Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Yeni Başkanlık Sisteminde
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Eylül 2018 / 1. Baskı / 271 Syf.
Fiyatı: 69.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Yeni hükümet sistemi ile birlikte Türk siyasi yaşantısında yeni bir evreye geçilmiş, bu sistem birçok yeniliği beraberinde getirmiştir. Yeni sistemin belki de üzerinde en çok etki doğurduğu alanlardan biri hukuk düzenine ilişkin konular olmuştur. Böylesine geniş bir değişim süreci içerisinde Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin hukuksal konumu daha özel bir ilgi alanı oluşturmaktadır.

Henüz yeni sistem yürürlüğe girmeden önce Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hakkında başlamış olan hararetli tartışmalar, sistemin yürürlüğe girmesi ile birlikte daha da yoğunluk kazanmıştır. Bu tartışmalar içerisinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin ifade ettiği hukuki anlamın doğru bir şekilde ortaya konulması oldukça önemlidir. Literatürde genellikle Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin, olan hukuk açısından ifade ettiği anlam ile olması gereken hukuk açısından ifade ettiği anlam arasında ciddi bir kargaşa kendisini göstermektedir.

Kitapta, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin hukuki rejimi mümkün olduğunca siyasi yaklaşımlardan ari olarak hukuk biliminin ortaya koyduğu veriler ekseninde değerlendirilerek, bu aşamadan sonra Cumhurbaşkanlığı kararnamesi sisteminin demokratik hukuk devleti ilkesine uygunluğu tartışılmıştır.

Yeni Başkanlık Sisteminde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi sisteminin benzerlikleri, farkları ve işleyiş usulu konuları kitapta şematik görsellerle birlikte anlatılmaktadır.

Konu Başlıkları
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Kanun
Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği
Amerikan Başkanlık Kararnamesi (Executive Order)
Barkod: 9789750250088
Yayın Tarihi: Eylül 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 271
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Giriş  17
A. Amaç  18
B. Kapsam  20
C. Yöntem  22
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK CUMHURBAŞKANININ
DÜZENLEME YAPMA YETKİSİ
I. CUMHURBAŞKANININ KANUNLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ  28
A. Cumhurbaşkanının İhtiyaç Duyduğu Kanunları Milletvekilleri Aracılığıyla Parlamento Gündemine Taşıyabilmesi  29
B. Cumhurbaşkanının Kanunları Bir Daha Görüşülmek Üzere Parlamentoya Geri Gönderme Yetkisi  33
C. Bütçe Kanun Teklifi  36
Ç. Uluslararası Andlaşma Yapma Yetkisi  38
1. Uluslararası Andlaşmaların Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin Kanun Teklifleri  38
2. Parlamentonun Onayını Gerektirmeyen Uluslararası Andlaşmaları Yapma Yetkisi  41
D. Cumhurbaşkanının Kanunlara Karşı İptal Davası Açma Yetkisi  45
E. Ara Verme veya Tatil Sırasında Meclisi Toplantıya Çağırma Yetkisi  45
F. ABD’de Başkanın Kanunları Onaylarken Kanun Hakkında Açıklama Yapma Yetkisi (Signing Statement)  46
II. CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ ÇIKARMA YETKİSİ  47
A. Türkiye  47
B. Amerika Birleşik Devletleri  51
III. DÜZENLEYİCİ İDARİ İŞLEM YÜRÜRLÜĞE KOYMA YETKİSİ  56
A. Cumhurbaşkanlığı Yönetmelikleri  57
B. Cumhurbaşkanı Tarafından Yürürlüğe Konulabilecek Adsız Düzenleyici İdari İşlemler  62
C. Bakanlıklar ve Diğer Kamu Kurumlarının Düzenleyici İdari İşlemleri  65
Ç. ABD’de Başkanın Düzenleyici İdari İşlem Yürürlüğe Koyma Yetkisi  70
İkinci Bölüm
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNİN
HUKUKİ REJİMİ
I. ASLİ DÜZENLEME YETKİSİ  78
A. Anlamı  78
B. Asli Düzenleme Yetkisi ile Özerk Düzenleme Yetkisi Ayırımı  80
C. Asli Düzenleme Yetkisi Kapsamındaki Alanlar  81
1. Yürütme Yetkisine İlişkin Konuların Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi İle Düzenlenmesi Kuralı  83
2. İstisnalar  87
a. Temel Haklar, Kişi Hakları ve Ödevleri ile Siyasi Haklar ve Ödevler  87
b. Münhasıran Kanunla Düzenlenmesi Öngörülen Konular  91
c. Kanunda Açıkça Düzenlenen Konular  97
Ç. Çatışma Halinde Kanun Hükümlerinin Uygulanması  99
D. Aynı Konuda Çıkarılan Kanunun Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini Hükümsüz Kılması  100
E. ABD’de Başkanlık Kararnamelerinin Asliliği  104
1. Başkanlık Kararnamesinin Asliliğinin Genel Görünümü  104
2. İlk İnisiyatif Olarak Başkanlık Kararnamesine Başvurma ve Sonradan Kongre’nin Onayını Alma  107
II. CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE DÜZENLENMESİ BİZZAT ANAYASADA ÖNGÖRÜLEN KONULAR  108
A. Düzenlemenin Anlamı  108
1. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Beş Farklı Alanda Özerk Nitelik Taşıdığı Görüşü  109
2. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Özerk Nitelik Taşıyamayacağı Görüşü  112
3. Değerlendirme  113
4. Görüş Farklılığına Göre Ortaya Çıkan Sonuçlar  121
B. Düzenlemenin Kapsamı  123
1. Üst Kademe Yöneticilerin Atanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar  123
2. Bakanlıkların Kurulması, Kaldırılması, Görevleri ve Yetkileri, Teşkilat Yapısı ile Merkez ve Taşra Teşkilatlarının Kurulmasına İlişkin Hususlar  127
3. Devlet Denetleme Kurulu’nun İşleyişi, Üyelerinin Görev Süresi ve Diğer Özlük İşleri  134
4. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Teşkilatı ve Görevleri  135
5. Kamu Tüzel Kişiliğinin Kurulması  135
C. Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılamaması  136
Ç. TBMM’nin Bütçe Yoluyla Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini Denetlemesi  139
D. ABD’de Başkanlık Kararnamelerinin Özerkliği  140
III. CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE CUMHURBAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİNİN DÜZENLEME ALANLARI  146
IV. HUKUKİ NİTELİĞİ  149
A. Bir Yasama İşlemi Ya da Düzenleyici İdari İşlem Türü Olarak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  150
B. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Birel İdari İşlem Tesisi  158
C. Amerikan Başkanlık Kararnamelerinin Hukuki Niteliği  161
Ç. Cumhurbaşkanlığı–Başkanlık Kararnamelerinin Değişkenlik Özelliği  162
V. NORMLAR HİYERARŞİSİNDEKİ YERİ  164
VI. OLAĞANÜSTÜ HAL CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ  167
VII. GEÇİŞ SÜRECİNDE CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ  172
A. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine İlişkin Anayasada Yer Alan Geçiş Hükümleri  172
B. Değerlendirme  176
VIII. CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KIYASLAMASI  177
Üçüncü Bölüm
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNİN
YARGISAL DENETİMİ
I. ANAYASA MAHKEMESİ’NİN GÖREVİ  182
A. Yetki ve Şekil Yönünden Anayasaya Uygunluk Denetimi  183
B. Esas Yönünden Anayasaya Uygunluk Denetimi  184
1. Anayasaya Uygunluğun Genel Denetimi  185
2. Anayasa Uygunluğun Özel Denetimi  186
a. Belirlenmiş Anayasal Sınır Denetimi  186
b. Kanuna Uygunluk Denetimi  187
II. GENEL MAHKEMELERİN ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVLER  189
III. İDARİ YARGI DENETİMİNE İLİŞKİN TARTIŞMALAR  193
IV. ABD’DE BAŞKANLIK KARARNAMELERİNİN YARGISAL DENETİMİ  200
A. Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer  200
B. Başkanlık Kararnamelerinin Denetiminde Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin Genel Yaklaşımı  203
Dördüncü Bölüm
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ SİSTEMİ TARTIŞMALARI
I. YÜRÜTMENİN GÜÇLENDİRİLMESİ EĞİLİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ  207
A. Tarihsel Süreç  208
1. Yasama ve Yürütme Yetkisinin Mecliste Toplandığı Dönem  208
2. Yasama Yetkisinin Yürütmeye Devrinin Etkinlik Kazandığı Dönem  210
3. Yürütmenin Sahip Olduğu Düzenleme Yetkisinin Asliliği veya Özerkliğine İlişkin Tartışmaların Etkinlik Kazandığı Dönem  212
4. ABD’de Yasama Yetkisinin Devredilmezliği İlkesindeki Dönüşüm  215
B. Yürütmenin Güçlendirilmesi Eğilimine Yol Açan Nedenler  217
1. Genel Eğilim  217
2. Türkiye’ye Özgü Nedenler  220
II. GÜÇLÜ BİR YÜRÜTME VE SİYASİ İSTİKRAR ARAYIŞI İLE DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİ İLKESİ UYUMU  223
A. Güçlü Bir Yürütme ve Siyasi İstikrar Arayışı  223
B. Demokratik Hukuk Devleti İlkesi Temelli Eleştiriler  226
C. Değerlendirme  228
1. Yürütmenin Güçlendirilmesi Eğiliminin Demokratikliği ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Sisteminin Askeri ve Bürokratik Vesayet İle Mücadele Özelliği  228
2. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Sistemi ile Cumhurbaşkanının TBMM’ye Ait Yasama Yetkisi Üzerindeki Etkisi  229
3. ABD’de Başkanın Kanun Gücünde Kararname Çıkarma Yetkisi  231
4. Düzenleme Yetkisinin Yasama ile Yürütme Organı Arasında Paylaşımı Zorunlu Kılan Özelliği  233
5. Yeni Sistemde Cumhurbaşkanının Yargı Organı Üzerindeki Etkisi  235
6. Cumhurbaşkanının Doğrudan Halk Tarafından Seçilmesinin Düzenleme Yetkisi İle İlişkisi  241
7. Sistem Üzerinde Siyasi Parti ve Seçim Sisteminin Etkisi  242
Ç. ABD’de Başkanlık Kararnamesi Sistemi Tartışmaları  244
1. Başkanın Kararname Çıkarma Yetkisi Konusundaki Belirsizlik  244
2. Yetkinin Suistimali  245
3. Başkanların Kararname Çıkarma Yaklaşımına Göre Genişleyen Ya da Daralan Yetki Alanı  247
III. CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ SİSTEMİNİN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ  248
A. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Temel Hak ve Özgürlükler Üzerinde Sınırlandırma Getirme Yasağı  248
B. Katılımcılık  249
C. Resmî Gazete’de Yayınlanma Zorunluluğu  251
Ç. Geçmişe Yürümezlik  253
Sonuç  255
Kaynakça  261
Kavramlar Dizini  269
 


Engin Saygın
Eylül 2020
60.00 TL
Sepete Ekle
Ferhat Uslu
Eylül 2020
112.00 TL
Sepete Ekle
Ferhat Uslu
Eylül 2020
68.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Giriş  17
A. Amaç  18
B. Kapsam  20
C. Yöntem  22
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK CUMHURBAŞKANININ
DÜZENLEME YAPMA YETKİSİ
I. CUMHURBAŞKANININ KANUNLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ  28
A. Cumhurbaşkanının İhtiyaç Duyduğu Kanunları Milletvekilleri Aracılığıyla Parlamento Gündemine Taşıyabilmesi  29
B. Cumhurbaşkanının Kanunları Bir Daha Görüşülmek Üzere Parlamentoya Geri Gönderme Yetkisi  33
C. Bütçe Kanun Teklifi  36
Ç. Uluslararası Andlaşma Yapma Yetkisi  38
1. Uluslararası Andlaşmaların Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin Kanun Teklifleri  38
2. Parlamentonun Onayını Gerektirmeyen Uluslararası Andlaşmaları Yapma Yetkisi  41
D. Cumhurbaşkanının Kanunlara Karşı İptal Davası Açma Yetkisi  45
E. Ara Verme veya Tatil Sırasında Meclisi Toplantıya Çağırma Yetkisi  45
F. ABD’de Başkanın Kanunları Onaylarken Kanun Hakkında Açıklama Yapma Yetkisi (Signing Statement)  46
II. CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ ÇIKARMA YETKİSİ  47
A. Türkiye  47
B. Amerika Birleşik Devletleri  51
III. DÜZENLEYİCİ İDARİ İŞLEM YÜRÜRLÜĞE KOYMA YETKİSİ  56
A. Cumhurbaşkanlığı Yönetmelikleri  57
B. Cumhurbaşkanı Tarafından Yürürlüğe Konulabilecek Adsız Düzenleyici İdari İşlemler  62
C. Bakanlıklar ve Diğer Kamu Kurumlarının Düzenleyici İdari İşlemleri  65
Ç. ABD’de Başkanın Düzenleyici İdari İşlem Yürürlüğe Koyma Yetkisi  70
İkinci Bölüm
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNİN
HUKUKİ REJİMİ
I. ASLİ DÜZENLEME YETKİSİ  78
A. Anlamı  78
B. Asli Düzenleme Yetkisi ile Özerk Düzenleme Yetkisi Ayırımı  80
C. Asli Düzenleme Yetkisi Kapsamındaki Alanlar  81
1. Yürütme Yetkisine İlişkin Konuların Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi İle Düzenlenmesi Kuralı  83
2. İstisnalar  87
a. Temel Haklar, Kişi Hakları ve Ödevleri ile Siyasi Haklar ve Ödevler  87
b. Münhasıran Kanunla Düzenlenmesi Öngörülen Konular  91
c. Kanunda Açıkça Düzenlenen Konular  97
Ç. Çatışma Halinde Kanun Hükümlerinin Uygulanması  99
D. Aynı Konuda Çıkarılan Kanunun Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini Hükümsüz Kılması  100
E. ABD’de Başkanlık Kararnamelerinin Asliliği  104
1. Başkanlık Kararnamesinin Asliliğinin Genel Görünümü  104
2. İlk İnisiyatif Olarak Başkanlık Kararnamesine Başvurma ve Sonradan Kongre’nin Onayını Alma  107
II. CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE DÜZENLENMESİ BİZZAT ANAYASADA ÖNGÖRÜLEN KONULAR  108
A. Düzenlemenin Anlamı  108
1. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Beş Farklı Alanda Özerk Nitelik Taşıdığı Görüşü  109
2. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Özerk Nitelik Taşıyamayacağı Görüşü  112
3. Değerlendirme  113
4. Görüş Farklılığına Göre Ortaya Çıkan Sonuçlar  121
B. Düzenlemenin Kapsamı  123
1. Üst Kademe Yöneticilerin Atanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar  123
2. Bakanlıkların Kurulması, Kaldırılması, Görevleri ve Yetkileri, Teşkilat Yapısı ile Merkez ve Taşra Teşkilatlarının Kurulmasına İlişkin Hususlar  127
3. Devlet Denetleme Kurulu’nun İşleyişi, Üyelerinin Görev Süresi ve Diğer Özlük İşleri  134
4. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Teşkilatı ve Görevleri  135
5. Kamu Tüzel Kişiliğinin Kurulması  135
C. Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılamaması  136
Ç. TBMM’nin Bütçe Yoluyla Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini Denetlemesi  139
D. ABD’de Başkanlık Kararnamelerinin Özerkliği  140
III. CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE CUMHURBAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİNİN DÜZENLEME ALANLARI  146
IV. HUKUKİ NİTELİĞİ  149
A. Bir Yasama İşlemi Ya da Düzenleyici İdari İşlem Türü Olarak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  150
B. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Birel İdari İşlem Tesisi  158
C. Amerikan Başkanlık Kararnamelerinin Hukuki Niteliği  161
Ç. Cumhurbaşkanlığı–Başkanlık Kararnamelerinin Değişkenlik Özelliği  162
V. NORMLAR HİYERARŞİSİNDEKİ YERİ  164
VI. OLAĞANÜSTÜ HAL CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ  167
VII. GEÇİŞ SÜRECİNDE CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ  172
A. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine İlişkin Anayasada Yer Alan Geçiş Hükümleri  172
B. Değerlendirme  176
VIII. CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KIYASLAMASI  177
Üçüncü Bölüm
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNİN
YARGISAL DENETİMİ
I. ANAYASA MAHKEMESİ’NİN GÖREVİ  182
A. Yetki ve Şekil Yönünden Anayasaya Uygunluk Denetimi  183
B. Esas Yönünden Anayasaya Uygunluk Denetimi  184
1. Anayasaya Uygunluğun Genel Denetimi  185
2. Anayasa Uygunluğun Özel Denetimi  186
a. Belirlenmiş Anayasal Sınır Denetimi  186
b. Kanuna Uygunluk Denetimi  187
II. GENEL MAHKEMELERİN ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVLER  189
III. İDARİ YARGI DENETİMİNE İLİŞKİN TARTIŞMALAR  193
IV. ABD’DE BAŞKANLIK KARARNAMELERİNİN YARGISAL DENETİMİ  200
A. Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer  200
B. Başkanlık Kararnamelerinin Denetiminde Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin Genel Yaklaşımı  203
Dördüncü Bölüm
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ SİSTEMİ TARTIŞMALARI
I. YÜRÜTMENİN GÜÇLENDİRİLMESİ EĞİLİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ  207
A. Tarihsel Süreç  208
1. Yasama ve Yürütme Yetkisinin Mecliste Toplandığı Dönem  208
2. Yasama Yetkisinin Yürütmeye Devrinin Etkinlik Kazandığı Dönem  210
3. Yürütmenin Sahip Olduğu Düzenleme Yetkisinin Asliliği veya Özerkliğine İlişkin Tartışmaların Etkinlik Kazandığı Dönem  212
4. ABD’de Yasama Yetkisinin Devredilmezliği İlkesindeki Dönüşüm  215
B. Yürütmenin Güçlendirilmesi Eğilimine Yol Açan Nedenler  217
1. Genel Eğilim  217
2. Türkiye’ye Özgü Nedenler  220
II. GÜÇLÜ BİR YÜRÜTME VE SİYASİ İSTİKRAR ARAYIŞI İLE DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİ İLKESİ UYUMU  223
A. Güçlü Bir Yürütme ve Siyasi İstikrar Arayışı  223
B. Demokratik Hukuk Devleti İlkesi Temelli Eleştiriler  226
C. Değerlendirme  228
1. Yürütmenin Güçlendirilmesi Eğiliminin Demokratikliği ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Sisteminin Askeri ve Bürokratik Vesayet İle Mücadele Özelliği  228
2. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Sistemi ile Cumhurbaşkanının TBMM’ye Ait Yasama Yetkisi Üzerindeki Etkisi  229
3. ABD’de Başkanın Kanun Gücünde Kararname Çıkarma Yetkisi  231
4. Düzenleme Yetkisinin Yasama ile Yürütme Organı Arasında Paylaşımı Zorunlu Kılan Özelliği  233
5. Yeni Sistemde Cumhurbaşkanının Yargı Organı Üzerindeki Etkisi  235
6. Cumhurbaşkanının Doğrudan Halk Tarafından Seçilmesinin Düzenleme Yetkisi İle İlişkisi  241
7. Sistem Üzerinde Siyasi Parti ve Seçim Sisteminin Etkisi  242
Ç. ABD’de Başkanlık Kararnamesi Sistemi Tartışmaları  244
1. Başkanın Kararname Çıkarma Yetkisi Konusundaki Belirsizlik  244
2. Yetkinin Suistimali  245
3. Başkanların Kararname Çıkarma Yaklaşımına Göre Genişleyen Ya da Daralan Yetki Alanı  247
III. CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ SİSTEMİNİN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ  248
A. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Temel Hak ve Özgürlükler Üzerinde Sınırlandırma Getirme Yasağı  248
B. Katılımcılık  249
C. Resmî Gazete’de Yayınlanma Zorunluluğu  251
Ç. Geçmişe Yürümezlik  253
Sonuç  255
Kaynakça  261
Kavramlar Dizini  269
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020