Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Uygulama ve Teoride Tüm Yönleriyle
Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi
(2 Cilt)
Haziran 2018 / 6. Baskı / 3000 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 554.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi, uygulamada çok yaygın olmasına rağmen yasal alt yapısı olmayan bir sözleşmedir. Kanunda açıkça düzenlenmeyen bu sözleşme ile ilgili ihtilafların çözümünde, Türk Borçlar Kanununun genel hükümleri, eser sözleşmesi ve taşınmaz satım vaadi sözleşmesi hükümlerinden yola çıkılarak oluşturulmuş emsal Yargıtay Kararları ve bunların değişim süreci detaylı olarak incelenmiştir. Çalışmada, teori ve uygulama arasında oluşan kopuklukların giderilmesi de amaçlanmıştır.

"Kentsel Dönüşüm Yasası" olarak bilinen 16.5.2012 tarih ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 31.5.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile kat karşılığı inşaat yapım sözleşmeleri daha da önem kazanmıştır.

Arsa sahibinin tapuda pay geçirim borcunun karşılığını oluşturan yüklenicinin inşaat yapma borcu, karmaşık ve zorlu uğraşların sonunda yerine getirilmektedir. Yüklenicinin ruhsat alırken, inşaatı yaparken ve kendisine kalan bağımsız bölümleri satarken adam çalıştırma ve sermaye risklerinin altına girmesi, çoğu kez temerrüde düşmesine neden olmaktadır. O nedenle, yüklenicinin temerrüdüne ağırlık verilerek, çalışmanın sonunda, arsa sahibinin karşılaşacağı riskleri en aza indirmesini sağlayacak bir sözleşme taslağı hazırlanmış ve tüm maddelerin konulma gerekçeleri de belirtilmek suretiyle uygulamacılara faydalı olunmak istenmiştir.

Konu Başlıkları
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Tanımı, Unsurları, Benzeri Sözleşmelerden Farkları ve Sözleşmeden Önce Araştırılması Gereken Konular
Sözleşmenin Şekli ve Değiştirilmesi
İmkansızlık – Mücbir Sebep –Beklenmeyen Hal – Aşırı İfa Güçlüğü ve Sözleşmenin Uyarlanması
Tarafların Borçları
Fazladan veya Daha İyi Vasıfta Yapılan İmalatın Durumu
Tarafların Borçlarını İfa Etmemesinin Sonuçları
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenici veya Arsa Sahibinden Bağımsız Bölüm Alan 3. Şahısların Hukuki Durumlarının İncelenmesi
Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmelerinde Zamanaşımı, Faiz ve Munzam Zarar
Yargılama Hukuku
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Yorumu ve Tamamlanması
Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi İle İlgili Mali (Vergi, Resim, Harç vs) Yükümlülükler
Bilirkişilik ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri İle İlgili Bilirkişi Raporları
Konuların Birbiri İle İlişkisi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi İle İlgili Gerekçeli Kanun Taslağı Çalışması
Madde Gerekçeleri İle Birlikte Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği
Kentsel Dönüşüm
Barkod: 9789750248559
Yayın Tarihi: Haziran 2018
Baskı Sayısı:  6
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 3000
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -
Takım: 2 Cilt

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Altıncı Baskıya Önsöz  7
Beşinci Baskıya Önsöz  9
Dördüncü Baskıya Önsöz  11
Üçüncü Baskıya Önsöz  13
İkinci Baskıya Önsöz  15
Birinci Baskıya Önsöz  17
Kısaltmalar  25
Giriş  29
§ I. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI VE SÖZLEŞMEDEN ÖNCE ARAŞTIRILMASI GEREKEN KONULAR  31
I. TANIMI  31
II. UNSURLARI  36
III. HUKUKİ NİTELİĞİ  36
IV. BENZERİ SÖZLEŞMELERDEN FARKLARI  43
A. Bedel Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Farkı  43
B. Mal Değişim (Trampa) Sözleşmesinden Farkı  44
C. Satım Sözleşmesinden Farkı  45
D. Arsa Satışı Karşılığı Kar veya Hasılat Paylaşımı Sözleşmesinden Farkı  48
E. Yap – İşlet – Devret Sözleşmesinden Farkı  54
F. Üst Hakkından Farkı  56
G. Adi Ortaklıktan Farkı  57
H. Diğer İşgörme Sözleşmelerinden Farkı  63
I. Arsa Karşılığı Kooperatif Ortaklığından Farkı  63
J. Osmanlı Hukukundaki Mukataalı ve İcareteynli Vakıflarla Karşılaştırılması  67
K. Yüklemeli veya Koşullu Bağışlama Sözleşmesinden Farkı  68
V. ULUSLARARASI İNŞAAT HUKUKU VE YURT DIŞI İNŞAAT UYGULAMALARI KAPSAMINDA KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMELERİ  72
A. Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Bunlardan Doğan Sorunların Çözümü  73
1. FIDIC Sözleşmeleri  73
2. ICSID Tahkimi  75
3. Milletlerarası Tahkim Kanunu  75
4. Diğer Düzenlemeler  76
B. Yurt Dışı İnşaat Yapım Sözleşmeleri  76
C. Ülkemizdeki İnşaat Sözleşmeleri  77
1. Kamu İnşaat Sözleşmeleri  77
a. Konsorsiyum  79
b. İş Ortaklığı (Joint Venture)  80
2. Özel Kişiler Arasındaki İnşaat Sözleşmeleri  80
3. Ülkemiz Sözleşmelerinin Genel Değerlendirmesi  81
a. Kamu İnşaat Sözleşmelerinin Değerlendirilmesi  81
b. Özel İnşaat Sözleşmeleri ve Bunlardan Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinin Değerlendirilmesi  82
§ II. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ YAPILMADAN ÖNCE ARAŞTIRILMASI GEREKEN KONULAR  87
§ III. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ  89
I. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ  89
A. Resmi Şekil ve Arsa Sahiplerinin Tamamının Sözleşmede Yer Alma Zorunluluğu  89
1. Resmi Şekil Zorunluluğu  89
a. Vesayet Altındaki Arsa Sahibinin Durumu  102
b. Görme Engellilerin Durumu  104
c. İmza Atamayanların Durumu  104
2. Arsa Sahiplerinin Tamamının Sözleşmede Yer Alması Zorunluluğu  105
a. Önalım (Şufa) Hakkının Kullanılması  116
b. Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılması  130
c. İpotek veya Haciz Sahibinin Durumu  141
d. İntifa Hakkı Sahibinin Durumu.  149
B. Şekle Aykırı Sözleşmenin Yerine Getirilmiş Edimler Bakımından Hukuki Sonuçları  156
C. Şekil Eksikliğinin İleri Sürülemeyeceği Haller  178
1. Geçersiz Bir Sözleşmenin Varlığı İspatlanmalıdır  178
2. Geçersizlik İddiası Hakkın Kötüye Kullanımı Kapsamında Değerlendirilebilmelidir  190
a. Tarafların Edimlerini Karşılıklı Olmak Şartıyla Tamamen veya Kısmen İfa Etmeleri  190
b. Taraflardan Birinin Edimlerini Tamamen Yerine Getirmesi  194
c. Yüklenici Tarafından İnşaatın Önemli Bir Bölümünün Yapılmış Olması  196
d. Diğer Durumlar  201
II. ÖNSÖZLEŞMEDE ŞEKİL  205
III. SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE DEĞİŞTİRMEDE ŞEKİL  210
§ IV. İMKANSIZLIK  261
I. BAŞLANGIÇTAKİ İMKANSIZLIK  261
II. SONRAKİ İMKANSIZLIK  284
A. Kusurlu Sonraki İmkansızlık  291
B. Kusursuz Sonraki İmkansızlık  299
III. İMKANSIZLIK – MUCBİR SEBEP –BEKLENMEYEN HAL – AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE SÖZLEŞMENİN UYARLANMASI  322
§ V. TARAFLARIN BORÇLARI  341
I. ARSA SAHİBİNİN BORÇLARI  341
A. Arsayı Teslim Borcu  341
B. İnşaatın Yapımı Konusunda Vekalet Verme Borcu  348
C. Arsayı veya Arsa Payını Devir Borcu ve TBK m 97 (BK m 81) Hükmünün Uygulanması  376
1. Birlikte İfa Uygulaması  423
D. İmar Uygulamasının Arsa veya Arsa Payını Devir Borcuna Etkisi  472
E. Kat İrtifakı Kurulmasının Mümkün Olmaması  483
F. Aile Konutu Şerhinin Etkisi  490
II. ARSA SAHİBİNİN TAŞINMAZ DEVİR BORCUNUN TEMİNAT ALTINA ALINMASI  502
A. Yüklenicinin Geri Vermekten Kaçınma (Alıkoyma) Hakkı  502
B. Sözleşmenin Tapuya Şerhi  512
C. Yüklenicinin Ödemezlik Definde Bulunması  546
D. Yüklenicinin Kanuni İpotek Hakkı (TMK m 893) Var mıdır?  547
III. YÜKLENİCİNİN BORÇLARI  560
A. İnşaatı Sözleşmeye Uygun Yapma Borcu  560
1. Sözleşme Masraflarını Karşılama Borcu  560
2. İmar Mevzuatı ve Sözleşmeye Uygun Projeleri Hazırlatma ve Ruhsat Alma Borcu  561
3. İnşaatı Sadakat ve Özenle Yapma Borcu ve Bu Borca Aykırılıkların Başlıcaları  576
a. Sözleşmeye Aykırı İmalatlar Yapılması ve Davranılması  586
b. İmar Mevzuatına Aykırı Davranılması  593
aa. Ruhsata Aykırı veya Ruhsatsız Yapı Nedeniyle İmar Kanunu ve Türk Ceza Kanunu Kapsamında Oluşacak Sorumluluğun Özel Olarak İncelenmesi  663
bb. İmar Affı Kanun Tasarısının Değerlendirilmesi  686
c. Komşu Taşınmazlara veya Altyapı Tesislerine Zarar Verilmesi  696
d. İş Güvenliği Mevzuatına Aykırı Davranılması veya Üçüncü Kişilere Verilen Zararlar  700
B. İnşaatı Teslim Borcu  703
1. İnşaatın Teslim Tarihinin Belirlenmemiş Olması  708
a. İnşaata Başlamada Temerrüt  708
b. İnşaatı Teslimde Temerrüt  710
2. İnşaatı Teslim Tarihinin Belirlenmiş Olması  715
a. İnşaata Başlamada Temerrüt  715
aa. İnşaata Başlama Tarihi Sözleşme ile Belirlenmemiştir  715
bb. İnşaata Başlama Tarihi Sözleşme ile Belirlenmiştir  724
b. İnşaatı Teslimde Temerrüt  727
aa. Teslimin Yapı Kullanma İzni Alınması Şartına Bağlanması  746
bb. Temel Üstü Vizesi (Ruhsatı) ile İlgili Uygulamadaki Durum  765
cc. Teslim Süresinin Uzaması (Ek Süre) (Süre Uzatımı)  768
aaa. Ek Süre İle İhbar (Bildirim) Yükümlülüğü Arasındaki İlişki  792
C. Ayıba Karşı Tekeffül Borcu  799
1. Bedel Karşılığı İnşaatlarda (Genel Olarak) Ayıba Karşı Tekeffül Borcu  799
a. Konuyla İlgili Hukuki Metinler  799
b. Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğunun Genel Şartları  800
aa. İnşaat Tamamlanarak Teslim Edilmiş Olmalıdır  800
bb. İnşaat ayıplı olmalıdır  801
cc. İş Sahibi Muayene ve İhbar Külfetini Yerine Getirmelidir  802
c. İş Sahibinin İnşaatın Ayıplı Olmasından Doğan Hakları  806
2. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu  808
a. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Ayıpla İlgili Olarak Genel Hükümlerin Uygulanabileceği Görüşü  813
b. Muayene ve İhbar Külfetinden Doğan Hak Kayıplarını Önleme Amacı Taşıyan Yüksek Mahkeme Kararları  818
c. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Genel Hükümlerin Uygulanması  837
aa. Birlikte İfa Uygulaması veya Aynen İfa İstemi  838
bb. Aynen İfadan Vazgeçip Müspet Zarar Talep Etmesi  839
cc. Arsa Sahibinin İleri Etkili Fesih Hakkı  842
dd. Arsa Sahibinin Sözleşmeden Dönmesi  849
d. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Ayıba Karşı Tekeffül ile İlgili Diğer Önemli Hususlar Özellikle Bağımsız Bölümün Devrinden Sonraki Sorumluluğun Kapsamı  850
D. Sözleşme ile Kararlaştırılan Diğer Borçlar  860
1. Arsa Sahibi veya Yüklenicinin ya da Üçüncü Kişilerin Ek Menfaat Sağlamaya Yönelik Talepleri  869
IV. FAZLADAN VEYA DAHA İYİ VASIFTA YAPILAN İMALATIN DURUMU  873
A. Yüklenicinin Fazladan Bağımsız Bölüm Yapması  873
1. İmar Durumundaki Menfi Değişimin Paylaşıma Etkisi  890
B. Yüklenicinin Bağımsız Bölümlerin Alanlarında Büyütme veya Niteliğinde Değişiklik Yapması  896
C. Yüklenicinin Ortak Alanlarda Fazladan İş Yapması  903
D. Yüklenicinin Arsa Sahibine Ait Bağımsız Bölümler İçinde Fazladan veya Sözleşmede Kararlaştırılan Vasıfdan Daha Yüksek Vasıfta İmalat Yapması  912
V. ARSA SAHİBİNİN ALACAĞININ TEMİNAT ALTINA ALINMASI  928
A. Yükleniciden Teminat Senedi Alınması  928
B. Yükleniciden Teminat İpoteği Alınması  934
C. Yükleniciden Banka Teminat Mektubu Alınması  943
D. Arsa Payının Teminat Olarak Tutulması  945
E. Yüklenicinin Aczi Halinde Arsa Sahibinin Dönme –Fesih Hakkı (TBK m 98)(BK m 82)  948
1. Yüklenicinin İflası  952
§ VI. TARAFLARIN BORÇLARINI İFA ETMEMESİNİN SONUÇLARI  977
I. SÖZLEŞMELERİN TARAFLARA BORÇ YÜKLEMESİ BAKIMINDAN AYRIMI  977
II. GENEL OLARAK BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ VE BUNUN SONUÇLARI  979
A. Borçlunun Temerrüdünün Şartları  979
1. Borç Muaccel Olmasına Rağmen İfa Edilmemelidir  980
2. Borcun İfası Mümkün Olmalıdır  980
3. İhtar veya İhtara Gerek Bulunmayan Hallerin Varlığı Şartı  984
4. Mehil (Süre) Tayini veya Mehil Tayinine Gerek Olmayan Hallerin Varlığı  992
a. Süre Verilmesi (Mehil Tayini) ve İhtar Arasındaki İlişki  1000
5. Alacaklı Edimi Kabule Hazır Olmalıdır  1004
6. Borçlunun Temerrüdünde Kusurun Önemi  1005
B. Borçlunun Temerrüdünün Sonuçları  1006
1. Ortak Kusurun Seçimlik Hakların Kullanılmasına ve Tazminata Etkisi  1015
2. Aynen İfadan Vazgeçerek Müspet Zararın Tazmini veya Sözleşmeden Dönme İradesinin Hemen (Derhal) Beyan Edilmesi  1022
3. Cezai Şartı Talep Etmede Temerrüdün ve Kusurun Önemi  1023
4. Kısmi Temerrüt  1026
5. Zararın Belirlenme ve Tazminatın Hesaplanma Anı  1036
C. Yüklenicinin Temerrüdü ve Bunun Sonuçları  1037
1. Aynen İfa Talebi  1040
a. Arsa Sahibinin Nama İfa ve Eksik İşler Bedelinin Tahsili Talebi ile Aynen İfayı Sağlaması  1041
b. Nama İfa Yapmadan Sadece Eksik İşler Bedelinin Tahsili Talebi ile Aynen İfa  1068
c. Pasif Aynen İfa Talebi  1085
d. Aynen İfa Hallerinde Gecikme Tazminatı Kavramı ve Gecikme Tazminatının Belirlenmesi  1090
aa. Gecikme Tazminatına Faiz İstenmesi  1128
bb. Kira Kaybı Hangi Süreyle Sınırlı Olarak İstenebilir?  1140
aaa. Nama İfada Gecikme Tazminatı (Kira Kaybı)  1140
bbb. Eksik İşler Bedelinin Tahsilinde  1141
ccc. Pasif Aynen İfa Talebinde  1143
cc. Gecikme Tazminatı ile Birlikte Bağımsız Bölümdeki Değer Düşüklüğü İstenebilir mi?  1145
e. İfaya Ekli Ceza Kavramı  1146
aa. İfaya Ekli Cezai Şartın Tenkisi veya Butlanı  1160
bb. Gecikme Tazminatı (Özellikle Kira Mahrumiyeti) – İfaya Eklenen Ceza Kavramlarının Arasındaki Farklar, Uygulamadaki Karmaşa ve Çözüm Önerisi  1182
f. Aynen İfa Taleplerinin Yarışması  1201
2. Aynen İfadan Vazgeçip, Müspet Zararın Tazmini Talebi  1205
a. Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmelerinde Müspet Zararın Değişim (Mübadele) Teorisine Göre Tazmini Talebi  1208
b. Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmelerinde Müspet Zararın Fark Teorisine Göre Tazmini Talebi  1220
c. Müspet Zararın Tazmini ile İlgili Doktrin Görüşlerinin Değerlendirilmesi  1229
3. Sözleşmenin Geriye veya İleri Etkili Feshi Talebi  1232
a. Sözleşmeden Dönme (Aktin Geriye Etkili Feshi) + Menfi Zarar (TBK m 125/3) (BK m 108/2)  1232
aa. Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinden Dönme Beyanın Hüküm ve Sonuçlarını Doğurduğu Anın Belirlenmesi  1239
bb. Edimlerin İadesi  1270
aaa. Arsa Sahibinin İade Borcu  1285
bbb. Yüklenicinin İade Borcu  1337
cc. Menfi Zarar  1346
aaa. Edimlerin İadesi, Menfi Zarar ve Sebepsiz Zenginleşme Arasındaki İlişki  1380
dd. Seçimlik Cezai Şartın Talep Edilmesi  1383
aaa. Seçimlik Cezai Şart ile Dönme (Cayma) Cezası Arasındaki Ayrım  1391
bbb. Seçimlik Cezai Şart ile İfaya Ekli Cezai Şart Arasındaki Ayrım  1403
ccc. Seçimlik Cezai Şartın Ayni Bir Edim Olarak Kararlaştırılması  1406
b. Aktin İleriye Etkili Feshi (Ya da Sadece Feshi) + Her Türlü Zarar Ziyan Talebi  1414
aa. Kavram ve Tartışma  1414
bb. İleriye Etkili Fesih Şartları  1416
cc. Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinde İleriye Etkili Feshin Gerçekleşme Biçimi  1454
dd. İleriye Etkili Feshin Sonuçları  1473
D. Arsa Sahibinin Temerrüdü ve Bunun Sonuçları  1481
E. Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Manevi Tazminat İsteme Şartları  1513
İçindekiler
§ VII. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİ VEYA ARSA SAHİBİNDEN BAĞIMSIZ BÖLÜM ALAN 3. ŞAHISLARIN HUKUKİ DURUMLARININ İNCELENMESİ  1533
I. KONU İLE İLGİLİ BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ  1533
A. Borcun Üstlenilmesi (Nakli)  1533
B. Alacağın Devri (Temliki)  1540
II. BORÇLAR KANUNUNDA YENİ DÜZENLENEN İLİŞKİLER  1544
A. Borca Katılma  1544
B. Sözleşmeye Katılma  1546
C. Sözleşmenin Devri  1549
III. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE 3. ŞAHISLARIN DURUMU  1566
A. Arsa Sahibinden Bağımsız Bölüm Satın Alanların Hukuki Durumu  1567
B. Yükleniciden Bağımsız Bölüm Satın Alan 3. Şahısların Durumu  1602
1. Yükleniciye Arsa Sahibi Tarafından Yapılan Arsa Payı Devrine İstinaden Yüklenicinin Arsa Payını Tapuda 3. Kişiye Devretmesi  1602
2. Yüklenicinin Kendisine Kalacak Bağımsız Bölümü Adi Senetle veya Noterden Satış Vaadi Sözleşmesine İstinaden Üçüncü Kişilere Satması  1627
a. Yüklenicinin Kendisine Kalacak Bağımsız Bölümü Adi Senetle Satması Durumunda Kendisinden Tapuda Arsa Payının Devrini Talep Şartları  1627
b. Yüklenicinin Kendisine Kalacak Bağımsız Bölümü Adi Senetle veya Noterden Satış Vaadi Sözleşmesine İstinaden Üçüncü Kişilere Satması Durumunda, Üçüncü Kişinin Arsa Sahibinden Tapuda Arsa Payı Devrini Talep Etmesinin Şartları  1632
3. Yüklenici Kooperatif Üyesinin Durumu  1693
C. Üçüncü Kişilerin Bağımsız Bölüme Yaptıkları Masrafları ve Uğradıkları Zararları Talep Etmeleri  1698
1. Arsa Sahibinden Talep Edilebilenler  1698
2. Yüklenici veya Satım Sözleşmesinin Satıcısından Talep Edilebilenler  1711
D. Bağımsız Bölümün Birden Fazla Kimseye Satımı  1732
1. Yüklenicinin Birden Fazla Temliki (Satımı)  1732
2. Arsa Sahibinin Birden Fazla Temliki (Satımı)  1756
E. Yüklenicinin Alacaklılarının Hakları  1758
F. Arsa Sahibinin Alacaklılarının Hakları  1804
G. Sözleşmenin Tapuya Şerhi ve Şerhin Üçüncü Kişiler Bakımından Sonuçları  1818
H. Yüklenicinin veya Arsa Sahibinin Fiilinin Üstlenilmesi (Taahhüt Edilmesi) (Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt Sözleşmesi)  1818
I. Tapudaki Bağımsız Bölüm Numarası ile Fiili Durumun Örtüşmemesi  1837
J. Üçüncü Kişinin İdari Yoldan Tahliyesinin Mümkün Olup Olmadığı  1847
K. Yabancıların Hukuki Durumu  1853
§ VIII. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMELERİNDE ZAMANAŞIMI  1859
I. ZAMANAŞIMI DEFİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR  1868
A. Esasa Cevap Süresi İçinde Zamanaşımı Definde Bulunulmaması  1868
B. Defi Hakkının Zamanaşımına Uğramaması  1876
C. İcra Hukuku ile İlgili Zamanaşımı Bilgileri  1877
II. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ İLE İLGİLİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  1880
A. Uyuşmazlıkların Niteliklerine Göre Zamanaşımının Başlangıcı ve Süresi  1885
1. Aynen İfaya Bağlı Taleplerde Zamanaşımı  1886
a. Ayıp ve Eksikliklerden Sorumlulukta Zamanaşımı  1886
aa. Yüklenicinin Ayıplı ve Eksik İşlerden Arsa Sahibine Karşı İstisna Sözleşmesinden Doğan Sorumluluğu ile İlgili Zamanaşımı  1886
bb. Yüklenicinin Yapı Denetimi Hakkında Kanun (YDHK) Kapsamındaki Sorumluluğu  1894
cc. Yüklenicinin veya Arsa Sahibinin Satım Sözleşmesi Nedeniyle Üçüncü Kişilere Karşı Ayıp ve Eksikliklerden Sorumluluğu  1896
aaa. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Olmayan Satımlar  1896
bbb. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamındaki Satımlarda Ayıplardan Sorumluluk  1905
b. Gecikme Tazminatı ve İfaya Ekli Cezai Şartta Zamanaşımı  1918
c. Yüklenicinin Ücret Alacağında Zamanaşımı  1929
2. Sözleşmeden Dönme veya Sözleşmenin Feshinde ya da Geçersiz Sözleşme Nedeniyle Verilenlerin İadesinde Zamanaşımı  1932
a. Yüklenicinin Yaptığı İmalatın Bedelinin Tahsilinde Zamanaşımı  1932
b. Menfi Zararı Talepte Zamanaşımı  1935
3. Müspet Zararın Tazmininde Zamanaşımı  1940
4. Satış Vaadi Sözleşmesi veya Kişisel Hakkın Temlikinden Doğan Davalarda Zamanaşımı  1942
5. Haksız Fiilde Zamanaşımı  1945
6. Islahta Zamanaşımı  1958
7. Faiz Alacaklarında Zamanaşımı  1959
8. Munzam Zararda Zamanaşımı  1962
9. Rücu ve Halefiyette Zamanaşımı  1966
10. Üçüncü Şahsın Fiilini Üstlenmede Zamanaşımı  1974
11. Zapta Karşı Tekeffülde Zamanaşımı  1975
12. Muris Borçlarından Sorumlulukta Zamanaşımı  1975
13. Diğer Hususlarda Zamanaşımı  1977
III. GENEL SONUÇ  1978
§ IX. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMELERİNDE FAİZ VE MUNZAM ZARAR  1979
I. FAİZ  1979
A. Faizin Tanımı  1979
B. Faiz Oranı Konusundaki Uyuşmazlıklar  1982
1. Faiz Oranının Sınırlandırılması  2005
C. Faiz Talebinin Varlığı ile İlgili Uyuşmazlıklar  2009
D. Faizin İşlemeye Başladığı Tarih ile İlgili Uyuşmazlıklar  2013
E. Faiz İsteme Hakkının Saklı Tutulması ve Kısmi Ödemenin Öncelikle Faize Mahsubu ile İlgili Uyuşmazlıklar  2024
F. Faizin Hesap Tarzı ile İlgili Uyuşmazlıklar  2029
1. Faize Faiz Yürütülmesi Yasağı  2029
2. Faizde Gün–Ay–Yıl Hesabı  2033
II. AŞKIN (MUNZAM) ZARAR  2034
A. Aşkın (Munzam) Zararı Talep Etme Şartları  2034
B. Zararın Belirlenmesi ve Tazminatın Hesaplanması  2036
1. Zararın Belirlenmesi  2036
2. Tazminatın Hesaplanması  2038
C. Temerrüt Faizi ile Munzam Zararın Karşılaştırılması  2040
D. Munzam Zararla İlgili Önemli Hususlar  2041
1. Doğrudan Paranın Değer Kaybının Munzam Zarar Kapsamında Talep Edilmesi Daha Uygundur  2041
2. Yoksun Kalınan Kar ve Paranın Değer Kaybı ile İlgili Çelişkili Görüş ve Kararlar ile Bunların Değerlendirilmesi  2042
3. Yargıtay, Munzam Zararın Munzam Zararı Olamayacağı Görüşündedir  2058
4. Munzam Zararın Hesaplanma Anı  2059
5. Zamanında Ödenmeyen Faiz Alacağı İçin Munzam Zarar Talep Edilebilir mi ?  2059
6. Enflasyonun Temerrüt Faizi Oranında Olması Durumunda da Munzam Zarar İstenebilir mi ?  2059
7. Öncelikli Edim Borcu Bulunanın Munzam Zarar İstemesi Mümkün Değildir  2060
§ X. YARGILAMA HUKUKU  2063
I. GÖREV  2065
A. Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevi  2068
B. Ticaret Mahkemelerinin Görevi  2073
C. Tüketici Mahkemesinin Görevli Olması  2082
1. Arsa Sahibinin Tüketici Sıfatında Olup Olmadığı Hususu  2083
2. Yüklenicinin veya Arsa Sahibinin Satıcı–Sağlayıcı Sıfatında Olup Olmadığı Konusundaki Uyuşmazlıklar  2086
3. Tüketici Sıfatı ile İlgili Uyuşmazlıklar  2099
4. Bağımsız Bölümün Niteliğinin Göreve Etkisi  2103
5. Tüketicinin Açtığı Davada Satıcı veya Sağlayıcı Dışındaki Üçüncü Kişilerin Yer Almasının Göreve Etkisi  2106
6. Sözleşmenin Geçersizliğinin Göreve Etkisi  2113
7. Diğer Hususlar  2115
D. Zorunlu Tahkim  2117
E. İhtiyari Tahkim  2117
F. Arabuluculuk ve Uzlaştırma  2136
1. Arabuluculuk  2136
2. Uzlaştırma  2137
II. YETKİ  2139
III. HUSUMET VE DAVA ARKADAŞLIĞI  2150
A. Sözleşmeden Dönmede Husumet  2155
B. Yüklenicinin veya Yükleniciden Haricen ya da Satım Vaadi ile Bağımsız Bölüm Alanların, Arsa Sahibine Karşı Açtığı Tapu İptal ve Tescil Davasında Husumet  2185
C. Elatmanın Önlenmesi Davasında Husumet  2195
D. Yıkım Davalarında Husumet  2201
E. Asli Müdahale  2204
F. Yöneticinin Durumu  2208
G. Diğer Hususlar  2221
IV. YARGILAMA GİDERLERİ VE KANUN YOLLARI  2227
A. Davada Yargılama Gideri  2227
B. İstinafta Yargılama Gideri  2261
C. Temyizde Yargılama Gideri  2262
1. 20.07.2016 Tarihinden Önce Verilen Kararların Temyizi:  2262
2. 20.07.2016 Tarihinden Sonra Verilen Kararların Temyizi  2263
D. Karar Düzeltmede Harç  2264
E. Kanun Yolları  2265
V. KISMİ DAVA VE ISLAH  2285
VI. USULE İLİŞKİN KAZANILMIŞ HAK  2308
VII. İSPAT YÜKÜ  2317
VIII. İHTİYATİ TEDBİR VE İHTİYATİ HACİZ  2366
A. İhtiyati Tedbir  2366
B. İhtiyati Haciz  2393
IX. KARŞILIK DAVA – TAKAS – MAHSUP  2424
X. DELİLLERİN TESPİTİ  2443
XI. İNKAR VE KÖTÜNİYET TAZMİNATI  2449
XII. İCRANIN GERİ BIRAKILMASI  2466
XIII. BELİRSİZ ALACAK DAVASI VE DİĞER USUL SORUNLARI  2475
A. Belirsiz Alacak Davası  2475
B. Diğer Usul Sorunları  2487
1. Davanın Geri Alınması  2487
2. Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması  2490
a. Davaların Birleştirilmesi  2490
b. Davaların Ayrılması  2497
3. Bekletici Sorun  2499
4. Diğer Sorunlar  2503
5. Tebligat  2515
XIV. MÜVEKKİL İLE YAPILACAK AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ  2522
XV. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU  2534
XVI. HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU NEDENİYLE DEVLET ALEYHİNE TAZMİNAT DAVASI AÇILMASI  2545
§ XI. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN YORUMU VE TAMAMLANMASI  2551
§ XII. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ MALİ (VERGİ, RESİM, HARÇ VS) YÜKÜMLÜLÜKLER  2593
I. SÖZLEŞMENİN KURULMASI AŞAMASINDAKİ MASRAFLAR  2593
II. SÖZLEŞMENİN İFASI SIRASINDAKİ MASRAFLAR  2599
A. Tapu İşlemleri  2599
B. Belediye ve Bağlantılı İşlemler  2604
III. TACİR OLMAYAN ARSA SAHİBİNİN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ VERGİSEL SORUMLULUKLARI  2606
A. Emlak Vergisi Sorumluluğu  2607
B. Arsa Sahibinin Gelir Vergisi Sorumluluğu  2610
C. Arsa Sahibinin Katma Değer Vergisi Sorumluluğu  2619
§ XIII. BİLİRKİŞİLİK VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ İLE İLGİLİ BİLİRKİŞİ RAPORLARI  2625
I. HUKUKÇU BİLİRKİŞİ İLE İLGİLİ ELEŞTİRİLER VE BUNLARA CEVAP VERİLMESİ  2627
II. BİLİRKİŞİLİK İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR  2637
III. BİLİRKİŞİNİN CEZAİ VE HUKUKİ SORUMLULUĞU  2656
A. Bilirkişinin Cezai Sorumluluğu  2656
IV. BİLİRKİŞİLİK SİSTEMİ VE BİLİRKİŞİ RAPORU NASIL OLMALIDIR?  2661
§ XIV. KONULARIN BİRBİRİ İLE İLİŞKİSİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ GEREKÇELİ KANUN TASLAĞI ÇALIŞMASI  2668
I. KONULARIN BİRBİRİ İLE İLİŞKİSİ  2668
II. KANUN TASLAĞI ÇALIŞMASI  2690
§ XV. MADDE GEREKÇELERİ İLE BİRLİKTE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ  2709
I. KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERE ATIF YAPILMASI  2733
§ XVI. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ BAKIMINDAN TÜRK BORÇLAR KANUNU YÜRÜRLÜĞÜ HAKKINDAKİ KANUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ  2739
§ XVII. KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMELERİ  2745
I. GİRİŞ  2745
II. KANUN KAPSAMINDA İMZALANACAK KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER  2746
A. Soru–Cevap Şeklinde Genel Anlatım  2746
1. Riskli Yapı Tespiti Nasıl Yapılacak? İnşa Halindeki Yapı İçin de Riskli Yapı Tespiti İstenebilir mi?  2747
2. Riskli Alan Veya Riskli Yapı Tespitini Herkes İsteyebilir mi? Masraflar Ne ve Kime Ait?  2749
3. Bu Kadar Teknik Bir Konuda Yapılan Tespite Nasıl İtiraz Edilecek? İtiraz Komisyonu Mahallinde İnceleme Yapacak mı? İtiraz Ücreti Var mı? Teknik Heyet İtiraz Sebepleri İle Bağlı mı?  2750
4. Riskli Alan Tespiti ve Riskli Yapı Tespitine Karşı Nerede Dava Açılabilecektir?  2751
5. Riskli Alan Tespiti ve Riskli Yapı Tespitine Karşı Kiracılar Veya Satış Vaadi Alacaklıları İtiraz Edebilir Veya Dava Açabilirler mi?  2753
6. Yapı Kullanma İzni Olan Binamız Riskli Olmasa Bile Yıkılabilecek midir?  2754
7. Riskli Alandaki Her Yapı Aynı Zamanda Riskli Yapı mıdır?  2755
8. Binanın Yıkımı Nasıl Gerçekleşecek?  2755
9. Anlaşma Sağlanmazsa Yıkımına Karar Verilen Binanın Değeri Veya Bağımsız Bölümlerin Bedeli Nasıl Belirlenecektir? Anlaşma Alternatifleri Nelerdir?  2756
10. Parselimiz Riskli Alandaki Uygulama Projesine Göre Minumum Alanı Sağlamadığından, Başka Parsellerle Birleştirildiğinde, 2/3 Çoğunluk Nasıl Belirlenecek?  2758
11. Tek Parsel Üzerinde 3 Adet Blok Var. Ancak Sadece Bizimkisi Riskli Yapı Olarak Belirlendi. Nasıl Anlaşacağız?  2759
12. 2/3 Çoğunlukla Anlaşma Sağlandı. Anlaşmaya Yanaşmayan 2 Adet Paydaşın Hissesini Nasıl Alacağız?  2759
13. 2/3 Çoğunluğun Sınırda Yakalandığı Durumlarda Anlaşmaya Yanaşmayan Pay Sahipleri Ne Yapabilir?  2760
14. Binamızın Bulunduğu Bölge Riskli Alan İlan Edildi. Ancak Binadaki Dairelerin Bazılarının İçleri Yapılı, Bazılarının Değil. Ayrıca Bitişiğimdeki Bina Kaçak. Bizimkinde de Ruhsata Aykırı İmalatlar Var. Bu Durumda Değer Tespiti Nasıl Yapılacak?  2760
15. Binamız İki Katlı ve Riskli Değil ve Riskli Alanda da Kalmıyor. Dönüşüm Olamaz mı?  2761
16. Riskli Yapı Üzerine Daha Önceden Konan İpotekler Ne Olacak?  2761
17. Maliyeye Borcum Var. Ayrıca Piyasaya Olan Borçlarım Nedeniyle de Evim Hacizli. Bana Yeniden Evi Yapma Konusunda Kredi Veya Yardım Verildiğinde, Bu Yardıma El Konulabilir mi?  2761
18. Satın Aldığım Bağımsız Bölümün Riskli Yapı Olduğuna Dair Tebligat Geldi. Satıcıya Karşı Ne Gibi Haklarım Var?  2762
19. Şehrin Çok Merkezi Yerindeki Binamızdan Bağımsız Bölüm Alan Yüklenici, Yıkım Konusunda Bizleri Zorlayabilir mi?  2762
20. Binamızın İmar Durumu 3 Kata Düştü. Ben 5. Kattayım Kullanma İzni De Olduğu Halde, Güçlendirme Ruhsatını 3 Kata Göre Veriyorlar, Üstten 2 Katı Yıkacaksınız Diyorlar Ne Yapmalıyım?  2763
21. Riskli Yapıların Tespiti, Tahliyesi ve Yıktırma İş ve İşlemleri İle Değerleme İşlemlerini Engelleyenlere Ne Ceza Verilir?  2763
22. Ne Gibi Muafiyet ve Yardımlar Söz Konusudur?  2763
23. Riskli Yapı Tespiti Yaptırılmaksızın Yıkılan Bina İçin Yukarıdaki Muafiyet ve Yardımlar Söz Konusu Olur mu?  2765
24. Riskli Alan Veya Riskli Yapı Kararlarına Karşı İtiraz Gerekçeleri ve Dava Nedenleri Neler Olabilir?  2765
a. Riskli Alan Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararına Karşı Dava  2768
b. Riskli Alanda Yapılan Proje Veya Plana Karşı Dava  2777
c. Riskli Yapı Tespit Raporuna İtirazın Reddi Kararına Karşı Dava  2779
d. İdari İşlemlerden Dolayı Davalar  2782
aa. Riskli Alandaki Yapılara veya Riskli Yapıya Alt Yapı Hizmeti Verilmesinin Durdurulması ile İlgili Karar ve İşlemlere Karşı Dava  2782
bb. Riskli Alandaki veya Riskli Yapının Yıkılması ile İlgili Karar ve İşlemlere Karşı Dava  2782
cc. Taşınmaz Değer Tespiti ile İlgili Davalar  2783
dd. Kanun Kapsamındaki Sözleşmeler ile İlgili Davalar  2787
25. Riskli Olmayan ve Güçlendirme İle Korunması Mümkün Bina İle İlgili Ne Gibi Yollara Başvurulabilir?  2793
26. Riskli Olmasına Rağmen Güçlendirme İle Korunması Mümkün Bina İle İlgili Ne Gibi Yollara Başvurulabilir?  2794
B. Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmeleri Bakımından Soru – Cevaplı Anlatım  2795
1. Kanun Kapsamında Ne Zaman Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi Gündeme Gelebilir?  2795
2. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin İmzalanmasından Sonra Arsanın Riskli Alan İçine Alınması Durumunda Ne Olacaktır?  2795
3. Yüklenici İle 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Anlaşma Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?  2796
4. Sözleşme Masrafları Ne Olacaktır?  2798
5. Yönetmeliğe Uygun Toplantı ve İşlemler Yapılmaksızın Alınan Kararlara Karşı Dava Açılması Durumunda Ne Olacaktır?  2798
6. Henüz Riskli Alan Veya Yapı Belirlemesi Yapılmadan Önce Anlaşma Yapılması Halinde Nasıl Bir Yol İzlenecektir?  2799
Kaynakça  2815
Yazarın Özgeçmişi  2865
Yazarın Makaleleri  2865
Madde Dizini  2871
Kavram Dizini  2907
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Altıncı Baskıya Önsöz  7
Beşinci Baskıya Önsöz  9
Dördüncü Baskıya Önsöz  11
Üçüncü Baskıya Önsöz  13
İkinci Baskıya Önsöz  15
Birinci Baskıya Önsöz  17
Kısaltmalar  25
Giriş  29
§ I. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI VE SÖZLEŞMEDEN ÖNCE ARAŞTIRILMASI GEREKEN KONULAR  31
I. TANIMI  31
II. UNSURLARI  36
III. HUKUKİ NİTELİĞİ  36
IV. BENZERİ SÖZLEŞMELERDEN FARKLARI  43
A. Bedel Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Farkı  43
B. Mal Değişim (Trampa) Sözleşmesinden Farkı  44
C. Satım Sözleşmesinden Farkı  45
D. Arsa Satışı Karşılığı Kar veya Hasılat Paylaşımı Sözleşmesinden Farkı  48
E. Yap – İşlet – Devret Sözleşmesinden Farkı  54
F. Üst Hakkından Farkı  56
G. Adi Ortaklıktan Farkı  57
H. Diğer İşgörme Sözleşmelerinden Farkı  63
I. Arsa Karşılığı Kooperatif Ortaklığından Farkı  63
J. Osmanlı Hukukundaki Mukataalı ve İcareteynli Vakıflarla Karşılaştırılması  67
K. Yüklemeli veya Koşullu Bağışlama Sözleşmesinden Farkı  68
V. ULUSLARARASI İNŞAAT HUKUKU VE YURT DIŞI İNŞAAT UYGULAMALARI KAPSAMINDA KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMELERİ  72
A. Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Bunlardan Doğan Sorunların Çözümü  73
1. FIDIC Sözleşmeleri  73
2. ICSID Tahkimi  75
3. Milletlerarası Tahkim Kanunu  75
4. Diğer Düzenlemeler  76
B. Yurt Dışı İnşaat Yapım Sözleşmeleri  76
C. Ülkemizdeki İnşaat Sözleşmeleri  77
1. Kamu İnşaat Sözleşmeleri  77
a. Konsorsiyum  79
b. İş Ortaklığı (Joint Venture)  80
2. Özel Kişiler Arasındaki İnşaat Sözleşmeleri  80
3. Ülkemiz Sözleşmelerinin Genel Değerlendirmesi  81
a. Kamu İnşaat Sözleşmelerinin Değerlendirilmesi  81
b. Özel İnşaat Sözleşmeleri ve Bunlardan Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinin Değerlendirilmesi  82
§ II. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ YAPILMADAN ÖNCE ARAŞTIRILMASI GEREKEN KONULAR  87
§ III. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ  89
I. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ  89
A. Resmi Şekil ve Arsa Sahiplerinin Tamamının Sözleşmede Yer Alma Zorunluluğu  89
1. Resmi Şekil Zorunluluğu  89
a. Vesayet Altındaki Arsa Sahibinin Durumu  102
b. Görme Engellilerin Durumu  104
c. İmza Atamayanların Durumu  104
2. Arsa Sahiplerinin Tamamının Sözleşmede Yer Alması Zorunluluğu  105
a. Önalım (Şufa) Hakkının Kullanılması  116
b. Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılması  130
c. İpotek veya Haciz Sahibinin Durumu  141
d. İntifa Hakkı Sahibinin Durumu.  149
B. Şekle Aykırı Sözleşmenin Yerine Getirilmiş Edimler Bakımından Hukuki Sonuçları  156
C. Şekil Eksikliğinin İleri Sürülemeyeceği Haller  178
1. Geçersiz Bir Sözleşmenin Varlığı İspatlanmalıdır  178
2. Geçersizlik İddiası Hakkın Kötüye Kullanımı Kapsamında Değerlendirilebilmelidir  190
a. Tarafların Edimlerini Karşılıklı Olmak Şartıyla Tamamen veya Kısmen İfa Etmeleri  190
b. Taraflardan Birinin Edimlerini Tamamen Yerine Getirmesi  194
c. Yüklenici Tarafından İnşaatın Önemli Bir Bölümünün Yapılmış Olması  196
d. Diğer Durumlar  201
II. ÖNSÖZLEŞMEDE ŞEKİL  205
III. SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE DEĞİŞTİRMEDE ŞEKİL  210
§ IV. İMKANSIZLIK  261
I. BAŞLANGIÇTAKİ İMKANSIZLIK  261
II. SONRAKİ İMKANSIZLIK  284
A. Kusurlu Sonraki İmkansızlık  291
B. Kusursuz Sonraki İmkansızlık  299
III. İMKANSIZLIK – MUCBİR SEBEP –BEKLENMEYEN HAL – AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE SÖZLEŞMENİN UYARLANMASI  322
§ V. TARAFLARIN BORÇLARI  341
I. ARSA SAHİBİNİN BORÇLARI  341
A. Arsayı Teslim Borcu  341
B. İnşaatın Yapımı Konusunda Vekalet Verme Borcu  348
C. Arsayı veya Arsa Payını Devir Borcu ve TBK m 97 (BK m 81) Hükmünün Uygulanması  376
1. Birlikte İfa Uygulaması  423
D. İmar Uygulamasının Arsa veya Arsa Payını Devir Borcuna Etkisi  472
E. Kat İrtifakı Kurulmasının Mümkün Olmaması  483
F. Aile Konutu Şerhinin Etkisi  490
II. ARSA SAHİBİNİN TAŞINMAZ DEVİR BORCUNUN TEMİNAT ALTINA ALINMASI  502
A. Yüklenicinin Geri Vermekten Kaçınma (Alıkoyma) Hakkı  502
B. Sözleşmenin Tapuya Şerhi  512
C. Yüklenicinin Ödemezlik Definde Bulunması  546
D. Yüklenicinin Kanuni İpotek Hakkı (TMK m 893) Var mıdır?  547
III. YÜKLENİCİNİN BORÇLARI  560
A. İnşaatı Sözleşmeye Uygun Yapma Borcu  560
1. Sözleşme Masraflarını Karşılama Borcu  560
2. İmar Mevzuatı ve Sözleşmeye Uygun Projeleri Hazırlatma ve Ruhsat Alma Borcu  561
3. İnşaatı Sadakat ve Özenle Yapma Borcu ve Bu Borca Aykırılıkların Başlıcaları  576
a. Sözleşmeye Aykırı İmalatlar Yapılması ve Davranılması  586
b. İmar Mevzuatına Aykırı Davranılması  593
aa. Ruhsata Aykırı veya Ruhsatsız Yapı Nedeniyle İmar Kanunu ve Türk Ceza Kanunu Kapsamında Oluşacak Sorumluluğun Özel Olarak İncelenmesi  663
bb. İmar Affı Kanun Tasarısının Değerlendirilmesi  686
c. Komşu Taşınmazlara veya Altyapı Tesislerine Zarar Verilmesi  696
d. İş Güvenliği Mevzuatına Aykırı Davranılması veya Üçüncü Kişilere Verilen Zararlar  700
B. İnşaatı Teslim Borcu  703
1. İnşaatın Teslim Tarihinin Belirlenmemiş Olması  708
a. İnşaata Başlamada Temerrüt  708
b. İnşaatı Teslimde Temerrüt  710
2. İnşaatı Teslim Tarihinin Belirlenmiş Olması  715
a. İnşaata Başlamada Temerrüt  715
aa. İnşaata Başlama Tarihi Sözleşme ile Belirlenmemiştir  715
bb. İnşaata Başlama Tarihi Sözleşme ile Belirlenmiştir  724
b. İnşaatı Teslimde Temerrüt  727
aa. Teslimin Yapı Kullanma İzni Alınması Şartına Bağlanması  746
bb. Temel Üstü Vizesi (Ruhsatı) ile İlgili Uygulamadaki Durum  765
cc. Teslim Süresinin Uzaması (Ek Süre) (Süre Uzatımı)  768
aaa. Ek Süre İle İhbar (Bildirim) Yükümlülüğü Arasındaki İlişki  792
C. Ayıba Karşı Tekeffül Borcu  799
1. Bedel Karşılığı İnşaatlarda (Genel Olarak) Ayıba Karşı Tekeffül Borcu  799
a. Konuyla İlgili Hukuki Metinler  799
b. Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğunun Genel Şartları  800
aa. İnşaat Tamamlanarak Teslim Edilmiş Olmalıdır  800
bb. İnşaat ayıplı olmalıdır  801
cc. İş Sahibi Muayene ve İhbar Külfetini Yerine Getirmelidir  802
c. İş Sahibinin İnşaatın Ayıplı Olmasından Doğan Hakları  806
2. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu  808
a. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Ayıpla İlgili Olarak Genel Hükümlerin Uygulanabileceği Görüşü  813
b. Muayene ve İhbar Külfetinden Doğan Hak Kayıplarını Önleme Amacı Taşıyan Yüksek Mahkeme Kararları  818
c. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Genel Hükümlerin Uygulanması  837
aa. Birlikte İfa Uygulaması veya Aynen İfa İstemi  838
bb. Aynen İfadan Vazgeçip Müspet Zarar Talep Etmesi  839
cc. Arsa Sahibinin İleri Etkili Fesih Hakkı  842
dd. Arsa Sahibinin Sözleşmeden Dönmesi  849
d. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Ayıba Karşı Tekeffül ile İlgili Diğer Önemli Hususlar Özellikle Bağımsız Bölümün Devrinden Sonraki Sorumluluğun Kapsamı  850
D. Sözleşme ile Kararlaştırılan Diğer Borçlar  860
1. Arsa Sahibi veya Yüklenicinin ya da Üçüncü Kişilerin Ek Menfaat Sağlamaya Yönelik Talepleri  869
IV. FAZLADAN VEYA DAHA İYİ VASIFTA YAPILAN İMALATIN DURUMU  873
A. Yüklenicinin Fazladan Bağımsız Bölüm Yapması  873
1. İmar Durumundaki Menfi Değişimin Paylaşıma Etkisi  890
B. Yüklenicinin Bağımsız Bölümlerin Alanlarında Büyütme veya Niteliğinde Değişiklik Yapması  896
C. Yüklenicinin Ortak Alanlarda Fazladan İş Yapması  903
D. Yüklenicinin Arsa Sahibine Ait Bağımsız Bölümler İçinde Fazladan veya Sözleşmede Kararlaştırılan Vasıfdan Daha Yüksek Vasıfta İmalat Yapması  912
V. ARSA SAHİBİNİN ALACAĞININ TEMİNAT ALTINA ALINMASI  928
A. Yükleniciden Teminat Senedi Alınması  928
B. Yükleniciden Teminat İpoteği Alınması  934
C. Yükleniciden Banka Teminat Mektubu Alınması  943
D. Arsa Payının Teminat Olarak Tutulması  945
E. Yüklenicinin Aczi Halinde Arsa Sahibinin Dönme –Fesih Hakkı (TBK m 98)(BK m 82)  948
1. Yüklenicinin İflası  952
§ VI. TARAFLARIN BORÇLARINI İFA ETMEMESİNİN SONUÇLARI  977
I. SÖZLEŞMELERİN TARAFLARA BORÇ YÜKLEMESİ BAKIMINDAN AYRIMI  977
II. GENEL OLARAK BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ VE BUNUN SONUÇLARI  979
A. Borçlunun Temerrüdünün Şartları  979
1. Borç Muaccel Olmasına Rağmen İfa Edilmemelidir  980
2. Borcun İfası Mümkün Olmalıdır  980
3. İhtar veya İhtara Gerek Bulunmayan Hallerin Varlığı Şartı  984
4. Mehil (Süre) Tayini veya Mehil Tayinine Gerek Olmayan Hallerin Varlığı  992
a. Süre Verilmesi (Mehil Tayini) ve İhtar Arasındaki İlişki  1000
5. Alacaklı Edimi Kabule Hazır Olmalıdır  1004
6. Borçlunun Temerrüdünde Kusurun Önemi  1005
B. Borçlunun Temerrüdünün Sonuçları  1006
1. Ortak Kusurun Seçimlik Hakların Kullanılmasına ve Tazminata Etkisi  1015
2. Aynen İfadan Vazgeçerek Müspet Zararın Tazmini veya Sözleşmeden Dönme İradesinin Hemen (Derhal) Beyan Edilmesi  1022
3. Cezai Şartı Talep Etmede Temerrüdün ve Kusurun Önemi  1023
4. Kısmi Temerrüt  1026
5. Zararın Belirlenme ve Tazminatın Hesaplanma Anı  1036
C. Yüklenicinin Temerrüdü ve Bunun Sonuçları  1037
1. Aynen İfa Talebi  1040
a. Arsa Sahibinin Nama İfa ve Eksik İşler Bedelinin Tahsili Talebi ile Aynen İfayı Sağlaması  1041
b. Nama İfa Yapmadan Sadece Eksik İşler Bedelinin Tahsili Talebi ile Aynen İfa  1068
c. Pasif Aynen İfa Talebi  1085
d. Aynen İfa Hallerinde Gecikme Tazminatı Kavramı ve Gecikme Tazminatının Belirlenmesi  1090
aa. Gecikme Tazminatına Faiz İstenmesi  1128
bb. Kira Kaybı Hangi Süreyle Sınırlı Olarak İstenebilir?  1140
aaa. Nama İfada Gecikme Tazminatı (Kira Kaybı)  1140
bbb. Eksik İşler Bedelinin Tahsilinde  1141
ccc. Pasif Aynen İfa Talebinde  1143
cc. Gecikme Tazminatı ile Birlikte Bağımsız Bölümdeki Değer Düşüklüğü İstenebilir mi?  1145
e. İfaya Ekli Ceza Kavramı  1146
aa. İfaya Ekli Cezai Şartın Tenkisi veya Butlanı  1160
bb. Gecikme Tazminatı (Özellikle Kira Mahrumiyeti) – İfaya Eklenen Ceza Kavramlarının Arasındaki Farklar, Uygulamadaki Karmaşa ve Çözüm Önerisi  1182
f. Aynen İfa Taleplerinin Yarışması  1201
2. Aynen İfadan Vazgeçip, Müspet Zararın Tazmini Talebi  1205
a. Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmelerinde Müspet Zararın Değişim (Mübadele) Teorisine Göre Tazmini Talebi  1208
b. Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmelerinde Müspet Zararın Fark Teorisine Göre Tazmini Talebi  1220
c. Müspet Zararın Tazmini ile İlgili Doktrin Görüşlerinin Değerlendirilmesi  1229
3. Sözleşmenin Geriye veya İleri Etkili Feshi Talebi  1232
a. Sözleşmeden Dönme (Aktin Geriye Etkili Feshi) + Menfi Zarar (TBK m 125/3) (BK m 108/2)  1232
aa. Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinden Dönme Beyanın Hüküm ve Sonuçlarını Doğurduğu Anın Belirlenmesi  1239
bb. Edimlerin İadesi  1270
aaa. Arsa Sahibinin İade Borcu  1285
bbb. Yüklenicinin İade Borcu  1337
cc. Menfi Zarar  1346
aaa. Edimlerin İadesi, Menfi Zarar ve Sebepsiz Zenginleşme Arasındaki İlişki  1380
dd. Seçimlik Cezai Şartın Talep Edilmesi  1383
aaa. Seçimlik Cezai Şart ile Dönme (Cayma) Cezası Arasındaki Ayrım  1391
bbb. Seçimlik Cezai Şart ile İfaya Ekli Cezai Şart Arasındaki Ayrım  1403
ccc. Seçimlik Cezai Şartın Ayni Bir Edim Olarak Kararlaştırılması  1406
b. Aktin İleriye Etkili Feshi (Ya da Sadece Feshi) + Her Türlü Zarar Ziyan Talebi  1414
aa. Kavram ve Tartışma  1414
bb. İleriye Etkili Fesih Şartları  1416
cc. Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinde İleriye Etkili Feshin Gerçekleşme Biçimi  1454
dd. İleriye Etkili Feshin Sonuçları  1473
D. Arsa Sahibinin Temerrüdü ve Bunun Sonuçları  1481
E. Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Manevi Tazminat İsteme Şartları  1513
İçindekiler
§ VII. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİ VEYA ARSA SAHİBİNDEN BAĞIMSIZ BÖLÜM ALAN 3. ŞAHISLARIN HUKUKİ DURUMLARININ İNCELENMESİ  1533
I. KONU İLE İLGİLİ BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ  1533
A. Borcun Üstlenilmesi (Nakli)  1533
B. Alacağın Devri (Temliki)  1540
II. BORÇLAR KANUNUNDA YENİ DÜZENLENEN İLİŞKİLER  1544
A. Borca Katılma  1544
B. Sözleşmeye Katılma  1546
C. Sözleşmenin Devri  1549
III. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE 3. ŞAHISLARIN DURUMU  1566
A. Arsa Sahibinden Bağımsız Bölüm Satın Alanların Hukuki Durumu  1567
B. Yükleniciden Bağımsız Bölüm Satın Alan 3. Şahısların Durumu  1602
1. Yükleniciye Arsa Sahibi Tarafından Yapılan Arsa Payı Devrine İstinaden Yüklenicinin Arsa Payını Tapuda 3. Kişiye Devretmesi  1602
2. Yüklenicinin Kendisine Kalacak Bağımsız Bölümü Adi Senetle veya Noterden Satış Vaadi Sözleşmesine İstinaden Üçüncü Kişilere Satması  1627
a. Yüklenicinin Kendisine Kalacak Bağımsız Bölümü Adi Senetle Satması Durumunda Kendisinden Tapuda Arsa Payının Devrini Talep Şartları  1627
b. Yüklenicinin Kendisine Kalacak Bağımsız Bölümü Adi Senetle veya Noterden Satış Vaadi Sözleşmesine İstinaden Üçüncü Kişilere Satması Durumunda, Üçüncü Kişinin Arsa Sahibinden Tapuda Arsa Payı Devrini Talep Etmesinin Şartları  1632
3. Yüklenici Kooperatif Üyesinin Durumu  1693
C. Üçüncü Kişilerin Bağımsız Bölüme Yaptıkları Masrafları ve Uğradıkları Zararları Talep Etmeleri  1698
1. Arsa Sahibinden Talep Edilebilenler  1698
2. Yüklenici veya Satım Sözleşmesinin Satıcısından Talep Edilebilenler  1711
D. Bağımsız Bölümün Birden Fazla Kimseye Satımı  1732
1. Yüklenicinin Birden Fazla Temliki (Satımı)  1732
2. Arsa Sahibinin Birden Fazla Temliki (Satımı)  1756
E. Yüklenicinin Alacaklılarının Hakları  1758
F. Arsa Sahibinin Alacaklılarının Hakları  1804
G. Sözleşmenin Tapuya Şerhi ve Şerhin Üçüncü Kişiler Bakımından Sonuçları  1818
H. Yüklenicinin veya Arsa Sahibinin Fiilinin Üstlenilmesi (Taahhüt Edilmesi) (Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt Sözleşmesi)  1818
I. Tapudaki Bağımsız Bölüm Numarası ile Fiili Durumun Örtüşmemesi  1837
J. Üçüncü Kişinin İdari Yoldan Tahliyesinin Mümkün Olup Olmadığı  1847
K. Yabancıların Hukuki Durumu  1853
§ VIII. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMELERİNDE ZAMANAŞIMI  1859
I. ZAMANAŞIMI DEFİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR  1868
A. Esasa Cevap Süresi İçinde Zamanaşımı Definde Bulunulmaması  1868
B. Defi Hakkının Zamanaşımına Uğramaması  1876
C. İcra Hukuku ile İlgili Zamanaşımı Bilgileri  1877
II. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ İLE İLGİLİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  1880
A. Uyuşmazlıkların Niteliklerine Göre Zamanaşımının Başlangıcı ve Süresi  1885
1. Aynen İfaya Bağlı Taleplerde Zamanaşımı  1886
a. Ayıp ve Eksikliklerden Sorumlulukta Zamanaşımı  1886
aa. Yüklenicinin Ayıplı ve Eksik İşlerden Arsa Sahibine Karşı İstisna Sözleşmesinden Doğan Sorumluluğu ile İlgili Zamanaşımı  1886
bb. Yüklenicinin Yapı Denetimi Hakkında Kanun (YDHK) Kapsamındaki Sorumluluğu  1894
cc. Yüklenicinin veya Arsa Sahibinin Satım Sözleşmesi Nedeniyle Üçüncü Kişilere Karşı Ayıp ve Eksikliklerden Sorumluluğu  1896
aaa. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Olmayan Satımlar  1896
bbb. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamındaki Satımlarda Ayıplardan Sorumluluk  1905
b. Gecikme Tazminatı ve İfaya Ekli Cezai Şartta Zamanaşımı  1918
c. Yüklenicinin Ücret Alacağında Zamanaşımı  1929
2. Sözleşmeden Dönme veya Sözleşmenin Feshinde ya da Geçersiz Sözleşme Nedeniyle Verilenlerin İadesinde Zamanaşımı  1932
a. Yüklenicinin Yaptığı İmalatın Bedelinin Tahsilinde Zamanaşımı  1932
b. Menfi Zararı Talepte Zamanaşımı  1935
3. Müspet Zararın Tazmininde Zamanaşımı  1940
4. Satış Vaadi Sözleşmesi veya Kişisel Hakkın Temlikinden Doğan Davalarda Zamanaşımı  1942
5. Haksız Fiilde Zamanaşımı  1945
6. Islahta Zamanaşımı  1958
7. Faiz Alacaklarında Zamanaşımı  1959
8. Munzam Zararda Zamanaşımı  1962
9. Rücu ve Halefiyette Zamanaşımı  1966
10. Üçüncü Şahsın Fiilini Üstlenmede Zamanaşımı  1974
11. Zapta Karşı Tekeffülde Zamanaşımı  1975
12. Muris Borçlarından Sorumlulukta Zamanaşımı  1975
13. Diğer Hususlarda Zamanaşımı  1977
III. GENEL SONUÇ  1978
§ IX. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMELERİNDE FAİZ VE MUNZAM ZARAR  1979
I. FAİZ  1979
A. Faizin Tanımı  1979
B. Faiz Oranı Konusundaki Uyuşmazlıklar  1982
1. Faiz Oranının Sınırlandırılması  2005
C. Faiz Talebinin Varlığı ile İlgili Uyuşmazlıklar  2009
D. Faizin İşlemeye Başladığı Tarih ile İlgili Uyuşmazlıklar  2013
E. Faiz İsteme Hakkının Saklı Tutulması ve Kısmi Ödemenin Öncelikle Faize Mahsubu ile İlgili Uyuşmazlıklar  2024
F. Faizin Hesap Tarzı ile İlgili Uyuşmazlıklar  2029
1. Faize Faiz Yürütülmesi Yasağı  2029
2. Faizde Gün–Ay–Yıl Hesabı  2033
II. AŞKIN (MUNZAM) ZARAR  2034
A. Aşkın (Munzam) Zararı Talep Etme Şartları  2034
B. Zararın Belirlenmesi ve Tazminatın Hesaplanması  2036
1. Zararın Belirlenmesi  2036
2. Tazminatın Hesaplanması  2038
C. Temerrüt Faizi ile Munzam Zararın Karşılaştırılması  2040
D. Munzam Zararla İlgili Önemli Hususlar  2041
1. Doğrudan Paranın Değer Kaybının Munzam Zarar Kapsamında Talep Edilmesi Daha Uygundur  2041
2. Yoksun Kalınan Kar ve Paranın Değer Kaybı ile İlgili Çelişkili Görüş ve Kararlar ile Bunların Değerlendirilmesi  2042
3. Yargıtay, Munzam Zararın Munzam Zararı Olamayacağı Görüşündedir  2058
4. Munzam Zararın Hesaplanma Anı  2059
5. Zamanında Ödenmeyen Faiz Alacağı İçin Munzam Zarar Talep Edilebilir mi ?  2059
6. Enflasyonun Temerrüt Faizi Oranında Olması Durumunda da Munzam Zarar İstenebilir mi ?  2059
7. Öncelikli Edim Borcu Bulunanın Munzam Zarar İstemesi Mümkün Değildir  2060
§ X. YARGILAMA HUKUKU  2063
I. GÖREV  2065
A. Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevi  2068
B. Ticaret Mahkemelerinin Görevi  2073
C. Tüketici Mahkemesinin Görevli Olması  2082
1. Arsa Sahibinin Tüketici Sıfatında Olup Olmadığı Hususu  2083
2. Yüklenicinin veya Arsa Sahibinin Satıcı–Sağlayıcı Sıfatında Olup Olmadığı Konusundaki Uyuşmazlıklar  2086
3. Tüketici Sıfatı ile İlgili Uyuşmazlıklar  2099
4. Bağımsız Bölümün Niteliğinin Göreve Etkisi  2103
5. Tüketicinin Açtığı Davada Satıcı veya Sağlayıcı Dışındaki Üçüncü Kişilerin Yer Almasının Göreve Etkisi  2106
6. Sözleşmenin Geçersizliğinin Göreve Etkisi  2113
7. Diğer Hususlar  2115
D. Zorunlu Tahkim  2117
E. İhtiyari Tahkim  2117
F. Arabuluculuk ve Uzlaştırma  2136
1. Arabuluculuk  2136
2. Uzlaştırma  2137
II. YETKİ  2139
III. HUSUMET VE DAVA ARKADAŞLIĞI  2150
A. Sözleşmeden Dönmede Husumet  2155
B. Yüklenicinin veya Yükleniciden Haricen ya da Satım Vaadi ile Bağımsız Bölüm Alanların, Arsa Sahibine Karşı Açtığı Tapu İptal ve Tescil Davasında Husumet  2185
C. Elatmanın Önlenmesi Davasında Husumet  2195
D. Yıkım Davalarında Husumet  2201
E. Asli Müdahale  2204
F. Yöneticinin Durumu  2208
G. Diğer Hususlar  2221
IV. YARGILAMA GİDERLERİ VE KANUN YOLLARI  2227
A. Davada Yargılama Gideri  2227
B. İstinafta Yargılama Gideri  2261
C. Temyizde Yargılama Gideri  2262
1. 20.07.2016 Tarihinden Önce Verilen Kararların Temyizi:  2262
2. 20.07.2016 Tarihinden Sonra Verilen Kararların Temyizi  2263
D. Karar Düzeltmede Harç  2264
E. Kanun Yolları  2265
V. KISMİ DAVA VE ISLAH  2285
VI. USULE İLİŞKİN KAZANILMIŞ HAK  2308
VII. İSPAT YÜKÜ  2317
VIII. İHTİYATİ TEDBİR VE İHTİYATİ HACİZ  2366
A. İhtiyati Tedbir  2366
B. İhtiyati Haciz  2393
IX. KARŞILIK DAVA – TAKAS – MAHSUP  2424
X. DELİLLERİN TESPİTİ  2443
XI. İNKAR VE KÖTÜNİYET TAZMİNATI  2449
XII. İCRANIN GERİ BIRAKILMASI  2466
XIII. BELİRSİZ ALACAK DAVASI VE DİĞER USUL SORUNLARI  2475
A. Belirsiz Alacak Davası  2475
B. Diğer Usul Sorunları  2487
1. Davanın Geri Alınması  2487
2. Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması  2490
a. Davaların Birleştirilmesi  2490
b. Davaların Ayrılması  2497
3. Bekletici Sorun  2499
4. Diğer Sorunlar  2503
5. Tebligat  2515
XIV. MÜVEKKİL İLE YAPILACAK AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ  2522
XV. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU  2534
XVI. HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU NEDENİYLE DEVLET ALEYHİNE TAZMİNAT DAVASI AÇILMASI  2545
§ XI. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN YORUMU VE TAMAMLANMASI  2551
§ XII. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ MALİ (VERGİ, RESİM, HARÇ VS) YÜKÜMLÜLÜKLER  2593
I. SÖZLEŞMENİN KURULMASI AŞAMASINDAKİ MASRAFLAR  2593
II. SÖZLEŞMENİN İFASI SIRASINDAKİ MASRAFLAR  2599
A. Tapu İşlemleri  2599
B. Belediye ve Bağlantılı İşlemler  2604
III. TACİR OLMAYAN ARSA SAHİBİNİN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ VERGİSEL SORUMLULUKLARI  2606
A. Emlak Vergisi Sorumluluğu  2607
B. Arsa Sahibinin Gelir Vergisi Sorumluluğu  2610
C. Arsa Sahibinin Katma Değer Vergisi Sorumluluğu  2619
§ XIII. BİLİRKİŞİLİK VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ İLE İLGİLİ BİLİRKİŞİ RAPORLARI  2625
I. HUKUKÇU BİLİRKİŞİ İLE İLGİLİ ELEŞTİRİLER VE BUNLARA CEVAP VERİLMESİ  2627
II. BİLİRKİŞİLİK İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR  2637
III. BİLİRKİŞİNİN CEZAİ VE HUKUKİ SORUMLULUĞU  2656
A. Bilirkişinin Cezai Sorumluluğu  2656
IV. BİLİRKİŞİLİK SİSTEMİ VE BİLİRKİŞİ RAPORU NASIL OLMALIDIR?  2661
§ XIV. KONULARIN BİRBİRİ İLE İLİŞKİSİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ GEREKÇELİ KANUN TASLAĞI ÇALIŞMASI  2668
I. KONULARIN BİRBİRİ İLE İLİŞKİSİ  2668
II. KANUN TASLAĞI ÇALIŞMASI  2690
§ XV. MADDE GEREKÇELERİ İLE BİRLİKTE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ  2709
I. KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERE ATIF YAPILMASI  2733
§ XVI. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ BAKIMINDAN TÜRK BORÇLAR KANUNU YÜRÜRLÜĞÜ HAKKINDAKİ KANUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ  2739
§ XVII. KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMELERİ  2745
I. GİRİŞ  2745
II. KANUN KAPSAMINDA İMZALANACAK KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER  2746
A. Soru–Cevap Şeklinde Genel Anlatım  2746
1. Riskli Yapı Tespiti Nasıl Yapılacak? İnşa Halindeki Yapı İçin de Riskli Yapı Tespiti İstenebilir mi?  2747
2. Riskli Alan Veya Riskli Yapı Tespitini Herkes İsteyebilir mi? Masraflar Ne ve Kime Ait?  2749
3. Bu Kadar Teknik Bir Konuda Yapılan Tespite Nasıl İtiraz Edilecek? İtiraz Komisyonu Mahallinde İnceleme Yapacak mı? İtiraz Ücreti Var mı? Teknik Heyet İtiraz Sebepleri İle Bağlı mı?  2750
4. Riskli Alan Tespiti ve Riskli Yapı Tespitine Karşı Nerede Dava Açılabilecektir?  2751
5. Riskli Alan Tespiti ve Riskli Yapı Tespitine Karşı Kiracılar Veya Satış Vaadi Alacaklıları İtiraz Edebilir Veya Dava Açabilirler mi?  2753
6. Yapı Kullanma İzni Olan Binamız Riskli Olmasa Bile Yıkılabilecek midir?  2754
7. Riskli Alandaki Her Yapı Aynı Zamanda Riskli Yapı mıdır?  2755
8. Binanın Yıkımı Nasıl Gerçekleşecek?  2755
9. Anlaşma Sağlanmazsa Yıkımına Karar Verilen Binanın Değeri Veya Bağımsız Bölümlerin Bedeli Nasıl Belirlenecektir? Anlaşma Alternatifleri Nelerdir?  2756
10. Parselimiz Riskli Alandaki Uygulama Projesine Göre Minumum Alanı Sağlamadığından, Başka Parsellerle Birleştirildiğinde, 2/3 Çoğunluk Nasıl Belirlenecek?  2758
11. Tek Parsel Üzerinde 3 Adet Blok Var. Ancak Sadece Bizimkisi Riskli Yapı Olarak Belirlendi. Nasıl Anlaşacağız?  2759
12. 2/3 Çoğunlukla Anlaşma Sağlandı. Anlaşmaya Yanaşmayan 2 Adet Paydaşın Hissesini Nasıl Alacağız?  2759
13. 2/3 Çoğunluğun Sınırda Yakalandığı Durumlarda Anlaşmaya Yanaşmayan Pay Sahipleri Ne Yapabilir?  2760
14. Binamızın Bulunduğu Bölge Riskli Alan İlan Edildi. Ancak Binadaki Dairelerin Bazılarının İçleri Yapılı, Bazılarının Değil. Ayrıca Bitişiğimdeki Bina Kaçak. Bizimkinde de Ruhsata Aykırı İmalatlar Var. Bu Durumda Değer Tespiti Nasıl Yapılacak?  2760
15. Binamız İki Katlı ve Riskli Değil ve Riskli Alanda da Kalmıyor. Dönüşüm Olamaz mı?  2761
16. Riskli Yapı Üzerine Daha Önceden Konan İpotekler Ne Olacak?  2761
17. Maliyeye Borcum Var. Ayrıca Piyasaya Olan Borçlarım Nedeniyle de Evim Hacizli. Bana Yeniden Evi Yapma Konusunda Kredi Veya Yardım Verildiğinde, Bu Yardıma El Konulabilir mi?  2761
18. Satın Aldığım Bağımsız Bölümün Riskli Yapı Olduğuna Dair Tebligat Geldi. Satıcıya Karşı Ne Gibi Haklarım Var?  2762
19. Şehrin Çok Merkezi Yerindeki Binamızdan Bağımsız Bölüm Alan Yüklenici, Yıkım Konusunda Bizleri Zorlayabilir mi?  2762
20. Binamızın İmar Durumu 3 Kata Düştü. Ben 5. Kattayım Kullanma İzni De Olduğu Halde, Güçlendirme Ruhsatını 3 Kata Göre Veriyorlar, Üstten 2 Katı Yıkacaksınız Diyorlar Ne Yapmalıyım?  2763
21. Riskli Yapıların Tespiti, Tahliyesi ve Yıktırma İş ve İşlemleri İle Değerleme İşlemlerini Engelleyenlere Ne Ceza Verilir?  2763
22. Ne Gibi Muafiyet ve Yardımlar Söz Konusudur?  2763
23. Riskli Yapı Tespiti Yaptırılmaksızın Yıkılan Bina İçin Yukarıdaki Muafiyet ve Yardımlar Söz Konusu Olur mu?  2765
24. Riskli Alan Veya Riskli Yapı Kararlarına Karşı İtiraz Gerekçeleri ve Dava Nedenleri Neler Olabilir?  2765
a. Riskli Alan Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararına Karşı Dava  2768
b. Riskli Alanda Yapılan Proje Veya Plana Karşı Dava  2777
c. Riskli Yapı Tespit Raporuna İtirazın Reddi Kararına Karşı Dava  2779
d. İdari İşlemlerden Dolayı Davalar  2782
aa. Riskli Alandaki Yapılara veya Riskli Yapıya Alt Yapı Hizmeti Verilmesinin Durdurulması ile İlgili Karar ve İşlemlere Karşı Dava  2782
bb. Riskli Alandaki veya Riskli Yapının Yıkılması ile İlgili Karar ve İşlemlere Karşı Dava  2782
cc. Taşınmaz Değer Tespiti ile İlgili Davalar  2783
dd. Kanun Kapsamındaki Sözleşmeler ile İlgili Davalar  2787
25. Riskli Olmayan ve Güçlendirme İle Korunması Mümkün Bina İle İlgili Ne Gibi Yollara Başvurulabilir?  2793
26. Riskli Olmasına Rağmen Güçlendirme İle Korunması Mümkün Bina İle İlgili Ne Gibi Yollara Başvurulabilir?  2794
B. Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmeleri Bakımından Soru – Cevaplı Anlatım  2795
1. Kanun Kapsamında Ne Zaman Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi Gündeme Gelebilir?  2795
2. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin İmzalanmasından Sonra Arsanın Riskli Alan İçine Alınması Durumunda Ne Olacaktır?  2795
3. Yüklenici İle 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Anlaşma Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?  2796
4. Sözleşme Masrafları Ne Olacaktır?  2798
5. Yönetmeliğe Uygun Toplantı ve İşlemler Yapılmaksızın Alınan Kararlara Karşı Dava Açılması Durumunda Ne Olacaktır?  2798
6. Henüz Riskli Alan Veya Yapı Belirlemesi Yapılmadan Önce Anlaşma Yapılması Halinde Nasıl Bir Yol İzlenecektir?  2799
Kaynakça  2815
Yazarın Özgeçmişi  2865
Yazarın Makaleleri  2865
Madde Dizini  2871
Kavram Dizini  2907
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020