Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Yargı Kararları Işığında
Mobbing ve İspatı
Nisan 2019 / 2. Baskı / 246 Syf.
Fiyatı: 64.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 1. Eylül 2018 66.50 TL 34.90 TL (%48)Sepete Ekle
   

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün de belirttiği üzere günümüzde en hızlı yükselen işyeri problemi olan mobbing, esasen çalışma hayatının başladığı ilk günden bu yana mevcut olan bir olgudur.

Buna karşın mobbingin son yıllarda popüler hale gelmesi, yaşanan her çatışmanın mobbing olarak algılanması sorununa yol açmaktadır. Hâlbuki mobbingin başta süreklilik ve sistematiklik unsuru, onu diğer kavramlardan ayıran en önemli özelliğidir.

Mobbinge ilişkin mevzuatımızdaki ilk yasal düzenleme olan TBK'nın 417. maddesine göre ise artık işverenin, işçilerin mobbinge uğramamaları, uğramış olanların da daha fazla zarar görmemeleri için derhâl önlem almak zorunda olduğu kabul edilmiştir.

Buna rağmen ülkemizde mobbing nedeniyle açılan çoğu dava, davranışların mobbing özelliğine sahip olmaması veya mobbingin ispat edilememesi nedeniyle reddedilmektedir. Bu itibarla Yargıtay da mobbing davalarında görüş değiştirerek mağdur lehine ispat kolaylığı getirmiş ve bu davalarda yüzde yüzlük bir ispat, diğer bir ifade ile kesin ve mutlak bir ispat aranmaması gerektiğini belirtmiştir.

Kitapta; 100'den fazla Yargıtay içtihatlarıyla öncelikle mobbing kavramı tüm yönleriyle ele alınmış, Türk özel hukuku, idare hukuku ve ceza hukukundaki normatif düzenlemeler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Sonrasında, iş sözleşmelerinin feshi başta olmak üzere iş ilişkisinde mobbingin karşılıklı hak ve borçlar üzerindeki etkisi incelenerek mobbing sürecinde açılabilecek davalar ve istenebilecek tazminat türleri değerlendirilmiş ve son olarak mobbingin nasıl ispat edilmesi gerektiği incelenmiştir.

Konu Başlıkları
Mobbing Davranışları
Mobbing Uygulanmasına Neden Olan Faktörler
İş İlişkisinde Mobbing ve Karşılıklı Hak ve Borçlar Üzerindeki Etkisi
Haklı Nedenle Fesih Açısından Mobbing
Ceza Hukuku Boyutuyla Mobbing
İdare Hukuku Boyutuyla Mobbing
Açılabilecek Dava Türleri
Talep Edilebilecek Tazminatlar
Mobbingin İspatı ve Sunulacak Deliller
Barkod: 9789750254185
Yayın Tarihi: Nisan 2019
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 246
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Basıya Önsöz  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Giriş  17
1. Bölüm:
MOBBİNG KAVRAMI
1.1. MOBBİNG KAVRAMININ KISA TARİHİ  19
1.2. MOBBİNGİN TANIMI  20
1.3. MOBBİNGİN UNSURLARI  24
1.3.1. Taraflar Arasında İş Yaşamı İle Bağlantılı Bir İlişkinin Mevcudiyeti  24
1.3.2. Tarafların Aynı İş İlişkisinde Çalışıyor Olması  24
1.3.3. Failde Mobbing Uygulama Amacı Olması  25
1.3.4. Mobbing Davranışlarının Kasıtlı Olarak Yapılması  26
1.3.5. Mobbing Davranışların Belirli Bir Süre Devam Etmesi  27
1.3.6. Mobbing Eylemlerinin Sistematik Olarak Devam Etmesi  29
1.3.7. Taraflar Arasında Güç Eşitsizliği Bulunması  30
1.4. MOBBİNG KAVRAMININ BENZER KAVRAMLARDAN FARKI  31
1.4.1. Çatışma ile Farkı  31
1.4.2. Zorbalık ile Farkı  32
1.4.3. Şiddet ile Farkı  32
1.4.4. İşyeri Stresi ile Farkı  33
1.4.5. İşyerinde Kabalık ile Farkı  33
1.4.6. Israrlı Takip ile Farkı  34
1.4.7. Sataşma ile Farkı  35
1.4.8. İşyerinde Cinsel Taciz ile Farkı  36
1.5. MOBBİNGİN TARAFLARI  37
1.5.1. Mobbing Faili  37
1.5.2. Mobbing Mağduru  38
1.5.3. Mobbing İzleyicisi  38
1.6. MOBBİNG DAVRANIŞLARININ UYGULANMA YÖNÜ  40
1.6.1. Dikey Mobbing  40
1.6.1.1. Yukarıdan Aşağıya Doğru Mobbing  40
1.6.1.2. Aşağıdan Yukarıya Doğru Mobbing  40
1.6.2. Yatay Mobbing  41
1.7. MOBBİNG UYGULANMASINA NEDEN OLAN FAKTÖRLER  42
1.7.1. Failden Kaynaklanan Faktörler  42
1.7.2. Mağdurdan Kaynaklanan Faktörler  44
1.7.3. İşletmeden Kaynaklanan Faktörler  46
1.7.4. Sosyal Faktörler  48
1.8. MOBBİNG NİTELİĞİNDEKİ DAVRANIŞ ÖRNEKLERİ  49
1.8.1. Davranış Biçimleri  49
1.8.2. Yargıtay Tarafından Kabul Edilmiş Olan Mobbing Davranışları  55
1.9. MOBBİNGİN ETKİLERİ  59
1.9.1. Mağdur Üzerindeki Etkileri  60
1.9.2. Fail Üzerindeki Etkileri  62
1.9.3. İşletme Üzerindeki Etkileri  63
1.9.4. Toplum ve Ülke Üzerindeki Etkileri  65
1.10. MOBBİNGE İLİŞKİN İSTATİSTİKİ VERİLER  66
1.10.1. Mobbingin Görülme Yaygınlığı  66
1.10.2. Davranışlara Göre Dağılımı  68
1.10.3. Sektörlere Göre Dağılımı  68
1.10.4. Yaş ve Cinsiyete Göre Dağılımı  69
1.10.5. Ekonomik Veriler  70
1.10.6. Alo 170 Hattına İlişkin Veriler  71
1.11. MOBBİNG İLE MÜCADELE STRATEJİLERİ  72
1.11.1. Bireysel Mücadele  72
1.11.2. İşletmesel Mücadele  73
1.12. ARA BÖLÜM DEĞERLENDİRMESİ  74
2. Bölüm:
MOBBİNG İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER
2.1. ULUSLARARASI BELGELERDE MOBBİNG  77
2.1.1. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde Mobbing  77
2.1.2. Avrupa Konseyi Belgelerinde Mobbing  78
2.1.3. Uluslararası Çalışma Örgütü Belgelerinde Mobbing  80
2.1.4. Avrupa Birliği Mevzuatında Mobbing  83
2.2. YABANCI ÜLKE HUKUKLARINDA MOBBİNG  85
2.2.1. Mobbingi Özel Hükümlerle Düzenleyen Ülkeler  85
2.2.1.1. İsveç  85
2.2.1.2. Belçika  86
2.2.1.3. Fransa  90
2.2.2. Mobbingi Genel Hükümlerle Düzenleyen Ülkeler  92
2.2.2.1. İngiltere  92
2.2.2.2. Amerika Birleşik Devletleri  93
2.2.2.3. İsviçre  94
2.2.2.4. Almanya  95
2.3. TÜRK HUKUKUNDA MOBBİNG  97
2.3.1. Kamu Hukukunda Mobbing  97
2.3.1.1. Anayasa Hukuku Boyutuyla Mobbing  97
2.3.1.2. Ceza Hukuku Boyutuyla Mobbing  100
2.3.1.2.1. Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma Suçu  103
2.3.1.2.2. Eziyet Suçu  104
2.3.1.2.3. Hakaret Suçu  105
2.3.1.2.4. İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu  106
2.3.1.2.5. Kasten Yaralama Suçu  107
2.3.1.2.6. Cinsel Saldırı ve Cinsel Taciz Suçu  107
2.3.1.2.7. Tehdit Suçu  108
2.3.1.3. Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nda Mobbing  109
2.3.2. İdare Hukukunda Mobbing  113
2.3.3. Özel Hukukta Mobbing  122
2.3.3.1. Medeni Hukukta Mobbing  122
2.3.3.2. Borçlar Hukukunda Mobbing  123
2.3.3.3. İş Hukukunda Mobbing  124
2.3.3.4. Başbakanlık Genelgesinde Mobbing  126
2.4. ARA BÖLÜM DEĞERLENDİRMESİ  128
3. Bölüm:
İŞ İLİŞKİSİNDE MOBBİNG VE KARŞILIKLI HAK VE
BORÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
3.1. GÖZETME BORCU AÇISINDAN MOBBİNG  131
3.1.1. Genel Olarak Gözetme Borcu  131
3.1.2. Mobbing ve Gözetme Borcu  132
3.1.2.1. İşçinin Kişilik Hakkının Korunması Açısından  134
3.1.2.2. İş Sağlığı ve Güvenliği Hükümleri Açısından  134
3.1.3. İşverenin Alabileceği Önlemler  138
3.1.4. Gözetme Borcunun İhlali Nedeniyle Doğan Sorumluluk  139
3.1.5. Gözetme Borcuna Aykırılığın Yaptırımı  142
3.2. İŞ SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ AÇISINDAN MOBBİNG  143
3.2.1. Genel Olarak Haklı Nedenle Fesih  143
3.2.2. Mobbing ve Haklı Nedenle Fesih  143
3.2.2.1. Mobbing Mağduru İşçinin İş Akdini Haklı Nedenle Feshetmesi  144
3.2.2.2. İşverenin Mobbing Yapan İşçinin İş Akdini Haklı Nedenle Feshetmesi  149
3.2.3. Fesih Hakkını Kullanma Süresi  153
3.2.4. Mobbing Nedeniyle Feshin Hukuki Sonuçları  154
3.3. KİŞİLİK HAKKININ İHLALİ AÇISINDAN MOBBİNG  155
3.3.1. Genel Olarak Kişilik Hakkı  155
3.3.2. Mobbing ve Kişilik Hakkının İhlali  156
3.3.3. Kişilik Hakkı İhlalinin Yaptırımı  157
3.4. EŞİT DAVRANMA BORCU AÇISINDAN MOBBİNG  158
3.4.1. Genel Olarak Eşit Davranma Borcu  158
3.4.2. Mobbing ve Eşit Davranma Borcu  160
3.4.3. Eşit Davranma Borcuna Aykırılığın Yaptırımı  162
3.5. ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK AÇISINDAN MOBBİNG  162
3.5.1. Genel Olarak Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik  162
3.5.2. Mobbing ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik  163
3.6. HAKSIZ FİİL AÇISINDAN MOBBİNG  165
3.7. DÜRÜSTLÜK İLKESİ AÇISINDAN MOBBİNG  166
3.7.1. Genel Olarak Dürüstlük İlkesi  166
3.7.2. Mobbing ve Dürüstlük İlkesi  167
3.7.3. Dürüstlük İlkesine Aykırılığın Yaptırımı  168
3.8. YÖNETİM HAKKI AÇISINDAN MOBBİNG  168
3.8.1. Genel Olarak Yönetim Hakkı  168
3.8.2. Mobbing ve Yönetim Hakkı  170
3.8.3. Yönetim Hakkına Aykırılığın Yaptırımı  171
3.9. SADAKAT BORCU AÇISINDAN MOBBİNG  172
3.9.1. Genel Olarak Sadakat Borcu  172
3.9.2. Mobbing ve Sadakat Borcu  173
3.9.3. Sadakat Borcuna Aykırılığın Yaptırımı  173
3.10. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI AÇISINDAN MOBBİNG  174
3.10.1. Mobbing ve İş Kazası  174
3.10.2. Mobbing ve Meslek Hastalığı  175
3.11. ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI AÇISINDAN MOBBİNG  177
3.11.1. Genel Olarak Çalışmaktan Kaçınma Hakkı  177
3.11.2. Mobbing ve Çalışmaktan Kaçınma Hakkı  178
3.12. ARA BÖLÜM DEĞERLENDİRMESİ  179
4. Bölüm:
MOBBİNG NEDENİYLE AÇILABİLECEK DAVALAR
4.1. AÇILABİLECEK DAVA TÜRLERİ  183
4.1.1. Koruyucu Davalar  183
4.1.1.1. Saldırı Tehlikesinin Önlenmesi Davası  184
4.1.1.2. Saldırıya Son Verilmesi Davası  184
4.1.1.3. Saldırının Hukuka Aykırılığının Tespiti Davası  185
4.1.2. Tazminat Davaları  186
4.1.2.1. Maddi Tazminat  186
4.1.2.2. Manevi Tazminat  191
4.1.2.3. Vekâletsiz İş Görme Davası  196
4.1.2.4. Ayrımcılık Tazminatı  197
4.1.2.5. Kötüniyet Tazminatı  198
4.1.3. İşe İade Davası  199
4.2. DAVANIN TARAFLARI  200
4.3. DAVALARDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  201
4.3.1. Görevli Mahkeme  201
4.3.2. Yetkili Mahkeme  202
4.4. DAVALARDA ZAMANAŞIMI  203
4.5. ARA BÖLÜM DEĞERLENDİRMESİ  204
5. Bölüm:
MOBBİNGİN İSPATI
5.1. GENEL OLARAK İSPAT  207
5.1.1. İspat Hakkı  207
5.1.2. İspat Yükü  209
5.1.3. Somutlaştırma Yükü  210
5.1.4. İspat Türleri  210
5.1.4.1. Doğrudan İspat  211
5.1.4.2. Dolaylı İspat  211
5.1.4.2.1. Emare ile İspat  211
5.1.4.2.2. İlk Görünüş İspatı  212
5.1.5. Delil  213
5.2. MOBBİNGİN İSPATI  213
5.2.1. Mobbingin İspat Ölçüsü  213
5.2.2. Mobbingin İspatı ve Buna İlişkin Deliller  217
5.3. ARA BÖLÜM DEĞERLENDİRMESİ  227
Sonuç  229
Kaynakça  237
Kavram Dizini  245
 


Birsen Ceyhun Özdemir ...
Şubat 2020
35.00 TL
Sepete Ekle
Jeanne S. Zechmeister
Ocak 2020
52.00 TL
Sepete Ekle
Jacob Gershoni
Ocak 2020
35.00 TL
Sepete Ekle
Abdülvahap Dabakoğlu
Kasım 2019
58.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Basıya Önsöz  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Giriş  17
1. Bölüm:
MOBBİNG KAVRAMI
1.1. MOBBİNG KAVRAMININ KISA TARİHİ  19
1.2. MOBBİNGİN TANIMI  20
1.3. MOBBİNGİN UNSURLARI  24
1.3.1. Taraflar Arasında İş Yaşamı İle Bağlantılı Bir İlişkinin Mevcudiyeti  24
1.3.2. Tarafların Aynı İş İlişkisinde Çalışıyor Olması  24
1.3.3. Failde Mobbing Uygulama Amacı Olması  25
1.3.4. Mobbing Davranışlarının Kasıtlı Olarak Yapılması  26
1.3.5. Mobbing Davranışların Belirli Bir Süre Devam Etmesi  27
1.3.6. Mobbing Eylemlerinin Sistematik Olarak Devam Etmesi  29
1.3.7. Taraflar Arasında Güç Eşitsizliği Bulunması  30
1.4. MOBBİNG KAVRAMININ BENZER KAVRAMLARDAN FARKI  31
1.4.1. Çatışma ile Farkı  31
1.4.2. Zorbalık ile Farkı  32
1.4.3. Şiddet ile Farkı  32
1.4.4. İşyeri Stresi ile Farkı  33
1.4.5. İşyerinde Kabalık ile Farkı  33
1.4.6. Israrlı Takip ile Farkı  34
1.4.7. Sataşma ile Farkı  35
1.4.8. İşyerinde Cinsel Taciz ile Farkı  36
1.5. MOBBİNGİN TARAFLARI  37
1.5.1. Mobbing Faili  37
1.5.2. Mobbing Mağduru  38
1.5.3. Mobbing İzleyicisi  38
1.6. MOBBİNG DAVRANIŞLARININ UYGULANMA YÖNÜ  40
1.6.1. Dikey Mobbing  40
1.6.1.1. Yukarıdan Aşağıya Doğru Mobbing  40
1.6.1.2. Aşağıdan Yukarıya Doğru Mobbing  40
1.6.2. Yatay Mobbing  41
1.7. MOBBİNG UYGULANMASINA NEDEN OLAN FAKTÖRLER  42
1.7.1. Failden Kaynaklanan Faktörler  42
1.7.2. Mağdurdan Kaynaklanan Faktörler  44
1.7.3. İşletmeden Kaynaklanan Faktörler  46
1.7.4. Sosyal Faktörler  48
1.8. MOBBİNG NİTELİĞİNDEKİ DAVRANIŞ ÖRNEKLERİ  49
1.8.1. Davranış Biçimleri  49
1.8.2. Yargıtay Tarafından Kabul Edilmiş Olan Mobbing Davranışları  55
1.9. MOBBİNGİN ETKİLERİ  59
1.9.1. Mağdur Üzerindeki Etkileri  60
1.9.2. Fail Üzerindeki Etkileri  62
1.9.3. İşletme Üzerindeki Etkileri  63
1.9.4. Toplum ve Ülke Üzerindeki Etkileri  65
1.10. MOBBİNGE İLİŞKİN İSTATİSTİKİ VERİLER  66
1.10.1. Mobbingin Görülme Yaygınlığı  66
1.10.2. Davranışlara Göre Dağılımı  68
1.10.3. Sektörlere Göre Dağılımı  68
1.10.4. Yaş ve Cinsiyete Göre Dağılımı  69
1.10.5. Ekonomik Veriler  70
1.10.6. Alo 170 Hattına İlişkin Veriler  71
1.11. MOBBİNG İLE MÜCADELE STRATEJİLERİ  72
1.11.1. Bireysel Mücadele  72
1.11.2. İşletmesel Mücadele  73
1.12. ARA BÖLÜM DEĞERLENDİRMESİ  74
2. Bölüm:
MOBBİNG İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER
2.1. ULUSLARARASI BELGELERDE MOBBİNG  77
2.1.1. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde Mobbing  77
2.1.2. Avrupa Konseyi Belgelerinde Mobbing  78
2.1.3. Uluslararası Çalışma Örgütü Belgelerinde Mobbing  80
2.1.4. Avrupa Birliği Mevzuatında Mobbing  83
2.2. YABANCI ÜLKE HUKUKLARINDA MOBBİNG  85
2.2.1. Mobbingi Özel Hükümlerle Düzenleyen Ülkeler  85
2.2.1.1. İsveç  85
2.2.1.2. Belçika  86
2.2.1.3. Fransa  90
2.2.2. Mobbingi Genel Hükümlerle Düzenleyen Ülkeler  92
2.2.2.1. İngiltere  92
2.2.2.2. Amerika Birleşik Devletleri  93
2.2.2.3. İsviçre  94
2.2.2.4. Almanya  95
2.3. TÜRK HUKUKUNDA MOBBİNG  97
2.3.1. Kamu Hukukunda Mobbing  97
2.3.1.1. Anayasa Hukuku Boyutuyla Mobbing  97
2.3.1.2. Ceza Hukuku Boyutuyla Mobbing  100
2.3.1.2.1. Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma Suçu  103
2.3.1.2.2. Eziyet Suçu  104
2.3.1.2.3. Hakaret Suçu  105
2.3.1.2.4. İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu  106
2.3.1.2.5. Kasten Yaralama Suçu  107
2.3.1.2.6. Cinsel Saldırı ve Cinsel Taciz Suçu  107
2.3.1.2.7. Tehdit Suçu  108
2.3.1.3. Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nda Mobbing  109
2.3.2. İdare Hukukunda Mobbing  113
2.3.3. Özel Hukukta Mobbing  122
2.3.3.1. Medeni Hukukta Mobbing  122
2.3.3.2. Borçlar Hukukunda Mobbing  123
2.3.3.3. İş Hukukunda Mobbing  124
2.3.3.4. Başbakanlık Genelgesinde Mobbing  126
2.4. ARA BÖLÜM DEĞERLENDİRMESİ  128
3. Bölüm:
İŞ İLİŞKİSİNDE MOBBİNG VE KARŞILIKLI HAK VE
BORÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
3.1. GÖZETME BORCU AÇISINDAN MOBBİNG  131
3.1.1. Genel Olarak Gözetme Borcu  131
3.1.2. Mobbing ve Gözetme Borcu  132
3.1.2.1. İşçinin Kişilik Hakkının Korunması Açısından  134
3.1.2.2. İş Sağlığı ve Güvenliği Hükümleri Açısından  134
3.1.3. İşverenin Alabileceği Önlemler  138
3.1.4. Gözetme Borcunun İhlali Nedeniyle Doğan Sorumluluk  139
3.1.5. Gözetme Borcuna Aykırılığın Yaptırımı  142
3.2. İŞ SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ AÇISINDAN MOBBİNG  143
3.2.1. Genel Olarak Haklı Nedenle Fesih  143
3.2.2. Mobbing ve Haklı Nedenle Fesih  143
3.2.2.1. Mobbing Mağduru İşçinin İş Akdini Haklı Nedenle Feshetmesi  144
3.2.2.2. İşverenin Mobbing Yapan İşçinin İş Akdini Haklı Nedenle Feshetmesi  149
3.2.3. Fesih Hakkını Kullanma Süresi  153
3.2.4. Mobbing Nedeniyle Feshin Hukuki Sonuçları  154
3.3. KİŞİLİK HAKKININ İHLALİ AÇISINDAN MOBBİNG  155
3.3.1. Genel Olarak Kişilik Hakkı  155
3.3.2. Mobbing ve Kişilik Hakkının İhlali  156
3.3.3. Kişilik Hakkı İhlalinin Yaptırımı  157
3.4. EŞİT DAVRANMA BORCU AÇISINDAN MOBBİNG  158
3.4.1. Genel Olarak Eşit Davranma Borcu  158
3.4.2. Mobbing ve Eşit Davranma Borcu  160
3.4.3. Eşit Davranma Borcuna Aykırılığın Yaptırımı  162
3.5. ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK AÇISINDAN MOBBİNG  162
3.5.1. Genel Olarak Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik  162
3.5.2. Mobbing ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik  163
3.6. HAKSIZ FİİL AÇISINDAN MOBBİNG  165
3.7. DÜRÜSTLÜK İLKESİ AÇISINDAN MOBBİNG  166
3.7.1. Genel Olarak Dürüstlük İlkesi  166
3.7.2. Mobbing ve Dürüstlük İlkesi  167
3.7.3. Dürüstlük İlkesine Aykırılığın Yaptırımı  168
3.8. YÖNETİM HAKKI AÇISINDAN MOBBİNG  168
3.8.1. Genel Olarak Yönetim Hakkı  168
3.8.2. Mobbing ve Yönetim Hakkı  170
3.8.3. Yönetim Hakkına Aykırılığın Yaptırımı  171
3.9. SADAKAT BORCU AÇISINDAN MOBBİNG  172
3.9.1. Genel Olarak Sadakat Borcu  172
3.9.2. Mobbing ve Sadakat Borcu  173
3.9.3. Sadakat Borcuna Aykırılığın Yaptırımı  173
3.10. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI AÇISINDAN MOBBİNG  174
3.10.1. Mobbing ve İş Kazası  174
3.10.2. Mobbing ve Meslek Hastalığı  175
3.11. ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI AÇISINDAN MOBBİNG  177
3.11.1. Genel Olarak Çalışmaktan Kaçınma Hakkı  177
3.11.2. Mobbing ve Çalışmaktan Kaçınma Hakkı  178
3.12. ARA BÖLÜM DEĞERLENDİRMESİ  179
4. Bölüm:
MOBBİNG NEDENİYLE AÇILABİLECEK DAVALAR
4.1. AÇILABİLECEK DAVA TÜRLERİ  183
4.1.1. Koruyucu Davalar  183
4.1.1.1. Saldırı Tehlikesinin Önlenmesi Davası  184
4.1.1.2. Saldırıya Son Verilmesi Davası  184
4.1.1.3. Saldırının Hukuka Aykırılığının Tespiti Davası  185
4.1.2. Tazminat Davaları  186
4.1.2.1. Maddi Tazminat  186
4.1.2.2. Manevi Tazminat  191
4.1.2.3. Vekâletsiz İş Görme Davası  196
4.1.2.4. Ayrımcılık Tazminatı  197
4.1.2.5. Kötüniyet Tazminatı  198
4.1.3. İşe İade Davası  199
4.2. DAVANIN TARAFLARI  200
4.3. DAVALARDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  201
4.3.1. Görevli Mahkeme  201
4.3.2. Yetkili Mahkeme  202
4.4. DAVALARDA ZAMANAŞIMI  203
4.5. ARA BÖLÜM DEĞERLENDİRMESİ  204
5. Bölüm:
MOBBİNGİN İSPATI
5.1. GENEL OLARAK İSPAT  207
5.1.1. İspat Hakkı  207
5.1.2. İspat Yükü  209
5.1.3. Somutlaştırma Yükü  210
5.1.4. İspat Türleri  210
5.1.4.1. Doğrudan İspat  211
5.1.4.2. Dolaylı İspat  211
5.1.4.2.1. Emare ile İspat  211
5.1.4.2.2. İlk Görünüş İspatı  212
5.1.5. Delil  213
5.2. MOBBİNGİN İSPATI  213
5.2.1. Mobbingin İspat Ölçüsü  213
5.2.2. Mobbingin İspatı ve Buna İlişkin Deliller  217
5.3. ARA BÖLÜM DEĞERLENDİRMESİ  227
Sonuç  229
Kaynakça  237
Kavram Dizini  245
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020