Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Vergi Hukuku
(Cumhurbaşkanlığı Sistemine Uygun)
Eylül 2018 / 10. Baskı / 288 Syf.
Fiyatı: 31.50 TL
İndirimli: 19.90 TL (%37)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 11. Eylül 2019 33.00 TL -     Sepete Ekle
 7. Şubat 2016 11.00 TL 8.90 TL (%20)Sepete Ekle
 6. Ağustos 2015 10.00 TL 7.90 TL (%21)Sepete Ekle
 5. Şubat 2015 9.00 TL 4.90 TL (%46)Sepete Ekle
   

Kitap 2018 yılı Ağustos ayı başında yürürlükte olan vergi mevzuatı ve uygulamaları dikkate alınarak hazırlanmış, konular basit ve sade bir dille anlatılmış ve çok sayıda tablo ve örnekler ile desteklenmiştir. Kitapta, işlenen konuların daha geniş bir açıdan kavranabilmesi için sadece vergi mevzuatı ile sınırlı kalınmamış, gerekli görülen yerlerde T. Medeni Kanunu, T. Ticaret Kanunu ve İcra İflas Kanunu gibi hukukun temel konuları ile bağlantılar kurularak ve mukayeseler yapılarak yararlı olabilecek açıklamalara da yer verilmiştir. Bu arada 6771 sayılı Kanunla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili olarak Anayasada yapılan ve 9 Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikler ile bu tarihten itibaren yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile getirilen düzenlemeler de açıklamalarda dikkate alınmıştır.

Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 10. baskısını yapan kitap, yazarın uzun yıllar çeşitli fakülte ve bölümlerde anlattığı "Vergi Hukuku" derslerinin notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencilerden gelen sorulardan ve 37 yıl Maliye Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı kuruluşlarda genel müdürlükten, müsteşarlığa kadar çeşitli kademelerdeki deneyimlerinden sağladığı birikimlerle yazılmıştır. Kitabın ilk dokuz baskısının ardından akademisyenler, öğrenciler ve meslek sınavlarına hazırlanan okuyuculardan gelen istek ve öneriler de dikkate alınarak, kitabın okuyucular için daha kullanışlı olması sağlanmıştır.

Çalışma, lisans ve ön lisans düzeyindeki öğrencilere yönelik hazırlanmış olsa da, konu hakkında kendisini geliştirmek, kurum sınavlarına hazırlanmak isteyen ve bilgilerini güncellemek isteyenlere de hitap etmektedir.

Konu Başlıkları
Vergi Hukukuna Giriş
Vergilendirme Süreci (Vergilendirme Hukuku)
Vergi Suç ve Cezaları (Vergi Ceza Hukuku)
Vergi Alacağının Korunması ve Zorla Tahsili (Vergi İcra Hukuku)
Vergi ve Cezalarla İlgili Yargı Öncesi İdari Çözüm Yolları
Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Aşamasında Çözümlenmesi (Vergi Yargılama Hukuku)
Barkod: 9789750249983
Yayın Tarihi: Eylül 2018
Baskı Sayısı:  10
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 288
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Tablolar  19
Kısaltmalar  21
VERGİ HUKUKU
BİRİNCİ KISIM:
VERGİ HUKUKUNA GİRİŞ
I. VERGİ HUKUKUNUN HUKUK BÜTÜNÜ İÇİNDEKİ YERİ  25
A. Genel Olarak Hukuk Kavramı  25
B. Mali Hukukun Konusu ve Kapsamı  25
C. Vergi Hukukunun Konusu ve Tanımı  26
II. VERGİ HUKUKUNUN BÖLÜMLERİ  27
A. Vergilendirme Hukuku  27
B. Vergi Ceza Hukuku  28
C. Vergi İcra Hukuku  28
D. Vergi Yargılama Hukuku  28
E. Uluslararası Vergi Hukuku  29
III. VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  29
A. Yasama Organı Tarafından Çıkartılan Kaynaklar  30
1. Anayasa  30
2. Kanunlar  32
3. Uluslararası Vergi Anlaşmaları  33
B. Yürütme Organı Tarafından Çıkartılan Kaynaklar  34
1. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  34
a. Olağanhal Kararnameleri  35
b. Olağanüstühal Kanun Hükmünde Kararnameleri  35
2. Cumhurbaşkanlığı Kararları  36
3. Tüzükler  36
4. Yönetmelikler  36
5. Genel Tebliğler  37
6. Özelge (Mukteza), Sirküler, Genelge ve Genel Yazılar  37
C. Yargı Organından Doğan Kaynaklar  38
1. Anayasa Mahkemesi Kararları  38
2. İçtihadı Birleştirme Kararları  39
3. Diğer Yargı Kararları  39
D. Diğer Kaynaklar  39
IV. VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI  40
A. Vergi Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanması  40
B. Vergi Kanunlarının Yer Bakımından Uygulanması  41
C. Vergi Kanunlarının Anlam Bakımından Uygulanması (Yorumu)  42
1. Yorum Çeşitleri  42
2. Yorum Yöntemleri  43
3. Türk Vergi Hukukunda Yorum  43
İKİNCİ KISIM:
VERGİLENDİRME SÜRECİ (Vergilendirme Hukuku)
A. Vergi Borcunun Doğması (Verginin Kanuni Unsurları)  46
B. Vergilendirme İşlemleri  46
BİRİNCİ BÖLÜM:
VERGİLENDİRMEYE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR
(Verginin Konusu, Borcun Tarafları, Hak ve Ödevleri, Süreler)
I. VERGİNİN KONUSU  49
II. VERGİ BORCU İLİŞKİSİNİN TARAFLARI  50
A. Vergi Alacaklısı :Alacaklı Kamu İdaresi  50
1. Alacaklı Kamu İdaresini Temsil Eden Daire: Vergi Dairesi  51
2. Vergi Mevzuatının Hazırlanması, Uygulanması ve Vergi Denetimi İle Görevli İdari Birimler ile Görev ve Yetkileri  52
a. Vergi Politikasının Oluşturulması ve Vergi Kanun ve Kararnamelerinin Hazırlanmasının Koordinasyonu  53
b. Vergi Kanunlarının Uygulanması  53
c. Vergi Denetiminin Yapılması  54
3. Mahalli İdarelerin Vergi İle Görevli Birimleri ile Görev ve Yetkileri  57
B. Vergi Borçlusu: Vergi Mükellefi  57
C. Vergi Sorumlusu  59
1. Vergi Sorumluluğunun Niteliği  59
a. Vergi Kesenlerin Sorumluluğu  62
aa. Genel Olarak  62
bb. Vergi Kesenlerin Ödevleri ve Sorumluluğu  63
b. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu  64
aa. Temsilcinin Tanımı  64
bb. Kanuni Temsilcinin Mükellef ve Vergi Sorumlusundan Farkı  65
cc. Gerçek Kişilerin Kanuni Temsilcilerinin Ödevleri ve Sorumluluğu  67
dd. Tüzel Kişilerin Kanuni Temsilcilerinin Ödevleri ve Sorumluluğu  68
c. Mirasçıların Ödevleri ve Sorumluluğu  70
aa. Mirasçıların Terekenin Borçlarından Sorumluluğu  70
bb. Mirasçılara İntikal Eden Şekli Ödevler  71
d. Vergi Hukukunda Müteselsil Sorumluluk  72
2. Vergi Hukukunda İradi Temsil ve Vekâlet  74
III. MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ VE HAKLARI  75
A. Mükellefin Ödevleri  75
1. Bildirimde Bulunma Ödevi  76
2. Defter Tutma Ödevi  78
3. Defter Tasdik Ettirme Ödevi  80
4. Belge Alma ve Verme Ödevi  82
a. Vergi Usul Kanununa Göre Düzenlenecek Belgeler  82
aa. Fatura  83
bb. Perakende Satış Belgeleri:Perakende Satış Fişi, Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi, Giriş Bileti, Yolcu Taşıma Bileti  84
cc. Gider Pusulası  85
dd. Müstahsil Makbuzu  85
ee. Serbest Meslek Makbuzu  85
ff. Ücret Bordrosu  86
hh. Diğer Belgeler  89
b. Hazine ve Maliye Bakanlığınca Düzenleme Zorunluluğu Getirilen Belgeler  89
c. Belge Düzenine İlişkin Cezalar  90
5. Kayıt Nizamına Uyma Ödevi  91
6. Defter – Beyan Sistemine Uyma Ödevi  92
7. Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) Kullanma Ödevi  93
8. Defter ve Belgeleri Muhafaza ve İbraz Ödevi  93
9.Tahsilât ve Ödemelerini Aracı Mali Kurumlarca Düzenlenen Belgelerle Tevsik Ödevi  94
10. Kira Tahsilat ve Ödemelerini Bankalar Aracılığı İle Yapma Ödevi  95
11. Kimlik Numarası Kullanma Ödevi  96
12. Beyanname Verme ve Beyanname İmzalatma Ödevi  96
a. Beyanname Verme Ödevi  96
b. Beyannameleri İmzalatma Ödevi  97
13. Vergi Beyannamelerini Elektronik Ortamda Gönderme Ödevi (E– Beyanname)  97
14. Vergi Levhası Alma ve Bulundurma Ödevi  98
15. Bilgi Verme Ödevi  99
B. Mükellefin Hakları  99
1. Mükelleflere Verilecek Hizmetlerle İlgili Taahhütler  100
2. Vergilendirme İşlemlerine ve Vergi Denetimine İlişkin Haklar  100
IV. VERGİ DENETİMİ  101
A. Yoklama  101
B. Vergi İncelemesi  103
1. Vergi İncelemesi Yapmaya Yetkili Olanlar  103
2. Vergi İncelemesinin Kapsamı ve İncelemede Uyulacak Esaslar  104
C. Bilgi Alma  106
V. VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER  108
A. Sürelerin Sınıflandırılması  108
1. Kanuni Süreler  109
2. İdari Süreler  109
3. Yargısal Süreler  110
B. Sürelerin Hesaplanması  110
C. Sürelerin Uzaması  111
1. Mücbir Sebepler Nedeniyle Sürelerin İşlememesi  111
2. Mükelleflere Zor Durumda Bulunma Nedeniyle Mühlet (Ek Süre) Verilmesi  112
3. Hazine ve Maliye Bakanlığınca Beyanname Verme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması  113
4. Ölüm Halinde Sürelerin Uzaması  113
5. Mali Tatil Nedeniyle Sürelerin Uzaması  114
6. Adli Tatil Nedeniyle Sürelerin Uzaması  115
VI. ZAMANAŞIMI  115
A. Genel Olarak Zamanaşımı  115
B. Vergi Hukukunda Zamanaşımı  116
1. Tarh Zamanaşımı  116
a. Tarh Zamanaşımının Durması  117
aa. Takdir Komisyonuna Başvurulması  117
bb. Mücbir Sebeb Bulunması  118
b. Tarh Zamanaşımının Başlangıcının Ertelenmesi  118
2. Tahsil Zamanaşımı  119
İKİNCİ BÖLÜM:
VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ
(Verginin Tarh, Tebliğ, Tahakkuk ve Tahsili)
1. VERGİ BORCUNUN DOĞMASI: VERGİYİ DOĞURAN OLAY  121
A. Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi ve Vergi Borcunun Doğuşu  122
B. Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Geldiği Tarihin ve Uygulanacak Hükümlerin Tesbiti  123
II. VERGİNİN TARHI (HESAPLANMASI)  124
A. Verginin Matrahı  125
B. Vergi Tarifesi  125
C. Tarh Usulleri  126
1. Beyana Dayanan Tarh (Verginin Mükellefin Beyan Ettiği Matrah Üzerinden Tarhı)  127
2. İkmalen Vergi Tarhı (Mükellefin Beyanındaki Eksiklik Tamamlanarak Yapılan Tarh)  128
3. Re’sen Vergi Tarhı (İdarece Takdir Olunan Matraha Dayanan Tarh)  129
4. Verginin İdarece Tarhı (Kanunen Belli Edilen Matrahlara Dayanan Tarh)  131
III. VERGİNİN TEBLİĞİ  131
A. Tebliğ Yapılacak Kişiler  132
B. Tebliğ Usulleri  133
1. Posta İle Tebliğ  133
2. İlan (Duyuru) Yolu İle Tebliğ  134
3. Memur Vasıtası İle Tebliğ  135
4. Dairede Tebliğ  135
5. Elektronik Ortamda Tebliğ (E– Tebligat)  135
C. Tebliğin Usulüne Göre Yapılmamasının Sonuçları  136
IV. VERGİNİN TAHAKKUKU  136
A. Mükellefin Beyanına Dayanan Tarhiyatta Verginin Tahakkuku  137
B. İkmalen, Re’sen ve İdarece Tarhiyatta Vergi ve Cezanın Tahakkuku  138
1. Tarh İşlemine Karşı Dava Açılmamışsa  138
2.Tarh İşlemine Karşı Uzlaşmaya Başvurulmuşsa  139
3.Tarh İşlemine Karşı Dava Açılmışsa  139
C. Tahakkuku Tahsile Bağlı Vergilerde Tahakkuk  141
D. Yıllık Vergilerde Tahakkuk  142
V. VERGİ BORCUNUN SONA ERMESİ  142
A. Vergi Borcunun Mükellef Tarafından Ödenmesi  143
1. Vergi Borcunun Ödeme Zamanları  143
a. Kanuni Ödeme Zamanları  143
b. Özel Ödeme Zamanları  144
aa. İkmalen, Re’sen ve İdarece Tarh ve Tahakkuk Ettirilen Vergi ve Cezaların Ödeme Zamanı  144
bb. Vergi Mahkemesinde Dava Açılması Halinde Ödeme Zamanı  145
cc. Uzlaşma Halinde Vergi ve Cezaların Ödeme Zamanı  145
dd. Memleketi Terk ve Ölüm Halinde Vergilerin Ödeme Zamanı  145
2. Vergi Borcunu Ödeme Yeri ve Ödeme Şekilleri  145
3. Fazla Alınan Vergilerin Mükellefe İadesi  147
a. Vergi Fazla Veya Yersiz Olarak Tahsil Edilmişse  148
b. İade Vergi Kanunları Uyarınca Yapılmakta İse  148
B. Vergi Borcunu Sona Erdiren Diğer Nedenler  149
1. Zamanaşımı  151
2. Vergi Hatalarını Düzeltme  151
3. Uzlaşma  151
4. Terkin  151
5. Tahakkuktan Vazgeçme  152
ÜÇÜNCÜ KISIM:
VERGİ KABAHAT VE SUÇLARI İLE
VERGİ CEZALARI (Vergi Ceza Hukuku)
A. Genel Olarak Türk Ceza Sistemi  153
B. Türk Vergi Ceza Sisteminin Yapısı  154
BİRİNCİ BÖLÜM:
VERGİ KABAHATLERİ VE CEZALARI
(Vergi İdaresi Tarafından Cezalandırılan Filler ve Cezaları)
I. VERGİ CEZALARININ ÖZELLİKLERİ  157
II. VERGİ CEZALARINDA SORUMLULUK (CEZA EHLİYETİ)  158
III. BAŞLICA VERGİ KABAHAT VE CEZALARI  160
A. Vergi Ziyaı  160
1. Vergi Ziyaının Tanımı  160
2. Vergi Ziyaının Cezası  161
B. Usulsüzlükler  161
1. Genel Usulsüzlükler ve Cezaları  162
2. Özel Usulsüzlükler ve Cezaları  163
IV. VERGİ KABAHATLERİNDE BİRLEŞME (İÇTİMA) VE TEKERRÜR  163
A. Birleşme (İçtima)  163
1. Tek Bir Fiil İle Birden Fazla Vergi Kabahati İşlenmesi  164
a. Tek Bir Fiil İle Başka Neviden Birden Fazla Vergi Ziyaına Sebeb Olunması  164
b. Tek Bir Fiil İle Hem Usulsüzlük Hem Vergi Ziyaına Sebeb Olunması  164
c. Tek Bir Fiil İle Vergi Kabahatleri ve Vergi Suçlarının Birlikte İşlenmesi  165
2. Ayrı Fiiller İle Ayrı Vergi Kabahati İşlenmesi  165
a. Ayrı Fiiller İle Başka Başka Neviden Vergi Kabahati İşlenmesi  165
b. Ayrı Fiiller İle Aynı Mahiyette Birkaç Vergi Kabahati İşlenmesi  166
B. Vergi Kabahatlerinde Tekerrür  166
V. VERGİ CEZALARININ UYGULANMASI  166
VI. VERGİ CEZALARININ ORTADAN KALKMASI  167
A. Vergi Cezası Kesilmeyen Haller  167
1. Yanılma ve Görüş Değişikliği  167
2. Mücbir Sebeb  168
3. Pişmanlık ve Islah  168
4. Ölüm  169
5. Zamanaşımı  170
B. Vergi Cezalarını Kısmen veya Tamamen Sona Erdiren Nedenler  171
1. Ödeme  171
2. İzaha Davet  171
3. Cezadan Vazgeçme  173
İKİNCİ BÖLÜM:
VERGİ SUÇLARI VE CEZALARI
(Ceza Mahkemeleri Tarafından Cezalandırılan Fiilller ve Cezaları)
I. KAÇAKÇILIK SUÇLARI  179
A. Kaçakçılık Suçlarının Tanımı  179
B. Kaçakçılık Suçlarında Cezai Sorumluluk  180
C. Kaçakçılık Suçlarının Cezası  181
D. Kaçakçılık Suçlarının Takip (Soruşturma– Kovuşturma) Usulü  182
II. VERGİ MAHREMİYETİNİ İHLAL SUÇU  183
III. MÜKELLEFLERİN ÖZEL İŞLERİNİ YAPMA SUÇU  183
DÖRDÜNCÜ KISIM:
VERGİ ALACAĞININ KORUNMASI VE
ZORLA TAHSİLİ (Vergi İcra Hukuku)
A. Kamu Alacakları İçin Ayrı Bir Takip Sistemi Uygulama Nedenleri  185
B. Kamu Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun Kapsamı  186
1. 6183 sayılı Kanuna Göre Takip ve Tahsil Edilen Vergi ve Diğer Kamu Alacakları  187
2. Bulunulan Aşamaya Göre Takip ve Tahsil Edilecek Vergi ve Diğer Kamu Alacaklarının Nevileri  189
C. Vergi ve Diğer Kamu Alacaklarının İcra Yoluyla Takibinin Özellikleri  190
BİRİNCİ BÖLÜM:
KAMU ALACAĞININ KORUNMASI VE
BORÇLUYA SAĞLANAN KOLAYLIKLAR
I. KAMU ALACAĞININ KORUNMASI İÇİN ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER  194
A. Kamu Alacağının Tahsilinin Güvence Altına Alınmasını Sağlayan Düzenlemeler  194
1. Mükellef veya Borçludan Teminat İstenmesi  195
2. İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati Haciz Yoluna Başvurulması  195
a. İhtiyati Tahakkuk  195
b. İhtiyati Haciz  197
3. Diğer Korunma Hükümleri  199
a. Rüçhan Hakkı  199
aa. Üçüncü Kişilerce Haczedilmiş Mallarda Hacze İştirak  200
bb. Kamu Alacaklarının Rehinli Alacaklar Karşısında Durumu  201
aaa. Genel Bütçeye Dahil Vergi Alacaklarının Rehnin Karşısındaki Durumu  201
bbb. Malın Aynından Doğan Vergi ve Diğer Kamu Alacakları  202
cc. Borçlunun İflâsı, Mirasın Reddi ve Terekenin Resmi Tasfiyeye Tabi Tutulması Hallerinde Rüçhan  203
dd. Kamu İdareleri Arasında Hacze İştirak  203
b. Kamu Alacağının Geri Verilecek Paralar İle Mahsubu (Takası)  203
c. Borçlunun Bazı Tasarruflarının Hükümsüz Sayılması (İptal Davaları)  204
d. Kamu Alacağının Sorumlu Sıfatıyla Ödenmesi  206
aa. Kesinti Yapanların Sorumluluğu  206
bb. Kamu Borcu Olmadığını Araştırma Zorunluluğu  206
cc. Mirasçıların Sorumluluğu  207
dd. Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu  207
ee. Kanuni Temsilcilerin ve Şirket Ortaklarının Sorumluluğu  207
B. Kamu Alacağının Değerini Korumaya Yönelik Düzenlemeler  209
1. Gecikme Faizi Uygulaması  210
2. Gecikme Zammı Uygulaması  212
II. BORÇLUNUN KORUNMASI VE BORÇLUYA SAĞLANAN KOLAYLIKLAR  215
A. Kamu Alacağının Tecili (Ertelenmesi)  215
B. Kamu Alacağının Terkini (Silinmesi)  217
1. Doğal Afetler Nedeniyle Terkin  218
2. Tahsil İmkânsızlığı Nedeniyle Terkin  218
C. Vergi ve Cezaların Affı  219
İKİNCİ BÖLÜM:
KAMU ALACAKLARININ CEBREN (ZORLA) TAHSİLİ
I. TEMİNATIN PARAYA ÇEVRİLMESİ VE KEFİLİN TAKİBİ  222
II. BORÇLUNUN HACİZ YOLUYLA TAKİBİ  222
A. Ödeme Emri Tebliği  223
B. Mal Bildiriminde Bulunulması  225
C. Haczin Uygulanması  226
D. Haczedilen Mallara Karşı İstihkak İddiaları  227
E. Paraya Çevirme  228
III. BORÇLUNUN İFLASININ İSTENMESİ  229
IV. BORÇLU HAKKINDA KONKORDATO KARARI VERİLMESİ  230
V. KAMU ALACAĞININ TAHSİLİ SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN UYUŞMAZLIKLAR  231
BEŞİNCİ KISIM:
VERGİ VE CEZALARLA İLGİLİ YARGI ÖNCESİ
İDARİ ÇÖZÜM YOLLARI
I. HATALARI DÜZELTME  235
A. Hesap Hataları  235
B. Vergilendirme Hataları  236
C. Vergi Hatalarının Ortaya Çıkarılması ve İdari Yoldan Düzeltilmesi  237
1. Düzeltme Yetkisi  237
2. Düzeltmede Zamanaşımı  237
3. Hataların Düzeltilmesi ve Şikâyet Başvurusu  237
a. Re’sen Düzeltme  238
b. Mükellefin Talebi Üzerine Düzeltme  238
aa. Dava Açma Süresi Geçmemiş İse  238
bb. Hatalı İşlemle İlgili Dava Açma Süresi Geçmiş İse  238
II. CEZALARDA İNDİRİM  239
III. UZLAŞMA  240
A. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma  241
B. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma  243
ALTINCI KISIM:
VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ YARGI AŞAMASINDA ÇÖZÜMLENMESİ (Vergi Yargılama Hukuku)
I. VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ KAYNAĞI  247
A. Tarhiyat Aşamasındaki Uyuşmazlıklar  247
B. Tahsilat Aşamasındaki Uyuşmazlıklar  248
II. VERGİ DAVASI KAVRAMI VE NİTELİĞİ  248
III. TÜRK VERGİ YARGI SİSTEMİ  249
A. Genel Olarak  249
B. İstinaf Sisteminde Yargılamanın Nitelikleri  249
IV. VERGİ MAHKEMELERİ VE YARGILAMA USULÜ  253
A. Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu  253
B. Vergi Davalarında Görevli Mahkeme  253
C. Vergi Davalarında Yetkili Mahkeme  254
D. Vergi Mahkemelerinde Yargılama Usulü  255
1. Vergi Davasının Konusu  255
2. Dava Açmaya Yetkili Olanlar (Davanın Tarafları)  256
3.Vergi Davasını Açma Süreleri  257
a. Özel Dava Açma Süreleri  257
b. Dava Açma Sürelerinin Başlangıcı  258
4. Vergi Davasının Açılması  259
a. Vergi Davasının Açılması İçin İlgili İdareye Başvurma Zorunluluğu Olan Haller  259
b. Dava Açmanın Tahsilata Etkisi  260
aa. Tarh Aşamasındaki Uyuşmazlıklarda  260
bb. Tahsil Aşamasındaki Uyuşmazlıklarda  260
5. Vergi Davasının Görülmesi  261
a. Dava Dilekçeleri Üzerine İlk İnceleme ve Taraflara Tebligat  261
b. Vergi Davasının Görülmesi ve Karara Bağlanması  261
6.Vergi Mahkemesinin Vereceği Kararlar  262
7. Vergi Mahkemesi Kararının Sonuçları  262
a. Vergi Dairesince Yapılacak İşlemler  262
b. Kanun Yollarına Başvurulması  263
V. BÖLGE İDAREMAHKEMELERİ VE İSTİNAF İNCELEMESİ  263
A. Bölge İdare Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri  263
B. Bölge İdare Mahkemesine Başvurulması  264
C. Bölge İdare Mahkemesinde İstinaf İncelemesi  264
1. Ön İnceleme Yapılması  264
2. İstinaf Başvurusunun Görüşülmesi (Hukuki ve Maddi Denetim)  264
VI. DANIŞTAY VE TEMYİZ İNCELEMESİ  265
A. Danıştay’ın Kuruluş ve Görevleri  265
B. İstinaf (Bölge İdare Mahkemesi) Kararlarının Temyiz Edilmesi  266
C. Temyiz Talebi Hakkında Ön İnceleme Yapılması  267
D. Temyiz Başvurusunun Görüşülmesi ve Karara Bağlanması (Hukuki Denetim)  267
E. Danıştay Kararının Sonuçları  268
F. Yargılama Giderlerinin Ödenmesi  269
VII. VERGİ YARGI ORGANLARININ KARARLARINA KARŞI BAŞVURULABİLECEK KANUN YOLLARI  269
A. Olağan Kanun Yolları  269
B. Olağanüstü Kanun Yolları  270
VIII. VERGİ YARGILAMASINDA DELİL VE İSPAT  271
A. Delil  271
B. İspat  272
IX. YARGILAMA GİDERLERİ  273
A. Genel Olarak Yargılama Giderleri  273
B. Vergi Yargısı Harçları  274
Kaynakça  277
Kavram Dizini  281
Erdoğan ÖNER'in Yayınlanmış Eserleri  288
 


Coşkun Can Aktan
Eylül 2019
21.00 TL
Sepete Ekle
S. Ateş Oktar
Şubat 2019
45.00 TL
Sepete Ekle
Muhsin Koçak
Nisan 2018
74.00 TL
Sepete Ekle
Şenol Kocaer
Ocak 2018
171.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Tablolar  19
Kısaltmalar  21
VERGİ HUKUKU
BİRİNCİ KISIM:
VERGİ HUKUKUNA GİRİŞ
I. VERGİ HUKUKUNUN HUKUK BÜTÜNÜ İÇİNDEKİ YERİ  25
A. Genel Olarak Hukuk Kavramı  25
B. Mali Hukukun Konusu ve Kapsamı  25
C. Vergi Hukukunun Konusu ve Tanımı  26
II. VERGİ HUKUKUNUN BÖLÜMLERİ  27
A. Vergilendirme Hukuku  27
B. Vergi Ceza Hukuku  28
C. Vergi İcra Hukuku  28
D. Vergi Yargılama Hukuku  28
E. Uluslararası Vergi Hukuku  29
III. VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  29
A. Yasama Organı Tarafından Çıkartılan Kaynaklar  30
1. Anayasa  30
2. Kanunlar  32
3. Uluslararası Vergi Anlaşmaları  33
B. Yürütme Organı Tarafından Çıkartılan Kaynaklar  34
1. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  34
a. Olağanhal Kararnameleri  35
b. Olağanüstühal Kanun Hükmünde Kararnameleri  35
2. Cumhurbaşkanlığı Kararları  36
3. Tüzükler  36
4. Yönetmelikler  36
5. Genel Tebliğler  37
6. Özelge (Mukteza), Sirküler, Genelge ve Genel Yazılar  37
C. Yargı Organından Doğan Kaynaklar  38
1. Anayasa Mahkemesi Kararları  38
2. İçtihadı Birleştirme Kararları  39
3. Diğer Yargı Kararları  39
D. Diğer Kaynaklar  39
IV. VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI  40
A. Vergi Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanması  40
B. Vergi Kanunlarının Yer Bakımından Uygulanması  41
C. Vergi Kanunlarının Anlam Bakımından Uygulanması (Yorumu)  42
1. Yorum Çeşitleri  42
2. Yorum Yöntemleri  43
3. Türk Vergi Hukukunda Yorum  43
İKİNCİ KISIM:
VERGİLENDİRME SÜRECİ (Vergilendirme Hukuku)
A. Vergi Borcunun Doğması (Verginin Kanuni Unsurları)  46
B. Vergilendirme İşlemleri  46
BİRİNCİ BÖLÜM:
VERGİLENDİRMEYE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR
(Verginin Konusu, Borcun Tarafları, Hak ve Ödevleri, Süreler)
I. VERGİNİN KONUSU  49
II. VERGİ BORCU İLİŞKİSİNİN TARAFLARI  50
A. Vergi Alacaklısı :Alacaklı Kamu İdaresi  50
1. Alacaklı Kamu İdaresini Temsil Eden Daire: Vergi Dairesi  51
2. Vergi Mevzuatının Hazırlanması, Uygulanması ve Vergi Denetimi İle Görevli İdari Birimler ile Görev ve Yetkileri  52
a. Vergi Politikasının Oluşturulması ve Vergi Kanun ve Kararnamelerinin Hazırlanmasının Koordinasyonu  53
b. Vergi Kanunlarının Uygulanması  53
c. Vergi Denetiminin Yapılması  54
3. Mahalli İdarelerin Vergi İle Görevli Birimleri ile Görev ve Yetkileri  57
B. Vergi Borçlusu: Vergi Mükellefi  57
C. Vergi Sorumlusu  59
1. Vergi Sorumluluğunun Niteliği  59
a. Vergi Kesenlerin Sorumluluğu  62
aa. Genel Olarak  62
bb. Vergi Kesenlerin Ödevleri ve Sorumluluğu  63
b. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu  64
aa. Temsilcinin Tanımı  64
bb. Kanuni Temsilcinin Mükellef ve Vergi Sorumlusundan Farkı  65
cc. Gerçek Kişilerin Kanuni Temsilcilerinin Ödevleri ve Sorumluluğu  67
dd. Tüzel Kişilerin Kanuni Temsilcilerinin Ödevleri ve Sorumluluğu  68
c. Mirasçıların Ödevleri ve Sorumluluğu  70
aa. Mirasçıların Terekenin Borçlarından Sorumluluğu  70
bb. Mirasçılara İntikal Eden Şekli Ödevler  71
d. Vergi Hukukunda Müteselsil Sorumluluk  72
2. Vergi Hukukunda İradi Temsil ve Vekâlet  74
III. MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ VE HAKLARI  75
A. Mükellefin Ödevleri  75
1. Bildirimde Bulunma Ödevi  76
2. Defter Tutma Ödevi  78
3. Defter Tasdik Ettirme Ödevi  80
4. Belge Alma ve Verme Ödevi  82
a. Vergi Usul Kanununa Göre Düzenlenecek Belgeler  82
aa. Fatura  83
bb. Perakende Satış Belgeleri:Perakende Satış Fişi, Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi, Giriş Bileti, Yolcu Taşıma Bileti  84
cc. Gider Pusulası  85
dd. Müstahsil Makbuzu  85
ee. Serbest Meslek Makbuzu  85
ff. Ücret Bordrosu  86
hh. Diğer Belgeler  89
b. Hazine ve Maliye Bakanlığınca Düzenleme Zorunluluğu Getirilen Belgeler  89
c. Belge Düzenine İlişkin Cezalar  90
5. Kayıt Nizamına Uyma Ödevi  91
6. Defter – Beyan Sistemine Uyma Ödevi  92
7. Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) Kullanma Ödevi  93
8. Defter ve Belgeleri Muhafaza ve İbraz Ödevi  93
9.Tahsilât ve Ödemelerini Aracı Mali Kurumlarca Düzenlenen Belgelerle Tevsik Ödevi  94
10. Kira Tahsilat ve Ödemelerini Bankalar Aracılığı İle Yapma Ödevi  95
11. Kimlik Numarası Kullanma Ödevi  96
12. Beyanname Verme ve Beyanname İmzalatma Ödevi  96
a. Beyanname Verme Ödevi  96
b. Beyannameleri İmzalatma Ödevi  97
13. Vergi Beyannamelerini Elektronik Ortamda Gönderme Ödevi (E– Beyanname)  97
14. Vergi Levhası Alma ve Bulundurma Ödevi  98
15. Bilgi Verme Ödevi  99
B. Mükellefin Hakları  99
1. Mükelleflere Verilecek Hizmetlerle İlgili Taahhütler  100
2. Vergilendirme İşlemlerine ve Vergi Denetimine İlişkin Haklar  100
IV. VERGİ DENETİMİ  101
A. Yoklama  101
B. Vergi İncelemesi  103
1. Vergi İncelemesi Yapmaya Yetkili Olanlar  103
2. Vergi İncelemesinin Kapsamı ve İncelemede Uyulacak Esaslar  104
C. Bilgi Alma  106
V. VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER  108
A. Sürelerin Sınıflandırılması  108
1. Kanuni Süreler  109
2. İdari Süreler  109
3. Yargısal Süreler  110
B. Sürelerin Hesaplanması  110
C. Sürelerin Uzaması  111
1. Mücbir Sebepler Nedeniyle Sürelerin İşlememesi  111
2. Mükelleflere Zor Durumda Bulunma Nedeniyle Mühlet (Ek Süre) Verilmesi  112
3. Hazine ve Maliye Bakanlığınca Beyanname Verme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması  113
4. Ölüm Halinde Sürelerin Uzaması  113
5. Mali Tatil Nedeniyle Sürelerin Uzaması  114
6. Adli Tatil Nedeniyle Sürelerin Uzaması  115
VI. ZAMANAŞIMI  115
A. Genel Olarak Zamanaşımı  115
B. Vergi Hukukunda Zamanaşımı  116
1. Tarh Zamanaşımı  116
a. Tarh Zamanaşımının Durması  117
aa. Takdir Komisyonuna Başvurulması  117
bb. Mücbir Sebeb Bulunması  118
b. Tarh Zamanaşımının Başlangıcının Ertelenmesi  118
2. Tahsil Zamanaşımı  119
İKİNCİ BÖLÜM:
VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ
(Verginin Tarh, Tebliğ, Tahakkuk ve Tahsili)
1. VERGİ BORCUNUN DOĞMASI: VERGİYİ DOĞURAN OLAY  121
A. Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi ve Vergi Borcunun Doğuşu  122
B. Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Geldiği Tarihin ve Uygulanacak Hükümlerin Tesbiti  123
II. VERGİNİN TARHI (HESAPLANMASI)  124
A. Verginin Matrahı  125
B. Vergi Tarifesi  125
C. Tarh Usulleri  126
1. Beyana Dayanan Tarh (Verginin Mükellefin Beyan Ettiği Matrah Üzerinden Tarhı)  127
2. İkmalen Vergi Tarhı (Mükellefin Beyanındaki Eksiklik Tamamlanarak Yapılan Tarh)  128
3. Re’sen Vergi Tarhı (İdarece Takdir Olunan Matraha Dayanan Tarh)  129
4. Verginin İdarece Tarhı (Kanunen Belli Edilen Matrahlara Dayanan Tarh)  131
III. VERGİNİN TEBLİĞİ  131
A. Tebliğ Yapılacak Kişiler  132
B. Tebliğ Usulleri  133
1. Posta İle Tebliğ  133
2. İlan (Duyuru) Yolu İle Tebliğ  134
3. Memur Vasıtası İle Tebliğ  135
4. Dairede Tebliğ  135
5. Elektronik Ortamda Tebliğ (E– Tebligat)  135
C. Tebliğin Usulüne Göre Yapılmamasının Sonuçları  136
IV. VERGİNİN TAHAKKUKU  136
A. Mükellefin Beyanına Dayanan Tarhiyatta Verginin Tahakkuku  137
B. İkmalen, Re’sen ve İdarece Tarhiyatta Vergi ve Cezanın Tahakkuku  138
1. Tarh İşlemine Karşı Dava Açılmamışsa  138
2.Tarh İşlemine Karşı Uzlaşmaya Başvurulmuşsa  139
3.Tarh İşlemine Karşı Dava Açılmışsa  139
C. Tahakkuku Tahsile Bağlı Vergilerde Tahakkuk  141
D. Yıllık Vergilerde Tahakkuk  142
V. VERGİ BORCUNUN SONA ERMESİ  142
A. Vergi Borcunun Mükellef Tarafından Ödenmesi  143
1. Vergi Borcunun Ödeme Zamanları  143
a. Kanuni Ödeme Zamanları  143
b. Özel Ödeme Zamanları  144
aa. İkmalen, Re’sen ve İdarece Tarh ve Tahakkuk Ettirilen Vergi ve Cezaların Ödeme Zamanı  144
bb. Vergi Mahkemesinde Dava Açılması Halinde Ödeme Zamanı  145
cc. Uzlaşma Halinde Vergi ve Cezaların Ödeme Zamanı  145
dd. Memleketi Terk ve Ölüm Halinde Vergilerin Ödeme Zamanı  145
2. Vergi Borcunu Ödeme Yeri ve Ödeme Şekilleri  145
3. Fazla Alınan Vergilerin Mükellefe İadesi  147
a. Vergi Fazla Veya Yersiz Olarak Tahsil Edilmişse  148
b. İade Vergi Kanunları Uyarınca Yapılmakta İse  148
B. Vergi Borcunu Sona Erdiren Diğer Nedenler  149
1. Zamanaşımı  151
2. Vergi Hatalarını Düzeltme  151
3. Uzlaşma  151
4. Terkin  151
5. Tahakkuktan Vazgeçme  152
ÜÇÜNCÜ KISIM:
VERGİ KABAHAT VE SUÇLARI İLE
VERGİ CEZALARI (Vergi Ceza Hukuku)
A. Genel Olarak Türk Ceza Sistemi  153
B. Türk Vergi Ceza Sisteminin Yapısı  154
BİRİNCİ BÖLÜM:
VERGİ KABAHATLERİ VE CEZALARI
(Vergi İdaresi Tarafından Cezalandırılan Filler ve Cezaları)
I. VERGİ CEZALARININ ÖZELLİKLERİ  157
II. VERGİ CEZALARINDA SORUMLULUK (CEZA EHLİYETİ)  158
III. BAŞLICA VERGİ KABAHAT VE CEZALARI  160
A. Vergi Ziyaı  160
1. Vergi Ziyaının Tanımı  160
2. Vergi Ziyaının Cezası  161
B. Usulsüzlükler  161
1. Genel Usulsüzlükler ve Cezaları  162
2. Özel Usulsüzlükler ve Cezaları  163
IV. VERGİ KABAHATLERİNDE BİRLEŞME (İÇTİMA) VE TEKERRÜR  163
A. Birleşme (İçtima)  163
1. Tek Bir Fiil İle Birden Fazla Vergi Kabahati İşlenmesi  164
a. Tek Bir Fiil İle Başka Neviden Birden Fazla Vergi Ziyaına Sebeb Olunması  164
b. Tek Bir Fiil İle Hem Usulsüzlük Hem Vergi Ziyaına Sebeb Olunması  164
c. Tek Bir Fiil İle Vergi Kabahatleri ve Vergi Suçlarının Birlikte İşlenmesi  165
2. Ayrı Fiiller İle Ayrı Vergi Kabahati İşlenmesi  165
a. Ayrı Fiiller İle Başka Başka Neviden Vergi Kabahati İşlenmesi  165
b. Ayrı Fiiller İle Aynı Mahiyette Birkaç Vergi Kabahati İşlenmesi  166
B. Vergi Kabahatlerinde Tekerrür  166
V. VERGİ CEZALARININ UYGULANMASI  166
VI. VERGİ CEZALARININ ORTADAN KALKMASI  167
A. Vergi Cezası Kesilmeyen Haller  167
1. Yanılma ve Görüş Değişikliği  167
2. Mücbir Sebeb  168
3. Pişmanlık ve Islah  168
4. Ölüm  169
5. Zamanaşımı  170
B. Vergi Cezalarını Kısmen veya Tamamen Sona Erdiren Nedenler  171
1. Ödeme  171
2. İzaha Davet  171
3. Cezadan Vazgeçme  173
İKİNCİ BÖLÜM:
VERGİ SUÇLARI VE CEZALARI
(Ceza Mahkemeleri Tarafından Cezalandırılan Fiilller ve Cezaları)
I. KAÇAKÇILIK SUÇLARI  179
A. Kaçakçılık Suçlarının Tanımı  179
B. Kaçakçılık Suçlarında Cezai Sorumluluk  180
C. Kaçakçılık Suçlarının Cezası  181
D. Kaçakçılık Suçlarının Takip (Soruşturma– Kovuşturma) Usulü  182
II. VERGİ MAHREMİYETİNİ İHLAL SUÇU  183
III. MÜKELLEFLERİN ÖZEL İŞLERİNİ YAPMA SUÇU  183
DÖRDÜNCÜ KISIM:
VERGİ ALACAĞININ KORUNMASI VE
ZORLA TAHSİLİ (Vergi İcra Hukuku)
A. Kamu Alacakları İçin Ayrı Bir Takip Sistemi Uygulama Nedenleri  185
B. Kamu Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun Kapsamı  186
1. 6183 sayılı Kanuna Göre Takip ve Tahsil Edilen Vergi ve Diğer Kamu Alacakları  187
2. Bulunulan Aşamaya Göre Takip ve Tahsil Edilecek Vergi ve Diğer Kamu Alacaklarının Nevileri  189
C. Vergi ve Diğer Kamu Alacaklarının İcra Yoluyla Takibinin Özellikleri  190
BİRİNCİ BÖLÜM:
KAMU ALACAĞININ KORUNMASI VE
BORÇLUYA SAĞLANAN KOLAYLIKLAR
I. KAMU ALACAĞININ KORUNMASI İÇİN ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER  194
A. Kamu Alacağının Tahsilinin Güvence Altına Alınmasını Sağlayan Düzenlemeler  194
1. Mükellef veya Borçludan Teminat İstenmesi  195
2. İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati Haciz Yoluna Başvurulması  195
a. İhtiyati Tahakkuk  195
b. İhtiyati Haciz  197
3. Diğer Korunma Hükümleri  199
a. Rüçhan Hakkı  199
aa. Üçüncü Kişilerce Haczedilmiş Mallarda Hacze İştirak  200
bb. Kamu Alacaklarının Rehinli Alacaklar Karşısında Durumu  201
aaa. Genel Bütçeye Dahil Vergi Alacaklarının Rehnin Karşısındaki Durumu  201
bbb. Malın Aynından Doğan Vergi ve Diğer Kamu Alacakları  202
cc. Borçlunun İflâsı, Mirasın Reddi ve Terekenin Resmi Tasfiyeye Tabi Tutulması Hallerinde Rüçhan  203
dd. Kamu İdareleri Arasında Hacze İştirak  203
b. Kamu Alacağının Geri Verilecek Paralar İle Mahsubu (Takası)  203
c. Borçlunun Bazı Tasarruflarının Hükümsüz Sayılması (İptal Davaları)  204
d. Kamu Alacağının Sorumlu Sıfatıyla Ödenmesi  206
aa. Kesinti Yapanların Sorumluluğu  206
bb. Kamu Borcu Olmadığını Araştırma Zorunluluğu  206
cc. Mirasçıların Sorumluluğu  207
dd. Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu  207
ee. Kanuni Temsilcilerin ve Şirket Ortaklarının Sorumluluğu  207
B. Kamu Alacağının Değerini Korumaya Yönelik Düzenlemeler  209
1. Gecikme Faizi Uygulaması  210
2. Gecikme Zammı Uygulaması  212
II. BORÇLUNUN KORUNMASI VE BORÇLUYA SAĞLANAN KOLAYLIKLAR  215
A. Kamu Alacağının Tecili (Ertelenmesi)  215
B. Kamu Alacağının Terkini (Silinmesi)  217
1. Doğal Afetler Nedeniyle Terkin  218
2. Tahsil İmkânsızlığı Nedeniyle Terkin  218
C. Vergi ve Cezaların Affı  219
İKİNCİ BÖLÜM:
KAMU ALACAKLARININ CEBREN (ZORLA) TAHSİLİ
I. TEMİNATIN PARAYA ÇEVRİLMESİ VE KEFİLİN TAKİBİ  222
II. BORÇLUNUN HACİZ YOLUYLA TAKİBİ  222
A. Ödeme Emri Tebliği  223
B. Mal Bildiriminde Bulunulması  225
C. Haczin Uygulanması  226
D. Haczedilen Mallara Karşı İstihkak İddiaları  227
E. Paraya Çevirme  228
III. BORÇLUNUN İFLASININ İSTENMESİ  229
IV. BORÇLU HAKKINDA KONKORDATO KARARI VERİLMESİ  230
V. KAMU ALACAĞININ TAHSİLİ SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN UYUŞMAZLIKLAR  231
BEŞİNCİ KISIM:
VERGİ VE CEZALARLA İLGİLİ YARGI ÖNCESİ
İDARİ ÇÖZÜM YOLLARI
I. HATALARI DÜZELTME  235
A. Hesap Hataları  235
B. Vergilendirme Hataları  236
C. Vergi Hatalarının Ortaya Çıkarılması ve İdari Yoldan Düzeltilmesi  237
1. Düzeltme Yetkisi  237
2. Düzeltmede Zamanaşımı  237
3. Hataların Düzeltilmesi ve Şikâyet Başvurusu  237
a. Re’sen Düzeltme  238
b. Mükellefin Talebi Üzerine Düzeltme  238
aa. Dava Açma Süresi Geçmemiş İse  238
bb. Hatalı İşlemle İlgili Dava Açma Süresi Geçmiş İse  238
II. CEZALARDA İNDİRİM  239
III. UZLAŞMA  240
A. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma  241
B. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma  243
ALTINCI KISIM:
VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ YARGI AŞAMASINDA ÇÖZÜMLENMESİ (Vergi Yargılama Hukuku)
I. VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ KAYNAĞI  247
A. Tarhiyat Aşamasındaki Uyuşmazlıklar  247
B. Tahsilat Aşamasındaki Uyuşmazlıklar  248
II. VERGİ DAVASI KAVRAMI VE NİTELİĞİ  248
III. TÜRK VERGİ YARGI SİSTEMİ  249
A. Genel Olarak  249
B. İstinaf Sisteminde Yargılamanın Nitelikleri  249
IV. VERGİ MAHKEMELERİ VE YARGILAMA USULÜ  253
A. Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu  253
B. Vergi Davalarında Görevli Mahkeme  253
C. Vergi Davalarında Yetkili Mahkeme  254
D. Vergi Mahkemelerinde Yargılama Usulü  255
1. Vergi Davasının Konusu  255
2. Dava Açmaya Yetkili Olanlar (Davanın Tarafları)  256
3.Vergi Davasını Açma Süreleri  257
a. Özel Dava Açma Süreleri  257
b. Dava Açma Sürelerinin Başlangıcı  258
4. Vergi Davasının Açılması  259
a. Vergi Davasının Açılması İçin İlgili İdareye Başvurma Zorunluluğu Olan Haller  259
b. Dava Açmanın Tahsilata Etkisi  260
aa. Tarh Aşamasındaki Uyuşmazlıklarda  260
bb. Tahsil Aşamasındaki Uyuşmazlıklarda  260
5. Vergi Davasının Görülmesi  261
a. Dava Dilekçeleri Üzerine İlk İnceleme ve Taraflara Tebligat  261
b. Vergi Davasının Görülmesi ve Karara Bağlanması  261
6.Vergi Mahkemesinin Vereceği Kararlar  262
7. Vergi Mahkemesi Kararının Sonuçları  262
a. Vergi Dairesince Yapılacak İşlemler  262
b. Kanun Yollarına Başvurulması  263
V. BÖLGE İDAREMAHKEMELERİ VE İSTİNAF İNCELEMESİ  263
A. Bölge İdare Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri  263
B. Bölge İdare Mahkemesine Başvurulması  264
C. Bölge İdare Mahkemesinde İstinaf İncelemesi  264
1. Ön İnceleme Yapılması  264
2. İstinaf Başvurusunun Görüşülmesi (Hukuki ve Maddi Denetim)  264
VI. DANIŞTAY VE TEMYİZ İNCELEMESİ  265
A. Danıştay’ın Kuruluş ve Görevleri  265
B. İstinaf (Bölge İdare Mahkemesi) Kararlarının Temyiz Edilmesi  266
C. Temyiz Talebi Hakkında Ön İnceleme Yapılması  267
D. Temyiz Başvurusunun Görüşülmesi ve Karara Bağlanması (Hukuki Denetim)  267
E. Danıştay Kararının Sonuçları  268
F. Yargılama Giderlerinin Ödenmesi  269
VII. VERGİ YARGI ORGANLARININ KARARLARINA KARŞI BAŞVURULABİLECEK KANUN YOLLARI  269
A. Olağan Kanun Yolları  269
B. Olağanüstü Kanun Yolları  270
VIII. VERGİ YARGILAMASINDA DELİL VE İSPAT  271
A. Delil  271
B. İspat  272
IX. YARGILAMA GİDERLERİ  273
A. Genel Olarak Yargılama Giderleri  273
B. Vergi Yargısı Harçları  274
Kaynakça  277
Kavram Dizini  281
Erdoğan ÖNER'in Yayınlanmış Eserleri  288
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020