Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İnsan Hakları Hukukuna Giriş
Ağustos 2019 / 2. Baskı / 423 Syf.
Fiyatı: 52.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 1. Ağustos 2018 51.00 TL 24.90 TL (%52)Sepete Ekle
   

İnsan hakları; dil, din, ırk, renk, cinsiyet, felsefi inanç, etnik veya sosyal köken ayrımı gözetmeksizin bütün insanların doğuştan sahip olduğu, evrensel, vazgeçilmez, devredilmez haklardır.

İnsan onurunu güvenceye alan bütün kurallar insan hakları kapsamına girer. İnsan onuru ise, hukuk kurallarının adalete uygunluğunu, alınan kararların doğruluğunu ölçmenin en önemli aracıdır.

İnsan değerini korumayı ve insanın maddi ve manevi gelişmesini amaçlayan insan hakları ile ilgili kurallar ise, bütün ülkelerde devlet birey ilişkilerinin belirleyicisi, uluslararası alanda da dünya barışı ve adaletinin temelini oluşturur. İnsan haklarının korunması, öncelikle bireyin korunması anlamına gelir ve bu korumanın sorumluluğu birinci derecede devlete, ikinci derecede ise uluslararası ve bölgesel topluma aittir.

Kitap beş kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda; insan hakları ve insan hakları hukuku, insan haklarının nitelikleri, sınıflandırılması, tarihi gelişimi bildirgelere, sözleşmelere ve anayasalara geçişi, insan haklarının düzenlenmesi ve sınırlanması bölümlerine, ikinci kısımda; uluslararası insan hakları hukukunun kaynakları, Birleşmiş Milletler ve uzman kuruluşlarda insan hakları, uluslararası insan hakları koruma mekanizmalarına, üçüncü ve dördüncü kısımda; Avrupa, Amerika ve Afrika insan hakları hukuku kaynaklarına ve koruma mekanizmalarına, beşinci kısımda ise; Türk İnsan Hakları Hukukuna, ezcümle insan haklarının yasama, yürütme ve yargı organlarına karşı korunmasına, 1982 Anayasasında düzenlenen temel hak ve hürriyetlere kısaca yer verilmektedir.

Konu Başlıkları
İnsan Hakları Kavramı
İnsan Haklarının Tarihi Gelişimi ve Pozitif Hukuka geçişi
İnsan Haklarının Düzenlenmesi ve Sınırlanması
Uluslararası İnsan Hakları Hukuku
Avrupa İnsan Hakları Hukuku
Amerika ve Afrika İnsan Hakları Hukuku
Türk İnsan Hakları Hukuku
Anayasada Düzenlenen Temel Hak ve Hürriyetler
Kişi Hakları ve Ödevleri
Siyasi Haklar
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Barkod: 9789750255779
Yayın Tarihi: Ağustos 2019
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 423
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  23
Giriş  25
Birinci Kısım
İNSAN HAKLARI KAVRAMI VE
İNSAN HAKLARI HUKUKU
Bölüm 1
İNSAN HAKLARI KAVRAMI
I. TANIM VE BENZER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI  27
A. Tanım  27
B. Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması  28
II. İNSAN HAKLARININ NİTELİKLERİ  30
A. Evrensellik  30
B. Doğuştan Kazanılma  32
C. Mutlaklık  32
Ç. Vazgeçilmezlik  33
D. Bireysellik  33
E. Çoğunlukla Hürriyet Hakkı Olma  34
1. Hürriyet Kavramı  34
2. Hak ve Ödev Kavramı  35
a. Hak Kavramı ve Türleri  35
b. “Ödev” Kavramı ve Türleri  37
c. “Hak” ve “Ödev” İlişkisi  38
3. Hak–Hürriyet İlişkisi  38
4. Hürriyetle İlgili Anlayışlar  40
5. Hak ve Hürriyetlerin İçeriği  41
F. Temel Hak Olma  41
G. Birey ile Devlet Arasındaki İlişkiler Niteliğinde Olması  42
1. İlişkilerin Niteliği  42
2. Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Göre Devletin Yükümlülükleri  43
a. Tanıma–Saygı Gösterme Yükümlülüğü  43
b. Karışmama ve Müdahale Etmeme Yükümlülüğü  44
c. Koruma Yükümlülüğü  44
d. Gerçekleştirme Yükümlülüğü  45
e. Temin–Tedarik Yükümlülüğü  45
H. İnsan Haklarının Bütünlüğü  46
I. Hukuken Korunma Zorunluluğu  47
III. İNSAN HAKLARININ DİKEY VE YATAY ETKİSİ  48
A. Dikey Etkisi  48
B. Yatay Etkisi  48
IV. İNSAN HAKLARININ SINIFLANDIRILMASI  50
A. Kullanım Şekilleri Bakımından  50
B. Temel Haklar – Temel Olmayan Haklar Ayrımı  51
C. Negatif Haklar – Pozitif Haklar Ayrımı  52
Ç. Yasal Haklar – Moral Haklar Ayrımı  52
D. Koruyucu Haklar–İsteme Hakları–Katılma Hakları Ayrımı  53
1. Koruyucu Haklar  53
2. İsteme Hakları  54
3. Katılma Hakları  54
E. Klasik Haklar – Sosyal Haklar Ayrımı  55
F. Kişisel, Siyasal, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Ayrımı  55
G. Tarihî Gelişimine Göre İnsan Haklarının Sınıflandırılması  57
1. Birinci Kuşak Haklar  57
2. İkinci Kuşak Haklar  57
3. Üçüncü Kuşak Haklar  58
Bölüm 2
İNSAN HAKLARININ TARİHİ GELİŞİMİ VE
POZİTİF HUKUKA GEÇİŞİ (İNSAN HAKLARI HUKUKUNA DOĞRU)
I. İNSAN HAKLARININ TARİHİ GELİŞİMİ  61
A. İlk Çağda İnsan Hakları  61
B. Orta Çağ’da İnsan Hakları  62
C. Yeni Çağ’da İnsan Hakları  64
II. İNSAN HAKLARININ POZİTİF HUKUKA GEÇİŞİ  66
A. Bildirge ve Anlaşmalara Geçiş  66
1. İngiliz ve Amerikan Belgeleri  66
2. Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi  67
3. 20. Yüzyıldaki Gelişmeler  67
B. Anayasalarda Yer Alması  68
1. Batı’da  68
2. Türkiye’de  69
a. Belgeler ve Fermanlar  69
aa. Senedi İttifak  69
bb. Gülhane Hattı Hümayun–u (Tanzimat Fermanı)  70
cc. Islahat Fermanı  70
çç. Adalet Fermanı  71
dd. Değerlendirme  71
b. Anayasalar  72
aa. 1876 Kanun–u Esasi  72
bb. 1924 Tarihli Teşkilatı Esasiye Kanunu (1924 Anayasası)  72
cc. 1961 Anayasası  73
çç. 1982 Anayasası  74
Bölüm 3
İNSAN HAKLARI HUKUKU
I. KAPSAMI  75
II. İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN HUKUK DALLARI İÇİNDEKİ YERİ  76
III. İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ  76
A. Evrensellik  77
B. Muamele Görme İlkeleri Niteliğinde Olmaları  77
C. Muamele Etme İlkeleri Niteliğinde Olmaları  77
D. Devletin Temel Ödevlerini Dile Getiren Talepler Niteliğinde Olmaları  78
Bölüm 4
İNSAN HAKLARININ DÜZENLENMESİ VE SINIRLANMASI
I. İNSAN HAKLARININ DÜZENLENMESİ  79
A. Düzenleme Rejimleri  79
1. Önleyici Rejimler  80
a. Yasaklayıcı Önleme  80
b. Düzeltici Önleme  81
c. Basit Önleme  81
2. Düzeltici Rejim  81
B. Değerlendirme  82
II. İNSAN HAKLARININ SINIRLANMASI  82
A. Sınırlama Kavramı ve İnsan Haklarının Sınırları  83
1. Karine: İnsan Haklarının Korunması  83
2. İnsan Haklarının Sınırları  83
a. Doğal Sınırlar  83
b. Hukuki Sınırlar  83
B. Sınırlanması Mümkün Olmayan ve Olan Haklar  85
1. Mutlak Terimlerle İfade Edilen Haklar  85
2. Sınırlayıcı Bir Şekilde İfade Edilen Haklar  86
3. Kullanılması Sınırlanabilen Haklar  86
C. İnsan Haklarının Sınırlanmasında İlkeler  87
1. Sınırlamaların Gerekliliği İlkesi  87
2. Sınırlamaların Yasallığı İlkesi  88
3. Sınırlamaların Sebebe Bağlılığı İlkesi  91
a. Kavram  91
b. Sınırlama Nedenleri  92
aa. Milli Güvenlik (National Security)  92
bb. Kamu Güvenliği (Public Safety)  93
cc. Kamu Düzeni (Puplic Order)  94
çç. Kamu Ahlakı (Public Morals)  95
dd. Kamu Sağlığının Korunması  96
ee. Başkalarının Hak ve Hürriyetlerinin Korunması  97
ff. Suç İşlenmesinin Önlenmesi  97
gg. Genel Refahın Sağlanması  98
4. Anayasanın Sözüne ve Ruhuna Uygunluk İlkesi  98
5. Ölçülülük (Orantılılık)  99
6. Demokratik Toplum Gereklerine Uygunluk  101
7. Hakkın Özüne Dokunmama  102
D. Olağanüstü Yönetimlerde İnsan Haklarının Sınırlanması  102
1. Olağanüstü Yönetim Kavramı, Sebepleri ve İlanı  102
2. Olağanüstü Yönetimde İnsan Haklarını Sınırlama Ölçütleri  105
3. Askıya Alınan Sözleşme Hükümlerini Bildirme Yükümlülüğü  106
4. Olağanüstü Yönetimlerde İnsan Hakları  107
a. Sınırlanamayan Haklar  107
b. Kısmen veya Tamamen Sınırlanabilen Haklar  108
E. Çekinceler (Rezervasyonlar)  110
İkinci Kısım
ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKU
Bölüm 5
ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN KAYNAKLARI
I. ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKU BELGELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE HAKİM OLAN İLKELERİ  113
A. Uluslararası İnsan Hakları Belgelerinin Özellikleri  113
1. Evrensellik  113
2. Kapsamının Genişliği  113
3. Devletlerin Çifte Sorumluluğu  113
B. İnsan Hakları Hukuku Belgelerine Hakim Olan İlkeler  114
1. İnsan Onuru  114
2. Ayrımcılık Yasağı  115
3. Hukuk Devleti (Hukukun Üstünlüğü)  116
4. Hesap Verebilirlik  117
5. Açıklık  117
6. Katılım  118
II. ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN KAYNAKLARI  118
A. Uluslararası Antlaşmalar  119
1. Birleşmiş Milletler Şartı  119
2. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi  120
3. Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmeleri (İkiz Sözleşmeler) ve Protokoller  122
a. Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi  123
b. Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesine Ek 1. İhtiyari Protokolü  124
c. Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesine Ek 2. İhtiyari Protokolü  125
ç. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi  126
d. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokolü  127
4. Ayrımcılığın Önlenmesi  127
a. BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi  127
b. Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmeleri  128
5. Kadın Hakları  129
a. BM Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi  130
b. Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokol  131
6. Çocuk Hakları  131
a. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi  132
b. Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Başvuru Usulüne İlişkin İhtiyari Protokol  134
c. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile İlgili İhtiyari Protokol  134
ç. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye Ek Çocukların Silahlı Çatışmaya Dahil Olmamaları Konusundaki İhtiyari Protokol  135
d. Çocuk Haklarına İlişkin Diğer Sözleşmeler  135
7. İnsan Kaçakçılığı, Kölelik, Kölelik–Benzeri Uygulamalar ve Zorla Çalıştırma  136
a. 182 No.lu En Kötü Çocuk İşçiliği Türleri UÇÖ Sözleşmesi  137
b. Kölelik Sözleşmesi  138
c. Kölelik, Köle Ticareti Köleliğe Benzer Uygulamalar ve Kurumların Kaldırılması Hakkında Ek Sözleşme  138
ç. 1930 Tarihli ve 29 No.lu Zorla Çalışma Sözleşmesi  139
d. 1957 tarihli ve 105 No.lu Zorla Çalıştırmanın Önlenmesi Sözleşmesi  139
8. Vatansız ve Mültecilerin Hakları  140
a. Vatansızların Hakları  140
aa. Vatansız Kişilerin Hukuki Statülerine İlişkin 1954 Sözleşmesi  140
bb. 1961 tarihli Vatansızlık Hallerinin Sayısının Azaltılmasına İlişkin BM Sözleşmesi  140
cc. Yaşadığı Ülkenin Vatandaşlığına Sahip Olmayan Bireylerin İnsan Hakları Üzerine Bildirge  141
b. Mültecilerin Hakları  141
aa. Mültecilerin Hukukî Durumuna Dair Sözleşme  142
bb. Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1967 Protokolü (New York Protokolü)  143
9. Savaş Suçları, İnsanlığa Karşı Suçlar ve Soykırım  144
a. BM İnsanlığa Karşı Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi  145
b. Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü  145
10. İşkence Yasağı, Tutuklu ve Hükümlülerin Korunması  146
a. İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muameleye ve Cezaya Karşı Sözleşme  146
b. İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Küçültücü Muameleye ve Cezaya Karşı Sözleşme Seçmeli Protokolü  147
11. Göçmen İşçilerin ve Ailelerinin Hakları ve Göçmen Kaçakçılığı  148
a. Tüm Göçmen İşçilerin ve Ailelerinin Haklarının Korunması Uluslararası Sözleşmesi  148
b. Uluslararası Organize Suçlara Karşı Sözleşmeye Ek Karada, Havada Denizde Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokol  150
12. Zorla Kaybolmalar  150
13. Engellilerin Hakları  152
a. Engellilerin Haklarına İlişkin Uluslararası Sözleşme  153
b. Engellilerin Haklarına İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokol  154
B. Uluslararası Örf ve Adet Hukuku  154
C. Hukukun Genel İlkeleri  155
Ç. Uluslararası Denetim Organlarının Kararları  156
D. Öğreti, Sekreterya, Denetim ve Yargı Kararları  157
E. İnsan Hakları Hukuku Normlarının Yorumu  158
1. Yorum İlkeleri  158
2. Yorum Kaynakları  159
Bölüm 6
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE İNSAN HAKLARI
I. GİRİŞ: KORUMA SİSTEMLERİNİN DOĞUŞU  161
II. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TEMEL ORGANLARI  162
A. Genel Kurul  163
B. Uluslararası Adalet Divanı  164
C. Güvenlik Konseyi  165
Ç. Ekonomik ve Sosyal Konsey  167
D. Kadının Statüsü Komisyonu  167
E. İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Alt Komisyonu  168
III. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI ORGANLARI  168
A. İnsan Hakları Konseyi  168
1. İnsan Hakları Komisyonundan İnsan Hakları Konseyi’ne  168
2. Kuruluşu ve Çalışma Usulü  169
3. İnsan Hakları Konseyi’nin Görevleri  170
B. İnsan Hakları Yüksek Komiserliği  170
1. Tarihçe  170
2. Görevleri ve Çalışma Esasları  171
C. Mülteciler Yüksek Komiserliği  172
IV. ANTLAŞMA İZLEME BİRİMLERİ (KOMİTELER)  173
Bölüm 7
ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI KORUMA MEKANİZMALARI
I. SÖZLEŞMEYE DAYALI KORUMA USULLERİ  175
A. Rapor Usulü  175
B. Genel Yorumlar  176
C. Şikayet Usulü  177
1. Devletlerarası Şikâyet Usulü  177
2. Bireysel Başvuru Usulü  179
a. Bireysel Başvuru Usulünü Öngören Sözleşmeler  179
b. Bireysel Başvuru Şartları  179
c. Bireysel Başvurun Usulünün İşleyişi  181
ç. Geçici Tedbirler  181
3. Eleştirel Bakış  182
Ç. Soruşturma Usulü  183
D. Ziyaret Usulü  185
1. İşkenceye Karşı Sözleşmeye Göre Tesis edilen Tutuklanma Merkezlerini Ziyaret Sistemi  185
2. Zorla Kaybedilmeler Sözleşmesi’ne Göre Ziyaret Usulü  186
II. SÖZLEŞME – DIŞI KORUMA MEKANİZMALARI  187
A. 1235 Usulü  188
B. 1503 Usulü  189
C. Şikayet Usulü (5/1 Usulü)  191
Ç. Özel Usuller  193
D. Acil Eylem  194
E. Evrensel Periyodik Gözden Geçirme Usulü  195
F. Uluslararası Hukuk Komisyonu  195
Bölüm 8
UZMAN KURULUŞLARDA İNSAN HAKLARINI KORUMA MEKANİZMALARI
I. ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ  197
A. Kurumsal Yapı  197
B. Uluslararası Çalışma Örgütünün Denetim Mekanizmaları  198
1. Rapor Sistemi  198
2. Şikâyet Sistemi  198
a. Şikayet Bildirimi Mekanizması  199
b. Temsil (Şikayet) Prosedürü  199
c. Özel Şikayet Bildirim Prosedürü  199
3. Çalışmalar, Başvurular ve 19. Madde Prosedürü  200
II. EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜR TEŞKİLATI (UNESCO)  200
III. ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ  200
A. Genel Olarak  200
B. Uluslararası Ceza Mahkemesinin Organları  201
C. Yargılama İlkeleri  204
Üçüncü Kısım
AVRUPA İNSAN HAKLARI HUKUKU
GİRİŞ  205
Bölüm 9
AVRUPA İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN KAYNAKLARI
I. AVRUPA KONSEYİ STATÜSÜ  207
II. İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİ  208
A. Genel Olarak  208
B. Sözleşmenin Kapsamı  209
C. Sözleşmenin Özellikleri  210
D. Sözleşmenin İç Hukukumuzdaki Yeri  211
III. AVRUPA SOSYAL ŞARTI  212
A. Orijinal Sosyal Şart  212
B. Revize Edilmiş Sosyal Şart  213
IV. İŞKENCE VE İNSANLIK DIŞI VEYA AŞAĞILAYICI MUAMELE VE CEZAYI ÖNLEME AVRUPA SÖZLEŞMESİ  214
V. ULUSAL AZINLIKLARI KORUMA ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ  215
VI. BÖLGESEL VE AZINLIK DİLLERİ AVRUPA ŞARTI  217
VII. ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ  218
VIII. İNSAN HAKLARI VE BİYO–TIP SÖZLEŞMESİ  219
IX. TERÖRİZMİN ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ  221
X. GÖÇMEN İŞÇİLERİN HUKUKİ STATÜSÜ HAKKINDA AVRUPA SÖZLEŞMESİ  222
XI. SCHENGEN VE DUBLİN SÖZLEŞMELERİ  223
XII. KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET VE AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE BUNLARLA MÜCADELEYE İLİŞKİN AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİ  225
XIII. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA İNSAN HAKLARI  226
Bölüm 10
AVRUPA İNSAN HAKLARI HUKUKUNDA KORUMA MEKANİZMALARI
I. İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ  229
A. Mahkemenin Yapısı  229
B. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin İnceleme Süreci  231
1. Devletlerarası Başvurular  231
2. Bireysel Başvurular  232
3. Kabul Edilebilirlik Şartları  232
a. Genel Şartlar  232
aa. İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi  233
bb. İç Hukuk Yollarının Tüketilmesinden İtibaren 6 Ay İçerisinde Başvurulması  234
b. Özel Şartlar  235
4. İşin Mahkemece Karara Bağlanması  236
II. AVRUPA TOPLULUKLARI ADALET DİVANI (ATAD) VE İNSAN HAKLARI  238
III. YARGISAL NİTELİKTE OLMAYAN KORUMA USULLERİ  240
A. Avrupa İşkenceyi Önleme Sözleşmesi Denetim Sistemi  240
B. Avrupa Sosyal Şartının Denetim Sistemi  241
1. Rapor Sistemi  241
2. Kolektif Şikayet Sistemi  243
C. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri  245
Ç. Avrupa Birliği  245
D. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatında İnsan Hakları  248
1. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansından Avrupa Güvenlik Teşkilatına  248
2. AGİT Belgelerinde İnsan Hakları  251
a. Helsinki Nihai Senedi  251
b. 1983 Madrid İzleme Toplantısı Sonuç Bildirisi  251
c. 1989 Viyana İzleme Toplantısı Sonuç Bildirisi  251
ç. 1990 Kopenhag İnsanî Boyut Konferansı Sonuç Belgesi  252
d. Yeni Bir Avrupa İçin Paris Şartı  253
e. 1991 Moskova İnsani Boyut Konferansı Belgesi  253
f. Helsinki Zirvesi  253
g. İstanbul Zirvesi Sonuç Bildirisi  254
3. AGİT’in İnsan Haklarının Korunması ile İlgili İnsani Boyut Mekanizmaları  254
a. Viyana Mekanizması  255
b. Moskova Mekanizması  256
Dördüncü Kısım
İNSAN HAKLARININ KORUNMASINDA
DİĞER BÖLGESEL MEKANİZMALAR
Bölüm 11
AMERİKA İNSAN HAKLARI HUKUKU
I. AMERİKA İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN KAYNAKLARI  261
A. Amerikan Bildirgeleri  261
B. Amerikan Sözleşmeleri  262
1. Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi  262
2. Amerikalılararası İşkenceyi Önleme ve Cezalandırma Sözleşmesi  263
C. Ek Protokoller  263
1. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Alanda AİHS’e Ek Protokol (San Salvador Protokolü)  263
2. Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesinin Ölüm Cezasını İlga Eden Protokolü  264
Ç. Diğer Sözleşmeler ve Araçlar  264
1. Amerikalılararası İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesi  264
2. Kişilerin Zorla Kaybolmaları Üzerine Amerikalılararası Sözleşme  265
3. Kadınlara Karşı Şiddetin Önlenmesi, Cezalandırılması ve Kaldırılması Amerikalılararası Sözleşmesi  265
4. Kişilere ve Engellilere Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Amerikan Devletlerarası Sözleşmesi  266
5. Cartagena Mülteciler Bildirisi  266
II. AMERİKA İNSAN HAKLARI HUKUKUNDA KORUMA MEKANİZMALARI  267
A. Genel Olarak  267
B. Kurumsal Çerçeve  268
1. Amerikalılararası İnsan Hakları Komisyonu  268
a. Komisyonun Tarihî Gelişimi  268
b. Komisyonun Yapısı  268
c. Komisyonun Görevleri  269
2. Amerikalılararası İnsan Hakları Mahkemesi  269
a. Mahkemenin Yapısı  270
b. Mahkemenin Görevleri  270
3. Diğer Organlar  271
C. İnsan Haklarını Koruma Usulleri  271
1. Sözleşme Dışında İnsan Haklarının İzlenmesi  272
2. Sözleşmeye Dayalı Koruma Usulleri  272
a. Raporlar  272
b. Devlet Başvuruları  273
c. Kişisel Başvurular  273
3. Değerlendirme  274
Bölüm 12
AFRİKA İNSAN HAKLARI HUKUKU
I. AFRİKA İNSAN HAKLARI HUKUKU KAYNAKLARI  277
1. Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı  277
2. Afrika’da Mülteci Sorunlarının Belirli Yönlerinin Yönetimi ABT Sözleşmesi  278
3. Çocukların Hakları ve Refahı Afrika Şartı  279
4. Afrika’da Kadın Hakları Üzerine Afrikan İnsan ve Halkların Hakları Protokolü  281
II. AFRİKA İNSAN HAKLARI HUKUKUNDA KORUMA MEKANİZMALARI  282
A. Kurumsal Çerçeve  284
1. Afrika İnsan ve Halkların Hakları Komisyonu  284
a. Oluşumu ve Toplantıları  284
b. Komisyonun Görevleri  284
2. Afrika İnsan ve Halkların Hakları Mahkemesi  286
a. Tarihi Gelişimi  286
b. Mahkemenin Oluşumu  287
c. Mahkemenin Yetkileri  288
ç. Locus Standi  288
B. İnsan Hakları Koruma Usulleri  289
1. Raporlar  289
2. Devlet Başvuruları  289
3. Kişisel Başvurular  290
Bölüm 13
DİĞER BÖLGESEL SİSTEMLERDE İNSAN HAKLARI
GİRİŞ  291
I. ARAP LİGİ  291
II. ASYA–PASİFİK  292
III. BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU  293
Beşinci Kısım
TÜRK İNSAN HAKLARI HUKUKU
GİRİŞ  295
Bölüm 14
İNSAN HAKLARININ YASAMA ORGANINA KARŞI KORUNMASI
I. SINIRLAMALARA KARŞI GÜVENCELERİN ANAYASA'DA DÜZENLENMESİ  299
A. Şekli Güvenceler  299
1. Temel Hak ve Hürriyetler Anayasada Düzenlenmiştir  299
2. Anayasada Sınırlamaların Kanunîliği İlkesi Kabul Edilmiştir  301
3. Anayasa’da Sınırlamaların Sebebe Bağlılığı İlkesi Kabul Edilmiştir  303
B. Asli (Yargısal) Güvenceler  304
1. Anayasada Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi Düzenlenmiştir  304
2. Anayasada İdarenin Yargısal Denetimi İlkesi Kabul Edilmiştir  306
3. İdari İşlemlerin Yürütülmesi Yargı Organlarınca Durdurulabilir  306
4. Bazı Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması İçin Mahkeme Kararı Gerekir  306
5. Haksız Yere Tutuklananlara Devletçe Tazminat Ödenmesi  308
6. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması  308
II. TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞININ ANAYASADA DÜZENLENMESİ  309
III. OLAĞANÜSTÜ REJİMLERDE TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN SINIRLANMASININ ANAYASADA DÜZENLENMESİ  310
IV. İNSAN HAKLARINI KORUYUCU İŞLEV GÖREN TBMM KOMİSYONLARI  311
A. Dilekçe Komisyonu  311
B. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu  312
C. Diğer Komisyonlar  313
Bölüm 15
İNSAN HAKLARININ YÜRÜTME ORGANI VE
İDAREYE KARŞI KORUNMASI
I. KORUMANIN GEREKLİLİĞİ  315
II. KORUMA MEKANİZMALARI  320
A. İdarenin Yargısal Denetimi  320
B. İdari Usul ve İlkeleri  320
C. Kanunsuz Emir  323
III. TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMUNA BAŞVURU  324
A. Kurumsal Yapı  324
1. Kuruluşu  324
2. Görevleri  324
3. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu  325
a. Kurulun Yapısı ve Üyelerin Hukuki Statüsü  325
b. Kurulun Görev ve Yetkileri  326
B. Başvurular ve İnceleme Usulleri  327
1. Başvurular  327
2. İhlal İncelemeleri  328
3. İnceleme Yetkisi  328
4. İstişare Komisyonu ve Toplantıları  329
5. İdari Yaptırımlar  329
IV. İNSAN HAKLARI İL VE İLÇE KURULLARINA BAŞVURU  330
A. Kuruluşu  330
B. Görev ve Yetkileri  332
C. Çalışma Usulü  333
V. DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLARA BAŞVURU  333
VI. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA BAŞVURU  335
A. Kamu Denetçiliği (Ombudsman) Kavramı ve Tanım  335
B. Kurumun Oluşumu  336
C. Kurumun Görevleri  336
Ç. Kuruma Yapılacak Başvurular ve Cevaplandırılması  336
D. Kurumun Teşkilatı ve Personeli  338
VII. KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMUNA BAŞVURU  340
Bölüm 16
İNSAN HAKLARININ YARGI ORGANINA KARŞI KORUNMASI
I. YARGIYA KARŞI KORUMA GEREKLİ MİDİR?  343
II. YARGIDA BULUNMASI GEREKEN NİTELİK, ÖZELLİK VE GÜVENCELER  343
A. Yargı Bağımsızlığı  344
B. Hâkimlik Teminatı  344
III. YARGININ YÜRÜTME VE YASAMAYA KARŞI KORUNMASI  346
IV. DİĞER GÜVENCELER  346
A. Hâkimlerin Çekinmesi ve Reddi  347
B. Hâkimlerin Sorumluluğu  348
V. ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU  349
A. Kavram  349
B. Bireysel Başvuru Hakkı  350
C. Bireysel Başvuru Hakkına Sahip Olanlar  350
D. Bireysel Başvuru Hakkının Usulü  351
1. Başvuru ve Süresi  351
2. Başvurunun Kabul Edilebilirlik Şartları ve İncelenmesi  352
3. Başvurunun Esastan İncelenmesi  353
4. Karar  355
VI. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN DEVLET ORGANLARINCA
İHLALİNDEN DEVLETİN SORUMLULUĞU  356
Bölüm 17
1982 ANAYASASINDA DÜZENLENEN TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER
I. TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN ÖZNELERİ  361
A. Herkes  361
B. Vatandaşlar  361
C. Belli Kategoriler  362
Ç. Yabancılar  362
II. TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER  363
A. Kişi Hakları ve Ödevleri  363
1. Kişinin Dokunulmazlığı, Maddi ve Manevi Varlığı  363
2. Zorla Çalıştırma Yasağı  364
3. Kişi Hürriyeti ve Güvenliği  364
4. Özel Hayatın ve Haberleşmenin Gizliliği ve Korunması, Konut Dokunulmazlığı  366
5. Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti  367
6. Din ve Vicdan Hürriyeti  367
7. Düşünce ve İfade Hürriyeti  368
8. Bilim ve Sanat Hürriyeti  369
9. Basın Hürriyeti, Süreli ve Süresiz Yayın ve Cevap ve Düzeltme Hakkı  369
10. Toplantı Hak ve Hürriyetleri  371
B. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar  372
1. Ekonomik Haklar  372
2. Sosyal Haklar  373
a. Devlete Olumlu Edimlerde Bulunma Yükümlülüğü Yükleyen Sosyal Haklar  373
b. Devlete Negatif Edim Yükümlülüğü Yükleyen Sosyal Haklar  376
3. Kültürel Haklar  378
C. Siyasi Haklar ve Ödevler  379
Ç. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması  382
1. Hak Arama ve Başvuru Yolları  382
a. İdari Başvuru Yolları  382
b. Siyasi Başvuru Yolları  384
c. Yargısal Başvuru Yolları  384
2. Yargısal Güvenceler  385
Yararlanılan ve Başvuru Kaynakları  387
Kavramlar Dizini  413
 


Engin Saygın
Eylül 2020
60.00 TL
Sepete Ekle
Reşit Gürbüz
Eylül 2020
49.90 TL
Sepete Ekle
Ferhat Uslu
Eylül 2020
112.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  23
Giriş  25
Birinci Kısım
İNSAN HAKLARI KAVRAMI VE
İNSAN HAKLARI HUKUKU
Bölüm 1
İNSAN HAKLARI KAVRAMI
I. TANIM VE BENZER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI  27
A. Tanım  27
B. Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması  28
II. İNSAN HAKLARININ NİTELİKLERİ  30
A. Evrensellik  30
B. Doğuştan Kazanılma  32
C. Mutlaklık  32
Ç. Vazgeçilmezlik  33
D. Bireysellik  33
E. Çoğunlukla Hürriyet Hakkı Olma  34
1. Hürriyet Kavramı  34
2. Hak ve Ödev Kavramı  35
a. Hak Kavramı ve Türleri  35
b. “Ödev” Kavramı ve Türleri  37
c. “Hak” ve “Ödev” İlişkisi  38
3. Hak–Hürriyet İlişkisi  38
4. Hürriyetle İlgili Anlayışlar  40
5. Hak ve Hürriyetlerin İçeriği  41
F. Temel Hak Olma  41
G. Birey ile Devlet Arasındaki İlişkiler Niteliğinde Olması  42
1. İlişkilerin Niteliği  42
2. Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Göre Devletin Yükümlülükleri  43
a. Tanıma–Saygı Gösterme Yükümlülüğü  43
b. Karışmama ve Müdahale Etmeme Yükümlülüğü  44
c. Koruma Yükümlülüğü  44
d. Gerçekleştirme Yükümlülüğü  45
e. Temin–Tedarik Yükümlülüğü  45
H. İnsan Haklarının Bütünlüğü  46
I. Hukuken Korunma Zorunluluğu  47
III. İNSAN HAKLARININ DİKEY VE YATAY ETKİSİ  48
A. Dikey Etkisi  48
B. Yatay Etkisi  48
IV. İNSAN HAKLARININ SINIFLANDIRILMASI  50
A. Kullanım Şekilleri Bakımından  50
B. Temel Haklar – Temel Olmayan Haklar Ayrımı  51
C. Negatif Haklar – Pozitif Haklar Ayrımı  52
Ç. Yasal Haklar – Moral Haklar Ayrımı  52
D. Koruyucu Haklar–İsteme Hakları–Katılma Hakları Ayrımı  53
1. Koruyucu Haklar  53
2. İsteme Hakları  54
3. Katılma Hakları  54
E. Klasik Haklar – Sosyal Haklar Ayrımı  55
F. Kişisel, Siyasal, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Ayrımı  55
G. Tarihî Gelişimine Göre İnsan Haklarının Sınıflandırılması  57
1. Birinci Kuşak Haklar  57
2. İkinci Kuşak Haklar  57
3. Üçüncü Kuşak Haklar  58
Bölüm 2
İNSAN HAKLARININ TARİHİ GELİŞİMİ VE
POZİTİF HUKUKA GEÇİŞİ (İNSAN HAKLARI HUKUKUNA DOĞRU)
I. İNSAN HAKLARININ TARİHİ GELİŞİMİ  61
A. İlk Çağda İnsan Hakları  61
B. Orta Çağ’da İnsan Hakları  62
C. Yeni Çağ’da İnsan Hakları  64
II. İNSAN HAKLARININ POZİTİF HUKUKA GEÇİŞİ  66
A. Bildirge ve Anlaşmalara Geçiş  66
1. İngiliz ve Amerikan Belgeleri  66
2. Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi  67
3. 20. Yüzyıldaki Gelişmeler  67
B. Anayasalarda Yer Alması  68
1. Batı’da  68
2. Türkiye’de  69
a. Belgeler ve Fermanlar  69
aa. Senedi İttifak  69
bb. Gülhane Hattı Hümayun–u (Tanzimat Fermanı)  70
cc. Islahat Fermanı  70
çç. Adalet Fermanı  71
dd. Değerlendirme  71
b. Anayasalar  72
aa. 1876 Kanun–u Esasi  72
bb. 1924 Tarihli Teşkilatı Esasiye Kanunu (1924 Anayasası)  72
cc. 1961 Anayasası  73
çç. 1982 Anayasası  74
Bölüm 3
İNSAN HAKLARI HUKUKU
I. KAPSAMI  75
II. İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN HUKUK DALLARI İÇİNDEKİ YERİ  76
III. İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ  76
A. Evrensellik  77
B. Muamele Görme İlkeleri Niteliğinde Olmaları  77
C. Muamele Etme İlkeleri Niteliğinde Olmaları  77
D. Devletin Temel Ödevlerini Dile Getiren Talepler Niteliğinde Olmaları  78
Bölüm 4
İNSAN HAKLARININ DÜZENLENMESİ VE SINIRLANMASI
I. İNSAN HAKLARININ DÜZENLENMESİ  79
A. Düzenleme Rejimleri  79
1. Önleyici Rejimler  80
a. Yasaklayıcı Önleme  80
b. Düzeltici Önleme  81
c. Basit Önleme  81
2. Düzeltici Rejim  81
B. Değerlendirme  82
II. İNSAN HAKLARININ SINIRLANMASI  82
A. Sınırlama Kavramı ve İnsan Haklarının Sınırları  83
1. Karine: İnsan Haklarının Korunması  83
2. İnsan Haklarının Sınırları  83
a. Doğal Sınırlar  83
b. Hukuki Sınırlar  83
B. Sınırlanması Mümkün Olmayan ve Olan Haklar  85
1. Mutlak Terimlerle İfade Edilen Haklar  85
2. Sınırlayıcı Bir Şekilde İfade Edilen Haklar  86
3. Kullanılması Sınırlanabilen Haklar  86
C. İnsan Haklarının Sınırlanmasında İlkeler  87
1. Sınırlamaların Gerekliliği İlkesi  87
2. Sınırlamaların Yasallığı İlkesi  88
3. Sınırlamaların Sebebe Bağlılığı İlkesi  91
a. Kavram  91
b. Sınırlama Nedenleri  92
aa. Milli Güvenlik (National Security)  92
bb. Kamu Güvenliği (Public Safety)  93
cc. Kamu Düzeni (Puplic Order)  94
çç. Kamu Ahlakı (Public Morals)  95
dd. Kamu Sağlığının Korunması  96
ee. Başkalarının Hak ve Hürriyetlerinin Korunması  97
ff. Suç İşlenmesinin Önlenmesi  97
gg. Genel Refahın Sağlanması  98
4. Anayasanın Sözüne ve Ruhuna Uygunluk İlkesi  98
5. Ölçülülük (Orantılılık)  99
6. Demokratik Toplum Gereklerine Uygunluk  101
7. Hakkın Özüne Dokunmama  102
D. Olağanüstü Yönetimlerde İnsan Haklarının Sınırlanması  102
1. Olağanüstü Yönetim Kavramı, Sebepleri ve İlanı  102
2. Olağanüstü Yönetimde İnsan Haklarını Sınırlama Ölçütleri  105
3. Askıya Alınan Sözleşme Hükümlerini Bildirme Yükümlülüğü  106
4. Olağanüstü Yönetimlerde İnsan Hakları  107
a. Sınırlanamayan Haklar  107
b. Kısmen veya Tamamen Sınırlanabilen Haklar  108
E. Çekinceler (Rezervasyonlar)  110
İkinci Kısım
ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKU
Bölüm 5
ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN KAYNAKLARI
I. ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKU BELGELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE HAKİM OLAN İLKELERİ  113
A. Uluslararası İnsan Hakları Belgelerinin Özellikleri  113
1. Evrensellik  113
2. Kapsamının Genişliği  113
3. Devletlerin Çifte Sorumluluğu  113
B. İnsan Hakları Hukuku Belgelerine Hakim Olan İlkeler  114
1. İnsan Onuru  114
2. Ayrımcılık Yasağı  115
3. Hukuk Devleti (Hukukun Üstünlüğü)  116
4. Hesap Verebilirlik  117
5. Açıklık  117
6. Katılım  118
II. ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN KAYNAKLARI  118
A. Uluslararası Antlaşmalar  119
1. Birleşmiş Milletler Şartı  119
2. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi  120
3. Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmeleri (İkiz Sözleşmeler) ve Protokoller  122
a. Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi  123
b. Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesine Ek 1. İhtiyari Protokolü  124
c. Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesine Ek 2. İhtiyari Protokolü  125
ç. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi  126
d. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokolü  127
4. Ayrımcılığın Önlenmesi  127
a. BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi  127
b. Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmeleri  128
5. Kadın Hakları  129
a. BM Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi  130
b. Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokol  131
6. Çocuk Hakları  131
a. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi  132
b. Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Başvuru Usulüne İlişkin İhtiyari Protokol  134
c. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile İlgili İhtiyari Protokol  134
ç. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye Ek Çocukların Silahlı Çatışmaya Dahil Olmamaları Konusundaki İhtiyari Protokol  135
d. Çocuk Haklarına İlişkin Diğer Sözleşmeler  135
7. İnsan Kaçakçılığı, Kölelik, Kölelik–Benzeri Uygulamalar ve Zorla Çalıştırma  136
a. 182 No.lu En Kötü Çocuk İşçiliği Türleri UÇÖ Sözleşmesi  137
b. Kölelik Sözleşmesi  138
c. Kölelik, Köle Ticareti Köleliğe Benzer Uygulamalar ve Kurumların Kaldırılması Hakkında Ek Sözleşme  138
ç. 1930 Tarihli ve 29 No.lu Zorla Çalışma Sözleşmesi  139
d. 1957 tarihli ve 105 No.lu Zorla Çalıştırmanın Önlenmesi Sözleşmesi  139
8. Vatansız ve Mültecilerin Hakları  140
a. Vatansızların Hakları  140
aa. Vatansız Kişilerin Hukuki Statülerine İlişkin 1954 Sözleşmesi  140
bb. 1961 tarihli Vatansızlık Hallerinin Sayısının Azaltılmasına İlişkin BM Sözleşmesi  140
cc. Yaşadığı Ülkenin Vatandaşlığına Sahip Olmayan Bireylerin İnsan Hakları Üzerine Bildirge  141
b. Mültecilerin Hakları  141
aa. Mültecilerin Hukukî Durumuna Dair Sözleşme  142
bb. Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1967 Protokolü (New York Protokolü)  143
9. Savaş Suçları, İnsanlığa Karşı Suçlar ve Soykırım  144
a. BM İnsanlığa Karşı Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi  145
b. Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü  145
10. İşkence Yasağı, Tutuklu ve Hükümlülerin Korunması  146
a. İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muameleye ve Cezaya Karşı Sözleşme  146
b. İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Küçültücü Muameleye ve Cezaya Karşı Sözleşme Seçmeli Protokolü  147
11. Göçmen İşçilerin ve Ailelerinin Hakları ve Göçmen Kaçakçılığı  148
a. Tüm Göçmen İşçilerin ve Ailelerinin Haklarının Korunması Uluslararası Sözleşmesi  148
b. Uluslararası Organize Suçlara Karşı Sözleşmeye Ek Karada, Havada Denizde Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokol  150
12. Zorla Kaybolmalar  150
13. Engellilerin Hakları  152
a. Engellilerin Haklarına İlişkin Uluslararası Sözleşme  153
b. Engellilerin Haklarına İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokol  154
B. Uluslararası Örf ve Adet Hukuku  154
C. Hukukun Genel İlkeleri  155
Ç. Uluslararası Denetim Organlarının Kararları  156
D. Öğreti, Sekreterya, Denetim ve Yargı Kararları  157
E. İnsan Hakları Hukuku Normlarının Yorumu  158
1. Yorum İlkeleri  158
2. Yorum Kaynakları  159
Bölüm 6
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE İNSAN HAKLARI
I. GİRİŞ: KORUMA SİSTEMLERİNİN DOĞUŞU  161
II. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TEMEL ORGANLARI  162
A. Genel Kurul  163
B. Uluslararası Adalet Divanı  164
C. Güvenlik Konseyi  165
Ç. Ekonomik ve Sosyal Konsey  167
D. Kadının Statüsü Komisyonu  167
E. İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Alt Komisyonu  168
III. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI ORGANLARI  168
A. İnsan Hakları Konseyi  168
1. İnsan Hakları Komisyonundan İnsan Hakları Konseyi’ne  168
2. Kuruluşu ve Çalışma Usulü  169
3. İnsan Hakları Konseyi’nin Görevleri  170
B. İnsan Hakları Yüksek Komiserliği  170
1. Tarihçe  170
2. Görevleri ve Çalışma Esasları  171
C. Mülteciler Yüksek Komiserliği  172
IV. ANTLAŞMA İZLEME BİRİMLERİ (KOMİTELER)  173
Bölüm 7
ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI KORUMA MEKANİZMALARI
I. SÖZLEŞMEYE DAYALI KORUMA USULLERİ  175
A. Rapor Usulü  175
B. Genel Yorumlar  176
C. Şikayet Usulü  177
1. Devletlerarası Şikâyet Usulü  177
2. Bireysel Başvuru Usulü  179
a. Bireysel Başvuru Usulünü Öngören Sözleşmeler  179
b. Bireysel Başvuru Şartları  179
c. Bireysel Başvurun Usulünün İşleyişi  181
ç. Geçici Tedbirler  181
3. Eleştirel Bakış  182
Ç. Soruşturma Usulü  183
D. Ziyaret Usulü  185
1. İşkenceye Karşı Sözleşmeye Göre Tesis edilen Tutuklanma Merkezlerini Ziyaret Sistemi  185
2. Zorla Kaybedilmeler Sözleşmesi’ne Göre Ziyaret Usulü  186
II. SÖZLEŞME – DIŞI KORUMA MEKANİZMALARI  187
A. 1235 Usulü  188
B. 1503 Usulü  189
C. Şikayet Usulü (5/1 Usulü)  191
Ç. Özel Usuller  193
D. Acil Eylem  194
E. Evrensel Periyodik Gözden Geçirme Usulü  195
F. Uluslararası Hukuk Komisyonu  195
Bölüm 8
UZMAN KURULUŞLARDA İNSAN HAKLARINI KORUMA MEKANİZMALARI
I. ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ  197
A. Kurumsal Yapı  197
B. Uluslararası Çalışma Örgütünün Denetim Mekanizmaları  198
1. Rapor Sistemi  198
2. Şikâyet Sistemi  198
a. Şikayet Bildirimi Mekanizması  199
b. Temsil (Şikayet) Prosedürü  199
c. Özel Şikayet Bildirim Prosedürü  199
3. Çalışmalar, Başvurular ve 19. Madde Prosedürü  200
II. EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜR TEŞKİLATI (UNESCO)  200
III. ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ  200
A. Genel Olarak  200
B. Uluslararası Ceza Mahkemesinin Organları  201
C. Yargılama İlkeleri  204
Üçüncü Kısım
AVRUPA İNSAN HAKLARI HUKUKU
GİRİŞ  205
Bölüm 9
AVRUPA İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN KAYNAKLARI
I. AVRUPA KONSEYİ STATÜSÜ  207
II. İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİ  208
A. Genel Olarak  208
B. Sözleşmenin Kapsamı  209
C. Sözleşmenin Özellikleri  210
D. Sözleşmenin İç Hukukumuzdaki Yeri  211
III. AVRUPA SOSYAL ŞARTI  212
A. Orijinal Sosyal Şart  212
B. Revize Edilmiş Sosyal Şart  213
IV. İŞKENCE VE İNSANLIK DIŞI VEYA AŞAĞILAYICI MUAMELE VE CEZAYI ÖNLEME AVRUPA SÖZLEŞMESİ  214
V. ULUSAL AZINLIKLARI KORUMA ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ  215
VI. BÖLGESEL VE AZINLIK DİLLERİ AVRUPA ŞARTI  217
VII. ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ  218
VIII. İNSAN HAKLARI VE BİYO–TIP SÖZLEŞMESİ  219
IX. TERÖRİZMİN ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ  221
X. GÖÇMEN İŞÇİLERİN HUKUKİ STATÜSÜ HAKKINDA AVRUPA SÖZLEŞMESİ  222
XI. SCHENGEN VE DUBLİN SÖZLEŞMELERİ  223
XII. KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET VE AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE BUNLARLA MÜCADELEYE İLİŞKİN AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİ  225
XIII. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA İNSAN HAKLARI  226
Bölüm 10
AVRUPA İNSAN HAKLARI HUKUKUNDA KORUMA MEKANİZMALARI
I. İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ  229
A. Mahkemenin Yapısı  229
B. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin İnceleme Süreci  231
1. Devletlerarası Başvurular  231
2. Bireysel Başvurular  232
3. Kabul Edilebilirlik Şartları  232
a. Genel Şartlar  232
aa. İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi  233
bb. İç Hukuk Yollarının Tüketilmesinden İtibaren 6 Ay İçerisinde Başvurulması  234
b. Özel Şartlar  235
4. İşin Mahkemece Karara Bağlanması  236
II. AVRUPA TOPLULUKLARI ADALET DİVANI (ATAD) VE İNSAN HAKLARI  238
III. YARGISAL NİTELİKTE OLMAYAN KORUMA USULLERİ  240
A. Avrupa İşkenceyi Önleme Sözleşmesi Denetim Sistemi  240
B. Avrupa Sosyal Şartının Denetim Sistemi  241
1. Rapor Sistemi  241
2. Kolektif Şikayet Sistemi  243
C. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri  245
Ç. Avrupa Birliği  245
D. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatında İnsan Hakları  248
1. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansından Avrupa Güvenlik Teşkilatına  248
2. AGİT Belgelerinde İnsan Hakları  251
a. Helsinki Nihai Senedi  251
b. 1983 Madrid İzleme Toplantısı Sonuç Bildirisi  251
c. 1989 Viyana İzleme Toplantısı Sonuç Bildirisi  251
ç. 1990 Kopenhag İnsanî Boyut Konferansı Sonuç Belgesi  252
d. Yeni Bir Avrupa İçin Paris Şartı  253
e. 1991 Moskova İnsani Boyut Konferansı Belgesi  253
f. Helsinki Zirvesi  253
g. İstanbul Zirvesi Sonuç Bildirisi  254
3. AGİT’in İnsan Haklarının Korunması ile İlgili İnsani Boyut Mekanizmaları  254
a. Viyana Mekanizması  255
b. Moskova Mekanizması  256
Dördüncü Kısım
İNSAN HAKLARININ KORUNMASINDA
DİĞER BÖLGESEL MEKANİZMALAR
Bölüm 11
AMERİKA İNSAN HAKLARI HUKUKU
I. AMERİKA İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN KAYNAKLARI  261
A. Amerikan Bildirgeleri  261
B. Amerikan Sözleşmeleri  262
1. Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi  262
2. Amerikalılararası İşkenceyi Önleme ve Cezalandırma Sözleşmesi  263
C. Ek Protokoller  263
1. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Alanda AİHS’e Ek Protokol (San Salvador Protokolü)  263
2. Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesinin Ölüm Cezasını İlga Eden Protokolü  264
Ç. Diğer Sözleşmeler ve Araçlar  264
1. Amerikalılararası İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesi  264
2. Kişilerin Zorla Kaybolmaları Üzerine Amerikalılararası Sözleşme  265
3. Kadınlara Karşı Şiddetin Önlenmesi, Cezalandırılması ve Kaldırılması Amerikalılararası Sözleşmesi  265
4. Kişilere ve Engellilere Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Amerikan Devletlerarası Sözleşmesi  266
5. Cartagena Mülteciler Bildirisi  266
II. AMERİKA İNSAN HAKLARI HUKUKUNDA KORUMA MEKANİZMALARI  267
A. Genel Olarak  267
B. Kurumsal Çerçeve  268
1. Amerikalılararası İnsan Hakları Komisyonu  268
a. Komisyonun Tarihî Gelişimi  268
b. Komisyonun Yapısı  268
c. Komisyonun Görevleri  269
2. Amerikalılararası İnsan Hakları Mahkemesi  269
a. Mahkemenin Yapısı  270
b. Mahkemenin Görevleri  270
3. Diğer Organlar  271
C. İnsan Haklarını Koruma Usulleri  271
1. Sözleşme Dışında İnsan Haklarının İzlenmesi  272
2. Sözleşmeye Dayalı Koruma Usulleri  272
a. Raporlar  272
b. Devlet Başvuruları  273
c. Kişisel Başvurular  273
3. Değerlendirme  274
Bölüm 12
AFRİKA İNSAN HAKLARI HUKUKU
I. AFRİKA İNSAN HAKLARI HUKUKU KAYNAKLARI  277
1. Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı  277
2. Afrika’da Mülteci Sorunlarının Belirli Yönlerinin Yönetimi ABT Sözleşmesi  278
3. Çocukların Hakları ve Refahı Afrika Şartı  279
4. Afrika’da Kadın Hakları Üzerine Afrikan İnsan ve Halkların Hakları Protokolü  281
II. AFRİKA İNSAN HAKLARI HUKUKUNDA KORUMA MEKANİZMALARI  282
A. Kurumsal Çerçeve  284
1. Afrika İnsan ve Halkların Hakları Komisyonu  284
a. Oluşumu ve Toplantıları  284
b. Komisyonun Görevleri  284
2. Afrika İnsan ve Halkların Hakları Mahkemesi  286
a. Tarihi Gelişimi  286
b. Mahkemenin Oluşumu  287
c. Mahkemenin Yetkileri  288
ç. Locus Standi  288
B. İnsan Hakları Koruma Usulleri  289
1. Raporlar  289
2. Devlet Başvuruları  289
3. Kişisel Başvurular  290
Bölüm 13
DİĞER BÖLGESEL SİSTEMLERDE İNSAN HAKLARI
GİRİŞ  291
I. ARAP LİGİ  291
II. ASYA–PASİFİK  292
III. BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU  293
Beşinci Kısım
TÜRK İNSAN HAKLARI HUKUKU
GİRİŞ  295
Bölüm 14
İNSAN HAKLARININ YASAMA ORGANINA KARŞI KORUNMASI
I. SINIRLAMALARA KARŞI GÜVENCELERİN ANAYASA'DA DÜZENLENMESİ  299
A. Şekli Güvenceler  299
1. Temel Hak ve Hürriyetler Anayasada Düzenlenmiştir  299
2. Anayasada Sınırlamaların Kanunîliği İlkesi Kabul Edilmiştir  301
3. Anayasa’da Sınırlamaların Sebebe Bağlılığı İlkesi Kabul Edilmiştir  303
B. Asli (Yargısal) Güvenceler  304
1. Anayasada Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi Düzenlenmiştir  304
2. Anayasada İdarenin Yargısal Denetimi İlkesi Kabul Edilmiştir  306
3. İdari İşlemlerin Yürütülmesi Yargı Organlarınca Durdurulabilir  306
4. Bazı Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması İçin Mahkeme Kararı Gerekir  306
5. Haksız Yere Tutuklananlara Devletçe Tazminat Ödenmesi  308
6. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması  308
II. TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞININ ANAYASADA DÜZENLENMESİ  309
III. OLAĞANÜSTÜ REJİMLERDE TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN SINIRLANMASININ ANAYASADA DÜZENLENMESİ  310
IV. İNSAN HAKLARINI KORUYUCU İŞLEV GÖREN TBMM KOMİSYONLARI  311
A. Dilekçe Komisyonu  311
B. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu  312
C. Diğer Komisyonlar  313
Bölüm 15
İNSAN HAKLARININ YÜRÜTME ORGANI VE
İDAREYE KARŞI KORUNMASI
I. KORUMANIN GEREKLİLİĞİ  315
II. KORUMA MEKANİZMALARI  320
A. İdarenin Yargısal Denetimi  320
B. İdari Usul ve İlkeleri  320
C. Kanunsuz Emir  323
III. TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMUNA BAŞVURU  324
A. Kurumsal Yapı  324
1. Kuruluşu  324
2. Görevleri  324
3. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu  325
a. Kurulun Yapısı ve Üyelerin Hukuki Statüsü  325
b. Kurulun Görev ve Yetkileri  326
B. Başvurular ve İnceleme Usulleri  327
1. Başvurular  327
2. İhlal İncelemeleri  328
3. İnceleme Yetkisi  328
4. İstişare Komisyonu ve Toplantıları  329
5. İdari Yaptırımlar  329
IV. İNSAN HAKLARI İL VE İLÇE KURULLARINA BAŞVURU  330
A. Kuruluşu  330
B. Görev ve Yetkileri  332
C. Çalışma Usulü  333
V. DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLARA BAŞVURU  333
VI. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA BAŞVURU  335
A. Kamu Denetçiliği (Ombudsman) Kavramı ve Tanım  335
B. Kurumun Oluşumu  336
C. Kurumun Görevleri  336
Ç. Kuruma Yapılacak Başvurular ve Cevaplandırılması  336
D. Kurumun Teşkilatı ve Personeli  338
VII. KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMUNA BAŞVURU  340
Bölüm 16
İNSAN HAKLARININ YARGI ORGANINA KARŞI KORUNMASI
I. YARGIYA KARŞI KORUMA GEREKLİ MİDİR?  343
II. YARGIDA BULUNMASI GEREKEN NİTELİK, ÖZELLİK VE GÜVENCELER  343
A. Yargı Bağımsızlığı  344
B. Hâkimlik Teminatı  344
III. YARGININ YÜRÜTME VE YASAMAYA KARŞI KORUNMASI  346
IV. DİĞER GÜVENCELER  346
A. Hâkimlerin Çekinmesi ve Reddi  347
B. Hâkimlerin Sorumluluğu  348
V. ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU  349
A. Kavram  349
B. Bireysel Başvuru Hakkı  350
C. Bireysel Başvuru Hakkına Sahip Olanlar  350
D. Bireysel Başvuru Hakkının Usulü  351
1. Başvuru ve Süresi  351
2. Başvurunun Kabul Edilebilirlik Şartları ve İncelenmesi  352
3. Başvurunun Esastan İncelenmesi  353
4. Karar  355
VI. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN DEVLET ORGANLARINCA
İHLALİNDEN DEVLETİN SORUMLULUĞU  356
Bölüm 17
1982 ANAYASASINDA DÜZENLENEN TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER
I. TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN ÖZNELERİ  361
A. Herkes  361
B. Vatandaşlar  361
C. Belli Kategoriler  362
Ç. Yabancılar  362
II. TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER  363
A. Kişi Hakları ve Ödevleri  363
1. Kişinin Dokunulmazlığı, Maddi ve Manevi Varlığı  363
2. Zorla Çalıştırma Yasağı  364
3. Kişi Hürriyeti ve Güvenliği  364
4. Özel Hayatın ve Haberleşmenin Gizliliği ve Korunması, Konut Dokunulmazlığı  366
5. Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti  367
6. Din ve Vicdan Hürriyeti  367
7. Düşünce ve İfade Hürriyeti  368
8. Bilim ve Sanat Hürriyeti  369
9. Basın Hürriyeti, Süreli ve Süresiz Yayın ve Cevap ve Düzeltme Hakkı  369
10. Toplantı Hak ve Hürriyetleri  371
B. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar  372
1. Ekonomik Haklar  372
2. Sosyal Haklar  373
a. Devlete Olumlu Edimlerde Bulunma Yükümlülüğü Yükleyen Sosyal Haklar  373
b. Devlete Negatif Edim Yükümlülüğü Yükleyen Sosyal Haklar  376
3. Kültürel Haklar  378
C. Siyasi Haklar ve Ödevler  379
Ç. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması  382
1. Hak Arama ve Başvuru Yolları  382
a. İdari Başvuru Yolları  382
b. Siyasi Başvuru Yolları  384
c. Yargısal Başvuru Yolları  384
2. Yargısal Güvenceler  385
Yararlanılan ve Başvuru Kaynakları  387
Kavramlar Dizini  413
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020