Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Temel Hukuk Bilgisi
Eylül 2020 / 11. Baskı / 504 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 8. Şubat 2016 36.00 TL 9.90 TL (%73)Sepete Ekle
 7. Mart 2014 25.50 TL 4.90 TL (%81)Sepete Ekle
   

Toplum halinde yaşayan insanların, birbirleriyle ve toplumla olan ilişkileri sonucunda, sosyal hayatı düzenleyen din, ahlak, görgü kuralları ortaya çıkmıştır. Ancak bunların müeyyideleri manevi olduğu için toplumsal düzeni sağlamada yetersiz kalmışlardır. Bunun üzerine, aykırı gelenlere devlet desteğiyle kimi maddi müeyyidelerin uygulanabildiği hukuk düzeni ve bu düzeni sağlayan hukuk kuralları ortaya çıkmıştır.

Kitap iki kısma ayrılmıştır. "Hukuka Giriş" başlığı altındaki ilk kısımda; toplumsal düzeni sağlayan din, ahlak, görgü ve hukuk kuralları, hukukun amaçları ve unsurları, çeşitli anlamları, pozitif hukukun kaynakları, hukuk sistemleri, hukuk kurallarının anlam, zaman ve yer bakımından uygulanması, kanunlaştırma ve iktibas, hukuk kurallarının sınıflandırılması gibi konulara yer verilmiştir.

İkinci kısımda ise "Hukukun Temel Kavramları" başlığı altında; herkesin bilmesi gereken hak, hukuki olay, fiil ve işlemler, gerçek ve tüzel kişiler, yerleşim yeri, hısımlık, ad ve korunması, aile, miras, eşya, sorumluluk ve yargı teşkilatı gibi temel hukuk kavramlarına yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Hukuka Giriş
Toplum Düzenini Sağlayan Kurallar
Pozitif Hukukun Kaynakları
Hukuk Kurallarının Uygulanması
Kanunlaştırma
Hukuk Sistemleri
Hukuk Kurallarının Sınıflandırılması
Hukukun Temel Kavram ve Kurumları
Hak
Hukuki Olay, Fiil ve İşlemler
Kişi ve Kişilik
Aile, Miras, Eşya Kavramları
Sorumluluk
Yargı Teşkilatı
Barkod: 9789750261695
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  11
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 504
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Onbirinci Baskıya Önsöz  5
Beşinci Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  29
Birinci Kısım:
HUKUKA GİRİŞ
Bölüm 1
TOPLUM DÜZENİ VE TOPLUM DÜZENİNİ SAĞLAYAN KURALLAR
I. TOPLUMSAL HAYAT  33
II. TOPLUM HAYATINI DÜZENLEYEN KURALLAR  34
A. Din Kuralları  34
B. Ahlâk Kuralları  35
C. Görgü Kuralları  37
D. Hukuk Kuralları  38
1. Kavram ve Tanım  38
2. Hukuk Kuralları ile Toplum Hayatını Düzenleyen Diğer Kurallar Arasındaki Farklılıklar ve İlişkiler  39
a. Din Kuralları ile Hukuk Kuralları Arasında  40
b. Ahlâk Kuralları ile Hukuk Kuralları Arasında  41
c. Görgü (Nezaket) Kuralları ile Hukuk Kuralları Arasında  43
3. Hukuk Kuralının Unsurları  45
a. Düzenleme Konusu  45
b. İrade (Emir)  46
c. Yaptırım (Müeyyide)  46
ca. Ceza Hukukunda  48
cb. İdare Hukukunda  50
cc. Özel Hukukta  51
4. Hukuk Kuralının Özellikleri  55
a. Genellik  55
b. Soyutluk  55
c. Süreklilik  56
5. Hukuk Kurallarının Niteliklerine Göre Ayrımı  56
a. Emredici Hukuk Kuralları  57
b. Tanımlayıcı Hukuk Kuralları  58
c. Tamamlayıcı Hukuk Kuralları  59
d. Yorumlayıcı Hukuk Kuralları  60
III. HUKUKUN ÇEŞİTLİ ANLAMLARI  60
A. Pozitif (Müspet) Hukuk  61
B. Mevzu Hukuk  61
C. Tabi (Doğal, İdeal) Hukuk  62
D. Objektif Hukuk – Sübjektif Hukuk  63
E. Maddî Hukuk – Usul Hukuku  64
F. Hukuk Bilimi  65
G. Hukuk Tarihi  65
H. Hukuk Felsefesi  66
I. Hukuk Sosyolojisi  66
İ. Karşılaştırmalı Hukuk  67
J. Hukuk Dogmatiği  67
K. Hukuk Siyaseti  67
L. Adli Tıp  68
M. Adalet Psikolojisi  68
IV. HUKUKUN AMAÇLARI  68
A. Dirlik ve Düzeni Sağlama  68
B. Hukuki Güvenliği Sağlama  69
C. Adaleti Sağlama  70
D. Yeniliklere ve Değişimlere Uyum Sağlayacak Tedbirleri Alma  73
V. HUKUK KURALLARININ OLUŞUMUNA TEORİK YAKLAŞIM: HUKUK OKULLARI  74
A. Doğal Hukuk Okulu  74
B. Sosyolojik Hukuk Okulu  75
C. Tarihçi Hukuk Okulu  76
D. Analitik Hukuk Okulu  76
Bölüm 2
POZİTİF HUKUKUN KAYNAKLARI
I. ASLİ KAYNAKLAR  80
A. Yazılı Kaynaklar  80
1. Anayasa  81
2. Kanunlar  88
3. Uluslararası Anlaşmalar  92
4. Kanun Gücünde Olan Diğer Kaynaklar  95
5. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  98
a. Olağan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  98
b. Olağanüstü Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  99
6. Yönetmelikler (=Talimatnameler)  99
B. Örf ve Adet Hukuku  100
1. Örf ve Adet Hukukunun Unsurları  101
2. Örf ve Âdetin Türleri  103
3. Örf ve Âdetin Tespiti  104
4. Örf ve Âdetin Önemi  104
II. YARDIMCI KAYNAKLAR  106
A. Yargı (Mahkeme) Kararları  107
B. Bilimsel Görüşler (Doktrin=Öğreti)  109
III. HÂKİMİN HUKUK YARATMASI  111
A. Hakimin Hukuk Yaratması Kavramı  111
B. Hukuk Yaratma Yetkisinin Kullanım Alanı: Hukukta Boşluk  112
C. Hukukta Boşlukların Giderilmesi  115
IV. HÂKİMİN TAKDİR YETKİSİ  115
Bölüm 3
HUKUK KURALLARININ UYGULANMASI
I. ANLAM BAKIMINDAN  119
A. Yorum Türleri  120
1. Yasama Yorumu  120
2. Yargı Yorumu  121
3. Bilimsel Yorum  122
B. Yorum Metotları  122
1. Lafzî (Deyimsel) Yorum Metodu  123
2. Tarihsel Yorum Metodu  123
3. Mantıkî Yorum Metodu  124
4. Kavramcı Yorum Metodu  125
5. Menfaatler İçtihadı Metodu  126
6. Fonksiyonel Yorum Metodu  126
7. İdeal Bir Muhatabın Araştırılması Metodu  127
8. Sistematik Yorum Metodu  127
C. Hukuk Kurallarının Uygulanmasında Mantık Kuralları  128
1. Kıyas  129
2. Evleviyet (Öncelik)  130
3. Aksi ile Kanıt  131
II. ZAMAN BAKIMINDAN  132
A. Hukuk Kurallarının Yürürlüğe Girmesi  133
1. Açık Hüküm Varsa  133
2. Açık Hüküm Yoksa  134
B. Hukuk Kurallarının Yürürlükten Kalkması  134
1. Kanunların Yürürlükten Kalkması  134
a. Sürenin Dolması ile Yürürlükten Kalkma  134
b. Başka Bir Kanunla Yürürlükten Kalkma  135
c. Anayasa Mahkemesi’nce İptal  135
2. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Yürürlükten Kalkması  136
3. Yönetmeliklerin Yürürlükten Kalkması  136
C. Hukuk Kurallarının Çatışması  137
D. Kanunların Geçmişe Yürümesi  138
1. Kural: Kanunlar Geçmişe Yürümez  138
2. Kanunların Geçmişe Yürümemesi Kuralının İstisnaları  138
a. Özel Hukuk Alanında  139
b. Kamu Hukuku Alanında  140
III. YER BAKIMINDAN  142
A. Mülkîlik (Yersellik, Ülkesellik) İlkesi  142
B. Kişisellik (Şahsilik) İlkesi  142
Bölüm 4
KANUNLAŞTIRMA VE İKTİBAS
I. TANIM  145
II. KANUNLAŞTIRMANIN AMACI VE SEBEPLERİ  146
III. KANUNLAŞTIRMA METODLARI  148
A. Somut Olay Metodu  148
B. Soyut Kural Metodu  149
IV. KANUNLAŞTIRMA HAREKETLERİ  149
A. Batıda  149
B. Türkiyede  151
1. Osmanlı Devleti Döneminde  151
a. Anayasa Hukuku Alanında  152
b. Ceza Hukuku Alanında  152
c. Ticaret Hukuku Alanında  153
ç. Medenî Hukuk Alanında  153
d. Yargılama Hukuku Alanında  154
e. Değerlendirme  154
2. Cumhuriyet Döneminde  154
a. Anayasa Hukuku Alanında  155
b. Medenî Hukuk Alanında  156
c. Yargılama (Usul) Hukuku Alanında  156
d. Ceza ve Ceza Usul Hukuku Alanında  157
Bölüm 5
HUKUK SİSTEMLERİ
I. KARA AVRUPASI HUKUK SİSTEMİ  160
II. ANGLO–SAKSON SİSTEMİ  162
A. Özellikleri  162
B. Kara Avrupası Sisteminden Farklı Yönleri  163
III. İSLAM HUKUK SİSTEMİ  164
A. Kavram  164
B. Kaynakları  165
1. Kuran–ı Kerim  165
2. Sünnet  165
3. İcma  166
4. Kıyas  166
IV. SOSYALİST HUKUK SİSTEMİ  167
Bölüm 6
HUKUK KURALLARININ SINIFLANDIRILMASI
I. SINIFLANDIRMANIN ÖNEMİ  169
II. KAMU HUKUKU–ÖZEL HUKUK AYRIMI  170
A. Ayrımın Ölçütleri  171
B. Ayrımı Reddeden Görüşler  173
C. Uygulamada Kamu Hukuku–Özel Hukuk Ayrımı  174
III. HUKUKUN SINIFLANDIRILMASI  175
A. Kamu Hukuku  175
1. Anayasa Hukuku  176
2. İdare Hukuku  177
3. Ceza Hukuku  180
4. Milletlerarası Hukuk (Devletler Genel Hukuku)  182
5. Vergi Hukuku  185
6. Sosyal Güvenlik Hukuku  187
7. Maden Hukuku  189
8. Çevre Hukuku  190
9. Genel Kamu Hukuku  191
10. Yargılama Usulü Hukuku  191
a. Anayasa Yargısı  192
b. Ceza Yargısı (Criminal Procedure Law)  193
c. İdari Yargı ve Vergi Yargısı  194
B. Özel Hukuk  194
1. Medeni Hukuk  195
2. Ticaret Hukuku  197
3. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku  200
C. Karma Hukuk  201
1. Medeni Yargılama Hukuku  202
2. Noterlik Hukuku  203
3. İş Hukuku  204
4. Hava Hukuku  205
5. Bankacılık Hukuku  206
6. Sermaye Piyasası Hukuku  207
7. Toprak Hukuku  207
8. İmar Hukuku  208
9. Devletler Özel Hukuku  209
10. Tıp Hukuku  211
11. Tüketici Hukuku  211
12. Bilişim Hukuku  212
13. Rekabet Hukuku  213
İkinci Kısım:
HUKUKUN TEMEL KAVRAM VE KURUMLARI
Bölüm 7
HAK
I. TANIM  217
A. İrade Teorisi  217
B. Menfaat Teorisi  218
C. Karma Teori  218
II. İNSAN HAKLARI (HUMAN RIGHTS)  219
A. Kavram, Tanım ve Nitelikleri  219
B. İnsan Haklarının Türleri  221
1. Kişi Hakları ve Ödevleri  221
2. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar ve Ödevler  222
3. Siyasi Hak ve Ödevler  223
C. İnsan Haklarının Düzenlenmesi  223
1. Önleyici Sistem  223
2. Düzeltici Sistem  224
D. İnsan Haklarının Sınırlanması, Kullanılmasının
Durdurulması, Kötüye Kullanılmaması  225
1. İnsan Haklarının Sınırlanması  225
2. İnsan Haklarının Kötüye Kullanılmaması  225
3. İnsan Haklarının Durdurulması  226
E. İnsan Haklarının Korunması  226
1. Milli Düzeyde  227
2. Uluslararası Düzeyde  228
a. Birleşmiş Milletler Düzeyinde  229
b. Bölgesel Düzeyde  231
III. ÖZEL HAKLAR  236
A. Niteliklerine Göre  237
1. Mutlak Haklar  237
a. Mallar Üzerindeki Mutlak Haklar  238
b. Kişiler Üzerindeki Mutlak Haklar  240
2. Nispî Haklar  241
B. Konularına Göre  243
C. Devredilip Devredilememelerine Göre  245
D. Amaçlarına Göre  246
1. Yenilik Doğuran Haklar  246
2. Alelâde Haklar  247
E. Bağımsız veya Başka Bir Hakka Bağlı Olmalarına Göre  248
IV. HAKLARIN KAZANILMASI  248
A. Aslen Kazanılması  249
B. Devren Kazanılması  249
C. Hakların Tesisen Kazanılması  250
D. Hakların Kazanılmasında İyiniyet  251
1. Kavram ve Şartları  251
2. İyiniyetin Korunması  253
3. İyiniyetin İspatı  253
4. İyiniyetin Etkisi  254
5. İyiniyetin Korunduğu Başlıca Haller  254
a. Aile Hukukunda  254
b. Miras Hukukunda  255
c. Eşya Hukukunda  255
ca. Taşınırlar Üzerinde  255
cb. Taşınmazlar Üzerinde  256
d. Borçlar Hukukunda  259
V. HAKLARIN KAYBEDİLMESİ  260
A. Hukukî Olaylarla Kaybı  260
B. Hakkın Hukuki Fiillerle Kaybı  262
C. Hukuki İşlemlerle Kaybı  263
VI. DÜRÜST DAVRANMA İLKESİ  264
A. İlkenin Uygulama Alanı  264
1. Hakların Kullanılması ve Borçların Yerine Getirilmesinde  264
2. Kanunların Yorumlanmasında  265
3. Hukukî İşlemlerde  265
B. Hakkın Kötüye Kullanılması  268
1. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Şartları  269
2. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Sonuçları  270
VII. HAKLARIN KORUNMASI  271
A. Devlet Eli ile Korunması  271
1. Talep Hakkı  271
2. Dava Hakkı  273
a. Dâva Çeşitleri  273
b. Dâvada İspat  275
c. Dâvaya Karşı Savunma Yolları  279
d. Cebrî İcra Yolu (İcra ve İflas Hukuku)  281
B. Hakkın Hak Sahibi Tarafından Korunması  282
1. Haklı Savunma (Meşru Müdafaa)  282
2. Zaruret Hali  283
3. Kendi Hakkını Korumak İçin Kuvvet Kullanma  284
Bölüm 8
HUKUKİ OLAY, FİİL VE İŞLEMLER
I. HUKUKİ OLAYLAR  287
II. HUKUKÎ FİİLLER  288
A. Hukuki Fiil Kavramı  288
B. Hukuki Fiil Türleri  289
1. Hukuka Aykırı Fiiller  289
2. Hukuka Uygun Fiiller  289
III. HUKUKÎ İŞLEMLER  291
A. Hukuki İşlem Kavramı ve Unsurları  291
1. Kurucu Unsurlar  292
2. Geçerlik Unsurları  293
3. Etkinlik Unsurları  294
B. Hukuki İşlemin Sakatlığı ve Çeşitleri  294
1. İrade ile Açıklanması Arasındaki Kasıtlı Uygunsuzluk  294
2. İrade ile Açıklanması Arasında Kasıtlı Olmayan Uygunsuzluk  298
a. Hata (Yanılma)  298
b. Hile (Aldatma)  299
c. Tehdit – İkrah (Korkutma)  299
d. Hata (Yanılma), Hile (Aldatma) ve Tehdidin (Korkutmanın) Hükmü  300
C. Hukuki İşlemlerin Türleri  300
1. Tarafların Sayısı Bakımından  301
a. Tek Taraflı Hukukî İşlemler (Unilateral Transactions)  301
b. İki ve Çok Taraflı Hukukî İşlemler  301
2. Hüküm ve Sonuçlarını Doğurdukları Ana Göre  306
3. İvazlı ve İvazsız İşlemler  307
4. Malvarlığına Yaptıkları Etkilere Göre  307
5. Sebebe Bağlı Olan ve Olmayan İşlemler  308
a. Sebebe Bağlı İşlemler  308
b. Sebebe Bağlı Olmayan İşlemler  309
6. Kamu Hukuku İşlemleri  310
a. Yasama İşlemleri  310
b. Yargısal İşlemler  311
c. İdarî İşlemler  312
Bölüm 9
KİŞİ VE KİŞİLİK
I. GERÇEK KİŞİLER (REAL PERSONS)  316
A. Kişiliğin Başlangıcı  317
B. Kişiliğin Sona Ermesi  318
1. Ölüm Karinesi  318
2. Gaiplik  319
C. Kişilerin Ehliyetleri  321
1. Hak Ehliyeti  321
2. Fiil Ehliyeti  322
a. Fiil Ehliyetinin Şartları  323
aa. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmak  323
ab. Ergin olmak  324
ac. Kısıtlı olmamak  326
b. Fiil Ehliyetinin Kapsamı  326
c. Fiil Ehliyetine Göre Gerçek Kişiler  327
ca. Tam Ehliyetliler  327
cb. Sınırlı Ehliyetliler  327
cc. Sınırlı Ehliyetsizler  328
cd. Tam Ehliyetsizler  329
II. TÜZEL KİŞİLER  330
A. Tüzel Kişiliğin Başlangıcı  331
1. Serbest Kuruluş Sistemi  331
2. İzin (Müsaade) Sistemi  332
3. Tescil Sistemi  333
B. Tüzel Kişilerin Türleri  333
1. Yapılarına Göre  333
a. Kişi Toplulukları  333
b. Mal Toplulukları  334
2. Tabi Oldukları Hukuka Göre  334
a. Kamu Tüzel Kişileri  334
b. Özel Hukuk Tüzel Kişileri  337
3. Amaçları Bakımından  338
4. Kuruluş Tarzları ve Faaliyet Konuları Bakımından  338
C. Tüzel Kişiliğin Ehliyetleri  339
1. Hak Ehliyeti  339
2. Fiil Ehliyeti  339
D. Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi  340
1. Sona Erme Şekilleri  340
a. İnfisah (Dağılma)  341
b. Fesih (Dağıtılma)  341
2. Sona Eren Tüzel Kişiliğin Mallarının Durumu  342
a. Tasfiye  342
b. Tahsis  342
E. Dernekler ve Vakıflar  343
1. Dernekler  343
2. Vakıflar  346
III. KİŞİLERİN HISIMLARI  348
A. Kan Hısımlığı  348
1. Altsoy – Üstsoy Hısımlığı  348
2. Yansoy Hısımlığı  349
3. Kan Hısımlığının Derecesi  349
B. Sözleşmeye Dayanan Hısımlık  349
1. Kayın Hısımlığı  350
2. Evlatlık İlişkisinden Doğan Hısımlık  350
C. Hısımlık İlişkisinin Hukuki Sonuçları  351
IV. KİŞİLERİN ADLARI (İSİMLERİ) VE KORUNMASI  351
A. Ad Çeşitleri  352
1. Öz Ad  352
2. Soy Adı  353
3. Zorunlu Olmayan Diğer Adlar  354
4. Ticaret Unvanı  354
5. İşletme Adı  355
6. Tüzel Kişilerin Adları  355
B. Adın Değiştirilmesi  355
C. Adın Korunması  356
D. Adın Düzeltilmesi  357
V. KİŞİLERİN YERLEŞİM YERİ  358
A. Yerleşim Yerinin Tabi Olduğu İlkeler  359
B. Gerçek Kişilerin Yerleşim Yeri  359
C. Tüzel Kişilerin Yerleşim Yeri  361
Bölüm 10
ÂİLE KAVRAMI
I. NİŞANLANMA  365
II. EVLENME  367
A. Evliliğin Şartları  367
1. Esasa ilişkin Şartlar  367
2. Şekle ilişkin Şartlar  370
a. Evlenme İradesinin Bizzat Açıklanması  370
b. Resmî Şekil  371
B. Evliliğin Genel Hükümleri  371
C. Evlilik Birliğinin Korunması  373
D. Eşlerin Mallarının Yönetimi  374
E. Evliliğin Sona Ermesi  377
1. Ölüm ve Gaiplik  377
2. Evlenmenin Geçersizliği  377
3. Evlenmenin Hükümsüzlüğü  378
4. Boşanma  380
a. Boşanmanın Sebepleri  380
b. Boşanmanın Hukukî Sonuçları  381
III. SOYBAĞI  382
A. Tanım ve Çeşitleri  382
B. Evlat Edinme  383
C. Soybağının Hükümleri  384
IV. VESAYET  386
Bölüm 11
MİRAS KAVRAMI
I. MİRASÇILAR  392
A. Kanuni Mirasçılık  392
B. İradî (Mansup) Mirasçılık  393
II. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR  395
III. MİRASIN GEÇİŞİ  396
IV. MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU  396
Bölüm 12
EŞYA KAVRAMI
I. TAPU SİCİLİ  399
A. Kavram  399
B. Tapu Siciline Egemen Olan İlkeler  400
C. Tapu Sicilinin Unsurları  401
D. Tapu Sicili İşlemleri  402
1. Kayıt  402
2. Tescil  402
a. Tescilin Sebebe Dayanması  403
b. Tescil Talebi  403
c. Tescilin Hükmü  404
3. Şerh  404
4. Beyanlar  405
II. ZİLYETLİK  406
A. Zilyetliğin Unsurları  406
B. Zilyetliğin konusu  407
C. Zilyetliğin Türleri  407
D. Zilyetliğin Kazanılması  408
E. Zilyetliğin Korunması  408
1. Savunma Hakkı  408
2. Zilyetliği Koruyan Davalar  408
3. Zilyetliğin İdari Yoldan Korunması  409
4. Zilyetliğin Hak Karinesi Olarak Korunması (Taşınır Davası)  410
F. İade ile Yükümlü Zilyedin Sorumluluğu  411
III. MÜLKİYET  412
A. Malikin Mülkiyet Hakkından Doğan Yetki ve Ödevleri  412
1. Malikin Yetkileri  412
2. Malikin Ödevleri  414
B. Konusu ve Kapsamı  415
1. Bütünleyici Parça  415
2. Eklenti  416
3. Mülkiyetin Türleri  417
a. Tek Mülkiyet  417
b. Ortak Mülkiyet  417
4. Taşınmaz Mülkiyeti  420
5. Taşınır Mülkiyeti  424
IV. SINIRLI AYNİ HAKLAR  426
A. İrtifak Hakları  426
B. Rehin Hakları  428
1. Taşınmaz Rehni  428
a. İpotek  430
b. İrad Senedi  432
c. İpotekli Borç Senedi  433
2. Taşınır Rehni  433
a. Teslime Bağlı Rehin  434
b. Hapis Hakkı  434
Bölüm 13
SORUMLULUK
I. HUKUKİ SORUMLULUK  437
A. Medeni Hukukta  437
1. Kaynakları Bakımından  438
a. Kanunî Sorumluluk  438
b. Hukukî İşlemlerden Kaynaklanan Sorumluluk  438
c. Haksız Fiil Sorumluluğu  439
ca. Kusura Dayanan Sorumluluk  439
bb. Kusursuz Sorumluluk  442
2. Hukukî Sonuçları Bakımından  445
a. Kişilik Varlığı ile Sorumluluk  445
b. Malvarlığı ile Sorumluluk  446
ba. Sınırsız Sorumluluk  446
bb. Sınırlı Sorumluluk  447
B. İdare Hukukunda  448
1. İdarenin Kusura Dayanan Sorumluluğu  448
a. Hizmet Kusuru  449
b. Hizmet Kusuru Teşkil Eden Haller  450
c. Hizmet Kusuru – Kişisel Kusur Ayrımı  451
2. Kusursuz Sorumluluk  451
II. CEZAİ SORUMLULUK  452
A. Kavram  452
B. Cezai Sorumluluğun Şartları  454
III. CUMHURBAŞKANI’NIN, CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARININ VE BAKANLARIN SORUMLULUĞU  455
A. Cumhurbaşkanının Sorumluluğu  455
1. Siyasi sorumluluğu  455
2. Cezai Sorumluluğu  457
B. Cumhurbaşkanı Yardımcılarının ve Bakanların Sorumluluğu  458
1. Cumhurbaşkanına Karşı Sorumluluğu  458
2. Cezai Sorumluluğu  458
Bölüm 14
YARGI VE TEŞKİLATI
I. YARGI FONKSİYONU VE YETKİSİ  461
II. YARGI SİSTEMLERİ  462
A. Yargı Birliği Sistemi  463
B. İdari Yargı Sistemi  463
C. Karma Sistem  463
III. YARGI YOLLARI  463
A. Anayasa Yargısı  464
1. Soyut Norm Denetimi  464
2. Somut Norm Denetimi (Def’i Yolu)  464
3. Anayasa Mahkemesi Kararlarının Niteliği  465
4. Yüce Divan Denetimi  466
5. Bireysel Başvuru Yolu  466
B. Disiplin Mahkemeleri  467
C. Adli Yargı  468
1. İlk Derece Mahkemeleri  468
a. Ceza Yargısı ve Ceza Mahkemeleri  469
b. Medeni Yargılama ve Hukuk Mahkemeleri  471
2. Bölge Adliye Mahkemeleri  472
3. Yargıtay  474
D. İdari Yargı  476
1. Temyiz Yeri: Danıştay  476
2. Bölge İdare Mahkemeleri  478
3. İdare ve Vergi Mahkemeleri  479
E. Seçim Yargısı ve Yüksek Seçim Kurulu  481
F. Hesap Yargısı ve Sayıştay  481
G. Uyuşmazlık Mahkemesi  482
Kaynakça  483
Kavramlar Dizini  489
 


Halil Kalabalık ...
Şubat 2016
36.00 TL
İndirimli: 9.90 TL (%72)
Sepete Ekle
Erol Cansel ...
Ekim 2015
45.00 TL
İndirimli: 40.50 TL (%10)
Sepete Ekle
Fatih Bilgili ...
Ekim 2020
25.00 TL
İndirimli: 22.50 TL (%10)
Sepete Ekle
Tuğrul Ansay ...
Ekim 2020
63.00 TL
İndirimli: 56.70 TL (%10)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Onbirinci Baskıya Önsöz  5
Beşinci Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  29
Birinci Kısım:
HUKUKA GİRİŞ
Bölüm 1
TOPLUM DÜZENİ VE TOPLUM DÜZENİNİ SAĞLAYAN KURALLAR
I. TOPLUMSAL HAYAT  33
II. TOPLUM HAYATINI DÜZENLEYEN KURALLAR  34
A. Din Kuralları  34
B. Ahlâk Kuralları  35
C. Görgü Kuralları  37
D. Hukuk Kuralları  38
1. Kavram ve Tanım  38
2. Hukuk Kuralları ile Toplum Hayatını Düzenleyen Diğer Kurallar Arasındaki Farklılıklar ve İlişkiler  39
a. Din Kuralları ile Hukuk Kuralları Arasında  40
b. Ahlâk Kuralları ile Hukuk Kuralları Arasında  41
c. Görgü (Nezaket) Kuralları ile Hukuk Kuralları Arasında  43
3. Hukuk Kuralının Unsurları  45
a. Düzenleme Konusu  45
b. İrade (Emir)  46
c. Yaptırım (Müeyyide)  46
ca. Ceza Hukukunda  48
cb. İdare Hukukunda  50
cc. Özel Hukukta  51
4. Hukuk Kuralının Özellikleri  55
a. Genellik  55
b. Soyutluk  55
c. Süreklilik  56
5. Hukuk Kurallarının Niteliklerine Göre Ayrımı  56
a. Emredici Hukuk Kuralları  57
b. Tanımlayıcı Hukuk Kuralları  58
c. Tamamlayıcı Hukuk Kuralları  59
d. Yorumlayıcı Hukuk Kuralları  60
III. HUKUKUN ÇEŞİTLİ ANLAMLARI  60
A. Pozitif (Müspet) Hukuk  61
B. Mevzu Hukuk  61
C. Tabi (Doğal, İdeal) Hukuk  62
D. Objektif Hukuk – Sübjektif Hukuk  63
E. Maddî Hukuk – Usul Hukuku  64
F. Hukuk Bilimi  65
G. Hukuk Tarihi  65
H. Hukuk Felsefesi  66
I. Hukuk Sosyolojisi  66
İ. Karşılaştırmalı Hukuk  67
J. Hukuk Dogmatiği  67
K. Hukuk Siyaseti  67
L. Adli Tıp  68
M. Adalet Psikolojisi  68
IV. HUKUKUN AMAÇLARI  68
A. Dirlik ve Düzeni Sağlama  68
B. Hukuki Güvenliği Sağlama  69
C. Adaleti Sağlama  70
D. Yeniliklere ve Değişimlere Uyum Sağlayacak Tedbirleri Alma  73
V. HUKUK KURALLARININ OLUŞUMUNA TEORİK YAKLAŞIM: HUKUK OKULLARI  74
A. Doğal Hukuk Okulu  74
B. Sosyolojik Hukuk Okulu  75
C. Tarihçi Hukuk Okulu  76
D. Analitik Hukuk Okulu  76
Bölüm 2
POZİTİF HUKUKUN KAYNAKLARI
I. ASLİ KAYNAKLAR  80
A. Yazılı Kaynaklar  80
1. Anayasa  81
2. Kanunlar  88
3. Uluslararası Anlaşmalar  92
4. Kanun Gücünde Olan Diğer Kaynaklar  95
5. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  98
a. Olağan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  98
b. Olağanüstü Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  99
6. Yönetmelikler (=Talimatnameler)  99
B. Örf ve Adet Hukuku  100
1. Örf ve Adet Hukukunun Unsurları  101
2. Örf ve Âdetin Türleri  103
3. Örf ve Âdetin Tespiti  104
4. Örf ve Âdetin Önemi  104
II. YARDIMCI KAYNAKLAR  106
A. Yargı (Mahkeme) Kararları  107
B. Bilimsel Görüşler (Doktrin=Öğreti)  109
III. HÂKİMİN HUKUK YARATMASI  111
A. Hakimin Hukuk Yaratması Kavramı  111
B. Hukuk Yaratma Yetkisinin Kullanım Alanı: Hukukta Boşluk  112
C. Hukukta Boşlukların Giderilmesi  115
IV. HÂKİMİN TAKDİR YETKİSİ  115
Bölüm 3
HUKUK KURALLARININ UYGULANMASI
I. ANLAM BAKIMINDAN  119
A. Yorum Türleri  120
1. Yasama Yorumu  120
2. Yargı Yorumu  121
3. Bilimsel Yorum  122
B. Yorum Metotları  122
1. Lafzî (Deyimsel) Yorum Metodu  123
2. Tarihsel Yorum Metodu  123
3. Mantıkî Yorum Metodu  124
4. Kavramcı Yorum Metodu  125
5. Menfaatler İçtihadı Metodu  126
6. Fonksiyonel Yorum Metodu  126
7. İdeal Bir Muhatabın Araştırılması Metodu  127
8. Sistematik Yorum Metodu  127
C. Hukuk Kurallarının Uygulanmasında Mantık Kuralları  128
1. Kıyas  129
2. Evleviyet (Öncelik)  130
3. Aksi ile Kanıt  131
II. ZAMAN BAKIMINDAN  132
A. Hukuk Kurallarının Yürürlüğe Girmesi  133
1. Açık Hüküm Varsa  133
2. Açık Hüküm Yoksa  134
B. Hukuk Kurallarının Yürürlükten Kalkması  134
1. Kanunların Yürürlükten Kalkması  134
a. Sürenin Dolması ile Yürürlükten Kalkma  134
b. Başka Bir Kanunla Yürürlükten Kalkma  135
c. Anayasa Mahkemesi’nce İptal  135
2. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Yürürlükten Kalkması  136
3. Yönetmeliklerin Yürürlükten Kalkması  136
C. Hukuk Kurallarının Çatışması  137
D. Kanunların Geçmişe Yürümesi  138
1. Kural: Kanunlar Geçmişe Yürümez  138
2. Kanunların Geçmişe Yürümemesi Kuralının İstisnaları  138
a. Özel Hukuk Alanında  139
b. Kamu Hukuku Alanında  140
III. YER BAKIMINDAN  142
A. Mülkîlik (Yersellik, Ülkesellik) İlkesi  142
B. Kişisellik (Şahsilik) İlkesi  142
Bölüm 4
KANUNLAŞTIRMA VE İKTİBAS
I. TANIM  145
II. KANUNLAŞTIRMANIN AMACI VE SEBEPLERİ  146
III. KANUNLAŞTIRMA METODLARI  148
A. Somut Olay Metodu  148
B. Soyut Kural Metodu  149
IV. KANUNLAŞTIRMA HAREKETLERİ  149
A. Batıda  149
B. Türkiyede  151
1. Osmanlı Devleti Döneminde  151
a. Anayasa Hukuku Alanında  152
b. Ceza Hukuku Alanında  152
c. Ticaret Hukuku Alanında  153
ç. Medenî Hukuk Alanında  153
d. Yargılama Hukuku Alanında  154
e. Değerlendirme  154
2. Cumhuriyet Döneminde  154
a. Anayasa Hukuku Alanında  155
b. Medenî Hukuk Alanında  156
c. Yargılama (Usul) Hukuku Alanında  156
d. Ceza ve Ceza Usul Hukuku Alanında  157
Bölüm 5
HUKUK SİSTEMLERİ
I. KARA AVRUPASI HUKUK SİSTEMİ  160
II. ANGLO–SAKSON SİSTEMİ  162
A. Özellikleri  162
B. Kara Avrupası Sisteminden Farklı Yönleri  163
III. İSLAM HUKUK SİSTEMİ  164
A. Kavram  164
B. Kaynakları  165
1. Kuran–ı Kerim  165
2. Sünnet  165
3. İcma  166
4. Kıyas  166
IV. SOSYALİST HUKUK SİSTEMİ  167
Bölüm 6
HUKUK KURALLARININ SINIFLANDIRILMASI
I. SINIFLANDIRMANIN ÖNEMİ  169
II. KAMU HUKUKU–ÖZEL HUKUK AYRIMI  170
A. Ayrımın Ölçütleri  171
B. Ayrımı Reddeden Görüşler  173
C. Uygulamada Kamu Hukuku–Özel Hukuk Ayrımı  174
III. HUKUKUN SINIFLANDIRILMASI  175
A. Kamu Hukuku  175
1. Anayasa Hukuku  176
2. İdare Hukuku  177
3. Ceza Hukuku  180
4. Milletlerarası Hukuk (Devletler Genel Hukuku)  182
5. Vergi Hukuku  185
6. Sosyal Güvenlik Hukuku  187
7. Maden Hukuku  189
8. Çevre Hukuku  190
9. Genel Kamu Hukuku  191
10. Yargılama Usulü Hukuku  191
a. Anayasa Yargısı  192
b. Ceza Yargısı (Criminal Procedure Law)  193
c. İdari Yargı ve Vergi Yargısı  194
B. Özel Hukuk  194
1. Medeni Hukuk  195
2. Ticaret Hukuku  197
3. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku  200
C. Karma Hukuk  201
1. Medeni Yargılama Hukuku  202
2. Noterlik Hukuku  203
3. İş Hukuku  204
4. Hava Hukuku  205
5. Bankacılık Hukuku  206
6. Sermaye Piyasası Hukuku  207
7. Toprak Hukuku  207
8. İmar Hukuku  208
9. Devletler Özel Hukuku  209
10. Tıp Hukuku  211
11. Tüketici Hukuku  211
12. Bilişim Hukuku  212
13. Rekabet Hukuku  213
İkinci Kısım:
HUKUKUN TEMEL KAVRAM VE KURUMLARI
Bölüm 7
HAK
I. TANIM  217
A. İrade Teorisi  217
B. Menfaat Teorisi  218
C. Karma Teori  218
II. İNSAN HAKLARI (HUMAN RIGHTS)  219
A. Kavram, Tanım ve Nitelikleri  219
B. İnsan Haklarının Türleri  221
1. Kişi Hakları ve Ödevleri  221
2. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar ve Ödevler  222
3. Siyasi Hak ve Ödevler  223
C. İnsan Haklarının Düzenlenmesi  223
1. Önleyici Sistem  223
2. Düzeltici Sistem  224
D. İnsan Haklarının Sınırlanması, Kullanılmasının
Durdurulması, Kötüye Kullanılmaması  225
1. İnsan Haklarının Sınırlanması  225
2. İnsan Haklarının Kötüye Kullanılmaması  225
3. İnsan Haklarının Durdurulması  226
E. İnsan Haklarının Korunması  226
1. Milli Düzeyde  227
2. Uluslararası Düzeyde  228
a. Birleşmiş Milletler Düzeyinde  229
b. Bölgesel Düzeyde  231
III. ÖZEL HAKLAR  236
A. Niteliklerine Göre  237
1. Mutlak Haklar  237
a. Mallar Üzerindeki Mutlak Haklar  238
b. Kişiler Üzerindeki Mutlak Haklar  240
2. Nispî Haklar  241
B. Konularına Göre  243
C. Devredilip Devredilememelerine Göre  245
D. Amaçlarına Göre  246
1. Yenilik Doğuran Haklar  246
2. Alelâde Haklar  247
E. Bağımsız veya Başka Bir Hakka Bağlı Olmalarına Göre  248
IV. HAKLARIN KAZANILMASI  248
A. Aslen Kazanılması  249
B. Devren Kazanılması  249
C. Hakların Tesisen Kazanılması  250
D. Hakların Kazanılmasında İyiniyet  251
1. Kavram ve Şartları  251
2. İyiniyetin Korunması  253
3. İyiniyetin İspatı  253
4. İyiniyetin Etkisi  254
5. İyiniyetin Korunduğu Başlıca Haller  254
a. Aile Hukukunda  254
b. Miras Hukukunda  255
c. Eşya Hukukunda  255
ca. Taşınırlar Üzerinde  255
cb. Taşınmazlar Üzerinde  256
d. Borçlar Hukukunda  259
V. HAKLARIN KAYBEDİLMESİ  260
A. Hukukî Olaylarla Kaybı  260
B. Hakkın Hukuki Fiillerle Kaybı  262
C. Hukuki İşlemlerle Kaybı  263
VI. DÜRÜST DAVRANMA İLKESİ  264
A. İlkenin Uygulama Alanı  264
1. Hakların Kullanılması ve Borçların Yerine Getirilmesinde  264
2. Kanunların Yorumlanmasında  265
3. Hukukî İşlemlerde  265
B. Hakkın Kötüye Kullanılması  268
1. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Şartları  269
2. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Sonuçları  270
VII. HAKLARIN KORUNMASI  271
A. Devlet Eli ile Korunması  271
1. Talep Hakkı  271
2. Dava Hakkı  273
a. Dâva Çeşitleri  273
b. Dâvada İspat  275
c. Dâvaya Karşı Savunma Yolları  279
d. Cebrî İcra Yolu (İcra ve İflas Hukuku)  281
B. Hakkın Hak Sahibi Tarafından Korunması  282
1. Haklı Savunma (Meşru Müdafaa)  282
2. Zaruret Hali  283
3. Kendi Hakkını Korumak İçin Kuvvet Kullanma  284
Bölüm 8
HUKUKİ OLAY, FİİL VE İŞLEMLER
I. HUKUKİ OLAYLAR  287
II. HUKUKÎ FİİLLER  288
A. Hukuki Fiil Kavramı  288
B. Hukuki Fiil Türleri  289
1. Hukuka Aykırı Fiiller  289
2. Hukuka Uygun Fiiller  289
III. HUKUKÎ İŞLEMLER  291
A. Hukuki İşlem Kavramı ve Unsurları  291
1. Kurucu Unsurlar  292
2. Geçerlik Unsurları  293
3. Etkinlik Unsurları  294
B. Hukuki İşlemin Sakatlığı ve Çeşitleri  294
1. İrade ile Açıklanması Arasındaki Kasıtlı Uygunsuzluk  294
2. İrade ile Açıklanması Arasında Kasıtlı Olmayan Uygunsuzluk  298
a. Hata (Yanılma)  298
b. Hile (Aldatma)  299
c. Tehdit – İkrah (Korkutma)  299
d. Hata (Yanılma), Hile (Aldatma) ve Tehdidin (Korkutmanın) Hükmü  300
C. Hukuki İşlemlerin Türleri  300
1. Tarafların Sayısı Bakımından  301
a. Tek Taraflı Hukukî İşlemler (Unilateral Transactions)  301
b. İki ve Çok Taraflı Hukukî İşlemler  301
2. Hüküm ve Sonuçlarını Doğurdukları Ana Göre  306
3. İvazlı ve İvazsız İşlemler  307
4. Malvarlığına Yaptıkları Etkilere Göre  307
5. Sebebe Bağlı Olan ve Olmayan İşlemler  308
a. Sebebe Bağlı İşlemler  308
b. Sebebe Bağlı Olmayan İşlemler  309
6. Kamu Hukuku İşlemleri  310
a. Yasama İşlemleri  310
b. Yargısal İşlemler  311
c. İdarî İşlemler  312
Bölüm 9
KİŞİ VE KİŞİLİK
I. GERÇEK KİŞİLER (REAL PERSONS)  316
A. Kişiliğin Başlangıcı  317
B. Kişiliğin Sona Ermesi  318
1. Ölüm Karinesi  318
2. Gaiplik  319
C. Kişilerin Ehliyetleri  321
1. Hak Ehliyeti  321
2. Fiil Ehliyeti  322
a. Fiil Ehliyetinin Şartları  323
aa. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmak  323
ab. Ergin olmak  324
ac. Kısıtlı olmamak  326
b. Fiil Ehliyetinin Kapsamı  326
c. Fiil Ehliyetine Göre Gerçek Kişiler  327
ca. Tam Ehliyetliler  327
cb. Sınırlı Ehliyetliler  327
cc. Sınırlı Ehliyetsizler  328
cd. Tam Ehliyetsizler  329
II. TÜZEL KİŞİLER  330
A. Tüzel Kişiliğin Başlangıcı  331
1. Serbest Kuruluş Sistemi  331
2. İzin (Müsaade) Sistemi  332
3. Tescil Sistemi  333
B. Tüzel Kişilerin Türleri  333
1. Yapılarına Göre  333
a. Kişi Toplulukları  333
b. Mal Toplulukları  334
2. Tabi Oldukları Hukuka Göre  334
a. Kamu Tüzel Kişileri  334
b. Özel Hukuk Tüzel Kişileri  337
3. Amaçları Bakımından  338
4. Kuruluş Tarzları ve Faaliyet Konuları Bakımından  338
C. Tüzel Kişiliğin Ehliyetleri  339
1. Hak Ehliyeti  339
2. Fiil Ehliyeti  339
D. Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi  340
1. Sona Erme Şekilleri  340
a. İnfisah (Dağılma)  341
b. Fesih (Dağıtılma)  341
2. Sona Eren Tüzel Kişiliğin Mallarının Durumu  342
a. Tasfiye  342
b. Tahsis  342
E. Dernekler ve Vakıflar  343
1. Dernekler  343
2. Vakıflar  346
III. KİŞİLERİN HISIMLARI  348
A. Kan Hısımlığı  348
1. Altsoy – Üstsoy Hısımlığı  348
2. Yansoy Hısımlığı  349
3. Kan Hısımlığının Derecesi  349
B. Sözleşmeye Dayanan Hısımlık  349
1. Kayın Hısımlığı  350
2. Evlatlık İlişkisinden Doğan Hısımlık  350
C. Hısımlık İlişkisinin Hukuki Sonuçları  351
IV. KİŞİLERİN ADLARI (İSİMLERİ) VE KORUNMASI  351
A. Ad Çeşitleri  352
1. Öz Ad  352
2. Soy Adı  353
3. Zorunlu Olmayan Diğer Adlar  354
4. Ticaret Unvanı  354
5. İşletme Adı  355
6. Tüzel Kişilerin Adları  355
B. Adın Değiştirilmesi  355
C. Adın Korunması  356
D. Adın Düzeltilmesi  357
V. KİŞİLERİN YERLEŞİM YERİ  358
A. Yerleşim Yerinin Tabi Olduğu İlkeler  359
B. Gerçek Kişilerin Yerleşim Yeri  359
C. Tüzel Kişilerin Yerleşim Yeri  361
Bölüm 10
ÂİLE KAVRAMI
I. NİŞANLANMA  365
II. EVLENME  367
A. Evliliğin Şartları  367
1. Esasa ilişkin Şartlar  367
2. Şekle ilişkin Şartlar  370
a. Evlenme İradesinin Bizzat Açıklanması  370
b. Resmî Şekil  371
B. Evliliğin Genel Hükümleri  371
C. Evlilik Birliğinin Korunması  373
D. Eşlerin Mallarının Yönetimi  374
E. Evliliğin Sona Ermesi  377
1. Ölüm ve Gaiplik  377
2. Evlenmenin Geçersizliği  377
3. Evlenmenin Hükümsüzlüğü  378
4. Boşanma  380
a. Boşanmanın Sebepleri  380
b. Boşanmanın Hukukî Sonuçları  381
III. SOYBAĞI  382
A. Tanım ve Çeşitleri  382
B. Evlat Edinme  383
C. Soybağının Hükümleri  384
IV. VESAYET  386
Bölüm 11
MİRAS KAVRAMI
I. MİRASÇILAR  392
A. Kanuni Mirasçılık  392
B. İradî (Mansup) Mirasçılık  393
II. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR  395
III. MİRASIN GEÇİŞİ  396
IV. MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU  396
Bölüm 12
EŞYA KAVRAMI
I. TAPU SİCİLİ  399
A. Kavram  399
B. Tapu Siciline Egemen Olan İlkeler  400
C. Tapu Sicilinin Unsurları  401
D. Tapu Sicili İşlemleri  402
1. Kayıt  402
2. Tescil  402
a. Tescilin Sebebe Dayanması  403
b. Tescil Talebi  403
c. Tescilin Hükmü  404
3. Şerh  404
4. Beyanlar  405
II. ZİLYETLİK  406
A. Zilyetliğin Unsurları  406
B. Zilyetliğin konusu  407
C. Zilyetliğin Türleri  407
D. Zilyetliğin Kazanılması  408
E. Zilyetliğin Korunması  408
1. Savunma Hakkı  408
2. Zilyetliği Koruyan Davalar  408
3. Zilyetliğin İdari Yoldan Korunması  409
4. Zilyetliğin Hak Karinesi Olarak Korunması (Taşınır Davası)  410
F. İade ile Yükümlü Zilyedin Sorumluluğu  411
III. MÜLKİYET  412
A. Malikin Mülkiyet Hakkından Doğan Yetki ve Ödevleri  412
1. Malikin Yetkileri  412
2. Malikin Ödevleri  414
B. Konusu ve Kapsamı  415
1. Bütünleyici Parça  415
2. Eklenti  416
3. Mülkiyetin Türleri  417
a. Tek Mülkiyet  417
b. Ortak Mülkiyet  417
4. Taşınmaz Mülkiyeti  420
5. Taşınır Mülkiyeti  424
IV. SINIRLI AYNİ HAKLAR  426
A. İrtifak Hakları  426
B. Rehin Hakları  428
1. Taşınmaz Rehni  428
a. İpotek  430
b. İrad Senedi  432
c. İpotekli Borç Senedi  433
2. Taşınır Rehni  433
a. Teslime Bağlı Rehin  434
b. Hapis Hakkı  434
Bölüm 13
SORUMLULUK
I. HUKUKİ SORUMLULUK  437
A. Medeni Hukukta  437
1. Kaynakları Bakımından  438
a. Kanunî Sorumluluk  438
b. Hukukî İşlemlerden Kaynaklanan Sorumluluk  438
c. Haksız Fiil Sorumluluğu  439
ca. Kusura Dayanan Sorumluluk  439
bb. Kusursuz Sorumluluk  442
2. Hukukî Sonuçları Bakımından  445
a. Kişilik Varlığı ile Sorumluluk  445
b. Malvarlığı ile Sorumluluk  446
ba. Sınırsız Sorumluluk  446
bb. Sınırlı Sorumluluk  447
B. İdare Hukukunda  448
1. İdarenin Kusura Dayanan Sorumluluğu  448
a. Hizmet Kusuru  449
b. Hizmet Kusuru Teşkil Eden Haller  450
c. Hizmet Kusuru – Kişisel Kusur Ayrımı  451
2. Kusursuz Sorumluluk  451
II. CEZAİ SORUMLULUK  452
A. Kavram  452
B. Cezai Sorumluluğun Şartları  454
III. CUMHURBAŞKANI’NIN, CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARININ VE BAKANLARIN SORUMLULUĞU  455
A. Cumhurbaşkanının Sorumluluğu  455
1. Siyasi sorumluluğu  455
2. Cezai Sorumluluğu  457
B. Cumhurbaşkanı Yardımcılarının ve Bakanların Sorumluluğu  458
1. Cumhurbaşkanına Karşı Sorumluluğu  458
2. Cezai Sorumluluğu  458
Bölüm 14
YARGI VE TEŞKİLATI
I. YARGI FONKSİYONU VE YETKİSİ  461
II. YARGI SİSTEMLERİ  462
A. Yargı Birliği Sistemi  463
B. İdari Yargı Sistemi  463
C. Karma Sistem  463
III. YARGI YOLLARI  463
A. Anayasa Yargısı  464
1. Soyut Norm Denetimi  464
2. Somut Norm Denetimi (Def’i Yolu)  464
3. Anayasa Mahkemesi Kararlarının Niteliği  465
4. Yüce Divan Denetimi  466
5. Bireysel Başvuru Yolu  466
B. Disiplin Mahkemeleri  467
C. Adli Yargı  468
1. İlk Derece Mahkemeleri  468
a. Ceza Yargısı ve Ceza Mahkemeleri  469
b. Medeni Yargılama ve Hukuk Mahkemeleri  471
2. Bölge Adliye Mahkemeleri  472
3. Yargıtay  474
D. İdari Yargı  476
1. Temyiz Yeri: Danıştay  476
2. Bölge İdare Mahkemeleri  478
3. İdare ve Vergi Mahkemeleri  479
E. Seçim Yargısı ve Yüksek Seçim Kurulu  481
F. Hesap Yargısı ve Sayıştay  481
G. Uyuşmazlık Mahkemesi  482
Kaynakça  483
Kavramlar Dizini  489
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020