Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İdari Yargılama Hukuku Çözümlü Pratik Çalışmalar
Temmuz 2018 / 2. Baskı / 200 Syf.
Fiyatı: 21.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bu kitap; İdare Hukuku Çözümlü Pratik Çalışmalar kitabının devamı niteliğinde olup; sınava hazırlık amacıyla hazırlanan yardımcı bir kaynaktır.

Kavram tanımlamaları, ders kitaplarından farklı olarak genel başlık altında farklı konular karşılaştırılarak ele alınmıştır. Böylece kavramlara ilişkin karışıklıkların netleştirilerek önlenmesi amaçlanmıştır. Sonrasında ise hukuki yorumlama tekniğinin somuta indirgenerek, uygulamaya yönelik olarak kavram açıklamalarından sonra madde, olay, yargı kararı ve idari karar incelemelerine, idari bir davada dilekçe formatları ile davanın aşamalarına dair şemaya dayanan bir çalışmaya da yer verilmiştir.

Kitabın asıl amacı ise hukuk nosyonunun yargılama yani usul hukuku alanında nasıl kullanıldığını somut olarak gösterebilmektir.

Konu Başlıkları
Kavram Soruları ve Cevapları
Usule İlişkin Maddelerin Yorumu
Olay İncelemeleri
Dava Dosyasının Oluşturulması
Örnek Yargı Kararlarının İncelenmesi
İdari Karar İncelemesi
Test Soruları
Çalışmayı Kolaylaştıran Şemaya Dayalı Anlatım Örnekleri
Barkod: 9789750249426
Yayın Tarihi: Temmuz 2018
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 200
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İKİNCİ BASI ÖNSÖZ  7
BİRİNCİ BASI ÖNSÖZ  9
GİRİŞ  19
BİRİNCİ BÖLÜM
KAVRAMLAR
SORU 1: Hukuk Devleti İçerisinde İdari Yargının Yerini Açıklayınız?  23
CEVAP 1  23
SORU 2: İdari Yargının Görev Alanının Sınırları Nelerdir?  27
CEVAP 2  27
SORU 3: İdari Yargıda Husumet ve Davacı İle Davalının Belirlenmesinin Esaslarını Açıklayınız?  32
CEVAP 3  32
SORU 4: Üst Makama İdari Başvuru Suretiyle İdari İşleme İtiraz Yolunu Açıklayınız?  36
CEVAP 4  36
SORU 5: İdari Yargılama İçerisindeki Dava Türlerinin Açıklayınız?  39
CEVAP 5  39
I. İPTAL DAVASI  41
II. TAM YARGI DAVASI  44
SORU 6: İdari Yargılamada Dava Açma Sürelerini Açıklayınız?  46
CEVAP 6  46
I. İPTAL DAVASINDA DAVA AÇMA SÜRESİ  47
II. TAM YARGI DAVASINDA DAVA AÇMA SÜRESİ  50
A. İdari İşlem Nedeniyle Açılan Tam Yargı Davaları  50
B. İdari Eylem Nedeniyle Açılan Tam Yargı Davaları  51
III. DAVA AÇMA SÜRESİNİN DURMASI VE KESİLMESİ  53
A. Dava Açma Süresinin Durması  54
B. Dava Açma Süresinin Kesilmesi  54
C. Dava Açma Süresinin Uzaması  55
SORU 7: İdarenin Yargı Kararlarının Yerine Getirmesini Açıklayınız?  56
CEVAP 7  56
I. YARGI KARARININ KOŞULSUZ UYGULANMASI  57
A. Hatalı Yargı Kararına Uyma Zorunluluğu  58
B. Yargı Kararlarına Uygun İşlem Tesis Etme Zorunluluğu  59
SORU 8: İdari Yargı Alanında İspat Yükünü Açıklayınız?  60
CEVAP 8  60
SORU 9: İdari Yargı Kararlarına Karşı Başvurulabilecek Yolları ve Sürelerini Açıklayınız?  65
CEVAP 9  65
I. MAHKEMECE KARARIN AÇIKLANMASI VE YANLIŞLIKLARIN DÜZELTİLMESİ  66
A. Kararın Açıklanması  67
B. Yanlışlıkların Düzeltilmesi  68
II. OLAĞAN KANUN YOLLARI  69
A. İtiraz  69
B. İstinaf  71
C. Temyiz  74
1. Taraflarca Kararın Temyiz Edilmesi  74
a. Temyiz Nedenleri  78
aa. Hukuka Uygun Olmama (Hukuka Aykırı Olma)  78
bb. Görevli veya Yetkili Olunmayan Bir Konu Hakkında Karar Verilmiş Olması  80
cc. Yargılama Usulü Konusunda Kararın Esasını Etkileyecek Nitelikte Hatalı Veya Eksik Karar Verilmiş Olması  81
2. Kanun Yararına Temyiz  85
D. Karar Düzeltme (Tashih–i Karar)  87
III. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLU– YARGILAMANIN
YENİLENMESİ  87
A. Yargılanmanın yenilenmesi için gereken koşullar  89
1. Esas Mahkemesince Verilmiş Kesin Nitelikte Nihai Bir Karar Bulunmalıdır  89
2. Kanunda Belirlenen Sınırlı Sayıdaki Sebeplerden Biri veya Birkaçı Bulunmalıdır  89
a. Belgenin Sonradan Ele Geçmesi  90
b. Belgenin Sahteliği  90
c. Karara Esas Alınan İlamın Ortadan Kalkması  91
d. Bilirkişinin Gerçeğe Aykırı Rapor Vermesi  91
e. Hile Kullanılmış Olması  92
f. Vekil veya Temsilci olmayan Kimseler  92
g. Davaya Bakması Yasaklı Olan Hakim’in Hüküm Vermesi ya da Hükme Katılması  93
h. Birbirine Aykırı (Çelişik) Hükümler  93
i. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Aykırı Hüküm  94
j. Bireysel Başvuru Sonucunda Başvuranın Hakkın İhlal Edildiğine Karar Verilmesi  94
k. Anayasa Mahkemesince Verilen Yasa Hükmünün İptaline İlişkin Kararlar  94
3. Yargılamanın Yenilenmesi İçin Gerekli Başvuru Kanunda Belirlenen Süre İçerisinde Yapılmış Olmalıdır  95
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KANUN MADDESİNİN SINIFLANDIRILMASI VE
YORUMLANMASI
SORU  106
Maddelerin değerlendirilmesi  109
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
OLAY İNCELEMELERİ
OLAY I: İdari–Adli Yargı Görev Ayrımı  111
SORU  112
CEVAP  112
OLAY II: Yargı Kararlarının Uygulanması ve Kamu Düzeni  114
SORU  119
CEVAP  119
OLAY III:  İdarenin Cevabı İle Dava Açma Süresinin Uzaması–
Başvurudan İtibaren 6 Ay İçerisinde Dava Açılması  121
SORU  121
CEVAP  121
OLAY IV: Zımni Red Halinde Dava Açma Süresinin Hesaplanmasına Örnek Olaylar  123
OLAYI V: Dava Açma Süresi, Durma, Kesilme ve Uzama  124
SORU  125
OLAY VI: Dava Türü, Dava Açma Süreleri, Görevli ve Yetkili
Mahkeme  125
SORU  125
BEŞİNCİ BÖLÜM
DAVA DOSYASI OLUŞTURMA  127
ALTINCI BÖLÜM
YARGI KARARLARININ İNCELENMESİ
ÖRNEK KARAR 1: İDARİ YARGININ GÖREV ALANININ
BELİRLENMESİ  133
KARARIN YORUMLANMASI:  139
ÖRNEK KARAR 2: İDARİ İŞLEM TALEBİ ve DAVA AÇMA EHLİYETİ  141
KARARIN YORUMLANMASI  143
ÖRNEK KARAR 3: DAVA AÇMA EHLİYETİ  145
ÖRNEK KARAR 4: ZIMNİ REDDİN TEBLİĞ HALİNDE BULUNMADIĞI  148
ÖRNEK KARAR 5: İDAREYE KARŞI AÇILACAK TAM YARGI
DAVALARINDA HUSUMET  154
ÖRNEK KARAR 6: YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI  158
YEDİNCİ BÖLÜM
İDARİ KARAR İNCELEMESİ
BELEDİYE ENCÜMENİ KARARI  167
KARARIN İNCELENMESİ  168
SONUÇ  169
TEST SORULARI  171
DİLEKÇE FORMATLARI  187
1. DAVA DİLEKÇESİ FORMATI  187
2. İDARENİN SAVUNMA DİLEKÇESİ FORMATI  189
ŞEMALAR  191
İDARİ YARGI TEŞKİLAT ŞEMASI  191
İdare veya Üst Makama Başvuruya İlişkin Süreç  192
İdari İşlemin Yürütmenin Durdurulmasına ve İtiraza İlişkin Süreç,  193
Kanun Yollarına Başvuru Süreci  194
KAYNAKÇA  197
YAZARIN ÖZGEÇMİŞİ  199
 


Halil Kalabalık
Ocak 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
Ender Ethem Atay
Ocak 2020
37.00 TL
Sepete Ekle
Ramazan Çağlayan
Eylül 2019
99.00 TL
Sepete Ekle
Ramazan Çağlayan
Eylül 2019
35.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İKİNCİ BASI ÖNSÖZ  7
BİRİNCİ BASI ÖNSÖZ  9
GİRİŞ  19
BİRİNCİ BÖLÜM
KAVRAMLAR
SORU 1: Hukuk Devleti İçerisinde İdari Yargının Yerini Açıklayınız?  23
CEVAP 1  23
SORU 2: İdari Yargının Görev Alanının Sınırları Nelerdir?  27
CEVAP 2  27
SORU 3: İdari Yargıda Husumet ve Davacı İle Davalının Belirlenmesinin Esaslarını Açıklayınız?  32
CEVAP 3  32
SORU 4: Üst Makama İdari Başvuru Suretiyle İdari İşleme İtiraz Yolunu Açıklayınız?  36
CEVAP 4  36
SORU 5: İdari Yargılama İçerisindeki Dava Türlerinin Açıklayınız?  39
CEVAP 5  39
I. İPTAL DAVASI  41
II. TAM YARGI DAVASI  44
SORU 6: İdari Yargılamada Dava Açma Sürelerini Açıklayınız?  46
CEVAP 6  46
I. İPTAL DAVASINDA DAVA AÇMA SÜRESİ  47
II. TAM YARGI DAVASINDA DAVA AÇMA SÜRESİ  50
A. İdari İşlem Nedeniyle Açılan Tam Yargı Davaları  50
B. İdari Eylem Nedeniyle Açılan Tam Yargı Davaları  51
III. DAVA AÇMA SÜRESİNİN DURMASI VE KESİLMESİ  53
A. Dava Açma Süresinin Durması  54
B. Dava Açma Süresinin Kesilmesi  54
C. Dava Açma Süresinin Uzaması  55
SORU 7: İdarenin Yargı Kararlarının Yerine Getirmesini Açıklayınız?  56
CEVAP 7  56
I. YARGI KARARININ KOŞULSUZ UYGULANMASI  57
A. Hatalı Yargı Kararına Uyma Zorunluluğu  58
B. Yargı Kararlarına Uygun İşlem Tesis Etme Zorunluluğu  59
SORU 8: İdari Yargı Alanında İspat Yükünü Açıklayınız?  60
CEVAP 8  60
SORU 9: İdari Yargı Kararlarına Karşı Başvurulabilecek Yolları ve Sürelerini Açıklayınız?  65
CEVAP 9  65
I. MAHKEMECE KARARIN AÇIKLANMASI VE YANLIŞLIKLARIN DÜZELTİLMESİ  66
A. Kararın Açıklanması  67
B. Yanlışlıkların Düzeltilmesi  68
II. OLAĞAN KANUN YOLLARI  69
A. İtiraz  69
B. İstinaf  71
C. Temyiz  74
1. Taraflarca Kararın Temyiz Edilmesi  74
a. Temyiz Nedenleri  78
aa. Hukuka Uygun Olmama (Hukuka Aykırı Olma)  78
bb. Görevli veya Yetkili Olunmayan Bir Konu Hakkında Karar Verilmiş Olması  80
cc. Yargılama Usulü Konusunda Kararın Esasını Etkileyecek Nitelikte Hatalı Veya Eksik Karar Verilmiş Olması  81
2. Kanun Yararına Temyiz  85
D. Karar Düzeltme (Tashih–i Karar)  87
III. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLU– YARGILAMANIN
YENİLENMESİ  87
A. Yargılanmanın yenilenmesi için gereken koşullar  89
1. Esas Mahkemesince Verilmiş Kesin Nitelikte Nihai Bir Karar Bulunmalıdır  89
2. Kanunda Belirlenen Sınırlı Sayıdaki Sebeplerden Biri veya Birkaçı Bulunmalıdır  89
a. Belgenin Sonradan Ele Geçmesi  90
b. Belgenin Sahteliği  90
c. Karara Esas Alınan İlamın Ortadan Kalkması  91
d. Bilirkişinin Gerçeğe Aykırı Rapor Vermesi  91
e. Hile Kullanılmış Olması  92
f. Vekil veya Temsilci olmayan Kimseler  92
g. Davaya Bakması Yasaklı Olan Hakim’in Hüküm Vermesi ya da Hükme Katılması  93
h. Birbirine Aykırı (Çelişik) Hükümler  93
i. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Aykırı Hüküm  94
j. Bireysel Başvuru Sonucunda Başvuranın Hakkın İhlal Edildiğine Karar Verilmesi  94
k. Anayasa Mahkemesince Verilen Yasa Hükmünün İptaline İlişkin Kararlar  94
3. Yargılamanın Yenilenmesi İçin Gerekli Başvuru Kanunda Belirlenen Süre İçerisinde Yapılmış Olmalıdır  95
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KANUN MADDESİNİN SINIFLANDIRILMASI VE
YORUMLANMASI
SORU  106
Maddelerin değerlendirilmesi  109
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
OLAY İNCELEMELERİ
OLAY I: İdari–Adli Yargı Görev Ayrımı  111
SORU  112
CEVAP  112
OLAY II: Yargı Kararlarının Uygulanması ve Kamu Düzeni  114
SORU  119
CEVAP  119
OLAY III:  İdarenin Cevabı İle Dava Açma Süresinin Uzaması–
Başvurudan İtibaren 6 Ay İçerisinde Dava Açılması  121
SORU  121
CEVAP  121
OLAY IV: Zımni Red Halinde Dava Açma Süresinin Hesaplanmasına Örnek Olaylar  123
OLAYI V: Dava Açma Süresi, Durma, Kesilme ve Uzama  124
SORU  125
OLAY VI: Dava Türü, Dava Açma Süreleri, Görevli ve Yetkili
Mahkeme  125
SORU  125
BEŞİNCİ BÖLÜM
DAVA DOSYASI OLUŞTURMA  127
ALTINCI BÖLÜM
YARGI KARARLARININ İNCELENMESİ
ÖRNEK KARAR 1: İDARİ YARGININ GÖREV ALANININ
BELİRLENMESİ  133
KARARIN YORUMLANMASI:  139
ÖRNEK KARAR 2: İDARİ İŞLEM TALEBİ ve DAVA AÇMA EHLİYETİ  141
KARARIN YORUMLANMASI  143
ÖRNEK KARAR 3: DAVA AÇMA EHLİYETİ  145
ÖRNEK KARAR 4: ZIMNİ REDDİN TEBLİĞ HALİNDE BULUNMADIĞI  148
ÖRNEK KARAR 5: İDAREYE KARŞI AÇILACAK TAM YARGI
DAVALARINDA HUSUMET  154
ÖRNEK KARAR 6: YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI  158
YEDİNCİ BÖLÜM
İDARİ KARAR İNCELEMESİ
BELEDİYE ENCÜMENİ KARARI  167
KARARIN İNCELENMESİ  168
SONUÇ  169
TEST SORULARI  171
DİLEKÇE FORMATLARI  187
1. DAVA DİLEKÇESİ FORMATI  187
2. İDARENİN SAVUNMA DİLEKÇESİ FORMATI  189
ŞEMALAR  191
İDARİ YARGI TEŞKİLAT ŞEMASI  191
İdare veya Üst Makama Başvuruya İlişkin Süreç  192
İdari İşlemin Yürütmenin Durdurulmasına ve İtiraza İlişkin Süreç,  193
Kanun Yollarına Başvuru Süreci  194
KAYNAKÇA  197
YAZARIN ÖZGEÇMİŞİ  199
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020