Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Açıklamalı – İçtihatlı
İnançlı İşlem ve Muvazaa Davaları
Mart 2017 / 7. Baskı / 1368 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 287.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 8. Şubat 2020 285.00 TL -     Sepete Ekle
   

7. baskısına ulaşan eserde, üçüncü kişilerin açtıkları muvazaa
davalarında Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Sosyal Sigortalar
Hukuku alanında yapılan muvazaalı sözleşmelere ilişkin daha geniş
açıklamalar yapılarak örnek içtihatlar konulmuş, kitap bu yönde
daha da genişletilmiş, yazara ulaşan soruların cevaplandırılması
hedeflenmiştir.

Değişen ve yeni çıkan içtihatlar hakkında yazar görüş ve
düşüncelerini açıklamış, son çıkan içtihatlar gözden geçirilerek
emsal nitelikte olanlar kitaba eklenmiştir.

Konu Başlıkları
İnançlı İşlem
Muvazaa
Taraf Muvazaası
Üçüncü Kişinin Açtığı Muvazaa Davaları
Muris Muvazaası
Nam–ı Müstear (Takma Ad)
Tenkis
Kanuna Karşı Hile (Kanundan Kaçma)
Sözleşmenin İptali
İcra İflas Kanununa Göre Sözleşmenin İptali Davaları
6183 Sayılı Kanuna Göre Sözleşmenin İptali Davaları
Davaların Birbirleri ile İlişkileri
Barkod: 9789750241994
Yayın Tarihi: Mart 2017
Baskı Sayısı:  7
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1368
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Yedinci Baskının Önsözü  7
Altıncı Baskının Önsözü  9
Beşinci Baskının Önsözü  11
Dördüncü Baskının Önsözü  13
Üçüncü Baskının Önsözü  15
İkinci Baskının Önsözü  17
Önsöz  19
Kısaltmalar  33
Birinci Bölüm
İNANÇLI İŞLEM İNANÇLI SÖZLEŞMELER
(İTİMADA DAYANAN MUAMELE)
I. KAVRAM VE TANIM  37
II. İNANÇLI İŞLEMLERİN YAPILMA NEDENLERİ  38
A. Gizlemek Amacıyla Yapılan İnançlı İşlemler  38
B. Teminat Amacıyla Yapılan İnançlı İşlemler  38
C. Alacaklıdan Mal Kaçırmak Amacıyla Yapılan İnançlı İşlemler  39
D. Kanunların Elverişsiz Hükümleri Nedeniyle Yapılan İnançlı İşlemler  40
E. Alacağın Tahsili, Bir Malın İdaresi veya Hayatın Bazı İcapları Nedeniyle Yapılan İnançlı İşlemler  41
III. İNANÇLI İŞLEMİN UNSURLARI  41
A. İnanç Sözleşmesi  41
B. Kazandırıcı İşlem (Hakkın Devri İşlemi)  43
IV. KAZANDIRICI İŞLEMİN HUKUKİ SEBEBİ VE SEBEBE BAĞLILIK (İLLİLİK) PRENSİBİ  46
V. İNANÇLI İŞLEMLERİN KONUSU  47
VI. İNANÇLI KAZANDIRMA ŞEKİLLERİ  48
A. Hakkın İnanan Tarafından Kazandırılması  48
1. Devren İktisap Suretiyle İnançlı Kazandırmalar  48
2. Tesisen İktisap Suretiyle İnançlı Kazandırmalar  49
B. Hakkın Üçüncü Şahıstan Kazanılması  49
VII. İNANÇLI İŞLEMLERİN ÇEŞİTLERİ  49
A. Saf İnançlı İşlemler  50
B. Karma İnançlı İşlemler  51
VIII. İNANÇLI İŞLEMİN İSPATI  53
IX. İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYANAN DAVALARDA ZAMANAŞIMI  57
X. İNANÇLI İLİŞKİNİN SONA ERMESİ  58
XI. İNANÇLI İŞLEMİN HÜKÜM VE SONUCU  59
A. Genel Olarak  59
B. İnançlı İşlemin Taraflar Yönünden Doğurduğu Hüküm ve Sonuçlar (İç İlişki)  60
C. İnançlı İşlemin Üçüncü Kişiler Yönünden Doğurduğu Hüküm ve Sonuçlar (Dış İlişki)  63
XII. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  64
A. İçtihatları Birleştirme Kararları  64
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları  69
C. Daire Kararları  85
İkinci Bölüm
MUVAZAA (DANIŞIKLILIK)
I. GENEL OLARAK  181
II. KAVRAM VE TANIM  182
III. MUVAZAANIN UNSURLARI  184
A. Görünüşteki Sözleşme  184
B. Muvazaa Sözleşmesi  186
C. Üçüncü Kişileri Aldatmak Kastı (Amacı)  187
D. Gizli Sözleşme  188
IV. MUVAZAANIN ÇEŞİTLERİ  189
A. Mutlak (Adi, Yalın) Muvazaa  189
B. Nispi (Mevsuf–Vasıflı) Muvazaa  190
1. Sözleşmede Muvazaa  191
2. Sözleşmenin Koşullarında Muvazaa  191
3. Tarafların Şahsında Muvazaa  194
V. MUVAZAANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI  195
A. Muvazaalı (Görünüşteki) Sözleşmenin Geçersizliği  195
B. Geçersizliğin Doğurduğu Sonuçlar  196
1. Taraflar Arasında Alacak ve Borç İlişkisi Doğurmaz  197
2. Muvazaanın Varlığı Her Zaman İddia ve İspat Edilebilir  197
3. Muvazaa İstek Olmaksızın Kendiliğinden (Resen) Göz Önünde Tutulur  199
4. Belirli Bir Zaman Geçmesi, Muvazaa Sebebinin Ortadan Kalkması veya Tarafların Olur (İcazet) Vermesi ile Muvazaalı Sözleşme Geçerli Hale Gelmez  200
a. Muvazaa İddiasının İleri Sürülmesinin Hakkın Kötüye Kullanılmasını (Hakkın Suistimalini) Teşkil Etmesi  200
b. Muvazaanın Dinlenemeyeceğine İlişkin Kanunlarda Açık Hüküm Bulunması  202
c. Kadastro Kanunlarının Getirdiği Hak Düşürücü Sürenin Geçmesi  203
d. Taşınmazı Devralan İkinci El Durumundaki Kişinin İyi Niyetli Olması  204
e. Kabul, Feragat, Sulh veya Kesin Hükmün Bulunması  204
f. Dava Açmakta Hukuki Yararın Bulunmaması  204
g. Nispi Muvazaada İkinci (Gizli) Sözleşmenin Şekle Bağlı Olmaması  204
h. Miras Bırakan Tarafından Taşınmazın Zilyetliğinin Devrinden İtibaren Tespit Tutanağının Düzenlenmesi veya Dava Tarihine Kadar On Yıllık Sürenin Geçmesi  205
VI. GİZLİ SÖZLEŞMENİN GEÇERLİ OLUP OLMAMASI  205
A. Genel Olarak  205
B. Gizli Sözleşmenin Geçerli Olması  205
C. Gizli Sözleşmenin Geçerli Olmaması  207
1. Şeklin Amacı ve Önemi  208
2. Şekle Aykırılığın Hüküm ve Sonuçları  208
a. Butlan Görüşü  208
b. Kendine Özgü Geçersizlik Görüşü  209
c. Yokluk Görüşü  209
VII. ŞEKLE BAĞLI SÖZLEŞMELERDE GÖRÜNÜŞTEKİ SÖZLEŞME İLE GİZLİ SÖZLEŞMENİN BİRBİRLERİ İLE İLİŞKİLERİ  210
VIII. MUVAZAANIN İLERİ SÜRÜLMESİ VE İSPATI  211
A. Taraflar Yönünden  211
1. Muvazaanın İleri Sürülmesi  211
2. Muvazaanın İspatı  213
B. Üçüncü Kişiler Yönünden  218
1. Muvazaanın İleri Sürülmesi  218
2. Muvazaanın İspatı  220
3. Üçüncü Şahısların Açtıkları Muvazaa Davalarından Örnekler  221
a. Önalım (Şufa) Hakkının Kullanılmasını Önlemek İçin Satışın Bağış Gibi Gösterilmesi  221
b. Şufa Hakkının Kullanılmasını Önlemek İçin Bedelin Çok Yüksek Gösterilmesi  225
c. Kiracıyı Tahliye Etmek İçin Kiralananın Muvazaalı Olarak Bir Başkasına Devredilmesi  226
d. Alacaklıdan Mal Kaçırmak Amacıyla Taşınmazın Muvazaalı Olarak Bir Başkasına Devredilmesi  227
e. Paylı Mülkiyette Paydaşlardan Birinin Payı Üzerine Muvazaalı Olarak İntifa Hakkı Tesis Etmesi  229
f. Miras Bırakanın Mirastan Mal Kaçırmak Amacıyla Tapulu Taşınmazını Aslında Bağışladığı Halde Görünüşte Yaptığı Satış, Trampa veya Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri ile Devretmesi  232
g. Satışı Vaat Edilen Taşınmazın Muvazaalı Olarak Başkasına Devredilmesi  233
h. Alacaklıdan Mal Kaçırmak İçin Otomobilin veya Traktörün Muvazaalı Olarak Başkasına Devredilmesi  234
ı. Alacaklıdan Mal Kaçırmak Amacıyla Taşınır Malların Muvazaalı Olarak Başkasına Devredilmesi  235
j. Borç İlişkisi Oluşturacak Şekilde Muvazaalı Olarak Sözleşme Yapılması, Adi veya Ticari Senet Düzenlenmesi  236
IX. MUVAZAANIN MÜMKÜN OLMADIĞI SÖZLEŞMELER  239
X. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  241
A. İçtihatları Birleştirme Kararları  241
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları  250
C. Daire Kararları  265
Üçüncü Bölüm
MURİS MUVAZAASI
I. KAVRAM VE TANIM  405
II. MURİS MUVAZAASININ UNSURLARI  406
A. Görünüşteki Sözleşme  407
B. Üçüncü Şahısları (Mirasçıları) Aldatmak Amacı  407
C. Tarafların Beyanları ile İradeleri Arasında İsteyerek Meydana Getirdikleri Uyumsuzluğu Açıklayan Muvazaa Anlaşması  412
D. Gizli Sözleşme  413
1. Genel Olarak  413
2. Gizli Sözleşmenin Şekli ve Geçerliliği  413
3. Şekle Uyulmanın Amacı ve Önemi  414
4. Şekle Aykırılığın Hüküm ve Sonuçları  415
III. ŞEKLE AYKIRILIĞIN İLERİ SÜRÜLEMEYECEĞİ HALLER  416
A. Şekil Noksanlığı Sebebiyle Sözleşmenin Geçersizliğini İleri Sürmenin Medeni Kanunun 2. Maddesi Anlamında Hakkın Kötüye Kullanılmasını Teşkil Etmesi  416
B. Kadastro (Tapulama) Kanunlarına Göre Şekil Koşulunun Tamamlanması  417
C. On Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Geçmesi  419
D. Taşınmazın İyi Niyetli Üçüncü Kişiye Devredilmesi  419
E. Miras Bırakan Tarafından Taşınmazın Zilyetliğinin Devrinden İtibaren Tespit Tutanağının Düzenlenmesi veya Dava Tarihine Kadar On Yıllık Sürenin Geçmesi  419
IV. MURİS MUVAZAASININ MİRASÇILAR YÖNÜNDEN HÜKÜM VE SONUÇLARI  420
V. MURİS MUVAZAASININ NEDENLERİ VE UYGULAMADA GÖRÜLEN ŞEKİLLERİ  422
VI. MURİS MUVAZAASI DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  431
A. Görevli Mahkeme  431
B. Yetkili Mahkeme  432
VII. MURİS MUVAZAASI DAVASINDA TARAFLAR  432
A. Davacı  432
B. Davalı  440
VIII. MURİS MUVAZAASI DAVASINDA SÜRE  441
IX. MURİS MUVAZAASINA DAYALI İPTAL VE TESCİL DAVASI İLE TENKİS DAVASI ARASINDAKİ İLİŞKİLER  442
A. Benzerlikleri  443
B. Farklılıkları  444
X. MURİS MUVAZAASI DAVASINDA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN BAŞLICA KURALLAR  448
XI. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  457
A. İçtihatları Birleştirme Kararları  457
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları  474
C. Daire Kararları  565
Dördüncü Bölüm
TENKİS
I. GENEL OLARAK  1017
II. KAVRAM VE TANIM  1018
III. TENKİS DAVALARININ HUKUKİ NİTELİĞİ  1019
IV. TENKİS DAVASINDA GÖREV VE YETKİ  1021
A. Görevli Mahkeme  1021
B. Yetkili Mahkeme  1022
V. TENKİS DAVASININ TARAFLARI  1024
A. Davacılar  1024
1. Medeni Kanunun 560. Maddesine Göre Tenkis Davası Açan Saklı Paylı Mirasçılar “Mahfuz Hisseli Mirasçılar”  1024
2. Medeni Kanunun 560. Maddesi Dışında Medeni Kanunun Özel Maddelerine Dayanarak Tenkis Davası Açabilen Saklı Paylı Mirasçılar  1025
3. Tenkis Davası Açamayacak Saklı Paylı Mirasçılar  1025
4. Saklı Paylı Mirasçılar Yerine Açılan Tenkis Davalarının Davacıları  1025
5. Özel Düzenlenen Tenkis Davalarının Davacıları  1026
B. Davalılar  1026
VI. TENKİS DAVASI AÇAMAYACAK SAKLI PAYLI MİRASÇILAR  1028
A. Mirasçılıktan Çıkarılan “Iskat Edilen” Saklı Paylı Mirasçılar  1028
B. Mirastan Feragat Eden saklı Paylı Mirasçılar  1029
C. Mirastan Yoksun Kalan Saklı Paylı Mirasçılar  1029
D. Mirası Reddeden Saklı Paylı Mirasçılar  1030
E. Miras bırakanın Ölüme Bağlı Tasarrufunda Terekesinin Mirasçılar Arasında Paylaştırılması  1030
VII. DAVACILARINA GÖRE TENKİS DAVASI TÜRLERİ  1031
A. Saklı Paylı Mirasçıların Açtıkları Tenkis Davaları  1031
B. Saklı Paylı Mirasçıların Medeni Kanunun Özel Hükümlerine Göre Açabilecekleri Tenkis Davaları  1032
1. Eşlerin Yaptıkları Mal Rejimi Sözleşmesiyle Saklı Payları Zedelenen Saklı Paylı Mirasçıların “Altsoyun” Açtıkları Tenkis Davaları  1032
2. Miras Bırakanın Terekesini İntifa Hakkı veya İrat Borcu ile Yükümlü Kılması Nedeniyle Saklı Payları Zedelenen Mirasçıların Açtıkları Tenkis Davaları  1032
3. Miras Bırakanın Ölüme Bağlı Bir Tasarrufla Ön Mirasçı Olarak Atadığı veya Belirli Mal Bıraktığı Kişiyi Mirası Artmirasçıya Geçirmekle Yükümlü Kılması ve Bu Yükümlülüğün Ön Mirasçının veya Kendisine Belirli Mal Vasiyet Edilen Kişinin Saklı Payını Zedelemesi Halinde Açılan Tenkis Davaları  1033
4. Miras Bırakanın Mirastan Feragat Eden Mirasçıya Sağlığında Terekenin Tasarruf Edilebilir Kısmını Aşan Edimlerde Bulunması Halinde Saklı Paylı Mirasçılarının Açtıkları Tenkis Davaları  1034
C. Saklı Paylı Mirasçılar Yerine Açılan Tenkis Davaları  1035
1. Genel Olarak  1035
2. Saklı Paylı Mirasçılar Yerine Alacaklılarının Açtıkları Tenkis Davaları  1035
3. Saklı Paylı Mirasçılar Yerine İflas İdarelerinin Açtıkları Tenkis Davaları  1037
4. Mirasçılıktan Çıkarılan Saklı Paylı Mirasçıların Yerine Alacaklılarının veya İflas İdarelerinin Açtıkları Tenkis Davaları  1037
5. Saklı Paylı Mirasçıların Yerlerine Kayyımlarının Açtıkları Tenkis Davaları  1037
D. Özel Düzenlenen Tenkis Davaları  1037
1. Tereke Mevcudunu veya Tasarrufu Yerine Getirme Yükümlüsüne Yapılan Kazandırmayı ya da Saklı Payı Zedeleyen Tasarruflara Karşı Tasarrufu Yerine Getirme Yükümlüsü Tarafından Açılan Tenkis Davaları  1037
2. Miras Sözleşmesiyle Mirasçı Atanan veya Lehine Vasiyet Yapılan Kişiler Tarafından Açılan Tenkis Davaları  1039
3. Ölüme Bağlı Tasarrufla Kazandırma Elde Edipte Bazı Vasiyetleri Yerine Getirmekle Yükümlü Kılınan Kişilerin Açtıkları Tenkis Davaları  1040
4. Miras Sözleşmesiyle Kazandırma Elde Edipte Bu Kazanımları Tenkise Tabi Tutulan Kişilerin Açtıkları Tenkis Davaları  1041
5. Hayat Sigortası Alacağı Hakkında Açılan Tenkis Davaları  1042
VIII. MİRASÇILAR VE SAKLI PAYLI MİRASÇILAR  1043
A. Yasal Mirasçılar  1043
B. Atanmış “Mansup” Mirasçılar  1044
C. Saklı Paylı Mirasçılar  1045
IX. TENKİS DAVASININ KONUSU  1046
A. Genel Olarak  1046
B. Ölüme Bağlı ve Sağlararası Tasarruflar  1046
X. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ÇEŞİTLERİ  1049
A. Genel Olarak  1049
B. Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar  1049
1. Vasiyetnameler  1050
a. Yapılış Şekillerine Göre Vasiyetname Çeşitleri  1050
aa. Resmi Vasiyetname  1050
bb. El Yazılı Vasiyetname  1050
cc. Sözlü Vasiyetname  1051
b. Vasiyetnameden Dönülmesi veya Vasiyetnamenin Yok Olması  1052
aa. Vasiyetnameden Dönme  1052
bb. Vasiyetnamenin Yok Edilmesi veya Yok Olması  1053
c. Konularına Göre Vasiyetname Çeşitleri  1053
aa. Genel Olarak  1053
bb. Belirli Mal Vasiyeti  1054
cc. Çeşit “Nevi” Vasiyeti  1054
dd. Seçimlik Vasiyet  1055
ee. İntifa Vasiyeti  1055
ff. Tedarik Vasiyeti  1056
gg. Alacak Vasiyeti  1057
hh. İrat Vasiyeti  1057
ii. İnfak Vasiyeti  1057
jj. İbra Vasiyeti  1058
kk. Hayat Sigortası Vasiyeti  1058
ll. Alt Vasiyet “İkinci Derecede Vasiyet”  1059
mm. Ön Vasiyet “Mirasçı Lehine Mal Vasiyeti”  1059
d. Vasiyetin Hükümleri  1060
aa. Genel Olarak  1060
bb. Dava Hakkında Zamanaşımı  1061
cc. Vasiyetin Reddi  1061
dd. Vasiyet Olunan Malda Meydana Gelen Değişiklikler  1062
e. Miras Bırakanın Alacaklıları ile Vasiyet Alacaklısının Durumu  1063
f. Mirasçıların Alacaklıları ile Vasiyet Alacaklılarının Durumu  1063
2. Miras Sözleşmeleri  1064
a. Genel Olarak  1064
b. Miras Sözleşmesinin Şekli  1065
c. Miras Sözleşmesinin Konusu  1066
d. Miras Sözleşmesinin Çeşitleri  1066
aa. Müspet “Olumlu” Miras Sözleşmeleri  1066
bb. Menfi “Olumsuz” Miras Sözleşmeleri  1067
cc. Tek Yönlü Miras Sözleşmeleri  1067
dd. İki Yönlü Miras Sözleşmesi  1068
ee. İkiden Fazla Şahıs Arasında Yapılan Miras Sözleşmeleri  1068
ff. Üçüncü Kişi Lehine Yapılan Miras Sözleşmeleri  1068
e. Miras Sözleşmesinin Sona Ermesi  1069
aa. Sözleşme ile Ortadan Kaldırma  1069
bb. Tek Taraflı Olarak Ortadan Kaldırma  1070
cc. Miras Sözleşmesinin Kanun Gereği Kendiliğinden Sona Ermesi  1073
dd. Miras Sözleşmesinin İptal Ettirilmesi  1075
ee. Miras Sözleşmelerinin Muvazaa Nedeniyle Hükümsüz Olması  1078
C. Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar “Ölüme Bağlı Tasarruflarda Konu”  1078
1. Genel Olarak  1078
2. Mirasçı Atama “Nasbı”  1079
3. Belirli Mal Bırakma “Vasiyet”  1081
a. Tarif ve Tanım  1081
b. Mirasın Kazanılması  1082
c. Vasiyet Konusunun ve Vasiyet Alacaklısının Belli Olması  1083
d. Vasiyet Alacaklısı, Vasiyet Borçlusu “Yükümlüsü”  1084
e. Vasiyetin Hükümleri  1085
4. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Koşullar ve Yüklemeler  1086
a. Genel Olarak  1086
b. Koşullara “Şartlara” Bağlı Tasarruflar  1086
aa. Geciktirici “Taliki” Koşula “Şarta” Bağlı Tasarruflar  1087
bb. Bozucu “İnfisahi” Koşula “Şarta” Bağlı Tasarruflar  1087
c. Hukuka, Ahlaka Aykırı Koşullar  1088
d. Anlamsız ve Rahatsız Edici Koşullar  1088
e. Koşulların Hüküm ve Sonuçları  1088
f. Yüklemelere “Mükellefiyetlere” Bağlı, Ölüme Bağlı Tasarruflar  1089
5. Vakıf Kurma  1090
a. Genel Olarak  1090
b. Kurulma Şekli  1091
c. Vakfın Tüzel Kişilik Kazanması  1091
d. Vakfın Lehine Yapılan Kazandırmalar Üzerinde Hak Sahibi Olma Anı  1092
6. Mirasçılıktan Çıkarma “Iskat”  1094
a. Genel Olarak  1094
b. Cezai Mirasçılıktan Çıkarma  1095
c. Mirasçılıktan Çıkarılmanın Koşulları  1098
d. Mirasçılıktan Çıkarma Şekli  1099
e. Mirasçılıktan Çıkarmanın Hükümleri  1099
f. İptal Davası  1101
g. Borç Ödemeden Acizlik Sebebiyle Mirasçılıktan Çıkarma  1102
h. Borç Ödemekten Acizlik Sebebiyle Mirasçılıktan Çıkarma Tasarrufunun İptal Olunması  1102
7. Mirastan Feragat  1104
a. Genel Olarak  1104
b. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Tarafları  1105
c. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Çeşitleri  1105
d. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Hüküm ve Sonuçları  1105
e. Mirastan Karşılıklı Feragat Eden Mirasçının miras bırakanın Alacaklılarına Karşı Sorumluluğu  1106
f. Mirastan Feragat Eden Mirasçının Saklı Pay Mirasçılarına Karşı Sorumluluğu  1107
8. Yedek Mirasçı ve art mirasçı Atamak  1108
a. Genel Olarak  1108
b. Yedek Mirasçı Atama “Alelade İkame”  1108
c. Art Mirasçı Atama “Fevkalade İkame”  1109
d. Art Mirasçı Atamanın Hükümleri  1111
e. Art Mirasçı Atamanın Saklı Payı Zedelemesi  1114
9. Hayat Sigortasının Satınalma “İştira” Bedeli  1114
10. Miras Bırakanın Ölüme Bağlı Tasarrufla Paylaştırma Kuralları Koyması  1115
XI. SAĞLARARASI KAZANDIRMALAR  1117
A. Terekeye Geri Verilmesi Kuralına Tabi İken Geri Verilmesi Mümkün Olmayan Mal ve Haklar  1117
B. Miras bırakanın Ölümünden Önce Terekenin Tasfiyesi Maksadıyla Yaptığı Kazandırmalar  1118
C. Miras Bırakanın Serbestçe Dönme “Rücu” Hakkını Saklı Tutarak Yaptığı Bağışlamalar, Ölümden Önceki Bir Yıl İçinde Adet Üzere Verilen Hediyeler Dışında Yapmış Olduğu Bağışlamalar  1118
D. Miras Bırakanın Saklı Pay Kurallarını Etkisiz Kılmak Amacıyla Yaptığı Açık Olan Kazandırmalar  1119
XII. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA, MİRASTAN FERAGAT, MİRASTAN YOKSUNLUK VE MİRASI REDDİN TASARRUF ORANINA ETKİLERİ  1121
A. Mirasçılıkta Çıkarma  1121
B. Mirastan Feragat  1122
C. Mirastan Yoksunluk  1123
D. Mirasın Reddi  1124
XIII. TEREKENİN TASARRUF EDİLEBİLİR KISMININ HESABI  1125
A. Genel Olarak  1125
B. Terekenin Aktifi  1126
1. Tereke Malları  1126
2. Terekeye Eklenecek Değerler  1126
a. Tenkise Tabi Sağlararası Kazandırmalar  1126
b. Hayat Sigortası Alacağı  1128
c. İntifa Hakkı ve İrat Borcu  1128
d. Vakıf Kurma veya Vakfa Bağış  1129
e. Çocukların Eğitim ve Öğrenim Giderleri  1129
3. Tereke Alacakları  1129
4. Faiz Alacakları  1131
C. Terekenin Pasifi  1131
1. Medeni Kanunun 507. Maddesinin 2. Fıkrasında Sayılan Borçlar  1131
a. Miras Bırakanın Borçları  1131
b. Miras Bırakanın Cenaze Giderleri  1131
c. Terekenin Mühürlenmesi ve Yazım Giderleri  1131
d. Miras Bırakan İle Birlikte Yaşayan ve Onun Tarafından Bakılan Kimselerin Üç Aylık Geçim Giderleri  1132
2. Terekenin Pasifine Eklenecek Öteki Borçlar  1133
a. Eğitimini ve Öğrenimini Tamamlamamış veya Sakatlıkları Bulunan Çocuklara Yapılan Ödeme  1133
b. Taşınmazlar Üzerindeki İpotekli Borçlar  1133
c. Karma Sözleşmelerde Alınan Bedeller  1133
XIV. TENKİSTE SIRA  1133
A. Genel Olarak  1133
B. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Tenkis  1134
C. Sağlararası Kazandırmalarda Tenkis  1137
XV. TENKİS HESABI  1138
XVI. TEREKE VE TENKİS HESİBANDA GÖZ ÖNÜNDE TUTULMASI GEREKEN BAZI ESASLAR  1145
XVII. TENKİS DAVASININ BAĞLI OLDUĞU SÜRELER  1152
XVIII. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1155
A. İçtihadı Birleştirme Kararları  1155
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları  1170
C. Daire Kararları  1205
Beşinci Bölüm
TAKMA AD (EĞRETİ AD, NAMI MÜSTEAR)
I. GENEL OLARAK  1265
II. KAVRAM VE TANIM  1267
III. HÜKÜM VE SONUÇLARI  1268
A. Namı Müsteara Muvazaa Hükümlerinin Uygulanması Gerekeceğini Kabul Eden Görüş  1270
1. Şahısta Muvazaa Görüşü  1270
2. Nispi Muvazaa Görüşü  1270
B. Namı Müsteara İnançlı İşlem Hükümlerinin Uygulanması Gerekeceğini Kabul Eden Görüş  1272
C. Namı Müsteara Dolayısı ile Temsil Hükümlerinin Uygulanması Gerektiğini Kabul Eden Görüş  1274
IV. TAKMA AD (NAMI MÜSTEAR) DAVASININ İSPAT ŞEKLİ  1275
V. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1275
A. İçtihatları Birleştirme Kararları  1275
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları  1289
C. Daire Kararları  1295
Altıncı Bölüm
KANUNDAN KAÇMA (KANUNA KARŞI HİLE)
I. GENEL OLARAK  1309
II. KAVRAM VE TANIM  1310
IIl. UNSURLARI  1311
A. Olayın Değiştirilmesi  1311
B. Kanunun Yasakladığı Bir Sonucun Elde Edilmesi  1312
C. Hile Yapma Amacı  1312
IV. HÜKÜM VE SONUÇLARI  1313
V. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1314
A. Daire Kararları  1314
Yedinci Bölüm
İCRA İFLAS KANUNUNA VE 6183 SAYILI KANUNA GÖRE
AÇILAN SÖZLEŞMENİN İPTALİ DAVALARI
I. GENEL OLARAK  1321
II. TANIM VE AMAÇ  1322
III. İPTAL DAVASININ TARAFLARI  1322
IV. İPTAL DAVASINDA YETKİ VE GÖREV  1322
V. İPTAL DAVASININ KONUSU  1323
VI. HÜKÜM VE SONUÇLARI  1323
A. İvazsız (Karşılıksız) Tasarruflar  1324
B. Aciz Halinde İken Yapılan Tasarruflar  1324
C. Hileli Tasarruflar (İİK 280)  1324
VII. İPTAL DAVALARI İLE MUVAZAAYA DAYANAN BUTLAN DAVALARI ARASINDAKİ FARKLAR  1326
VIII. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1327
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları  1327
B. Daire Kararları  1329
Sekizinci Bölüm
MUVAZAA, İNANÇLI SÖZLEŞME, NAMI MÜSTEAR,
KANUNA KARŞI HİLE VE İCRA İFLAS KANUNU İLE
6183 SAYILI KANUNA GÖRE AÇILAN İPTAL DAVALARININ
BİRBİRLERİ İLE İLİŞKİLERİ
I. MUVAZAALI VE İNANÇLI SÖZLEŞMELER ARASINDAKİ İLİŞKİLER  1343
A. Benzerlikleri  1343
1. İrade Beyanı  1343
2. Dış Görünüş  1343
3. İç İlişki  1343
4. Yükümlülük  1343
B. Farkları  1343
II. MUVAZAA İLE NAMI MÜSTEAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER  1345
A. Benzerlikleri  1345
B. Farkları  1346
III. İNANÇLI SÖZLEŞME İLE NAMI MÜSTEAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER  1346
A. Benzerlikleri  1346
B. Farkları  1346
IV. MUVAZAA İLE KANUNA KARŞI HİLE ARASINDAKİ İLİŞKİLER  1347
A. Benzerlikleri  1347
B. Farkları  1347
V. KANUNA KARŞI HİLE İLE İNANÇLI İŞLEMLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER  1348
A. Benzerlikleri  1348
B. Farkları  1348
VI. MUVAZAA DAVASI İLE İCRA İFLAS KANUNUNA VE 6183 SAYILI KANUNA GÖRE AÇILAN İPTAL DAVASI ARASINDAKİ İLİŞKİLER  1349
A. Benzerlikleri  1349
B. Farkları  1349
VII. İNANÇLI SÖZLEŞMELERİN İPTALİNE İLİŞKİN DAVA İLE İCRA İFLAS KANUNUNA VE 6183 SAYILI KANUNA GÖRE AÇILAN İPTAL DAVASI ARASINDAKİ İLİŞKİLER  1350
A. Benzerlikleri  1350
B. Farkları  1350
VIII. MUVAZAANIN HATA, HİLE, CİDDİ OLMAYAN BEYAN VE ZİHNÎ KAYITTAN FARKI  1350
A. Muvazaanın Hatadan Farkı  1350
B. Muvazaanın Hileden Farkı  1351
C. Muvazaanın Zihnî Kayıttan Farkı  1351
D. Muvazaanın Ciddi Olmayan Beyandan (Latife Beyanından) Farkı  1352
MURİS MUVAZAASI İLE TARAF MUVAZAASI ARASINDAKİ İLİŞKİLER  1353
A. Benzerlikleri  1353
B. Farkları  1353
Kaynakça  1355
Kavramlar Dizini  1359
Yazarın Diğer Eserleri  1367
 


Eraslan Özkaya
Şubat 2020
285.00 TL
Sepete Ekle
Murat Topuz
Şubat 2020
165.00 TL
Sepete Ekle
Turgut Akıntürk ...
Şubat 2020
38.00 TL
Sepete Ekle
Fatih Bilgili ...
Şubat 2020
23.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Yedinci Baskının Önsözü  7
Altıncı Baskının Önsözü  9
Beşinci Baskının Önsözü  11
Dördüncü Baskının Önsözü  13
Üçüncü Baskının Önsözü  15
İkinci Baskının Önsözü  17
Önsöz  19
Kısaltmalar  33
Birinci Bölüm
İNANÇLI İŞLEM İNANÇLI SÖZLEŞMELER
(İTİMADA DAYANAN MUAMELE)
I. KAVRAM VE TANIM  37
II. İNANÇLI İŞLEMLERİN YAPILMA NEDENLERİ  38
A. Gizlemek Amacıyla Yapılan İnançlı İşlemler  38
B. Teminat Amacıyla Yapılan İnançlı İşlemler  38
C. Alacaklıdan Mal Kaçırmak Amacıyla Yapılan İnançlı İşlemler  39
D. Kanunların Elverişsiz Hükümleri Nedeniyle Yapılan İnançlı İşlemler  40
E. Alacağın Tahsili, Bir Malın İdaresi veya Hayatın Bazı İcapları Nedeniyle Yapılan İnançlı İşlemler  41
III. İNANÇLI İŞLEMİN UNSURLARI  41
A. İnanç Sözleşmesi  41
B. Kazandırıcı İşlem (Hakkın Devri İşlemi)  43
IV. KAZANDIRICI İŞLEMİN HUKUKİ SEBEBİ VE SEBEBE BAĞLILIK (İLLİLİK) PRENSİBİ  46
V. İNANÇLI İŞLEMLERİN KONUSU  47
VI. İNANÇLI KAZANDIRMA ŞEKİLLERİ  48
A. Hakkın İnanan Tarafından Kazandırılması  48
1. Devren İktisap Suretiyle İnançlı Kazandırmalar  48
2. Tesisen İktisap Suretiyle İnançlı Kazandırmalar  49
B. Hakkın Üçüncü Şahıstan Kazanılması  49
VII. İNANÇLI İŞLEMLERİN ÇEŞİTLERİ  49
A. Saf İnançlı İşlemler  50
B. Karma İnançlı İşlemler  51
VIII. İNANÇLI İŞLEMİN İSPATI  53
IX. İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYANAN DAVALARDA ZAMANAŞIMI  57
X. İNANÇLI İLİŞKİNİN SONA ERMESİ  58
XI. İNANÇLI İŞLEMİN HÜKÜM VE SONUCU  59
A. Genel Olarak  59
B. İnançlı İşlemin Taraflar Yönünden Doğurduğu Hüküm ve Sonuçlar (İç İlişki)  60
C. İnançlı İşlemin Üçüncü Kişiler Yönünden Doğurduğu Hüküm ve Sonuçlar (Dış İlişki)  63
XII. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  64
A. İçtihatları Birleştirme Kararları  64
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları  69
C. Daire Kararları  85
İkinci Bölüm
MUVAZAA (DANIŞIKLILIK)
I. GENEL OLARAK  181
II. KAVRAM VE TANIM  182
III. MUVAZAANIN UNSURLARI  184
A. Görünüşteki Sözleşme  184
B. Muvazaa Sözleşmesi  186
C. Üçüncü Kişileri Aldatmak Kastı (Amacı)  187
D. Gizli Sözleşme  188
IV. MUVAZAANIN ÇEŞİTLERİ  189
A. Mutlak (Adi, Yalın) Muvazaa  189
B. Nispi (Mevsuf–Vasıflı) Muvazaa  190
1. Sözleşmede Muvazaa  191
2. Sözleşmenin Koşullarında Muvazaa  191
3. Tarafların Şahsında Muvazaa  194
V. MUVAZAANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI  195
A. Muvazaalı (Görünüşteki) Sözleşmenin Geçersizliği  195
B. Geçersizliğin Doğurduğu Sonuçlar  196
1. Taraflar Arasında Alacak ve Borç İlişkisi Doğurmaz  197
2. Muvazaanın Varlığı Her Zaman İddia ve İspat Edilebilir  197
3. Muvazaa İstek Olmaksızın Kendiliğinden (Resen) Göz Önünde Tutulur  199
4. Belirli Bir Zaman Geçmesi, Muvazaa Sebebinin Ortadan Kalkması veya Tarafların Olur (İcazet) Vermesi ile Muvazaalı Sözleşme Geçerli Hale Gelmez  200
a. Muvazaa İddiasının İleri Sürülmesinin Hakkın Kötüye Kullanılmasını (Hakkın Suistimalini) Teşkil Etmesi  200
b. Muvazaanın Dinlenemeyeceğine İlişkin Kanunlarda Açık Hüküm Bulunması  202
c. Kadastro Kanunlarının Getirdiği Hak Düşürücü Sürenin Geçmesi  203
d. Taşınmazı Devralan İkinci El Durumundaki Kişinin İyi Niyetli Olması  204
e. Kabul, Feragat, Sulh veya Kesin Hükmün Bulunması  204
f. Dava Açmakta Hukuki Yararın Bulunmaması  204
g. Nispi Muvazaada İkinci (Gizli) Sözleşmenin Şekle Bağlı Olmaması  204
h. Miras Bırakan Tarafından Taşınmazın Zilyetliğinin Devrinden İtibaren Tespit Tutanağının Düzenlenmesi veya Dava Tarihine Kadar On Yıllık Sürenin Geçmesi  205
VI. GİZLİ SÖZLEŞMENİN GEÇERLİ OLUP OLMAMASI  205
A. Genel Olarak  205
B. Gizli Sözleşmenin Geçerli Olması  205
C. Gizli Sözleşmenin Geçerli Olmaması  207
1. Şeklin Amacı ve Önemi  208
2. Şekle Aykırılığın Hüküm ve Sonuçları  208
a. Butlan Görüşü  208
b. Kendine Özgü Geçersizlik Görüşü  209
c. Yokluk Görüşü  209
VII. ŞEKLE BAĞLI SÖZLEŞMELERDE GÖRÜNÜŞTEKİ SÖZLEŞME İLE GİZLİ SÖZLEŞMENİN BİRBİRLERİ İLE İLİŞKİLERİ  210
VIII. MUVAZAANIN İLERİ SÜRÜLMESİ VE İSPATI  211
A. Taraflar Yönünden  211
1. Muvazaanın İleri Sürülmesi  211
2. Muvazaanın İspatı  213
B. Üçüncü Kişiler Yönünden  218
1. Muvazaanın İleri Sürülmesi  218
2. Muvazaanın İspatı  220
3. Üçüncü Şahısların Açtıkları Muvazaa Davalarından Örnekler  221
a. Önalım (Şufa) Hakkının Kullanılmasını Önlemek İçin Satışın Bağış Gibi Gösterilmesi  221
b. Şufa Hakkının Kullanılmasını Önlemek İçin Bedelin Çok Yüksek Gösterilmesi  225
c. Kiracıyı Tahliye Etmek İçin Kiralananın Muvazaalı Olarak Bir Başkasına Devredilmesi  226
d. Alacaklıdan Mal Kaçırmak Amacıyla Taşınmazın Muvazaalı Olarak Bir Başkasına Devredilmesi  227
e. Paylı Mülkiyette Paydaşlardan Birinin Payı Üzerine Muvazaalı Olarak İntifa Hakkı Tesis Etmesi  229
f. Miras Bırakanın Mirastan Mal Kaçırmak Amacıyla Tapulu Taşınmazını Aslında Bağışladığı Halde Görünüşte Yaptığı Satış, Trampa veya Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri ile Devretmesi  232
g. Satışı Vaat Edilen Taşınmazın Muvazaalı Olarak Başkasına Devredilmesi  233
h. Alacaklıdan Mal Kaçırmak İçin Otomobilin veya Traktörün Muvazaalı Olarak Başkasına Devredilmesi  234
ı. Alacaklıdan Mal Kaçırmak Amacıyla Taşınır Malların Muvazaalı Olarak Başkasına Devredilmesi  235
j. Borç İlişkisi Oluşturacak Şekilde Muvazaalı Olarak Sözleşme Yapılması, Adi veya Ticari Senet Düzenlenmesi  236
IX. MUVAZAANIN MÜMKÜN OLMADIĞI SÖZLEŞMELER  239
X. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  241
A. İçtihatları Birleştirme Kararları  241
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları  250
C. Daire Kararları  265
Üçüncü Bölüm
MURİS MUVAZAASI
I. KAVRAM VE TANIM  405
II. MURİS MUVAZAASININ UNSURLARI  406
A. Görünüşteki Sözleşme  407
B. Üçüncü Şahısları (Mirasçıları) Aldatmak Amacı  407
C. Tarafların Beyanları ile İradeleri Arasında İsteyerek Meydana Getirdikleri Uyumsuzluğu Açıklayan Muvazaa Anlaşması  412
D. Gizli Sözleşme  413
1. Genel Olarak  413
2. Gizli Sözleşmenin Şekli ve Geçerliliği  413
3. Şekle Uyulmanın Amacı ve Önemi  414
4. Şekle Aykırılığın Hüküm ve Sonuçları  415
III. ŞEKLE AYKIRILIĞIN İLERİ SÜRÜLEMEYECEĞİ HALLER  416
A. Şekil Noksanlığı Sebebiyle Sözleşmenin Geçersizliğini İleri Sürmenin Medeni Kanunun 2. Maddesi Anlamında Hakkın Kötüye Kullanılmasını Teşkil Etmesi  416
B. Kadastro (Tapulama) Kanunlarına Göre Şekil Koşulunun Tamamlanması  417
C. On Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Geçmesi  419
D. Taşınmazın İyi Niyetli Üçüncü Kişiye Devredilmesi  419
E. Miras Bırakan Tarafından Taşınmazın Zilyetliğinin Devrinden İtibaren Tespit Tutanağının Düzenlenmesi veya Dava Tarihine Kadar On Yıllık Sürenin Geçmesi  419
IV. MURİS MUVAZAASININ MİRASÇILAR YÖNÜNDEN HÜKÜM VE SONUÇLARI  420
V. MURİS MUVAZAASININ NEDENLERİ VE UYGULAMADA GÖRÜLEN ŞEKİLLERİ  422
VI. MURİS MUVAZAASI DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  431
A. Görevli Mahkeme  431
B. Yetkili Mahkeme  432
VII. MURİS MUVAZAASI DAVASINDA TARAFLAR  432
A. Davacı  432
B. Davalı  440
VIII. MURİS MUVAZAASI DAVASINDA SÜRE  441
IX. MURİS MUVAZAASINA DAYALI İPTAL VE TESCİL DAVASI İLE TENKİS DAVASI ARASINDAKİ İLİŞKİLER  442
A. Benzerlikleri  443
B. Farklılıkları  444
X. MURİS MUVAZAASI DAVASINDA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN BAŞLICA KURALLAR  448
XI. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  457
A. İçtihatları Birleştirme Kararları  457
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları  474
C. Daire Kararları  565
Dördüncü Bölüm
TENKİS
I. GENEL OLARAK  1017
II. KAVRAM VE TANIM  1018
III. TENKİS DAVALARININ HUKUKİ NİTELİĞİ  1019
IV. TENKİS DAVASINDA GÖREV VE YETKİ  1021
A. Görevli Mahkeme  1021
B. Yetkili Mahkeme  1022
V. TENKİS DAVASININ TARAFLARI  1024
A. Davacılar  1024
1. Medeni Kanunun 560. Maddesine Göre Tenkis Davası Açan Saklı Paylı Mirasçılar “Mahfuz Hisseli Mirasçılar”  1024
2. Medeni Kanunun 560. Maddesi Dışında Medeni Kanunun Özel Maddelerine Dayanarak Tenkis Davası Açabilen Saklı Paylı Mirasçılar  1025
3. Tenkis Davası Açamayacak Saklı Paylı Mirasçılar  1025
4. Saklı Paylı Mirasçılar Yerine Açılan Tenkis Davalarının Davacıları  1025
5. Özel Düzenlenen Tenkis Davalarının Davacıları  1026
B. Davalılar  1026
VI. TENKİS DAVASI AÇAMAYACAK SAKLI PAYLI MİRASÇILAR  1028
A. Mirasçılıktan Çıkarılan “Iskat Edilen” Saklı Paylı Mirasçılar  1028
B. Mirastan Feragat Eden saklı Paylı Mirasçılar  1029
C. Mirastan Yoksun Kalan Saklı Paylı Mirasçılar  1029
D. Mirası Reddeden Saklı Paylı Mirasçılar  1030
E. Miras bırakanın Ölüme Bağlı Tasarrufunda Terekesinin Mirasçılar Arasında Paylaştırılması  1030
VII. DAVACILARINA GÖRE TENKİS DAVASI TÜRLERİ  1031
A. Saklı Paylı Mirasçıların Açtıkları Tenkis Davaları  1031
B. Saklı Paylı Mirasçıların Medeni Kanunun Özel Hükümlerine Göre Açabilecekleri Tenkis Davaları  1032
1. Eşlerin Yaptıkları Mal Rejimi Sözleşmesiyle Saklı Payları Zedelenen Saklı Paylı Mirasçıların “Altsoyun” Açtıkları Tenkis Davaları  1032
2. Miras Bırakanın Terekesini İntifa Hakkı veya İrat Borcu ile Yükümlü Kılması Nedeniyle Saklı Payları Zedelenen Mirasçıların Açtıkları Tenkis Davaları  1032
3. Miras Bırakanın Ölüme Bağlı Bir Tasarrufla Ön Mirasçı Olarak Atadığı veya Belirli Mal Bıraktığı Kişiyi Mirası Artmirasçıya Geçirmekle Yükümlü Kılması ve Bu Yükümlülüğün Ön Mirasçının veya Kendisine Belirli Mal Vasiyet Edilen Kişinin Saklı Payını Zedelemesi Halinde Açılan Tenkis Davaları  1033
4. Miras Bırakanın Mirastan Feragat Eden Mirasçıya Sağlığında Terekenin Tasarruf Edilebilir Kısmını Aşan Edimlerde Bulunması Halinde Saklı Paylı Mirasçılarının Açtıkları Tenkis Davaları  1034
C. Saklı Paylı Mirasçılar Yerine Açılan Tenkis Davaları  1035
1. Genel Olarak  1035
2. Saklı Paylı Mirasçılar Yerine Alacaklılarının Açtıkları Tenkis Davaları  1035
3. Saklı Paylı Mirasçılar Yerine İflas İdarelerinin Açtıkları Tenkis Davaları  1037
4. Mirasçılıktan Çıkarılan Saklı Paylı Mirasçıların Yerine Alacaklılarının veya İflas İdarelerinin Açtıkları Tenkis Davaları  1037
5. Saklı Paylı Mirasçıların Yerlerine Kayyımlarının Açtıkları Tenkis Davaları  1037
D. Özel Düzenlenen Tenkis Davaları  1037
1. Tereke Mevcudunu veya Tasarrufu Yerine Getirme Yükümlüsüne Yapılan Kazandırmayı ya da Saklı Payı Zedeleyen Tasarruflara Karşı Tasarrufu Yerine Getirme Yükümlüsü Tarafından Açılan Tenkis Davaları  1037
2. Miras Sözleşmesiyle Mirasçı Atanan veya Lehine Vasiyet Yapılan Kişiler Tarafından Açılan Tenkis Davaları  1039
3. Ölüme Bağlı Tasarrufla Kazandırma Elde Edipte Bazı Vasiyetleri Yerine Getirmekle Yükümlü Kılınan Kişilerin Açtıkları Tenkis Davaları  1040
4. Miras Sözleşmesiyle Kazandırma Elde Edipte Bu Kazanımları Tenkise Tabi Tutulan Kişilerin Açtıkları Tenkis Davaları  1041
5. Hayat Sigortası Alacağı Hakkında Açılan Tenkis Davaları  1042
VIII. MİRASÇILAR VE SAKLI PAYLI MİRASÇILAR  1043
A. Yasal Mirasçılar  1043
B. Atanmış “Mansup” Mirasçılar  1044
C. Saklı Paylı Mirasçılar  1045
IX. TENKİS DAVASININ KONUSU  1046
A. Genel Olarak  1046
B. Ölüme Bağlı ve Sağlararası Tasarruflar  1046
X. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ÇEŞİTLERİ  1049
A. Genel Olarak  1049
B. Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar  1049
1. Vasiyetnameler  1050
a. Yapılış Şekillerine Göre Vasiyetname Çeşitleri  1050
aa. Resmi Vasiyetname  1050
bb. El Yazılı Vasiyetname  1050
cc. Sözlü Vasiyetname  1051
b. Vasiyetnameden Dönülmesi veya Vasiyetnamenin Yok Olması  1052
aa. Vasiyetnameden Dönme  1052
bb. Vasiyetnamenin Yok Edilmesi veya Yok Olması  1053
c. Konularına Göre Vasiyetname Çeşitleri  1053
aa. Genel Olarak  1053
bb. Belirli Mal Vasiyeti  1054
cc. Çeşit “Nevi” Vasiyeti  1054
dd. Seçimlik Vasiyet  1055
ee. İntifa Vasiyeti  1055
ff. Tedarik Vasiyeti  1056
gg. Alacak Vasiyeti  1057
hh. İrat Vasiyeti  1057
ii. İnfak Vasiyeti  1057
jj. İbra Vasiyeti  1058
kk. Hayat Sigortası Vasiyeti  1058
ll. Alt Vasiyet “İkinci Derecede Vasiyet”  1059
mm. Ön Vasiyet “Mirasçı Lehine Mal Vasiyeti”  1059
d. Vasiyetin Hükümleri  1060
aa. Genel Olarak  1060
bb. Dava Hakkında Zamanaşımı  1061
cc. Vasiyetin Reddi  1061
dd. Vasiyet Olunan Malda Meydana Gelen Değişiklikler  1062
e. Miras Bırakanın Alacaklıları ile Vasiyet Alacaklısının Durumu  1063
f. Mirasçıların Alacaklıları ile Vasiyet Alacaklılarının Durumu  1063
2. Miras Sözleşmeleri  1064
a. Genel Olarak  1064
b. Miras Sözleşmesinin Şekli  1065
c. Miras Sözleşmesinin Konusu  1066
d. Miras Sözleşmesinin Çeşitleri  1066
aa. Müspet “Olumlu” Miras Sözleşmeleri  1066
bb. Menfi “Olumsuz” Miras Sözleşmeleri  1067
cc. Tek Yönlü Miras Sözleşmeleri  1067
dd. İki Yönlü Miras Sözleşmesi  1068
ee. İkiden Fazla Şahıs Arasında Yapılan Miras Sözleşmeleri  1068
ff. Üçüncü Kişi Lehine Yapılan Miras Sözleşmeleri  1068
e. Miras Sözleşmesinin Sona Ermesi  1069
aa. Sözleşme ile Ortadan Kaldırma  1069
bb. Tek Taraflı Olarak Ortadan Kaldırma  1070
cc. Miras Sözleşmesinin Kanun Gereği Kendiliğinden Sona Ermesi  1073
dd. Miras Sözleşmesinin İptal Ettirilmesi  1075
ee. Miras Sözleşmelerinin Muvazaa Nedeniyle Hükümsüz Olması  1078
C. Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar “Ölüme Bağlı Tasarruflarda Konu”  1078
1. Genel Olarak  1078
2. Mirasçı Atama “Nasbı”  1079
3. Belirli Mal Bırakma “Vasiyet”  1081
a. Tarif ve Tanım  1081
b. Mirasın Kazanılması  1082
c. Vasiyet Konusunun ve Vasiyet Alacaklısının Belli Olması  1083
d. Vasiyet Alacaklısı, Vasiyet Borçlusu “Yükümlüsü”  1084
e. Vasiyetin Hükümleri  1085
4. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Koşullar ve Yüklemeler  1086
a. Genel Olarak  1086
b. Koşullara “Şartlara” Bağlı Tasarruflar  1086
aa. Geciktirici “Taliki” Koşula “Şarta” Bağlı Tasarruflar  1087
bb. Bozucu “İnfisahi” Koşula “Şarta” Bağlı Tasarruflar  1087
c. Hukuka, Ahlaka Aykırı Koşullar  1088
d. Anlamsız ve Rahatsız Edici Koşullar  1088
e. Koşulların Hüküm ve Sonuçları  1088
f. Yüklemelere “Mükellefiyetlere” Bağlı, Ölüme Bağlı Tasarruflar  1089
5. Vakıf Kurma  1090
a. Genel Olarak  1090
b. Kurulma Şekli  1091
c. Vakfın Tüzel Kişilik Kazanması  1091
d. Vakfın Lehine Yapılan Kazandırmalar Üzerinde Hak Sahibi Olma Anı  1092
6. Mirasçılıktan Çıkarma “Iskat”  1094
a. Genel Olarak  1094
b. Cezai Mirasçılıktan Çıkarma  1095
c. Mirasçılıktan Çıkarılmanın Koşulları  1098
d. Mirasçılıktan Çıkarma Şekli  1099
e. Mirasçılıktan Çıkarmanın Hükümleri  1099
f. İptal Davası  1101
g. Borç Ödemeden Acizlik Sebebiyle Mirasçılıktan Çıkarma  1102
h. Borç Ödemekten Acizlik Sebebiyle Mirasçılıktan Çıkarma Tasarrufunun İptal Olunması  1102
7. Mirastan Feragat  1104
a. Genel Olarak  1104
b. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Tarafları  1105
c. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Çeşitleri  1105
d. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Hüküm ve Sonuçları  1105
e. Mirastan Karşılıklı Feragat Eden Mirasçının miras bırakanın Alacaklılarına Karşı Sorumluluğu  1106
f. Mirastan Feragat Eden Mirasçının Saklı Pay Mirasçılarına Karşı Sorumluluğu  1107
8. Yedek Mirasçı ve art mirasçı Atamak  1108
a. Genel Olarak  1108
b. Yedek Mirasçı Atama “Alelade İkame”  1108
c. Art Mirasçı Atama “Fevkalade İkame”  1109
d. Art Mirasçı Atamanın Hükümleri  1111
e. Art Mirasçı Atamanın Saklı Payı Zedelemesi  1114
9. Hayat Sigortasının Satınalma “İştira” Bedeli  1114
10. Miras Bırakanın Ölüme Bağlı Tasarrufla Paylaştırma Kuralları Koyması  1115
XI. SAĞLARARASI KAZANDIRMALAR  1117
A. Terekeye Geri Verilmesi Kuralına Tabi İken Geri Verilmesi Mümkün Olmayan Mal ve Haklar  1117
B. Miras bırakanın Ölümünden Önce Terekenin Tasfiyesi Maksadıyla Yaptığı Kazandırmalar  1118
C. Miras Bırakanın Serbestçe Dönme “Rücu” Hakkını Saklı Tutarak Yaptığı Bağışlamalar, Ölümden Önceki Bir Yıl İçinde Adet Üzere Verilen Hediyeler Dışında Yapmış Olduğu Bağışlamalar  1118
D. Miras Bırakanın Saklı Pay Kurallarını Etkisiz Kılmak Amacıyla Yaptığı Açık Olan Kazandırmalar  1119
XII. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA, MİRASTAN FERAGAT, MİRASTAN YOKSUNLUK VE MİRASI REDDİN TASARRUF ORANINA ETKİLERİ  1121
A. Mirasçılıkta Çıkarma  1121
B. Mirastan Feragat  1122
C. Mirastan Yoksunluk  1123
D. Mirasın Reddi  1124
XIII. TEREKENİN TASARRUF EDİLEBİLİR KISMININ HESABI  1125
A. Genel Olarak  1125
B. Terekenin Aktifi  1126
1. Tereke Malları  1126
2. Terekeye Eklenecek Değerler  1126
a. Tenkise Tabi Sağlararası Kazandırmalar  1126
b. Hayat Sigortası Alacağı  1128
c. İntifa Hakkı ve İrat Borcu  1128
d. Vakıf Kurma veya Vakfa Bağış  1129
e. Çocukların Eğitim ve Öğrenim Giderleri  1129
3. Tereke Alacakları  1129
4. Faiz Alacakları  1131
C. Terekenin Pasifi  1131
1. Medeni Kanunun 507. Maddesinin 2. Fıkrasında Sayılan Borçlar  1131
a. Miras Bırakanın Borçları  1131
b. Miras Bırakanın Cenaze Giderleri  1131
c. Terekenin Mühürlenmesi ve Yazım Giderleri  1131
d. Miras Bırakan İle Birlikte Yaşayan ve Onun Tarafından Bakılan Kimselerin Üç Aylık Geçim Giderleri  1132
2. Terekenin Pasifine Eklenecek Öteki Borçlar  1133
a. Eğitimini ve Öğrenimini Tamamlamamış veya Sakatlıkları Bulunan Çocuklara Yapılan Ödeme  1133
b. Taşınmazlar Üzerindeki İpotekli Borçlar  1133
c. Karma Sözleşmelerde Alınan Bedeller  1133
XIV. TENKİSTE SIRA  1133
A. Genel Olarak  1133
B. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Tenkis  1134
C. Sağlararası Kazandırmalarda Tenkis  1137
XV. TENKİS HESABI  1138
XVI. TEREKE VE TENKİS HESİBANDA GÖZ ÖNÜNDE TUTULMASI GEREKEN BAZI ESASLAR  1145
XVII. TENKİS DAVASININ BAĞLI OLDUĞU SÜRELER  1152
XVIII. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1155
A. İçtihadı Birleştirme Kararları  1155
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları  1170
C. Daire Kararları  1205
Beşinci Bölüm
TAKMA AD (EĞRETİ AD, NAMI MÜSTEAR)
I. GENEL OLARAK  1265
II. KAVRAM VE TANIM  1267
III. HÜKÜM VE SONUÇLARI  1268
A. Namı Müsteara Muvazaa Hükümlerinin Uygulanması Gerekeceğini Kabul Eden Görüş  1270
1. Şahısta Muvazaa Görüşü  1270
2. Nispi Muvazaa Görüşü  1270
B. Namı Müsteara İnançlı İşlem Hükümlerinin Uygulanması Gerekeceğini Kabul Eden Görüş  1272
C. Namı Müsteara Dolayısı ile Temsil Hükümlerinin Uygulanması Gerektiğini Kabul Eden Görüş  1274
IV. TAKMA AD (NAMI MÜSTEAR) DAVASININ İSPAT ŞEKLİ  1275
V. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1275
A. İçtihatları Birleştirme Kararları  1275
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları  1289
C. Daire Kararları  1295
Altıncı Bölüm
KANUNDAN KAÇMA (KANUNA KARŞI HİLE)
I. GENEL OLARAK  1309
II. KAVRAM VE TANIM  1310
IIl. UNSURLARI  1311
A. Olayın Değiştirilmesi  1311
B. Kanunun Yasakladığı Bir Sonucun Elde Edilmesi  1312
C. Hile Yapma Amacı  1312
IV. HÜKÜM VE SONUÇLARI  1313
V. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1314
A. Daire Kararları  1314
Yedinci Bölüm
İCRA İFLAS KANUNUNA VE 6183 SAYILI KANUNA GÖRE
AÇILAN SÖZLEŞMENİN İPTALİ DAVALARI
I. GENEL OLARAK  1321
II. TANIM VE AMAÇ  1322
III. İPTAL DAVASININ TARAFLARI  1322
IV. İPTAL DAVASINDA YETKİ VE GÖREV  1322
V. İPTAL DAVASININ KONUSU  1323
VI. HÜKÜM VE SONUÇLARI  1323
A. İvazsız (Karşılıksız) Tasarruflar  1324
B. Aciz Halinde İken Yapılan Tasarruflar  1324
C. Hileli Tasarruflar (İİK 280)  1324
VII. İPTAL DAVALARI İLE MUVAZAAYA DAYANAN BUTLAN DAVALARI ARASINDAKİ FARKLAR  1326
VIII. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1327
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları  1327
B. Daire Kararları  1329
Sekizinci Bölüm
MUVAZAA, İNANÇLI SÖZLEŞME, NAMI MÜSTEAR,
KANUNA KARŞI HİLE VE İCRA İFLAS KANUNU İLE
6183 SAYILI KANUNA GÖRE AÇILAN İPTAL DAVALARININ
BİRBİRLERİ İLE İLİŞKİLERİ
I. MUVAZAALI VE İNANÇLI SÖZLEŞMELER ARASINDAKİ İLİŞKİLER  1343
A. Benzerlikleri  1343
1. İrade Beyanı  1343
2. Dış Görünüş  1343
3. İç İlişki  1343
4. Yükümlülük  1343
B. Farkları  1343
II. MUVAZAA İLE NAMI MÜSTEAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER  1345
A. Benzerlikleri  1345
B. Farkları  1346
III. İNANÇLI SÖZLEŞME İLE NAMI MÜSTEAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER  1346
A. Benzerlikleri  1346
B. Farkları  1346
IV. MUVAZAA İLE KANUNA KARŞI HİLE ARASINDAKİ İLİŞKİLER  1347
A. Benzerlikleri  1347
B. Farkları  1347
V. KANUNA KARŞI HİLE İLE İNANÇLI İŞLEMLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER  1348
A. Benzerlikleri  1348
B. Farkları  1348
VI. MUVAZAA DAVASI İLE İCRA İFLAS KANUNUNA VE 6183 SAYILI KANUNA GÖRE AÇILAN İPTAL DAVASI ARASINDAKİ İLİŞKİLER  1349
A. Benzerlikleri  1349
B. Farkları  1349
VII. İNANÇLI SÖZLEŞMELERİN İPTALİNE İLİŞKİN DAVA İLE İCRA İFLAS KANUNUNA VE 6183 SAYILI KANUNA GÖRE AÇILAN İPTAL DAVASI ARASINDAKİ İLİŞKİLER  1350
A. Benzerlikleri  1350
B. Farkları  1350
VIII. MUVAZAANIN HATA, HİLE, CİDDİ OLMAYAN BEYAN VE ZİHNÎ KAYITTAN FARKI  1350
A. Muvazaanın Hatadan Farkı  1350
B. Muvazaanın Hileden Farkı  1351
C. Muvazaanın Zihnî Kayıttan Farkı  1351
D. Muvazaanın Ciddi Olmayan Beyandan (Latife Beyanından) Farkı  1352
MURİS MUVAZAASI İLE TARAF MUVAZAASI ARASINDAKİ İLİŞKİLER  1353
A. Benzerlikleri  1353
B. Farkları  1353
Kaynakça  1355
Kavramlar Dizini  1359
Yazarın Diğer Eserleri  1367
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020