Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
İdare Hukuku Teorik Çalışma Kitabı
Ekim 2017 / 6. Baskı / 797 Syf.
Fiyatı: 67.50 TL
İndirimli: 14.90 TL (%78)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 8. Eylül 2019 89.00 TL -     Sepete Ekle
 7. Eylül 2018 80.50 TL 24.90 TL (%70)Sepete Ekle
 5. Ekim 2015 69.50 TL 9.90 TL (%86)Sepete Ekle
   

İdare Hukuku Teorik Çalışma kitabının amacı; İdare Hukukunun genel esaslarını oluşturan teorik (kuramsal) bilgilerin öğrenilmesine / hatırlanmasına yardımcı olmaktır. Konularına göre "soru–cevap" ekseninde kurgulanan, kuramsal bilgilere yer verilen, ilgili güncel mevzuat ile harmanlanan ve şematik bilgiler de içeren kitap; çok yönlü, özgün, zengin ve yazarın "İdare Hukuku Pratik Çalışma" kitabı ile bütünleyici bir işleve sahiptir.

Konu Başlıkları
İdare Hukukuna Giriş–Temel İlkeler
T.C. İdare Teşkilatı
İdari İşlemler
Kamu Personel Hukuku
Kamu Hizmeti
İdari Sözleşmeler
Kamu İhaleleri
Kamu Malları – Kamulaştırm
İdari Kolluk ve İdari Yaptırımlar
İdarenin Mali Sorumluluğu ve Rücu
Barkod: 9789750245008
Yayın Tarihi: Ekim 2017
Baskı Sayısı:  6
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 797
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
6. Basıya Önsöz  5
Kısaltmalar  33
Bölüm I
İDARE HUKUKUNA GİRİŞ-TEMEL İLKELER
I. İDARE KAVRAMI  35
A.Genel Olarak İdare Kavramı  35
B. Organik Anlamda İdare  36
C. Fonksiyonel (işlevsel) Anlamda İdare  37
D. İdari Fonksiyon Kavramı ve İdarenin Başlıca Görevleri  40
E. İdarenin Halk ve Bireyler ile İlişkisi- İyi Yönetim Hakkı ve Yönetişim  41
II. İDARE HUKUKU  45
A. İdare Hukukunun Tanımı ve Türleri  45
B. İdare Hukuku-İdarenin Hukuku Ayırımı ve İdari Rejim  45
C. İdare Hukukunun Başlıca Ölçütleri  46
D. İdare Hukukunun Başlıca Özellikleri  48
1. Kodifiye (Tedvin) Edilmemiş, Dağınık Bir Hukuk Dalıdır  48
2. İçtihat Hukukudur  48
3. Nispeten Yeni Bir Hukuk Dalıdır  48
4. Statü Hukukudur  48
5. Taraflar Arasında Kamu Yararı ve Kamu Gücünden Kaynaklanan Eşitsizlik Vardır  49
6. İdari Uyuşmazlıklar Kural Olarak İdari Yargıda Çözümlenir  49
E. Avrupa Birliği İdare Hukuku Kavramı ve Milli Hukukun Birlik Hukukuna Uyumlulaştırılması  49
III. İDARE HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER  51
A. Genel Olarak  51
B. İdare Hukuku Yönüyle Hukuk Devleti İlkesinin Kısa Tarihi Gelişimi ve Başlıca Gerekleri  52
1. Kısa Tarihi Gelişim  52
2. Hukuk Devleti İlkesinin Başlıca Gerekleri  53
a. Temel Hak ve Özgürlüklerin Güvence Altına Alınmış Olması  53
b. Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi  54
c. Kanuni İdare (İdarenin Kanuniliği) İlkesi  55
d. Devlet Faaliyetlerinin Belirliliği İlkesi  57
e. Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Hakimlik Teminatı İlkesi  58
f. İdarenin Mâli Sorumluluğu  60
C. İdare Hukuku Yönüyle Sosyal Devlet İlkesi  61
1. Herkese İnsan Haysiyetine Yakışır Asgari Bir Hayat Düzeni Sağlama  62
2. Sosyal Güvenliği Sağlama  62
3. Gelir ve Servet Dağılımındaki Adaletsizlikleri Giderme  62
D. İdare Hukuku Yönüyle Laiklik İlkesini Genel Olarak Açıklayınız  62
1. Batıda Laiklik  62
2. Türkiye'de Laiklik  62
3. Devletin Temel Niteliklerinden Biri Olarak Laikliğin Öğeleri  63
4. İdarede Laiklik  64
5. AİHM’nin Yaklaşımı  64
E. Yetki ve Usulde Paralellik İlkesi  68
F. İdarenin Sürekliliği (Devamlılığı) İlkesi  68
G. İdarenin Tarafsızlığı İlkesi  68
H. Diğer İlkeler  69
IV. İDARE HUKUKUNUN KAYNAKLARI  70
A. Anayasa  71
B. Kanun  71
C. Kanun Hükmünde Olan Kaynaklar  75
1. Eski Kaynaklar  75
a. Kanunu Muvakkatler (=geçici kanunlar)  75
b. Meclis Yorumları  75
2. Yeni Kaynaklar  76
a. Kanun Hükmünde Kararnameler  76
b. Uluslararası Andlaşmalar  81
D. Düzenleyici İdari İşlemler  84
1. İdarenin Düzenleme Yetkisi  84
2. Tüzük  85
3. Yönetmelik  88
4. Tüzük ve Yönetmeliğe İlişkin Ortak Açıklamalar  92
E. Yargısal İçtihatlar  94
F. İdari Teamül ve Tatbikat  95
G. Öğreti (Doktrin)  96
H. İdare Hukukunun Yazılı Olmayan Kaynağı Olarak Hukukun Genel İlkeleri İle Boşluk Doldurma ve Kıyas  96
Bölüm II
T.C. İDARE TEŞKİLÂTI
I. GENEL OLARAK  99
II. KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ  100
III. T.C. İDARİ YAPISI (Şema)  104
IV. İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ  104
A. İdarenin Bütünlüğünü Sağlayan Hukuki Araçlar (şema)  104
B. Hiyerarşi  105
C. İdari Vesayet  108
D. İdari Vesayet ile Hiyerarşi Yetkisi Arasındaki Farklar  110
E. Merkezden Yönetim  111
1. Merkezden Yönetimin Fayda ve Sakıncaları (şema)  112
a. Faydaları  112
aa. Güçlü Bir Devlet Yönetimi Sağlar  112
bb. Hizmetler Daha Az Harcama ile Rasyonel Biçimde Yürütülür  112
cc. Hizmetler Yeknesak Biçimde Yürütülür  112
b. Sakıncaları  112
aa. Bürokrasi ve Kırtasiyeciliğe Yol Açar  112
bb. Hizmetlerin Yerel İhtiyaçlara Göre Yürütülmesi Güçtür  113
cc. Demokratik İlkelere Pek Uygun Değildir  114
2. Yetki Genişliği İlkesi  114
3. Yetki Genişliğinin Yetki Devri ve İmza Devri ile Karşılaştırılması  115
F. Yerinden Yönetim  115
1. Yerinden Yönetimin Uygulanma Biçimleri  116
2. Yerinden Yönetimin Yararları ve Sakıncaları  118
a. Yararları  118
aa. Demokratik İlkelere Uygun Olması  118
bb. Kırtasiyecilik ve Bürokrasiyi Azaltması  118
cc. Hizmetlerin Yerel İhtiyaçlara Uygun Yürütülmesi  118
b. Sakıncaları  118
aa. Ülke Bütünlüğünün ve Birliğinin Bozulması Tehlikesi  118
bb. Partizanca Uygulamalara Yol Açabilme Tehlikesi  118
cc. Hizmetlerin Yeknesak Bir Biçimde Yürütülememesi  119
dd. Mâli Denetimde Güçlükler Yaratması Sorunu  119
V. MERKEZDEN YÖNETİM  119
A. Başkent Örgütü  119
1. Cumhurbaşkanı  119
a. Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri  121
aa. Yasama ile İlgili Olanlar  122
bb. Yürütme ile İlgili Olanlar  122
cc. Yargı ile İlgili Olanlar  123
b. Hukuki Sorumluluk/Sorumsuzluk  123
c. Devlet Denetleme Kurulu  124
2. Başbakan ve Başbakanlığın Görev ve Yetkileri ile Sorumlulukları  125
a. Başbakan  125
b. Başbakan Yardımcılığı  126
3. Bakanlar Kurulunun Görev ve Yetkileri ile Sorumluluğu  127
4. Bakanlıklar  129
a. Bakanlıkların Kurulması, Kaldırılması, Türleri, Yapısı ve İşleyişi  129
b. Bakan Yardımcılığı  132
c. Bakanın Başlıca İdarî Yetkileri ve Sorumluluğu  134
d. Bakanlık Tip Kuruluş Şeması  136
e. Bakanlık Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşları  137
f. Bakanlık Yapı ve İşleyişindeki Değişikliklerle İlgili Bir Örnek: Sağlık Bakanlığı ve Sağlıkta Dönüşüm  140
5. Merkezi İdareye Yardımcı Kurullar  142
a. Merkezi İdareye Yardımcı Kurulların Ortak Yanları  142
b. Danıştay  143
aa. Danıştay’ın İdari Fonksiyonu ve Örgüt Yapısı (şema)  143
bb. Danıştay'ın Danışma Kararları  145
cc. Danıştay'ın İnceleme Kararları  149
dd. Danıştay’ın Diğer İdari Kararları  149
c. Sayıştay  150
aa. Sayıştay’ın Türk İdare Teşkilatındaki Yeri ve Yapısı  150
bb. Sayıştay’ın Görevleri ve Yetkileri  152
aaa. Görevleri  152
bbb. Yetkileri  153
d. Milli Güvenlik Kurulu  153
B. Taşra Örgütü  155
1. Merkezi İdarenin Taşra Örgütü Kavramı  155
2. Merkezi İdarenin Taşra Örgütlenmesinde Valiler ile Görev ve Yetkileri Hakkında Bilgi Veriniz  156
a. Görev ve Yetkileri  156
b. Valinin Adli Kuruluşlar ile Olan İlişkileri  158
c. Valinin Kolluk Kuvvetleri ve Askeri Makamlar ile Olan İlişkileri  158
3. İl İdare Kurulunun Oluşumu ve Görevlerini, İl İdare Şube Başkanları Hakkında Bilgi Vererek Açıklayınız  160
4. İlçe Yönetimi ve Kaymakam Hakkında Bilgi Veriniz  161
5. Vali ve Kaymakamların Görev ve Yetkileri Yönünden Karşılaştırılması  162
C. T.C. İdari Teşkilâtındaki Bölgesel Örgütler  163
1. Taşradaki Bölge Kuruluşları  163
2. Bölge Valiliği  163
3. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği  163
4. Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (GAP İdaresi)  164
VIII. YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI  164
A. Yerinden Yönetimin Fayda ve Sakıncaları (şema)  164
B. Subsidiarite (Subsidiarité, Hizmette Yerellik, İkincillik) İlkesinin Tanımı-Sınırları ve Dayanışma İlkesi Ne Demektir?  164
C. Mahalli İdareler  166
1. Belediyeler  167
a. Belediyelerin Kurulması  167
b. Belediye Sınırları  168
c. Mahalle  168
d. Belediyelerin Başlıca Görevleri  169
e. Belediyelerin Başlıca Yetkileri  171
f. Belediye İdaresinin Organları (şema)  174
2. Belediye Meclisi  174
a. Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri  174
b. Belediye Meclisi Üye Sayısının Belirlenmesi  175
c. Belediye Meclisi Toplantılarının Yeri, Zamanı ve Gündemin Belirlenmesi  176
d. Belediye Meclisinin Toplantı ve Karar Nisabı  177
e. Belediye Meclisi Kararlarının Kesinleşmesi (şema)  178
f. Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları  179
aa. Soru  179
bb. Genel Görüşme  179
cc. Yetersizlik Kararı  180
dd. Gensoru  180
ee. Faaliyet Raporu  180
g. Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin Görüşmelere Katılamayacağı Haller  180
h. Meclis Üyeliğinin Sona Ermesi Halleri  180
ı. Belediye Meclisinin Feshini Gerektiren Durumlar  181
i. Boşalan Meclisin Görevinin Yerine Getirilmesi  181
3. Belediye Encümeni  182
a. Belediye Encümeninin Oluşumu  182
b. Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri  182
c. Belediye Encümeninin Toplantı ve Karar Nisabı  183
4. Belediye Başkanı  183
a. Belediye Başkanının Seçimi ve Belediye Başkanlığı Görevi ile Bağdaşmayan İşler  183
b. Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri  183
c. Belediye Başkanına Vekâlet  184
d. Belediye Başkanlığını Sona Erdiren Haller  184
e. Belediye Başkanlığının Boşalması Halinde Yapılacak İşlemler  185
f. Belediye Başkanı Görevlendirilmesi  186
g. Belediye Başkanının Görevden Uzaklaştırılması  186
h. Belediye Hizmetlerindeki Aksamanın Giderilmesi  187
ı. Zabıtanın Görev ve Yetkileri  188
i. Belediye Denetiminin Kapsamı ve Türleri  188
j. Belediye İdaresinin Gelirleri  188
k. Belediye İdaresinin Giderleri  189
l. Belediye Bütçesi  189
m. Belediyelerin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarındaki Görev ve Yetkileri  190
n. Belediyelerin Yurt Dışı İlişkileri  193
o. Belediye Tasarrufundaki Yerler Hakkında Bilgi Veriniz  193
ö. Belde Adı Değiştirme ile Ad Verme, Tanıtıcı Amblem ve Flama Kullanımı  194
p. Belediye Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi  194
5. Büyükşehir Belediyesi  195
a. Büyükşehir Belediyesi  195
b. Büyükşehir Belediyesinin Kurulması ve Sınırlarının Belirlenmesi ile On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulmasına İlişkin Kanun (6360 s. Kanun) ve Getirdikleri  195
c. Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında Uygulanmayan Kanunlar  198
d. Belediye Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi Kanunu Arasındaki Hukuki İlişki  198
e. Büyükşehir Belediyesinin Görev ve Sorumluluklarını  199
f. Büyükşehir Belediyesinin Şirket Kurması  201
g. Büyükşehir Belediyesinin Yetkileri ve İmtiyazları  201
h. Büyükşehir Belediyesinin İmar Denetim Yetkisi  201
ı. İlçe Belediyelerinin Görev ve Yetkileri  202
i. Belediyelerarası Hizmet İlişkileri ve Koordinasyon  202
l. Büyükşehir Belediye Meclisinin Toplanma Zamanı  203
m. Büyükşehir Belediye Meclisi Kararlarının Kesinleşmesi  204
n. Büyükşehir Belediye Encümeni  204
o. Büyükşehir Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri  205
s. Büyükşehir Belediye Başkanlığının Sona Ermesi  205
ş. Büyükşehir Belediyesi Personelinin Atanması  206
t. Büyükşehir Belediyesinin Gelirleri  206
u. Büyükşehir Belediyesinin Giderleri  207
ü. Büyükşehir Belediye Bütçesinin Kabulü  207
6. İl Özel İdaresi  208
a. İl Özel İdaresini Tanımı, Kurulması ve Görev Alanının Belirlenmesi  208
b. İl Özel İdaresinin Genel Yapısı ve İdari Teşkilâtımızdaki Yeri  209
c. İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları  210
d. İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları  211
e. İl Özel İdaresinin Organları (şema)  212
aa. İl Genel Meclisi  213
aaa. İl Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri  213
bbb. İl Genel Meclisinin Oluşumu, Meclis Başkanlık Divanı Seçimi ve Oluşumu  213
ccc. İl Genel Meclisinin Toplantı Zamanı, Gündemin Belirlenmesi, Toplantı ve Karar Nisabı  214
ddd. İl Genel Meclisinde Başkan ve Meclis Üyelerinin Görüşmelere Katılamayacağı Durumlar ile Meclisi Üyelerinin Yükümlülükleri ve Meclis Üyeliğinin Sona Ermesi  216
eee. İl Genel Meclisi Kararlarının Kesinleşmesi  216
fff. İl Genel Meclisinin Feshini Gerektiren Haller  217
ggg. İl Genel Meclisin Boşalması Durumunda Ona Ait Görevlerin Yerine Getirilmesi  217
hhh. İl Genel Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları  217
bb. İl Encümeni  218
aaa. İl Encümeninin Oluşumunu, Görev ve Yetkileri  218
bbb. İl Encümeninin Gündemi, Toplantı Zamanı ve Karar Nisabı  218
cc. Vali  219
f. İl Özel İdaresi Organlarının Görevden Uzaklaştırılması  219
g. İl Özel İdaresi Teşkilâtı ve Personel İstihdamı  220
h. İl Özel İdareleri Üzerindeki Denetiminin Amacı, Kapsamı ve Türleri  220
ı. İl Özel İdaresince Yürütülmesi Gereken Hizmetlerde Aksama  221
i. İl Özel İdaresinin Gelir ve Giderleri  222
j. İl Özel İdaresi Bütçesi, Hazırlanması ve Kabulü  222
k. İl Özel İdaresince Uygulanacak İdari Yaptırımlar ve Yetkili Makam  223
7. Köy İdaresi  223
a. Köy İdaresinin Organları  223
b. Köy İdaresinin Kurulması ve Hukuki Rejiminin Genel Esasları  224
c. Köy İdaresinin İşleri-Görevleri  225
d. Köy Muhtarının Seçimi, Görevleri ve Organlık Sıfatının Kaybı  225
e. Köy Derneğinin Görevleri  226
f. İhtiyar Meclisinin Seçimi ve Görevleri  227
8. Mahalli İdare Birlikleri  227
D. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları  229
1. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşlarının Ortaya Çıkışı ve Genel Özellikleri  229
2. Kamu Kurumunu Kamu İdaresinden Ayıran Hususlar  230
3. Kamu Kurumlarının Ortak Nitelikleri  231
4. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşlarının Ortak Özellikleri  231
5. Üniversiteler  231
a. Yükseköğretim, Üniversite, Fakülte, Bölüm ve Benzer Kavramlar  232
b. Yükseköğretim Kurulu’nun Hukuki Statüsü, Oluşumu ve Görevleri  233
c. Üniversitelerarası Kurul’un Yapısı ve Görevleri  234
d. Üniversite Organları  235
aa. Rektör  235
bb. Senato  236
cc. Üniversite Yönetim Kurulu  237
e. Fakülte Organları  237
aa. Dekan  238
bb. Fakülte Kurulu  238
cc. Fakülte Yönetim Kurulu  239
f. Vakıf Üniversiteleri  239
6. Kamu İktisadi Teşebbüsleri  243
a. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Hukuki Rejimini Genel Olarak Açıklayınız  243
b. İktisadi Devlet Teşekkülleri (İDT)  244
c. Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK)  245
d. Müessese, Bağlı Ortaklık ve İştirak Kavramları  246
aa. Müessese  246
bb. Bağlı Ortaklık  246
cc. İştirak  246
e. KİT’lerin Organları  247
f. KİT Personeli  247
g. KİT’lerin Denetimi  250
h. Özelleştirme, Özelleştirme Yöntemleri ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı  250
7. Belediye İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Bilgi Veriniz.  252
8. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Ortak Özellikleri Nelerdir?  254
E. Bağımsız İdari Otoriteler  255
1. Bağımsız İdari Otoriteler (BİO- Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar)  255
2. Bağımsız İdari Otoritelerin (BİO) Başlıca Özellikleri  258
3. BİO’ların Sahip Olduğu Başlıca Yetkiler Nelerdir?  260
a. Araştırma ve Soruşturma Yapma Yetkisi  260
b. Düzenleme ve Kural Koyma Yetkisi  260
c. Görüş Bildirme ve Öneri Yetkisi  260
d. Bireysel Önlemler Alma Yetkisi  260
e. Uyarı ve Emir Verme Yetkisi  261
f. Yaptırım Uygulama Yetkisi  261
4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu  261
5. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu  262
6. Rekabet Kurumu  263
7. Sermaye Piyasası Kurulu  263
8. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (eski ismi Telekomünikasyon Kurumu)  265
9. Şeker Kurumu  266
10. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu  266
11. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu  267
12. Kamu İhale Kurumu  268
Bölüm III
İDARİ İŞLEMLER
I. GENEL BİLGİLER  271
A. Tanımı ve Unsurları  271
B. İdari İşlemin Özellikleri  273
C. İdari İşlemler ile İdari Eylemler Arasındaki Başlıca Farklar Nelerdir?  276
D. İdarenin İrade Açıklamaları (şema)  277
E. İdari İşlemin Unsurları (şema)  278
II. İDARİ İŞLEMLERİN UNSURLARI  278
A. İdari İşlemin Yetki Unsurunu Açıklayınız  278
1. Yetki Devri ile İmza Yetkisinin Tanınması Arasındaki Farklar  285
2. Yetki Kurallarına Aykırılığın Yaptırımları  286
a. Fonksiyon Gaspı  286
b. Yetki Gaspı  286
c. Yetki Tecavüzü  287
B. İdari İşlemin Şekil Unsurunu Açıklayınız  287
1. İdari Usûl  288
2. Belli Başlı Şekil Kuralları  288
3. Şekil Kurallarına Aykırılığın Yaptırımları  289
C. İdari İşlemin Sebep Unsurunu Açıklayınız  291
1. İdari İşlemlerde Sebep  291
2. İdarenin Takdir Yetkisi-Bağlı Yetki  291
a. Tanımı  291
b. Önemi ve Gerekliliği  293
c. Sınırları  293
d. İdari İşlemin Unsurları ve Takdir Yetkisi  294
3. İdari İşlemin Sebep Unsurunun Öğrenilmesinde Bilgi Edinme Hakkı ve Sınırları  294
a. Bilgi ve Belge Kavramı  295
b. Bilgi veya Belgelere Erişim Usulü  295
c. Kimler Bilgi Edinme Hakkına Sahiptir?  296
d. Sınırları  296
aa. Yargı Denetimi Dışında Kalan İşlemler  296
bb. Devlet Sırrına İlişkin Bilgi veya Belgeler  297
cc. Ülkenin Ekonomik Çıkarlarına İlişkin Bilgi veya Belgeler  297
dd. İstihbarata İlişkin Bilgi veya Belgeler  297
ee. İdarî Soruşturmaya İlişkin Bilgi veya Belgeler  297
ff. Adlî Soruşturma ve Kovuşturmaya İlişkin Bilgi veya Belgeler  297
gg. Özel Hayatın Gizliliği  298
hh. Haberleşmenin Gizliliği  298
ıı. Ticarî Sır  298
ii. Fikir ve Sanat Eserleri  298
jj. Kurum içi düzenlemeler  298
kk. Kurum İçi Görüş, Bilgi Notu ve Tavsiyeler  298
ll. Tavsiye ve Mütalaa Talepleri  298
e. Bilgi veya Belgeye Erişim Süreleri  299
f. İtiraz Usulü  299
4. Sınav Not Değerlendirmelerinin Hukuki Yönü Hakkında Bilgi Veriniz  299
5. Sebep Unsuruna Aykırılığın Yaptırımları  301
D. İdari İşlemin Konu Unsurunu Açıklayınız  302
E. İdari İşlemin Amaç Unsurunu Açıklayınız  303
F. İdari İşlemin Unsurlarının Denetimi  305
III. İDARİ İŞLEMLERİN MUHTELİF YÖNLERDEN SINIFLANDIRILMASI (Şema)  307
A. Düzenleyici İşlem Nedir? Açıklayınız  308
B. Düzenleyici İşlemler ile Genel Kararlar Arasındaki Farkları Sıralayınız  309
C. Birel İşlem Nedir? Türleri Nelerdir?  310
D. Düzenleyici İşlem-Birel İşlem Arasındaki Başlıca Farklar  310
E. İdari İşlemlerin İradenin Açıklanması Bakımından Sınıflandırılması  311
1. Tek Yanlı İşlemler  311
a. Tek İradeli İşlemler  311
b. Çok İradeli İşlemler  311
aa. Kolektif İşlemler  311
bb. Birleşme İşlemler  312
2. İki Yanlı İşlemler  312
3. Zincir İşlem Nedir?  312
4. Ayrılabilir İşlem Nedir?  313
F. İptal Davasına Konu Olup Olmama Bakımından İdari İşlemler  315
1. İptal Davasına Konu Olmayan İdari İşlemler  315
a. Yok İşlemler  315
b. Adli Yargının Görev Alanına Alınmış İşlemler  315
c. Yargısal Dokunulmazlık Tanınan İşlemler  315
d. İcrai Olmayan İşlemler  316
2. İptal Davasına Konu Olan İşlemler (İcrai İşlemler)  317
G. Otomatik İdari İşlemler  318
H. Verilerin Korunması  319
1. Otomatik Bilgi İşleme Konu Teşkil Eden Kişisel Nitelikteki Veriler  319
2. Özellikli Veri Kategorileri  319
3. Verilerin Güvenliği  319
4. İlgili Kişi Hakkındaki Ek Güvenceler  319
5. Daha Geniş Koruma  320
6. Verilerin Sınır Ötesi Akımı  320
I. İdari İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi Hakkında Bilgi Veriniz  320
İ. İdari Kararlar Nasıl Uygulanır?  320
J. İdari Kararları Yargısal Kararlar ile Karşılaştırınız  321
K. İdari Kararlardaki Başlıca Sakatlıklar  322
1. Hata  322
2. İlgilinin Hilesi  322
L. Kazanılmış Hak  323
M. Müesses Durum  328
N. Haklı Beklenti  329
O. İdari İşlemleri Sona Erdiren Sebepler  330
1. İdari Kararı Alan Makamın İradesine Bağlı Olmayan Nedenler  330
a. Hukuki Nedenler  330
b. Fiili Nedenler  330
c. İdari Kararın Kendiliğinden Ortadan Kalkması  330
2. İdari Kararı Alan Makamın İradesine Bağlı Nedenler  330
a. Geri Alma  330
b. Değiştirme  332
c. Kaldırma  333
d. Düzeltme  333
Ö. İdari İtiraz Nedir? Hukuki Sonuçlarını Açıklayınız  333
Bölüm IV
KAMU PERSONEL HUKUKU
I. KAMU PERSONEL TÜRLERİNDEN BAZILARI (Şema)  337
II. KAMU PERSONEL TÜRLERİ VE MEMUR KAVRAMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI  337
A. Sözleşmeli Personel  337
B. Geçici Personel  338
C. Mükellefler  339
D. Fahri Ajanlar  340
E. “Diğer Kamu Görevlileri” Kavramı  340
III. MEMUR KAVRAMININ UNSURLARI  343
A. Genel İdare Esaslarına Tâbi Kamu Hizmeti Kriteri  344
B. Kamu Hizmetinin Gerektirdiği Asli ve Sürekli Görevleri Yürütme Kriteri  345
C. İstihdam Edilen Yer Kriteri  345
D. Atama Kriteri  346
E. Kadro Kriteri  346
F. Aylık Tahsisi Kriteri  347
G. Hiyerarşi Kriteri  347
IV. DEVLET MEMURİYETİNE GİRİŞTE ARANAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR NELERDİR?  349
A. Genel Koşullar  349
1. Vatandaşlık  349
2. Mahkûmiyet (Olumsuz Koşul)  350
3. Yaş  355
4. Askerlik  356
5. Öğrenim Koşulu  357
6. Sağlık  358
7. Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak  358
8. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması Yapılmış Olmak  358
B. Özel Koşullar  359
V. MEMURLUK MESLEĞİNİN TEMEL İLKELERİ  361
A. Sınıflandırma İlkesi Nedir? Açıklayınız  361
1. Kadro Sınıflandırması  363
2. Rütbe Sınıflandırması  363
3. DMK’da Öngörülen Hizmet Sınıfları (DMK. md. 36) (şema)  364
a. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı  364
b. Teknik Hizmetler Sınıfı  364
c. Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı  365
d. Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı  365
e. Avukatlık Hizmetleri Sınıfı  365
f. Din Hizmetleri Sınıfı  365
g. Emniyet Hizmetleri Sınıfı  365
h. Jandarma Hizmetleri Sınıfı  365
ı. Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı  365
i. Yardımcı Hizmetler Sınıfı  365
j. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı  366
k. Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı  366
4. Sınıflandırmanın Yarar ve Sakıncaları  366
B. Liyakat Nedir? Liyakat Sisteminin Temel İlkelerini Açıklayınız  366
C. Kayırma ve Liyakat Sistemi Arasındaki Farkları Belirtiniz  368
D. Kariyer İlkesi Hakkında Bilgi Veriniz  368
VI. MEMURİYETE GİRİŞTE HÂKİM OLAN TEMEL İLKELER NELERDİR?  369
A. Serbestlik İlkesi  369
B. Eşitlik İlkesi  369
C. Görevin Gerektirdiği Niteliklerden Başka Nitelik Aranmaması İlkesi  370
VII. MEMURLUĞA ALINMA USULÜ OLARAK SINAV YÖNTEMİ HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  371
VIII. ATAMALARDA GÖREV YERİNE HAREKET VE İŞE BAŞLAMA SÜRESİ, İŞE BAŞLAMAMA HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER  372
IX. ADAY MEMURİYET  373
A. Adaylığa Kabul ve Aday Memurların Yetiştirilmesi  373
B. Aday Memuriyetin Sona Erme Sebepleri  374
C. Asli Memuriyete Atama Hakkında Bilgi Veriniz  376
X. İSTİSNAİ MEMURLUK HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  378
XI. DEVLET MEMURLARININ ÖDEV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ AÇIKLAYINIZ  381
A. Anayasaya ve Devlete Bağlılık  381
B. Tarafsızlık  381
C. Emirlere Uyma ve Hukuka Aykırı Emir  381
D. İşbaşında Bulunma ve Çalışma Saatlerine Riayet  382
E. Mal Bildiriminde Bulunma  383
F. Uyumlu Giyinme  383
G. Resmi Belge, Araç ve Gereçleri İade  384
H. Davranış ve İşbirliği  384
I. Basına Bilgi veya Demeç Verme Yasağı  384
XII. DEVLET MEMURLARININ HAKLARI  385
A. İzin Hakkı  386
1. Yıllık İzin ve Kullanılmasını Açıklayınız  386
2. Mazeret İzni Nedir? Hangi Hallerde Verilir?  387
3. Hastalık ve Refakat İzni Nedir? Süresi Ne Kadardır?  389
4. Aylıksız İzin Nedir? Hangi Hallerde Verilir?  390
B. Güvenlik, Uygulamayı İsteme ve Hizmet Hakkı (DMK md. 18)  391
C. İlerleme ve Yükselme Hakkı (DMK md. 64, 68)  392
D. Müracaat, Şikâyet ve Dava Açma Hakkı (DMK md. 21)  392
E. Sendika Kurma Hakkı (DMK md. 22)  393
1. Amacı ve Fikri Dayanakları  393
2. Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile Getirilen Başlıca Önemli Yenilikler  394
3. Hizmet Kolları  396
4. Sendika ve Konfederasyonların Kurulması ve Organları  397
5. Sendikaya Üyelik ve Üyeliğin Sona Ermesi  397
6. Sendika Üyelerinin ve Yöneticilerinin Güvencesi  398
7. Kamu Personeli Danışma Kurulu  399
8. Uyuşmazlıkların Çözümü  399
9. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu  399
F. Koğuşturma ve Yargılamada Özel Kurallara Tâbi Olma Hakkı  400
G. İftiralara Kaşı Korunma Hakkı (DMK md. 25)  400
H. Mâli ve Sosyal Haklar (DMK md. 19, 146 vd.)  402
1. Aylık Hakkı  402
a. Tek Ücret  403
b. Ücretlerde Açıklık İlkesi  404
c. Ücretlerde Denklik İlkesi  404
d. Gösterge Tablosu  405
e. Değişen Katsayı  405
f. Ek Gösterge, Taban Aylığı, Kıdem Aylığı  406
2. Yan Ödemeler, Zam ve Tazminatlar  406
3. Yolluk Hakkı  407
4. Sosyal Haklar ve Yardımlar  407
5. İstifa Hakkı  410
XIII. MEMURLAR İÇİN KONAN YASAKLAR NELERDİR? AÇIKLAYINIZ  411
A. Başka Görev Alma Yasağı  411
B. Siyasi Partilere Girme Yasağı  411
C. Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı  412
D. Dernek Kurma ve Derneklere Üye Olma Yasağı  412
E. Ayrıldığı Kuruma Karşı Görev Alma Yasağı  412
F. Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı  413
G. Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı  413
1. Ticaret Yapma Yasağı  413
2. Memurun Ticari Şirketlere Ortaklığı  415
H. Grev Yasağı (md. 27)  417
I. Denetimindeki Teşebbüsten Menfaat Sağlama Yasağı  417
İ. Memurun Özel Hayatıyla İlgili Diğer Mâli Sınırlamalar ve Hediyelerin Durumu  417
XIV. KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU  419
A. Kamu Görevlileri Etik Kurulunun Yapısı  419
B. Kamu Görevlileri Etik Kurulu Tarafından Gerçekleştirilen Denetim  420
XV. MEMUR HUKUKUNDA ALT DERECELERE VE İDARİ GÖREVLERE ATAMA HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  420
XVI. MEMURLARIN KARŞILIKLI OLARAK YER DEĞİŞTİRME (BECAYİŞ), KURUMLARARASI ATAMA, MEMURLUKTAN ÇEKİLENLERİN YENİDEN ATANMASI VE EMEKLİLERİN YENİDEN HİZMETE ALINMASI İÇİN YAPILAN ATAMA KONUSUNDA BİLGİ VERİNİZ  422
A. Becayiş  422
B. Kurumlararası Atama  423
C. Kurum İçi Naklen Atama  423
D. Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Atanmaları  424
XVII. YER DEĞİŞTİRME (NAKİL) KAVRAMININ BENZER MÜESSESELERLE KARŞILAŞTIRILMASI  424
XVIII. YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAŞLICA HUSUSLAR NELERDİR?  427
A. Hizmetin Gereği Olarak Yapılabilecek Yer Değiştirmeler  427
B. Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek Yer Değiştirmeler  428
1. Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği  429
2. Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği  430
3. Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği  433
4. Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği  433
5. Nakilde Çocukların Öğrenim Durumu  434
XIX. MEMURLARIN İLERLEMESİ  434
A. Kademe ve Kademe İlerlemesini Açıklayınız  435
B. Derece Yükselmesinin Usul ve Şartları Nelerdir?  436
XX. MEMUR BİLGİ SİSTEMİ, ÖZLÜK DOSYASI HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  437
XXI. BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ VE ÖDÜL HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  438
XXII. “KAMU PERSONELİ BİLGİ SİSTEMİ” HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  438
XXIII. KURUMLARARASI GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRMENİN KOŞULLARINI AÇIKLAYINIZ  439
XXIV. MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ AÇIKLAYINIZ  440
XXV. DEVLET MEMURİYETİ VE DİSİPLİN REJİMİ  441
A. Disiplin Nedir?  441
B. Disiplin Hukukuna Hâkim Olan Başlıca İlkeler Hangileridir?  441
C. Devlet Memurları Kanunundaki Disiplin Suç ve Cezaları  446
1. Uyarma  447
2. Kınama  447
3. Aylıktan Kesme  447
4. Kademe İlerlemesinin Durdurulması  448
5. Devlet Memurluğundan Çıkarma  448
D. Disiplin Suçlarında Kıyas Mümkün müdür? Açıklayınız  449
E. Soruşturmaya Başlanması ve Soruşturma Emri Hakkında Bilgi Veriniz  450
1. Soruşturmaya Başlanması  450
2. Soruşturma Emri  451
F. Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar Hangileridir?  453
G. Disiplin Cezalarının Uygulanması  454
H. Disiplin Soruşturmalarında Zamanaşımı Hakkında Bilgi Veriniz  454
I. Disiplin Cezalarına İtiraz Nasıldır?  454
İ. Cezai Kovuşturma ile Disiplin Kovuşturmasının Bir Arada Yürütülmesi Hakkında Bilgi Veriniz.  455
XXVI. 4483 S. MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA KOVUŞTURMANIN YÜRÜYÜŞÜ  457
A. İzin Safhası  457
1. Olayın Yetkili Mercie İletilmesi  457
2. İzin Vermeye Yetkili Merciler  458
3. İşleme Konulmayacak İhbar ve Şikâyetler  459
B. Ön İnceleme Safhası  459
1. Ön İnceleme Yapmaya Yetkili Makam  459
2. Ön İnceleme Yapanların Yetkisi ve Rapor  460
3. Süre  460
4. Soruşturma İzninin Kapsamı  461
5. Soruşturma İzninin Gönderileceği Merci  461
C. 4483 Sayılı Kanun Kapsamında İtiraz Usûlü  462
XXVII. MEMURLUK STATÜSÜNDE KISINTI YAPAN HALLER  465
A. Kadro Açığı  465
B. Görevden Uzaklaştırma  467
1. Görevden Uzaklaştırma Tedbirinin Uygulanacağı Haller  468
a. Disiplin Soruşturması Nedeniyle  468
b. Ceza Kovuşturması Nedeniyle  469
2. Görevden Uzaklaştırmada Yetkili Makamlar  469
a. DMK’daki Durum  469
aa. Atamaya Yetkili Amirler  469
bb. Bakanlık ve Genel Müdürlük Müfettişleri  470
cc. Valiler  470
dd. Kaymakamlar  470
b. Özel Düzenlemelerdeki Durum  470
3. Görevden Uzaklaştırılan Memurun Hak ve Yükümlülükleri  470
4. Memurun Göreve Başlatılmasının Zorunlu Olduğu Hallerde Açıkta Geçen Sürelerin Değerlendirilmesi Nasıldır? Açıklayınız  471
5. Görevden Uzaklaştırma Tedbirinin Kaldırılması  472
a. Göreve Başlatmanın Zorunlu Olduğu Haller Hangileridir?  472
b. Görevden Uzaklaştırmanın Süresi ve İtiraz  473
6. Görevden Uzaklaştırma Tedbirinde Amirin Sorumluluğu  474
XXVIII. MEMURİYETİN SONA ERMESİ  475
A. Memuriyetin Doğal Olarak Sona Ermesi  476
B. Çekilme (İstifa) Nedir? Hukuki Sonuçlarını Açıklayınız  476
C. Çekilmiş Sayılma (Müstafi Addedilme) Nedir?  478
D. Memurluktan Çıkarılma (İhraç) Nedir? Hukuki Sonuçları Nelerdir?  480
E. Koşullarda Eksiklik Nedir? Hukuki Sonuçları Nelerdir?  480
F. Bağdaşmazlık Nedir? Hukuki Sonuçları Nelerdir?  482
G. Memurların Emekliliği  482
Bölüm V
KAMU HİZMETİ
I. KAMU HİZMETİ KAVRAMI VE UNSURLARI  483
II. KAMU HİZMETLERİNİN KURULMASI, DEĞİŞTİRİLMESİ, KALDIRILMASI  484
III. KAMU HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE HÂKİM BAŞLICA İLKELER  486
A. Süreklilik ve Düzenlilik  486
B. Değişkenlik-Uyarlanma  486
C. Nesnellik ve Eşitlik  487
D. Kamu Hizmetinin Meccaniliği (Bedelsizliği)  487
E. Yeni Kamu Hizmeti İlkeleri  488
IV. KAMU HİZMETİNİN TÜRLERİ  488
A. Tekelli-Tekelsiz Kamu Hizmetleri  488
B. Yürütüldükleri Alana Göre Kamu Hizmetleri  489
C. Yararlanma Biçimlerine Göre Kamu Hizmetleri  489
D. Konularına Göre Kamu Hizmetleri  489
1. İdari Kamu Hizmetleri  489
2. İktisadi Kamu Hizmetleri  489
3. Sosyal Kamu Hizmetleri  489
4. Bilimsel-Kültürel ve Teknik Kamu Hizmetleri  490
V. VİRTÜEL (OLASI) KAMU HİZMETİ KAVRAMI  490
VI. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU KAMU HİZMETLERİ REJİMİ VE TÜRK HUKUKU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: EVRENSEL HİZMET KAVRAMI  491
VII. KAMU HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLME BİÇİMLERİ  495
A. Kamu Hizmetlerinin Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Yürütülmesi  495
1. Emanet Usulü  495
2. Kamu Kurumu Usulü  496
B. Kamu Hizmetlerinin Özel Kişiler Tarafından Yürütülmesi  496
1. Kamuya Yararlı Faaliyette Bulunan Özel Kişiler  496
2. Müşterek Emanet Usulü  497
3. İltizam Usulü  497
4. Ruhsat Usulü  497
5. İmtiyaz Usulü  498
6. Yap-İşlet-Devret Usulü  499
7. Yap-İşlet Usulü  503
8. Kamu-Özel Ortaklığı Usulü  504
VIII. KAMU HİZMETİ ETKİNLİĞİ OLARAK KAMUYA YARARLI FAALİYETLERİ ÖZENDİRME VE DESTEKLEME  504
IX. ÖZEL KİŞİLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİ MÜMKÜN OLMAYAN KAMU HİZMETLERİ  504
X. KÜLTÜREL KAMU HİZMETİ OLARAK “KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI”  505
A. Sit Kavramı ve Türleri  505
1. Doğal Sit  506
2. Kentsel Sit ve Sınırlarının Belirlenmesi  510
3. Tarihi Sit  512
4. Arkeolojik Sit  512
5. Diğer Sit Türleri  513
B. “Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıkları” Kavramı  514
C. “Somut Olmayan Kültürel Miras” Kavramı  519
Bölüm VI
İDARENİN SÖZLEŞMELERİ
I. İDARİ SÖZLEŞMELERİN TANIMI VE ÖLÇÜTLERİ  524
II. İDARENİN ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA ÖRNEKLERLE BİLGİ VERİNİZ  525
A. Elektrik Üretimi, İletimi ve Dağıtımı  526
B. Otoyollar  527
C. Yap-İşlet-Devret Sözleşmeleri  527
D. Yap-İşlet Sözleşmesi  530
III. İDARİ SÖZLEŞME TÜRLERİNDEN BAZI ÖRNEKLER VE AÇIKLAMALAR  531
A. Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmesi  531
1. İmtiyaz Sözleşmesinin Ayırıcı Unsurları  531
2. İmtiyazcı Sıfatına Sahip Olabilecekler  534
3. İmtiyaz Sözleşmelerinde Tarafların Hak ve Yükümlülükleri  535
a. İmtiyazcının Hak ve Yükümlülükleri  535
aa. İmtiyazcının Hakları  535
bb. İmtiyazcının Yükümlülükleri  536
b. İmtiyaz Veren İdarenin Yetkileri  537
aa. Denetim ve Yaptırım Uygulama Yetkisi  537
bb. Tek Yanlı Değişiklik Yapma Yetkisi  537
cc. Rachat ya da İmtiyazın Satın Alınması  538
4. İmtiyaz Sözleşmelerinin Sona Ermesi  538
a. İmtiyaz Sözleşmesinin Sona Erme Nedenleri  538
aa. Sürenin Dolması  538
bb. İmtiyazın Düşürülmesi  538
cc. Kamu Yararına Fesih  538
dd. Akdi Geri Satın Alma Yolu (Rachat)  538
ee. Karşılıklı Anlaşmayla Fesih  539
b. İmtiyaz Sözleşmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Yargısal Denetimi  539
c. İmtiyaz Sonunda Malların Paylaşımı  540
B. Mali İltizam Sözleşmeleri  541
C. Kamu İstikraz Sözleşmesi  541
D. Müşterek Emanet  541
E. Yeraltı ve Yerüstü Servetlerine İlişkin İşletme Sözleşmeleri  542
F. Orman İşletme Sözleşmeleri  542
G. İdari Hizmet Sözleşmeleri  542
IV. İDARİ SÖZLEŞMELERDE TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI  543
A. Özel Kişinin Hak ve Borçları  543
1. Özel Kişinin Hakları  543
a. Genel Olarak  543
b. İdari Sözleşmelerde Malî Dengenin Korunması  544
aa. Fait du Prince (Bey’in Eylemi/Egemen Olgusu/Kamu Gücünün İşlem ve Davranışı) Kuramı  545
bb. Öngörülemezlik (Imprevision) Kuramı  545
cc. Öngörülemezlik (Imprevizyon) Kuramının Uygulanabilmesinin Şartları  545
dd. “Fait du prince” ve Öngörülmezlik Kuramları Arasındaki Farklar ve Benzerlikler  546
2. Özel Kişinin Borçları (Yükümlülükleri)  546
B. İdarenin Yetki ve Yükümlülükleri  547
V. İDARİ SÖZLEŞMELERİN SONA ERMESİ  549
A. Süresinden Önce Sona Erme  549
1. Tarafların Anlaşması İle Fesih  549
2. İdare Tarafından Sözleşmenin Feshi  549
3. Sözleşmenin Mahkeme Tarafından Feshi  550
B. Olağan Sona Erme  550
VI. İDARİ SÖZLEŞMELER İLE İDARENİN ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ ARASINDAKİ FARKLAR  550
VII. İDARİ SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLI UYUŞMAZLIKLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI  550
A. Sözleşmeden Ayrılabilir İşlemlerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar  551
B. Sözleşmeden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar  552
1. İdari Sözleşmelerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Dava Türleri  552
2. Alternatif Bir Çözüm Yolu Olarak Tahkim  553
3. Alternatif Bir Çözüm Yolu Olarak Arabuluculuk ve İdari Uyuşmazlıklarda Uygulanması  554
Bölüm VII
KAMU İHALELERİ
I. KAMU İHALE SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI NELERDİR?  557
II. KAMU İHALE KANUNU UYGULAMASIYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR  559
III. İHALE AŞAMALARI (Şema)  560
IV. KAMU İHALELERİNE HÂKİM TEMEL İLKELER  560
V. 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE USÛLLERİ VE İHALE SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI  565
A. İhale Usûlleri  565
1. Açık İhale Usulü  565
2. Belli İstekliler Arasında İhale Usulü  565
3. Pazarlık Usulü  565
B. İhale Süreci Akış Seması  568
VI. İHALE KOMİSYONUNUN YAPISI VE GÖREVLERİ  573
VII. “EŞİK DEĞER” VE “YAKLAŞIK MALİYET” KAVRAMLARINI BELİRTİNİZ  573
VIII. İHALELERDE ÖDENEK KONUSUNDA BİLGİ VERİNİZ  575
IX. İHALEYE KATILIMDA BAŞLICA YETERLİK KURALLARI  576
A. Ekonomik ve Malî Yeterliğin Belirlenmesi  576
B. Mesleki ve Teknik Yeterliğin Belirlenmesi  576
X. İSTEKLİLER HANGİ DURUMLARDA İHALE DIŞI BIRAKILIR?  578
XI. KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDA İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR KİMLERDİR?  578
XII. KAMU İHALELERİNDEKİ İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMELER HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  579
XIII. ORTAK GİRİŞİMLERİN İHALE UYGULAMASINDAKİ SORUMLULUKLARI NELERDİR?  580
XIV. İHALELERDE İLÂN SÜRELERİ, KURALLARI VE ÖN İLÂN  580
XV. İHALE SAATİNDEN ÖNCE İHALENİN İPTAL EDİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?  582
XVI. İHALELERDE GEÇİCİ TEMİNAT NE KADARDIR?  582
XVII. TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER HANGİLERİDİR?  583
XVIII. İHALELERDEKİ YASAK FİİL VEYA DAVRANIŞLAR  583
XIX. İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  583
XX. MÜTEAHHİTİN ÖLÜMÜ, İFLASI, AĞIR HASTALIĞI, TUTUKLULUK VEYA MAHKÛMİYET HALİNİN İHALEYE ETKİSİNİ AÇIKLAYINIZ  584
XXI. YÜKLENİCİLERİN VE GÖREVLİLERİN CEZAİ SORUMLULUĞU  585
XXII. BÜTÜN TEKLİFLERİN REDDEDİLMESİ VE İHALENİN İPTALİ
MÜMKÜN MÜDÜR?  585
XXIII. İHALENİN KARARA BAĞLANMASI VE ONAYLANMASINI AÇIKLAYINIZ  586
XXIV. KESİNLEŞEN İHALE KARARLARININ BİLDİRİLMESİ VE SÖZLEŞMEYE DAVET EDİLMESİ  587
XXV. KESİN TEMİNAT HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  588
XXVI. İHALE ÜZERİNDE KALAN İSTEKLİNİN SÖZLEŞMEYİ İMZALAMAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI NELERDİR?  588
XXVII. YAPIM İŞLERİ ÖRNEĞİNDE İHALE ÜZERİNDE KALAN İSTEKLİNİN SÖZLEŞMEYİ İMZALAMAMASININ HUKUKİ SONUÇLARINI AÇIKLAYINIZ  588
XXVIII. İHALE SONUCUNUN İLÂNI, İHALENİN SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI  590
XXIX. KAMU İHALE KANUNU UYGULAMASI ÖZET BİLGİ  590
XXX. KAMU İHALE KURUMUNUN İDARE TEŞKİLÂTINDAKİ YERİ VE BAŞLICA GÖREVLERİ  596
XXXI. KAMU İHALELERİNE YÖNELİK İDARİ VE YARGISAL BAŞVURU YOLLARI NELERDİR? AÇIKLAYINIZ  597
A. Şikâyet  597
B. İtirazen Şikâyet  599
C. Yargısal Başvuru  600
XXXII. KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ  603
A. Kamu İhale Kanunu Kapsamında Yapılan İhalelerin Sözleşmeye Bağlanmasının Hukuki Rejimi Hakkında Bilgi Veriniz  603
B. 4735 s. Kanun Kapsamında Düzenlenecek Sözleşmelerde Yer Alması Zorunlu Hususlar  604
C. Sözleşme Uygulamasında Mücbir Sebep Olarak Kabul Edilebilecek Haller Hangileridir?  604
D. Kesin Teminatın Hukuki Rejimini Kısaca Belirtiniz  605
E. Sözleşmede Değişiklik Yapılması Hangi Koşullarda Mümkündür?  606
F. Sözleşmenin Devri Mümkün müdür?  606
G. Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyetinin Sözleşmeye Etkisi Nedir?  606
H. Yüklenicinin Ortak Girişim Olması Halinde Ölüm, İflas, Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Mahkûmiyet Durumunun Sözleşmeye Etkisi Nedir?  607
I. Yüklenici Sözleşmeyi Feshedebilir mi?  607
İ. İdare Sözleşmeyi Hangi Hallerde Feshedebilir?  607
J. Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Sözleşmenin Feshi  608
K. Sözleşme Hangi Anda Feshedilmiş Sayılır?  608
L. Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler veya İş Eksilişi ile İşin Tasfiyesinin Esasları  609
M. Sözleşmenin Uygulanmasındaki Yasak Fiil ve Davranışlar Nelerdir?  610
N. Yapım İşlerinde Yüklenicilerin, Alt Yüklenicilerin, Yapı Denetim Görevlilerinin, Tedarikçi ve Hizmet Sunucularının Sorumluluğu  610
XXXIII. 2886 s. DEVLET İHALE KANUNUNUN GENEL ESASLARI VE İHALE USULLERİ HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  611
Bölüm VIII
KAMU MALLARI-KAMULAŞTIRMA
I. KAMU MALI VE KAMUNUN ÖZEL MALI NE DEMEKTİR? BU TÜR MALLARIN HUKUKİ REJİMİ HAKKINDA GENEL BİLGİ VERİNİZ  617
II. KAMU MALLARININ BAŞLICA ÖZELLİKLERİ NELERDİR?  617
III. KAMU MALLARI ÜZERİNDEKİ MÜLKİYETİN HUKUKİ NİTELİĞİNE İLİŞKİN BAŞLICA TEORİLER  623
IV. KAMU MALI NİTELİĞİNİN KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ  623
V. KAMUYA İLİŞKİN MAL  625
VI. KAMU MALLARININ SINIFLANDIRILMASI  625
VII. TAHSİS (ÖZGÜLEME)  627
VIII. KAMU MALLARINDAN YARARLANMA VE YARARLANMAYA HÂKİM OLAN BAŞLICA İLKELER  627
IX. KAMU MALINDAN ÖZEL YARARLANMA KONUSUNDA AŞAĞIDAKİ DANIŞTAY KARARINI OKUYUNUZ  629
X. KIYILARIN HUKUKİ REJİMİNİN GENEL ESASLARI NELERDİR?  630
XI. KAMULAŞTIRMA  632
A. Kamulaştırma Ne Demektir? Kamulaştırmanın Başlıca Özellikleri Nelerdir?  632
B. Kamulaştırmanın Fikri Dayanakları  634
C. Kamulaştırmanın Konusu  635
D. Kamulaştırmada Kamu Yararı Kararı Verecek Merciler  635
E. Kamu Yararı Kararlarının Onay Mercileri  636
F. Kamulaştırmanın Aşamaları  637
G. Kamulaştırmada Bedel Hangi Ölçütlere Göre Belirlenir?  637
H. Kısmen Kamulaştırılan Taşınmaz Malın Değeri Nasıl Belirlenir?  640
I. Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve Taşınmaz Malın İdare Adına Tescili  641
J. Kamulaştırmada Vazgeçme, İade ve Devir Nasıl Olur? Açıklayınız  645
K. Bir İdareye Ait Taşınmaz Malın Diğer İdareye Devri Nasıl Olur? Açıklayınız  645
L. Kamulaştırmayı Satım Sözleşmesi ile Karşılaştırınız  646
M. Acele Kamulaştırma  647
N. Kamulaştırmasız El Atma ve Türleri  647
1. Hukuka Uygun Kamulaştırmasız El Atma  648
2. Hukuka Aykırı Kamulaştırmasız El Atma  649
O. Fiilen Kamu Hizmetine Ayrılan veya Kamu Yararına Dönük İhtiyaca Tahsis Edilen Tesislerin Durumu-Kamulaştırmasız El Koyma  651
XII. GEÇİCİ İŞGAL KAVRAMINI AÇIKLAYINIZ  653
XIII. İSTİMVAL NEDİR?  654
XIV. MİLLİLEŞTİRME HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  654
XV. DEVLETLEŞTİRME NE DEMEKTİR? KAMU YARARININ ZORUNLU KILDIĞI HALLERDE, KAMU HİZMETİ NİTELİĞİ TAŞIYAN ÖZEL TEŞEBBÜSLERİN DEVLETLEŞTİRİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?  655
XVI. SOSYALLEŞTİRME NE DEMEKTİR?  657
XVII. ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI NE DEMEKTİR ?  657
Bölüm IX
İDARİ KOLLUK VE İDARİ YAPTIRIMLAR
I. KOLLUK TÜRLERİ (Şema)  659
II. İDARİ KOLLUK  659
III. İDARİ KOLLUK-ADLİ KOLLUK-SİYASİ KOLLUK  660
IV. İDARİ KOLLUK VE ADLİ KOLLUK ARASINDAKİ FARKLAR  661
V. İDARİ KOLLUĞUN KONUSU VE AMAÇLARI  662
A. Genel Güvenlik  662
B. Dirlik ve Esenlik  663
C. Genel Sağlığın Korunması  664
D. Genel Ahlâkın Korunması  665
VI. GENEL KOLLUK-ÖZEL KOLLUK AYIRIMI  665
VII. KOLLUKLARIN İÇ İÇE OLMASI VE DOĞURDUĞU SORUNLAR  666
VIII. İDARENİN KOLLUK YETKİSİNİN SINIRLARI  666
A. Amaç Bakımından Sınırlamalar  667
B. Sebep, Konu Bakımından Sınırlama ve Oranlılık İlkesi  667
C. Yer ve Zaman Bakımından Sınırlanması  667
D. Temel Hak ve Özgürlükler Açısından Kolluk Yetkilerinin Kullanılmasıyla İlgili Bazı Değerlendirmeler  668
1. İfade Özgürlüğü ve Radyo-Televizyon İletişimi Açısından  668
2. Kamu Düzeni, Basın Özgürlüğü Açısından  671
3. İnternet Özgürlüğü ve İnternet Erişimi Açısından  673
IX. İDARİ KOLLUK MAKAMLARI VE PERSONELİ  675
X. KOLLUK İŞLEMLERİ / EYLEMLERİ  675
XI. İDARİ KOLLUK YETKİLERİNİN KULLANILMASINDAKİ BAŞLICA YÖNTEMLER  677
A. Düzenleyici İşlem-Birel İşlem Yapma  677
B. Geçici Düzenlemeler  677
C. İzin ve Bildirim Usulleri  678
D. Genel Yaptırımlar/İdari Yaptırımlar  681
E. Re’sen İcra (Doğrudan Uygulama), Zor ve Silah Kullanma Yetkisi  682
XII. ÇEVRENİN KORUNMASI VE İDARİ KOLLUK İLİŞKİSİNİ AÇIKLAYINIZ  683
XIII. İDARİ KOLLUK YÖNÜYLE AFET DÖNÜŞÜM UYGULAMASININ GENEL ESASLARI VE YIKIM KARARLARI  685
XIV. TERÖR, TERÖRLE MÜCADELE VE İDARİ KOLLUK YETKİSİ İLE İLGİLİ AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ  690
A. Terör Nedir?  690
B. Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Görevleri  691
C. Terörün Finansmanı ve Tüzel Kişilerin Sorumluluğu Hakkında Bilgi Veriniz  692
D. Devlet Tarafından Alınacak Başlıca Koruma Tedbirleri Nelerdir?  692
E. Özgürlük-Güvenlik İkilemi (Dilemması): Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun İletişimin Dinlenmesi Konusundaki Yaklaşımı  693
XV. OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM USULLERİ  696
A. Olağanüstü Hâl (OHAL)  697
B. Olağanüstü Hal Kavramını Açıklayan Görüşler  698
1. Zaruret Hali Teorisi  698
2. Meşru Müdafaa Teorisi  698
3. Siyasi Teori  698
4. Anayasa Geleneği Teorisi  698
C. Olağanüstü Yönetim Usulü Olarak Olağanüstü Hal (OHAL) İlanı Kararının Hukuki Niteliği  698
1. Yetki Unsuru  698
2. Şekil Unsuru  699
3. Sebep Unsuru  699
a. Doğal Afet ve Ağır Ekonomik Bunalım Sebebiyle Olağanüstü Hal İlânı  699
b. Şiddet Olaylarının Yaygınlaşması ve Kamu Düzeninin Ciddî Şekilde Bozulması Sebepleriyle Olağanüstü Hal İlânı  699
4. Konu Unsuru  699
5. Amaç Unsuru  699
D. OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri (KHK)  699
E. Tabii Afet ve Tehlikeli Salgın Hastalıklarda Yükümlülükler  700
1. Para Yükümlülüğü  701
2. Mal Yükümlülüğü  701
3. Çalışma Yükümlülüğü  701
F. Tabii Afet ve Tehlikeli Salgın Hastalıklar Sebebiyle Olağanüstü Hal İlanında Alınacak Tedbirler  702
G. Ağır Ekonomik Bunalım Hallerinde Yükümlülükler ve Alınacak Tedbirler  702
H. Şiddet Hareketlerinde Alınacak Tedbirler  703
I. Yükümlülüğün Karşılığının Tespiti ve Ödenmesi Yöntemi  704
İ. Sıkıyönetim  704
J. Olağanüstü Yönetim Usulü Olarak Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş Hali Kararının Hukuki Niteliği  705
1. Yetkili Makam  706
2. Şekil Unsuru  706
3. Sebep Unsuru  706
4. Konu Unsuru  706
5. Amaç Unsuru  706
K. Sıkıyönetim Kurulan Yerlerdeki Kolluk Faaliyetleri  707
XVI. İDARİ YAPTIRIMLAR  707
A. İdari Yaptırım Kavramı ve Genel Esasları  707
1. İdari Yaptırım Kavramı ve Unsurlarını İdari Ceza Kavramı  707
2. İdari Cezaların, Yaptırımlar Teorisindeki Yerine İlişkin Başlıca Görüşler Nelerdir?  710
a. Yaptırımların Birliği Görüşü  711
b. İdari Yaptırımların Cezaî Yaptırımların Bir Alt Dalı Olduğu Görüşü  713
c. İdari Yaptırımlar İle Cezaî Yaptırımlar Arasında Bağlantı Olmadığı Görüşü  715
d. AİHM’nin Yaklaşımı  717
3. Türk Hukukunda İdari Yaptırımların Anayasal Temelleri İle İdari Yaptırımlar (Ve Özellikle İdari Cezalar) Karşısında Anayasal Korunma  718
a. Hukuk Devleti İlkesi  718
b. Kaynağını Anayasadan Almayan Devlet Yetkisinin Kullanılamaması ve İdari Yaptırımlar  720
4. “Yürütmenin Yetki ve Görev Olması” ve İdarenin Düzenleme Yetkisi Bağlamında İdari Yaptırımlar  721
5. İdarenin Kanuniliği İlkesi (Ay Md.123/1) Gereği İdari Yaptırımların Yasal Dayanağı Olmalıdır  723
6. Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar ve İdari Yaptırımlar  725
7. Adil Yargılanma Hakkı (AY md.36) ve İdari Yaptırımlar  729
8. İdari Yaptırımların Anayasal Sınırları  738
B. İdarenin Yaptırım Uygulama Yetkisi  740
C. İdari Para Cezalarının Genel Esasları ve Tahsil Yetkisi  741
Bölüm X
İDARENİN MÂLİ SORUMLULUĞU
I. İDARİ MÂLİ SORUMLULUĞU  743
II. İDARENİN MÂLİ SORUMLULUĞUNUN ANAYASAL TEMELLERİ VE KOŞULLARINI BELİRTİNİZ  743
III. HİZMET KUSURU  748
A. Hizmetin Kötü İşlemesi  748
B. Hizmetin Geç İşlemesi  750
C. Hizmetin Hiç İşlememesi  750
IV. HUKUKA AYKIRILIK-KUSUR İLİŞKİSİNİ AÇIKLAYINIZ  752
V. HİZMET KUSURUNUN NİTELİKLERİ  755
A. İdarenin Kusurudur  755
B. Bağımsızdır  755
C. Asli ve Birinci Derecededir  755
D. Soyut, Objektif ve Anonimdir  755
E. Genel ve Geniş Kapsamlıdır  756
F. Olaya Göre Değişebilir ve Farklı Nitelikler Gösterebilir  756
VI. SORUMLULUK İÇİN GEREKEN KUSUR DERECESİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR  756
A. İdarenin Maruz Kaldığı Güçlük  757
B. Kamu Hizmetinin Sosyal Önemi  757
C. Zaman  757
D. Mekân  757
E. Araç ve İmkânlar  757
F. Mevzuat  758
VII. FİİLİ YOL  758
A. Tanımı  758
B. Özellikleri  758
VIII. HİZMET KUSURU VE FİİLİ YOLUN KARŞILAŞTIRILMASI  759
IX. KİŞİSEL KUSUR SAYILAN DURUMLAR  759
X. HİZMET KUSURU İLE KİŞİSEL KUSURUN İÇ İÇE OLMASI  759
XI. GÖREV KUSURU NEDİR?  760
XII. KUSURSUZ SORUMLULUK VE TEORİK TEMELLERİ  761
A. Tehlike (=risk) İlkesi  761
B. Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi  763
XIII. SOSYAL RİSK İLKESİ KAPSAMINDA TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN GİDERİLMESİNDE TAZMİNAT VE SORUMLULUK KONUSUNDA AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ  764
A. Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zarar Nasıl Karşılanır?  764
B. Zarar Tespit Komisyonlarının Oluşumu ve Görevleri  764
C. Başvurunun Süresi, Şekli, İncelenmesi ve Sonuçlandırılması  765
D. Karşılanacak Zararların Kapsamı, Zararın Tespiti ve Ödemeler  765
E. Sulhname Hakkında Bilgi Veriniz  766
F. Danıştay'ın Terör Faaliyetinden Kaynaklanan Sorumluluğa Yaklaşımını Belirtiniz  767
XIV. DOĞAL GAZ UYGULAMASI ÖRNEĞİNDE İDARENİN DENETİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE SORUMLULUĞUNUN GENEL ESASLARINI BELİRLEYİNİZ  768
XV. İDARENİN SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VEYA AZALTAN HALLER  769
A. Mücbir Sebep  769
B. Umulmayan Hal  772
C. Zarar Görenin Kusuru  772
D. Üçüncü Kişinin Kusuru  773
XVI. TAZMİNATIN İLGİLİ KAMU GÖREVLİSİNE RÜCÛ EDİLMESİNİN BAŞLICA ESASLARINI AÇIKLAYINIZ  773
İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ BİLİMSEL ÇALIŞMALARDAN BAZILARI  777
Kavram Dizini  791
 


Oğuz Sancakdar ...
Eylül 2019
89.00 TL
Sepete Ekle
Melike Özge Çebi Buğdaycı
Ocak 2020
85.00 TL
Sepete Ekle
Bahtiyar Akyılmaz ...
Ocak 2020
40.00 TL
Sepete Ekle
Başak Güzel
Ocak 2020
52.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
6. Basıya Önsöz  5
Kısaltmalar  33
Bölüm I
İDARE HUKUKUNA GİRİŞ-TEMEL İLKELER
I. İDARE KAVRAMI  35
A.Genel Olarak İdare Kavramı  35
B. Organik Anlamda İdare  36
C. Fonksiyonel (işlevsel) Anlamda İdare  37
D. İdari Fonksiyon Kavramı ve İdarenin Başlıca Görevleri  40
E. İdarenin Halk ve Bireyler ile İlişkisi- İyi Yönetim Hakkı ve Yönetişim  41
II. İDARE HUKUKU  45
A. İdare Hukukunun Tanımı ve Türleri  45
B. İdare Hukuku-İdarenin Hukuku Ayırımı ve İdari Rejim  45
C. İdare Hukukunun Başlıca Ölçütleri  46
D. İdare Hukukunun Başlıca Özellikleri  48
1. Kodifiye (Tedvin) Edilmemiş, Dağınık Bir Hukuk Dalıdır  48
2. İçtihat Hukukudur  48
3. Nispeten Yeni Bir Hukuk Dalıdır  48
4. Statü Hukukudur  48
5. Taraflar Arasında Kamu Yararı ve Kamu Gücünden Kaynaklanan Eşitsizlik Vardır  49
6. İdari Uyuşmazlıklar Kural Olarak İdari Yargıda Çözümlenir  49
E. Avrupa Birliği İdare Hukuku Kavramı ve Milli Hukukun Birlik Hukukuna Uyumlulaştırılması  49
III. İDARE HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER  51
A. Genel Olarak  51
B. İdare Hukuku Yönüyle Hukuk Devleti İlkesinin Kısa Tarihi Gelişimi ve Başlıca Gerekleri  52
1. Kısa Tarihi Gelişim  52
2. Hukuk Devleti İlkesinin Başlıca Gerekleri  53
a. Temel Hak ve Özgürlüklerin Güvence Altına Alınmış Olması  53
b. Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi  54
c. Kanuni İdare (İdarenin Kanuniliği) İlkesi  55
d. Devlet Faaliyetlerinin Belirliliği İlkesi  57
e. Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Hakimlik Teminatı İlkesi  58
f. İdarenin Mâli Sorumluluğu  60
C. İdare Hukuku Yönüyle Sosyal Devlet İlkesi  61
1. Herkese İnsan Haysiyetine Yakışır Asgari Bir Hayat Düzeni Sağlama  62
2. Sosyal Güvenliği Sağlama  62
3. Gelir ve Servet Dağılımındaki Adaletsizlikleri Giderme  62
D. İdare Hukuku Yönüyle Laiklik İlkesini Genel Olarak Açıklayınız  62
1. Batıda Laiklik  62
2. Türkiye'de Laiklik  62
3. Devletin Temel Niteliklerinden Biri Olarak Laikliğin Öğeleri  63
4. İdarede Laiklik  64
5. AİHM’nin Yaklaşımı  64
E. Yetki ve Usulde Paralellik İlkesi  68
F. İdarenin Sürekliliği (Devamlılığı) İlkesi  68
G. İdarenin Tarafsızlığı İlkesi  68
H. Diğer İlkeler  69
IV. İDARE HUKUKUNUN KAYNAKLARI  70
A. Anayasa  71
B. Kanun  71
C. Kanun Hükmünde Olan Kaynaklar  75
1. Eski Kaynaklar  75
a. Kanunu Muvakkatler (=geçici kanunlar)  75
b. Meclis Yorumları  75
2. Yeni Kaynaklar  76
a. Kanun Hükmünde Kararnameler  76
b. Uluslararası Andlaşmalar  81
D. Düzenleyici İdari İşlemler  84
1. İdarenin Düzenleme Yetkisi  84
2. Tüzük  85
3. Yönetmelik  88
4. Tüzük ve Yönetmeliğe İlişkin Ortak Açıklamalar  92
E. Yargısal İçtihatlar  94
F. İdari Teamül ve Tatbikat  95
G. Öğreti (Doktrin)  96
H. İdare Hukukunun Yazılı Olmayan Kaynağı Olarak Hukukun Genel İlkeleri İle Boşluk Doldurma ve Kıyas  96
Bölüm II
T.C. İDARE TEŞKİLÂTI
I. GENEL OLARAK  99
II. KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ  100
III. T.C. İDARİ YAPISI (Şema)  104
IV. İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ  104
A. İdarenin Bütünlüğünü Sağlayan Hukuki Araçlar (şema)  104
B. Hiyerarşi  105
C. İdari Vesayet  108
D. İdari Vesayet ile Hiyerarşi Yetkisi Arasındaki Farklar  110
E. Merkezden Yönetim  111
1. Merkezden Yönetimin Fayda ve Sakıncaları (şema)  112
a. Faydaları  112
aa. Güçlü Bir Devlet Yönetimi Sağlar  112
bb. Hizmetler Daha Az Harcama ile Rasyonel Biçimde Yürütülür  112
cc. Hizmetler Yeknesak Biçimde Yürütülür  112
b. Sakıncaları  112
aa. Bürokrasi ve Kırtasiyeciliğe Yol Açar  112
bb. Hizmetlerin Yerel İhtiyaçlara Göre Yürütülmesi Güçtür  113
cc. Demokratik İlkelere Pek Uygun Değildir  114
2. Yetki Genişliği İlkesi  114
3. Yetki Genişliğinin Yetki Devri ve İmza Devri ile Karşılaştırılması  115
F. Yerinden Yönetim  115
1. Yerinden Yönetimin Uygulanma Biçimleri  116
2. Yerinden Yönetimin Yararları ve Sakıncaları  118
a. Yararları  118
aa. Demokratik İlkelere Uygun Olması  118
bb. Kırtasiyecilik ve Bürokrasiyi Azaltması  118
cc. Hizmetlerin Yerel İhtiyaçlara Uygun Yürütülmesi  118
b. Sakıncaları  118
aa. Ülke Bütünlüğünün ve Birliğinin Bozulması Tehlikesi  118
bb. Partizanca Uygulamalara Yol Açabilme Tehlikesi  118
cc. Hizmetlerin Yeknesak Bir Biçimde Yürütülememesi  119
dd. Mâli Denetimde Güçlükler Yaratması Sorunu  119
V. MERKEZDEN YÖNETİM  119
A. Başkent Örgütü  119
1. Cumhurbaşkanı  119
a. Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri  121
aa. Yasama ile İlgili Olanlar  122
bb. Yürütme ile İlgili Olanlar  122
cc. Yargı ile İlgili Olanlar  123
b. Hukuki Sorumluluk/Sorumsuzluk  123
c. Devlet Denetleme Kurulu  124
2. Başbakan ve Başbakanlığın Görev ve Yetkileri ile Sorumlulukları  125
a. Başbakan  125
b. Başbakan Yardımcılığı  126
3. Bakanlar Kurulunun Görev ve Yetkileri ile Sorumluluğu  127
4. Bakanlıklar  129
a. Bakanlıkların Kurulması, Kaldırılması, Türleri, Yapısı ve İşleyişi  129
b. Bakan Yardımcılığı  132
c. Bakanın Başlıca İdarî Yetkileri ve Sorumluluğu  134
d. Bakanlık Tip Kuruluş Şeması  136
e. Bakanlık Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşları  137
f. Bakanlık Yapı ve İşleyişindeki Değişikliklerle İlgili Bir Örnek: Sağlık Bakanlığı ve Sağlıkta Dönüşüm  140
5. Merkezi İdareye Yardımcı Kurullar  142
a. Merkezi İdareye Yardımcı Kurulların Ortak Yanları  142
b. Danıştay  143
aa. Danıştay’ın İdari Fonksiyonu ve Örgüt Yapısı (şema)  143
bb. Danıştay'ın Danışma Kararları  145
cc. Danıştay'ın İnceleme Kararları  149
dd. Danıştay’ın Diğer İdari Kararları  149
c. Sayıştay  150
aa. Sayıştay’ın Türk İdare Teşkilatındaki Yeri ve Yapısı  150
bb. Sayıştay’ın Görevleri ve Yetkileri  152
aaa. Görevleri  152
bbb. Yetkileri  153
d. Milli Güvenlik Kurulu  153
B. Taşra Örgütü  155
1. Merkezi İdarenin Taşra Örgütü Kavramı  155
2. Merkezi İdarenin Taşra Örgütlenmesinde Valiler ile Görev ve Yetkileri Hakkında Bilgi Veriniz  156
a. Görev ve Yetkileri  156
b. Valinin Adli Kuruluşlar ile Olan İlişkileri  158
c. Valinin Kolluk Kuvvetleri ve Askeri Makamlar ile Olan İlişkileri  158
3. İl İdare Kurulunun Oluşumu ve Görevlerini, İl İdare Şube Başkanları Hakkında Bilgi Vererek Açıklayınız  160
4. İlçe Yönetimi ve Kaymakam Hakkında Bilgi Veriniz  161
5. Vali ve Kaymakamların Görev ve Yetkileri Yönünden Karşılaştırılması  162
C. T.C. İdari Teşkilâtındaki Bölgesel Örgütler  163
1. Taşradaki Bölge Kuruluşları  163
2. Bölge Valiliği  163
3. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği  163
4. Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (GAP İdaresi)  164
VIII. YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI  164
A. Yerinden Yönetimin Fayda ve Sakıncaları (şema)  164
B. Subsidiarite (Subsidiarité, Hizmette Yerellik, İkincillik) İlkesinin Tanımı-Sınırları ve Dayanışma İlkesi Ne Demektir?  164
C. Mahalli İdareler  166
1. Belediyeler  167
a. Belediyelerin Kurulması  167
b. Belediye Sınırları  168
c. Mahalle  168
d. Belediyelerin Başlıca Görevleri  169
e. Belediyelerin Başlıca Yetkileri  171
f. Belediye İdaresinin Organları (şema)  174
2. Belediye Meclisi  174
a. Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri  174
b. Belediye Meclisi Üye Sayısının Belirlenmesi  175
c. Belediye Meclisi Toplantılarının Yeri, Zamanı ve Gündemin Belirlenmesi  176
d. Belediye Meclisinin Toplantı ve Karar Nisabı  177
e. Belediye Meclisi Kararlarının Kesinleşmesi (şema)  178
f. Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları  179
aa. Soru  179
bb. Genel Görüşme  179
cc. Yetersizlik Kararı  180
dd. Gensoru  180
ee. Faaliyet Raporu  180
g. Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin Görüşmelere Katılamayacağı Haller  180
h. Meclis Üyeliğinin Sona Ermesi Halleri  180
ı. Belediye Meclisinin Feshini Gerektiren Durumlar  181
i. Boşalan Meclisin Görevinin Yerine Getirilmesi  181
3. Belediye Encümeni  182
a. Belediye Encümeninin Oluşumu  182
b. Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri  182
c. Belediye Encümeninin Toplantı ve Karar Nisabı  183
4. Belediye Başkanı  183
a. Belediye Başkanının Seçimi ve Belediye Başkanlığı Görevi ile Bağdaşmayan İşler  183
b. Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri  183
c. Belediye Başkanına Vekâlet  184
d. Belediye Başkanlığını Sona Erdiren Haller  184
e. Belediye Başkanlığının Boşalması Halinde Yapılacak İşlemler  185
f. Belediye Başkanı Görevlendirilmesi  186
g. Belediye Başkanının Görevden Uzaklaştırılması  186
h. Belediye Hizmetlerindeki Aksamanın Giderilmesi  187
ı. Zabıtanın Görev ve Yetkileri  188
i. Belediye Denetiminin Kapsamı ve Türleri  188
j. Belediye İdaresinin Gelirleri  188
k. Belediye İdaresinin Giderleri  189
l. Belediye Bütçesi  189
m. Belediyelerin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarındaki Görev ve Yetkileri  190
n. Belediyelerin Yurt Dışı İlişkileri  193
o. Belediye Tasarrufundaki Yerler Hakkında Bilgi Veriniz  193
ö. Belde Adı Değiştirme ile Ad Verme, Tanıtıcı Amblem ve Flama Kullanımı  194
p. Belediye Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi  194
5. Büyükşehir Belediyesi  195
a. Büyükşehir Belediyesi  195
b. Büyükşehir Belediyesinin Kurulması ve Sınırlarının Belirlenmesi ile On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulmasına İlişkin Kanun (6360 s. Kanun) ve Getirdikleri  195
c. Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında Uygulanmayan Kanunlar  198
d. Belediye Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi Kanunu Arasındaki Hukuki İlişki  198
e. Büyükşehir Belediyesinin Görev ve Sorumluluklarını  199
f. Büyükşehir Belediyesinin Şirket Kurması  201
g. Büyükşehir Belediyesinin Yetkileri ve İmtiyazları  201
h. Büyükşehir Belediyesinin İmar Denetim Yetkisi  201
ı. İlçe Belediyelerinin Görev ve Yetkileri  202
i. Belediyelerarası Hizmet İlişkileri ve Koordinasyon  202
l. Büyükşehir Belediye Meclisinin Toplanma Zamanı  203
m. Büyükşehir Belediye Meclisi Kararlarının Kesinleşmesi  204
n. Büyükşehir Belediye Encümeni  204
o. Büyükşehir Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri  205
s. Büyükşehir Belediye Başkanlığının Sona Ermesi  205
ş. Büyükşehir Belediyesi Personelinin Atanması  206
t. Büyükşehir Belediyesinin Gelirleri  206
u. Büyükşehir Belediyesinin Giderleri  207
ü. Büyükşehir Belediye Bütçesinin Kabulü  207
6. İl Özel İdaresi  208
a. İl Özel İdaresini Tanımı, Kurulması ve Görev Alanının Belirlenmesi  208
b. İl Özel İdaresinin Genel Yapısı ve İdari Teşkilâtımızdaki Yeri  209
c. İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları  210
d. İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları  211
e. İl Özel İdaresinin Organları (şema)  212
aa. İl Genel Meclisi  213
aaa. İl Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri  213
bbb. İl Genel Meclisinin Oluşumu, Meclis Başkanlık Divanı Seçimi ve Oluşumu  213
ccc. İl Genel Meclisinin Toplantı Zamanı, Gündemin Belirlenmesi, Toplantı ve Karar Nisabı  214
ddd. İl Genel Meclisinde Başkan ve Meclis Üyelerinin Görüşmelere Katılamayacağı Durumlar ile Meclisi Üyelerinin Yükümlülükleri ve Meclis Üyeliğinin Sona Ermesi  216
eee. İl Genel Meclisi Kararlarının Kesinleşmesi  216
fff. İl Genel Meclisinin Feshini Gerektiren Haller  217
ggg. İl Genel Meclisin Boşalması Durumunda Ona Ait Görevlerin Yerine Getirilmesi  217
hhh. İl Genel Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları  217
bb. İl Encümeni  218
aaa. İl Encümeninin Oluşumunu, Görev ve Yetkileri  218
bbb. İl Encümeninin Gündemi, Toplantı Zamanı ve Karar Nisabı  218
cc. Vali  219
f. İl Özel İdaresi Organlarının Görevden Uzaklaştırılması  219
g. İl Özel İdaresi Teşkilâtı ve Personel İstihdamı  220
h. İl Özel İdareleri Üzerindeki Denetiminin Amacı, Kapsamı ve Türleri  220
ı. İl Özel İdaresince Yürütülmesi Gereken Hizmetlerde Aksama  221
i. İl Özel İdaresinin Gelir ve Giderleri  222
j. İl Özel İdaresi Bütçesi, Hazırlanması ve Kabulü  222
k. İl Özel İdaresince Uygulanacak İdari Yaptırımlar ve Yetkili Makam  223
7. Köy İdaresi  223
a. Köy İdaresinin Organları  223
b. Köy İdaresinin Kurulması ve Hukuki Rejiminin Genel Esasları  224
c. Köy İdaresinin İşleri-Görevleri  225
d. Köy Muhtarının Seçimi, Görevleri ve Organlık Sıfatının Kaybı  225
e. Köy Derneğinin Görevleri  226
f. İhtiyar Meclisinin Seçimi ve Görevleri  227
8. Mahalli İdare Birlikleri  227
D. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları  229
1. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşlarının Ortaya Çıkışı ve Genel Özellikleri  229
2. Kamu Kurumunu Kamu İdaresinden Ayıran Hususlar  230
3. Kamu Kurumlarının Ortak Nitelikleri  231
4. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşlarının Ortak Özellikleri  231
5. Üniversiteler  231
a. Yükseköğretim, Üniversite, Fakülte, Bölüm ve Benzer Kavramlar  232
b. Yükseköğretim Kurulu’nun Hukuki Statüsü, Oluşumu ve Görevleri  233
c. Üniversitelerarası Kurul’un Yapısı ve Görevleri  234
d. Üniversite Organları  235
aa. Rektör  235
bb. Senato  236
cc. Üniversite Yönetim Kurulu  237
e. Fakülte Organları  237
aa. Dekan  238
bb. Fakülte Kurulu  238
cc. Fakülte Yönetim Kurulu  239
f. Vakıf Üniversiteleri  239
6. Kamu İktisadi Teşebbüsleri  243
a. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Hukuki Rejimini Genel Olarak Açıklayınız  243
b. İktisadi Devlet Teşekkülleri (İDT)  244
c. Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK)  245
d. Müessese, Bağlı Ortaklık ve İştirak Kavramları  246
aa. Müessese  246
bb. Bağlı Ortaklık  246
cc. İştirak  246
e. KİT’lerin Organları  247
f. KİT Personeli  247
g. KİT’lerin Denetimi  250
h. Özelleştirme, Özelleştirme Yöntemleri ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı  250
7. Belediye İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Bilgi Veriniz.  252
8. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Ortak Özellikleri Nelerdir?  254
E. Bağımsız İdari Otoriteler  255
1. Bağımsız İdari Otoriteler (BİO- Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar)  255
2. Bağımsız İdari Otoritelerin (BİO) Başlıca Özellikleri  258
3. BİO’ların Sahip Olduğu Başlıca Yetkiler Nelerdir?  260
a. Araştırma ve Soruşturma Yapma Yetkisi  260
b. Düzenleme ve Kural Koyma Yetkisi  260
c. Görüş Bildirme ve Öneri Yetkisi  260
d. Bireysel Önlemler Alma Yetkisi  260
e. Uyarı ve Emir Verme Yetkisi  261
f. Yaptırım Uygulama Yetkisi  261
4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu  261
5. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu  262
6. Rekabet Kurumu  263
7. Sermaye Piyasası Kurulu  263
8. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (eski ismi Telekomünikasyon Kurumu)  265
9. Şeker Kurumu  266
10. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu  266
11. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu  267
12. Kamu İhale Kurumu  268
Bölüm III
İDARİ İŞLEMLER
I. GENEL BİLGİLER  271
A. Tanımı ve Unsurları  271
B. İdari İşlemin Özellikleri  273
C. İdari İşlemler ile İdari Eylemler Arasındaki Başlıca Farklar Nelerdir?  276
D. İdarenin İrade Açıklamaları (şema)  277
E. İdari İşlemin Unsurları (şema)  278
II. İDARİ İŞLEMLERİN UNSURLARI  278
A. İdari İşlemin Yetki Unsurunu Açıklayınız  278
1. Yetki Devri ile İmza Yetkisinin Tanınması Arasındaki Farklar  285
2. Yetki Kurallarına Aykırılığın Yaptırımları  286
a. Fonksiyon Gaspı  286
b. Yetki Gaspı  286
c. Yetki Tecavüzü  287
B. İdari İşlemin Şekil Unsurunu Açıklayınız  287
1. İdari Usûl  288
2. Belli Başlı Şekil Kuralları  288
3. Şekil Kurallarına Aykırılığın Yaptırımları  289
C. İdari İşlemin Sebep Unsurunu Açıklayınız  291
1. İdari İşlemlerde Sebep  291
2. İdarenin Takdir Yetkisi-Bağlı Yetki  291
a. Tanımı  291
b. Önemi ve Gerekliliği  293
c. Sınırları  293
d. İdari İşlemin Unsurları ve Takdir Yetkisi  294
3. İdari İşlemin Sebep Unsurunun Öğrenilmesinde Bilgi Edinme Hakkı ve Sınırları  294
a. Bilgi ve Belge Kavramı  295
b. Bilgi veya Belgelere Erişim Usulü  295
c. Kimler Bilgi Edinme Hakkına Sahiptir?  296
d. Sınırları  296
aa. Yargı Denetimi Dışında Kalan İşlemler  296
bb. Devlet Sırrına İlişkin Bilgi veya Belgeler  297
cc. Ülkenin Ekonomik Çıkarlarına İlişkin Bilgi veya Belgeler  297
dd. İstihbarata İlişkin Bilgi veya Belgeler  297
ee. İdarî Soruşturmaya İlişkin Bilgi veya Belgeler  297
ff. Adlî Soruşturma ve Kovuşturmaya İlişkin Bilgi veya Belgeler  297
gg. Özel Hayatın Gizliliği  298
hh. Haberleşmenin Gizliliği  298
ıı. Ticarî Sır  298
ii. Fikir ve Sanat Eserleri  298
jj. Kurum içi düzenlemeler  298
kk. Kurum İçi Görüş, Bilgi Notu ve Tavsiyeler  298
ll. Tavsiye ve Mütalaa Talepleri  298
e. Bilgi veya Belgeye Erişim Süreleri  299
f. İtiraz Usulü  299
4. Sınav Not Değerlendirmelerinin Hukuki Yönü Hakkında Bilgi Veriniz  299
5. Sebep Unsuruna Aykırılığın Yaptırımları  301
D. İdari İşlemin Konu Unsurunu Açıklayınız  302
E. İdari İşlemin Amaç Unsurunu Açıklayınız  303
F. İdari İşlemin Unsurlarının Denetimi  305
III. İDARİ İŞLEMLERİN MUHTELİF YÖNLERDEN SINIFLANDIRILMASI (Şema)  307
A. Düzenleyici İşlem Nedir? Açıklayınız  308
B. Düzenleyici İşlemler ile Genel Kararlar Arasındaki Farkları Sıralayınız  309
C. Birel İşlem Nedir? Türleri Nelerdir?  310
D. Düzenleyici İşlem-Birel İşlem Arasındaki Başlıca Farklar  310
E. İdari İşlemlerin İradenin Açıklanması Bakımından Sınıflandırılması  311
1. Tek Yanlı İşlemler  311
a. Tek İradeli İşlemler  311
b. Çok İradeli İşlemler  311
aa. Kolektif İşlemler  311
bb. Birleşme İşlemler  312
2. İki Yanlı İşlemler  312
3. Zincir İşlem Nedir?  312
4. Ayrılabilir İşlem Nedir?  313
F. İptal Davasına Konu Olup Olmama Bakımından İdari İşlemler  315
1. İptal Davasına Konu Olmayan İdari İşlemler  315
a. Yok İşlemler  315
b. Adli Yargının Görev Alanına Alınmış İşlemler  315
c. Yargısal Dokunulmazlık Tanınan İşlemler  315
d. İcrai Olmayan İşlemler  316
2. İptal Davasına Konu Olan İşlemler (İcrai İşlemler)  317
G. Otomatik İdari İşlemler  318
H. Verilerin Korunması  319
1. Otomatik Bilgi İşleme Konu Teşkil Eden Kişisel Nitelikteki Veriler  319
2. Özellikli Veri Kategorileri  319
3. Verilerin Güvenliği  319
4. İlgili Kişi Hakkındaki Ek Güvenceler  319
5. Daha Geniş Koruma  320
6. Verilerin Sınır Ötesi Akımı  320
I. İdari İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi Hakkında Bilgi Veriniz  320
İ. İdari Kararlar Nasıl Uygulanır?  320
J. İdari Kararları Yargısal Kararlar ile Karşılaştırınız  321
K. İdari Kararlardaki Başlıca Sakatlıklar  322
1. Hata  322
2. İlgilinin Hilesi  322
L. Kazanılmış Hak  323
M. Müesses Durum  328
N. Haklı Beklenti  329
O. İdari İşlemleri Sona Erdiren Sebepler  330
1. İdari Kararı Alan Makamın İradesine Bağlı Olmayan Nedenler  330
a. Hukuki Nedenler  330
b. Fiili Nedenler  330
c. İdari Kararın Kendiliğinden Ortadan Kalkması  330
2. İdari Kararı Alan Makamın İradesine Bağlı Nedenler  330
a. Geri Alma  330
b. Değiştirme  332
c. Kaldırma  333
d. Düzeltme  333
Ö. İdari İtiraz Nedir? Hukuki Sonuçlarını Açıklayınız  333
Bölüm IV
KAMU PERSONEL HUKUKU
I. KAMU PERSONEL TÜRLERİNDEN BAZILARI (Şema)  337
II. KAMU PERSONEL TÜRLERİ VE MEMUR KAVRAMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI  337
A. Sözleşmeli Personel  337
B. Geçici Personel  338
C. Mükellefler  339
D. Fahri Ajanlar  340
E. “Diğer Kamu Görevlileri” Kavramı  340
III. MEMUR KAVRAMININ UNSURLARI  343
A. Genel İdare Esaslarına Tâbi Kamu Hizmeti Kriteri  344
B. Kamu Hizmetinin Gerektirdiği Asli ve Sürekli Görevleri Yürütme Kriteri  345
C. İstihdam Edilen Yer Kriteri  345
D. Atama Kriteri  346
E. Kadro Kriteri  346
F. Aylık Tahsisi Kriteri  347
G. Hiyerarşi Kriteri  347
IV. DEVLET MEMURİYETİNE GİRİŞTE ARANAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR NELERDİR?  349
A. Genel Koşullar  349
1. Vatandaşlık  349
2. Mahkûmiyet (Olumsuz Koşul)  350
3. Yaş  355
4. Askerlik  356
5. Öğrenim Koşulu  357
6. Sağlık  358
7. Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak  358
8. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması Yapılmış Olmak  358
B. Özel Koşullar  359
V. MEMURLUK MESLEĞİNİN TEMEL İLKELERİ  361
A. Sınıflandırma İlkesi Nedir? Açıklayınız  361
1. Kadro Sınıflandırması  363
2. Rütbe Sınıflandırması  363
3. DMK’da Öngörülen Hizmet Sınıfları (DMK. md. 36) (şema)  364
a. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı  364
b. Teknik Hizmetler Sınıfı  364
c. Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı  365
d. Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı  365
e. Avukatlık Hizmetleri Sınıfı  365
f. Din Hizmetleri Sınıfı  365
g. Emniyet Hizmetleri Sınıfı  365
h. Jandarma Hizmetleri Sınıfı  365
ı. Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı  365
i. Yardımcı Hizmetler Sınıfı  365
j. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı  366
k. Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı  366
4. Sınıflandırmanın Yarar ve Sakıncaları  366
B. Liyakat Nedir? Liyakat Sisteminin Temel İlkelerini Açıklayınız  366
C. Kayırma ve Liyakat Sistemi Arasındaki Farkları Belirtiniz  368
D. Kariyer İlkesi Hakkında Bilgi Veriniz  368
VI. MEMURİYETE GİRİŞTE HÂKİM OLAN TEMEL İLKELER NELERDİR?  369
A. Serbestlik İlkesi  369
B. Eşitlik İlkesi  369
C. Görevin Gerektirdiği Niteliklerden Başka Nitelik Aranmaması İlkesi  370
VII. MEMURLUĞA ALINMA USULÜ OLARAK SINAV YÖNTEMİ HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  371
VIII. ATAMALARDA GÖREV YERİNE HAREKET VE İŞE BAŞLAMA SÜRESİ, İŞE BAŞLAMAMA HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER  372
IX. ADAY MEMURİYET  373
A. Adaylığa Kabul ve Aday Memurların Yetiştirilmesi  373
B. Aday Memuriyetin Sona Erme Sebepleri  374
C. Asli Memuriyete Atama Hakkında Bilgi Veriniz  376
X. İSTİSNAİ MEMURLUK HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  378
XI. DEVLET MEMURLARININ ÖDEV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ AÇIKLAYINIZ  381
A. Anayasaya ve Devlete Bağlılık  381
B. Tarafsızlık  381
C. Emirlere Uyma ve Hukuka Aykırı Emir  381
D. İşbaşında Bulunma ve Çalışma Saatlerine Riayet  382
E. Mal Bildiriminde Bulunma  383
F. Uyumlu Giyinme  383
G. Resmi Belge, Araç ve Gereçleri İade  384
H. Davranış ve İşbirliği  384
I. Basına Bilgi veya Demeç Verme Yasağı  384
XII. DEVLET MEMURLARININ HAKLARI  385
A. İzin Hakkı  386
1. Yıllık İzin ve Kullanılmasını Açıklayınız  386
2. Mazeret İzni Nedir? Hangi Hallerde Verilir?  387
3. Hastalık ve Refakat İzni Nedir? Süresi Ne Kadardır?  389
4. Aylıksız İzin Nedir? Hangi Hallerde Verilir?  390
B. Güvenlik, Uygulamayı İsteme ve Hizmet Hakkı (DMK md. 18)  391
C. İlerleme ve Yükselme Hakkı (DMK md. 64, 68)  392
D. Müracaat, Şikâyet ve Dava Açma Hakkı (DMK md. 21)  392
E. Sendika Kurma Hakkı (DMK md. 22)  393
1. Amacı ve Fikri Dayanakları  393
2. Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile Getirilen Başlıca Önemli Yenilikler  394
3. Hizmet Kolları  396
4. Sendika ve Konfederasyonların Kurulması ve Organları  397
5. Sendikaya Üyelik ve Üyeliğin Sona Ermesi  397
6. Sendika Üyelerinin ve Yöneticilerinin Güvencesi  398
7. Kamu Personeli Danışma Kurulu  399
8. Uyuşmazlıkların Çözümü  399
9. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu  399
F. Koğuşturma ve Yargılamada Özel Kurallara Tâbi Olma Hakkı  400
G. İftiralara Kaşı Korunma Hakkı (DMK md. 25)  400
H. Mâli ve Sosyal Haklar (DMK md. 19, 146 vd.)  402
1. Aylık Hakkı  402
a. Tek Ücret  403
b. Ücretlerde Açıklık İlkesi  404
c. Ücretlerde Denklik İlkesi  404
d. Gösterge Tablosu  405
e. Değişen Katsayı  405
f. Ek Gösterge, Taban Aylığı, Kıdem Aylığı  406
2. Yan Ödemeler, Zam ve Tazminatlar  406
3. Yolluk Hakkı  407
4. Sosyal Haklar ve Yardımlar  407
5. İstifa Hakkı  410
XIII. MEMURLAR İÇİN KONAN YASAKLAR NELERDİR? AÇIKLAYINIZ  411
A. Başka Görev Alma Yasağı  411
B. Siyasi Partilere Girme Yasağı  411
C. Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı  412
D. Dernek Kurma ve Derneklere Üye Olma Yasağı  412
E. Ayrıldığı Kuruma Karşı Görev Alma Yasağı  412
F. Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı  413
G. Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı  413
1. Ticaret Yapma Yasağı  413
2. Memurun Ticari Şirketlere Ortaklığı  415
H. Grev Yasağı (md. 27)  417
I. Denetimindeki Teşebbüsten Menfaat Sağlama Yasağı  417
İ. Memurun Özel Hayatıyla İlgili Diğer Mâli Sınırlamalar ve Hediyelerin Durumu  417
XIV. KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU  419
A. Kamu Görevlileri Etik Kurulunun Yapısı  419
B. Kamu Görevlileri Etik Kurulu Tarafından Gerçekleştirilen Denetim  420
XV. MEMUR HUKUKUNDA ALT DERECELERE VE İDARİ GÖREVLERE ATAMA HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  420
XVI. MEMURLARIN KARŞILIKLI OLARAK YER DEĞİŞTİRME (BECAYİŞ), KURUMLARARASI ATAMA, MEMURLUKTAN ÇEKİLENLERİN YENİDEN ATANMASI VE EMEKLİLERİN YENİDEN HİZMETE ALINMASI İÇİN YAPILAN ATAMA KONUSUNDA BİLGİ VERİNİZ  422
A. Becayiş  422
B. Kurumlararası Atama  423
C. Kurum İçi Naklen Atama  423
D. Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Atanmaları  424
XVII. YER DEĞİŞTİRME (NAKİL) KAVRAMININ BENZER MÜESSESELERLE KARŞILAŞTIRILMASI  424
XVIII. YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAŞLICA HUSUSLAR NELERDİR?  427
A. Hizmetin Gereği Olarak Yapılabilecek Yer Değiştirmeler  427
B. Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek Yer Değiştirmeler  428
1. Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği  429
2. Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği  430
3. Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği  433
4. Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği  433
5. Nakilde Çocukların Öğrenim Durumu  434
XIX. MEMURLARIN İLERLEMESİ  434
A. Kademe ve Kademe İlerlemesini Açıklayınız  435
B. Derece Yükselmesinin Usul ve Şartları Nelerdir?  436
XX. MEMUR BİLGİ SİSTEMİ, ÖZLÜK DOSYASI HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  437
XXI. BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ VE ÖDÜL HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  438
XXII. “KAMU PERSONELİ BİLGİ SİSTEMİ” HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  438
XXIII. KURUMLARARASI GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRMENİN KOŞULLARINI AÇIKLAYINIZ  439
XXIV. MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ AÇIKLAYINIZ  440
XXV. DEVLET MEMURİYETİ VE DİSİPLİN REJİMİ  441
A. Disiplin Nedir?  441
B. Disiplin Hukukuna Hâkim Olan Başlıca İlkeler Hangileridir?  441
C. Devlet Memurları Kanunundaki Disiplin Suç ve Cezaları  446
1. Uyarma  447
2. Kınama  447
3. Aylıktan Kesme  447
4. Kademe İlerlemesinin Durdurulması  448
5. Devlet Memurluğundan Çıkarma  448
D. Disiplin Suçlarında Kıyas Mümkün müdür? Açıklayınız  449
E. Soruşturmaya Başlanması ve Soruşturma Emri Hakkında Bilgi Veriniz  450
1. Soruşturmaya Başlanması  450
2. Soruşturma Emri  451
F. Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar Hangileridir?  453
G. Disiplin Cezalarının Uygulanması  454
H. Disiplin Soruşturmalarında Zamanaşımı Hakkında Bilgi Veriniz  454
I. Disiplin Cezalarına İtiraz Nasıldır?  454
İ. Cezai Kovuşturma ile Disiplin Kovuşturmasının Bir Arada Yürütülmesi Hakkında Bilgi Veriniz.  455
XXVI. 4483 S. MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA KOVUŞTURMANIN YÜRÜYÜŞÜ  457
A. İzin Safhası  457
1. Olayın Yetkili Mercie İletilmesi  457
2. İzin Vermeye Yetkili Merciler  458
3. İşleme Konulmayacak İhbar ve Şikâyetler  459
B. Ön İnceleme Safhası  459
1. Ön İnceleme Yapmaya Yetkili Makam  459
2. Ön İnceleme Yapanların Yetkisi ve Rapor  460
3. Süre  460
4. Soruşturma İzninin Kapsamı  461
5. Soruşturma İzninin Gönderileceği Merci  461
C. 4483 Sayılı Kanun Kapsamında İtiraz Usûlü  462
XXVII. MEMURLUK STATÜSÜNDE KISINTI YAPAN HALLER  465
A. Kadro Açığı  465
B. Görevden Uzaklaştırma  467
1. Görevden Uzaklaştırma Tedbirinin Uygulanacağı Haller  468
a. Disiplin Soruşturması Nedeniyle  468
b. Ceza Kovuşturması Nedeniyle  469
2. Görevden Uzaklaştırmada Yetkili Makamlar  469
a. DMK’daki Durum  469
aa. Atamaya Yetkili Amirler  469
bb. Bakanlık ve Genel Müdürlük Müfettişleri  470
cc. Valiler  470
dd. Kaymakamlar  470
b. Özel Düzenlemelerdeki Durum  470
3. Görevden Uzaklaştırılan Memurun Hak ve Yükümlülükleri  470
4. Memurun Göreve Başlatılmasının Zorunlu Olduğu Hallerde Açıkta Geçen Sürelerin Değerlendirilmesi Nasıldır? Açıklayınız  471
5. Görevden Uzaklaştırma Tedbirinin Kaldırılması  472
a. Göreve Başlatmanın Zorunlu Olduğu Haller Hangileridir?  472
b. Görevden Uzaklaştırmanın Süresi ve İtiraz  473
6. Görevden Uzaklaştırma Tedbirinde Amirin Sorumluluğu  474
XXVIII. MEMURİYETİN SONA ERMESİ  475
A. Memuriyetin Doğal Olarak Sona Ermesi  476
B. Çekilme (İstifa) Nedir? Hukuki Sonuçlarını Açıklayınız  476
C. Çekilmiş Sayılma (Müstafi Addedilme) Nedir?  478
D. Memurluktan Çıkarılma (İhraç) Nedir? Hukuki Sonuçları Nelerdir?  480
E. Koşullarda Eksiklik Nedir? Hukuki Sonuçları Nelerdir?  480
F. Bağdaşmazlık Nedir? Hukuki Sonuçları Nelerdir?  482
G. Memurların Emekliliği  482
Bölüm V
KAMU HİZMETİ
I. KAMU HİZMETİ KAVRAMI VE UNSURLARI  483
II. KAMU HİZMETLERİNİN KURULMASI, DEĞİŞTİRİLMESİ, KALDIRILMASI  484
III. KAMU HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE HÂKİM BAŞLICA İLKELER  486
A. Süreklilik ve Düzenlilik  486
B. Değişkenlik-Uyarlanma  486
C. Nesnellik ve Eşitlik  487
D. Kamu Hizmetinin Meccaniliği (Bedelsizliği)  487
E. Yeni Kamu Hizmeti İlkeleri  488
IV. KAMU HİZMETİNİN TÜRLERİ  488
A. Tekelli-Tekelsiz Kamu Hizmetleri  488
B. Yürütüldükleri Alana Göre Kamu Hizmetleri  489
C. Yararlanma Biçimlerine Göre Kamu Hizmetleri  489
D. Konularına Göre Kamu Hizmetleri  489
1. İdari Kamu Hizmetleri  489
2. İktisadi Kamu Hizmetleri  489
3. Sosyal Kamu Hizmetleri  489
4. Bilimsel-Kültürel ve Teknik Kamu Hizmetleri  490
V. VİRTÜEL (OLASI) KAMU HİZMETİ KAVRAMI  490
VI. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU KAMU HİZMETLERİ REJİMİ VE TÜRK HUKUKU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: EVRENSEL HİZMET KAVRAMI  491
VII. KAMU HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLME BİÇİMLERİ  495
A. Kamu Hizmetlerinin Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Yürütülmesi  495
1. Emanet Usulü  495
2. Kamu Kurumu Usulü  496
B. Kamu Hizmetlerinin Özel Kişiler Tarafından Yürütülmesi  496
1. Kamuya Yararlı Faaliyette Bulunan Özel Kişiler  496
2. Müşterek Emanet Usulü  497
3. İltizam Usulü  497
4. Ruhsat Usulü  497
5. İmtiyaz Usulü  498
6. Yap-İşlet-Devret Usulü  499
7. Yap-İşlet Usulü  503
8. Kamu-Özel Ortaklığı Usulü  504
VIII. KAMU HİZMETİ ETKİNLİĞİ OLARAK KAMUYA YARARLI FAALİYETLERİ ÖZENDİRME VE DESTEKLEME  504
IX. ÖZEL KİŞİLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİ MÜMKÜN OLMAYAN KAMU HİZMETLERİ  504
X. KÜLTÜREL KAMU HİZMETİ OLARAK “KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI”  505
A. Sit Kavramı ve Türleri  505
1. Doğal Sit  506
2. Kentsel Sit ve Sınırlarının Belirlenmesi  510
3. Tarihi Sit  512
4. Arkeolojik Sit  512
5. Diğer Sit Türleri  513
B. “Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıkları” Kavramı  514
C. “Somut Olmayan Kültürel Miras” Kavramı  519
Bölüm VI
İDARENİN SÖZLEŞMELERİ
I. İDARİ SÖZLEŞMELERİN TANIMI VE ÖLÇÜTLERİ  524
II. İDARENİN ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA ÖRNEKLERLE BİLGİ VERİNİZ  525
A. Elektrik Üretimi, İletimi ve Dağıtımı  526
B. Otoyollar  527
C. Yap-İşlet-Devret Sözleşmeleri  527
D. Yap-İşlet Sözleşmesi  530
III. İDARİ SÖZLEŞME TÜRLERİNDEN BAZI ÖRNEKLER VE AÇIKLAMALAR  531
A. Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmesi  531
1. İmtiyaz Sözleşmesinin Ayırıcı Unsurları  531
2. İmtiyazcı Sıfatına Sahip Olabilecekler  534
3. İmtiyaz Sözleşmelerinde Tarafların Hak ve Yükümlülükleri  535
a. İmtiyazcının Hak ve Yükümlülükleri  535
aa. İmtiyazcının Hakları  535
bb. İmtiyazcının Yükümlülükleri  536
b. İmtiyaz Veren İdarenin Yetkileri  537
aa. Denetim ve Yaptırım Uygulama Yetkisi  537
bb. Tek Yanlı Değişiklik Yapma Yetkisi  537
cc. Rachat ya da İmtiyazın Satın Alınması  538
4. İmtiyaz Sözleşmelerinin Sona Ermesi  538
a. İmtiyaz Sözleşmesinin Sona Erme Nedenleri  538
aa. Sürenin Dolması  538
bb. İmtiyazın Düşürülmesi  538
cc. Kamu Yararına Fesih  538
dd. Akdi Geri Satın Alma Yolu (Rachat)  538
ee. Karşılıklı Anlaşmayla Fesih  539
b. İmtiyaz Sözleşmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Yargısal Denetimi  539
c. İmtiyaz Sonunda Malların Paylaşımı  540
B. Mali İltizam Sözleşmeleri  541
C. Kamu İstikraz Sözleşmesi  541
D. Müşterek Emanet  541
E. Yeraltı ve Yerüstü Servetlerine İlişkin İşletme Sözleşmeleri  542
F. Orman İşletme Sözleşmeleri  542
G. İdari Hizmet Sözleşmeleri  542
IV. İDARİ SÖZLEŞMELERDE TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI  543
A. Özel Kişinin Hak ve Borçları  543
1. Özel Kişinin Hakları  543
a. Genel Olarak  543
b. İdari Sözleşmelerde Malî Dengenin Korunması  544
aa. Fait du Prince (Bey’in Eylemi/Egemen Olgusu/Kamu Gücünün İşlem ve Davranışı) Kuramı  545
bb. Öngörülemezlik (Imprevision) Kuramı  545
cc. Öngörülemezlik (Imprevizyon) Kuramının Uygulanabilmesinin Şartları  545
dd. “Fait du prince” ve Öngörülmezlik Kuramları Arasındaki Farklar ve Benzerlikler  546
2. Özel Kişinin Borçları (Yükümlülükleri)  546
B. İdarenin Yetki ve Yükümlülükleri  547
V. İDARİ SÖZLEŞMELERİN SONA ERMESİ  549
A. Süresinden Önce Sona Erme  549
1. Tarafların Anlaşması İle Fesih  549
2. İdare Tarafından Sözleşmenin Feshi  549
3. Sözleşmenin Mahkeme Tarafından Feshi  550
B. Olağan Sona Erme  550
VI. İDARİ SÖZLEŞMELER İLE İDARENİN ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ ARASINDAKİ FARKLAR  550
VII. İDARİ SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLI UYUŞMAZLIKLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI  550
A. Sözleşmeden Ayrılabilir İşlemlerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar  551
B. Sözleşmeden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar  552
1. İdari Sözleşmelerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Dava Türleri  552
2. Alternatif Bir Çözüm Yolu Olarak Tahkim  553
3. Alternatif Bir Çözüm Yolu Olarak Arabuluculuk ve İdari Uyuşmazlıklarda Uygulanması  554
Bölüm VII
KAMU İHALELERİ
I. KAMU İHALE SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI NELERDİR?  557
II. KAMU İHALE KANUNU UYGULAMASIYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR  559
III. İHALE AŞAMALARI (Şema)  560
IV. KAMU İHALELERİNE HÂKİM TEMEL İLKELER  560
V. 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE USÛLLERİ VE İHALE SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI  565
A. İhale Usûlleri  565
1. Açık İhale Usulü  565
2. Belli İstekliler Arasında İhale Usulü  565
3. Pazarlık Usulü  565
B. İhale Süreci Akış Seması  568
VI. İHALE KOMİSYONUNUN YAPISI VE GÖREVLERİ  573
VII. “EŞİK DEĞER” VE “YAKLAŞIK MALİYET” KAVRAMLARINI BELİRTİNİZ  573
VIII. İHALELERDE ÖDENEK KONUSUNDA BİLGİ VERİNİZ  575
IX. İHALEYE KATILIMDA BAŞLICA YETERLİK KURALLARI  576
A. Ekonomik ve Malî Yeterliğin Belirlenmesi  576
B. Mesleki ve Teknik Yeterliğin Belirlenmesi  576
X. İSTEKLİLER HANGİ DURUMLARDA İHALE DIŞI BIRAKILIR?  578
XI. KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDA İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR KİMLERDİR?  578
XII. KAMU İHALELERİNDEKİ İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMELER HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  579
XIII. ORTAK GİRİŞİMLERİN İHALE UYGULAMASINDAKİ SORUMLULUKLARI NELERDİR?  580
XIV. İHALELERDE İLÂN SÜRELERİ, KURALLARI VE ÖN İLÂN  580
XV. İHALE SAATİNDEN ÖNCE İHALENİN İPTAL EDİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?  582
XVI. İHALELERDE GEÇİCİ TEMİNAT NE KADARDIR?  582
XVII. TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER HANGİLERİDİR?  583
XVIII. İHALELERDEKİ YASAK FİİL VEYA DAVRANIŞLAR  583
XIX. İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  583
XX. MÜTEAHHİTİN ÖLÜMÜ, İFLASI, AĞIR HASTALIĞI, TUTUKLULUK VEYA MAHKÛMİYET HALİNİN İHALEYE ETKİSİNİ AÇIKLAYINIZ  584
XXI. YÜKLENİCİLERİN VE GÖREVLİLERİN CEZAİ SORUMLULUĞU  585
XXII. BÜTÜN TEKLİFLERİN REDDEDİLMESİ VE İHALENİN İPTALİ
MÜMKÜN MÜDÜR?  585
XXIII. İHALENİN KARARA BAĞLANMASI VE ONAYLANMASINI AÇIKLAYINIZ  586
XXIV. KESİNLEŞEN İHALE KARARLARININ BİLDİRİLMESİ VE SÖZLEŞMEYE DAVET EDİLMESİ  587
XXV. KESİN TEMİNAT HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  588
XXVI. İHALE ÜZERİNDE KALAN İSTEKLİNİN SÖZLEŞMEYİ İMZALAMAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI NELERDİR?  588
XXVII. YAPIM İŞLERİ ÖRNEĞİNDE İHALE ÜZERİNDE KALAN İSTEKLİNİN SÖZLEŞMEYİ İMZALAMAMASININ HUKUKİ SONUÇLARINI AÇIKLAYINIZ  588
XXVIII. İHALE SONUCUNUN İLÂNI, İHALENİN SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI  590
XXIX. KAMU İHALE KANUNU UYGULAMASI ÖZET BİLGİ  590
XXX. KAMU İHALE KURUMUNUN İDARE TEŞKİLÂTINDAKİ YERİ VE BAŞLICA GÖREVLERİ  596
XXXI. KAMU İHALELERİNE YÖNELİK İDARİ VE YARGISAL BAŞVURU YOLLARI NELERDİR? AÇIKLAYINIZ  597
A. Şikâyet  597
B. İtirazen Şikâyet  599
C. Yargısal Başvuru  600
XXXII. KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ  603
A. Kamu İhale Kanunu Kapsamında Yapılan İhalelerin Sözleşmeye Bağlanmasının Hukuki Rejimi Hakkında Bilgi Veriniz  603
B. 4735 s. Kanun Kapsamında Düzenlenecek Sözleşmelerde Yer Alması Zorunlu Hususlar  604
C. Sözleşme Uygulamasında Mücbir Sebep Olarak Kabul Edilebilecek Haller Hangileridir?  604
D. Kesin Teminatın Hukuki Rejimini Kısaca Belirtiniz  605
E. Sözleşmede Değişiklik Yapılması Hangi Koşullarda Mümkündür?  606
F. Sözleşmenin Devri Mümkün müdür?  606
G. Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyetinin Sözleşmeye Etkisi Nedir?  606
H. Yüklenicinin Ortak Girişim Olması Halinde Ölüm, İflas, Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Mahkûmiyet Durumunun Sözleşmeye Etkisi Nedir?  607
I. Yüklenici Sözleşmeyi Feshedebilir mi?  607
İ. İdare Sözleşmeyi Hangi Hallerde Feshedebilir?  607
J. Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Sözleşmenin Feshi  608
K. Sözleşme Hangi Anda Feshedilmiş Sayılır?  608
L. Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler veya İş Eksilişi ile İşin Tasfiyesinin Esasları  609
M. Sözleşmenin Uygulanmasındaki Yasak Fiil ve Davranışlar Nelerdir?  610
N. Yapım İşlerinde Yüklenicilerin, Alt Yüklenicilerin, Yapı Denetim Görevlilerinin, Tedarikçi ve Hizmet Sunucularının Sorumluluğu  610
XXXIII. 2886 s. DEVLET İHALE KANUNUNUN GENEL ESASLARI VE İHALE USULLERİ HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  611
Bölüm VIII
KAMU MALLARI-KAMULAŞTIRMA
I. KAMU MALI VE KAMUNUN ÖZEL MALI NE DEMEKTİR? BU TÜR MALLARIN HUKUKİ REJİMİ HAKKINDA GENEL BİLGİ VERİNİZ  617
II. KAMU MALLARININ BAŞLICA ÖZELLİKLERİ NELERDİR?  617
III. KAMU MALLARI ÜZERİNDEKİ MÜLKİYETİN HUKUKİ NİTELİĞİNE İLİŞKİN BAŞLICA TEORİLER  623
IV. KAMU MALI NİTELİĞİNİN KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ  623
V. KAMUYA İLİŞKİN MAL  625
VI. KAMU MALLARININ SINIFLANDIRILMASI  625
VII. TAHSİS (ÖZGÜLEME)  627
VIII. KAMU MALLARINDAN YARARLANMA VE YARARLANMAYA HÂKİM OLAN BAŞLICA İLKELER  627
IX. KAMU MALINDAN ÖZEL YARARLANMA KONUSUNDA AŞAĞIDAKİ DANIŞTAY KARARINI OKUYUNUZ  629
X. KIYILARIN HUKUKİ REJİMİNİN GENEL ESASLARI NELERDİR?  630
XI. KAMULAŞTIRMA  632
A. Kamulaştırma Ne Demektir? Kamulaştırmanın Başlıca Özellikleri Nelerdir?  632
B. Kamulaştırmanın Fikri Dayanakları  634
C. Kamulaştırmanın Konusu  635
D. Kamulaştırmada Kamu Yararı Kararı Verecek Merciler  635
E. Kamu Yararı Kararlarının Onay Mercileri  636
F. Kamulaştırmanın Aşamaları  637
G. Kamulaştırmada Bedel Hangi Ölçütlere Göre Belirlenir?  637
H. Kısmen Kamulaştırılan Taşınmaz Malın Değeri Nasıl Belirlenir?  640
I. Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve Taşınmaz Malın İdare Adına Tescili  641
J. Kamulaştırmada Vazgeçme, İade ve Devir Nasıl Olur? Açıklayınız  645
K. Bir İdareye Ait Taşınmaz Malın Diğer İdareye Devri Nasıl Olur? Açıklayınız  645
L. Kamulaştırmayı Satım Sözleşmesi ile Karşılaştırınız  646
M. Acele Kamulaştırma  647
N. Kamulaştırmasız El Atma ve Türleri  647
1. Hukuka Uygun Kamulaştırmasız El Atma  648
2. Hukuka Aykırı Kamulaştırmasız El Atma  649
O. Fiilen Kamu Hizmetine Ayrılan veya Kamu Yararına Dönük İhtiyaca Tahsis Edilen Tesislerin Durumu-Kamulaştırmasız El Koyma  651
XII. GEÇİCİ İŞGAL KAVRAMINI AÇIKLAYINIZ  653
XIII. İSTİMVAL NEDİR?  654
XIV. MİLLİLEŞTİRME HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  654
XV. DEVLETLEŞTİRME NE DEMEKTİR? KAMU YARARININ ZORUNLU KILDIĞI HALLERDE, KAMU HİZMETİ NİTELİĞİ TAŞIYAN ÖZEL TEŞEBBÜSLERİN DEVLETLEŞTİRİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?  655
XVI. SOSYALLEŞTİRME NE DEMEKTİR?  657
XVII. ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI NE DEMEKTİR ?  657
Bölüm IX
İDARİ KOLLUK VE İDARİ YAPTIRIMLAR
I. KOLLUK TÜRLERİ (Şema)  659
II. İDARİ KOLLUK  659
III. İDARİ KOLLUK-ADLİ KOLLUK-SİYASİ KOLLUK  660
IV. İDARİ KOLLUK VE ADLİ KOLLUK ARASINDAKİ FARKLAR  661
V. İDARİ KOLLUĞUN KONUSU VE AMAÇLARI  662
A. Genel Güvenlik  662
B. Dirlik ve Esenlik  663
C. Genel Sağlığın Korunması  664
D. Genel Ahlâkın Korunması  665
VI. GENEL KOLLUK-ÖZEL KOLLUK AYIRIMI  665
VII. KOLLUKLARIN İÇ İÇE OLMASI VE DOĞURDUĞU SORUNLAR  666
VIII. İDARENİN KOLLUK YETKİSİNİN SINIRLARI  666
A. Amaç Bakımından Sınırlamalar  667
B. Sebep, Konu Bakımından Sınırlama ve Oranlılık İlkesi  667
C. Yer ve Zaman Bakımından Sınırlanması  667
D. Temel Hak ve Özgürlükler Açısından Kolluk Yetkilerinin Kullanılmasıyla İlgili Bazı Değerlendirmeler  668
1. İfade Özgürlüğü ve Radyo-Televizyon İletişimi Açısından  668
2. Kamu Düzeni, Basın Özgürlüğü Açısından  671
3. İnternet Özgürlüğü ve İnternet Erişimi Açısından  673
IX. İDARİ KOLLUK MAKAMLARI VE PERSONELİ  675
X. KOLLUK İŞLEMLERİ / EYLEMLERİ  675
XI. İDARİ KOLLUK YETKİLERİNİN KULLANILMASINDAKİ BAŞLICA YÖNTEMLER  677
A. Düzenleyici İşlem-Birel İşlem Yapma  677
B. Geçici Düzenlemeler  677
C. İzin ve Bildirim Usulleri  678
D. Genel Yaptırımlar/İdari Yaptırımlar  681
E. Re’sen İcra (Doğrudan Uygulama), Zor ve Silah Kullanma Yetkisi  682
XII. ÇEVRENİN KORUNMASI VE İDARİ KOLLUK İLİŞKİSİNİ AÇIKLAYINIZ  683
XIII. İDARİ KOLLUK YÖNÜYLE AFET DÖNÜŞÜM UYGULAMASININ GENEL ESASLARI VE YIKIM KARARLARI  685
XIV. TERÖR, TERÖRLE MÜCADELE VE İDARİ KOLLUK YETKİSİ İLE İLGİLİ AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ  690
A. Terör Nedir?  690
B. Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Görevleri  691
C. Terörün Finansmanı ve Tüzel Kişilerin Sorumluluğu Hakkında Bilgi Veriniz  692
D. Devlet Tarafından Alınacak Başlıca Koruma Tedbirleri Nelerdir?  692
E. Özgürlük-Güvenlik İkilemi (Dilemması): Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun İletişimin Dinlenmesi Konusundaki Yaklaşımı  693
XV. OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM USULLERİ  696
A. Olağanüstü Hâl (OHAL)  697
B. Olağanüstü Hal Kavramını Açıklayan Görüşler  698
1. Zaruret Hali Teorisi  698
2. Meşru Müdafaa Teorisi  698
3. Siyasi Teori  698
4. Anayasa Geleneği Teorisi  698
C. Olağanüstü Yönetim Usulü Olarak Olağanüstü Hal (OHAL) İlanı Kararının Hukuki Niteliği  698
1. Yetki Unsuru  698
2. Şekil Unsuru  699
3. Sebep Unsuru  699
a. Doğal Afet ve Ağır Ekonomik Bunalım Sebebiyle Olağanüstü Hal İlânı  699
b. Şiddet Olaylarının Yaygınlaşması ve Kamu Düzeninin Ciddî Şekilde Bozulması Sebepleriyle Olağanüstü Hal İlânı  699
4. Konu Unsuru  699
5. Amaç Unsuru  699
D. OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri (KHK)  699
E. Tabii Afet ve Tehlikeli Salgın Hastalıklarda Yükümlülükler  700
1. Para Yükümlülüğü  701
2. Mal Yükümlülüğü  701
3. Çalışma Yükümlülüğü  701
F. Tabii Afet ve Tehlikeli Salgın Hastalıklar Sebebiyle Olağanüstü Hal İlanında Alınacak Tedbirler  702
G. Ağır Ekonomik Bunalım Hallerinde Yükümlülükler ve Alınacak Tedbirler  702
H. Şiddet Hareketlerinde Alınacak Tedbirler  703
I. Yükümlülüğün Karşılığının Tespiti ve Ödenmesi Yöntemi  704
İ. Sıkıyönetim  704
J. Olağanüstü Yönetim Usulü Olarak Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş Hali Kararının Hukuki Niteliği  705
1. Yetkili Makam  706
2. Şekil Unsuru  706
3. Sebep Unsuru  706
4. Konu Unsuru  706
5. Amaç Unsuru  706
K. Sıkıyönetim Kurulan Yerlerdeki Kolluk Faaliyetleri  707
XVI. İDARİ YAPTIRIMLAR  707
A. İdari Yaptırım Kavramı ve Genel Esasları  707
1. İdari Yaptırım Kavramı ve Unsurlarını İdari Ceza Kavramı  707
2. İdari Cezaların, Yaptırımlar Teorisindeki Yerine İlişkin Başlıca Görüşler Nelerdir?  710
a. Yaptırımların Birliği Görüşü  711
b. İdari Yaptırımların Cezaî Yaptırımların Bir Alt Dalı Olduğu Görüşü  713
c. İdari Yaptırımlar İle Cezaî Yaptırımlar Arasında Bağlantı Olmadığı Görüşü  715
d. AİHM’nin Yaklaşımı  717
3. Türk Hukukunda İdari Yaptırımların Anayasal Temelleri İle İdari Yaptırımlar (Ve Özellikle İdari Cezalar) Karşısında Anayasal Korunma  718
a. Hukuk Devleti İlkesi  718
b. Kaynağını Anayasadan Almayan Devlet Yetkisinin Kullanılamaması ve İdari Yaptırımlar  720
4. “Yürütmenin Yetki ve Görev Olması” ve İdarenin Düzenleme Yetkisi Bağlamında İdari Yaptırımlar  721
5. İdarenin Kanuniliği İlkesi (Ay Md.123/1) Gereği İdari Yaptırımların Yasal Dayanağı Olmalıdır  723
6. Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar ve İdari Yaptırımlar  725
7. Adil Yargılanma Hakkı (AY md.36) ve İdari Yaptırımlar  729
8. İdari Yaptırımların Anayasal Sınırları  738
B. İdarenin Yaptırım Uygulama Yetkisi  740
C. İdari Para Cezalarının Genel Esasları ve Tahsil Yetkisi  741
Bölüm X
İDARENİN MÂLİ SORUMLULUĞU
I. İDARİ MÂLİ SORUMLULUĞU  743
II. İDARENİN MÂLİ SORUMLULUĞUNUN ANAYASAL TEMELLERİ VE KOŞULLARINI BELİRTİNİZ  743
III. HİZMET KUSURU  748
A. Hizmetin Kötü İşlemesi  748
B. Hizmetin Geç İşlemesi  750
C. Hizmetin Hiç İşlememesi  750
IV. HUKUKA AYKIRILIK-KUSUR İLİŞKİSİNİ AÇIKLAYINIZ  752
V. HİZMET KUSURUNUN NİTELİKLERİ  755
A. İdarenin Kusurudur  755
B. Bağımsızdır  755
C. Asli ve Birinci Derecededir  755
D. Soyut, Objektif ve Anonimdir  755
E. Genel ve Geniş Kapsamlıdır  756
F. Olaya Göre Değişebilir ve Farklı Nitelikler Gösterebilir  756
VI. SORUMLULUK İÇİN GEREKEN KUSUR DERECESİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR  756
A. İdarenin Maruz Kaldığı Güçlük  757
B. Kamu Hizmetinin Sosyal Önemi  757
C. Zaman  757
D. Mekân  757
E. Araç ve İmkânlar  757
F. Mevzuat  758
VII. FİİLİ YOL  758
A. Tanımı  758
B. Özellikleri  758
VIII. HİZMET KUSURU VE FİİLİ YOLUN KARŞILAŞTIRILMASI  759
IX. KİŞİSEL KUSUR SAYILAN DURUMLAR  759
X. HİZMET KUSURU İLE KİŞİSEL KUSURUN İÇ İÇE OLMASI  759
XI. GÖREV KUSURU NEDİR?  760
XII. KUSURSUZ SORUMLULUK VE TEORİK TEMELLERİ  761
A. Tehlike (=risk) İlkesi  761
B. Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi  763
XIII. SOSYAL RİSK İLKESİ KAPSAMINDA TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN GİDERİLMESİNDE TAZMİNAT VE SORUMLULUK KONUSUNDA AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ  764
A. Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zarar Nasıl Karşılanır?  764
B. Zarar Tespit Komisyonlarının Oluşumu ve Görevleri  764
C. Başvurunun Süresi, Şekli, İncelenmesi ve Sonuçlandırılması  765
D. Karşılanacak Zararların Kapsamı, Zararın Tespiti ve Ödemeler  765
E. Sulhname Hakkında Bilgi Veriniz  766
F. Danıştay'ın Terör Faaliyetinden Kaynaklanan Sorumluluğa Yaklaşımını Belirtiniz  767
XIV. DOĞAL GAZ UYGULAMASI ÖRNEĞİNDE İDARENİN DENETİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE SORUMLULUĞUNUN GENEL ESASLARINI BELİRLEYİNİZ  768
XV. İDARENİN SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VEYA AZALTAN HALLER  769
A. Mücbir Sebep  769
B. Umulmayan Hal  772
C. Zarar Görenin Kusuru  772
D. Üçüncü Kişinin Kusuru  773
XVI. TAZMİNATIN İLGİLİ KAMU GÖREVLİSİNE RÜCÛ EDİLMESİNİN BAŞLICA ESASLARINI AÇIKLAYINIZ  773
İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ BİLİMSEL ÇALIŞMALARDAN BAZILARI  777
Kavram Dizini  791
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020