1. Mahremiyet Hakkı  143
2. Hastaya Ait Bilgilerin Gizliliği  144
E. Tıbbi Müdahalede Hastanın Rızası  145
1. Onam Dışında Tıbbi Müdahale Yasağı  145
2. Aydınlatılmış Onam ve Onamı Geri Alma  145
3. Tedaviyi Ret Hakkı  147
4. Küçüklerden Onam Alınması  148
5. Yeni Tedavi Yöntemlerinin Uygulanması  148
6. Organ Nakillerinde Onam  149
7. Gebeliğin Sona Erdirilmesinde Onam  149
8. Hastanın Aydınlatılması  150
E. Tıbbi Araştırmalar  150
F. Diğer Haklar  151
1. Güvenli Bir Ortamda Hizmet Alma Hakkı  151
2. İnanç ve Vicdan Özgürlüğüne Saygı Hakkı  151
12 Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları
G. Sorumluluk ve Hukuki Korunma Yolları  152
H. Son Hükümler  152
Kaynaklar  153
§4. HASTA HAKLARININ BİREYSEL BAŞVURU YOLUYLA KORUNMASI
Hasan Tahsin GÖKCAN
GİRİŞ  155
I. SAĞLIK HİZMETİ NEDENİYLE YAŞAMA HAKKI İHLALİ İDDİALARI  156
A. Sağlık Hizmetleri Nedeniyle Devletin Yükümlülükleri  156
1. Yaşama Hakkı ve Devletin Negatif ve Pozitif Yükümlülüğü  156
2. Etkili Soruşturma Yapma Yükümlülüğü  159
B. Yaşama Hakkına İlişkin Özel Durumlar  162
1. Yaşamın Başlangıcı, Fetüsün Hakları ve Gebeliğin Sonlandırılması  162
2. Ötanazi ve Ölümü Tercih Hakkı  163
3. İntihara Yardım ve Yaşama Hakkı  164
4. Organ Nakli  164
II. İŞKENCE, EZİYET VE İNSAN HAYSİYETİYLE BAĞDAŞMAYAN MUAMELE
YASAĞININ İHLALİ İDDİALARI  165
A. Genel Olarak  165
B. Suçların Takibi Nedeniyle Yapılan Tıbbi Girişimler  167
C. Tıbbi Yardıma Erişimin Engellenmesi veya Yardım Sağlanmaması  167
D. Kamu Sağlığının Korunması Amaçlı Rıza Dışı Tıbbi Girişimler  169
1. Salgın Hastalıklarla Mücadele Amacıyla Teşhis ve Tedavi Girişimleri  169
2. Hastalıkları Önleyici Aşı Uygulamaları  169
3. Açlık Grevi ve Ölüm Oruçlarında Tıbbi Müdahale  170
E. Tutuklu ve Hükümlü Sağlık Hizmetleri Nedeniyle İhlal İddiaları  172
1. Tutuklu ve Hükümlülere Yapılan Tıbbi Girişimler ve Tutma Koşulları  172
2. Ceza ve Tutukevinde Açlık Grevi ve Ölüm Oruçları Nedeniyle Tıbbi Girişim
Yapılması  173
3. Ağır hastalık ve Fiziki Engelin Tutuklama ve İnfaz Üzerindeki Etkileri  174
III. SAĞLIK HİZMETLERİ NEDENİYLE ÖZEL YAŞAM VE AİLE YAŞAMINA
SAYGI HAKKININ İHLALİ İDDİALARI  176
A. Genel Olarak Özel Yaşam ve Aile Yaşamına Saygı Hakkı  176
B. Tıbbi Girişimler Yönünden Özel ve Aile Yaşamına Saygı Hakkı  178
1. Hakkın Kapsamının Tıbbi Girişimler Yönünden Değerlendirilmesi  178
2. Rızaya Aykırı Tıbbi Girişimler Nedeniyle İhlal İddiaları  179
3. Babalık Bağının Tespiti Amacıyla Yapılan Tıbbi Girişimler  180
İçindekiler 13
4. Evlenme, aile kurma ve çocuk sahibi olma hakkı yönünden tıbbi girişimler  180
5. Çocuk sahibi olma amacıyla tıbbi yöntemlerden yararlanma hakkı  181
6. Gebeliğe Son Verme (Kürtaj)  182
7. Kişisel Verilerin Korunması  182
IV. SAĞLIK HİZMETLERİ NEDENİYLE ADİL YARGILANMA HAKKININ İHLALİ
İDDİALARI  184
A. Genel Olarak  184
B. Adil Yargılanma Hakkıyla İlgili İnceleme Yöntemi  186
Kaynaklar  189
Bölüm 2
TIBBİ MÜDAHALENİN
HUKUKA UYGUNLUĞUNUN KOŞULLARI VE
HASTA VE HEKİM İLE SAĞLIK HİZMETİ SUNUCUSU
ARASINDAKİ HUKUKSAL İLİŞKİNİN NİTELİĞİ
§1. MEDENİ HUKUK BAKIŞ AÇISIYLA TIBBİ MÜDAHALENİN HUKUKA UYGUNLUĞUNUN
KOŞULLARI
Yrd. Doç. Dr. Özge YÜCEL
I. TIBBİ MÜDAHALENİN YETKİLİ SAĞLIK ÇALIŞANI TARAFINDAN
YAPILMASI  193
II. HASTANIN VE YASAL TEMSİLCİSİNİN AYDINLATILMIŞ ONAMI  197
A. Özerklik Hakkı Bağlamında Onam Hakkı  197
B. Onamın Geçerlilik Koşulu Olarak Aydınlatılma  199
1. Aydınlatmanın Kapsamı  201
2. Aydınlatmanın Amaçları  202
3. Aydınlatma Yükümlüsü ve Muhatabı  203
4. Aydınlatmanın Usulü  205
a. Sözlü/Yazılı/İşaret Diliyle/Braille Alfabesiyle Aydınlatma  205
b. Hastanın Sosyo–Kültürel Düzeyine Uygunluk ve Anlaşılırlık  207
c. Uygun Ortamda ve Zamanda Aydınlatma  208
C. Onam Ehliyeti  209
D. Onamın Tabi Olduğu Şekil  216
III. RIZANIN YERİNE GEÇEN HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİ  218
A. Üstün Özel Yarar (Varsayımsal Rıza/Gerçek Vekâletsiz İş Görme)  218
1. Acil Durumlarda Varsayımsal Rıza  218
2. Acil Olmayan Durumlarda Varsayımsal Rıza  219
14 Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları
3. Açlık Grevi/Ölüm Orucundaki Hükümlüler  220
B. Üstün Kamu Yararı (Kamu Sağlığı/Düzeni)  221
1. Kamu Sağlığının Korunması  221
2. Kamu Düzeninin/Güvenliğinin Korunması  222
IV. TIP BİLİMİNİN VERİLERİNE GÖRE GEREKLİ VE BUNLARA UYGUN TIBBİ
MÜDAHALE  225
A. Tıbbi Açıdan Zorunluluk/Gereklilik (Endikasyon)  225
B. Tıp Biliminin Gereklerine Uygunluk  228
Kaynaklar  233
§2. HASTA VE HEKİM İLE SAĞLIK HİZMETİ SUNUCUSU ARASINDAKİ HUKUKSAL
İLİŞKİNİN NİTELİĞİ
Yrd. Doç. Dr. Özge YÜCEL
I. KAMUDA ÇALIŞAN HEKİM İLE HASTA ARASINDAKİ HUKUKSAL İLİŞKİ  235
II. SERBEST ÇALIŞAN HEKİM İLE HASTA ARASINDAKİ HUKUKSAL İLİŞKİ  236
III. ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN HEKİM İLE HASTA ARASINDAKİ HUKUKSAL
İLİŞKİ  244
IV. HASTANIN FİİL EHLİYETİNİN KURULAN HUKUKSAL İLİŞKİLERDEKİ
ROLÜ  247
Kaynaklar  249
§3. HASTA TÜKETİCİ MİDİR?
Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL
I. TÜKETİCİ HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ  251
II. 6502 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TÜKETİCİ KAVRAMI VE TÜKETİCİ
İŞLEMLERİ  255
III. TÜKETİCİ İŞLEMLERİ BAKIMINDAN HASTALARIN HUKUKİ DURUMU  257
Kaynaklar  261
İçindekiler 15
Bölüm 3
TIP HUKUKUNDA SORUMLULUK VE
SORUMLULUK SİGORTASI
§1. DANIŞTAY KARARLARI IŞIĞINDA SAĞLIK HİZMETLERİNDEN DOLAYI İDARENİN
SORUMLULUĞU
Yrd. Doç. Dr. Dilşad Çiğdem SEVER
GİRİŞ  265
I. İDARENİN SAĞLIK HİZMETİNİ SUNMASINDAN KAYNAKLANAN
SORUMLULUĞUNUN DAYANAĞI  267
II. İDARENİN SAĞLIK KOLLUĞU İŞLEVİ NEDENİYLE SORUMLULUĞU  274
III. TAZMİNATIN HESAPLANMASI  276
SONUÇ  277
Kaynaklar  279
§2. CEZA HUKUKU BAKIMINDAN TIBBİ FAALİYETLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU VE
HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞU
Prof. Dr. Tuğrul KATOĞLU
GİRİŞ  281
I. TIBBİ FAALİYETLER AÇISINDAN CEZA HUKUKUNUN İŞLEVİ  282
A. Bir İnsan Hakları Hukuku Öznesi Olarak Hasta  283
B. Cezai Sorumluluk ve Suç Kavramları  287
II. TIBBİ MÜDAHALELERİN HUKUKİ NİTELİĞİ  288
A. Davranışın Toplumsal Uygunluğu Kuramı  290
B. Manevi Unsurun (Kusurun) Bulunmaması Görüşü  291
C. Tipik Fiilin Yokluğu Görüşü  291
Ç. Kanunda Öngörülmeyen Hukuka Uygunluk Nedeni Görüşü  292
D. Devlet Tarafından Tanınan (Himaye Edilen) Amaç Görüşü  292
E. Kanunda Öngörülen Hukuka Uygunluk Nedeni Görüşü  293
F. İlgilinin (Hak Sahibinin) Rızası Hukuka Uygunluk Nedeni Görüşü  293
G. İzin Verilen Risk Görüşü  294
H. İnsanın Kendi Geleceğini Belirleme Hakkına Dayanan Görüş  294
I. Tıbbi Müdahalenin Özel Bir Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Kabul Edilmesi
Görüşü  295
16 Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları
İ. Görevin Yerine Getirilmesi Görüşü  295
J. Hakkın İcrası Hukuka Uygunluk Nedeni Görüşü  296
1. Hakkın İcrası Hukuka Uygunluk Nedeninin Özel Bir Biçimi Olarak Tıbbi
Müdahalenin Koşulları  296
a. Tıp Mesleğini İcra Yetkisi  296
b. Tıbbi Müdahalelere Rıza (Aydınlatılmış Hastanın Rızası)  297
c. Meslek Kurallarına (legis artis) Uygun Müdahale  303
ç. Müdahalenin Tedavi ya da Yaşam Kalitesini Yükseltmek Amacıyla Yapılmış Olması  303
III. FARKLI YÖNLERİYLE HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞU  304
A. Genel Olarak  304
B. Sağlık Kamu Hizmetinin İcrasından Kaynaklanan Cezai Sorumluluk  305
1. Görev Suçları Bakımından Hekimin Cezai Sorumluluğu  305
2. Kamu Görevlisi Hekimlerin İdare ile İlişkileri Bakımından Ceza Hukukunu
İlgilendiren Sorun Noktaları  308
a. Kamu Görevlisi Tanımındaki Belirsizlik  308
b. İdari Hiyerarşi Bakımından Kamu Görevlisi Hekim  309
C. Hekimler Tarafından İşlenen Kişilere Karşı Suçlar  310
Ç. Tıp Meslek ya da Sanatının İcrasından Kaynaklanan Cezai Sorumluluk  310
1. Sağlık Mevzuatı ve İlgili Mevzuat Hükümleri Arasında Yer Alan Çeşitli Suçlar  311
2. Sağlık Mesleği Mensuplarının Suç Fiilini Bildirmeme Suçu (TCK m. 280)  311
D. Hekimin Tedavi Amacıyla Gerçekleştirdiği Fiillerinden Ötürü Taksire Dayalı
Cezai Sorumluluk  313
1. Genel Olarak  313
2. TCK’nın Taksirli Ceza Sorumluluğuna İlişkin Genel Hükümleri  315
3. Taksirli ceza Sorumluluğunun Koşulları  317
a. Zararlı Neticenin (Fiilin) İstenmemiş Olması  317
b. Zararlı Neticeyi Önlemeye Yönelik Davranış Kurallarının İhlali  318
c. Zorunlu Davranış Kurallarına Uyulmamasının Faile İsnat Edilebilir Olması  321
4. Belli Bir Meslek ya da Sanatın İcrası Dolayısıyla Taksirli Fiiller Dolayısıyla
Güvenlik Tedbiri: TCK m. 53/6  322
a. Tıbbi Hizmetler Alanında Ekip Faaliyeti ve Ekip Üyelerinin Taksirli Ceza
Sorumluluğu  323
i. Ekip Halinde Yürütülen Tıbbi Faaliyetler ve Güven İlkesi  323
ii. Tıbbi Faaliyetler Bakımından Güven İlkesinin Sınırları  325
iii. İşbölümüne Göre Yürütülen Faaliyetler ve Güven İlkesi Açısından 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu’nun 22. Maddesinin Beşinci Fıkrası  329
Kaynaklar  333
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020