Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Açıklamalı – İçtihatlı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
Haziran 2016 / 3. Baskı / 1199 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 180.50 TL
İndirimli: 59.90 TL (%67)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Haziran 2013 115.50 TL 39.90 TL (%66)Sepete Ekle
   

Bu eserde, Yargıtay Üyeliği ve uzun süre icra mahkemesi hakimliğimiz sırasında edindiğimiz birikim ve tecrübemizle Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun "İcra ve İflas Kanunu" esas alınarak farklı bir yorumu ile karşılaşacaksınız.

Eserde, kamu alacağının kapsamı, tahsilde hangi dairenin yetkili olduğu, alacağın tahsili için alınacak tedbirler, cebri takip ve tahsil türleri, ödeme emri, ödeme emrine itiraz, haciz, istihkak davası, iptal davası, kamu alacağının hacze iştiraki, haczedilen malların kıymet taktiri ve paraya çevrilmesi, ihalenin feshi, kamu alacağında zamanaşımı, tahsilat aşamasında işlenen suçlar ile bu suçların takibi konularında ayrıntılı bilgiyi, mevzuat hükümleri ile Danıştay, Yargıtay ve Uyuşmazlık Mahkemeleri'nin en güncel içtihatlarını bulacaksınız.

Konu Başlıkları
Genel Esaslar
Kanunun Kapsamı, Terimler, Vazifeliler ve Selahiyetliler Kanununun Kapsamı
Amme Alacaklarının Korunması
Ödeme
Tecil, Tehir, Gecikme Zammı
Amme Alacağının Cebren Tahsili
Cebren Tahsil ve Takip Esasları
Menkul Malların Haczi ve Satışı
Gayrimenkul Malların Haczi ve Satışı
İflas Yoluyla Takip ve Konkordato
Zamanaşımı,Terkin,Yasaklar, Cezalar ve Son Hükümler
Zamanaşımı ve Terki
Yasaklar ve Cezalar
Son Hükümler, Kaldırılan Kanun ve Hükümler
Barkod: 9789750238130
Yayın Tarihi: Haziran 2016
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1199
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  7
Kısaltmalar  33
BİRİNCİ KISIM  
GENEL ESASLAR  
Birinci Bölüm  
KANUNUN KAPSAMI, TERİMLER, VAZİFELİLER VE  
SELAHİYETLİLER KANUNUNUN KAPSAMI  
Madde 1: Kanunun Kapsamı  35
AÇIKLAMALAR  35
İÇTİHATLAR  43
I. Danıştay İçtihatları  43
II. Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü İçtihatları  55
III. Yargıtay İçtihatları  56
Madde 2: Tahsili, Tahsili Emval Kanununa Atfedilen Alacaklar  62
AÇIKLAMALAR  62
İÇTİHATLAR  63
Madde 3: Kanundaki Terimler  64
AÇIKLAMALAR  65
I. Amme Alacağı Terimi  65
İçtihatlar  65
II. Amme Borçlusu Terimi  66
A. Gerçek ve Tüzel Kişiler  66
B. Vergi Mükellefleri  67
C. Vergi Sorumlusu  68
D. Mirasçılar  68
E. Kefil  68
F. Yabancı Şahıs ve Kurumların Temsilcileri  68
G. Kanuni Temsilcilerin Durumu  69
1. Vergi Usul Kanunundaki Sorumluluk Hükmü  69
2. 6183 Sayılı Kanunun Mükerrer 35’inci Madde Hükmüne Göre  69
3. Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu  71
4. Limitet Şirket Ortakları  71
5. Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu  71
6. Ticaret Şirketlerinin Amme Borçlarından Sorumluluğu  72
7. SGK’nın Sigorta Primi ve Diğer Alacaklarından Tüzel Kişilik Dışında Doğrudan Yönetici ve Yetkililerin Sorumlu Olması  73
III. Alacaklı Amme İdaresi  73
IV. Tahsil Dairesi  74
V. Mal Terimi  74
VI. Para Cezaları Terimi  75
VII. Tahsil Edilemeyen Amme Alacağı Terimi  77
VIII. Tahsil Edilemeyeceği Anlaşılan Amme Alacağı Terimi  77
IX. Takip Giderleri  77
İÇTİHATLAR  77
Madde 4: Salahiyetliler ve Mesuliyetleri  90
AÇIKLAMALAR  90
İÇTİHATLAR  90
Madde 5: Takibata Salahiyetli Tahsil Dairesi  92
AÇIKLAMALAR  92
İÇTİHATLAR  94
I. Danıştay Kararları  94
II. Yargıtay Kararları  98
Madde 6: Yardım Mecburiyeti  99
AÇIKLAMALAR  100
İÇTİHATLAR  101
Madde 7: Borçlunun Ölümü  102
AÇIKLAMALAR  102
I. Genel Olarak  102
II. Kamu Borçlusunun Ölümü Halinde, Takibin Safhaları  104
A. Ölümden Önce Ödeme Emrinin Kesinleşmiş Olması  104
B. Tebliğ Edilmiş Ödeme Emri Kesinleşmeden Borçlunun Ölümü  105
C. Kamu Alacağının Kesinleşmiş, Ancak Ödeme Emrinin Çıkarılmamış Olması  105
D. Kamu Alacağının Ölümden Önce Tahakkuk Etmemiş Olması  106
III. Terekenin Mahkeme veya İflas Dairesi Tarafından Tasfiyesi  107
IV. Mirasın Tutulan Deftere Göre Kabulü  107
V. Borçlunun Ölümü Halinde Adli Para Cezasının Tahsili  108
VI. Borçlunun Ölümü Halinde İdari Para Cezasının Tahsili  108
İÇTİHATLAR  110
Madde 8: Tebliğler ve Müddetlerin Hesaplanması  114
AÇIKLAMALAR  114
I. Süreler  114
İçtihatlar  118
II. Tebliğler  121
A. 6183 Sayılı Kanunda Öngörülen Özel Tebliğ Usulleri  121
B. Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Tebliğler  122
C. Tebliğ Yapılacak Kimseler  123
D. Tebligatın Yapılacağı Yer  124
E. Tebligatın Yapılış Şekli  125
F. İlan Yolu ile Tebliğ Usulü  127
G. Memur Aracılığı ile Tebliğ  129
H. Tebligatların Hatalı Yapılması  129
İÇTİHATLAR  129
İkinci Bölüm  
AMME ALACAKLARININ KORUNMASI  
Madde 9: Teminat İsteme  145
AÇIKLAMALAR  145
I. Teminatın İsteneceği Kişiler  146
II. Hangi Hallerde Teminat İstenir (6183 S.K. m.9, VUK. m.344, 359)  146
III. 6183 Sayılı Kanunun 9. Maddesi Dışında Teminat İstenebilecek Bazı Durumlar  149
IV. Teminatın Tutarı ve Teminat İstenmesindeki Usul  150
A. Teminatın Tutarı  150
B. Teminat İstenmesinde İzlenecek Yol  150
İÇTİHATLAR  154
Madde 10: Teminat ve Değerlenmesi  166
AÇIKLAMALAR  167
I. Teminat Olarak Kabul Edilecek Şeyler  167
II. Teminatın Tamamlanması  169
III. Teminatın Değiştirilmesi  169
IV. Teminatın İadesi  170
İÇTİHATLAR  172
Madde 11: Şahsi Kefalet  176
AÇIKLAMALAR  176
İÇTİHATLAR  180
Madde 12: Teminat Hükmünde Olan Eşya  181
AÇIKLAMALAR  182
I. Genel Olarak  182
II. Teminat Dışında Kalan Eşya ve Malzeme  183
III. Teminat Hükmünün Sınırı  183
Madde 13: İhtiyati Haciz  184
AÇIKLAMALAR  184
İÇTİHATLAR  197
I. Danıştay Kararları  197
II. Yargıtay Kararları  216
Madde 14: İhtiyati Hacizde Borçlu Tarafından Gösterilecek Teminat  218
AÇIKLAMALAR  218
İÇTİHATLAR  220
Madde 15: İhtiyati Hacze İtiraz  220
AÇIKLAMALAR  221
İÇTİHATLAR  222
I. Danıştay Kararları  222
II. Yargıtay Kararları  226
Madde 16: İhtiyati Haczin Kaldırılması  227
AÇIKLAMALAR  227
İÇTİHATLAR  228
Madde 17: İhtiyati Tahakkuk  229
AÇIKLAMALAR  230
I. Genel Olarak  230
II. İhtiyati Tahakkuk Nedenleri  231
III. İhtiyati Tahakkukun Yöntemi  234
İÇTİHATLAR  236
Madde 18: İhtiyati Tahakkukun Neticeleri  241
AÇIKLAMALAR  241
İÇTİHATLAR  242
Madde 19: İhtiyati Tahakkukun Düzeltilmesi  243
AÇIKLAMALAR  243
Madde 20: İhtiyati Tahakkuka İtiraz  244
AÇIKLAMALAR  244
Madde 21: Amme Alacaklarında Rüçhan Hakkı  246
AÇIKLAMALAR  246
I. Genel Olarak  246
II. Rehinli Mal Üzerine Kamu Alacağı İçin Haciz Konulması  247
III. Rehinli Alacaklardan Öncelikli Olan Kamu Alacakları  248
IV. Kamu Alacaklarının Öncelikli Olduğu Haller  249
V. Teminat Hükmündeki Eşyada Hacze İştirak  250
VI. İhtiyaten Haczedilen Mallar Üzerine Kamu Alacağı İçin Haciz Konulması  251
VII. Sıra Cetveli Yapma Görevi  253
VIII. Kamu Alacağı İçin Konulan Hacze, Diğer Alacaklıların İştiraki  254
İÇTİHATLAR  262
Yargıtay İçtihatları  262
II. Danıştay Kararları  270
Madde 22: Amme Alacaklarını Kesip Ödemek Mecburiyetinde Olanlar  272
AÇIKLAMALAR  272
İÇTİHATLAR  273
Madde 22/A: Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları  274
AÇIKLAMALAR  275
I. Hangi Kurumlar «Vadesi Geçmiş Borcun Bulunmadığına İlişkin Belge» İstemek Zorundadır  275
II. Hangi İşlemlerde «Vadesi Geçmiş Borcun Bulunmadığına İlişkin Belge» İstenir  276
Madde 23: Tahsil Edilen Amme Alacaklarından Yapılacak Reddiyat Sebebiyle Mahsuplar  291
AÇIKLAMALAR  291
İÇTİHATLAR  292
Madde 24: İptal Davası Açılması  295
AÇIKLAMALAR  295
I. İptal Davasına Konu Tasarruflar  295
A. İvazsız Tasarruf İşlemleri (m.27)  295
B. Kamu Alacağının Tahsilini Engellemek Maksadıyla Yapılan Tasarruflar (m.30)  296
II. İptal Davasının Koşulları  296
A. Genel Olarak  296
B. İptal Davasının Koşulları  297
III. İptal Davasında Görev ve Yetki  298
İÇTİHATLAR  300
Yargıtay Kararları  300
II. Danıştay Kararları  306
Madde 25: İptal Talebinde Muhatap  306
AÇIKLAMALAR  306
İÇTİHATLAR  308
Madde 26: Hükümsüz Sayılmada Zamanaşımı  310
AÇIKLAMALAR  310
İÇTİHATLAR  311
Madde 27: İvazsız Tasarrufların Hükümsüzlüğü  313
AÇIKLAMALAR  313
İÇTİHATLAR  315
Madde 28: Bağışlama Sayılan Tasarruflar  318
AÇIKLAMALAR  319
I. Yakın Akrabalar Arasındaki İvazlı İşlemler  319
II. Kamu Borçlusu Kendi Malına Karşılık, Düşük Bedel Karşılığında Yaptığı Sözleşmeler  320
III. Borçlunun Kendisi veya Üçüncü Bir Kişi Yararına, Hayat Boyunca Gelir veya İntifa Hakkı Sağlayan Sözleşmeleri  321
İÇTİHATLAR  321
Madde 29: Hükümsüz Sayılan Diğer Tasarruflar  326
AÇIKLAMALAR  327
İÇTİHATLAR  328
Madde 30: Amme Alacağının Tahsiline İmkan Bırakmamak Maksadıyla Yapılan Tasarruflar  329
AÇIKLAMALAR  329
İÇTİHATLAR  332
Madde 31: Üçüncü Şahısların Hakları ve Mecburiyetleri  340
AÇIKLAMALAR  340
İÇTİHATLAR  342
Madde 32: Tasfiye Halinde Vazifeliler  345
AÇIKLAMALAR  345
İÇTİHATLAR  346
Madde 33: Tasfiye Halinde Mesuliyet  348
AÇIKLAMALAR  348
İÇTİHATLAR  350
Madde 34: Ortaklığın Feshini İsteme  351
AÇIKLAMALAR  351
İÇTİHATLAR  353
Madde 35: Limited Şirketlerin Amme Borçları  353
AÇIKLAMALAR  354
İÇTİHATLAR  361
I. Danıştay Kararları  366
Mükerrer Madde 35: Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu  380
AÇIKLAMALAR  381
İÇTİHATLAR  396
Madde 36: Birleşme, Devir, Bölünme ve Şekil Değiştirme Halleri  410
AÇIKLAMALAR  410
İÇTİHATLAR  412
Üçüncü Bölüm  
ÖDEME  
Madde 37: Ödeme Zamanı ve Önce Ödeme  413
AÇIKLAMALAR  413
I. Ödeme Zamanının Kanunda Belirlenmiş Olması  413
II. Ödeme Zamanının Kanunda Belirlenmemiş Olması  415
III. Borcun Vadesinden Önce Ödenmesi  418
İÇTİHATLAR  422
Madde 38: Taksitlerin Zamanında Ödenmemesi  441
Madde 39: Ödeme Yeri  441
AÇIKLAMALAR  441
İÇTİHATLAR  444
Madde 40: Ödeme Şekli, Makbuz  444
AÇIKLAMALAR  445
İÇTİHATLAR  448
Madde 41: Hususi Ödeme Şekilleri  449
AÇIKLAMALAR  450
İÇTİHATLAR  458
Madde 42: Çekle veya Münakale Emri ile Ödemeye Ait Hususi Hükümler  462
AÇIKLAMALAR  463
İÇTİHATLAR  464
Madde 43: Çeklerde Tanzim Tarihi  465
AÇIKLAMALAR  465
Madde 44: Hususi Ödeme Şekillerinde Ödeme Tarihi  466
AÇIKLAMALAR  466
İÇTİHATLAR  467
Madde 45: Vergi Cüzdanları  469
AÇIKLAMALAR  470
Madde 46: Ödemenin İspatı  472
AÇIKLAMALAR  472
İÇTİHATLAR  473
Madde 47: Ödemenin Mahsup Edileceği Alacaklar  474
AÇIKLAMALAR  475
İÇTİHATLAR  483
Dördüncü Bölüm  
TECİL, TEHİR, GECİKME ZAMMI  
Madde 48: Tecil  489
AÇIKLAMALAR  490
I. Tecil  490
II. Tecilin Şartları  494
III. Tecil Faizi  497
IV. Tecil Talebinin Süreli Reddi  498
V. Tecil Koşullarına Uyulmaması  499
VI. Aciz Halinde Tecil  500
VII. İdari Para Cezasında Taksitlendirme Uygulaması  500
İÇTİHATLAR  518
Madde 49: İcranın Kaza Mercilerince Tehiri  527
AÇIKLAMALAR  527
Madde 50: Ölüm Halinde Takibin Geri Bırakılması  528
AÇIKLAMALAR  528
İÇTİHATLAR  529
Madde 51: Gecikme Zammı, Nispet ve Hesabı  530
AÇIKLAMALAR  531
I. Gecikme Zammının Mahiyeti ve Kapsamı  531
II. Gecikme Zammı Oranı  533
III. Sürelerin Hesabı  535
IV. Gecikme Zammının Takibi  537
V. Ölüm Halinde Gecikme Zammı  537
VI. Mücbir Sebep Durumunda Gecikme Zammının Uygulanması  537
İÇTİHATLAR  547
I. Danıştay Kararları  547
II. Yargıtay İçtihatları  558
Madde 52: Gecikme Zammında Tatbik Müddeti ve Diğer Hükümler  562
AÇIKLAMALAR  563
I. Gecikme Zammında Uygulama Süresi  563
A. Tecil  563
B. İflas  563
C. Aciz Hali  566
II. Gecikme Zammının Uygulanmasında Durma Halleri  567
A. Mirasçılarda Bekleme Süresi  567
B. Mücbir Sebepler  567
III. Gecikme Zammının Önceden Bildirim Zorunluluğu  568
İÇTİHATLAR  569
Madde 53: Köylerde Gecikme Zammı  576
AÇIKLAMALAR  576
İKİNCİ KISIM  
AMME ALACAĞININ CEBREN TAHSİLİ  
Birinci Bölüm  
CEBREN TAHSİL VE TAKİP ESASLARI  
Madde 54: Cebren Tahsil ve Şekilleri  581
AÇIKLAMALAR  581
I. Cebren Tahsilata Başlama Zamanı  582
II. Cebren Tahsil Türleri  582
A. Teminatın Paraya Çevrilmesi veya Kefilin Takibi  583
B. Borçlu Mallarının Haczi  583
C. Borçlunun İflasının İstenmesi  583
İÇTİHATLAR  585
I. Danıştay Kararları  585
II. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları  591
III. Yargıtay Kararları  593
Madde 55: Ödeme Emri  596
AÇIKLAMALAR  596
I. Genel Olarak  596
II. Ödeme Emrinin İçeriği  598
III. Ödeme Emrinin Tebliği  600
A. Belediye Sınırları İçinde Tebliğ  600
B. Belediye Sınırları Dışındaki Köylerde Tebliğ  600
IV. Borçluya Ait Malları Ellerinde Bulunduran Üçüncü Kişilerin Yükümlülüğü  600
İÇTİHATLAR  602
I. Danıştay Kararları  602
II. Yargıtay Kararları  622
Madde 56: Teminatlı Alacaklarda Takip  623
AÇIKLAMALAR  623
İÇTİHATLAR  627
Madde 57: Kefil ve Yabancı Şahıs veya Kurumlar Mümessillerini Takip  633
AÇIKLAMALAR  633
İÇTİHATLAR  634
Madde 58: Ödeme Emrine İtiraz  636
AÇIKLAMALAR  637
I. Genel Olarak  637
İçtihatlar  638
II. Ödeme Emrinin Unsurları  644
A. Yetki Unsuru  644
B. Şekil Unsuru  645
C. Sebep Unsuru  645
D. Konu Unsuru  646
E. Amaç Unsuru  646
İçtihatlar  646
III. Dava Açma Nedenleri  649
A. Borcun Olmadığı  649
a. Borcu Doğuran İşlemin Olmadığı  650
b. Borcun Tamamen Ödenmiş Olması  650
İçtihatlar  651
c. Mahsup Talebinde Bulunma  662
d. Vadenin Dolmamış Olması  663
e. Borçlunun Şahsında Hata Yapılması  669
f. Kamu Alacağını Kaldıran Diğer Nedenler  670
B. Borcun Kısmen Ödenmiş Olması  672
C. Borcun Zamanaşımına Uğramış Olması  672
İçtihatlar  673
IV. Muhakeme Usulü  675
İçtihatlar  676
A. Görevli ve Yetkili Mahkeme  677
İçtihatlar  678
B. Dava Açma Süresi  683
İçtihatlar  684
C. Kısmi Dava Açma  693
D. Karara Bağlama  693
V. Takip İşlemlerinin Durması  694
VI. Haksız Çıkma Zammı  695
İçtihatlar  696
VII. Danıştay’a Başvurma  698
VIII. Ödeme Emrine Karşı Düzeltme Başvurusu ve Sonuçları  698
İÇTİHATLAR  702
I. Madde ile İlgili Genel Danıştay Kararları:  702
II. Yargıtay İçtihatları  705
Madde 59: Mal Bildirimi  716
AÇIKLAMALAR  716
İÇTİHATLAR  722
Madde 60: Mal Bildiriminde Bulunmayanlar  723
AÇIKLAMALAR  723
I. Genel Olarak  723
II. Hapisle Tazyik Cezasının Özellikleri  724
III. Hapisle Tazyik Kararı Verebilmenin Koşulları  724
IV. Hapsen Tazyik Kararlarının İnfazı:  726
İÇTİHATLAR  727
Madde 61: Mal Edinme ve Mal Artmaları  727
AÇIKLAMALAR  727
Madde 62: Haciz  728
AÇIKLAMALAR  729
I. Genel Olarak  729
II. Adi Ortaklıkta, Ortakların Mal Varlığının Haczi  731
III. Hacizde (Tertip) Usul  731
IV. Haciz İşlemine Karşı Yargı Yoluna Başvurulması  733
A. Vergi Mahkemesinde Dava Açılması  733
B. İdare Mahkemesinde Dava Açma  734
C. İş Mahkemelerinde Dava Açılması  735
D. Hacze Karşı Açılacak Davada İleri Sürülebilecek Hususlar  735
İÇTİHATLAR  741
I. Danıştay Kararları  741
II. YARGITAY İÇTİHATLARI  755
Madde 63: Diğer Hakların Paraya Çevrilmesi  757
AÇIKLAMALAR  757
Maddede sayılan mal ve hakların paraya çevrilme yöntemi:  758
a. İntifa Hakkının Paraya Çevrilmesi  758
b. Haczedilen Şirket Hissesinin Paraya Çevrilmesi  758
c. İştirak Halindeki Mülkiyet Hissesinin Paraya Çevrilmesi  759
İÇTİHATLAR  760
Madde 64: Haciz Varakası  761
AÇIKLAMALAR  762
İÇTİHATLAR  763
Madde 65: Köylerde Haciz  768
AÇIKLAMALAR  769
Madde 66: Borçlu Elinde Haczedilen Mallara Karşı İstihkak İddiaları  769
AÇIKLAMALAR  769
I. Genel Olarak  769
II. İstihkak İddiasına Konu Olan Haklar  770
A. Mülkiyet Hakkı  771
B. Rehin Hakkı  772
C. Eklenti  772
D. Kişisel Haklar  772
E. Mülkiyeti Muhafaza Sözleşmesine Dayanılarak İstihkak İddiasında Bulunma  773
III. İstihkak İddiasının İleri Sürülmesi  774
A. Borçlunun İstihkak İddiasını İleri Sürmesi  774
B. Üçüncü Kişinin İstihkak İddiasını İleri Sürmesi  774
İÇTİHATLAR  775
Madde 67: Üçüncü Şahıs Elinde Haczedilen Mallara Karşı İstihkak İddiaları  784
AÇIKLAMALAR  784
I. Genel Olarak  784
II. Alacaklı İdarenin Açtığı İstihkak Davasının Konusu  785
III. Borçlu ile Birlikte İkamet Edenlerin İstihkak İddiası  786
İÇTİHATLAR  788
Madde 68: İstihkak İddiaları ile İlgili Diğer Hükümler  796
AÇIKLAMALAR  797
I. Yetkili Mahkeme  797
II. Görevli Mahkeme  797
III. Yargılama Usulü  798
IV. Teminat Karşılığı İcranın Ertelenmesi  799
İÇTİHATLAR  800
Madde 69: Amme İdareleri Arasında Hacze İştirak  807
AÇIKLAMALAR  808
I. Kamu İdareleri Arasındaki Hacze İştirakin Koşulları  808
II. Satış Bedelinin Ödenme Sırası  808
İÇTİHATLAR  811
Madde 70: Haczedilemeyecek Mallar  815
AÇIKLAMALAR  816
I. Devlet Malları Haczedilemez  817
II. Mahalli İdarelerin Mal ve Hakları  824
A. Köy Orta Malları Haczedilemez  824
İÇTİHATLAR  825
B. İl Özel İdaresine Ait Malları Haczedilemez (İl özel id. K m.75)  825
İÇTİHATLAR  825
C. Belediyeler  826
İÇTİHATLAR  828
III. Özel Kanunlar Gereği Haczedilemeyecek Mal ve Haklar  837
İÇTİHATLAR  842
IV. 6183 sayılı kanunun 70. maddesinde ‘Haczedilemeyeceği’ Belirtilen Diğer Mal ve Haklar  847
A. Borçlunun Şahsı ve Mesleki İçin Gerekli Elbise ve Eşyasıyla Borçlu ve Ailesine Gerekli Olan Yatak Takımları ve İbadete Mahsus Kitap ve Eşyası  847
İÇTİHATLAR  848
B. Vazgeçilmesi Kabil Olmayan Mutfak Takımı ve Pek Lüzumlu Ev Eşyası  849
İÇTİHATLAR  849
C. Borçlu Çiftçi ise Kendisinin ve Ailesinin Geçimi İçin Zaruri Olan Arazi ve Çift Hayvanları ve Taşıtları ve Diğer Teferruat ve Tarım Aletleri; Çiftçi Değilse, Sanat ve Mesleki için Gerekli Olan Alât ve Edevat ve Kitapları ve Arabacı, Kayıkçı, Hamal Gibi Küçük Taşıt Sahiplerinin Ancak Geçimlerini Sağlayan Taşıt Vasıtaları  850
İÇTİHATLAR  851
D. Borçlu ve Ailesinin Geçinmeleri için Gerekli ise, Borçlunun Tercih Edeceği Bir Süt Veren Mandası veya İneği veyahut Üç Keçi veya Koyunu ve Bunların Üç Aylık Yem ve Yataklıkları  856
İÇTİHATLAR  856
E. Borçlu veya Ailesinin İki Aylık Yiyecek ve Yakacakları ve Borçlu Çiftçi ise Gelecek Mahsul İçin Gerekli Tohumluğu  856
F. Borçlu Bağ, Bahçe veya Meyve ve Sebze Yetiştiricisi ise Kendisinin ve Ailesinin Geçimi İçin Zaruri Olan Bağ Bahçe ve Bu İşler İçin Gerekli Bulunan Alet ve Edevatı, Malzemesi ve Fide ve Tohumluğu, Haczedilemez  856
G. Geçimi Hayvan Yetiştirmeye Münhasır Olan Borçlunun Kendisi ve Ailesinin Geçinmeleri için Zaruri Olan Miktarı ve Bu Hayvanların Üç Aylık Yem ve Yataklıkları  856
H. Memleketin Ordu ve Zabıta Hizmetlerinde Mâlûl Olanlara Bağlanan Emeklilik Aylıkları ile Bu Kabil Kimselerin Dul ve Yetimlerine Bağlanan Aylıklar ve Ordunun Hava ve Deniz Altı Mensuplarına Verilen Uçuş ve Dalış İkramiyeleri  857
İÇTİHATLAR  857
I. Bir Yardım Sandığı veya Derneği Tarafından Hastalık, Zaruret ve Ölüm Gibi Hallerde Bağlanan Aylıklar  857
İÇTİHATLAR  857
İ. Vücut veya Sıhhat Üzerine İka Edilen Zararlar için Tazminat Olarak Zarar Görenin Kendisine veya Ailesine Toptan veya İrat Şeklinde Verilen veya Verilmesi Gereken Paralar  858
İÇTİHATLAR  858
J. 10. Askerlik Malullerine, Şehit Yetimlerine Verilen Harb Malullüğü Zammı ile 1485 Sayılı Kanun Gereğince Verilen Tekel Beyiyeleri  859
K. Borçlunun Haline Münasip Evi  859
İÇTİHATLAR  860
L. Harcırah Kanununa Göre Yapılan Ödemeler  867
M. 2022 Sayılı Kanun Uyarınca Bağlanan Aylıklar  867
V. Genel Olarak Haczedilemeyen Mal ve Haklar  868
İÇTİHATLAR  868
Madde 71: Kısmen Haczedilebilen Gelirler  869
AÇIKLAMALAR  870
I. Aylıklar  870
II. Her Çeşit Ücretler  870
III. Emekli Aylıkları  871
IV. Ödenekler  876
V. İlama Bağlı Olmayan Nafakalar  876
VI. İntifa Hakları ve Hasılatı  876
VII. Sigorta ve Emeklilik Sandıkları Tarafından Bağlanan Gelirler  877
İÇTİHATLAR  880
Madde 72: Yetişmemiş Mahsullerin Haczi  884
AÇIKLAMALAR  885
İÇTİHATLAR  886
Madde 73: Haczin Neticeleri  887
AÇIKLAMALAR  888
I. Haczin Kamu Borçlusu Açısından Sonuçları  888
II. Haczin Üçüncü Kişiler Açısından Sonuçları  889
III. Haczin Alacaklı Kamu İdaresi Açısından Sonuçları  889
İÇTİHATLAR  890
Madde 74: Paraya Çevirme  893
AÇIKLAMALAR  893
I. Paraya Çevirme  893
II. Satış Bedelinin Mahsubunda Sıra  893
III. Satışın Ertelenmesi  893
Madde 75: Aciz Hali  894
AÇIKLAMALAR  894
I. Aciz Halinin Gerçekleşmesi  894
II. Aciz Halinin Belgelenmesi  895
İÇTİHATLAR  896
Madde 76: Aczin Neticeleri  899
AÇIKLAMALAR  899
İÇTİHATLAR  901
İkinci Bölüm  
MENKUL MALLARIN HACZİ VE SATIŞI  
Madde 77: Menkul Malların Haczi  903
AÇIKLAMALAR  903
İÇTİHATLAR  907
Madde 78: Haciz Sırasında Bulunacaklar ve Haciz Zaptı  910
AÇIKLAMALAR  910
I. Haciz Sırasında Bulunacaklar  910
II. Haciz Yapılması  911
III. Haciz Tutanağının Tebliğ Edilmesi  912
IV. Haczin Yapılacağı Zaman  912
İÇTİHATLAR  912
Madde 79: Üçüncü Şahıslardaki Menkul Malların, Alacak ve Hakların Haczi  914
AÇIKLAMALAR  915
I. Haciz Bildirisi ile Yapılması Mümkün Hacizler  916
İçtihatlar  918
II. Haciz Bildiriminin İçeriği ve Tebliği  920
A. Haciz Bildiriminin İçeriği  920
B. Haciz Bildiriminin Tebliği  921
III. Haciz Bildirisinin Bankalara Yapılması  922
IV. Haciz Bildirimini Tebellüğ Eden Üçüncü Kişinin Durumu  923
V. Üçüncü Kişinin Menfi Tespit Davası Açması  924
İçtihatlar  927
VI. Üçüncü Şahsın Gerçeğe Aykırı İtirazda Bulunması ve Sonuçları  928
İçtihatlar  929
VII. Üçüncü Şahsın Rücü Hakkı ve İmkansızlık Nedeniyle Mal Yerine Bedelin Teslimi  929
İÇTİHATLAR  934
I. Danıştay Kararları  934
II. Yargıtay Kararları  953
Madde 80: Zor Kullanma  961
AÇIKLAMALAR  961
Madde 81: Hacizde Değerleme  962
AÇIKLAMALAR  962
İÇTİHATLAR  964
Madde 82: Haczedilen Menkul Malların Korunması  965
AÇIKLAMALAR  965
İÇTİHATLAR  968
Madde 83: Menkul Malları Koruyacak Olanların Mecburiyet ve Mesuliyetleri  970
AÇIKLAMALAR  970
İÇTİHATLAR  972
Madde 84: Menkul Malların Satışı  977
AÇIKLAMALAR  977
İÇTİHATLAR  981
Madde 85: Satış Şekli, Artırma ve İlan  985
AÇIKLAMALAR  985
I. Satışın İlanı  985
II. Satışın Yapılacağı Yer  986
III. Satış Usulü  987
IV. Satış Bedelinin Ödenmesi  987
V. Kısmi Satışın Kamu Alacağını Karşılaması  988
VI. Satış Sonunda Tutanak Düzenlenmesi  988
İÇTİHATLAR  988
Madde 86: Müşterinin Malı Almaktan Vazgeçmesi  989
AÇIKLAMALAR  989
Madde 87: Satılamayan Menkul Mallar  990
AÇIKLAMALAR  991
I. Birinci Artırma  991
II. İkinci Artırma  991
III. Pazarlıkla Satış  992
İÇTİHATLAR  992
Üçüncü Bölüm  
GAYRİMENKUL MALLARIN HACZİ VE SATIŞI  
Madde 88: Gayrimenkul Malların, Gemilerin Haczi  995
AÇIKLAMALAR  995
I. Taşınmaz Mal Kavramı  995
II. Taşınmazların Haciz Usulü  995
III. Taşınmaz Haczinin Kapsamı  996
IV. Gemi’lerin Haczi  998
V. Gemilerin İhtiyati Haczi  1001
VI. Gemilerin Satışı  1002
İÇTİHATLAR  1005
Madde 89: Haczin Rehinli Alacaklılara Bildirilmesi  1009
AÇIKLAMALAR  1009
Madde 90: Satış ve Satış Komisyonları  1009
AÇIKLAMALAR  1009
İÇTİHATLAR  1010
Madde 91: Gayrimenkullere Değer Biçme  1012
AÇIKLAMALAR  1013
İÇTİHATLAR  1014
Madde 92: Gayri Menkullerin Satış Şartnamesi  1015
AÇIKLAMALAR  1016
Madde 93: Gayrimenkul Satışında İlan  1020
AÇIKLAMALAR  1020
İÇTİHATLAR  1024
Madde 94: Gayrimenkul Mallarda Artırma ve İhale  1027
AÇIKLAMALAR  1028
I. Açık Artırmaya Katılma  1028
II. Açık Artırmada Usulü  1029
III. Taşınmaz Rehni Suretiyle Sağlanmış Muaccel Borçlar  1030
IV. Kamu Alacağına Yetecek Kadar Satış Yapılması  1030
V. İhalenin Tebliği  1031
İÇTİHATLAR  1033
Madde 95: Artırmanın Uzatılması  1036
AÇIKLAMALAR  1036
İÇTİHATLAR  1038
Madde 96: İhalenin Yapılamaması  1040
AÇIKLAMALAR  1040
İÇTİHATLAR  1041
Madde 97: Gayrimenkul Satış Bedelinin Tahsili  1042
AÇIKLAMALAR  1042
I. Satış Bedelinin Tahsili  1042
II. İhale Kararının Geri Alınması ve Yeniden Artırma  1043
III. İhalenin Feshinin (Geri Alınmasının) Sonuçları  1044
IV. İki Artırma Arasındaki Farkın Kamu Alacağından Fazla Olması  1044
İÇTİHATLAR  1045
Madde 98: Gayrimenkullerin Teferruğu ve Geri Verilmesi  1046
AÇIKLAMALAR  1046
İÇTİHATLAR  1049
Madde 99: İhalenin Neticesi Fesih ve Tescil  1050
AÇIKLAMALAR  1051
I. Mülkiyetin İntikali  1051
II. İhalenin Feshi Şikayeti  1051
A. Konusu  1051
B. Görevli ve Yetkili Mahkeme  1051
C. Fesih Nedenleri  1052
D. İhalenin Feshini Kimler Talep Edebilir  1052
E. İhalenin Feshini İsteme Süresi  1053
F. İhalenin Feshi Talebinin İncelenme Usulü  1054
III. İcra Hukuk Mahkemesinin Kararı ve Sonucu  1056
A. İhalenin Feshine Karar Verilmesi  1056
B. İhalenin Feshi Talebinin Reddine Karar Verilmesi  1056
İÇTİHATLAR  1057
Danıştay Kararları  1062
Dördüncü Bölüm  
İFLAS YOLUYLA TAKİP VE KONKORDATO  
Madde 100: İflas Yoluyla Takip  1067
AÇIKLAMALAR  1067
I. İflasa Tabi Olan Kişiler  1068
A. Tacirler  1068
1. Tüzel Kişi Tacirler  1068
2. Gerçek Kişi Tacirler  1068
B. Tacir Sayılanlar  1069
C. Tacir Gibi Sorumlu Olanlar  1069
D. Tacir Olmadıkları Halde Özel Kanun Gereğince İflasa Tabi Olanlar  1069
II. İflas Yolları  1069
A. Doğrudan İflas Halleri  1070
1. Alacaklı Tahsil Dairesinin Talebiyle (İİK. m.177)  1070
2. Borçlunun Talebiyle  1070
3. Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin İflası  1070
B. Takibe Dayalı İflas  1071
1. Adi İflas Yolu (İİK. m.155,156)  1071
2. Kambiyo Senetlerine Dayanan İflas  1072
C. İflas Takip ve Davasında Yetki ve Görev  1072
III. Masanın Oluşturulması  1072
IV. İflasın Tasfiyesi  1073
A. Basit Tasfiye  1074
B. Adi Tasfiye  1075
V. Sıra Cetveli  1075
A. İflas Alacaklarının Sıra Cetvelindeki Yeri ve Sırası  1075
1. Rehinli Alacak  1075
2. Âdi Alacaklar ve Sırası  1076
B. Sıra Cetveline Karşı Şikayet ve İtiraz  1079
1. Sıra Cetveline Karşı Şikayet  1079
2. Sıra Cetveline Karşı İtiraz Davası  1081
VI. İflasın Kapanması  1081
VII. Borç Ödemeden Aciz Belgesi  1083
İÇTİHATLAR  1085
Madde 101: Konkordato  1094
AÇIKLAMALAR  1094
İÇTİHATLAR  1100
ÜÇÜNCÜ KISIM  
ZAMANAŞIMI, TERKİN, YASAKLAR,  
CEZALAR VE SON HÜKÜMLER  
Birinci Bölüm  
ZAMANAŞIMI VE TERKİ  
Madde 102: Tahsil Zamanaşımı  1103
AÇIKLAMALAR  1103
İÇTİHATLAR  1109
Madde 103: Zamanaşımının Kesilmesi  1125
AÇIKLAMALAR  1126
I. Genel Olarak  1126
II. Zamanaşımını Kesen Haller  1126
A. Ödeme  1126
B. Haciz Uygulanması  1127
C. Cebren Tahsil ve Takip Muameleleri Sonucunda Yapılan Her Çeşit Tahsilat  1127
D. Ödeme Emri Tebliği  1127
E. Mal Bildirimi, Mal Edinme ve Artmalarının Bildirilmesi  1127
F. Yukarıdaki, Sayılan İşlemlerden Herhangi Birinin Kefile veya Yabancı Şahıs ve Kurum Mümessillerine Uygulanması veya Bunlar Tarafından Yapılması  1128
G. İhtilaflı Kamu Alacakları İle İlgili Mahkemelerce Bozma Kararı Verilmesi  1128
H. Amme Alacağının Teminata Bağlanması  1128
I. Mahkeme Tarafından İcranın Ertelenmesine Karar Verilmesi  1128
İ. İki Amme İdaresi Arasında Mevcut Bir Borç İçin Alacaklı Amme İdaresi Tarafından Borçlu Amme İdaresine Borcun Ödenmesi İçin Yazıyla Müracaat Edilmesi  1129
J. Amme Alacağının Özel Kanunlara Göre Ödenmek Üzere Müracaatta Bulunulması ve/veya Ödeme Planına Bağlanması  1129
III. Zamanaşımının Kesilmesinin Sonuçları  1129
İÇTİHATLAR  1131
Madde 104: Zamanaşımının İşlememesi (Durması)  1137
AÇIKLAMALAR  1137
İçtihatlar  1139
Madde 105: Tabii Afetler Sebebiyle Terkin  1140
AÇIKLAMALAR  1140
I. Terkin Nedeni Olarak Kabul Edilen Doğal Afetler  1140
II. Doğal Afet Nedeniyle Terkin İçin Diğer Koşullar  1141
III. Vergi Usul Kanunu Kapsamına Giren Kamu Alacakları  1141
İÇTİHATLAR  1143
Madde 106: Tahsil İmkansızlığı Sebebiyle Terkin  1144
AÇIKLAMALAR  1144
Geçici Madde 8  1146
İkinci Bölüm  
YASAKLAR VE CEZALAR  
Madde 107: Sırrın İfşası  1149
AÇIKLAMALAR  1149
I. Sırrın İfşası Suçu  1149
II. Sırrın İfşası Sayılmayan Eylem  1151
Madde 108: Artırmalara Katılamayacak ve Artırmalardan Mal Satın Alamayacak Olanlar  1152
AÇIKLAMALAR  1153
Madde 109: Takdir Muamelelerine ve Kararlara İştirak Edemeyecek Olanlar  1154
AÇIKLAMALAR  1154
Madde 110: Amme Alacağının Tahsiline Engel Olanlar  1155
AÇIKLAMALAR  1156
I. Genel Olarak  1156
II. Suçun Unsurları  1156
A. Suçun Sanığı  1156
B. Suçun Maddi Unsuru  1156
C. Suçun Manevi Unsuru  1157
D. Suçun Cezası  1157
E. Dava ve Ceza Zamanaşımı  1158
İÇTİHATLAR  1158
Madde 111: Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunanlar  1162
AÇIKLAMALAR  1162
I. Suçun Unsurları  1162
II. Suçun Manevi Unsuru  1163
III. Görevli Mahkeme  1163
IV. Suçun Cezası  1163
Madde 112: Mal Edinme ve Artmalarını Bildirmeyenler  1164
AÇIKLAMALAR  1164
Madde 113: Amme Borçlusuna Ait Ellerinde Bulundurdukları Malları Bildirmeyenler  1165
AÇIKLAMALAR  1165
I. Suçun Faili  1166
II. Bildirim Yapılmış Olması  1166
III. Yedi Gün İçinde Malın Bildirilmemesi  1166
IV. Suçun Manevi Unsuru  1166
V. Görevli Mahkeme  1166
VI. Suçun Cezası  1166
Madde 114: İstenecek Bilgileri Vermeyenler  1167
AÇIKLAMALAR  1167
I. Suçun Faili  1167
II. Suçun Maddi Unsuru  1167
III. Suçun Manevi Unsuru  1168
IV. Görevli ve Yetkili Mahkeme  1168
V. Suçun Cezası  1168
İÇTİHATLAR  1168
Madde 115: Suçların Takibi  1169
AÇIKLAMALAR  1169
Üçüncü Bölüm  
SON HÜKÜMLER, KALDIRILAN KANUN VE HÜKÜMLER  
Madde 116  1171
Ek Madde 1: Erken Ödemede İndirim  1171
İÇTİHATLAR  1173
Geçici Madde 1: Tahsili Emval Kanununa Göre Başlamış Takipler  1174
Geçici Madde 2: Bu Kanunun Neşri Tarihinde Gecikme Zammına Tabi Olmayan Amme Alacakları  1175
Geçici Madde 3: Bu Kanuna Göre Takip Edilecek Vakıf Mukataa ve Müecceleleri  1175
Geçici Madde 4  1175
Geçici Madde 5  1175
Geçici Madde 6  1176
Geçici Madde 7  1176
Geçici Madde 8  1176
İçtihatlar  1182
Geçici Madde 9  1183
Madde 117: Yürürlük  1183
Madde 118: Yürütmeye Memur Olanlar  1184
Geçici Madde 1: 3/12/1988 tarih ve 3505 sayılı Kanunun Geçici Maddesi  1184
Geçici Madde 1: 22/7/1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun Geçici Maddesi  1184
Geçici Madde 1: 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunun 27’nci Maddesi ve Geçici Maddeleri  1184
Geçici Madde 2  1185
AÇIKLAMALAR  1185
Geçici Madde 3  1191
Geçici Madde 4  1191
Geçici Madde 5  1192
Yararlanılan Kaynaklar  1193
Kavram Dizini  1195
 


Mustafa Lütfi Tombaloğlu
Ocak 2011
55.50 TL
İndirimli: 29.90 TL (%46)
Sepete Ekle
Turgut Candan
Ocak 2011
130.00 TL
İndirimli: 75.00 TL (%42)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  7
Kısaltmalar  33
BİRİNCİ KISIM  
GENEL ESASLAR  
Birinci Bölüm  
KANUNUN KAPSAMI, TERİMLER, VAZİFELİLER VE  
SELAHİYETLİLER KANUNUNUN KAPSAMI  
Madde 1: Kanunun Kapsamı  35
AÇIKLAMALAR  35
İÇTİHATLAR  43
I. Danıştay İçtihatları  43
II. Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü İçtihatları  55
III. Yargıtay İçtihatları  56
Madde 2: Tahsili, Tahsili Emval Kanununa Atfedilen Alacaklar  62
AÇIKLAMALAR  62
İÇTİHATLAR  63
Madde 3: Kanundaki Terimler  64
AÇIKLAMALAR  65
I. Amme Alacağı Terimi  65
İçtihatlar  65
II. Amme Borçlusu Terimi  66
A. Gerçek ve Tüzel Kişiler  66
B. Vergi Mükellefleri  67
C. Vergi Sorumlusu  68
D. Mirasçılar  68
E. Kefil  68
F. Yabancı Şahıs ve Kurumların Temsilcileri  68
G. Kanuni Temsilcilerin Durumu  69
1. Vergi Usul Kanunundaki Sorumluluk Hükmü  69
2. 6183 Sayılı Kanunun Mükerrer 35’inci Madde Hükmüne Göre  69
3. Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu  71
4. Limitet Şirket Ortakları  71
5. Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu  71
6. Ticaret Şirketlerinin Amme Borçlarından Sorumluluğu  72
7. SGK’nın Sigorta Primi ve Diğer Alacaklarından Tüzel Kişilik Dışında Doğrudan Yönetici ve Yetkililerin Sorumlu Olması  73
III. Alacaklı Amme İdaresi  73
IV. Tahsil Dairesi  74
V. Mal Terimi  74
VI. Para Cezaları Terimi  75
VII. Tahsil Edilemeyen Amme Alacağı Terimi  77
VIII. Tahsil Edilemeyeceği Anlaşılan Amme Alacağı Terimi  77
IX. Takip Giderleri  77
İÇTİHATLAR  77
Madde 4: Salahiyetliler ve Mesuliyetleri  90
AÇIKLAMALAR  90
İÇTİHATLAR  90
Madde 5: Takibata Salahiyetli Tahsil Dairesi  92
AÇIKLAMALAR  92
İÇTİHATLAR  94
I. Danıştay Kararları  94
II. Yargıtay Kararları  98
Madde 6: Yardım Mecburiyeti  99
AÇIKLAMALAR  100
İÇTİHATLAR  101
Madde 7: Borçlunun Ölümü  102
AÇIKLAMALAR  102
I. Genel Olarak  102
II. Kamu Borçlusunun Ölümü Halinde, Takibin Safhaları  104
A. Ölümden Önce Ödeme Emrinin Kesinleşmiş Olması  104
B. Tebliğ Edilmiş Ödeme Emri Kesinleşmeden Borçlunun Ölümü  105
C. Kamu Alacağının Kesinleşmiş, Ancak Ödeme Emrinin Çıkarılmamış Olması  105
D. Kamu Alacağının Ölümden Önce Tahakkuk Etmemiş Olması  106
III. Terekenin Mahkeme veya İflas Dairesi Tarafından Tasfiyesi  107
IV. Mirasın Tutulan Deftere Göre Kabulü  107
V. Borçlunun Ölümü Halinde Adli Para Cezasının Tahsili  108
VI. Borçlunun Ölümü Halinde İdari Para Cezasının Tahsili  108
İÇTİHATLAR  110
Madde 8: Tebliğler ve Müddetlerin Hesaplanması  114
AÇIKLAMALAR  114
I. Süreler  114
İçtihatlar  118
II. Tebliğler  121
A. 6183 Sayılı Kanunda Öngörülen Özel Tebliğ Usulleri  121
B. Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Tebliğler  122
C. Tebliğ Yapılacak Kimseler  123
D. Tebligatın Yapılacağı Yer  124
E. Tebligatın Yapılış Şekli  125
F. İlan Yolu ile Tebliğ Usulü  127
G. Memur Aracılığı ile Tebliğ  129
H. Tebligatların Hatalı Yapılması  129
İÇTİHATLAR  129
İkinci Bölüm  
AMME ALACAKLARININ KORUNMASI  
Madde 9: Teminat İsteme  145
AÇIKLAMALAR  145
I. Teminatın İsteneceği Kişiler  146
II. Hangi Hallerde Teminat İstenir (6183 S.K. m.9, VUK. m.344, 359)  146
III. 6183 Sayılı Kanunun 9. Maddesi Dışında Teminat İstenebilecek Bazı Durumlar  149
IV. Teminatın Tutarı ve Teminat İstenmesindeki Usul  150
A. Teminatın Tutarı  150
B. Teminat İstenmesinde İzlenecek Yol  150
İÇTİHATLAR  154
Madde 10: Teminat ve Değerlenmesi  166
AÇIKLAMALAR  167
I. Teminat Olarak Kabul Edilecek Şeyler  167
II. Teminatın Tamamlanması  169
III. Teminatın Değiştirilmesi  169
IV. Teminatın İadesi  170
İÇTİHATLAR  172
Madde 11: Şahsi Kefalet  176
AÇIKLAMALAR  176
İÇTİHATLAR  180
Madde 12: Teminat Hükmünde Olan Eşya  181
AÇIKLAMALAR  182
I. Genel Olarak  182
II. Teminat Dışında Kalan Eşya ve Malzeme  183
III. Teminat Hükmünün Sınırı  183
Madde 13: İhtiyati Haciz  184
AÇIKLAMALAR  184
İÇTİHATLAR  197
I. Danıştay Kararları  197
II. Yargıtay Kararları  216
Madde 14: İhtiyati Hacizde Borçlu Tarafından Gösterilecek Teminat  218
AÇIKLAMALAR  218
İÇTİHATLAR  220
Madde 15: İhtiyati Hacze İtiraz  220
AÇIKLAMALAR  221
İÇTİHATLAR  222
I. Danıştay Kararları  222
II. Yargıtay Kararları  226
Madde 16: İhtiyati Haczin Kaldırılması  227
AÇIKLAMALAR  227
İÇTİHATLAR  228
Madde 17: İhtiyati Tahakkuk  229
AÇIKLAMALAR  230
I. Genel Olarak  230
II. İhtiyati Tahakkuk Nedenleri  231
III. İhtiyati Tahakkukun Yöntemi  234
İÇTİHATLAR  236
Madde 18: İhtiyati Tahakkukun Neticeleri  241
AÇIKLAMALAR  241
İÇTİHATLAR  242
Madde 19: İhtiyati Tahakkukun Düzeltilmesi  243
AÇIKLAMALAR  243
Madde 20: İhtiyati Tahakkuka İtiraz  244
AÇIKLAMALAR  244
Madde 21: Amme Alacaklarında Rüçhan Hakkı  246
AÇIKLAMALAR  246
I. Genel Olarak  246
II. Rehinli Mal Üzerine Kamu Alacağı İçin Haciz Konulması  247
III. Rehinli Alacaklardan Öncelikli Olan Kamu Alacakları  248
IV. Kamu Alacaklarının Öncelikli Olduğu Haller  249
V. Teminat Hükmündeki Eşyada Hacze İştirak  250
VI. İhtiyaten Haczedilen Mallar Üzerine Kamu Alacağı İçin Haciz Konulması  251
VII. Sıra Cetveli Yapma Görevi  253
VIII. Kamu Alacağı İçin Konulan Hacze, Diğer Alacaklıların İştiraki  254
İÇTİHATLAR  262
Yargıtay İçtihatları  262
II. Danıştay Kararları  270
Madde 22: Amme Alacaklarını Kesip Ödemek Mecburiyetinde Olanlar  272
AÇIKLAMALAR  272
İÇTİHATLAR  273
Madde 22/A: Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları  274
AÇIKLAMALAR  275
I. Hangi Kurumlar «Vadesi Geçmiş Borcun Bulunmadığına İlişkin Belge» İstemek Zorundadır  275
II. Hangi İşlemlerde «Vadesi Geçmiş Borcun Bulunmadığına İlişkin Belge» İstenir  276
Madde 23: Tahsil Edilen Amme Alacaklarından Yapılacak Reddiyat Sebebiyle Mahsuplar  291
AÇIKLAMALAR  291
İÇTİHATLAR  292
Madde 24: İptal Davası Açılması  295
AÇIKLAMALAR  295
I. İptal Davasına Konu Tasarruflar  295
A. İvazsız Tasarruf İşlemleri (m.27)  295
B. Kamu Alacağının Tahsilini Engellemek Maksadıyla Yapılan Tasarruflar (m.30)  296
II. İptal Davasının Koşulları  296
A. Genel Olarak  296
B. İptal Davasının Koşulları  297
III. İptal Davasında Görev ve Yetki  298
İÇTİHATLAR  300
Yargıtay Kararları  300
II. Danıştay Kararları  306
Madde 25: İptal Talebinde Muhatap  306
AÇIKLAMALAR  306
İÇTİHATLAR  308
Madde 26: Hükümsüz Sayılmada Zamanaşımı  310
AÇIKLAMALAR  310
İÇTİHATLAR  311
Madde 27: İvazsız Tasarrufların Hükümsüzlüğü  313
AÇIKLAMALAR  313
İÇTİHATLAR  315
Madde 28: Bağışlama Sayılan Tasarruflar  318
AÇIKLAMALAR  319
I. Yakın Akrabalar Arasındaki İvazlı İşlemler  319
II. Kamu Borçlusu Kendi Malına Karşılık, Düşük Bedel Karşılığında Yaptığı Sözleşmeler  320
III. Borçlunun Kendisi veya Üçüncü Bir Kişi Yararına, Hayat Boyunca Gelir veya İntifa Hakkı Sağlayan Sözleşmeleri  321
İÇTİHATLAR  321
Madde 29: Hükümsüz Sayılan Diğer Tasarruflar  326
AÇIKLAMALAR  327
İÇTİHATLAR  328
Madde 30: Amme Alacağının Tahsiline İmkan Bırakmamak Maksadıyla Yapılan Tasarruflar  329
AÇIKLAMALAR  329
İÇTİHATLAR  332
Madde 31: Üçüncü Şahısların Hakları ve Mecburiyetleri  340
AÇIKLAMALAR  340
İÇTİHATLAR  342
Madde 32: Tasfiye Halinde Vazifeliler  345
AÇIKLAMALAR  345
İÇTİHATLAR  346
Madde 33: Tasfiye Halinde Mesuliyet  348
AÇIKLAMALAR  348
İÇTİHATLAR  350
Madde 34: Ortaklığın Feshini İsteme  351
AÇIKLAMALAR  351
İÇTİHATLAR  353
Madde 35: Limited Şirketlerin Amme Borçları  353
AÇIKLAMALAR  354
İÇTİHATLAR  361
I. Danıştay Kararları  366
Mükerrer Madde 35: Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu  380
AÇIKLAMALAR  381
İÇTİHATLAR  396
Madde 36: Birleşme, Devir, Bölünme ve Şekil Değiştirme Halleri  410
AÇIKLAMALAR  410
İÇTİHATLAR  412
Üçüncü Bölüm  
ÖDEME  
Madde 37: Ödeme Zamanı ve Önce Ödeme  413
AÇIKLAMALAR  413
I. Ödeme Zamanının Kanunda Belirlenmiş Olması  413
II. Ödeme Zamanının Kanunda Belirlenmemiş Olması  415
III. Borcun Vadesinden Önce Ödenmesi  418
İÇTİHATLAR  422
Madde 38: Taksitlerin Zamanında Ödenmemesi  441
Madde 39: Ödeme Yeri  441
AÇIKLAMALAR  441
İÇTİHATLAR  444
Madde 40: Ödeme Şekli, Makbuz  444
AÇIKLAMALAR  445
İÇTİHATLAR  448
Madde 41: Hususi Ödeme Şekilleri  449
AÇIKLAMALAR  450
İÇTİHATLAR  458
Madde 42: Çekle veya Münakale Emri ile Ödemeye Ait Hususi Hükümler  462
AÇIKLAMALAR  463
İÇTİHATLAR  464
Madde 43: Çeklerde Tanzim Tarihi  465
AÇIKLAMALAR  465
Madde 44: Hususi Ödeme Şekillerinde Ödeme Tarihi  466
AÇIKLAMALAR  466
İÇTİHATLAR  467
Madde 45: Vergi Cüzdanları  469
AÇIKLAMALAR  470
Madde 46: Ödemenin İspatı  472
AÇIKLAMALAR  472
İÇTİHATLAR  473
Madde 47: Ödemenin Mahsup Edileceği Alacaklar  474
AÇIKLAMALAR  475
İÇTİHATLAR  483
Dördüncü Bölüm  
TECİL, TEHİR, GECİKME ZAMMI  
Madde 48: Tecil  489
AÇIKLAMALAR  490
I. Tecil  490
II. Tecilin Şartları  494
III. Tecil Faizi  497
IV. Tecil Talebinin Süreli Reddi  498
V. Tecil Koşullarına Uyulmaması  499
VI. Aciz Halinde Tecil  500
VII. İdari Para Cezasında Taksitlendirme Uygulaması  500
İÇTİHATLAR  518
Madde 49: İcranın Kaza Mercilerince Tehiri  527
AÇIKLAMALAR  527
Madde 50: Ölüm Halinde Takibin Geri Bırakılması  528
AÇIKLAMALAR  528
İÇTİHATLAR  529
Madde 51: Gecikme Zammı, Nispet ve Hesabı  530
AÇIKLAMALAR  531
I. Gecikme Zammının Mahiyeti ve Kapsamı  531
II. Gecikme Zammı Oranı  533
III. Sürelerin Hesabı  535
IV. Gecikme Zammının Takibi  537
V. Ölüm Halinde Gecikme Zammı  537
VI. Mücbir Sebep Durumunda Gecikme Zammının Uygulanması  537
İÇTİHATLAR  547
I. Danıştay Kararları  547
II. Yargıtay İçtihatları  558
Madde 52: Gecikme Zammında Tatbik Müddeti ve Diğer Hükümler  562
AÇIKLAMALAR  563
I. Gecikme Zammında Uygulama Süresi  563
A. Tecil  563
B. İflas  563
C. Aciz Hali  566
II. Gecikme Zammının Uygulanmasında Durma Halleri  567
A. Mirasçılarda Bekleme Süresi  567
B. Mücbir Sebepler  567
III. Gecikme Zammının Önceden Bildirim Zorunluluğu  568
İÇTİHATLAR  569
Madde 53: Köylerde Gecikme Zammı  576
AÇIKLAMALAR  576
İKİNCİ KISIM  
AMME ALACAĞININ CEBREN TAHSİLİ  
Birinci Bölüm  
CEBREN TAHSİL VE TAKİP ESASLARI  
Madde 54: Cebren Tahsil ve Şekilleri  581
AÇIKLAMALAR  581
I. Cebren Tahsilata Başlama Zamanı  582
II. Cebren Tahsil Türleri  582
A. Teminatın Paraya Çevrilmesi veya Kefilin Takibi  583
B. Borçlu Mallarının Haczi  583
C. Borçlunun İflasının İstenmesi  583
İÇTİHATLAR  585
I. Danıştay Kararları  585
II. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları  591
III. Yargıtay Kararları  593
Madde 55: Ödeme Emri  596
AÇIKLAMALAR  596
I. Genel Olarak  596
II. Ödeme Emrinin İçeriği  598
III. Ödeme Emrinin Tebliği  600
A. Belediye Sınırları İçinde Tebliğ  600
B. Belediye Sınırları Dışındaki Köylerde Tebliğ  600
IV. Borçluya Ait Malları Ellerinde Bulunduran Üçüncü Kişilerin Yükümlülüğü  600
İÇTİHATLAR  602
I. Danıştay Kararları  602
II. Yargıtay Kararları  622
Madde 56: Teminatlı Alacaklarda Takip  623
AÇIKLAMALAR  623
İÇTİHATLAR  627
Madde 57: Kefil ve Yabancı Şahıs veya Kurumlar Mümessillerini Takip  633
AÇIKLAMALAR  633
İÇTİHATLAR  634
Madde 58: Ödeme Emrine İtiraz  636
AÇIKLAMALAR  637
I. Genel Olarak  637
İçtihatlar  638
II. Ödeme Emrinin Unsurları  644
A. Yetki Unsuru  644
B. Şekil Unsuru  645
C. Sebep Unsuru  645
D. Konu Unsuru  646
E. Amaç Unsuru  646
İçtihatlar  646
III. Dava Açma Nedenleri  649
A. Borcun Olmadığı  649
a. Borcu Doğuran İşlemin Olmadığı  650
b. Borcun Tamamen Ödenmiş Olması  650
İçtihatlar  651
c. Mahsup Talebinde Bulunma  662
d. Vadenin Dolmamış Olması  663
e. Borçlunun Şahsında Hata Yapılması  669
f. Kamu Alacağını Kaldıran Diğer Nedenler  670
B. Borcun Kısmen Ödenmiş Olması  672
C. Borcun Zamanaşımına Uğramış Olması  672
İçtihatlar  673
IV. Muhakeme Usulü  675
İçtihatlar  676
A. Görevli ve Yetkili Mahkeme  677
İçtihatlar  678
B. Dava Açma Süresi  683
İçtihatlar  684
C. Kısmi Dava Açma  693
D. Karara Bağlama  693
V. Takip İşlemlerinin Durması  694
VI. Haksız Çıkma Zammı  695
İçtihatlar  696
VII. Danıştay’a Başvurma  698
VIII. Ödeme Emrine Karşı Düzeltme Başvurusu ve Sonuçları  698
İÇTİHATLAR  702
I. Madde ile İlgili Genel Danıştay Kararları:  702
II. Yargıtay İçtihatları  705
Madde 59: Mal Bildirimi  716
AÇIKLAMALAR  716
İÇTİHATLAR  722
Madde 60: Mal Bildiriminde Bulunmayanlar  723
AÇIKLAMALAR  723
I. Genel Olarak  723
II. Hapisle Tazyik Cezasının Özellikleri  724
III. Hapisle Tazyik Kararı Verebilmenin Koşulları  724
IV. Hapsen Tazyik Kararlarının İnfazı:  726
İÇTİHATLAR  727
Madde 61: Mal Edinme ve Mal Artmaları  727
AÇIKLAMALAR  727
Madde 62: Haciz  728
AÇIKLAMALAR  729
I. Genel Olarak  729
II. Adi Ortaklıkta, Ortakların Mal Varlığının Haczi  731
III. Hacizde (Tertip) Usul  731
IV. Haciz İşlemine Karşı Yargı Yoluna Başvurulması  733
A. Vergi Mahkemesinde Dava Açılması  733
B. İdare Mahkemesinde Dava Açma  734
C. İş Mahkemelerinde Dava Açılması  735
D. Hacze Karşı Açılacak Davada İleri Sürülebilecek Hususlar  735
İÇTİHATLAR  741
I. Danıştay Kararları  741
II. YARGITAY İÇTİHATLARI  755
Madde 63: Diğer Hakların Paraya Çevrilmesi  757
AÇIKLAMALAR  757
Maddede sayılan mal ve hakların paraya çevrilme yöntemi:  758
a. İntifa Hakkının Paraya Çevrilmesi  758
b. Haczedilen Şirket Hissesinin Paraya Çevrilmesi  758
c. İştirak Halindeki Mülkiyet Hissesinin Paraya Çevrilmesi  759
İÇTİHATLAR  760
Madde 64: Haciz Varakası  761
AÇIKLAMALAR  762
İÇTİHATLAR  763
Madde 65: Köylerde Haciz  768
AÇIKLAMALAR  769
Madde 66: Borçlu Elinde Haczedilen Mallara Karşı İstihkak İddiaları  769
AÇIKLAMALAR  769
I. Genel Olarak  769
II. İstihkak İddiasına Konu Olan Haklar  770
A. Mülkiyet Hakkı  771
B. Rehin Hakkı  772
C. Eklenti  772
D. Kişisel Haklar  772
E. Mülkiyeti Muhafaza Sözleşmesine Dayanılarak İstihkak İddiasında Bulunma  773
III. İstihkak İddiasının İleri Sürülmesi  774
A. Borçlunun İstihkak İddiasını İleri Sürmesi  774
B. Üçüncü Kişinin İstihkak İddiasını İleri Sürmesi  774
İÇTİHATLAR  775
Madde 67: Üçüncü Şahıs Elinde Haczedilen Mallara Karşı İstihkak İddiaları  784
AÇIKLAMALAR  784
I. Genel Olarak  784
II. Alacaklı İdarenin Açtığı İstihkak Davasının Konusu  785
III. Borçlu ile Birlikte İkamet Edenlerin İstihkak İddiası  786
İÇTİHATLAR  788
Madde 68: İstihkak İddiaları ile İlgili Diğer Hükümler  796
AÇIKLAMALAR  797
I. Yetkili Mahkeme  797
II. Görevli Mahkeme  797
III. Yargılama Usulü  798
IV. Teminat Karşılığı İcranın Ertelenmesi  799
İÇTİHATLAR  800
Madde 69: Amme İdareleri Arasında Hacze İştirak  807
AÇIKLAMALAR  808
I. Kamu İdareleri Arasındaki Hacze İştirakin Koşulları  808
II. Satış Bedelinin Ödenme Sırası  808
İÇTİHATLAR  811
Madde 70: Haczedilemeyecek Mallar  815
AÇIKLAMALAR  816
I. Devlet Malları Haczedilemez  817
II. Mahalli İdarelerin Mal ve Hakları  824
A. Köy Orta Malları Haczedilemez  824
İÇTİHATLAR  825
B. İl Özel İdaresine Ait Malları Haczedilemez (İl özel id. K m.75)  825
İÇTİHATLAR  825
C. Belediyeler  826
İÇTİHATLAR  828
III. Özel Kanunlar Gereği Haczedilemeyecek Mal ve Haklar  837
İÇTİHATLAR  842
IV. 6183 sayılı kanunun 70. maddesinde ‘Haczedilemeyeceği’ Belirtilen Diğer Mal ve Haklar  847
A. Borçlunun Şahsı ve Mesleki İçin Gerekli Elbise ve Eşyasıyla Borçlu ve Ailesine Gerekli Olan Yatak Takımları ve İbadete Mahsus Kitap ve Eşyası  847
İÇTİHATLAR  848
B. Vazgeçilmesi Kabil Olmayan Mutfak Takımı ve Pek Lüzumlu Ev Eşyası  849
İÇTİHATLAR  849
C. Borçlu Çiftçi ise Kendisinin ve Ailesinin Geçimi İçin Zaruri Olan Arazi ve Çift Hayvanları ve Taşıtları ve Diğer Teferruat ve Tarım Aletleri; Çiftçi Değilse, Sanat ve Mesleki için Gerekli Olan Alât ve Edevat ve Kitapları ve Arabacı, Kayıkçı, Hamal Gibi Küçük Taşıt Sahiplerinin Ancak Geçimlerini Sağlayan Taşıt Vasıtaları  850
İÇTİHATLAR  851
D. Borçlu ve Ailesinin Geçinmeleri için Gerekli ise, Borçlunun Tercih Edeceği Bir Süt Veren Mandası veya İneği veyahut Üç Keçi veya Koyunu ve Bunların Üç Aylık Yem ve Yataklıkları  856
İÇTİHATLAR  856
E. Borçlu veya Ailesinin İki Aylık Yiyecek ve Yakacakları ve Borçlu Çiftçi ise Gelecek Mahsul İçin Gerekli Tohumluğu  856
F. Borçlu Bağ, Bahçe veya Meyve ve Sebze Yetiştiricisi ise Kendisinin ve Ailesinin Geçimi İçin Zaruri Olan Bağ Bahçe ve Bu İşler İçin Gerekli Bulunan Alet ve Edevatı, Malzemesi ve Fide ve Tohumluğu, Haczedilemez  856
G. Geçimi Hayvan Yetiştirmeye Münhasır Olan Borçlunun Kendisi ve Ailesinin Geçinmeleri için Zaruri Olan Miktarı ve Bu Hayvanların Üç Aylık Yem ve Yataklıkları  856
H. Memleketin Ordu ve Zabıta Hizmetlerinde Mâlûl Olanlara Bağlanan Emeklilik Aylıkları ile Bu Kabil Kimselerin Dul ve Yetimlerine Bağlanan Aylıklar ve Ordunun Hava ve Deniz Altı Mensuplarına Verilen Uçuş ve Dalış İkramiyeleri  857
İÇTİHATLAR  857
I. Bir Yardım Sandığı veya Derneği Tarafından Hastalık, Zaruret ve Ölüm Gibi Hallerde Bağlanan Aylıklar  857
İÇTİHATLAR  857
İ. Vücut veya Sıhhat Üzerine İka Edilen Zararlar için Tazminat Olarak Zarar Görenin Kendisine veya Ailesine Toptan veya İrat Şeklinde Verilen veya Verilmesi Gereken Paralar  858
İÇTİHATLAR  858
J. 10. Askerlik Malullerine, Şehit Yetimlerine Verilen Harb Malullüğü Zammı ile 1485 Sayılı Kanun Gereğince Verilen Tekel Beyiyeleri  859
K. Borçlunun Haline Münasip Evi  859
İÇTİHATLAR  860
L. Harcırah Kanununa Göre Yapılan Ödemeler  867
M. 2022 Sayılı Kanun Uyarınca Bağlanan Aylıklar  867
V. Genel Olarak Haczedilemeyen Mal ve Haklar  868
İÇTİHATLAR  868
Madde 71: Kısmen Haczedilebilen Gelirler  869
AÇIKLAMALAR  870
I. Aylıklar  870
II. Her Çeşit Ücretler  870
III. Emekli Aylıkları  871
IV. Ödenekler  876
V. İlama Bağlı Olmayan Nafakalar  876
VI. İntifa Hakları ve Hasılatı  876
VII. Sigorta ve Emeklilik Sandıkları Tarafından Bağlanan Gelirler  877
İÇTİHATLAR  880
Madde 72: Yetişmemiş Mahsullerin Haczi  884
AÇIKLAMALAR  885
İÇTİHATLAR  886
Madde 73: Haczin Neticeleri  887
AÇIKLAMALAR  888
I. Haczin Kamu Borçlusu Açısından Sonuçları  888
II. Haczin Üçüncü Kişiler Açısından Sonuçları  889
III. Haczin Alacaklı Kamu İdaresi Açısından Sonuçları  889
İÇTİHATLAR  890
Madde 74: Paraya Çevirme  893
AÇIKLAMALAR  893
I. Paraya Çevirme  893
II. Satış Bedelinin Mahsubunda Sıra  893
III. Satışın Ertelenmesi  893
Madde 75: Aciz Hali  894
AÇIKLAMALAR  894
I. Aciz Halinin Gerçekleşmesi  894
II. Aciz Halinin Belgelenmesi  895
İÇTİHATLAR  896
Madde 76: Aczin Neticeleri  899
AÇIKLAMALAR  899
İÇTİHATLAR  901
İkinci Bölüm  
MENKUL MALLARIN HACZİ VE SATIŞI  
Madde 77: Menkul Malların Haczi  903
AÇIKLAMALAR  903
İÇTİHATLAR  907
Madde 78: Haciz Sırasında Bulunacaklar ve Haciz Zaptı  910
AÇIKLAMALAR  910
I. Haciz Sırasında Bulunacaklar  910
II. Haciz Yapılması  911
III. Haciz Tutanağının Tebliğ Edilmesi  912
IV. Haczin Yapılacağı Zaman  912
İÇTİHATLAR  912
Madde 79: Üçüncü Şahıslardaki Menkul Malların, Alacak ve Hakların Haczi  914
AÇIKLAMALAR  915
I. Haciz Bildirisi ile Yapılması Mümkün Hacizler  916
İçtihatlar  918
II. Haciz Bildiriminin İçeriği ve Tebliği  920
A. Haciz Bildiriminin İçeriği  920
B. Haciz Bildiriminin Tebliği  921
III. Haciz Bildirisinin Bankalara Yapılması  922
IV. Haciz Bildirimini Tebellüğ Eden Üçüncü Kişinin Durumu  923
V. Üçüncü Kişinin Menfi Tespit Davası Açması  924
İçtihatlar  927
VI. Üçüncü Şahsın Gerçeğe Aykırı İtirazda Bulunması ve Sonuçları  928
İçtihatlar  929
VII. Üçüncü Şahsın Rücü Hakkı ve İmkansızlık Nedeniyle Mal Yerine Bedelin Teslimi  929
İÇTİHATLAR  934
I. Danıştay Kararları  934
II. Yargıtay Kararları  953
Madde 80: Zor Kullanma  961
AÇIKLAMALAR  961
Madde 81: Hacizde Değerleme  962
AÇIKLAMALAR  962
İÇTİHATLAR  964
Madde 82: Haczedilen Menkul Malların Korunması  965
AÇIKLAMALAR  965
İÇTİHATLAR  968
Madde 83: Menkul Malları Koruyacak Olanların Mecburiyet ve Mesuliyetleri  970
AÇIKLAMALAR  970
İÇTİHATLAR  972
Madde 84: Menkul Malların Satışı  977
AÇIKLAMALAR  977
İÇTİHATLAR  981
Madde 85: Satış Şekli, Artırma ve İlan  985
AÇIKLAMALAR  985
I. Satışın İlanı  985
II. Satışın Yapılacağı Yer  986
III. Satış Usulü  987
IV. Satış Bedelinin Ödenmesi  987
V. Kısmi Satışın Kamu Alacağını Karşılaması  988
VI. Satış Sonunda Tutanak Düzenlenmesi  988
İÇTİHATLAR  988
Madde 86: Müşterinin Malı Almaktan Vazgeçmesi  989
AÇIKLAMALAR  989
Madde 87: Satılamayan Menkul Mallar  990
AÇIKLAMALAR  991
I. Birinci Artırma  991
II. İkinci Artırma  991
III. Pazarlıkla Satış  992
İÇTİHATLAR  992
Üçüncü Bölüm  
GAYRİMENKUL MALLARIN HACZİ VE SATIŞI  
Madde 88: Gayrimenkul Malların, Gemilerin Haczi  995
AÇIKLAMALAR  995
I. Taşınmaz Mal Kavramı  995
II. Taşınmazların Haciz Usulü  995
III. Taşınmaz Haczinin Kapsamı  996
IV. Gemi’lerin Haczi  998
V. Gemilerin İhtiyati Haczi  1001
VI. Gemilerin Satışı  1002
İÇTİHATLAR  1005
Madde 89: Haczin Rehinli Alacaklılara Bildirilmesi  1009
AÇIKLAMALAR  1009
Madde 90: Satış ve Satış Komisyonları  1009
AÇIKLAMALAR  1009
İÇTİHATLAR  1010
Madde 91: Gayrimenkullere Değer Biçme  1012
AÇIKLAMALAR  1013
İÇTİHATLAR  1014
Madde 92: Gayri Menkullerin Satış Şartnamesi  1015
AÇIKLAMALAR  1016
Madde 93: Gayrimenkul Satışında İlan  1020
AÇIKLAMALAR  1020
İÇTİHATLAR  1024
Madde 94: Gayrimenkul Mallarda Artırma ve İhale  1027
AÇIKLAMALAR  1028
I. Açık Artırmaya Katılma  1028
II. Açık Artırmada Usulü  1029
III. Taşınmaz Rehni Suretiyle Sağlanmış Muaccel Borçlar  1030
IV. Kamu Alacağına Yetecek Kadar Satış Yapılması  1030
V. İhalenin Tebliği  1031
İÇTİHATLAR  1033
Madde 95: Artırmanın Uzatılması  1036
AÇIKLAMALAR  1036
İÇTİHATLAR  1038
Madde 96: İhalenin Yapılamaması  1040
AÇIKLAMALAR  1040
İÇTİHATLAR  1041
Madde 97: Gayrimenkul Satış Bedelinin Tahsili  1042
AÇIKLAMALAR  1042
I. Satış Bedelinin Tahsili  1042
II. İhale Kararının Geri Alınması ve Yeniden Artırma  1043
III. İhalenin Feshinin (Geri Alınmasının) Sonuçları  1044
IV. İki Artırma Arasındaki Farkın Kamu Alacağından Fazla Olması  1044
İÇTİHATLAR  1045
Madde 98: Gayrimenkullerin Teferruğu ve Geri Verilmesi  1046
AÇIKLAMALAR  1046
İÇTİHATLAR  1049
Madde 99: İhalenin Neticesi Fesih ve Tescil  1050
AÇIKLAMALAR  1051
I. Mülkiyetin İntikali  1051
II. İhalenin Feshi Şikayeti  1051
A. Konusu  1051
B. Görevli ve Yetkili Mahkeme  1051
C. Fesih Nedenleri  1052
D. İhalenin Feshini Kimler Talep Edebilir  1052
E. İhalenin Feshini İsteme Süresi  1053
F. İhalenin Feshi Talebinin İncelenme Usulü  1054
III. İcra Hukuk Mahkemesinin Kararı ve Sonucu  1056
A. İhalenin Feshine Karar Verilmesi  1056
B. İhalenin Feshi Talebinin Reddine Karar Verilmesi  1056
İÇTİHATLAR  1057
Danıştay Kararları  1062
Dördüncü Bölüm  
İFLAS YOLUYLA TAKİP VE KONKORDATO  
Madde 100: İflas Yoluyla Takip  1067
AÇIKLAMALAR  1067
I. İflasa Tabi Olan Kişiler  1068
A. Tacirler  1068
1. Tüzel Kişi Tacirler  1068
2. Gerçek Kişi Tacirler  1068
B. Tacir Sayılanlar  1069
C. Tacir Gibi Sorumlu Olanlar  1069
D. Tacir Olmadıkları Halde Özel Kanun Gereğince İflasa Tabi Olanlar  1069
II. İflas Yolları  1069
A. Doğrudan İflas Halleri  1070
1. Alacaklı Tahsil Dairesinin Talebiyle (İİK. m.177)  1070
2. Borçlunun Talebiyle  1070
3. Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin İflası  1070
B. Takibe Dayalı İflas  1071
1. Adi İflas Yolu (İİK. m.155,156)  1071
2. Kambiyo Senetlerine Dayanan İflas  1072
C. İflas Takip ve Davasında Yetki ve Görev  1072
III. Masanın Oluşturulması  1072
IV. İflasın Tasfiyesi  1073
A. Basit Tasfiye  1074
B. Adi Tasfiye  1075
V. Sıra Cetveli  1075
A. İflas Alacaklarının Sıra Cetvelindeki Yeri ve Sırası  1075
1. Rehinli Alacak  1075
2. Âdi Alacaklar ve Sırası  1076
B. Sıra Cetveline Karşı Şikayet ve İtiraz  1079
1. Sıra Cetveline Karşı Şikayet  1079
2. Sıra Cetveline Karşı İtiraz Davası  1081
VI. İflasın Kapanması  1081
VII. Borç Ödemeden Aciz Belgesi  1083
İÇTİHATLAR  1085
Madde 101: Konkordato  1094
AÇIKLAMALAR  1094
İÇTİHATLAR  1100
ÜÇÜNCÜ KISIM  
ZAMANAŞIMI, TERKİN, YASAKLAR,  
CEZALAR VE SON HÜKÜMLER  
Birinci Bölüm  
ZAMANAŞIMI VE TERKİ  
Madde 102: Tahsil Zamanaşımı  1103
AÇIKLAMALAR  1103
İÇTİHATLAR  1109
Madde 103: Zamanaşımının Kesilmesi  1125
AÇIKLAMALAR  1126
I. Genel Olarak  1126
II. Zamanaşımını Kesen Haller  1126
A. Ödeme  1126
B. Haciz Uygulanması  1127
C. Cebren Tahsil ve Takip Muameleleri Sonucunda Yapılan Her Çeşit Tahsilat  1127
D. Ödeme Emri Tebliği  1127
E. Mal Bildirimi, Mal Edinme ve Artmalarının Bildirilmesi  1127
F. Yukarıdaki, Sayılan İşlemlerden Herhangi Birinin Kefile veya Yabancı Şahıs ve Kurum Mümessillerine Uygulanması veya Bunlar Tarafından Yapılması  1128
G. İhtilaflı Kamu Alacakları İle İlgili Mahkemelerce Bozma Kararı Verilmesi  1128
H. Amme Alacağının Teminata Bağlanması  1128
I. Mahkeme Tarafından İcranın Ertelenmesine Karar Verilmesi  1128
İ. İki Amme İdaresi Arasında Mevcut Bir Borç İçin Alacaklı Amme İdaresi Tarafından Borçlu Amme İdaresine Borcun Ödenmesi İçin Yazıyla Müracaat Edilmesi  1129
J. Amme Alacağının Özel Kanunlara Göre Ödenmek Üzere Müracaatta Bulunulması ve/veya Ödeme Planına Bağlanması  1129
III. Zamanaşımının Kesilmesinin Sonuçları  1129
İÇTİHATLAR  1131
Madde 104: Zamanaşımının İşlememesi (Durması)  1137
AÇIKLAMALAR  1137
İçtihatlar  1139
Madde 105: Tabii Afetler Sebebiyle Terkin  1140
AÇIKLAMALAR  1140
I. Terkin Nedeni Olarak Kabul Edilen Doğal Afetler  1140
II. Doğal Afet Nedeniyle Terkin İçin Diğer Koşullar  1141
III. Vergi Usul Kanunu Kapsamına Giren Kamu Alacakları  1141
İÇTİHATLAR  1143
Madde 106: Tahsil İmkansızlığı Sebebiyle Terkin  1144
AÇIKLAMALAR  1144
Geçici Madde 8  1146
İkinci Bölüm  
YASAKLAR VE CEZALAR  
Madde 107: Sırrın İfşası  1149
AÇIKLAMALAR  1149
I. Sırrın İfşası Suçu  1149
II. Sırrın İfşası Sayılmayan Eylem  1151
Madde 108: Artırmalara Katılamayacak ve Artırmalardan Mal Satın Alamayacak Olanlar  1152
AÇIKLAMALAR  1153
Madde 109: Takdir Muamelelerine ve Kararlara İştirak Edemeyecek Olanlar  1154
AÇIKLAMALAR  1154
Madde 110: Amme Alacağının Tahsiline Engel Olanlar  1155
AÇIKLAMALAR  1156
I. Genel Olarak  1156
II. Suçun Unsurları  1156
A. Suçun Sanığı  1156
B. Suçun Maddi Unsuru  1156
C. Suçun Manevi Unsuru  1157
D. Suçun Cezası  1157
E. Dava ve Ceza Zamanaşımı  1158
İÇTİHATLAR  1158
Madde 111: Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunanlar  1162
AÇIKLAMALAR  1162
I. Suçun Unsurları  1162
II. Suçun Manevi Unsuru  1163
III. Görevli Mahkeme  1163
IV. Suçun Cezası  1163
Madde 112: Mal Edinme ve Artmalarını Bildirmeyenler  1164
AÇIKLAMALAR  1164
Madde 113: Amme Borçlusuna Ait Ellerinde Bulundurdukları Malları Bildirmeyenler  1165
AÇIKLAMALAR  1165
I. Suçun Faili  1166
II. Bildirim Yapılmış Olması  1166
III. Yedi Gün İçinde Malın Bildirilmemesi  1166
IV. Suçun Manevi Unsuru  1166
V. Görevli Mahkeme  1166
VI. Suçun Cezası  1166
Madde 114: İstenecek Bilgileri Vermeyenler  1167
AÇIKLAMALAR  1167
I. Suçun Faili  1167
II. Suçun Maddi Unsuru  1167
III. Suçun Manevi Unsuru  1168
IV. Görevli ve Yetkili Mahkeme  1168
V. Suçun Cezası  1168
İÇTİHATLAR  1168
Madde 115: Suçların Takibi  1169
AÇIKLAMALAR  1169
Üçüncü Bölüm  
SON HÜKÜMLER, KALDIRILAN KANUN VE HÜKÜMLER  
Madde 116  1171
Ek Madde 1: Erken Ödemede İndirim  1171
İÇTİHATLAR  1173
Geçici Madde 1: Tahsili Emval Kanununa Göre Başlamış Takipler  1174
Geçici Madde 2: Bu Kanunun Neşri Tarihinde Gecikme Zammına Tabi Olmayan Amme Alacakları  1175
Geçici Madde 3: Bu Kanuna Göre Takip Edilecek Vakıf Mukataa ve Müecceleleri  1175
Geçici Madde 4  1175
Geçici Madde 5  1175
Geçici Madde 6  1176
Geçici Madde 7  1176
Geçici Madde 8  1176
İçtihatlar  1182
Geçici Madde 9  1183
Madde 117: Yürürlük  1183
Madde 118: Yürütmeye Memur Olanlar  1184
Geçici Madde 1: 3/12/1988 tarih ve 3505 sayılı Kanunun Geçici Maddesi  1184
Geçici Madde 1: 22/7/1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun Geçici Maddesi  1184
Geçici Madde 1: 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunun 27’nci Maddesi ve Geçici Maddeleri  1184
Geçici Madde 2  1185
AÇIKLAMALAR  1185
Geçici Madde 3  1191
Geçici Madde 4  1191
Geçici Madde 5  1192
Yararlanılan Kaynaklar  1193
Kavram Dizini  1195
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020