Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Libra Mevzuat Dizisi – (LMD–2)
Hukuk Muhakemeleri Kanunu / Karşılaştırmalı – Gerekçeli
 (Yayına Hazırlayan),  (Yayına Hazırlayan),  (Yayına Hazırlayan)
Ocak 2019 / 15. Baskı / 520 Syf. / Ciltli

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 17. Ocak 2020 49.90 TL -     Sepete Ekle
 16. Eylül 2019 49.90 TL 29.90 TL (%41)Sepete Ekle
 13. Eylül 2017 41.50 TL 19.90 TL (%53)Sepete Ekle
 12. Ocak 2017 37.00 TL 14.90 TL (%60)Sepete Ekle
 11. Eylül 2016 32.50 TL 9.90 TL (%70)Sepete Ekle
 10. Ocak 2015 28.00 TL 4.90 TL (%83)Sepete Ekle
   

Kitap, klasik Yeni Kanun Metni > Gerekçe > Eski Kanun Metni sistematiği temel alınarak hazırlandı. Fakat, bunun ötesinde okuyucuların yeni kanuna kolay uyum sağlayabilmesi için gerek içerik gerekse tasarım açısından önemli düzenlemeler yapıldı;

a) Kanun metni içerisinde geçen kanunlara yapılan atıflar ve önemli hususlar notlar şeklinde maddelerin altına işlendi.

b) Her maddenin sonuna kanunda yapılan değişikliğin kapsamını gösteren bir "Değişiklik Göstergesi" konuldu. Bu gösterge sayesinde okuyucuların, maddenin az veya çok değişikliğe uğradığını, yeni ihdas edildiğini veya aynen korunduğunu hızlı bir şekilde görmesi amaçlandı.

c) Kitabın ilk sayfalarında yer alan Karşılaştırma Tablosuyla okuyucuların hem eski kanundan yeniye, hem de yeni kanundan eskiye doğru maddeleri karşılaştırması sağlandı.

d) Kitabın tasarımında da özel bir çalışma yapıldı ve metinlerin rahat algılanabilmesi için renk ve yazı stilleriyle hiyerarşik düzen vurgulandı.

e) Kanunda yer alan kavramlara rahat ulaşılabilmesi için kitabın sonuna bir alfabetik kavram dizini eklendi.

Bu işlemelerle okuyucularımızın yeni kanuna adapte olurken fazla zorlanmayacaklarına inanıyoruz.

Yeni mevzuatı karşılaşabileceğiniz sürprizlerden değil bu kitaptan öğrenin!
Konu Başlıkları
Gerekçe
Karşılaştırmalı Eski – Yeni Kanun Metni
Karşılaştırma Tablosu
Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri
Kavram Dizini
Madde Değişim Göstergesi
Bilirkişilik Kanunu
Arabuluculuk Kanunu
Yargılama Giderleri Tarifeleri
Barkod: 9789750252662
Yayın Tarihi: Ocak 2019
Baskı Sayısı:  15
Ebat: 12x23
Sayfa Sayısı: 520
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Bu Kitaptan Faydalanırken  5
Kitabın Sistematiği  7
Yeni – Eski Karşılaştırma Tablosu  21
Eski – Yeni Karşılaştırma Tablosu  25
Genel Gerekçe  31
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Yargı Yeri Belirlenmesi
BİRİNCİ AYIRIM
Görev
Görevin belirlenmesi ve niteliği  39
Asliye hukuk mahkemelerinin görevi  40
Ölüm veya vücut bütünlüğünün yitirilmesinden doğan zararların
tazmini davalarında görev  41
Sulh hukuk mahkemelerinin görevi  41
İKİNCİ AYIRIM
Yetki
Genel kural  43
Genel yetkili mahkeme  43
Davalının birden fazla olması hâlinde yetki  44
Bir yerde geçici olarak oturanlara karşı açılacak davalarda yetki  44
Türkiye’de yerleşim yerinin bulunmaması hâlinde yetki  45
Sözleşmeden doğan davalarda yetki  45
Mirastan doğan davalarda yetki  46
Taşınmazın aynından doğan davalarda yetki  47
Karşı davada yetki  47
Şubeler ve tüzel kişilerle ilgili davalarda yetki  48
Sigorta sözleşmelerinden doğan davalarda yetki  48
Haksız fiilden doğan davalarda yetki  49
Yetki sözleşmesi  50
Yetki sözleşmesinin geçerlilik şartları  50
Yetki itirazının ileri sürülmesi  51
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler ve Yargı Yeri Belirlenmesi
Görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemlere  52
Yargı yeri belirlenmesini gerektiren sebepler  53
İnceleme yeri  53
İnceleme usulü ve sonucu  54
İKİNCİ BÖLÜM
Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler
Tasarruf ilkesi  55
Taraflarca getirilme ilkesi  55
Taleple bağlılık ilkesi  56
Hukukî dinlenilme hakkı  56
Aleniyet ilkesi  58
Dürüst davranma ve doğruyu söyleme yükümlülüğü  59
Usul ekonomisi ilkesi  59
Hâkimin davayı aydınlatma ödevi  60
Yargılamanın sevk ve idaresi  60
Hukukun uygulanması  61
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hâkimin Yasaklılığı, Reddi ve Hukukî Sorumluluğu
BİRİNCİ AYIRIM
Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi
Yasaklılık sebepleri  62
Çekinme kararının sonuçları  63
Ret sebepleri  63
Hâkimin bizzat çekilmemesi hâli  64
Ret usulü  64
Çekilme kararının incelenmesi  65
Ret talebini incelemeye yetkili merci  66
Ret talebinin geri çevrilmesi  67
Ret talebinin incelenmesi  67
Ret talebine ilişkin kararlara karşı istinaf  68
Ret talebine ilişkin kararların temyizi  69
Zabıt kâtibinin yasaklılığı ve reddi  70
İKİNCİ AYIRIM
Hâkimin Hukukî Sorumluluğu
Devletin sorumluluğu ve rücu  71
Davaların açılacağı mahkeme  73
Dava dilekçesi ve davanın ihbarı  73
Davanın reddi hâlinde verilecek ceza  74
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Taraflar ve Davaya Katılan Üçüncü Kişiler
BİRİNCİ AYIRIM
Tarafların Ehliyetleri
Taraf ehliyeti  75
Dava ehliyeti  75
Davada kanunî temsil  76
Dava takip yetkisi  76
Temsil veya izin belgelerinin verilmesi  77
Dava sırasında taraflardan birinin ölümü  77
Kanunî temsilci atanması sebebiyle yargılamanın ertelenmesi  78
İKİNCİ AYIRIM
Dava Arkadaşlığı
İhtiyarî dava arkadaşlığı  79
İhtiyarî dava arkadaşlarının davadaki durumu  79
Mecburî dava arkadaşlığı  80
Mecburî dava arkadaşlarının davadaki durumu  80
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Davanın İhbarı ve Davaya Müdahale
İhbar ve şartları  82
İhbarın şekli  82
İhbarda bulunulan kişinin durumu  83
İhbarın etkisi  83
Aslî müdahale  84
Fer’î müdahale  85
Fer’î müdahale talebi ve incelenmesi  86
Fer’î müdahilin durumu  86
Fer’î müdahalenin etkisi  87
Cumhuriyet savcısının davada yer alması  88
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Davaya Vekâlet
Genel olarak  90
Davaya vekâlet hakkında uygulanacak hükümler  90
Davaya vekâletin kanunî kapsamı  90
Davaya vekâlette özel yetki verilmesini gerektiren hâller  91
Birden fazla vekil görevlendirilmesi  92
Vekâletnamenin ibrazı  92
Vekâletnamesiz dava açılması ve işlem yapılması  93
Vekilin vekâlet veren huzurundaki beyanı  94
Vekilin veya vekâlet verenin duruşmada uygun olmayan tutum ve davranışı  94
Tarafın davasını takip edebilecek ehliyette olmaması  95
Vekilin azli ve istifasının şekli  95
Vekilin istifası  96
Vekilin azli  96
BEŞİNCİ BÖLÜM
Teminat
Teminat gösterilecek hâller  97
Teminat gerektirmeyen hâller  99
Teminat kararı  99
Teminatın tutarı ve şekli  100
Teminat gösterilmemesinin sonuçları  100
Teminatın iadesi  101
ALTINCI BÖLÜM
Süreler, Eski Hâle Getirme ve Adli Tatil
BİRİNCİ AYIRIM
Süreler
Sürelerin belirlenmesi  102
Sürelerin başlaması  102
Sürelerin bitimi  103
Tatil günlerinin etkisi  103
Kesin süre  104
İKİNCİ AYIRIM
Eski Hâle Getirme
Talep  105
Süre  105
Talebin şekli ve kapsamı  106
Talep ve inceleme mercii  107
Talebin yargılamaya ve hükmün icrasına etkisi  107
İnceleme ve karar  108
Giderler  108
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Adli Tatil
Adli tatil süresi  109
Adli tatilde görülecek dava ve işler  110
Adli tatilin sürelere etkisi  111
İKİNCİ KISIM
Dava Çeşitleri, Dava Şartları ve İlk İtirazlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Dava Çeşitleri
Eda davası  113
Tespit davası  113
Belirsiz alacak ve tespit davası  114
İnşaî dava  116
Kısmî dava  116
Davaların yığılması  117
Terditli dava  118
Seçimlik dava  118
Topluluk davası  119
İKİNCİ BÖLÜM
Dava Şartları ve İlk İtirazlar
BİRİNCİ AYIRIM
Dava Şartları
Dava şartları  121
Dava şartlarının incelenmesi  123
İKİNCİ AYIRIM
İlk İtirazlar
Konusu  124
İleri sürülmesi ve incelenmesi  124
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yazılı Yargılama Usulü
BİRİNCİ BÖLÜM
Davanın Açılması
Davanın açılma zamanı  125
Dava dilekçesinin içeriği  125
Harç ve avans ödenmesi  126
Belgelerin birlikte verilmesi  127
Dava dilekçesinin tebliği  127
Davanın geri alınması  128
Tarafta iradî değişiklik  128
Dava konusunun devri  130
İKİNCİ BÖLÜM
Cevap Dilekçesi
Cevap dilekçesinin verilmesi  131
Cevap dilekçesi verme süresi  131
Süresinde cevap dilekçesi verilmemesinin sonucu  132
Cevap dilekçesinin içeriği  132
Cevap dilekçesinde eksiklik bulunması  133
Cevap dilekçesi verilmesinin sonucu  134
Karşı dava açılabilmesinin şartları  134
Karşı davanın açılması ve süresi  135
Asıl davanın sona ermesi  135
Uygulanacak hükümler  136
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçesi
Tarafların ikinci dilekçeleri  137
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ön İnceleme
Ön incelemenin kapsamı  138
Dava şartları ve ilk itirazlar hakkında karar  138
Ön inceleme duruşmasına davet  139
Ön inceleme duruşması  139
İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi  141
Süreler hakkında karar  142
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tahkikat ve Tahkikat Sırasındaki Özel Durumlar
BİRİNCİ AYIRIM
Tahkikat
Tahkikatın konusu  143
Tarafların dinlenilmesi  143
Sonradan delil gösterilmesi  144
Mevcut delillerle davanın aydınlanması  144
İKİNCİ AYIRIM
Duruşma
Tarafların duruşmaya daveti  145
Mahkemenin çalışma zamanı  145
Ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruşma icrası  146
Tarafların duruşmaya gelmemesi, sonuçları ve davanın açılmamış sayılması  146
Duruşma düzeni  148
Soru yöneltme  149
Kayıt ve yayın yasağı  150
Tutanak  150
Tutanağın imzalanması ve imza atamayanların durumu  151
Tutanağın ispat gücü  152
Zabıt kâtibi bulundurulması zorunluluğu  152
Tutanak örneği verilmesi  153
Dosyaya belge konulması ve dosyanın başka yere gönderilmesi  153
Dizi listesi  154
Dosyanın taraflar ve ilgililerce incelenmesi  154
Dosyanın hâkimin incelemesine hazır tutulması  155
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Ön Sorun ve Bekletici Sorun
Ön sorunun ileri sürülmesi  156
Ön sorunun incelenmesi  156
Bekletici sorun  157
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması
Davaların birleştirilmesi  158
Davaların ayrılması  159
Kanun yolları  159
BEŞİNCİ AYIRIM
İsticvap
Konusu  160
İsticvap olunacak kişilerin belirlenmesi  160
İsticvap olunacak tarafın davet edilmesi  161
Bizzat isticvap olunma  161
İsticvabın yapılması  162
Tutanak düzenlenmesi  162
Kıyasen uygulanacak hükümler  163
ALTINCI AYIRIM
Islah ve Maddî Hataların Düzeltilmesi
Kapsamı ve sayısı  164
Islahın zamanı ve şekli  164
Islah sebebiyle ortaya çıkan yargılama giderleri ve karşı tarafın zararının ödenmesi  165
Islahın etkisi  165
Davanın tamamen ıslahı  166
Kısmen ıslah  167
Kötüniyetli ıslah  167
Maddî hataların düzeltilmesi  168
ALTINCI BÖLÜM
Tahkikatın Sona Ermesi ve Sözlü Yargılama
Tahkikatın sona ermesi  169
Toplu mahkemelerde tahkikatın sona ermesi  169
Sözlü yargılama  170
DÖRDÜNCÜ KISIM
İspat ve Deliller
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
İspatın konusu  171
İkrar  171
İspat hakkı  172
İspat yükü  172
Karşı ispat  173
Kanunda düzenlenmemiş deliller  173
Delil sözleşmesi  174
Somutlaştırma yükü ve delillerin gösterilmesi  175
Başka yerden getirtilecek deliller  175
Delilden vazgeçme  176
Delillerin incelenmesi ve istinabe  176
Delillerin değerlendirilmesi  177
İKİNCİ BÖLÜM
Belge ve Senet
Belge  178
Senetle ispat zorunluluğu  179
Senede karşı tanıkla ispat yasağı  179
Delil başlangıcı  180
Senetle ispat zorunluluğunun istisnaları  180
İlâmların ve resmî senetlerin ispat gücü  181
Adî senetlerin ispat gücü  182
İmza atamayanların durumu  183
Senette çıkıntı, kazıntı ve silinti  184
Yazı veya imza inkârı  184
Yazı veya imza inkârının sonucu  186
Güvenli elektronik imzalı belgenin inkârı  186
Sahtelik incelemesi  187
Sahte senedin iptali  188
Haksız yere sahtelik iddiası  189
Sahtelik hakkında hukuk ve ceza mahkemesi kararlarının etkisi  190
Belgelerin halefler aleyhine kullanılması  190
Mahkemece belge aslının istenmesi ve geri verilmesi  190
Belge aslının ibrazı usulü  191
Belgenin yerinde incelenmesi  192
Tarafların belgeleri ibrazı zorunluluğu  193
Tarafın belgeyi ibraz etmemesi  194
Üçüncü kişinin belgeyi ibraz etmemesi  195
Ticarî defterlerin ibrazı ve delil olması  195
Yabancı dilde yazılmış belgeler  196
Yabancı resmî belgelerin yetkili makamlar tarafından onaylanması zorunluluğu  197
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yemin
Yeminin konusu  198
Yemine konu olamayacak vakıalar  198
Yemin teklifi  198
Yemine davet  199
Yemin etmemenin sonuçları  199
Yeminin iade olunamayacağı hâller  200
Ölüm veya fiil ehliyetinin kaybı  200
Yemini yerine getirecek kimseler  201
Yeminin şekli  202
Sağır ve dilsizlerin yemini  203
Hasta veya engellilerin mahkeme dışında yemini  203
Yemin edecek kimsenin mahkemenin yargı çevresi dışında olması  203
Yemin konusunun açıklattırılması  204
Yemin tutanağının düzenlenmesi  204
Yalan yere yemin iddiası  205
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tanık
Tanık gösterme şekli  206
Tanıklardan bir kısmının dinlenilmesiyle yetinilmesi  207
Tanıklığın izne bağlı olduğu hâller  207
Tanığın davet edilmesi  208
Davetiyenin içeriği  208
Çağrıya uyma zorunluluğu  209
Tanığa soru kağıdı gönderilmesi  209
Tanıklıktan çekinme hakkı  210
Kişisel nedenlerle tanıklıktan çekinme  210
Sır nedeniyle tanıklıktan çekinme  211
Menfaat ihlâli tehlikesi nedeniyle tanıklıktan çekinme  212
Tanıklıktan çekinme hakkının istisnaları  212
Çekinme sebeplerinin bildirilmesi ve incelenmesi  213
Çekinmenin kabul edilmemesinin sonucu  213
Tanığın kimliğinin tespiti  214
Tanıklara itiraz  214
Tanığa görevinin önemini anlatma  215
Yeminsiz dinlenecekler  215
Yeminin zamanı ve şekli  216
Tanıkların mahkemede dinlenilmesi  216
Tanığın bilgilendirilmesi  217
Tanığın dinlenilme şekli  217
Yasak davranışlar  218
Tercüman ve bilirkişi kullanılması  218
Yalan yere veya menfaat temin ederek tanıklık edilmesi ve sonuçları  219
Tanığa ödenecek ücret ve giderler  219
BEŞİNCİ BÖLÜM
Bilirkişi İncelemesi
Bilirkişiye başvurulmasını gerektiren hâller  220
Bilirkişi sayısının belirlenmesi  221
Bilirkişilerin görevlendirilmesi  221
Bilirkişilik görevinin kapsamı  222
Bilirkişilik görevini kabulle yükümlü olanlar  222
Bilirkişiye yemin verdirilmesi  223
Bilirkişinin görevini yapmaktan yasaklı olması ve reddi  224
Bilirkişinin görev alanının belirlenmesi  226
Bilirkişinin görev süresi  227
Bilirkişinin haber verme yükümlülüğü  228
Bilirkişinin görevini bizzat yerine getirme yükümlülüğü  228
Bilirkişinin sır saklama yükümlülüğü  229
Bilirkişinin yetkileri  230
Bilirkişi açıklamalarının tespiti ve rapor  231
Bilirkişi raporunun verilmesi  232
Bilirkişi raporuna itiraz  233
Bilirkişinin oy ve görüşünün değerlendirilmesi  234
Bilirkişi gider ve ücreti  234
Bilirkişinin ceza hukuku bakımından durumu  235
Bilirkişinin hukukî sorumluluğu  235
Davaların açılacağı mahkeme  238
Rücu davasında zamanaşımı  239
ALTINCI BÖLÜM
Keşif
Keşif kararı  240
Keşfe yetkili mahkeme  240
Keşfin yapılması  241
Keşfe katlanma zorunluluğu  241
Soybağı tespiti için inceleme  242
YEDİNCİ BÖLÜM
Uzman Görüşü
Uzman görüşü  243
BEŞİNCİ KISIM
Hüküm ve Davaya Son Veren Taraf İşlemleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Hüküm
Hüküm, hükmün verilmesi ve tefhimi  245
Hükmün müzakeresi  246
Hükmün oylanması ve yeter sayı  246
Hükmün kapsamı  247
Hükmün yazılması  248
Hükmün imza edilememesi  248
Hükmün korunması  249
Hüküm nüshası  249
İlâmın alınması, kesinleşme kaydı ve harçlar  249
Kesin hüküm  250
İKİNCİ BÖLÜM
Hükmün Tashihi ve Tavzihi
Hükmün tashihi  252
Hükmün tavzihi  252
Tavzih talebi ve usulü  253
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Davaya Son Veren Taraf İşlemleri
Davadan feragat  254
Davayı kabul  254
Feragat ve kabulün şekli  255
Feragat ve kabulün zamanı  255
Feragat ve kabulün sonuçları  255
Feragat ve kabul hâlinde yargılama giderleri  256
Sulh  256
Sulhun zamanı  257
Sulhun etkisi  257
ALTINCI KISIM
Basit Yargılama Usulü
Basit yargılama usulüne tâbi dava ve işler  259
Dilekçelerin verilmesi  260
Delillerin ikamesi  260
İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı  261
Ön inceleme ve tahkikat  261
Hüküm  263
Uygulanacak hükümler  263
YEDİNCİ KISIM
Yargılama Giderleri ve Adli Yardım
BİRİNCİ BÖLÜM
Yargılama Giderleri
Yargılama giderlerinin kapsamı  265
Delil ikamesi için avans  266
Resen yapılması gereken işlemlere ilişkin giderler  267
Yargılama giderlerinden sorumluluk  268
Dürüstlük kuralına aykırılık sebebiyle yargılama giderlerinden sorumluluk  268
Fer’î müdahale gideri  269
Kötüniyetle veya haksız dava açılmasının sonuçları  269
Vekâlet ücretinin taraf lehine hükmedilmesi  270
Esastan sonuçlanmayan davada yargılama gideri  271
Yargılama giderlerine hükmedilmesi  271
Avansın iadesi  272
İKİNCİ BÖLÜM
Adli Yardım
Adli yardımdan yararlanacak kişiler  273
Adli yardımın kapsamı  274
Adli yardım talebi  274
Adli yardım talebinin incelenmesi  275
Adli yardım kararının kaldırılması  276
Adli yardımla ertelenen yargılama giderlerinin tahsili  277
Adli yardım kararıyla atanan avukatın ücretinin ödenmesi  277
SEKİZİNCİ KISIM
Kanun Yolları
BİRİNCİ BÖLÜM
İstinaf
İstinaf yoluna başvurulabilen kararlar  279
İstinaf dilekçesi  280
İstinaf dilekçesinin verilmesi  281
Harç ve giderlerin yatırılması  282
Başvuru süresi  282
İstinaf dilekçesinin reddi  283
İstinaf dilekçesine cevap  283
Katılma yolu ile başvurma  284
Başvurma hakkından feragat  284
Başvurunun icraya etkisi  285
Kötüniyetle istinaf yoluna başvurma  286
Ön inceleme  286
Duruşma yapılmadan verilecek kararlar  287
İnceleme  288
İncelemenin kapsamı  289
Duruşma yapılmasına karar verilmesi  289
Yapılamayacak işlemler  290
Duruşmaya gelinmemesi ve giderlerin ödenmemesi  291
Karar ve tebliğ8  292
Uygulanacak diğer hükümler  293
İKİNCİ BÖLÜM
Temyiz
Temyiz edilebilen kararlar  294
Temyiz edilemeyen kararlar  294
Kanun yararına temyiz  295
Temyiz dilekçesi  296
Temyiz dilekçesinin verilmesi  297
Kıyas yoluyla uygulanacak hükümler  298
Temyizin icraya etkisi  298
Kötüniyetle temyiz  299
Temyiz incelemesi ve duruşma  299
Onama kararları  300
Bozma sebepleri  301
Yargıtay kararlarının tebliği  302
Bozmaya uyma veya direnme12  302
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yargılamanın İadesi
Konu  305
Yargılamanın iadesi sebepleri  305
Üçüncü kişilerin hükmün iptalini talep etmesi  307
Süre  307
İnceleyecek mahkeme ve teminat  308
Talebin ön incelemesi  309
Yeniden yargılama veya hükmün iptali  309
İcranın durdurulması  310
DOKUZUNCU KISIM
Çekişmesiz Yargı
Çekişmesiz yargı işleri  311
Görevli mahkeme  314
Çekişmesiz yargı işlerinde yetki  314
Yargılama usulü  315
Mühürleme, deftere geçirme ve yemin tutanağı düzenlenmesi usulü  315
Kararlara karşı başvuru yolları  316
Kararların niteliği  316
ONUNCU KISIM
Geçici Hukukî Korumalar
BİRİNCİ BÖLÜM
İhtiyatî Tedbir
İhtiyatî tedbirin şartları  317
İhtiyatî tedbir talebi  318
İhtiyatî tedbir kararı  319
İhtiyatî tedbirde teminat gösterilmesi  321
İhtiyatî tedbir kararının uygulanması  322
İhtiyatî tedbir kararına karşı itiraz  323
Teminat karşılığı tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılması  324
Durum ve koşulların değişmesi sebebiyle tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılması  325
İhtiyatî tedbiri tamamlayan işlemler  326
Tedbire muhalefetin cezası  327
Tazminat  327
İKİNCİ BÖLÜM
Delil Tespiti ve Diğer Geçici Hukukî Korumalar
Delil tespitinin istenebileceği hâller  329
Görev ve yetki  329
Delil tespiti talebi ve karar  330
Acele hâllerde tespit  330
Delil tespiti kararında uygulanacak hükümler  331
Tutanak ve diğer belgeler  331
Diğer geçici hukukî korumalar  332
ONBİRİNCİ KISIM
Tahkim
Uygulanma alanı  335
Tahkime elverişlilik  335
İtiraz hakkından feragat  336
Tahkimde görevli ve yetkili mahkeme  336
Mahkemenin yardımı  336
Tahkim sözleşmesinin tanımı ve şekli  337
Tahkim itirazı  338
İhtiyatî tedbir ve delil tespiti  338
Hakem sayısı  339
Hakemlerin seçimi  340
Ret sebepleri  341
Hakemin reddi usulü  341
Hakemlerin sorumluluğu  342
Görevin yerine getirilememesi  342
Yeni hakem seçilmesi  343
Hakemin kendi yetkisi hakkında karar vermesi  343
Tarafların eşitliği ve hukukî dinlenilme hakkı  344
Yargılama usulünün belirlenmesi  345
Tahkim yeri  345
Dava tarihi  345
Tahkim süresi  346
Dava ve cevap dilekçesi  346
Duruşma yapılması veya dosya üzerinden inceleme  347
Taraflardan birinin yargılamaya katılmaması  348
Hakem veya hakem kurulunca bilirkişi seçimi  348
Delillerin toplanması  349
Hakem kurulunun karar vermesi  349
Sulh  350
Tahkim yargılamasının sona ermesi  350
Hakem kararının şekli, içeriği ve saklanması  351
Hakem kararının tavzihi, düzeltilmesi ve tamamlanması  352
Tebligat  352
İptal davası  353
Hakem ücreti  354
Yargılama giderleri  355
Avans yatırılması ve giderlerin ödenmesi  356
Yargılamanın iadesi  356
Uygulanmayacak hükümler  357
ONİKİNCİ KISIM
Son Hükümler
Elektronik işlemler  359
Disiplin para cezası  361
Diğer kanunlardaki yargılama usulü ile ilgili hükümler  361
Zaman bakımından uygulanma  362
Yönetmelik  362
Yürürlükten kaldırılan hükümler  362
Ek Madde 1: Parasal sınırların artırılması  363
Yürürlük  365
Yürütme  365
12/1/2011 Tarihli ve 6100 sayılı Kanuna İşlenemeyen Hükümler  366
Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve
Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik  367
Bilirkişilik Kanunu  433
Bilirkişilik Yönetmeliği  441
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu  465
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği  477
Tebligat Kanunu  493
Yargılama Giderleri Tarifeleri  505
Kavramlar Dizini  515
 


Mutlu Dinç
Eylül 2019
44.90 TL
Sepete Ekle
Mehmet Akif Tutumlu
Ocak 2017
55.50 TL
Sepete Ekle
Abdurrahim Karslı
Ocak 2014
15.59 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Bu Kitaptan Faydalanırken  5
Kitabın Sistematiği  7
Yeni – Eski Karşılaştırma Tablosu  21
Eski – Yeni Karşılaştırma Tablosu  25
Genel Gerekçe  31
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Yargı Yeri Belirlenmesi
BİRİNCİ AYIRIM
Görev
Görevin belirlenmesi ve niteliği  39
Asliye hukuk mahkemelerinin görevi  40
Ölüm veya vücut bütünlüğünün yitirilmesinden doğan zararların
tazmini davalarında görev  41
Sulh hukuk mahkemelerinin görevi  41
İKİNCİ AYIRIM
Yetki
Genel kural  43
Genel yetkili mahkeme  43
Davalının birden fazla olması hâlinde yetki  44
Bir yerde geçici olarak oturanlara karşı açılacak davalarda yetki  44
Türkiye’de yerleşim yerinin bulunmaması hâlinde yetki  45
Sözleşmeden doğan davalarda yetki  45
Mirastan doğan davalarda yetki  46
Taşınmazın aynından doğan davalarda yetki  47
Karşı davada yetki  47
Şubeler ve tüzel kişilerle ilgili davalarda yetki  48
Sigorta sözleşmelerinden doğan davalarda yetki  48
Haksız fiilden doğan davalarda yetki  49
Yetki sözleşmesi  50
Yetki sözleşmesinin geçerlilik şartları  50
Yetki itirazının ileri sürülmesi  51
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler ve Yargı Yeri Belirlenmesi
Görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemlere  52
Yargı yeri belirlenmesini gerektiren sebepler  53
İnceleme yeri  53
İnceleme usulü ve sonucu  54
İKİNCİ BÖLÜM
Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler
Tasarruf ilkesi  55
Taraflarca getirilme ilkesi  55
Taleple bağlılık ilkesi  56
Hukukî dinlenilme hakkı  56
Aleniyet ilkesi  58
Dürüst davranma ve doğruyu söyleme yükümlülüğü  59
Usul ekonomisi ilkesi  59
Hâkimin davayı aydınlatma ödevi  60
Yargılamanın sevk ve idaresi  60
Hukukun uygulanması  61
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hâkimin Yasaklılığı, Reddi ve Hukukî Sorumluluğu
BİRİNCİ AYIRIM
Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi
Yasaklılık sebepleri  62
Çekinme kararının sonuçları  63
Ret sebepleri  63
Hâkimin bizzat çekilmemesi hâli  64
Ret usulü  64
Çekilme kararının incelenmesi  65
Ret talebini incelemeye yetkili merci  66
Ret talebinin geri çevrilmesi  67
Ret talebinin incelenmesi  67
Ret talebine ilişkin kararlara karşı istinaf  68
Ret talebine ilişkin kararların temyizi  69
Zabıt kâtibinin yasaklılığı ve reddi  70
İKİNCİ AYIRIM
Hâkimin Hukukî Sorumluluğu
Devletin sorumluluğu ve rücu  71
Davaların açılacağı mahkeme  73
Dava dilekçesi ve davanın ihbarı  73
Davanın reddi hâlinde verilecek ceza  74
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Taraflar ve Davaya Katılan Üçüncü Kişiler
BİRİNCİ AYIRIM
Tarafların Ehliyetleri
Taraf ehliyeti  75
Dava ehliyeti  75
Davada kanunî temsil  76
Dava takip yetkisi  76
Temsil veya izin belgelerinin verilmesi  77
Dava sırasında taraflardan birinin ölümü  77
Kanunî temsilci atanması sebebiyle yargılamanın ertelenmesi  78
İKİNCİ AYIRIM
Dava Arkadaşlığı
İhtiyarî dava arkadaşlığı  79
İhtiyarî dava arkadaşlarının davadaki durumu  79
Mecburî dava arkadaşlığı  80
Mecburî dava arkadaşlarının davadaki durumu  80
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Davanın İhbarı ve Davaya Müdahale
İhbar ve şartları  82
İhbarın şekli  82
İhbarda bulunulan kişinin durumu  83
İhbarın etkisi  83
Aslî müdahale  84
Fer’î müdahale  85
Fer’î müdahale talebi ve incelenmesi  86
Fer’î müdahilin durumu  86
Fer’î müdahalenin etkisi  87
Cumhuriyet savcısının davada yer alması  88
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Davaya Vekâlet
Genel olarak  90
Davaya vekâlet hakkında uygulanacak hükümler  90
Davaya vekâletin kanunî kapsamı  90
Davaya vekâlette özel yetki verilmesini gerektiren hâller  91
Birden fazla vekil görevlendirilmesi  92
Vekâletnamenin ibrazı  92
Vekâletnamesiz dava açılması ve işlem yapılması  93
Vekilin vekâlet veren huzurundaki beyanı  94
Vekilin veya vekâlet verenin duruşmada uygun olmayan tutum ve davranışı  94
Tarafın davasını takip edebilecek ehliyette olmaması  95
Vekilin azli ve istifasının şekli  95
Vekilin istifası  96
Vekilin azli  96
BEŞİNCİ BÖLÜM
Teminat
Teminat gösterilecek hâller  97
Teminat gerektirmeyen hâller  99
Teminat kararı  99
Teminatın tutarı ve şekli  100
Teminat gösterilmemesinin sonuçları  100
Teminatın iadesi  101
ALTINCI BÖLÜM
Süreler, Eski Hâle Getirme ve Adli Tatil
BİRİNCİ AYIRIM
Süreler
Sürelerin belirlenmesi  102
Sürelerin başlaması  102
Sürelerin bitimi  103
Tatil günlerinin etkisi  103
Kesin süre  104
İKİNCİ AYIRIM
Eski Hâle Getirme
Talep  105
Süre  105
Talebin şekli ve kapsamı  106
Talep ve inceleme mercii  107
Talebin yargılamaya ve hükmün icrasına etkisi  107
İnceleme ve karar  108
Giderler  108
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Adli Tatil
Adli tatil süresi  109
Adli tatilde görülecek dava ve işler  110
Adli tatilin sürelere etkisi  111
İKİNCİ KISIM
Dava Çeşitleri, Dava Şartları ve İlk İtirazlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Dava Çeşitleri
Eda davası  113
Tespit davası  113
Belirsiz alacak ve tespit davası  114
İnşaî dava  116
Kısmî dava  116
Davaların yığılması  117
Terditli dava  118
Seçimlik dava  118
Topluluk davası  119
İKİNCİ BÖLÜM
Dava Şartları ve İlk İtirazlar
BİRİNCİ AYIRIM
Dava Şartları
Dava şartları  121
Dava şartlarının incelenmesi  123
İKİNCİ AYIRIM
İlk İtirazlar
Konusu  124
İleri sürülmesi ve incelenmesi  124
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yazılı Yargılama Usulü
BİRİNCİ BÖLÜM
Davanın Açılması
Davanın açılma zamanı  125
Dava dilekçesinin içeriği  125
Harç ve avans ödenmesi  126
Belgelerin birlikte verilmesi  127
Dava dilekçesinin tebliği  127
Davanın geri alınması  128
Tarafta iradî değişiklik  128
Dava konusunun devri  130
İKİNCİ BÖLÜM
Cevap Dilekçesi
Cevap dilekçesinin verilmesi  131
Cevap dilekçesi verme süresi  131
Süresinde cevap dilekçesi verilmemesinin sonucu  132
Cevap dilekçesinin içeriği  132
Cevap dilekçesinde eksiklik bulunması  133
Cevap dilekçesi verilmesinin sonucu  134
Karşı dava açılabilmesinin şartları  134
Karşı davanın açılması ve süresi  135
Asıl davanın sona ermesi  135
Uygulanacak hükümler  136
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçesi
Tarafların ikinci dilekçeleri  137
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ön İnceleme
Ön incelemenin kapsamı  138
Dava şartları ve ilk itirazlar hakkında karar  138
Ön inceleme duruşmasına davet  139
Ön inceleme duruşması  139
İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi  141
Süreler hakkında karar  142
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tahkikat ve Tahkikat Sırasındaki Özel Durumlar
BİRİNCİ AYIRIM
Tahkikat
Tahkikatın konusu  143
Tarafların dinlenilmesi  143
Sonradan delil gösterilmesi  144
Mevcut delillerle davanın aydınlanması  144
İKİNCİ AYIRIM
Duruşma
Tarafların duruşmaya daveti  145
Mahkemenin çalışma zamanı  145
Ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruşma icrası  146
Tarafların duruşmaya gelmemesi, sonuçları ve davanın açılmamış sayılması  146
Duruşma düzeni  148
Soru yöneltme  149
Kayıt ve yayın yasağı  150
Tutanak  150
Tutanağın imzalanması ve imza atamayanların durumu  151
Tutanağın ispat gücü  152
Zabıt kâtibi bulundurulması zorunluluğu  152
Tutanak örneği verilmesi  153
Dosyaya belge konulması ve dosyanın başka yere gönderilmesi  153
Dizi listesi  154
Dosyanın taraflar ve ilgililerce incelenmesi  154
Dosyanın hâkimin incelemesine hazır tutulması  155
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Ön Sorun ve Bekletici Sorun
Ön sorunun ileri sürülmesi  156
Ön sorunun incelenmesi  156
Bekletici sorun  157
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması
Davaların birleştirilmesi  158
Davaların ayrılması  159
Kanun yolları  159
BEŞİNCİ AYIRIM
İsticvap
Konusu  160
İsticvap olunacak kişilerin belirlenmesi  160
İsticvap olunacak tarafın davet edilmesi  161
Bizzat isticvap olunma  161
İsticvabın yapılması  162
Tutanak düzenlenmesi  162
Kıyasen uygulanacak hükümler  163
ALTINCI AYIRIM
Islah ve Maddî Hataların Düzeltilmesi
Kapsamı ve sayısı  164
Islahın zamanı ve şekli  164
Islah sebebiyle ortaya çıkan yargılama giderleri ve karşı tarafın zararının ödenmesi  165
Islahın etkisi  165
Davanın tamamen ıslahı  166
Kısmen ıslah  167
Kötüniyetli ıslah  167
Maddî hataların düzeltilmesi  168
ALTINCI BÖLÜM
Tahkikatın Sona Ermesi ve Sözlü Yargılama
Tahkikatın sona ermesi  169
Toplu mahkemelerde tahkikatın sona ermesi  169
Sözlü yargılama  170
DÖRDÜNCÜ KISIM
İspat ve Deliller
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
İspatın konusu  171
İkrar  171
İspat hakkı  172
İspat yükü  172
Karşı ispat  173
Kanunda düzenlenmemiş deliller  173
Delil sözleşmesi  174
Somutlaştırma yükü ve delillerin gösterilmesi  175
Başka yerden getirtilecek deliller  175
Delilden vazgeçme  176
Delillerin incelenmesi ve istinabe  176
Delillerin değerlendirilmesi  177
İKİNCİ BÖLÜM
Belge ve Senet
Belge  178
Senetle ispat zorunluluğu  179
Senede karşı tanıkla ispat yasağı  179
Delil başlangıcı  180
Senetle ispat zorunluluğunun istisnaları  180
İlâmların ve resmî senetlerin ispat gücü  181
Adî senetlerin ispat gücü  182
İmza atamayanların durumu  183
Senette çıkıntı, kazıntı ve silinti  184
Yazı veya imza inkârı  184
Yazı veya imza inkârının sonucu  186
Güvenli elektronik imzalı belgenin inkârı  186
Sahtelik incelemesi  187
Sahte senedin iptali  188
Haksız yere sahtelik iddiası  189
Sahtelik hakkında hukuk ve ceza mahkemesi kararlarının etkisi  190
Belgelerin halefler aleyhine kullanılması  190
Mahkemece belge aslının istenmesi ve geri verilmesi  190
Belge aslının ibrazı usulü  191
Belgenin yerinde incelenmesi  192
Tarafların belgeleri ibrazı zorunluluğu  193
Tarafın belgeyi ibraz etmemesi  194
Üçüncü kişinin belgeyi ibraz etmemesi  195
Ticarî defterlerin ibrazı ve delil olması  195
Yabancı dilde yazılmış belgeler  196
Yabancı resmî belgelerin yetkili makamlar tarafından onaylanması zorunluluğu  197
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yemin
Yeminin konusu  198
Yemine konu olamayacak vakıalar  198
Yemin teklifi  198
Yemine davet  199
Yemin etmemenin sonuçları  199
Yeminin iade olunamayacağı hâller  200
Ölüm veya fiil ehliyetinin kaybı  200
Yemini yerine getirecek kimseler  201
Yeminin şekli  202
Sağır ve dilsizlerin yemini  203
Hasta veya engellilerin mahkeme dışında yemini  203
Yemin edecek kimsenin mahkemenin yargı çevresi dışında olması  203
Yemin konusunun açıklattırılması  204
Yemin tutanağının düzenlenmesi  204
Yalan yere yemin iddiası  205
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tanık
Tanık gösterme şekli  206
Tanıklardan bir kısmının dinlenilmesiyle yetinilmesi  207
Tanıklığın izne bağlı olduğu hâller  207
Tanığın davet edilmesi  208
Davetiyenin içeriği  208
Çağrıya uyma zorunluluğu  209
Tanığa soru kağıdı gönderilmesi  209
Tanıklıktan çekinme hakkı  210
Kişisel nedenlerle tanıklıktan çekinme  210
Sır nedeniyle tanıklıktan çekinme  211
Menfaat ihlâli tehlikesi nedeniyle tanıklıktan çekinme  212
Tanıklıktan çekinme hakkının istisnaları  212
Çekinme sebeplerinin bildirilmesi ve incelenmesi  213
Çekinmenin kabul edilmemesinin sonucu  213
Tanığın kimliğinin tespiti  214
Tanıklara itiraz  214
Tanığa görevinin önemini anlatma  215
Yeminsiz dinlenecekler  215
Yeminin zamanı ve şekli  216
Tanıkların mahkemede dinlenilmesi  216
Tanığın bilgilendirilmesi  217
Tanığın dinlenilme şekli  217
Yasak davranışlar  218
Tercüman ve bilirkişi kullanılması  218
Yalan yere veya menfaat temin ederek tanıklık edilmesi ve sonuçları  219
Tanığa ödenecek ücret ve giderler  219
BEŞİNCİ BÖLÜM
Bilirkişi İncelemesi
Bilirkişiye başvurulmasını gerektiren hâller  220
Bilirkişi sayısının belirlenmesi  221
Bilirkişilerin görevlendirilmesi  221
Bilirkişilik görevinin kapsamı  222
Bilirkişilik görevini kabulle yükümlü olanlar  222
Bilirkişiye yemin verdirilmesi  223
Bilirkişinin görevini yapmaktan yasaklı olması ve reddi  224
Bilirkişinin görev alanının belirlenmesi  226
Bilirkişinin görev süresi  227
Bilirkişinin haber verme yükümlülüğü  228
Bilirkişinin görevini bizzat yerine getirme yükümlülüğü  228
Bilirkişinin sır saklama yükümlülüğü  229
Bilirkişinin yetkileri  230
Bilirkişi açıklamalarının tespiti ve rapor  231
Bilirkişi raporunun verilmesi  232
Bilirkişi raporuna itiraz  233
Bilirkişinin oy ve görüşünün değerlendirilmesi  234
Bilirkişi gider ve ücreti  234
Bilirkişinin ceza hukuku bakımından durumu  235
Bilirkişinin hukukî sorumluluğu  235
Davaların açılacağı mahkeme  238
Rücu davasında zamanaşımı  239
ALTINCI BÖLÜM
Keşif
Keşif kararı  240
Keşfe yetkili mahkeme  240
Keşfin yapılması  241
Keşfe katlanma zorunluluğu  241
Soybağı tespiti için inceleme  242
YEDİNCİ BÖLÜM
Uzman Görüşü
Uzman görüşü  243
BEŞİNCİ KISIM
Hüküm ve Davaya Son Veren Taraf İşlemleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Hüküm
Hüküm, hükmün verilmesi ve tefhimi  245
Hükmün müzakeresi  246
Hükmün oylanması ve yeter sayı  246
Hükmün kapsamı  247
Hükmün yazılması  248
Hükmün imza edilememesi  248
Hükmün korunması  249
Hüküm nüshası  249
İlâmın alınması, kesinleşme kaydı ve harçlar  249
Kesin hüküm  250
İKİNCİ BÖLÜM
Hükmün Tashihi ve Tavzihi
Hükmün tashihi  252
Hükmün tavzihi  252
Tavzih talebi ve usulü  253
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Davaya Son Veren Taraf İşlemleri
Davadan feragat  254
Davayı kabul  254
Feragat ve kabulün şekli  255
Feragat ve kabulün zamanı  255
Feragat ve kabulün sonuçları  255
Feragat ve kabul hâlinde yargılama giderleri  256
Sulh  256
Sulhun zamanı  257
Sulhun etkisi  257
ALTINCI KISIM
Basit Yargılama Usulü
Basit yargılama usulüne tâbi dava ve işler  259
Dilekçelerin verilmesi  260
Delillerin ikamesi  260
İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı  261
Ön inceleme ve tahkikat  261
Hüküm  263
Uygulanacak hükümler  263
YEDİNCİ KISIM
Yargılama Giderleri ve Adli Yardım
BİRİNCİ BÖLÜM
Yargılama Giderleri
Yargılama giderlerinin kapsamı  265
Delil ikamesi için avans  266
Resen yapılması gereken işlemlere ilişkin giderler  267
Yargılama giderlerinden sorumluluk  268
Dürüstlük kuralına aykırılık sebebiyle yargılama giderlerinden sorumluluk  268
Fer’î müdahale gideri  269
Kötüniyetle veya haksız dava açılmasının sonuçları  269
Vekâlet ücretinin taraf lehine hükmedilmesi  270
Esastan sonuçlanmayan davada yargılama gideri  271
Yargılama giderlerine hükmedilmesi  271
Avansın iadesi  272
İKİNCİ BÖLÜM
Adli Yardım
Adli yardımdan yararlanacak kişiler  273
Adli yardımın kapsamı  274
Adli yardım talebi  274
Adli yardım talebinin incelenmesi  275
Adli yardım kararının kaldırılması  276
Adli yardımla ertelenen yargılama giderlerinin tahsili  277
Adli yardım kararıyla atanan avukatın ücretinin ödenmesi  277
SEKİZİNCİ KISIM
Kanun Yolları
BİRİNCİ BÖLÜM
İstinaf
İstinaf yoluna başvurulabilen kararlar  279
İstinaf dilekçesi  280
İstinaf dilekçesinin verilmesi  281
Harç ve giderlerin yatırılması  282
Başvuru süresi  282
İstinaf dilekçesinin reddi  283
İstinaf dilekçesine cevap  283
Katılma yolu ile başvurma  284
Başvurma hakkından feragat  284
Başvurunun icraya etkisi  285
Kötüniyetle istinaf yoluna başvurma  286
Ön inceleme  286
Duruşma yapılmadan verilecek kararlar  287
İnceleme  288
İncelemenin kapsamı  289
Duruşma yapılmasına karar verilmesi  289
Yapılamayacak işlemler  290
Duruşmaya gelinmemesi ve giderlerin ödenmemesi  291
Karar ve tebliğ8  292
Uygulanacak diğer hükümler  293
İKİNCİ BÖLÜM
Temyiz
Temyiz edilebilen kararlar  294
Temyiz edilemeyen kararlar  294
Kanun yararına temyiz  295
Temyiz dilekçesi  296
Temyiz dilekçesinin verilmesi  297
Kıyas yoluyla uygulanacak hükümler  298
Temyizin icraya etkisi  298
Kötüniyetle temyiz  299
Temyiz incelemesi ve duruşma  299
Onama kararları  300
Bozma sebepleri  301
Yargıtay kararlarının tebliği  302
Bozmaya uyma veya direnme12  302
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yargılamanın İadesi
Konu  305
Yargılamanın iadesi sebepleri  305
Üçüncü kişilerin hükmün iptalini talep etmesi  307
Süre  307
İnceleyecek mahkeme ve teminat  308
Talebin ön incelemesi  309
Yeniden yargılama veya hükmün iptali  309
İcranın durdurulması  310
DOKUZUNCU KISIM
Çekişmesiz Yargı
Çekişmesiz yargı işleri  311
Görevli mahkeme  314
Çekişmesiz yargı işlerinde yetki  314
Yargılama usulü  315
Mühürleme, deftere geçirme ve yemin tutanağı düzenlenmesi usulü  315
Kararlara karşı başvuru yolları  316
Kararların niteliği  316
ONUNCU KISIM
Geçici Hukukî Korumalar
BİRİNCİ BÖLÜM
İhtiyatî Tedbir
İhtiyatî tedbirin şartları  317
İhtiyatî tedbir talebi  318
İhtiyatî tedbir kararı  319
İhtiyatî tedbirde teminat gösterilmesi  321
İhtiyatî tedbir kararının uygulanması  322
İhtiyatî tedbir kararına karşı itiraz  323
Teminat karşılığı tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılması  324
Durum ve koşulların değişmesi sebebiyle tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılması  325
İhtiyatî tedbiri tamamlayan işlemler  326
Tedbire muhalefetin cezası  327
Tazminat  327
İKİNCİ BÖLÜM
Delil Tespiti ve Diğer Geçici Hukukî Korumalar
Delil tespitinin istenebileceği hâller  329
Görev ve yetki  329
Delil tespiti talebi ve karar  330
Acele hâllerde tespit  330
Delil tespiti kararında uygulanacak hükümler  331
Tutanak ve diğer belgeler  331
Diğer geçici hukukî korumalar  332
ONBİRİNCİ KISIM
Tahkim
Uygulanma alanı  335
Tahkime elverişlilik  335
İtiraz hakkından feragat  336
Tahkimde görevli ve yetkili mahkeme  336
Mahkemenin yardımı  336
Tahkim sözleşmesinin tanımı ve şekli  337
Tahkim itirazı  338
İhtiyatî tedbir ve delil tespiti  338
Hakem sayısı  339
Hakemlerin seçimi  340
Ret sebepleri  341
Hakemin reddi usulü  341
Hakemlerin sorumluluğu  342
Görevin yerine getirilememesi  342
Yeni hakem seçilmesi  343
Hakemin kendi yetkisi hakkında karar vermesi  343
Tarafların eşitliği ve hukukî dinlenilme hakkı  344
Yargılama usulünün belirlenmesi  345
Tahkim yeri  345
Dava tarihi  345
Tahkim süresi  346
Dava ve cevap dilekçesi  346
Duruşma yapılması veya dosya üzerinden inceleme  347
Taraflardan birinin yargılamaya katılmaması  348
Hakem veya hakem kurulunca bilirkişi seçimi  348
Delillerin toplanması  349
Hakem kurulunun karar vermesi  349
Sulh  350
Tahkim yargılamasının sona ermesi  350
Hakem kararının şekli, içeriği ve saklanması  351
Hakem kararının tavzihi, düzeltilmesi ve tamamlanması  352
Tebligat  352
İptal davası  353
Hakem ücreti  354
Yargılama giderleri  355
Avans yatırılması ve giderlerin ödenmesi  356
Yargılamanın iadesi  356
Uygulanmayacak hükümler  357
ONİKİNCİ KISIM
Son Hükümler
Elektronik işlemler  359
Disiplin para cezası  361
Diğer kanunlardaki yargılama usulü ile ilgili hükümler  361
Zaman bakımından uygulanma  362
Yönetmelik  362
Yürürlükten kaldırılan hükümler  362
Ek Madde 1: Parasal sınırların artırılması  363
Yürürlük  365
Yürütme  365
12/1/2011 Tarihli ve 6100 sayılı Kanuna İşlenemeyen Hükümler  366
Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve
Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik  367
Bilirkişilik Kanunu  433
Bilirkişilik Yönetmeliği  441
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu  465
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği  477
Tebligat Kanunu  493
Yargılama Giderleri Tarifeleri  505
Kavramlar Dizini  515
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020