Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Türkiye'de İdari Gözetim
Ocak 2020 / 1. Baskı / 176 Syf.
Fiyatı: 52.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

İdari gözetim tedbiri, büyük oranda yabancılar hukuku kapsamında ele alınmaktaysa da esasen bir idari işlem olması sebebiyle, bu tedbirin idare hukuku perspektifinden değerlendirilmesi de oldukça önemli ve gereklidir. Bu doğrultuda kavram; sığınmacı, sınır dışı, uluslararası koruma, sınır güvenliği gibi diğer kavramlarla ilişkili olup ceza hukukuna ait gözaltı ve güvenlik tedbirleri ile idare hukukuna ait idari yaptırım kurumlarıyla da birtakım benzerlikler ve farklılıklar göstermektedir.

Uluslararası hukukta belirli kısıtlamalar ve şartlarla birlikte sınırlı bir yeri olan bu uygulama Türkiye'de, ilk kez 2014 yılında yürürlüğe giren Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile birlikte hukuki dayanak bulmuştur. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu sadece idari gözetime yasal dayanak niteliğinde olmakla kalmamış, aynı zamanda idari gözetimin sebepleri, süresi, itiraz prosedürü ve gözetim altındaki yabancının hakları gibi konuları da içeren kapsamlı düzenlemeler getirmiştir. Ayrıca Türkiye'de idari gözetim ile ilişkili, uygulamada çoğunlukla denetim işlevi gören birçok kurum ve kuruluş bulunmaktadır. Bunların işlevselliğinin yanında ulusal yargı kararları da göz önünde bulundurulduğunda, 2014 yılı itibariyle idari gözetim kurumu bakımından birçok eksiğin tamamlandığını, ancak halen eleştiriye müsait bir ortamın var olduğunu söylemek mümkündür.

Konu Başlıkları
İdari Gözetimin Farklı Kurumlarla Karşılaştırılması
Uluslararası Düzenlemelerde İdari Gözetim
İdari Gözetimin İdari İşlem Niteliği
İdari Gözetimin Hukuki Rejimi
Türkiye'deki İdari Gözetim ile İlgili Kurum ve Kuruluşlar
Geri Gönderme Merkezleri
İdari Gözetime İlişkin Ulusal Yargı Kararları
İdari Gözetime Yönelik Eleştiriler
Barkod: 9789750258435
Yayın Tarihi: Ocak 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 176
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar Listesi  13
Giriş  15
I. Bölüm
İDARİ GÖZETİM
A. KAVRAMSAL ÇERÇEVE  18
1. Yabancı Kavramı  19
2. Sığınmacı ve Mülteci Kavramları  21
3. Uluslararası Koruma  25
4. Sınır Dışı  26
5. Sınır Güvenliği Yönetimi  29
B. İDARİ GÖZETİM TEDBİRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ  32
C. ULUSLARARASI DÜZENLEMELERDE İDARİ GÖZETİM  33
D. İDARİ GÖZETİM VE GÖZALTINA ALMA  40
E. İDARİ GÖZETİM TEDBİRİ VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ  42
F. İDARİ GÖZETİM VE İDARİ YAPTIRIMLAR  44
G. BİR İDARİ İŞLEM OLARAK İDARİ GÖZETİMİN HUKUKİ NİTELİĞİ  48
1. İdari Gözetimin İdari İşlem Niteliği  48
a. İdari İşlemin Özellikleri Bakımından İdari Gözetim  48
b. İdari İşlemin Unsurları Bakımından İdari Gözetim  49
(1) İdari Gözetim Kararının Yetki Unsuru  50
(2) İdari Gözetim Kararının Şekil Unsuru  52
(a) Hakkında Sınır Dışı Kararı Verilen Yabancıların İdari Gözetiminde Şekil  52
(b) Uluslararası Koruma Talep Eden Yabancıların İdari Gözetiminde Şekil  53
(3) İdari Gözetim Kararının Sebep Unsuru  54
(4) İdari Gözetim Kararının Konu Unsuru  55
(5) İdari Gözetim Kararının Amaç Unsuru  55
c. İdari İşlemin Sakatlık Halleri Bakımından  56
(1) Yetki Unsurundaki Sakatlık Halleri  57
(2) Şekil Unsurundaki Sakatlık Halleri  59
(3) Sebep Unsurundaki Sakatlık Halleri  60
(4) Konu Unsurundaki Sakatlık Halleri  61
(5) Amaç Unsurundaki Sakatlık Halleri  61
2. İdari Gözetimin Tedbir Niteliği Sorunu  62
H. İDARİ GÖZETİM YETKİSİ BAĞLAMINDA BİREYSEL HUKUKİ GÜVENCELER  62
1. Sığınma Hakkı  63
a. Uluslararası Adalet Divanı Statüsünde Sığınma Hakkı  66
b. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde Sığınma Hakkı  67
c. 1951 Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi’nde Sığınma Hakkı  67
d. İşkencenin ve Diğer Zalimane Onur Kırıcı İnsanlık Dışı Muamele ve Cezanın Önlenmesi Sözleşmesinde Sığınma Hakkı  68
e. Avrupa İnsan Haklarını Koruma ve Temel Özgürlükler Sözleşmesi ve Ek Protokollerde Sığınma Hakkı  68
f. Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nde Sığınma Hakkı  69
2. Geri Gönderme Yasağı (Non–Refoulement)  69
3. BMMYK Yürütme Komitesi Kararı İle Getirilen Yedi Temel Standart Güvenceleri  70
4. Anayasadan Doğan Güvenceler  71
a. Anayasa Madde 16  71
b. Anayasa Madde 19  71
c. Anayasa Madde 38  71
5. Yabancıların Hakları  72
a. Ülke İçinde Serbest Dolaşım ve Ülkeyi Terk Özgürlüğü  74
b. Eğitim Hakkı  74
c. Aile Hayatı Hakkı  75
d. Ayrımcılık Yasağı  75
6. Yabancıların Haklarının Sınırlandırılması  76
II. Bölüm
İDARİ GÖZETİMİN HUKUKİ REJİMİ
A. YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU ÖNCESİNDE İDARİ GÖZETİM  77
1. İdari Gözetime İlişkin Ulusal Mevzuat  78
a. 5683 Sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun (YİSHK)  78
b. Anayasada İdari Gözetim  79
c. Mülteci Misafirhaneleri Yönetmeliği  81
d. Yasadışı Göçle Mücadele Genelgesi  81
e. İltica ve Göç Yönetmeliği  81
2. YUKK Öncesinde İdari Gözetim Kararının Yargısal Denetimi Sorunu  82
3. İdari Gözetim Yerleri  83
B. YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU KAPSAMINDA İDARİ GÖZETİM  84
1. YUKK’ta İdari Gözetimin Hukuki Rejimi  85
a. İdari Gözetimin Sebepleri  85
(1) Hakkında Sınır Dışı Kararı Verilen Yabancıya Uygulanan İdari Gözetimin Sebepleri  86
(a) Kaçma ve Kaybolma Riskinin Bulunması  87
(b) Türkiye’ye Giriş ve Çıkış Kurallarını İhlal Etmesi  87
(c) Sahte ya da Asılsız Belge Kullanması  88
(d) Kabul Edilebilir Bir Mazereti Olmaksızın Türkiye’den Çıkması İçin Verilen Sürede Çıkmaması  88
(e) Kamu Düzeni, Kamu Güvenliği veya Kamu Sağlığı Açısından Tehdit Oluşturması  89
(f) YUKK Uygulama Yönetmeliğinde Yer Alan İdari Gözetim Sebebi  91
(2) Uluslararası Koruma Talep Eden Yabancıların İdari Gözetiminin Sebepleri  91
(3) Türkiye’ye Girişlerine İzin Verilmeyen ve Sınır Kapılarında Tutulan Yabancıların İdari Gözetim Altına Alınıp Alınamayacağı Meselesi  92
b. İdari Gözetim Kararı  93
(1) Kararı Vermeye Yetkili Makam  93
(2) Kararın Tebliği  95
(3) Kararın Denetlenmesi  96
c. İdari Gözetimin Süresi  97
d. İdari Gözetime Karşı Kanun Yolları  99
(1) İtiraz Yolu  100
(a) İtiraz Mercii, Süresi, Başvuruda Bulunabilecek Kişiler ve Karar  100
(b) İtirazın Yürütmeyi Durdurup Durdurmayacağı  102
i. Yürütmenin Kendiliğinden Durup Durmayacağı  104
ii. Sulh Ceza Hâkimlerinin Yürütmeyi Durdurma Kararı Verip Veremeyeceği  104
(c) İtirazın Hukuksal Sonucu  108
(d) YUKK Kapsamında İdare Mahkemelerinde Açılan Davaların İstinafa Taşınması  110
(2) Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Yolu  111
(3) AİHM’e Başvuru Yolu  112
e. Kanun Yolları Dışındaki Diğer Hak Arama Yolları  113
(1) Kamu Denetçiliği Kurumu’na Başvuru  113
(2) Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na Başvuru  114
(3) İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulu’na Başvuru  114
(4) Bilgi Edinme Başvurusu  114
(5) Dilekçe Hakkının Kullanılması  115
2. İdari Gözetimin Sonlandırılması  116
a. Adli Makamlarca Sınır Dışı Kararının İptal Edilmesi  116
b. İdari Gözetimin Sonlandırılması Kararı  116
c. İdari Gözetim Süresinin Dolması  117
d. Yabancının Geri Dönüş Talebinde Bulunması  118
3. İdari Gözetim Yerine Uygulanabilecek Tedbirler  119
a. Hakkında Sınır Dışı Kararı Verilen Yabancılara Uygulanan İdari Gözetim Yerine Uygulanabilecek Tedbirler  119
b. Uluslararası Koruma Başvurusu Sahiplerine Uygulanan İdari Gözetim Yerine Uygulanabilecek Tedbirler  120
c. International Detention Coalition (IDC)’ın İdari Gözetime Alternatifler İsimli Çalışması Hakkında  120
4. İdari Gözetim Sayılmayan Haller  121
a. Kapsamlı Kontrol Sebebiyle Bekletme Tedbiri  121
b. Davete Uymama Sebebiyle Bekletme Tedbiri  122
5. YUKK’un Geri Gönderme Merkezlerine ve Kabul ve Barınma Merkezlerine İlişkin Hükümleri  123
a. Kabul ve Barınma Merkezleri İle Geri Gönderme Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi, İşletilmesi, İşlettirilmesi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik  124
b. Geri Gönderme Merkezlerinde Sağlanacak Hizmetler  124
6. 676 sayılı KHK’nın 35. Maddesi İle Sınır Dışı Kararına İtirazın Yürütmeyi Durdurması Konusunda Getirdiği Değişiklik  125
III. Bölüm
TÜRKİYE’DE İDARİ GÖZETİM UYGULAMALARI
A. İDARİ GÖZETİM İLE İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR  127
1. Kamu Denetçiliği Kurumu  127
2. Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu  129
3. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü  129
4. İl Göç İdaresi Müdürlükleri  130
5. İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları  130
6. Geri Gönderme ve Kabul ve Barınma Merkezi Müdürlükleri  131
B. TÜRKİYE’DEKİ GERİ GÖNDERME MERKEZLERİ  131
1. Tanım  131
2. Mevcut Geri Gönderme Merkezleri  131
3. Geri Gönderme Merkezlerine İlişkin TBMM Raporları  132
a. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Edirne, İstanbul, Kırklareli GGM’lerine İlişkin 2012 Tarihli Raporu  133
b. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun İzmir ve Aydın GGM’lerine İlişkin 2017 Tarihli Raporu  136
c. TBMM İnsan Hakları Komisyonu Raporları Üzerine Değerlendirme  138
C. İDARİ GÖZETİME İLİŞKİN ULUSAL YARGI KARARLARI  138
1. İdari Gözetime İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararları  139
a. Başvurudan Feragat Edilen Kararlar  139
b. Tutulma Koşulları Nedeniyle Kötü Muamele Yasağının İhlali İddiasına İlişkin Kararlar  140
c. Anayasanın 40. Maddesindeki Etkili Başvuru Hakkının İhlali İddiasına İlişkin Kararlar  145
d. İdari Gözetim Altında Tutulmanın Hukuki Olmaması Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlali İddiasına İlişkin Kararlar  146
e. Adil Yargılanma Hakkının İhlali İddiasına İlişkin Kararlar  148
f. Aile Hayatına Saygı Hakkının İhlali İddiasına İlişkin Kararlar  149
g. Anayasa Mahkemesinin Birçok Hak İhlali İddiaları Bakımından İçtihat Değişikliğine Gittiği B.T. Kararı  149
h. Anayasa Mahkemesi Kararlarına İlişkin Kısa Bir Değerlendirme  150
2. İdari Gözetime İlişkin Bölge İdare Mahkemesi Kararları  152
3. Sulh Ceza Hâkimliği Kararları  154
D. İDARİ GÖZETİME YÖNELİK ELEŞTİRİLER  157
1. İdari Gözetim Tedbirinin Varlığına Yönelik Eleştiriler  158
2. Başvuru Mercilerinin Tutumuna Yönelik Eleştiriler  159
3. Mevcut İdari Teşkilatlanmanın Yetersizliği ve Personelin Bilgisizliğine Yönelik Eleştiriler  160
4. Hukuksal İmkânlara Erişimin Zorluğuna Yönelik Eleştiriler  161
5. Yabancılara Yapılan Muameleye Yönelik Eleştiriler  162
Sonuç  165
Kaynakça  171
Kavramlar Dizini  176
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar Listesi  13
Giriş  15
I. Bölüm
İDARİ GÖZETİM
A. KAVRAMSAL ÇERÇEVE  18
1. Yabancı Kavramı  19
2. Sığınmacı ve Mülteci Kavramları  21
3. Uluslararası Koruma  25
4. Sınır Dışı  26
5. Sınır Güvenliği Yönetimi  29
B. İDARİ GÖZETİM TEDBİRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ  32
C. ULUSLARARASI DÜZENLEMELERDE İDARİ GÖZETİM  33
D. İDARİ GÖZETİM VE GÖZALTINA ALMA  40
E. İDARİ GÖZETİM TEDBİRİ VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ  42
F. İDARİ GÖZETİM VE İDARİ YAPTIRIMLAR  44
G. BİR İDARİ İŞLEM OLARAK İDARİ GÖZETİMİN HUKUKİ NİTELİĞİ  48
1. İdari Gözetimin İdari İşlem Niteliği  48
a. İdari İşlemin Özellikleri Bakımından İdari Gözetim  48
b. İdari İşlemin Unsurları Bakımından İdari Gözetim  49
(1) İdari Gözetim Kararının Yetki Unsuru  50
(2) İdari Gözetim Kararının Şekil Unsuru  52
(a) Hakkında Sınır Dışı Kararı Verilen Yabancıların İdari Gözetiminde Şekil  52
(b) Uluslararası Koruma Talep Eden Yabancıların İdari Gözetiminde Şekil  53
(3) İdari Gözetim Kararının Sebep Unsuru  54
(4) İdari Gözetim Kararının Konu Unsuru  55
(5) İdari Gözetim Kararının Amaç Unsuru  55
c. İdari İşlemin Sakatlık Halleri Bakımından  56
(1) Yetki Unsurundaki Sakatlık Halleri  57
(2) Şekil Unsurundaki Sakatlık Halleri  59
(3) Sebep Unsurundaki Sakatlık Halleri  60
(4) Konu Unsurundaki Sakatlık Halleri  61
(5) Amaç Unsurundaki Sakatlık Halleri  61
2. İdari Gözetimin Tedbir Niteliği Sorunu  62
H. İDARİ GÖZETİM YETKİSİ BAĞLAMINDA BİREYSEL HUKUKİ GÜVENCELER  62
1. Sığınma Hakkı  63
a. Uluslararası Adalet Divanı Statüsünde Sığınma Hakkı  66
b. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde Sığınma Hakkı  67
c. 1951 Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi’nde Sığınma Hakkı  67
d. İşkencenin ve Diğer Zalimane Onur Kırıcı İnsanlık Dışı Muamele ve Cezanın Önlenmesi Sözleşmesinde Sığınma Hakkı  68
e. Avrupa İnsan Haklarını Koruma ve Temel Özgürlükler Sözleşmesi ve Ek Protokollerde Sığınma Hakkı  68
f. Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nde Sığınma Hakkı  69
2. Geri Gönderme Yasağı (Non–Refoulement)  69
3. BMMYK Yürütme Komitesi Kararı İle Getirilen Yedi Temel Standart Güvenceleri  70
4. Anayasadan Doğan Güvenceler  71
a. Anayasa Madde 16  71
b. Anayasa Madde 19  71
c. Anayasa Madde 38  71
5. Yabancıların Hakları  72
a. Ülke İçinde Serbest Dolaşım ve Ülkeyi Terk Özgürlüğü  74
b. Eğitim Hakkı  74
c. Aile Hayatı Hakkı  75
d. Ayrımcılık Yasağı  75
6. Yabancıların Haklarının Sınırlandırılması  76
II. Bölüm
İDARİ GÖZETİMİN HUKUKİ REJİMİ
A. YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU ÖNCESİNDE İDARİ GÖZETİM  77
1. İdari Gözetime İlişkin Ulusal Mevzuat  78
a. 5683 Sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun (YİSHK)  78
b. Anayasada İdari Gözetim  79
c. Mülteci Misafirhaneleri Yönetmeliği  81
d. Yasadışı Göçle Mücadele Genelgesi  81
e. İltica ve Göç Yönetmeliği  81
2. YUKK Öncesinde İdari Gözetim Kararının Yargısal Denetimi Sorunu  82
3. İdari Gözetim Yerleri  83
B. YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU KAPSAMINDA İDARİ GÖZETİM  84
1. YUKK’ta İdari Gözetimin Hukuki Rejimi  85
a. İdari Gözetimin Sebepleri  85
(1) Hakkında Sınır Dışı Kararı Verilen Yabancıya Uygulanan İdari Gözetimin Sebepleri  86
(a) Kaçma ve Kaybolma Riskinin Bulunması  87
(b) Türkiye’ye Giriş ve Çıkış Kurallarını İhlal Etmesi  87
(c) Sahte ya da Asılsız Belge Kullanması  88
(d) Kabul Edilebilir Bir Mazereti Olmaksızın Türkiye’den Çıkması İçin Verilen Sürede Çıkmaması  88
(e) Kamu Düzeni, Kamu Güvenliği veya Kamu Sağlığı Açısından Tehdit Oluşturması  89
(f) YUKK Uygulama Yönetmeliğinde Yer Alan İdari Gözetim Sebebi  91
(2) Uluslararası Koruma Talep Eden Yabancıların İdari Gözetiminin Sebepleri  91
(3) Türkiye’ye Girişlerine İzin Verilmeyen ve Sınır Kapılarında Tutulan Yabancıların İdari Gözetim Altına Alınıp Alınamayacağı Meselesi  92
b. İdari Gözetim Kararı  93
(1) Kararı Vermeye Yetkili Makam  93
(2) Kararın Tebliği  95
(3) Kararın Denetlenmesi  96
c. İdari Gözetimin Süresi  97
d. İdari Gözetime Karşı Kanun Yolları  99
(1) İtiraz Yolu  100
(a) İtiraz Mercii, Süresi, Başvuruda Bulunabilecek Kişiler ve Karar  100
(b) İtirazın Yürütmeyi Durdurup Durdurmayacağı  102
i. Yürütmenin Kendiliğinden Durup Durmayacağı  104
ii. Sulh Ceza Hâkimlerinin Yürütmeyi Durdurma Kararı Verip Veremeyeceği  104
(c) İtirazın Hukuksal Sonucu  108
(d) YUKK Kapsamında İdare Mahkemelerinde Açılan Davaların İstinafa Taşınması  110
(2) Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Yolu  111
(3) AİHM’e Başvuru Yolu  112
e. Kanun Yolları Dışındaki Diğer Hak Arama Yolları  113
(1) Kamu Denetçiliği Kurumu’na Başvuru  113
(2) Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na Başvuru  114
(3) İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulu’na Başvuru  114
(4) Bilgi Edinme Başvurusu  114
(5) Dilekçe Hakkının Kullanılması  115
2. İdari Gözetimin Sonlandırılması  116
a. Adli Makamlarca Sınır Dışı Kararının İptal Edilmesi  116
b. İdari Gözetimin Sonlandırılması Kararı  116
c. İdari Gözetim Süresinin Dolması  117
d. Yabancının Geri Dönüş Talebinde Bulunması  118
3. İdari Gözetim Yerine Uygulanabilecek Tedbirler  119
a. Hakkında Sınır Dışı Kararı Verilen Yabancılara Uygulanan İdari Gözetim Yerine Uygulanabilecek Tedbirler  119
b. Uluslararası Koruma Başvurusu Sahiplerine Uygulanan İdari Gözetim Yerine Uygulanabilecek Tedbirler  120
c. International Detention Coalition (IDC)’ın İdari Gözetime Alternatifler İsimli Çalışması Hakkında  120
4. İdari Gözetim Sayılmayan Haller  121
a. Kapsamlı Kontrol Sebebiyle Bekletme Tedbiri  121
b. Davete Uymama Sebebiyle Bekletme Tedbiri  122
5. YUKK’un Geri Gönderme Merkezlerine ve Kabul ve Barınma Merkezlerine İlişkin Hükümleri  123
a. Kabul ve Barınma Merkezleri İle Geri Gönderme Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi, İşletilmesi, İşlettirilmesi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik  124
b. Geri Gönderme Merkezlerinde Sağlanacak Hizmetler  124
6. 676 sayılı KHK’nın 35. Maddesi İle Sınır Dışı Kararına İtirazın Yürütmeyi Durdurması Konusunda Getirdiği Değişiklik  125
III. Bölüm
TÜRKİYE’DE İDARİ GÖZETİM UYGULAMALARI
A. İDARİ GÖZETİM İLE İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR  127
1. Kamu Denetçiliği Kurumu  127
2. Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu  129
3. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü  129
4. İl Göç İdaresi Müdürlükleri  130
5. İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları  130
6. Geri Gönderme ve Kabul ve Barınma Merkezi Müdürlükleri  131
B. TÜRKİYE’DEKİ GERİ GÖNDERME MERKEZLERİ  131
1. Tanım  131
2. Mevcut Geri Gönderme Merkezleri  131
3. Geri Gönderme Merkezlerine İlişkin TBMM Raporları  132
a. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Edirne, İstanbul, Kırklareli GGM’lerine İlişkin 2012 Tarihli Raporu  133
b. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun İzmir ve Aydın GGM’lerine İlişkin 2017 Tarihli Raporu  136
c. TBMM İnsan Hakları Komisyonu Raporları Üzerine Değerlendirme  138
C. İDARİ GÖZETİME İLİŞKİN ULUSAL YARGI KARARLARI  138
1. İdari Gözetime İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararları  139
a. Başvurudan Feragat Edilen Kararlar  139
b. Tutulma Koşulları Nedeniyle Kötü Muamele Yasağının İhlali İddiasına İlişkin Kararlar  140
c. Anayasanın 40. Maddesindeki Etkili Başvuru Hakkının İhlali İddiasına İlişkin Kararlar  145
d. İdari Gözetim Altında Tutulmanın Hukuki Olmaması Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlali İddiasına İlişkin Kararlar  146
e. Adil Yargılanma Hakkının İhlali İddiasına İlişkin Kararlar  148
f. Aile Hayatına Saygı Hakkının İhlali İddiasına İlişkin Kararlar  149
g. Anayasa Mahkemesinin Birçok Hak İhlali İddiaları Bakımından İçtihat Değişikliğine Gittiği B.T. Kararı  149
h. Anayasa Mahkemesi Kararlarına İlişkin Kısa Bir Değerlendirme  150
2. İdari Gözetime İlişkin Bölge İdare Mahkemesi Kararları  152
3. Sulh Ceza Hâkimliği Kararları  154
D. İDARİ GÖZETİME YÖNELİK ELEŞTİRİLER  157
1. İdari Gözetim Tedbirinin Varlığına Yönelik Eleştiriler  158
2. Başvuru Mercilerinin Tutumuna Yönelik Eleştiriler  159
3. Mevcut İdari Teşkilatlanmanın Yetersizliği ve Personelin Bilgisizliğine Yönelik Eleştiriler  160
4. Hukuksal İmkânlara Erişimin Zorluğuna Yönelik Eleştiriler  161
5. Yabancılara Yapılan Muameleye Yönelik Eleştiriler  162
Sonuç  165
Kaynakça  171
Kavramlar Dizini  176
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020