Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında Uygulamalı
Patent ve Faydalı Model Hukuku
Uygulamada Patent ve Faydalı Model Davaları
Şubat 2019 / 2. Baskı / 720 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 175.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

2000'li yılların başlarında kurulan Fikri ve Sınai Haklar Hukuk ve Ceza Mahkemeleri Hakimlerinden biri olarak bu alanda çok uzun yıllardır görev yapan Sayın İlhami Güneş ülkemizde bugüne kadar yetişen az sayıdaki uzman kişilerden biri olup, çok ciddi deneyimlere sahip çok değerli bir hukukcumuzdur.

Ülkemizde fikri ve sınai mülkiyet hakları alanında birçok değerli eserin yazarı olan Sayın İlhami Güneş'in "Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında Uygulamalı Patent ve Faydalı Model Hukuku" adlı eseri, hem 551 Sayılı KHK hem de 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümleri kapsamında ülkemizdeki patent ve faydalı model uygulamaları konusunda yayınlanmış ilk kitap olma özelliğini taşımaktadır. Bu eser, sade ve çok kolay anlaşılır dili ile sınai mülkiyet hukukunda temel kavramlar, komşu disiplinlerdeki kavramların patent hukuku ile ilişkilerinden başlayarak, patentlenebilirlik şartları, hak sahipliği, tescil ve itiraz işlemleri, korumanın kapsamı, tecavüz, tazminat ve hükümsüzlük davaları, zarar gören¬lerin dava hakkı konuları ve Yargıtay içtihatlarını içermektedir.

Bu eser sadece bu alanda faaliyet gösteren hukukçular, patent vekilleri ve sınai mülkiyet uzmanları için değil aynı zamanda bu alanda eğitim gören ve ileride bu alanda çalışmak isteyen herkes için son derece yararlı bir rehber olup, gelecekte oluşacak içtihatlar ve doktrinler için de çok önemli bir kaynak olarak literatürde yerini alacaktır.

Sayın Güneş'i bizlere bu değerli eseri kazandırdığı için gönülden kutluyorum ve eseri bu alanda çalışan veya çalışmak isteyen herkese şiddetle tavsiye ediyorum.

Uğur G. YALÇINER

Konu Başlıkları
Patent Hukukunda Amaç ve Temel Kavramlar
Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Patent Hükümleriyle Gelen Yenilikler
Patentin Tescil Şartları ve Buluş Basamağının Belirlenmesi
Patent Hak Sahipliği, İşçi Buluşları ve Serbest Buluş
Patentin Hukuki İşlemlere Konu Edilmesi; Devri
Lisansa Konu Edilmesi ve Zorunlu Lisans
Patentin Koruma Kapsamı
Patent Sahibinin Hakları ve Patentten Doğan Hakkın Sınırları
Patentten Doğan Çekişmeler
Hukuki Koruma Yolları Tecavüz, Tazminat ve Hükümsüzlük Davaları
Faydalı Model Hakkı, Tescil Şartları, Koruma Kapsamı
İhlal ve Hakkın Sona Ermesi, Hükümsüzlük
Konuyla İlgili İçtihatlar
Barkod: 9789750252792
Yayın Tarihi: Şubat 2019
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 720
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  5
Önsöz  7
Giriş  17
1. Bölüm
TARİHÇE, TANIMLAR, KAYNAKLAR, PATENT HUKUKUNDA
AMAÇ VE TEMEL KAVRAMLAR, SINAİ MÜLKİYET KANUNU’NUN PATENT HÜKÜMLERİYLE GELEN YENİLİKLER
I. PATENT HUKUKU’NUN TARİHÇESİ  21
II. TÜRK PATENT HUKUKU’NUN KISA TARİHÇESİ  22
III. PATENT HUKUKU’NUN KAYNAKLARI  24
IV. PATENT HUKUKU’NUN AMAÇ VE İŞLEVİ  26
V. SINAİ MÜLKİYET HUKUKUNDA TEMEL KAVRAMLAR  29
A. Patent Hukuku Alanındaki Önemli Kavramlar  30
1. Patent Tescili ve Buluş  30
a. Buluş Sahibi  33
b. Buluşçu  34
c. Serbest Buluş ve Hizmet Buluşu  35
2. Patent Hukukunda Yenilik Kavramı  36
3. Patent Hukukunda Buluş Basamağı  40
4. Faydalı Model Tescili  41
5. Avrupa Patenti  43
VI. KOMŞU DİSİPLİNLERDEKİ KAVRAMLAR VE PATENT HUKUKU İLE İLİŞKİLERİ  43
A. Tasarım Tescil Belgesi ve Yeni Tasarım  43
B. Entegre Devre Topoğrafyaları Üzerindeki Koruma  45
C. Yeni Bitki Çeşitleri Üzerindeki Islahçı Hakları  47
D. Haksız Rekabet ve Know–How  48
VII. SINAİ MÜLKİYET KANUNU SİSTEMİNDE PATENT HAKKININ KORUNMASI İLKESİ VE PATENTTEN YARARLANABİLECEK KİŞİLER  52
A. Patent Hakkından Yararlanabilecekler  52
B. Patent Hakkının Korunması İlkesi  53
C. İstemlere Dayalı Koruma İlkesi  55
1. Ana İstem  58
2. Bağımlı İstem  58
3. Çoklu Bağımlı İstem  59
VIII. PATENT VERİLEMEYEN KONULAR VE BULUŞLAR  59
A. Buluş Niteliğinde Olmadıkları İçin Patent Verilemeyenler  60
B. Belli Özelliği Olan Buluşlar Patentten İstisna Edilmiştir  66
IX. BULUŞ SAHİPLİĞİNDEN DOĞAN HAKLAR VE TESCİLİN NİTELİĞİ  69
X. PATENT BAŞVURUSU VE RÜÇHAN HAKKI  72
2. Bölüm
PATENTİN TESCİL ŞARTLARI VE
BULUŞ BASAMAĞININ BELİRLENMESİ
I. GENEL OLARAK PATENT TESCİLİ  73
II. PATENT VERİLEBİLİRLİK ŞARTLARI  74
A. Patent Süreci ve Şekli Şartlar  76
B. Buluşun Patentlenmesi İçin Aranan Olumlu Unsurlar  79
1. Patent Bakımından Yenilik Şartı ve Yeniliğin Bozulmadığı Haller  80
a. Objektif Yenilik  88
b. Özellikli Yenilik Halleri  97
2. Buluş Basamağı; Tekniğin Bilinen Durumunu Nitelikli Olarak Aşmak  105
3. Buluş Sanayiye Elverişlilik Özelliği Taşımalıdır  113
III. BULUŞ BASAMAĞININ İNCELENMESİ USULÜ  116
A. Buluş Basamağının İncelenmesinde Anahtar Konular  120
1. Tekniğin İlgili Alanında Uzman Kişi  120
2. En Yakın Teknik Öğretinin Belirlenmesi Gereği  122
3. Çözümü Hedeflenen Teknik Bilginin Belirlenmesi  125
4. Buluş Basamağının Belirlenmesinde Ürünün Ticari Başarısının Etkisi  126
IV. BULUŞA PATENT VERİLEMEYECEK KONULAR VE BİLGİSAYAR PROGRAMI İLE ÇALIŞAN BULUŞLAR  127
A. Patentten İstisna Edilen Konular  127
B. Bilgisayar Programı ile Çalışan Buluşlar  132
V. PATENT BAŞVURUSUNUN FAYDALI MODELE VE FAYDALI MODEL BAŞVURUSUNUN PATENTE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ  135
3. Bölüm
PATENT HAK SAHİPLİĞİ,
İŞÇİ BULUŞLARI VE SERBEST BULUŞ
I. BULUŞLARIN PATENT VEYA FAYDALI MODEL BELGESİ VERİLMEK SURETİYLE KORUNMASI  137
A. Buluş ve Patent Hakkı  137
1. Buluş / Patent Tipleri  140
a. Ürün Patentleri / Buluşları  140
b. Usul Patentleri / Buluşları  141
2. Patentten Doğan Hakkın Özellikleri  142
a. Özel Hukuk Alanına İlişkin Tekelci (İnhisari) Yetkiler Sağlaması  142
b. Mutlak Hak Niteliği Taşır  144
c. Süreyle Sınırlıdır  144
d. Devir ve Ferağı Mümkündür  144
e. Ülkesellik İlkesine Tabidir  145
B. Buluş Hakkından Yararlanacaklar  146
II. PATENTE HAK SAHİPLİĞİ  147
A. Gerçek Buluş Sahipliği  148
B. Tescilin Önemi ve Faraziyenin Yaşam Süresi  149
C. Buluş Sahipliği Sorunu; Ferdi ve Müşterek Buluş  150
D. Çalışanların buluş sahipliği  151
1. Genel Olarak  152
2. Çalışan Kavramı, Çalışan Sayılanlar  153
3. Hizmet Buluşları  154
a. Hizmet Buluşunun Sahibi  155
b. Hizmet Buluşunda İşçinin Hakları  157
4. Serbest Buluşlar  159
5. Kamu Hizmeti Görenler ve Üniversite Mensuplarının Buluşları  160
6. Kamu Destekli Proje Buluşları  160
7. Avrupa Birliği’nde İşçi Buluşları  161
a. Genel Olarak  161
b. Avrupa Patent Sözleşmesinde İşçi Buluşları  161
c. İngiliz Hukuku’nda İşçi Buluşu ve İşverenin Mali Çıkarları  162
d. Alman Hukuku’nda İşçi Buluşları  163
8. Ülkemizde İşçi Buluşlarına Uygun Bedel Tayini, Tahkim  166
KONUYLA İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI  169
4. Bölüm
PATENTİN HUKUKİ İŞLEMLERE KONU EDİLMESİ;
DEVRİ, LİSANSA KONU EDİLMESİ VE ZORUNLU LİSANS
I. GENEL OLARAK  181
II. PATENT VE FAYDALI MODELLERİN HUKUKİ İŞLEMLERE KONU EDİLMESİ  182
A. Patent Lisans Sözleşmelerinin Önemi  186
B. Patent Lisanslarının İşlevleri  186
III. PATENT HAKKININ DEVRİ  187
IV. PATENT LİSANS SÖZLEŞMELERİ  191
A. İhtiyari Lisans Sözleşmesi  193
B. Zorunlu Lisans  198
1. Türk patent ve Marka Kurumu ve Zorunlu Lisansta Rolü  202
2. Zorunlu Lisans İçin Mahkeme’ye Başvurma  202
C. Lisans Sözleşmelerinden Kaynaklanan Çekişmeler  203
1. Patent Lisansı Alanın Hak ve Yükümlülükleri  208
2. Lisans Verenin Hak ve Yükümlülükleri  208
5. Bölüm
PATENTİN KORUMA KAPSAMI, PATENT SAHİBİNİN
HAKLARI VE PATENTTEN DOĞAN HAKKIN SINIRLARI
I. PATENTTEN DOĞAN HAKLAR VE HUKUKİ KORUMA  213
A. Genel Olarak  213
B. Korumanın Konusu; İstemler  214
C. Patent Sahibinin Hak ve Yetkileri  218
D. SMK’ya Göre Patent ve Faydalı Modele Tecavüz ve Koruma  220
II. PATENT HAKKININ SINIRLARI  226
A. Genel Olarak  226
B. Objektif Sınırlamalar  228
1. Sınai ve Ticari Amaç Taşımayan Özel Maksatlı Fiiller  229
2. Deneme Amaçlı Fiiller  229
3. Eczanelerde Tek Reçetelik Uygulamalar  230
4. Buluşun Gemi, Uçak, Uzay Aracı ve Kara Nakil Araçlarında Kullanılması  230
5. Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması’na Uygun Kullanımlar  230
6. Zaman Sınırlaması  231
7. Ülkesellik İlkesinden Kaynaklanan Sınırlama  235
8. İlaçların Ruhsatlandırılması ve Bunun İçin Gerekli Test ve Deneyler de Dâhil Olmak Üzere, Ruhsat Konusu Buluşu İçeren Deneme Amaçlı Fiiller  236
C. Subjektif Sınırlamalar  241
1. Ön Kullanım Hakkı  241
2. Zorunlu Lisans  243
3. Patent Hakkının Tükenmesi  243
6. Bölüm
PATENTTEN DOĞAN ÇEKİŞMELER VE
HUKUKİ KORUMA YOLLARI; TECAVÜZ, TAZMİNAT VE HÜKÜMSÜZLÜK DAVALARI
I. PATENT HAKKINDAN DOĞAN ÇEKİŞMELER  245
A. Genel Olarak  245
B. Patent Hukuku Uygulamasında Görülen Uyuşmazlıklar  247
II. PATENT HAKKININ HUKUKİ VE CEZAİ OLARAK KORUNMASI  249
A. Patent Hakkının Hukuki Koruması  249
B. Patent Hakkının Cezai Koruması  254
III. PATENTE TECAVÜZ OLUŞTURAN EYLEMLER  255
A. Doğrudan Doğruya Tecavüz  261
1. Ürün Patentine Tecavüz  262
a. Patentli Ürünün Üretilmesi  264
b. Ürünün Satışı, Satışa Sunma ve Benzeri Eylemler  265
c. Patentli Ürünün Kullanılması  266
2. Usul Patentlerine Tecavüz  266
B. Dolaylı Tecavüz  269
C. Kısmen Tecavüzün Anlamı  270
D. Davalının Üründe Eklemeler, Değişiklikler Yapması  271
E. Parçalar veya Kit Formu ile Tecavüz  271
F. Lisans Haklarının Aşılması, Genişletilmesi Hali  272
G. Bilgi Yükümlülüğüne Aykırılık  272
IV. PATENTE TECAVÜZ HALİNDE HUKUKİ ÇARELER  273
A. Patente Tecavüze Karşı Davalar  274
1. Patente Tecavüzün Tespiti ve Men’i Davası  274
2. Patente Tecavüzün Durdurulması ve Giderilmesi  277
a. Tecavüz Davalarında İzlenen Yöntem  280
b. Usul Patentlerine Tecavüz Davalarında Yöntem ve İstisnaların Uygulanması  282
KONUYLA İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI  284
B. Patente Tecavüz Bulunmadığının Tespiti Davası  303
C. Delillerin Tespiti Davası Sorunu; Tespit ve İhtiyati Tedbirler  315
1. Delillerin Tespiti Davası Sorunu  315
2. Delil Tespiti ve İhtiyati Tedbirler  316
D. Patente Tecavüz Halinde Tazminat Davaları  321
1. Maddi Tazminat Davası  322
2. Manevi Tazminat  328
3. İtibar Tazminatı  330
E. Gasp Davaları  332
1. Patent İsteme Hakkının Gaspı  332
2. Patentin Gaspı  334
KONUYLA İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI  335
V. PATENT HAKKININ SONA ERMESİ  338
A. Giriş  338
B. Patent Hakkının Sona Ermesi  340
1. Patent Hakkının Sona Ermesi Sebepleri  341
a. Koruma Süresinin Dolması  341
b. Patent Sahibinin Patent Hakkından Vazgeçmesi  342
c. Yıllık Ücretlerin ve Ek Ücretlerin Öngörülen Sürelerde Ödenmemesi  342
aa. Mücbir Sebep Başvurusu  343
VI. PATENTİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVASI  344
A. Hükümsüzlük Davalarının Pratik Etkileri ve Sonuçları  346
1. Açılmış Davalara Etkisi  346
2. İstisnalar ve Patent Sahibinin Kötü Niyetinden Kaynaklanan Haller  347
3. Hükümsüzlük Kararının Mutlak Etkisi  348
B. Hükümsüzlük Kavramı  350
C. Hükümsüzlük Sebepleri  351
1. Ulusal Patentler Bakımından  352
a. İncelemeli Patentlerin Hükümsüzlüğü  352
aa. Patentin SMK 82 ve 83 maddelerinde Yazılı Olan Patentlenebilirlik (patentability) Koşullarına Uygun Olmadığının Kanıtlanması  354
bb. Buluşun İlgili Teknik Alandaki Uzman Kişinin (skilled person in the art) Anlayabileceği Açıklık ve Yeterlilikte Açıklanmamış (disclosure) Olması  357
cc. Patent Konusunun Başvuru Kapsamının Dışına Çıkması  358
dd. Patentin Bütünlüğü İlkesinin İhlali  358
ee. Patentin Gaspı Nedeniyle Hükümsüzlük  359
b. İncelemesiz Patentin Hükümsüzlüğü  360
c. Faydalı Modellerin Hükümsüzlüğü  363
aa. Faydalı Modelin Hükümsüzlüğü Kararının Etkisi  369
bb. Patent Hükümsüzlüğü Davasından Farkları  370
2. Avrupa Patentleri Bakımından Hükümsüzlük  371
D. Patent Hükümsüzlük Davalarında Usul  376
1. Patent ve Faydalı Model Hükümsüzlüğü Davalarında Görev ve Yetki  382
2. Hükümsüzlük Davasında Taraflar  384
3. Hükümsüzlük Davasında İzlenecek Yöntem ve Uygulama  385
4. Hükümsüzlük Davalarında Yargılama Gideri, Vekalet Ücreti ve Kararların İcrası  390
KONUYLA İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI  392
VII. TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU TARAFINDAN PATENT TESCİLİNİN HÜKÜMSÜZ KILINMASI: İTİRAZ SÜRECİ  423
VIII. PATENT VEYA FAYDALI MODELİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ HALİNDE ZARAR GÖRENLERİN DAVA HAKKI  429
A. Faydalı Model Başvurusuna İtiraz Edenlerin Haklı Çıkması  430
B. Patent veya Faydalı Modele Tecavüz Nedeniyle Verilmiş Tazminata İlişkin Kararların İnfazı ve Sözleşmelerin Uygulanması  430
C. Haksız İhtiyati Tedbir Kararlarından Doğan Zararlar  431
D. Sebepsiz Zenginleşme Hükümleri  434
7. Bölüm
FAYDALI MODEL HAKKI, TESCİL ŞARTLARI,
KORUMA KAPSAMI, İHLAL VE HAKKIN SONA ERMESİ, HÜKÜMSÜZLÜK VE KONUYLA İLGİLİ İÇTİHATLAR
I. FAYDALI MODEL KAVRAMI VE GENEL BİLGİLER  439
II. FAYDALI MODEL TESCİL SÜRECİ  442
A. Faydalı Model Tescil Şartları  444
1. Faydalı Modelde Yenilik  445
2. Faydalı Modelde Sanayiye Elverişlilik  449
B. Araştırma Raporu ve Faydalı Model Tescili  450
III. FAYDALI MODEL HAKKININ SONA ERMESİ  453
IV. FAYDALI MODEL HAKKININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ  454
A. Hükümsüzlük Kararının Etkisi  458
B. Hükümsüzlüğün Geçmişe Etkili Olmasının İstisnaları  459
V. FAYDALI MODELE TECAVÜZ VE KORUMA  459
KONUYLA İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI  462
EKLER
SINAİ MÜLKİYET KANUNU  501
SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK  611
ÇALIŞAN BULUŞLARINA, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN BULUŞLARA VE KAMU DESTEKLİ PROJELERDE ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARA DAİR YÖNETMELİK  695
Kaynakça  713
Kavramlar Dizini  717
 


İlhami Güneş
1963 Erzincan doğumlu olan yazar, Kırklareli Atatürk Lisesi'nden 1979'da, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1984'de mezun olmuştur. İzmir Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi'nde Avrupa Birliği Hukuku alanında yüksek lisans yapmış, 1989'dan 2020 Şubatına kadar Hakim olarak hizmet vermiştir. 2002– 2003 yıllarında Avrupa Birliği ile Türkiye Adalet Bakanlığı'nın ortak projesi kapsamında Avrupa'nın önde gelen kurumlarında yoğun Fikri Mülkiyet Hukuku eğitimi almış olup halen emekli bir hukukçudur.

Yabancı dili İngilizce olan yazarın çok sayıda makalesi ve Fikri Mülkiyet Hukuku alanında yazdığı yayınlanmış dört kitabı bulunmaktadır. Evli ve iki çocukludur.
Özge Özşahin
Ekim 2017
62.50 TL
İndirimli: 44.90 TL (%28)
Sepete Ekle
Remzi Özmen
Şubat 2020
13.50 TL
Sepete Ekle
Mevci Ergün
Ocak 2020
250.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  5
Önsöz  7
Giriş  17
1. Bölüm
TARİHÇE, TANIMLAR, KAYNAKLAR, PATENT HUKUKUNDA
AMAÇ VE TEMEL KAVRAMLAR, SINAİ MÜLKİYET KANUNU’NUN PATENT HÜKÜMLERİYLE GELEN YENİLİKLER
I. PATENT HUKUKU’NUN TARİHÇESİ  21
II. TÜRK PATENT HUKUKU’NUN KISA TARİHÇESİ  22
III. PATENT HUKUKU’NUN KAYNAKLARI  24
IV. PATENT HUKUKU’NUN AMAÇ VE İŞLEVİ  26
V. SINAİ MÜLKİYET HUKUKUNDA TEMEL KAVRAMLAR  29
A. Patent Hukuku Alanındaki Önemli Kavramlar  30
1. Patent Tescili ve Buluş  30
a. Buluş Sahibi  33
b. Buluşçu  34
c. Serbest Buluş ve Hizmet Buluşu  35
2. Patent Hukukunda Yenilik Kavramı  36
3. Patent Hukukunda Buluş Basamağı  40
4. Faydalı Model Tescili  41
5. Avrupa Patenti  43
VI. KOMŞU DİSİPLİNLERDEKİ KAVRAMLAR VE PATENT HUKUKU İLE İLİŞKİLERİ  43
A. Tasarım Tescil Belgesi ve Yeni Tasarım  43
B. Entegre Devre Topoğrafyaları Üzerindeki Koruma  45
C. Yeni Bitki Çeşitleri Üzerindeki Islahçı Hakları  47
D. Haksız Rekabet ve Know–How  48
VII. SINAİ MÜLKİYET KANUNU SİSTEMİNDE PATENT HAKKININ KORUNMASI İLKESİ VE PATENTTEN YARARLANABİLECEK KİŞİLER  52
A. Patent Hakkından Yararlanabilecekler  52
B. Patent Hakkının Korunması İlkesi  53
C. İstemlere Dayalı Koruma İlkesi  55
1. Ana İstem  58
2. Bağımlı İstem  58
3. Çoklu Bağımlı İstem  59
VIII. PATENT VERİLEMEYEN KONULAR VE BULUŞLAR  59
A. Buluş Niteliğinde Olmadıkları İçin Patent Verilemeyenler  60
B. Belli Özelliği Olan Buluşlar Patentten İstisna Edilmiştir  66
IX. BULUŞ SAHİPLİĞİNDEN DOĞAN HAKLAR VE TESCİLİN NİTELİĞİ  69
X. PATENT BAŞVURUSU VE RÜÇHAN HAKKI  72
2. Bölüm
PATENTİN TESCİL ŞARTLARI VE
BULUŞ BASAMAĞININ BELİRLENMESİ
I. GENEL OLARAK PATENT TESCİLİ  73
II. PATENT VERİLEBİLİRLİK ŞARTLARI  74
A. Patent Süreci ve Şekli Şartlar  76
B. Buluşun Patentlenmesi İçin Aranan Olumlu Unsurlar  79
1. Patent Bakımından Yenilik Şartı ve Yeniliğin Bozulmadığı Haller  80
a. Objektif Yenilik  88
b. Özellikli Yenilik Halleri  97
2. Buluş Basamağı; Tekniğin Bilinen Durumunu Nitelikli Olarak Aşmak  105
3. Buluş Sanayiye Elverişlilik Özelliği Taşımalıdır  113
III. BULUŞ BASAMAĞININ İNCELENMESİ USULÜ  116
A. Buluş Basamağının İncelenmesinde Anahtar Konular  120
1. Tekniğin İlgili Alanında Uzman Kişi  120
2. En Yakın Teknik Öğretinin Belirlenmesi Gereği  122
3. Çözümü Hedeflenen Teknik Bilginin Belirlenmesi  125
4. Buluş Basamağının Belirlenmesinde Ürünün Ticari Başarısının Etkisi  126
IV. BULUŞA PATENT VERİLEMEYECEK KONULAR VE BİLGİSAYAR PROGRAMI İLE ÇALIŞAN BULUŞLAR  127
A. Patentten İstisna Edilen Konular  127
B. Bilgisayar Programı ile Çalışan Buluşlar  132
V. PATENT BAŞVURUSUNUN FAYDALI MODELE VE FAYDALI MODEL BAŞVURUSUNUN PATENTE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ  135
3. Bölüm
PATENT HAK SAHİPLİĞİ,
İŞÇİ BULUŞLARI VE SERBEST BULUŞ
I. BULUŞLARIN PATENT VEYA FAYDALI MODEL BELGESİ VERİLMEK SURETİYLE KORUNMASI  137
A. Buluş ve Patent Hakkı  137
1. Buluş / Patent Tipleri  140
a. Ürün Patentleri / Buluşları  140
b. Usul Patentleri / Buluşları  141
2. Patentten Doğan Hakkın Özellikleri  142
a. Özel Hukuk Alanına İlişkin Tekelci (İnhisari) Yetkiler Sağlaması  142
b. Mutlak Hak Niteliği Taşır  144
c. Süreyle Sınırlıdır  144
d. Devir ve Ferağı Mümkündür  144
e. Ülkesellik İlkesine Tabidir  145
B. Buluş Hakkından Yararlanacaklar  146
II. PATENTE HAK SAHİPLİĞİ  147
A. Gerçek Buluş Sahipliği  148
B. Tescilin Önemi ve Faraziyenin Yaşam Süresi  149
C. Buluş Sahipliği Sorunu; Ferdi ve Müşterek Buluş  150
D. Çalışanların buluş sahipliği  151
1. Genel Olarak  152
2. Çalışan Kavramı, Çalışan Sayılanlar  153
3. Hizmet Buluşları  154
a. Hizmet Buluşunun Sahibi  155
b. Hizmet Buluşunda İşçinin Hakları  157
4. Serbest Buluşlar  159
5. Kamu Hizmeti Görenler ve Üniversite Mensuplarının Buluşları  160
6. Kamu Destekli Proje Buluşları  160
7. Avrupa Birliği’nde İşçi Buluşları  161
a. Genel Olarak  161
b. Avrupa Patent Sözleşmesinde İşçi Buluşları  161
c. İngiliz Hukuku’nda İşçi Buluşu ve İşverenin Mali Çıkarları  162
d. Alman Hukuku’nda İşçi Buluşları  163
8. Ülkemizde İşçi Buluşlarına Uygun Bedel Tayini, Tahkim  166
KONUYLA İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI  169
4. Bölüm
PATENTİN HUKUKİ İŞLEMLERE KONU EDİLMESİ;
DEVRİ, LİSANSA KONU EDİLMESİ VE ZORUNLU LİSANS
I. GENEL OLARAK  181
II. PATENT VE FAYDALI MODELLERİN HUKUKİ İŞLEMLERE KONU EDİLMESİ  182
A. Patent Lisans Sözleşmelerinin Önemi  186
B. Patent Lisanslarının İşlevleri  186
III. PATENT HAKKININ DEVRİ  187
IV. PATENT LİSANS SÖZLEŞMELERİ  191
A. İhtiyari Lisans Sözleşmesi  193
B. Zorunlu Lisans  198
1. Türk patent ve Marka Kurumu ve Zorunlu Lisansta Rolü  202
2. Zorunlu Lisans İçin Mahkeme’ye Başvurma  202
C. Lisans Sözleşmelerinden Kaynaklanan Çekişmeler  203
1. Patent Lisansı Alanın Hak ve Yükümlülükleri  208
2. Lisans Verenin Hak ve Yükümlülükleri  208
5. Bölüm
PATENTİN KORUMA KAPSAMI, PATENT SAHİBİNİN
HAKLARI VE PATENTTEN DOĞAN HAKKIN SINIRLARI
I. PATENTTEN DOĞAN HAKLAR VE HUKUKİ KORUMA  213
A. Genel Olarak  213
B. Korumanın Konusu; İstemler  214
C. Patent Sahibinin Hak ve Yetkileri  218
D. SMK’ya Göre Patent ve Faydalı Modele Tecavüz ve Koruma  220
II. PATENT HAKKININ SINIRLARI  226
A. Genel Olarak  226
B. Objektif Sınırlamalar  228
1. Sınai ve Ticari Amaç Taşımayan Özel Maksatlı Fiiller  229
2. Deneme Amaçlı Fiiller  229
3. Eczanelerde Tek Reçetelik Uygulamalar  230
4. Buluşun Gemi, Uçak, Uzay Aracı ve Kara Nakil Araçlarında Kullanılması  230
5. Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması’na Uygun Kullanımlar  230
6. Zaman Sınırlaması  231
7. Ülkesellik İlkesinden Kaynaklanan Sınırlama  235
8. İlaçların Ruhsatlandırılması ve Bunun İçin Gerekli Test ve Deneyler de Dâhil Olmak Üzere, Ruhsat Konusu Buluşu İçeren Deneme Amaçlı Fiiller  236
C. Subjektif Sınırlamalar  241
1. Ön Kullanım Hakkı  241
2. Zorunlu Lisans  243
3. Patent Hakkının Tükenmesi  243
6. Bölüm
PATENTTEN DOĞAN ÇEKİŞMELER VE
HUKUKİ KORUMA YOLLARI; TECAVÜZ, TAZMİNAT VE HÜKÜMSÜZLÜK DAVALARI
I. PATENT HAKKINDAN DOĞAN ÇEKİŞMELER  245
A. Genel Olarak  245
B. Patent Hukuku Uygulamasında Görülen Uyuşmazlıklar  247
II. PATENT HAKKININ HUKUKİ VE CEZAİ OLARAK KORUNMASI  249
A. Patent Hakkının Hukuki Koruması  249
B. Patent Hakkının Cezai Koruması  254
III. PATENTE TECAVÜZ OLUŞTURAN EYLEMLER  255
A. Doğrudan Doğruya Tecavüz  261
1. Ürün Patentine Tecavüz  262
a. Patentli Ürünün Üretilmesi  264
b. Ürünün Satışı, Satışa Sunma ve Benzeri Eylemler  265
c. Patentli Ürünün Kullanılması  266
2. Usul Patentlerine Tecavüz  266
B. Dolaylı Tecavüz  269
C. Kısmen Tecavüzün Anlamı  270
D. Davalının Üründe Eklemeler, Değişiklikler Yapması  271
E. Parçalar veya Kit Formu ile Tecavüz  271
F. Lisans Haklarının Aşılması, Genişletilmesi Hali  272
G. Bilgi Yükümlülüğüne Aykırılık  272
IV. PATENTE TECAVÜZ HALİNDE HUKUKİ ÇARELER  273
A. Patente Tecavüze Karşı Davalar  274
1. Patente Tecavüzün Tespiti ve Men’i Davası  274
2. Patente Tecavüzün Durdurulması ve Giderilmesi  277
a. Tecavüz Davalarında İzlenen Yöntem  280
b. Usul Patentlerine Tecavüz Davalarında Yöntem ve İstisnaların Uygulanması  282
KONUYLA İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI  284
B. Patente Tecavüz Bulunmadığının Tespiti Davası  303
C. Delillerin Tespiti Davası Sorunu; Tespit ve İhtiyati Tedbirler  315
1. Delillerin Tespiti Davası Sorunu  315
2. Delil Tespiti ve İhtiyati Tedbirler  316
D. Patente Tecavüz Halinde Tazminat Davaları  321
1. Maddi Tazminat Davası  322
2. Manevi Tazminat  328
3. İtibar Tazminatı  330
E. Gasp Davaları  332
1. Patent İsteme Hakkının Gaspı  332
2. Patentin Gaspı  334
KONUYLA İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI  335
V. PATENT HAKKININ SONA ERMESİ  338
A. Giriş  338
B. Patent Hakkının Sona Ermesi  340
1. Patent Hakkının Sona Ermesi Sebepleri  341
a. Koruma Süresinin Dolması  341
b. Patent Sahibinin Patent Hakkından Vazgeçmesi  342
c. Yıllık Ücretlerin ve Ek Ücretlerin Öngörülen Sürelerde Ödenmemesi  342
aa. Mücbir Sebep Başvurusu  343
VI. PATENTİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVASI  344
A. Hükümsüzlük Davalarının Pratik Etkileri ve Sonuçları  346
1. Açılmış Davalara Etkisi  346
2. İstisnalar ve Patent Sahibinin Kötü Niyetinden Kaynaklanan Haller  347
3. Hükümsüzlük Kararının Mutlak Etkisi  348
B. Hükümsüzlük Kavramı  350
C. Hükümsüzlük Sebepleri  351
1. Ulusal Patentler Bakımından  352
a. İncelemeli Patentlerin Hükümsüzlüğü  352
aa. Patentin SMK 82 ve 83 maddelerinde Yazılı Olan Patentlenebilirlik (patentability) Koşullarına Uygun Olmadığının Kanıtlanması  354
bb. Buluşun İlgili Teknik Alandaki Uzman Kişinin (skilled person in the art) Anlayabileceği Açıklık ve Yeterlilikte Açıklanmamış (disclosure) Olması  357
cc. Patent Konusunun Başvuru Kapsamının Dışına Çıkması  358
dd. Patentin Bütünlüğü İlkesinin İhlali  358
ee. Patentin Gaspı Nedeniyle Hükümsüzlük  359
b. İncelemesiz Patentin Hükümsüzlüğü  360
c. Faydalı Modellerin Hükümsüzlüğü  363
aa. Faydalı Modelin Hükümsüzlüğü Kararının Etkisi  369
bb. Patent Hükümsüzlüğü Davasından Farkları  370
2. Avrupa Patentleri Bakımından Hükümsüzlük  371
D. Patent Hükümsüzlük Davalarında Usul  376
1. Patent ve Faydalı Model Hükümsüzlüğü Davalarında Görev ve Yetki  382
2. Hükümsüzlük Davasında Taraflar  384
3. Hükümsüzlük Davasında İzlenecek Yöntem ve Uygulama  385
4. Hükümsüzlük Davalarında Yargılama Gideri, Vekalet Ücreti ve Kararların İcrası  390
KONUYLA İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI  392
VII. TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU TARAFINDAN PATENT TESCİLİNİN HÜKÜMSÜZ KILINMASI: İTİRAZ SÜRECİ  423
VIII. PATENT VEYA FAYDALI MODELİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ HALİNDE ZARAR GÖRENLERİN DAVA HAKKI  429
A. Faydalı Model Başvurusuna İtiraz Edenlerin Haklı Çıkması  430
B. Patent veya Faydalı Modele Tecavüz Nedeniyle Verilmiş Tazminata İlişkin Kararların İnfazı ve Sözleşmelerin Uygulanması  430
C. Haksız İhtiyati Tedbir Kararlarından Doğan Zararlar  431
D. Sebepsiz Zenginleşme Hükümleri  434
7. Bölüm
FAYDALI MODEL HAKKI, TESCİL ŞARTLARI,
KORUMA KAPSAMI, İHLAL VE HAKKIN SONA ERMESİ, HÜKÜMSÜZLÜK VE KONUYLA İLGİLİ İÇTİHATLAR
I. FAYDALI MODEL KAVRAMI VE GENEL BİLGİLER  439
II. FAYDALI MODEL TESCİL SÜRECİ  442
A. Faydalı Model Tescil Şartları  444
1. Faydalı Modelde Yenilik  445
2. Faydalı Modelde Sanayiye Elverişlilik  449
B. Araştırma Raporu ve Faydalı Model Tescili  450
III. FAYDALI MODEL HAKKININ SONA ERMESİ  453
IV. FAYDALI MODEL HAKKININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ  454
A. Hükümsüzlük Kararının Etkisi  458
B. Hükümsüzlüğün Geçmişe Etkili Olmasının İstisnaları  459
V. FAYDALI MODELE TECAVÜZ VE KORUMA  459
KONUYLA İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI  462
EKLER
SINAİ MÜLKİYET KANUNU  501
SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK  611
ÇALIŞAN BULUŞLARINA, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN BULUŞLARA VE KAMU DESTEKLİ PROJELERDE ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARA DAİR YÖNETMELİK  695
Kaynakça  713
Kavramlar Dizini  717
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020