Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
İmar Hukuku Dersleri
Eylül 2017 / 8. Baskı / 832 Syf.
Fiyatı: 88.00 TL
İndirimli: 24.90 TL (%72)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 9. Eylül 2019 95.00 TL -     Sepete Ekle
 7. Eylül 2015 60.00 TL 9.90 TL (%84)Sepete Ekle
   

Kitap yeni baskısında bütünüyle gözden geçirilmiş, imar mevzuatında yapılan değişiklikler, mahkeme kararları ve öğretideki gelişmeler ışığında güncellenmiştir.

Kitabın esas amacı, mimarlık, mühendislik ve mimarlık, hukuk fakülteleri ile iktisadi ve idari bilimler ve siyasal bilgiler fakülteleri gibi, programında imar hukuku derslerine yer veren yükseköğretim programlarının ders kitabı ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Diğer taraftan bu kitap ayrıca, imar hukuku konusunda başvuru kaynağı arayan başta belediye imar müdürlüğü servisleri, imar komisyonu üyeleri, avukatlar, mühendis ve mimarlar ile imar hukukunda çalışan öğretim elemanları olmak üzere, herkese bu konularda yardımcı olmak üzere hazırlanmış, derli toplu ve sistematik bir eser olma iddiasındadır.

Kitapta imar hukukunun tüm konularına sistematik bir şekilde değinilmekte ve idarenin hukuka aykırı imar işlem ve uygulamalarına karşı itiraz ve dava yolları gösterilmektedir.

Konu Başlıkları
Planlama ve İmar Hukuku Kavramları
Mekansal Planlar ve İmar Planları
İmar Planlarının Hazırlanması, Onaylanması, Değiştirilmesi, Revizyonu, İlavesi ve Mevzi İmar Planları
İmar Programı
İmar Hukukunda Kamulaştırma Usulünün Uygulanması
İmar Planlarının Uygulanması Sonucunda Oluşan ve Müstakil İnşaata Elverişli
Olan Olmayan Taşınmazların Değerlendirilmesi
Kamulaştırma–Kısıtlılık İlişkisi ve Kısıtlanan Taşınmazların Emlak Vergisi
Planlı Alanlar İçindeki Hazineye Ait Taşınmaz Malların Bedelsiz Terki
İfraz ve Tevhit
Arazi ve Arsa Düzenlemesi
Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni, Yapı Denetimi
İmar Mevzuatına Aykırı Yapı ve Sonuçları
İmar Suç ve Cezaları
Yapılaşma Esasları ve Yapı ile İlgili Kurallar
Barkod: 9789750244940
Yayın Tarihi: Eylül 2017
Baskı Sayısı:  8
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 832
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sekizinci Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  37
Birinci Kısım
İMAR PLANLAMA HUKUKU
1. Bölüm
İMAR HUKUKUNA GİRİŞ
I. İMAR HUKUKU KAVRAMI  39
A. Tanımı ve Önemi  39
B. İmar Hukukunun Konusu  39
C. İmar Hukukunun Nitelikleri  40
Ç. İmar Hukukunun Kaynakları  42
1. Anayasa  42
2. Kanunlar  43
3. Tüzük ve Yönetmelikler  43
4. İmar Planları  45
5. Diğer Düzenleyici İşlemler  46
D. İmar Hukukunun Diğer Hukuk Dalları Arasındaki Yeri  46
II. PLANLAMA KAVRAMI VE İMAR PLANLAMASI  47
A. Tanım  47
B. Planlamanın Aşamaları  48
C. Planlama Türleri  49
Ç. İmar Planlamasının Amacı  51
D. İmar Planlamasının Türk Hukukundaki Gelişimi  52
1. Osmanlı Dönemi  52
2. Cumhuriyet Dönemi  56
a. Plansız Dönem  56
b. Zorunlu Plan Dönemi (1928–1956)  57
c. 1956 – 1985 Dönemi  62
ç. 1985 Sonrası Dönem  65
2. Bölüm
ÜLKE KALKINMA PLANI, BÖLGE PLANI VE MEKÂNSAL PLANLAR
I. ÜLKE KALKINMA PLANI  67
II. BÖLGE PLANI  70
III. METROPOLİTEN İMAR PLANI  72
IV. MEKANSAL PLANLAR  74
A. Mekânsal Planlama Kademeleri ve İlişkileri  75
1. Mekânsal Planlama Kademeleri  75
2. Planlararası İlişkiler  75
a. Mekansal Planlar Arası İlişkiler  75
b. Mekansal Planların Diğer Planlarla İlişkileri  76
ba. Bütünleşik Kıyı Alanları Planı İle ilişkileri  76
bb. Uzun Devreli Gelişme Planı İle ilişkileri  77
3. Genel Planlama Esasları  77
a. Mekansal Planların Planlama İlke ve Esasları  77
b. Mekansal Planların Hazırlanması İle İlgili Standartlar  78
B. Mekansal Planların Yapımına Dair Esaslar  78
1. Araştırma ve Analiz  78
2. Plan Raporu  80
3. Gösterim (Lejand) Teknikleri  80
4. Standartlar  81
5. Yürüme Mesafeleri  82
C. Mekansal Strateji Planı  82
1. Tanım ve Kavram  82
2. Planlama Alanına Göre Türleri  84
a. Ülke Düzeyinde Mekânsal Strateji Planları  84
b. Bölge Düzeyinde Mekânsal Strateji Planları  84
3. Planlama İlke ve Esasları  84
4. Planın Unsurları  85
a. Sektörel ve Tematik Paftalar  85
b. Plan Raporu  85
5. Planın Hazırlanması  85
6. Planın Uygulanması ve İzleme  86
Ç. Çevre Düzeni Planı  86
1. Tanımı ve Niteliği  87
2. Planlama Alanı ve Planlama Yetkisi  87
a. İl Düzeyinde Çevre Düzeni Planı  88
b. Bölge ve Havza Düzeyinde Çevre Düzeni Planı  89
3. Çevre Düzeni Planlarının Yapım Usulü  90
a. Planlama Alanı  90
b. Planlama ilke ve Esasları  90
c. Verilerin Elde Edilmesi, Analiz Etüt ve Araştırmalar Yapılması  91
4. Çevre Düzeni Planlarında Revizyon ve Değişikliklerin Yapılması  92
D. İmar Planları  93
1. İmar Planı İlkeleri  93
2. Planlamanın Aşamaları  94
a. Halihazır Harita Alımı  94
b. İlgili Kurum ve Kuruluşlardan Rapor ve Görüşlerin Alınması  97
c. Eşik Analizi  100
ç. Planın Elde Etme Şeklinin Belirlenmesi ve Plan Yaptırma Yolları  101
ça. İmar Planlarının Elde Edilme Usulleri  101
çb. İmar Planlarının Yapımında Yeterlilik  105
3. Nazım İmar Planı  106
a. Nazım Plan Kavramı  106
b. İlgili Kurum ve Kuruluşlardan Verilerin Elde Edilmesi, Analiz, Etüt ve Araştırmalar  108
c. Gerekli İzinlerin Alınması  109
ç. Tarım Arazileri  109
d. Mer’a, Yaylak ve Kışlaklar  110
e. Su ve Kanalizasyon Altyapısı  112
f. Hava Alanları  112
g. Karayollarının Şehir İçi Yollarla Bağlantısı  113
h. Vakıf Taşınmazları  113
ı. Mezarlıklar  113
i. Gelibolu Tarihi Yarımadası Milli Parkı  115
j. Bilgileri Birleştirme (Sentez), Yorum, Sonuçların Değerlendirilmesi  115
k. Plan Kararlarına Geçiş, Plan Alternatifleri  115
4. Uygulama İmar Planı  118
a. Uygulama İmar Planı Kavramı  118
b. Uygulama İmar Planı Esasları  121
c. Uygulama İmar Planı Süreci  122
5. Mekansal Kullanım Alanlarının Gösterilmesi  123
a. Belediye Hizmet Alanı  124
b. Çalışma Alanları  125
c. Sanayi Alanları, Endüstri Bölgeleri, Endüstri Gelişme Bölgeleri ve Küçük Sanayi Alanları  125
ç. Sosyal Yapı ve Tesis Alanları  127
d. Teknik Altyapı Alanları  127
e. Resmi Kurum Alanı, Resmi Bina ve Tesisler  128
f. Eğitim Tesisleri  128
g. Sosyal ve Kültürel Tesisler  129
h. Sağlık Tesisleri  129
ı. İbadet Yerleri  129
i. Otoparklar  130
j. İtfaiye Alanları  132
k. Akaryakıt Servis İstasyonları  133
m. Diğer Mekansal Plan Tanım ve Kullanım Esasları  134
6. İmar Planlarının Kısımları  137
3. Bölüm
İMAR PLANLAMASINDA YETKİ
I. İMAR PLANLAMASINDA GENEL YETKİ  139
A. Belediyeler  139
1. Tarihi Gelişimi  139
2. Planlama Yetkisi  141
3. Mücavir Alan Kavramı, Tespiti, Onaylanması ve Sonuçları  142
4. İmar Planlarında Karar Organı: Belediye Meclisleri  143
B. İl Özel İdareleri  144
II. İMAR PLANLAMASINDA MERKEZÎ İDARENİN YETKİSİ  146
A. İmar Kanunu’nun 9’uncu Maddesi ile Verilen Yetkiler  146
B. KHK/644 ile Verilen Yetkiler  148
C. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/g Bendi İle Verilen Yetkiler  149
III. İMAR PLANLAMASINDA ÖZEL YETKİ  149
A. Büyükşehir Belediyelerinde  149
1. Çevre Düzeni Planı Yapma Yetkisi  149
2. Nazım İmar Planı Yapma Yetkisi  150
3. Uygulama İmar ve Parselayson Planı Yapma Yetkisi  150
4. Kanunlarla Büyükşehir Belediyelerine Verilen Görevlerle İlgili Yetkiler  150
5. İlçe Belediyelerine Ait Planlama Yetkilerinin Büyükşehir Belediyesine Devredilmesi  151
B. Gecekondu Alanlarında  151
C. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Alan ve Merkezlerinde  152
Ç. Sit Alanlarında  152
D. Kıyılarda ve Sahil Şeritlerinde  152
1. Kıyılarda Planlama  153
2. Sahil Şeritlerinde Planlama  153
a. Sahil Şeridinin Birinci Bölümünü İçeren Uygulama İmar Planları  153
b. Sahil Şeridinin İkinci Bölümünde Yapılacak Planlar  154
c. Planların Yürürlüğe Girmesi  154
3. Doldurma ve Kurutma Suretiyle Kazanılacak Arazilerde  155
4. Planların Yapılması  155
E. Milli Parklarda  156
1. Milli Park Gelişme Planı  156
2. Uygulama İmar Planları  157
F. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde  157
G. GAP Projesi Kapsamında Kalan Yerlerde  158
H. Özelleştirme Programına Alınan Kuruluşlara Ait Arsa ve Arazilerde  159
1. Belediye ve Mücavir Alanlarda Bulunan ve Özelleştirme Kapsamına Alınmış Kuruluşlara Ait Arazi ve Arsalarda  159
2. Hizmet Özelleştirmesi Niteliğindeki Yatırımların Yapılacağı Yerlerde  160
3. Kıyıda ve Turizm Alanlarında Kalan Yerlerde  160
I. Toplu Konut Alanlarında  161
İ. İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapı Bulunan Alanlarda  162
J. Organize Sanayi, Endüstri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde  162
1. Organize Sanayi Bölgelerinde  163
2. Endüstri Bölgelerinde  163
3. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde  163
K. Tarımsal Alanlarda  164
L. Köy Yerleşme Alanlarında  165
1. Köy Yerleşme Planları  165
2. Planların Yapılması, Onaylanması ve Tapuya Tescili  169
3. Köy Yerleşme Planlarının Uygulanması  170
M. Boğaziçi’nde  174
1. Planlama Yetkisi  174
2. Planların Revize Edilmesi ve Değiştirilmesi  174
N. Diğer Özel Yetkiler  175
1. Türk Boğazlar Bölgesinde  175
2. T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne Ait Taşınmazlarda  176
3. Haydarpaşa Limanında  176
4. Karayolu Güzergahlarında  176
5. Atatürk Orman Çiftliği’nde  178
6. Olimpiyat Köyünde  179
7. Patlayıcı Madde Üretmek/İşlemek Üzere Kurulacak Tesislerde  179
8. Balıkçı Barınaklarında  179
9. Yalova Termal Kaplıcalarında  179
10. Çanakkale Savaşları Tarihi Alanında  180
11. Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Savunma ve Eğitim Amaçlı Alanlarda  181
12. 1164 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda  181
14. Kamu–Özel İş Birliği Modeli Çerçevesinde; Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarınca Yapılmasına İhtiyaç Duyulan Tesislerin Yapılacağı Yerlerde  181
IV. İMAR PLANLARININ YAPILMASINDA SÜRE  182
4. Bölüm
İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK, REVİZYON VE İLAVE YAPILMASI
I. İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE SONUÇLARI  185
A. İmar Planlarının Değiştirilmezliği İlkesi  185
B. İmar Planlarında Değişiklik Usulü  186
1. Bakanlıkça Değişiklik İstenmesi  187
2. Yerel Yönetimlerce Re’sen Değişiklik Yapılması  187
3. Özel Hukuk Gerçek ve Tüzel Kişilerince Planlarda Değişiklik Yapılmasının İstenmesi  188
4. Değişiklik Sırasında Göz önünde Bulundurulması Gereken Hususlar  189
a. Gerekçe İlkesine Uyulması  189
b. Değişikliğin Şehircilik İlkelerine, Planlama Esaslarına ve Kamu Yararına Uygun Olması  189
c. Planın Bütünlüğünün Bozulmaması  190
ç. Kazanılmış Haklara Saygı Gösterilmesi  191
d. Plan Değişikliklerinin Yeterliliğe Sahip Personel Tarafından Yapılması  191
e. Plan Değişikliklerinin Zorunlu Olması  192
5. Plan Değişikliğine İlişkin Esaslar  193
a. Sosyal ve Teknik Alt Yapıya İlişkin Değişiklikler  193
aa. İlgili Yatırımcı Bakanlık ve Kuruluşların Görüşünün Alınması  193
ab. Değişikliğin Teknik Zorunluluğa Dayanması  195
ac. Eşdeğer Alan Ayrılması  195
aç. Plan Müellifinin Gerekçeli Uygun Görüşünün Alınması  196
ad. İbadet Yerlerine İlişkin Değişikliklerde Mülki İdare Amirinin İzninin Alınması  197
b. Kat Adedi ve Bina Yüksekliğini Artıran Değişiklikler  197
c. Yolların Genişletilmesi, Daraltılması ya da Güzergâhlarının Değiştirilmesiyle İlgili Değişiklikler  198
ç. Yoğunluk Artıran veya Kentsel Ulaşım Sistemini Etkileyen Değişiklikler  199
d. Nazım İmar Planları Üzerinde Gösterilen Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarının Konum İle Büyüklüklerinde Değişiklikler  199
II. İMAR PLANLARINDA REVİZYON YAPILMASI  200
A. Tanım ve Hukuki Niteliği  200
B. Revizyon Yetkisi ve Usulü  201
III. İLAVE İMAR PLANI  202
IV. İMAR PLANLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNİN/REVİZYONUNUN HUKUKİ SONUÇLARI: KAZANILMIŞ HAKLAR SORUNU  203
A. Kazanılmış Hak Kavramı  203
B. İmar Mevzuatında Durum  205
1. İnşasına 2 yıl İçinde Başlanmayan ve Ruhsat Süresi içinde Tamamlanmayan Yapılar  205
2. Ruhsat ve Eklerine Uygun Olarak Tamamlanmasına Rağmen Ruhsat Süresi içinde Yapı Kullanma İzni Düzenlenmeyen Yapılar  206
3. Plansız Alanlarda Mevzuata Uygun Yapılmış Yapıların Tamir, Tadil ve İlavelerinde veya Yeniden Yapılması Mümkün Olan Yapılarda  207
4. İmar Mevzuatına Aykırı Olarak Ruhsat Verilipte, Bu Ruhsata ve Eklerine Göre İnşa Edilen veya İnşa Halindeki Yapılar  207
5. Uygulama İmar Planı Değişikliği İle Yolda veya Teknik Altyapı Alanlarında Kalan ve Kamulaştırma Kararı Alınan Yapılar  208
6. Uygulama İmar Planı Değişikliği Nedeniyle, Plana Ait Kararlara Aykırı Düşen Yapılar  209
C. Danıştay’ın Yaklaşımı  210
5. Bölüm
MEKANSAL PLANLARIN ONAYLANMASI, İLANI VE HUKUKİ SONUÇLARI
I. PLANLARIN ONAYLANMASI VE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ  215
A. Tarihi Gelişimi  215
B. Planların Sunulması ve Değerlendirilmesi  216
C. Planların Onaylanması ve Yürürlüğe Girmesi  217
1. Ortak Kurallar  218
2. İmar Planlarının Onaylanması ve Yürürlüğe girmesi  218
a. Normal Belediyelerde  218
b. Büyükşehir Belediyelerinde  219
ba. Nazım İmar Planlarının Onaylanması  219
bb. İlçe Belediyelerinin Uygulama İmar Planlarının Onaylanması  220
c. Belediye Sınırları Dışında  221
Ç. Planların İlanı, İtirazlar ve Kesinleşmesi  222
II. İMAR PLANLARININ HUKUKİ SONUÇLARI  224
A. İdare Açısından  224
1. Planları Ölçü Norm Olarak Esas Alma Yükümlülüğü  224
2. İmar Programı Yapma Yükümlülüğü  225
3. İmar ve Yapı Faaliyetlerini İmar Planındaki İlke ve Kurallara Göre Gerçekleştirilmesini Sağlama ve Uygulamaları Denetleme Yükümlülüğü  225
4. Planların Aleniyetini, Dağıtımını Sağlama ve İlgili Yerlere Gönderme Yükümlülüğü  225
5. Planların Üst Kademe Planlara, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne ve İmar mevzuatına Uygunluğunun sağlanması Yükümlülüğü  226
6. Planların İncelenmek Üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğüne İletilmesi Yükümlülüğü  226
7. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Planları İzleme ve İnceleme Yükümlülüğü  227
B. Özel Hukuk Gerçek ve Tüzel Kişileri Açısından  227
1. İmar Çapını (İmar Durumu) İsteme Hakkı  228
a. İmar Çapı (İmar durumu) Kavramı  228
b. İmar Çapını İstemenin Hukuki Sonuçları  228
2. İtiraz Hakkı  229
3. Dava Hakkı: İmar Planlarına Karşı İptal Davasının Açılması  231
6. Bölüm
İMAR PLANLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE
İMAR PLANLARINA HAKİM OLAN İLKELER
I. İMAR PLANLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE NORMLAR HİYERARŞİSİNDEKİ YERİ  233
A. İmar Planlarının Hukuki Niteliği  233
B. İmar Planlarının Normlar Hiyerarşisindeki Yeri  233
II. İMAR PLANLARINA HÂKİM OLAN TEMEL İLKELER  234
A. Hukuk Devleti İlkesi  234
B. Açıklık İlkesi  235
C. Genellik İlkesi  236
Ç. Üst Derecedeki Planlara Bağlılık (Hiyerarşi) İlkesi  237
1. Planlar Arasında Hiyerarşi  237
2. Plan Hiyerarşisi, Planların Kademeli Birlikteliği ve Alt Düzeydeki Planları Yönlendirme Zorunluluğu  239
D. Kamu Yararı İlkesi  244
E. Zorunluluk İlkesi  246
F. Esneklik İlkesi  247
G. Uzun Süreli Olma İlkesi  248
H. Bilimsellik İlkesi  248
I. Katılım İlkesi  250
İkinci Kısım
İMAR PLANLARININ UYGULANMASI
7. Bölüm
İMAR PROGRAMI
I. TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  259
II. PROGRAM YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  261
A. Tarihi Geçmişi  261
B. Yürürlükteki Durum  261
III. İMAR PROGRAMININ HAZIRLANMASI VE ONAYLANMASI  262
IV. İMAR PROGRAMLARINDA SÜRE  264
V. İMAR PROGRAMLARININ HUKUKÎ SONUÇLARI  264
A. Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hakların Kısıtlanması  264
B. Kısıtlamaların Süreye Bağlılığı  265
C. Programa Alınmayan Alanlarda Mevcut Kullanımın Devamının Mümkün Olması  266
Ç. İmar Programına Alınan Yerlerin Vergilerinin İdarece Ödenmesi  267
8. Bölüm
İMAR HUKUKUNDA KAMULAŞTIRMA USULÜ
I. KAMULAŞTIRMA HAKKINDA GENEL BİLGİLER  269
II. İMAR HUKUKUNDA KAMULAŞTIRMA USULÜNÜN UYGULANMASI  277
A. Genel Olarak  277
B. İmar Hukukunda Kamulaştırma Usulünün Uygulandığı Yerler  277
1. İmar Programına Alınan Yerlerde  277
a. Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerlerde Kamulaştırma  277
b. Kamu Tesis Arsalarına Tahsis Edilen Yerlerde  278
c. Cephe Hattının Gerisinde Kalan Yerlerde Kamulaştırma  279
2. İmar Programına Alınmayan Yerlerde  279
III. İMAR KAMULAŞTIRMALARININ İLKE VE ÖZELLİKLERİ  280
A. İmar Planlarına Uygunluk  280
B. Kamu Yararı Kararından İstisna Tutulma  282
C. Kamulaştırmada Trampa İmkanı  282
Ç. Kamulaştırma Bedelinin Takdirinde İmar Faktörünün Nazara Alınmaması  283
D. Kamulaştırma İşlemine Karşı Açılacak Davalarda İmar Planlarının İptalinin İstenebilmesi  283
E. Kamulaştırmanın İmar Planında Öngörülen Amaçla Sınırlı Olması  285
F. İdarenin Kamulaştırma Yapmakla Yükümlü Olması  285
G. Kamulaştırılan Yerin Emlak Vergilerinin İdarece Ödenmesi  286
IV. İMAR PLANLARININ UYGULANMASI SONUCUNDA OLUŞAN VE MÜSTAKİL İNŞAATA ELVERİŞLİ OLMAYAN/OLAN PARÇALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  286
A. Genel Olarak  286
B. Bağımsız İnşaata Elverişli olmayan Yerlerin Değerlendirilmesi  287
1. Satılabilecek Taşınmazlar  287
2. Satış Yöntemi  287
3. Satış Yapılabilecek Kişiler  288
C. Bağımsız İnşaata Elverişli olan Yerlerin Değerlendirilmesi  288
Ç. Belediye ve Valiliklere Ait Parsellerle Şüyulu Taşınmazların Değerlendirilmesi  289
D. Değerlendirme Şartları  289
E. İmar Kanunu’nun 17’nci Maddesinin Uygulamalarına Karşı Yargı Yolu  290
1. Bedele İlişkin Yargı Yolu  290
2. İptal Davaları  293
3. Tapu İptali ve Tescil Davaları  293
V. KAMULAŞTIRMA – KISITLILIK İLİŞKİSİ VE KISITLANAN TAŞINMAZLARIN EMLAK VERGİSİ  294
A. Genel Olarak  294
B. Kısıtlılığın Başlangıcı ve Sonu, Kapsamı ve Emlak Vergisi  294
1. Kısıtlılığın Başlangıcı  294
2. Kısıtlılığın Sonu  296
3. Kısıtlılığın Kapsamı  297
4. Kısıtlılık Döneminde Emlak Vergisi  297
C. Taşınmazın İmar Programına Alınmasından Sonra Emlak Vergisinin İdarece Ödenmesi  298
Ç. Umumi Hizmetlere veya Kamu Hizmeti Tesisi Arsalarına Ayrılan Yerlerdeki Kısıtlılığın Kaldırılması  299
1. İlgili İdarenin Kamulaştırmadan Vazgeçmesi  299
2. Kamulaştırmanın Yapılması Amacıyla İdareye Başvuru  299
3. İmar Planında Değişiklik Yapılması Talebinde Bulunulması  301
4. Kamulaştırmasız El Atma Davası  302
a. Kamulaştırmasız El Atma Kavramı  302
b. Kamulaştırmasız El Atma Türleri  303
ba. Hukuka Uygun El Atma  303
bb. Hukuka Aykırı El Atma  304
bba. Fiilen El Atma  304
bbb. Hukuken El Atma  311
c. Kamulaştırmasız El Atma Halinde Açılabilecek Davalar  315
ca. Elatmanın Önlenmesi Davası  315
cb. Bedel Davası  316
cc. Tazminat Davası  323
cç. Ecrimisil Davası  330
cd. Dava Açma Süresi  330
ç. Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Görevli Mahkeme Açılabilecek Davalar  331
5. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru  333
9. Bölüm
İMAR PLANLARININ UYGULANMASI SONUCUNDA OLUŞAN VE MÜSTAKİL
İNŞAATA ELVERİŞLİ OLMAYAN/OLAN PARÇALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
I. GENEL OLARAK  335
II. BAĞIMSIZ İNŞAATA ELVERİŞLİ OLMAYAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  335
A. Satılabilecek Taşınmazlar  335
B. Satış Yöntemi  335
C. Satış Yapılabilecek Kişiler  336
III. BAĞIMSIZ İNŞAATA ELVERİŞLİ OLAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  337
IV. BELEDİYE VE VALİLİKLERE AİT PARSELLERLE ŞÜYULU TAŞINMAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  337
V. DEĞERLENDİRME ŞARTLARI  338
VI. İMAR KANUNU’NUN 17’NCİ MADDESİNİN UYGULAMALARINA KARŞI YARGI YOLU  339
A. Bedele İlişkin Yargı Yolu  339
B. İptal Davaları  341
C. Tapu İptali ve Tescil Davaları  342
10. Bölüm
BÖLGELEME
I. BÖLGELEME KAVRAMI  343
A. Tanım, Amaç ve Önemi  343
B. Ortaya Çıkışı  344
II. BELLİ BAŞLI BÖLGELEME TÜRLERİ  345
A. Kullanım Bölgelemesi (Use Zoning, Character Zoning)  346
1. Oturma Bölgeleri (Residential Area)  346
2. Ticaret Bölgeleri (Commercial Zones)  350
3. Sanayi Bölgeleri (Industrial Districts)  352
4. Karma Bölgeleme  356
5. Diğer Kullanım Bölgelemeleri  358
B. Yoğunluk Bölgelemesi (Density Zoning)  359
1. Kavram ve Tanım  359
2. Yoğunluk Bölgelemesi Araçları  361
a. En Küçük Parsel Yüzölçümünün Tespit Edilmesi  361
b. Parsel Boyutlarının Sınırlandırılması  362
ba. Planlı Alanlarda  362
bb. Plansız Alanlarda  364
bba. Belediye ve Mücavir Alanlar İçerisinde ve Fakat İmar Planı Bulunmayan Yerleşik Alanlarda  364
bbb. Belediye ve Mücavir Alanlar Dışında ve Fakat İmar Planı Bulunmayan Yerleşik Alanlarda  365
bbc. Belediye ve Mücavir Alan Sınırlar İçinde ve Dışındaki Yerleşme Alanı Dışında Kalan (İskân Dışı) Alanlarda  366
c. Yapının Parselle Bağlantısının Denetlenmesi  366
ca. Taban Alanı  366
cb. Yapı İnşaat Alanı  368
cc. Yapının Arsa Üzerindeki Konumunun ve Bahçe Durumunun Denetlenmesi  368
cca. Bahçe Uzaklıkları  369
ccb. Yapının Arsa Üzerindeki Konumu  370
C. Yükseklik Bölgelemesi (Height Zoning)  372
1. Kavram ve Önemi  372
2. İmar Mevzuatında Yükseklik Bölgelemeleri  373
a. Planlı Alanlarda  373
b. Plansız Alanlarda  376
Ç. Başka Bölgeleme Sınırlamaları  377
1. Mezarlıklar  377
a. Mezarlıkların İnşası, Tesis, Tanzim ve Tezyini  377
aa. Mezarlıkların İnşası  377
ab. Mezarların Tanzim, Techiz ve Tezyini  379
b. Mezarlıkların Korunması  379
c. Mezarlıklarla İlgili Bölgeleme Kuralları  381
2. Mezbahaneler  383
3. Hayvan Ahırları  384
4. Bölgeleme Kurallarına Aykırılık ve Sonuçları  384
11. Bölüm
İMAR HUKUKUNDA İFRAZ VE TEVHİD
I. İMAR HUKUKUNDA İFRAZ (AYIRMA) VE TEVHİT (BİRLEŞTİRME)  387
A. Tanım ve Kavram  387
1. İfraz (Ayırma)  387
2. Tevhit (Birleştirme)  387
B. İfraz çeşitleri  388
1. İfraz İstemine Göre  388
a. Rızai (İsteğe Bağlı) İfraz (Parselasyon)  388
b. Mahkeme Kararı ile İfraz  389
c. Cebri İfraz (Hamur Kuralı, Arsa ve Arazi Düzenlemesi)  389
2. Yeni Adalar Oluşup Oluşmamasına Göre  389
a. Basit ifraz ve Tevhit (Parselasyon Niteliğinde Olmayan)  390
b. Parselasyon Niteliğinde İfraz ve Tevhit  390
C. İfraz ve Tevhit İşlemlerinin Hukuki Niteliği  390
Ç. İfraz ve Tevhidin Arazi ve Arsa Düzenlemesinden Farkı  391
D. İmar Planı Bulunan Alanlarda İfraz ve Tevhit  391
1. Parselasyon Planı Oluşturulmuşsa  391
a. Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerlerin İfrazına Yer Verilmemesi  392
b. Yapılacak İfrazların Parselasyon Planlarına Uygun Olması  392
c. Yola Cephesi Olmayan Parsel Oluşturulamaz ve İfraz Edilemez.  393
ç. Yapı Yapılması Yasaklanan Afet Alanları İfraz Edilemez  393
d. Kamu Hizmet ve Tesislerinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Yapılacak Kamulaştırmalarda İfrazlar  394
e. Ada İçindeki Parsel Dağılımının Yapıların Estetiği ve Sokak Siluetini Bozmadığının Etüt Edilmesi  394
f. Mevcut Haliyle Yapılaşmaya Elverişli Olmayan Parsel Sahipler  394
g. İfraz v eTevhidin Zorunlu Olmadığı Durumlar  395
h. Aynı Yapı Nizamı ve Kullanım Kararına Sahip Parsellerin Tevhidi  395
ı. Aynı Yapı Nizamı ve Kullanım Kararı Farklı Olan Parseller Tevhit Edilemez  395
i. İfraz Şartlarının Aranmadığı Durumlar  395
j. İki Parselin Tevhidinde Kademelenme Yapılmasının Zorunlu Olduğu Durumlar  396
k. İfraz ve Tevhit, Maliklerin Talebi Üzerine Yapılabilir  396
l. İfraz ve Tevhitte Düzenleme Ortaklık Payı Alınamaz  397
m. İfraz ve Tevhit Yola ve Yeşil Alana Terk Şartına Bağlanamaz  397
2. Parselasyon Planı Oluşturulmamışsa  397
3. Gelecekteki Gelişmeye Açık Alanlarda İfraz ve Tevhit  398
4. İmar Planlarında Parsel Cepheleri Tayin Edilmeyen/Edilen Yerlerde Yapılacak İfrazlar  399
E. İmar Planı Dışında Kalan Alanlarda İfraz ve Tevhit  400
1. Belediye ve Mücavir Alanlar İçerisinde ve Fakat İmar Planı Bulunmayan Yerleşik Alanlarda  400
2. Belediye ve Mücavir Alanlar dışında ve Fakat İmar Planı Bulunmayan Yerleşik Alanlarda İfraz  401
3. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışındaki Yerleşme Alanı dışında Kalan (İskân Dışı) Alanlarda İfraz ve Tevhit  402
F. İmar Mevzuatında İfrazla ve Tevhitle İlgili Sınırlamalara Uyulmaması Gereken Durumlar  402
1. Özelleştirme Programına Alınan Kuruluşlara Devri Gereken Taşınmaz Mallarda  403
2. Tarım Arazilerinde  403
3. Taşkömürü Havzasındaki Bedelli Devir Edilecek Taşınmaz Mallarda  404
4. Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesinde  404
a. Hazineye Ait Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün Kullanımında Olan Taşınmaz Mallarda  404
b. Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesinin Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde Bulunan ve Tapuda Hazine Adına Tescilli Olan Taşınmazlar İle Tescil Harici Bırakılan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerler  404
5. Özel Ormanlarda  405
6. Taşınmaz Kültür Varlıklarında  406
7. Arazi Toplulaştırması Yapılan Yerlerde  406
G. Tevhidin Yapılabileceği Durumlar  406
H. İfraz ve Tevhit Usulü  407
II. İFRAZ VE TEVHİT İŞLEMLERİNİN ONAYI VE ŞUYUUN İZALESİ DAVASI  409
A. Onaylama Yetkisi  409
B. Onaylamada Süre  410
C. Tapu Dairesince Yapılacak İşlemler ve Süresi  410
Ç. Şüyuun İzalesi  411
1. Tanım ve Kavram  411
2. Şuyuun İzalesi Yolları  412
12. Bölüm
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ (PARSELASYON)
I. TANIM, TARİHİ GELİŞİMİ, AMACI, ÖNEMİ VE FAYDALARI  415
A. Terim Meselesi ve Tanım  415
B. Tarihi Gelişimi  416
1. Batı’da  416
2. Türkiye’de  417
C. Amacı  421
Ç. Denetim Niteliği  422
D. Önemi ve Yararları  423
E. Hukuki Niteliği  424
F. 3194 Sayılı Kanuna Göre AAD ile 2981/3290 Sayılı Kanunun 10/c Maddesine Göre AAD Uygulaması Arasındaki Farklar  426
II. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ YETKİSİ  427
A. Belediye ve Mücavir Alanlarda  427
B. Belediye ve Mücavir Alanlar Dışında  428
C. Büyükşehir Belediyelerinde  428
Ç. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Parselasyon Yetkileri  429
1. KHK/644 Kapsamındaki Yetkiler  429
2. Tabi Afetlerle İlgili Kanunlar Kapsamındaki Yetkiler  430
3. Haydarpaşa Limanı ile İlgili Yetkiler  431
4. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına Ait Taşınmazlarla İlgili Yetkiler  431
5. Milletvekili Lojmanlarıyla İlgili Yetkiler  431
6. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 6495 Sayılı Kanunla Eklenen 8/g Maddesi İle Verilen Yetkiler  432
D. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın Parselasyon Yetkileri  432
E. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Parselasyon Yetkileri  433
F. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Parselasyon Yetkileri  434
III. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ (PARSELASYON) İŞLEMİNİN AŞAMALARI  434
A. Düzenleme Alanının Belirlenmesi  434
1. Düzenleme Alanını Tespit Yetkisi  434
2. Düzenleme Alanının Tespiti Esasları  435
3. Düzenleme Sınırının Geçirilirken Dikkat Edilecek Hususlar  437
B. Parselasyon Yapabilecek Görevlilerin Görevlendirilmesi  439
C. Hazırlık Çalışmaları  440
1. Halihazır Harita ve Onaylanmış İmar Planının Elde Edilmesi  440
2. Tapu Kayıtlarının ve Haritaların Elde Edilmesi  440
3. Halihazır Haritaların Revize Edilmesi  441
4. Kadastral Parsellerin Halihazır Haritaya Aktarılması  442
5. Uygulamaya Giren Parsellerin Yüzölçümlerinin Kontrolü  442
6. Tapu Kayıtları Üzerinde Belirtme Yapılması  443
7. Uygulama Haritalarının Hazırlanması ve İmar Adalarının Numaralandırılması  443
a. Uygulama Haritalarının Hazırlanması  443
b. İmar Adalarının Numaralandırılması  444
Ç. Düzenleme Alanında Uygulama İşlemleri  445
1. İmar Adalarının Parsellenmesi ve Parselasyon Planlarının Düzenlenmesi  445
a. Genel Olarak  445
b. Parselasyon Planının Tanımı  446
c. Parselasyon Planlarının Hazırlanması, Onaylanması ve İlanı  447
ca. Parselasyon Planlarının Yapımında Yeterlik  447
cb. Parselasyon Planlarının Hazırlanması  448
cc. Parselasyon Planlarının Onaylanması ve İlanı  448
ç. Parselasyon Planlarının Kontrol ve Tescili  449
2. Yola Cephesi Olmaya Parsel Oluşturulmaması  449
3. Düzenleme Alanında Bulunan Yapıların Durumu  450
a. Muhafazasında Mahzur Bulunmayan Yapılar  450
b. Muhafazasında Mahzur Bulunan Yapılar  451
c. Hazine ya da Belediyeye Ait Yerlere Rastlayan Yapılar  454
ç. Kamu Hizmetlerine Ayrılan Yerlere Rastlayan Yapılar  454
4. Gerçek ve Özel Hukuk Tüzelkişilerinin veya Hazine ve Belediyenin Taşınmazları Üzerindeki Ağaçlar  455
5. Plan İçinde Kapanan Yollar ve Yol Fazlaları  455
a. Yoldan İhdas  455
b. İhdas Edilen Kadastral Yolların Kullanımı  456
c. İmar Kanunu’nun 15 ve 16’ncı Maddeleri Gereğince İhdas  458
ç. Mücavir Alanlarda İhdas  458
d. Plansız Alanlarda İhdas  459
e. İmar Yollarının İhdası  459
D. Düzenleme Ortaklık Payının Tespiti  460
1. Tanımı, Amacı ve Şartları  460
a. Tanım  460
b. Düzenleme Ortaklık Payının Amacı ve Dayanağı  461
c. Düzenleme Ortaklık Payının Şartları  462
2. Düzenleme Ortaklık Payı Oranı ve Hesaplanması  464
a. Düzenleme Ortaklık Payı Oranı  464
b. Düzenleme Ortaklık Payının Hesaplanması  465
c. Düzenleme Ortaklık Payı Hesabında Hata  466
ca. Kapanan Yolların Durumu  466
cb. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin Durumu  467
cc. Uygulama Alanındaki Tescil Harici Tesislerin Durumu  468
cç. Umuma Ait Tesislerin Uygulama Bölgesinde Var Olması  468
3. DOPO Hesabı  469
4. DOP Olarak Ayrılan Alanların Umumi Hizmetlere Ayrılan Alanlara Yetmemesi Halinde Kamulaştırma  469
5. Düzenleme Ortaklık Payının Kullanılması  470
a. Umumi Hizmet Kavramı  470
b. Düzenleme Ortaklık Payının Umumi Hizmetler İçin Kullanılması  471
E. Düzenleme Ortaklık Payının Anayasaya Aykırılığı Sorunu  472
F. Dağıtım ve Tahsis  473
1. Arazi ve Arsa Düzenlemesine Giren Kadastro Parselinin Dağıtımı  473
2. İmar Parsellerinin Tahsisi  474
a. İmar Parselinin, Kadastro Parselinin Bulunduğu Yerden Verilmesi  474
b. Kadastro Parselinin Bulunduğu Yerden İmar Parseli Verilememesi ve Nedenleri  475
ba. Hukuki Nedenler  476
bb. Teknik Zorunluluklar  476
bc. Fiili Zorunluluklar  477
c. Kadastro Parselinin Bulunduğu Yerden İmar Parseli Verilememesinin Sonuçları  478
ca. Hisselendirme Yapılabilmesi  478
ca. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun Uygulanması  479
cc. Düzenleme Ortaklık Payının Bedele Dönüştürülmesi  480
G. Arazi ve Arsa Düzenlemesinde Düzenlenen Cetveller  481
1. Kadastro Kayıtları Özeti  481
2. Özet Cetveli  482
3. Ada Dağıtım Cetveli  482
4. Mal Sahipleri Araştırma ve Özet Formu  482
5. Tescile Esas Dağıtım Cetveli  482
6. DOP Hesap Cetveli  483
7. Kadastro Ayırma Çapı  483
IV. KAMU TESİS ARSALARINA TAHSİS  483
A. Kamu Tesis Arsalarına Tahsis Kavramı  483
B. Kamu Ortaklık Payının Karşılanması  485
V. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNE HALKIN KATILIMI  485
VI. KADASTROSU YAPILMAMIŞ ALANLARDA ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ  487
VII. İMAR PLANI OLMAYAN YERLERDE YAPILAŞMA AMACIYLA ÖZEL PARSELASYON PLANLARI VE SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİNİN YAPILAMAMASI  488
VIII. ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİNİN KESİNLEŞMESİ VE İTİRAZ  488
A. Arsa ve Arazi Düzenlemesinin Onayı ve İlanı  488
B. Arsa ve Arazi Düzenlemesine İtiraz ve Giderilmesi  489
IX. ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNİN İDARECE GERİ ALINMASI  489
X. ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNİN YARGI KARARIYLA İPTAL EDİLMESİ  490
13. Bölüm
İMAR UYGULAMASI NEDENİYLE HAZİNEYE VE İL ÖZEL İDARELERE AİT
TAŞINMAZLARIN BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNE TERKİ
I. TERKİN ŞARTLARI  494
A. Terk Yapılacak Taşınmazların İmar Kanununun 11/1 Maddesinde Sayılan Alanlarda Kalması  494
B. Hazineye veya İl Özel İdarelerine Ait Bulunması  495
C. Vakıflar Genel Müdürlüğüne Ait Olmamak veya Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Kullanılmıyor Olması  495
Ç. Maliye Bakanlığı’nın İzninin Alınması  495
D. Parselasyonun Yapılmış Olması  495
II. TERK YETKİSİ  496
III. TERK İŞLEMİNİN AŞAMALARI  497
IV. TAŞINMAZIN TERK EDEN KAMU İDARESİNE İADESİNİN ŞARTLARI  498
A. Özel Mülkiyete Konu Olma  498
B. Amaç Dışı Kullanım  498
14. Bölüm
YAPI RUHSATI
I. GENEL OLARAK  501
II. YAPI KAVRAMI  501
A. İmar Hukukunda Yapı  501
B. Resmî Bina – Özel Bina Ayrımı  503
III. PLANLI ALANLARDA YAPI RUHSATI  504
A. Genel Kural  504
B. Yapı Ruhsatı Alınmasını Gerektiren Yapılar veya Mevcut Yapıdaki Değişiklikler  505
C. Özel Kişilere Ait Yapılarda Yapı (İnşaat) Ruhsatı  506
1. Yeni Yapılar  506
a. Genel Şartlar  506
aa. Uygulama İmar Planının Yürürlüğe Girmiş Olması  506
ab. Ruhsat İstenilen Yerin Şuyulandırılarak İmar parseli Haline Dönüşmesi  507
ac. Ruhsat İstenilen Yerin Mülkiyet Sorununun Olmaması  507
aç. Projelerin Yürürlükteki Hukuk Kurallarına Uygun Olması  507
ad. Teknik Altyapı Hizmetlerinin Götürülmüş Olması  510
ae. Bina İnşaat Harcının Yatırılması  510
af. Kanunlardaki Şartların Dışında İdarece Ek Şartlar Konulamaması  511
b. İdareden Alınması Gereken Belgeler  511
ba. İmar Durumu (İmar Çapı)  511
bb. Yol Kotu Tutanağı  512
bc. Kanal Kotu Tutanağı  512
bç. Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu  512
bd. Aplikasyon Krokisi  513
be. Kayıt ve Suret Harcı  514
c. Projelerin Hazırlanması  515
ç. Yapı Ruhsatı Talebinde Bulunulması  515
da. Bina İnşaat Harcının ve Diğer Harçların Yatırılması  516
db. Ruhsat Başvurusuna Eklenecek Belgeler  518
dba. Tapu Kayıt Örneği ya da Tapu Yerine Geçebilecek Belgeler  518
dbb. Mimari Proje  519
dbc. Vaziyet Planı  520
dbç. Yapı Aplikasyon Projesi  520
dbd. Statik Proje  520
dbe. Mekanik Tesisat Projesi  521
dbf. Elektrik Tesisat Projesi  521
dbg. Peyzaj Projesi  522
dbh. Yapının Özelliğine ve Mahallin Şartlarına Göre İlgili İdarece Ek Olarak İstenen Projeler  522
dbh. Projelerin Enerji Ekonomisi Şartlarına Uygunluğu  522
dbı. Projelerin Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik’te Öngörülen Şartlara Uygunluğu  522
dc. Diğer Hususlar  524
d. Yapı Ruhsatının Düzenlenmesi  524
e. Avan Proje Zorunluluğu Getirilmemesi ve İstisnaları  526
f. Gerektiğinde İlgili Makamlardan Görüş Alınması  526
g. Gerektiğinde Parsel Malik veya Maliklerden Görüş Alınması  527
h. Fenni Mes’ullerin ve Fen Adamlarının Belirlenmesi ve Sorumlulukları  527
2. Ek Yapım ve Değişiklikler  530
a. Özgün Fikir İfade Eden Yapılarda ve Onaylı Mimari Projelerde Ruhsata Tabi İlave, Esaslı Tamir ve Tadillerde Proje Müelliflerinin Görüşünün Alınması  531
b. İzin Alınması Gerekmeyen Durumlar  533
Ç. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Yapılar  534
1. Ruhsat Ön Şartları  534
a. İmar Planlarının Yapılmış Olması  534
b. ÇED Olumlu Raporu veya ÇED Gerekli Değildir Kararı Alınması  534
c. Avan Proje Hazırlattırılarak İlgili İdarelere Sunulması  534
ç. Her Türlü Fenni Mesuliyetin Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Mimar ve Mühendislerince Üstlenilmesi  535
d. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği m. 57’deki Belgelerin Aranması  535
2. Yapı Ruhsatının Düzenlenmesi  535
3. Devletin Güvenlik ve Emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin Harekât ve Savunması Bakımından Gizlilik Arzeden Yapı ve Tesisler  536
4. Elektronik Haberleşme İstasyonları  537
D. Gelişme Alanlarında Yapı Ruhsatı  539
1. Yeni Yapılar  539
a. Teknik Alt Yapısı Yapılmış Gelişme Alanlarında Yapı Ruhsatı  539
b. Teknik Alt Yapısı Yapılmamış Gelişme Alanlarında Yapı Ruhsatı  539
c. Toplu Konut Alanlarında Yapı Ruhsatı  539
2. Mevcut Binalar  540
E. Özel İmar Düzenine Tabi Yerlerde Yapı Ruhsatı  540
1. Sit Alanlarında  540
2. Organize Sanayi Bölgelerinde  541
3. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde  542
4. Kıyılarda  543
5. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde  544
6. Toplu Konut Alanlarında  545
7. Su Taşkını Riski Altında Olan Yerlerde  545
8. Halk Konutları, Nüve Konutlar ve Geçici Olarak Kullanılacak Misafir Konutları İnşasında  545
9. Boğaziçi Alanında  546
IV. PLANSIZ ALANLARDA YAPI RUHSATI  546
A. Belediye ve Mücavir Alan Sınırı İçinde Planı Bulunmayan Alanlarda  546
1. Özel Kişilere Ait Yapılar  546
2. Kamu Kurum ve Kuruluşların Ait Yapılar  547
B. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Kalan (İskan Dışı) Alanlarda  547
V. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YAPI RUHSATININ VERİLMESİ  548
A. Yapı Ruhsatı Verme Yetkisi  548
1. Belediye Sınırları İçinde ve Dışında  548
2. Köylerde  550
3. Organize Sanayi Bölgelerinde  550
4. Afet Bölgelerinde  550
5. Diğer Yetkili Makamlar  550
B. Başvurunun Değerlendirilmesi ve Ruhsatın Düzenlenmesi  551
C. Yapı Ruhsatının Geçerlilik Süresi  552
Ç. Süresi Biten Ruhsatın Yenilenmesi  553
D. Ruhsat ve Eklerine Uygun Olarak Tamamlanmasına Rağmen Ruhsat Süresii İçinde Yapı Kullanma İzni Düzenlenmemesi Nedeniyle Ruhsatı Hükümsüz Hale Gelen Yapılar  554
E. Uygulama İmar Planı Değişikliği İle Yolda veya Teknik altyapı Alanlarında Kalap Yapılar  554
F. Uygulama İmar Planı Değişikliği Nedeniyle Plana Ait Kararlara Aykırı Hale Gelen Yapılar  555
G. Yapı Ruhsatına Uygun Yapılan Yapılarda Planın İptali Halinde Yapılması Gerekenler  555
H. İmar Mevzuatına Aykırı İzinlerin İdarece Geri Alınması  556
I. Plan Değişikliğinin İptali, İnşaat Ruhsatının Kendiliğinden İptali Sonucunu Doğurmaz  556
VI. GEÇİCİ YAPI RUHSATI  557
A. İmar Programına Alınan Yerlerde  557
B. İmar Programına Henüz Alınmamış Yerlerde  558
1. Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerlerde Muvakkat Yapı İzni  558
2. Plana Göre Kapanması Gereken Yol ve Çıkmaz Sokak Üzerinde Muvakkat Yapı İzni  558
3. İmar Yolun aMhareci Bulunmayan ve Komşu Parsellerin Yapılaşmış Olması Nedeniyle Tevhit İmkanı Kalmayan Parsellerde Muvakkat Yapı İzni  558
C. Geçici Yapı İle İlgili Diğer Hususlar  559
1. Muvakkat Yapı İzin Süresi  559
2. Muvakkat Yapıların Kullanılması  559
3. Muvakkat Yapıların Tapuya Şerhi  560
4. Yapı Sahibince Tahhütname Verilmesi  560
5. Muvakkat Yapıların Yıkılmamasının Müeyyidesi  560
6. Muvakkat Yapılarla İlgili Yapılaşma Kuralları  560
7. Kamulaştırılması Gereken Taşınmazlarda Muvakkat Yapı İzni  560
Ç. Geçici İnşaat Ruhsatı Verilmesinde Yetki  562
VII. YAPI YAPILIRKEN DİKKATE ALINACAK KURALLAR  562
VIII. YAPI RUHSATINA TABİ OLMAYAN YA DA RUHSATLI SAYILAN YAPILAR  564
A. Planlı Alanlarda  564
1. Yapı Ruhsatı Alınmasını Gerektirmeyen Özel Kişilere Ait Yapılar veya Mevcut Yapılardaki Değişiklikler  564
a. Basit Tamir ve Tadiller  564
b. Şantiye Binaları  565
c. Bahçe Duvarları  566
2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Ruhsata Tabi Olmayan Yapılar  567
3. 2981 Sayılı Kanundan (İmar Affından) Yararlanmış Yapılar  568
4. 2981 Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi Kapsamında Ruhsatlı Sayılan Yapılar  570
a. 6785 sayılı İmar Kanunu’nun Yürürlüğe Girdiği 17 Ocak 1957 Tarihinden Önce Yapılmış Yapılar  570
b. 6785 sayılı İmar Kanunu’nun Ek Madde 8 Kapsamına Giren Alanlarda 10 Ocak 1975 Tarihinden Önce Yapılmış Yapılar  570
c. 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu Kapsamına Giren veya Milli Savunma Bakanlığına Tahsisli Olan veya Tahsissiz Olarak Milli Savunma Bakanlığınca Kullanılmakta Olan Arsa ve Araziler Üzerindeki Milli Savunma Bakanlığına veya Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Yapılar  571
ç. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında 6785 Sayılı İmar Kanununun Ek 8. Maddesi Gereğince Çıkarılan Yönetmeliğin 1.03. Maddesi Kapsamı Dışında Kalan Köy ve Mezralar ve Dağınık Yerleşik Alanlarda Sanayi, Depolama, Turistik ve Tarımsal Yapılar Dışında Kalan İmar Mevzuatına Aykırı Yapılar  571
B. Belediye ve Mücavir Alan Sınırı Dışında Planı Dışında Planı Bulunmayan Köy ve Mezraların Yerleşik Alanlarında  572
1. Özel Kişilere Ait Yeni Yapılar, Ek Yapım ve Değişiklikler  572
a. Ruhsata Tabi Yapılar  573
b. Ruhsat Başvurusu ve Eklenecek Belgeler  574
c. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında 6785 sayılı İmar Kanunu’nun Ek Madde 8 Gereğince Çıkarılan Yönetmeliğin 1.03. Maddesi Kapsamı Dışında Kalan Köy ve Mezralar ve Dağınık Yerleşik Alanlarda Sanayi, Depolama, Turistik ve Tarımsal Yapılar Dışında Kalan İmar Mevzuatına Aykırı Yapılar  575
2. Kamu Kurum ve Kuruluşların Ait Yapılar  576
a. İmar Planı Olmayan Köy Yerleşik Alanı Sınırları İçerisinde Köyün İhtiyacına Yönelik Olarak İlk ve Orta Öğretim Tesisi, İbadet Yeri, Sağlık Tesisi, Güvenlik Tesisi Gibi Yapılar  576
b. İmar Planı Olmayan Köy Yerleşik Alanı Sınırları İçerisinde Köyün İhtiyacına Yönelik Olarak İlk ve Orta Öğretim Tesisi, İbadet Yeri, Sağlık Tesisi, Güvenlik Tesisi Gibi Yapıların Dışında Kalan Kamusal Yapılar  576
c. Devletin Güvenlik ve Emniyeti İle Türk Silahlı Kuvvetlerinin Harekat ve Savunması Bakımından Gizlilik Arzeden Yapılar  577
15. Bölüm
YAPI KULLANMA İZNİ
I. TANIM  579
II. PLANI BULUNAN ALANLARDA YAPI KULLANMA İZNİ  579
A. Genel Olarak  579
B. Yapı Kullanma İzni Verilebilmesinin Şartları  580
1. Tamamlanmış Bir Yapının Bulunması  580
2. Mal Sahibinin Müracaatı  580
3. Yapı Kullanma İzni Başvurusuna Eklenmesi Gereken Belgeler  580
4. Projelerin Enerji Ekonomisi Şartlarına Uygunluğu  581
5. Enerji Kimlik Belgesinin Düzenlenmiş Olması  582
6. Projelerin Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik’te Öngörülen Şartlara Uygunluğu  585
7. Yapı Kullanma İzni Harcının Yatırılması  585
C. Yapı Kullanma İzninin Verilmesinde Yetki  586
Ç. Yapı Kullanma İzni Başvurusu Üzerine İdarenin Görevleri  586
1. Yapının İmar Mevzuatına Uygunluğun ve Kullanılmasında Fen Bakımından Mazur Görülmediğinin Tespiti  586
2. Cins Değişikliğinin Yapılması  587
3. Yapı Kullanma İzninin Düzenlenmesi  587
D. 30 Gün İçinde Yapı Kullanma İzninin Verilmesi Zorunluluğu  590
III. PLANSIZ ALANLARDA YAPI KULLANMA İZNİ  590
IV. YAPI SERTİFİKASI  592
V. YAPI KULLANMA İZNİNİN SONUÇLARI  592
VI. GEÇİCİ YAPI KULLANMA İZNİ  593
VII. KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ  593
VIII. YAPI RUHSATI VE YAPI KULLANMA İZNİ VERME YETKİSİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  594
16. Bölüm
YAPILAŞMA ESASLARI VE YAPILARA İLİŞKİN HÜKÜMLER
I. YAPILAŞMA ESASLARI  595
A. Binalara Kot Verilmesi  595
1. Uygulama İmar Planı Planı Bulunan Alanlarda  595
a. Yoldan Kotlandırma  595
b. Tabii Zeminden Kotlandırma  596
c. Köşe Başı Parsellerde Kotlandırma  597
ç. İki Yola Bakan Ara Parsellerde Kotlandırma  597
2. Plansız Alanlarda  597
B. Bahçe Tesviyesi  598
1. Bahçe Tesviyelerine İlişkin Esaslar  598
2. Ön Bahçelerin Tesviyesi  599
3. Yan Bahçelerin Tesviyesi  599
4. Arka Bahçelerin Tesviyesi  600
C. Parsel Kullanım Fonksiyonlarına Göre Yapılaşma Şartları  600
1. Merkezi İş Alanı  600
2. Sanayi Bölgesi  600
3. Park Alanları  600
4. Piknik ve Eğlence (Rekreasyon) Alanları  601
5. Spor ve Oyun Alanları  602
6. Konut Alanı  602
7. Ticaret Alanı  603
8. Karma Kullanım Alanları  604
9. Sosyal Mekanlar  604
10. İbadet Yeri  605
Ç. Taban Alanı ve Katlar Alanı  605
1. Taban Alanı  605
2. Katlar Alanı  607
D. Eksik Katlı Bina Yapılması  609
II. YAPILARA İLİŞKİN HÜKÜMLER  610
A. Yapıda Bulunması Zorunlu Olan Kullanımlar  610
B. Kat Yükseklikleri  611
C. Yapı Piyesleri ve Ölçüleri  612
Ç. Bina Girişleri ve Rampaları  613
D. Merdivenler  614
E. Işıklıklar ve Hava Bacaları  616
F. Bacalar  617
G. Asansörler  619
H. Su Depoları  620
I. Fosseptikler  621
İ. Korkuluklar  621
J. Kapı ve Pencereler  622
K. Çatılar  622
L. Çıkmalar ve Saçaklar  625
M. Kapıcı Dairesi, Bekçi Odası ve Kontrol Kulübeleri  627
N. Portikler  628
O. Fırınlar  629
Ö. Pasajlar ve Alışveriş Merkezleri  629
P. Tuvaletler  630
R. Çay Ocakları  631
S. Bodrumlar  631
Ş. Müştemilatlar ve Paratonerler  633
17. Bölüm
İMAR VE YAPI DENETİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ
I. YAPI DENETİMİ KAVRAMI VE TARİHİ GELİŞİMİ  635
A. Kavram  635
B. Tarihi Gelişimi  636
II. 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUNA GÖRE YAPI DENETİMİ  637
A. Yapı Denetiminin Kapsamı ve İstisnaları  638
1. Yapı Denetiminin Kapsamı  638
2. Yapı Denetiminin İstisnaları  638
B. Yapı Denetim Kuruluşları  640
1. Oluşumu  640
2. Özellikleri  641
3. Yapı Denetim Kuruluşlarına İzin Belgesi Verilmesi  641
4. Görev ve Sorumlulukları  642
5. Yapı Denetiminde İlgili İdareler ve Sorumlulukları  644
6. Çalışma Usul ve Esasları  645
a. Yapı Denetim Kuruluşlarının Çalışma Usul ve Esasları  645
b. Laboratuvarın Kuruluşu, Çalışma Usul ve Esasları  646
c. Yapı Denetim Kuruluşu ve Laboratuvarda Görev Alacak Teknik Personel  646
ç. Yapı Denetim Kuruluşları’nın Şube Aracılığıyla Faaliyet Göstermesi ve Şubede Görevlendirilecek Personel  649
7. Yapı Denetim Kuruluşlarının Denetimi  650
a. Yapı Denetim Kuruluşlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Denetlenmesi  650
b. Yapı Denetim Kuruluşu ile Mimar ve Mühendislerinin Yapı ile İlişkisinin Kesilmesi  651
c. Yapı Denetim Kuruluşlarının Yapamayacakları İşler  651
ç. Cezai Sorumluluğu  651
C. Merkez Yapı Denetim Komisyonları  652
1. Oluşumu  652
2. Görev ve Yetkileri, Çalışma Usul ve Esasları  653
Ç. Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmeleri  654
1. Kapsamı, Hukuki Niteliği ve Şekli  654
2. Tarafların Hak ve Borçları  656
a. YDK’nın Hak ve Borçları  656
b. Yapı Sahibinin Hak ve Borçları  657
3. Sözleşmenin Sona Ermesi  660
D. Yapı Denetim Kuruluşlarının Sorumlulukları  661
1. Hukukî Sorumluluk  661
a. Sorumluluğun Hukuki Niteliği  661
b. Sorumluluğun Konusu: Yapı  661
c. Sorumluluğun Şartları  662
ca. Yapı Denetim Borcunun Gerektiği Gibi İfa Edilmemesi: Yapının Ayıplı Olması  662
cb. Yapı Hasarı (Zarar)  664
cc. Kusur  664
cç. İlliyet (Nedensellik) Bağı  665
ç. Yapı Hasarından Sorumlu Kişiler  666
2. Tazminat Davası  666
a. Davanın Tarafları  666
aa. Davacı  666
ab. Davalı  666
b. Sorumluluğun Süresi  667
c. Sorumluluğu Ortadan Kaldıran veya Azaltan Haller  667
3. İdari Müeyyideler ve Teminat  668
a. İdari Para Cezalarının Verildiği durumlar  668
b. Bir Yıl Yeni İş Almaktan Men Cezası Halleri  670
c. İdari Yaptırımların Yapı Denetim Kuruluşu Üyelerine Etkileri  671
ç. Laboratuvar Kuruluşlarının Tespit Edilen Hukuka Aykırılıkları  671
aa. İdari Para Cezaları  671
bb. İş Almaktan Men Cezaları  672
cc. Faaliyete Son Verme Cezaları  672
dç. İdari Cezalarının Laboratuvar Ortaklarına/Personeline Etkileri  673
d. İdari Müeyyideler ve Teminatla İlgili Diğer durumlar  673
E. 4708 Sayılı Kanunun Eleştirisi  674
III. DİĞER KANUNLARA GÖRE YAPI DENETİMİ  675
A. 3194 Sayılı İmar Kanununa Göre Yapı Denetimi  675
1. Proje Denetimi  675
2. İnşaat Denetimi  676
a. Fenni Mesullerin Denetim Sorumluluğu  676
b. Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları  677
B. Yerel Yönetim Kanunlarında İmar ve Yapı Denetimi  679
C. 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda Yapı Denetimi  680
Ç. Devlet veya Kamu Tüzel Kişiliklerine Ait İnşaatlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Denetim Yetkisi  681
1. Proje Denetimi  681
2. İnşaat Denetimi  682
3. Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi  683
D. Toplu Konut Projelerinde Yapı Denetimi  684
1. Proje Denetimi  685
2. İnşaat Denetimi  685
E. Sistemin Yetersizlikleri  686
IV. YAPILARDA SİGORTA YAPTIRMA ZORUNLULUĞU: ZORUNLU DEPREM SİGORTASI  688
A. Genel Olarak  688
B. Doğal Afet Sigortaları Kurumu  689
C. Sigorta Yapma ve Yaptırma Zorunluluğu  690
Ç. Sigortalının Sorumluluğu  691
D. Tarife ve Talimatlar İle Uygulama Esasları ve Genel Şartlar  692
E. Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamındaki Riskler  692
18. Bölüm
İMAR HUKUKUNA AYKIRI (KAÇAK) YAPILAR VE
BUNLARA UYGULANAN YAPTIRIMLAR
I. İMAR HUKUKUNA AYKIRI YAPI KAVRAMI  693
II. İMAR HUKUKUNA AYKIRI YAPILAR  694
A. Ruhsatsız Yapılar  694
B. Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar  694
C. Diğer İmar Kurallarına Aykırı Yapılar  695
III. İMAR HUKUKUNA AYKIRI YAPILARA YAPILACAK İŞLEMLER VE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR  699
A. İmar Hukukuna Aykırı Yapılar Hakkında Yapılacak İşlemler  700
1. İmar Hukukuna Aykırı Yapının Tespiti  700
2. İnşaatın Mühürlenerek Durdurulması  701
3. Yapı Tatil Tutanağının Düzenlenmesi ve Tebliği  702
4. İnşaatın Ruhsata Uygun Hale Getirilmesi İçin Yapı Sahibine En Çok Bir Aylık Süre Verilmesi  702
5. Yıkım Kararının Alınması ve Bu Kararın İcrası  703
6. Yıkılması Gerekmeyen Yapılar  704
B. İmar Hukukuna Aykırı Yapılara Uygulanacak Yaptırımlar  704
1. Yapının Yıktırılması  704
a. İzin ve Eklerine Aykırı Yapıların Yıktırılması  705
aa. 4708 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yapılar  705
ab. 4708 Sayılı Kanun Kapsamına Girmeyen Yapılar  706
b. İzinsiz Yapıların Yıktırılması  706
ba. İzinsiz ve Aynı Zamanda, İmar Hukukuna Uygun Yapıların Yıktırılması  706
bb. İzinsiz ve Aynı Zamanda, İmar Hukukuna Aykırı Yapıların Yıktırılması  707
c. Geçici Yapıların Yıktırılması  708
ç. İK m. 23 /Sona Göre Yapıların Yıkılması  708
d. Tehlikeli Yapıların Yıkılması  708
2. Yapı İzninin Verilmemesi  711
3. Yapı Kullanma İzninin Verilmemesi  711
4. Kamu Hizmet ve Tesislerinden Yararlandırılmaması  712
5. Yapı İzninin İptali  713
a. İptal Şartları  714
b. İptal Yetkisi  714
6. Yapı Kullanma ve İşyeri Açma İzinlerinin İptali  715
7. Faaliyetin Durdurulması  715
8. Yapılan Giderlerin Cezalı Olarak Alınması  716
a. Yapılan Giderlerin Tahsil Oranının Belirtildiği/Belirtilmediği Durumlar  716
aa. Tahsil Oranının Belirtilmediği Durumlar  716
ab. Tahsil Oranının Belirtildiği Durumlar  717
b. Giderlerin Niteliğine göre Tahsil Usulü  718
ba. Tahsil Usulünün Yaptırımın Devamı Niteliğinde Olan Giderler  718
bb. Tazminat niteliğinde Olan ve Bireyleri Cezalandırmayı Amaçlayan Giderler  718
9. Uygulanan Yaptırımlara Karşı Yargısal Yollar  719
a. İdari Yargıda  719
b. Adli Yargıda  720
19. Bölüm
YAPILANMA (İMAR) HAKLARININ AKTARIMI
GİRİŞ  721
I. İMAR (YAPILANMA) HAKKI VE AKTARIMI  723
A. İmar (Yapılanma) Hakkı Kavramı  723
B. Yapılanma (İmar) Hakkının Aktarımı  724
1. Tanım ve Fonksiyonları  724
2. Çeşitli Ülkelerde İmar Haklarının Aktarımı Programları  726
3. Aktarım Sisteminin İşleyişi  728
a. Gönderen Alanın Tespiti  728
b. Alıcı Alanın Hazırlanması  729
c. İmar Hakkının Aktarımı İçin Pazarlanabilir Bir Değerin belirlenmesi  729
ç. Kapsamlı Bir İmar Planı Değişikliğinin Gerektirdiği Mevzuattaki Değişikliklerin Yapılması  730
d. İHA Programlarının Yararlarının Görülmesi  731
C. İmar (Yapılanma) Hakkı Aktarımı Modelinin Türk Hukukundaki Durumu  731
1. Kültür ve Tabiat Varlıkları Hukukunda  731
a. Tarihçe ve Kavram  731
b. Yapılanma Hakkının Aktarım Genel Şartları  733
c. Yapılanma Hakkının Aktarımında Yetkili İdareler  734
ç. Yapılanma Hakkının Aktarımının İşleyişi  734
da. Yapılanma Hakları Kısıtlanmış Taşınmaz Alanının Belirlenmesi  734
db. Yapılanmaya Açık Aktarım Alanlarının Belirlenmesi  735
dc. Yapılanma Hakkı Kısıtlanmış Taşınmaz ve Yapılanmaya Açık Aktarım Alanlarının Onaylanması  736
dç. Kısıtlanmış Yapılanma Haklarının Belirlenmesi  736
dd. Kısıtlanmış Yapılanma Haklarının Menkul Kıymetleştirilmesi  737
de. Gayrimenkul Değerleme Şirketlerince Rayiç Değerlendirmesi Yapılması  738
dea. Gayrimenkul Değerleme Şirketleri  738
deb. Rayiç Değerlendirmesi Yapılması  739
dec. Rayiç Değerlendirmesi Sırasında Dikkat edilmesi Gereken Hususlar  739
2. Kentsel Dönüşüm Hukukunda  740
20. Bölüm
İMAR İRTİFAKLARI
I. İMAR İRTİFAKLARI YOLUYLA MÜLKİYET HAKKININ SINIRLANMASI  744
A. İrtifak Hakkı Kavramı ve İdari irtifaklar  744
1. İrtifak Hakkı Kavramı  744
2. İdari İrtifaklar  744
a. İdari İrtifakların Kurulması  744
aa. Kamulaştırma Yöntemi ile  744
ab. İmar İrtifakları Yolu ile  745
b. İdarî İrtifak Nedeniyle Taşınmaz Malikine Tazminat Verilip Verilmeyeceği Sorunu  746
c. Medeni İrtifaklarla İdari İrtifaklar Arasındaki Farklar  750
B. İmar Planlarının Uygulanması Amacıyla İrtifak Hakkı Tesisi  750
1. Amacı  750
2. Tesise Yetkili İdareler  751
3. Çeşitleri  751
a. İdarece Re’sen  751
b. Mal Sahibinin Muvafakatiyle  752
II. YAPI YAPMAYA ZORLAMA VE YAPI YASAKLARI  752
A. Yapı Yapmaya Zorlama  752
1. Yapı Yapmaya Zorlamanın Sebepleri  752
2. Yapı Yapmaya Zorlayıcı Usuller  754
a. Ortak Yapı İçin Arsa Sahiplerinin Birleşmeye Zorlanması  754
b. Belli Bir Durumun Ön Şartı Olarak Yapıya Zorlama  755
c. İmar Görmüş Olan Yerlerde Boş Duran Arsalar Üzerinde Yapıya Zorlama  756
B. Yapı Yasakları  757
1. Geçici Yapı Yasağı  758
2. İmar Planı Uygulaması Nedeniyle Yapı Yasağı  759
a. Yerleşme Alanı Sınırları İçinde  760
aa. Kamu Hizmet ve Tesislerine Ayrılmış Olan Yerlerde Yapı Yasağı  760
ab. Gelişmeye Ayrılmış Alanlarında Yapı Yasağı  761
ac. Bir Parsele Birden Çok Yapı Yasağı  762
b. Yerleşme Alanı Sınırları Dışında  763
3. Diğer Yapı Yasakları  763
a. Karayolları ve Demiryolları Boyunca Yapı Yasağı  764
aa. Belediye Sınırları Dışında  764
ab. Belediye Sınırları İçinde  765
b. Orman Kanunu’nda Yer Alan Yasaklar  766
c. Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanundaki Yasaklar  767
ç. Mera Kanunu ile Getirilen Yapı Yasağı  767
21. Bölüm
İMAR PARA CEZALARI VE İMAR CEZA HUKUKU
I. İMAR PARA CEZALARI  769
A. İmar Para Cezalarının Nedenleri  769
1. Ruhsat Alınmadan veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapı Yapılması  769
2. Muvakkat Yapıların Süresi Geldiği Halde Kaldırılmaması  770
3. Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapıları Yıktırılmaması veya Tamir Ettirilmemesi  770
5. İnşaat ve Tamirat Yapılırken Uyulması Gereken Kurallara Uyulmaması  770
6. İK m. 18’deki Kısıtlamalara Aykırı Davranılması  771
7. İK m. 32’deki Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi veya Bu Maddeye Aykırı Davranılması  771
8. İK m. 28’deki Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi veya Bu Maddeye Aykırı Davranılması  772
9. İK m. 35’e Aykırı Davranılması  772
10. Kapıcı Dairesi ve Sığınaklara İlişkin Mükellefiyetlerin Yerine Getirilmemesi  772
11. Otoparklarla İlgili Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi  772
12. Belirli Yollar Üzerinde Mahzurlu Bina Bulunan veya Binasız Arsaların Yola Bakan Yüzlerinin Tayin Edilen Tarzda Kapatılmasına İlişkin Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi  773
B. Para Cezalarını Verirken Dikkat Edilecek Hususlar  773
C. Para Cezalarının Miktarı  774
1. Mevzuata Aykırılığı Yapı İnşaat Alanı Üzerinden Hesaplanması Mümkün Olan Yapılarda  774
2. Mevzuata Aykırılığı Yapı İnşaat Alanı Üzerinden Hesaplanması Mümkün Olmayan Yapılarda  776
3. Mevzuata Aykırı Yapıların Özelliğine Göre Artırımlı Ceza Uygulaması  776
4. İmar Kanunu’nun Diğer Maddelerine Muhalefet  777
5. Para Cezalarının Güncellenmesi  778
6. Para Cezalarının Faizsiz İadesi  778
7. Tekerrür  778
Ç. Ağırlaştırıcı Nedenler  779
D. Para Cezalarının Verileceği Kişiler  779
E. Para Cezalarını Verecek Merciler  780
F. Ruhsatsız Yapılarda Ruhsat İsteminde Bulunulmasının İmar Cezalarına Etkisi  781
G. İtiraz Yolu  782
II. İMAR DÜZENİNE KARSI SUÇLAR (İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA)  783
A. Suçla Korunan Hukuki Değer  783
B. Suçun Unsurları  783
C. Fiil (Eylem)  785
Ç. Manevi Unsur  786
D. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  786
1. Teşebbüs  786
2. İştirak  787
3. İçtima  787
4. Etkin Pişmanlık  788
Kaynakça  789
Kavram Dizini  827
 


Halil Kalabalık
Eylül 2019
95.00 TL
Sepete Ekle
Ali D. Ulusoy
Ekim 2019
90.00 TL
Sepete Ekle
Bahtiyar Akyılmaz
Ekim 2019
95.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sekizinci Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  37
Birinci Kısım
İMAR PLANLAMA HUKUKU
1. Bölüm
İMAR HUKUKUNA GİRİŞ
I. İMAR HUKUKU KAVRAMI  39
A. Tanımı ve Önemi  39
B. İmar Hukukunun Konusu  39
C. İmar Hukukunun Nitelikleri  40
Ç. İmar Hukukunun Kaynakları  42
1. Anayasa  42
2. Kanunlar  43
3. Tüzük ve Yönetmelikler  43
4. İmar Planları  45
5. Diğer Düzenleyici İşlemler  46
D. İmar Hukukunun Diğer Hukuk Dalları Arasındaki Yeri  46
II. PLANLAMA KAVRAMI VE İMAR PLANLAMASI  47
A. Tanım  47
B. Planlamanın Aşamaları  48
C. Planlama Türleri  49
Ç. İmar Planlamasının Amacı  51
D. İmar Planlamasının Türk Hukukundaki Gelişimi  52
1. Osmanlı Dönemi  52
2. Cumhuriyet Dönemi  56
a. Plansız Dönem  56
b. Zorunlu Plan Dönemi (1928–1956)  57
c. 1956 – 1985 Dönemi  62
ç. 1985 Sonrası Dönem  65
2. Bölüm
ÜLKE KALKINMA PLANI, BÖLGE PLANI VE MEKÂNSAL PLANLAR
I. ÜLKE KALKINMA PLANI  67
II. BÖLGE PLANI  70
III. METROPOLİTEN İMAR PLANI  72
IV. MEKANSAL PLANLAR  74
A. Mekânsal Planlama Kademeleri ve İlişkileri  75
1. Mekânsal Planlama Kademeleri  75
2. Planlararası İlişkiler  75
a. Mekansal Planlar Arası İlişkiler  75
b. Mekansal Planların Diğer Planlarla İlişkileri  76
ba. Bütünleşik Kıyı Alanları Planı İle ilişkileri  76
bb. Uzun Devreli Gelişme Planı İle ilişkileri  77
3. Genel Planlama Esasları  77
a. Mekansal Planların Planlama İlke ve Esasları  77
b. Mekansal Planların Hazırlanması İle İlgili Standartlar  78
B. Mekansal Planların Yapımına Dair Esaslar  78
1. Araştırma ve Analiz  78
2. Plan Raporu  80
3. Gösterim (Lejand) Teknikleri  80
4. Standartlar  81
5. Yürüme Mesafeleri  82
C. Mekansal Strateji Planı  82
1. Tanım ve Kavram  82
2. Planlama Alanına Göre Türleri  84
a. Ülke Düzeyinde Mekânsal Strateji Planları  84
b. Bölge Düzeyinde Mekânsal Strateji Planları  84
3. Planlama İlke ve Esasları  84
4. Planın Unsurları  85
a. Sektörel ve Tematik Paftalar  85
b. Plan Raporu  85
5. Planın Hazırlanması  85
6. Planın Uygulanması ve İzleme  86
Ç. Çevre Düzeni Planı  86
1. Tanımı ve Niteliği  87
2. Planlama Alanı ve Planlama Yetkisi  87
a. İl Düzeyinde Çevre Düzeni Planı  88
b. Bölge ve Havza Düzeyinde Çevre Düzeni Planı  89
3. Çevre Düzeni Planlarının Yapım Usulü  90
a. Planlama Alanı  90
b. Planlama ilke ve Esasları  90
c. Verilerin Elde Edilmesi, Analiz Etüt ve Araştırmalar Yapılması  91
4. Çevre Düzeni Planlarında Revizyon ve Değişikliklerin Yapılması  92
D. İmar Planları  93
1. İmar Planı İlkeleri  93
2. Planlamanın Aşamaları  94
a. Halihazır Harita Alımı  94
b. İlgili Kurum ve Kuruluşlardan Rapor ve Görüşlerin Alınması  97
c. Eşik Analizi  100
ç. Planın Elde Etme Şeklinin Belirlenmesi ve Plan Yaptırma Yolları  101
ça. İmar Planlarının Elde Edilme Usulleri  101
çb. İmar Planlarının Yapımında Yeterlilik  105
3. Nazım İmar Planı  106
a. Nazım Plan Kavramı  106
b. İlgili Kurum ve Kuruluşlardan Verilerin Elde Edilmesi, Analiz, Etüt ve Araştırmalar  108
c. Gerekli İzinlerin Alınması  109
ç. Tarım Arazileri  109
d. Mer’a, Yaylak ve Kışlaklar  110
e. Su ve Kanalizasyon Altyapısı  112
f. Hava Alanları  112
g. Karayollarının Şehir İçi Yollarla Bağlantısı  113
h. Vakıf Taşınmazları  113
ı. Mezarlıklar  113
i. Gelibolu Tarihi Yarımadası Milli Parkı  115
j. Bilgileri Birleştirme (Sentez), Yorum, Sonuçların Değerlendirilmesi  115
k. Plan Kararlarına Geçiş, Plan Alternatifleri  115
4. Uygulama İmar Planı  118
a. Uygulama İmar Planı Kavramı  118
b. Uygulama İmar Planı Esasları  121
c. Uygulama İmar Planı Süreci  122
5. Mekansal Kullanım Alanlarının Gösterilmesi  123
a. Belediye Hizmet Alanı  124
b. Çalışma Alanları  125
c. Sanayi Alanları, Endüstri Bölgeleri, Endüstri Gelişme Bölgeleri ve Küçük Sanayi Alanları  125
ç. Sosyal Yapı ve Tesis Alanları  127
d. Teknik Altyapı Alanları  127
e. Resmi Kurum Alanı, Resmi Bina ve Tesisler  128
f. Eğitim Tesisleri  128
g. Sosyal ve Kültürel Tesisler  129
h. Sağlık Tesisleri  129
ı. İbadet Yerleri  129
i. Otoparklar  130
j. İtfaiye Alanları  132
k. Akaryakıt Servis İstasyonları  133
m. Diğer Mekansal Plan Tanım ve Kullanım Esasları  134
6. İmar Planlarının Kısımları  137
3. Bölüm
İMAR PLANLAMASINDA YETKİ
I. İMAR PLANLAMASINDA GENEL YETKİ  139
A. Belediyeler  139
1. Tarihi Gelişimi  139
2. Planlama Yetkisi  141
3. Mücavir Alan Kavramı, Tespiti, Onaylanması ve Sonuçları  142
4. İmar Planlarında Karar Organı: Belediye Meclisleri  143
B. İl Özel İdareleri  144
II. İMAR PLANLAMASINDA MERKEZÎ İDARENİN YETKİSİ  146
A. İmar Kanunu’nun 9’uncu Maddesi ile Verilen Yetkiler  146
B. KHK/644 ile Verilen Yetkiler  148
C. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/g Bendi İle Verilen Yetkiler  149
III. İMAR PLANLAMASINDA ÖZEL YETKİ  149
A. Büyükşehir Belediyelerinde  149
1. Çevre Düzeni Planı Yapma Yetkisi  149
2. Nazım İmar Planı Yapma Yetkisi  150
3. Uygulama İmar ve Parselayson Planı Yapma Yetkisi  150
4. Kanunlarla Büyükşehir Belediyelerine Verilen Görevlerle İlgili Yetkiler  150
5. İlçe Belediyelerine Ait Planlama Yetkilerinin Büyükşehir Belediyesine Devredilmesi  151
B. Gecekondu Alanlarında  151
C. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Alan ve Merkezlerinde  152
Ç. Sit Alanlarında  152
D. Kıyılarda ve Sahil Şeritlerinde  152
1. Kıyılarda Planlama  153
2. Sahil Şeritlerinde Planlama  153
a. Sahil Şeridinin Birinci Bölümünü İçeren Uygulama İmar Planları  153
b. Sahil Şeridinin İkinci Bölümünde Yapılacak Planlar  154
c. Planların Yürürlüğe Girmesi  154
3. Doldurma ve Kurutma Suretiyle Kazanılacak Arazilerde  155
4. Planların Yapılması  155
E. Milli Parklarda  156
1. Milli Park Gelişme Planı  156
2. Uygulama İmar Planları  157
F. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde  157
G. GAP Projesi Kapsamında Kalan Yerlerde  158
H. Özelleştirme Programına Alınan Kuruluşlara Ait Arsa ve Arazilerde  159
1. Belediye ve Mücavir Alanlarda Bulunan ve Özelleştirme Kapsamına Alınmış Kuruluşlara Ait Arazi ve Arsalarda  159
2. Hizmet Özelleştirmesi Niteliğindeki Yatırımların Yapılacağı Yerlerde  160
3. Kıyıda ve Turizm Alanlarında Kalan Yerlerde  160
I. Toplu Konut Alanlarında  161
İ. İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapı Bulunan Alanlarda  162
J. Organize Sanayi, Endüstri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde  162
1. Organize Sanayi Bölgelerinde  163
2. Endüstri Bölgelerinde  163
3. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde  163
K. Tarımsal Alanlarda  164
L. Köy Yerleşme Alanlarında  165
1. Köy Yerleşme Planları  165
2. Planların Yapılması, Onaylanması ve Tapuya Tescili  169
3. Köy Yerleşme Planlarının Uygulanması  170
M. Boğaziçi’nde  174
1. Planlama Yetkisi  174
2. Planların Revize Edilmesi ve Değiştirilmesi  174
N. Diğer Özel Yetkiler  175
1. Türk Boğazlar Bölgesinde  175
2. T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne Ait Taşınmazlarda  176
3. Haydarpaşa Limanında  176
4. Karayolu Güzergahlarında  176
5. Atatürk Orman Çiftliği’nde  178
6. Olimpiyat Köyünde  179
7. Patlayıcı Madde Üretmek/İşlemek Üzere Kurulacak Tesislerde  179
8. Balıkçı Barınaklarında  179
9. Yalova Termal Kaplıcalarında  179
10. Çanakkale Savaşları Tarihi Alanında  180
11. Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Savunma ve Eğitim Amaçlı Alanlarda  181
12. 1164 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda  181
14. Kamu–Özel İş Birliği Modeli Çerçevesinde; Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarınca Yapılmasına İhtiyaç Duyulan Tesislerin Yapılacağı Yerlerde  181
IV. İMAR PLANLARININ YAPILMASINDA SÜRE  182
4. Bölüm
İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK, REVİZYON VE İLAVE YAPILMASI
I. İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE SONUÇLARI  185
A. İmar Planlarının Değiştirilmezliği İlkesi  185
B. İmar Planlarında Değişiklik Usulü  186
1. Bakanlıkça Değişiklik İstenmesi  187
2. Yerel Yönetimlerce Re’sen Değişiklik Yapılması  187
3. Özel Hukuk Gerçek ve Tüzel Kişilerince Planlarda Değişiklik Yapılmasının İstenmesi  188
4. Değişiklik Sırasında Göz önünde Bulundurulması Gereken Hususlar  189
a. Gerekçe İlkesine Uyulması  189
b. Değişikliğin Şehircilik İlkelerine, Planlama Esaslarına ve Kamu Yararına Uygun Olması  189
c. Planın Bütünlüğünün Bozulmaması  190
ç. Kazanılmış Haklara Saygı Gösterilmesi  191
d. Plan Değişikliklerinin Yeterliliğe Sahip Personel Tarafından Yapılması  191
e. Plan Değişikliklerinin Zorunlu Olması  192
5. Plan Değişikliğine İlişkin Esaslar  193
a. Sosyal ve Teknik Alt Yapıya İlişkin Değişiklikler  193
aa. İlgili Yatırımcı Bakanlık ve Kuruluşların Görüşünün Alınması  193
ab. Değişikliğin Teknik Zorunluluğa Dayanması  195
ac. Eşdeğer Alan Ayrılması  195
aç. Plan Müellifinin Gerekçeli Uygun Görüşünün Alınması  196
ad. İbadet Yerlerine İlişkin Değişikliklerde Mülki İdare Amirinin İzninin Alınması  197
b. Kat Adedi ve Bina Yüksekliğini Artıran Değişiklikler  197
c. Yolların Genişletilmesi, Daraltılması ya da Güzergâhlarının Değiştirilmesiyle İlgili Değişiklikler  198
ç. Yoğunluk Artıran veya Kentsel Ulaşım Sistemini Etkileyen Değişiklikler  199
d. Nazım İmar Planları Üzerinde Gösterilen Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarının Konum İle Büyüklüklerinde Değişiklikler  199
II. İMAR PLANLARINDA REVİZYON YAPILMASI  200
A. Tanım ve Hukuki Niteliği  200
B. Revizyon Yetkisi ve Usulü  201
III. İLAVE İMAR PLANI  202
IV. İMAR PLANLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNİN/REVİZYONUNUN HUKUKİ SONUÇLARI: KAZANILMIŞ HAKLAR SORUNU  203
A. Kazanılmış Hak Kavramı  203
B. İmar Mevzuatında Durum  205
1. İnşasına 2 yıl İçinde Başlanmayan ve Ruhsat Süresi içinde Tamamlanmayan Yapılar  205
2. Ruhsat ve Eklerine Uygun Olarak Tamamlanmasına Rağmen Ruhsat Süresi içinde Yapı Kullanma İzni Düzenlenmeyen Yapılar  206
3. Plansız Alanlarda Mevzuata Uygun Yapılmış Yapıların Tamir, Tadil ve İlavelerinde veya Yeniden Yapılması Mümkün Olan Yapılarda  207
4. İmar Mevzuatına Aykırı Olarak Ruhsat Verilipte, Bu Ruhsata ve Eklerine Göre İnşa Edilen veya İnşa Halindeki Yapılar  207
5. Uygulama İmar Planı Değişikliği İle Yolda veya Teknik Altyapı Alanlarında Kalan ve Kamulaştırma Kararı Alınan Yapılar  208
6. Uygulama İmar Planı Değişikliği Nedeniyle, Plana Ait Kararlara Aykırı Düşen Yapılar  209
C. Danıştay’ın Yaklaşımı  210
5. Bölüm
MEKANSAL PLANLARIN ONAYLANMASI, İLANI VE HUKUKİ SONUÇLARI
I. PLANLARIN ONAYLANMASI VE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ  215
A. Tarihi Gelişimi  215
B. Planların Sunulması ve Değerlendirilmesi  216
C. Planların Onaylanması ve Yürürlüğe Girmesi  217
1. Ortak Kurallar  218
2. İmar Planlarının Onaylanması ve Yürürlüğe girmesi  218
a. Normal Belediyelerde  218
b. Büyükşehir Belediyelerinde  219
ba. Nazım İmar Planlarının Onaylanması  219
bb. İlçe Belediyelerinin Uygulama İmar Planlarının Onaylanması  220
c. Belediye Sınırları Dışında  221
Ç. Planların İlanı, İtirazlar ve Kesinleşmesi  222
II. İMAR PLANLARININ HUKUKİ SONUÇLARI  224
A. İdare Açısından  224
1. Planları Ölçü Norm Olarak Esas Alma Yükümlülüğü  224
2. İmar Programı Yapma Yükümlülüğü  225
3. İmar ve Yapı Faaliyetlerini İmar Planındaki İlke ve Kurallara Göre Gerçekleştirilmesini Sağlama ve Uygulamaları Denetleme Yükümlülüğü  225
4. Planların Aleniyetini, Dağıtımını Sağlama ve İlgili Yerlere Gönderme Yükümlülüğü  225
5. Planların Üst Kademe Planlara, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne ve İmar mevzuatına Uygunluğunun sağlanması Yükümlülüğü  226
6. Planların İncelenmek Üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğüne İletilmesi Yükümlülüğü  226
7. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Planları İzleme ve İnceleme Yükümlülüğü  227
B. Özel Hukuk Gerçek ve Tüzel Kişileri Açısından  227
1. İmar Çapını (İmar Durumu) İsteme Hakkı  228
a. İmar Çapı (İmar durumu) Kavramı  228
b. İmar Çapını İstemenin Hukuki Sonuçları  228
2. İtiraz Hakkı  229
3. Dava Hakkı: İmar Planlarına Karşı İptal Davasının Açılması  231
6. Bölüm
İMAR PLANLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE
İMAR PLANLARINA HAKİM OLAN İLKELER
I. İMAR PLANLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE NORMLAR HİYERARŞİSİNDEKİ YERİ  233
A. İmar Planlarının Hukuki Niteliği  233
B. İmar Planlarının Normlar Hiyerarşisindeki Yeri  233
II. İMAR PLANLARINA HÂKİM OLAN TEMEL İLKELER  234
A. Hukuk Devleti İlkesi  234
B. Açıklık İlkesi  235
C. Genellik İlkesi  236
Ç. Üst Derecedeki Planlara Bağlılık (Hiyerarşi) İlkesi  237
1. Planlar Arasında Hiyerarşi  237
2. Plan Hiyerarşisi, Planların Kademeli Birlikteliği ve Alt Düzeydeki Planları Yönlendirme Zorunluluğu  239
D. Kamu Yararı İlkesi  244
E. Zorunluluk İlkesi  246
F. Esneklik İlkesi  247
G. Uzun Süreli Olma İlkesi  248
H. Bilimsellik İlkesi  248
I. Katılım İlkesi  250
İkinci Kısım
İMAR PLANLARININ UYGULANMASI
7. Bölüm
İMAR PROGRAMI
I. TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  259
II. PROGRAM YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  261
A. Tarihi Geçmişi  261
B. Yürürlükteki Durum  261
III. İMAR PROGRAMININ HAZIRLANMASI VE ONAYLANMASI  262
IV. İMAR PROGRAMLARINDA SÜRE  264
V. İMAR PROGRAMLARININ HUKUKÎ SONUÇLARI  264
A. Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hakların Kısıtlanması  264
B. Kısıtlamaların Süreye Bağlılığı  265
C. Programa Alınmayan Alanlarda Mevcut Kullanımın Devamının Mümkün Olması  266
Ç. İmar Programına Alınan Yerlerin Vergilerinin İdarece Ödenmesi  267
8. Bölüm
İMAR HUKUKUNDA KAMULAŞTIRMA USULÜ
I. KAMULAŞTIRMA HAKKINDA GENEL BİLGİLER  269
II. İMAR HUKUKUNDA KAMULAŞTIRMA USULÜNÜN UYGULANMASI  277
A. Genel Olarak  277
B. İmar Hukukunda Kamulaştırma Usulünün Uygulandığı Yerler  277
1. İmar Programına Alınan Yerlerde  277
a. Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerlerde Kamulaştırma  277
b. Kamu Tesis Arsalarına Tahsis Edilen Yerlerde  278
c. Cephe Hattının Gerisinde Kalan Yerlerde Kamulaştırma  279
2. İmar Programına Alınmayan Yerlerde  279
III. İMAR KAMULAŞTIRMALARININ İLKE VE ÖZELLİKLERİ  280
A. İmar Planlarına Uygunluk  280
B. Kamu Yararı Kararından İstisna Tutulma  282
C. Kamulaştırmada Trampa İmkanı  282
Ç. Kamulaştırma Bedelinin Takdirinde İmar Faktörünün Nazara Alınmaması  283
D. Kamulaştırma İşlemine Karşı Açılacak Davalarda İmar Planlarının İptalinin İstenebilmesi  283
E. Kamulaştırmanın İmar Planında Öngörülen Amaçla Sınırlı Olması  285
F. İdarenin Kamulaştırma Yapmakla Yükümlü Olması  285
G. Kamulaştırılan Yerin Emlak Vergilerinin İdarece Ödenmesi  286
IV. İMAR PLANLARININ UYGULANMASI SONUCUNDA OLUŞAN VE MÜSTAKİL İNŞAATA ELVERİŞLİ OLMAYAN/OLAN PARÇALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  286
A. Genel Olarak  286
B. Bağımsız İnşaata Elverişli olmayan Yerlerin Değerlendirilmesi  287
1. Satılabilecek Taşınmazlar  287
2. Satış Yöntemi  287
3. Satış Yapılabilecek Kişiler  288
C. Bağımsız İnşaata Elverişli olan Yerlerin Değerlendirilmesi  288
Ç. Belediye ve Valiliklere Ait Parsellerle Şüyulu Taşınmazların Değerlendirilmesi  289
D. Değerlendirme Şartları  289
E. İmar Kanunu’nun 17’nci Maddesinin Uygulamalarına Karşı Yargı Yolu  290
1. Bedele İlişkin Yargı Yolu  290
2. İptal Davaları  293
3. Tapu İptali ve Tescil Davaları  293
V. KAMULAŞTIRMA – KISITLILIK İLİŞKİSİ VE KISITLANAN TAŞINMAZLARIN EMLAK VERGİSİ  294
A. Genel Olarak  294
B. Kısıtlılığın Başlangıcı ve Sonu, Kapsamı ve Emlak Vergisi  294
1. Kısıtlılığın Başlangıcı  294
2. Kısıtlılığın Sonu  296
3. Kısıtlılığın Kapsamı  297
4. Kısıtlılık Döneminde Emlak Vergisi  297
C. Taşınmazın İmar Programına Alınmasından Sonra Emlak Vergisinin İdarece Ödenmesi  298
Ç. Umumi Hizmetlere veya Kamu Hizmeti Tesisi Arsalarına Ayrılan Yerlerdeki Kısıtlılığın Kaldırılması  299
1. İlgili İdarenin Kamulaştırmadan Vazgeçmesi  299
2. Kamulaştırmanın Yapılması Amacıyla İdareye Başvuru  299
3. İmar Planında Değişiklik Yapılması Talebinde Bulunulması  301
4. Kamulaştırmasız El Atma Davası  302
a. Kamulaştırmasız El Atma Kavramı  302
b. Kamulaştırmasız El Atma Türleri  303
ba. Hukuka Uygun El Atma  303
bb. Hukuka Aykırı El Atma  304
bba. Fiilen El Atma  304
bbb. Hukuken El Atma  311
c. Kamulaştırmasız El Atma Halinde Açılabilecek Davalar  315
ca. Elatmanın Önlenmesi Davası  315
cb. Bedel Davası  316
cc. Tazminat Davası  323
cç. Ecrimisil Davası  330
cd. Dava Açma Süresi  330
ç. Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Görevli Mahkeme Açılabilecek Davalar  331
5. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru  333
9. Bölüm
İMAR PLANLARININ UYGULANMASI SONUCUNDA OLUŞAN VE MÜSTAKİL
İNŞAATA ELVERİŞLİ OLMAYAN/OLAN PARÇALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
I. GENEL OLARAK  335
II. BAĞIMSIZ İNŞAATA ELVERİŞLİ OLMAYAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  335
A. Satılabilecek Taşınmazlar  335
B. Satış Yöntemi  335
C. Satış Yapılabilecek Kişiler  336
III. BAĞIMSIZ İNŞAATA ELVERİŞLİ OLAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  337
IV. BELEDİYE VE VALİLİKLERE AİT PARSELLERLE ŞÜYULU TAŞINMAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  337
V. DEĞERLENDİRME ŞARTLARI  338
VI. İMAR KANUNU’NUN 17’NCİ MADDESİNİN UYGULAMALARINA KARŞI YARGI YOLU  339
A. Bedele İlişkin Yargı Yolu  339
B. İptal Davaları  341
C. Tapu İptali ve Tescil Davaları  342
10. Bölüm
BÖLGELEME
I. BÖLGELEME KAVRAMI  343
A. Tanım, Amaç ve Önemi  343
B. Ortaya Çıkışı  344
II. BELLİ BAŞLI BÖLGELEME TÜRLERİ  345
A. Kullanım Bölgelemesi (Use Zoning, Character Zoning)  346
1. Oturma Bölgeleri (Residential Area)  346
2. Ticaret Bölgeleri (Commercial Zones)  350
3. Sanayi Bölgeleri (Industrial Districts)  352
4. Karma Bölgeleme  356
5. Diğer Kullanım Bölgelemeleri  358
B. Yoğunluk Bölgelemesi (Density Zoning)  359
1. Kavram ve Tanım  359
2. Yoğunluk Bölgelemesi Araçları  361
a. En Küçük Parsel Yüzölçümünün Tespit Edilmesi  361
b. Parsel Boyutlarının Sınırlandırılması  362
ba. Planlı Alanlarda  362
bb. Plansız Alanlarda  364
bba. Belediye ve Mücavir Alanlar İçerisinde ve Fakat İmar Planı Bulunmayan Yerleşik Alanlarda  364
bbb. Belediye ve Mücavir Alanlar Dışında ve Fakat İmar Planı Bulunmayan Yerleşik Alanlarda  365
bbc. Belediye ve Mücavir Alan Sınırlar İçinde ve Dışındaki Yerleşme Alanı Dışında Kalan (İskân Dışı) Alanlarda  366
c. Yapının Parselle Bağlantısının Denetlenmesi  366
ca. Taban Alanı  366
cb. Yapı İnşaat Alanı  368
cc. Yapının Arsa Üzerindeki Konumunun ve Bahçe Durumunun Denetlenmesi  368
cca. Bahçe Uzaklıkları  369
ccb. Yapının Arsa Üzerindeki Konumu  370
C. Yükseklik Bölgelemesi (Height Zoning)  372
1. Kavram ve Önemi  372
2. İmar Mevzuatında Yükseklik Bölgelemeleri  373
a. Planlı Alanlarda  373
b. Plansız Alanlarda  376
Ç. Başka Bölgeleme Sınırlamaları  377
1. Mezarlıklar  377
a. Mezarlıkların İnşası, Tesis, Tanzim ve Tezyini  377
aa. Mezarlıkların İnşası  377
ab. Mezarların Tanzim, Techiz ve Tezyini  379
b. Mezarlıkların Korunması  379
c. Mezarlıklarla İlgili Bölgeleme Kuralları  381
2. Mezbahaneler  383
3. Hayvan Ahırları  384
4. Bölgeleme Kurallarına Aykırılık ve Sonuçları  384
11. Bölüm
İMAR HUKUKUNDA İFRAZ VE TEVHİD
I. İMAR HUKUKUNDA İFRAZ (AYIRMA) VE TEVHİT (BİRLEŞTİRME)  387
A. Tanım ve Kavram  387
1. İfraz (Ayırma)  387
2. Tevhit (Birleştirme)  387
B. İfraz çeşitleri  388
1. İfraz İstemine Göre  388
a. Rızai (İsteğe Bağlı) İfraz (Parselasyon)  388
b. Mahkeme Kararı ile İfraz  389
c. Cebri İfraz (Hamur Kuralı, Arsa ve Arazi Düzenlemesi)  389
2. Yeni Adalar Oluşup Oluşmamasına Göre  389
a. Basit ifraz ve Tevhit (Parselasyon Niteliğinde Olmayan)  390
b. Parselasyon Niteliğinde İfraz ve Tevhit  390
C. İfraz ve Tevhit İşlemlerinin Hukuki Niteliği  390
Ç. İfraz ve Tevhidin Arazi ve Arsa Düzenlemesinden Farkı  391
D. İmar Planı Bulunan Alanlarda İfraz ve Tevhit  391
1. Parselasyon Planı Oluşturulmuşsa  391
a. Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerlerin İfrazına Yer Verilmemesi  392
b. Yapılacak İfrazların Parselasyon Planlarına Uygun Olması  392
c. Yola Cephesi Olmayan Parsel Oluşturulamaz ve İfraz Edilemez.  393
ç. Yapı Yapılması Yasaklanan Afet Alanları İfraz Edilemez  393
d. Kamu Hizmet ve Tesislerinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Yapılacak Kamulaştırmalarda İfrazlar  394
e. Ada İçindeki Parsel Dağılımının Yapıların Estetiği ve Sokak Siluetini Bozmadığının Etüt Edilmesi  394
f. Mevcut Haliyle Yapılaşmaya Elverişli Olmayan Parsel Sahipler  394
g. İfraz v eTevhidin Zorunlu Olmadığı Durumlar  395
h. Aynı Yapı Nizamı ve Kullanım Kararına Sahip Parsellerin Tevhidi  395
ı. Aynı Yapı Nizamı ve Kullanım Kararı Farklı Olan Parseller Tevhit Edilemez  395
i. İfraz Şartlarının Aranmadığı Durumlar  395
j. İki Parselin Tevhidinde Kademelenme Yapılmasının Zorunlu Olduğu Durumlar  396
k. İfraz ve Tevhit, Maliklerin Talebi Üzerine Yapılabilir  396
l. İfraz ve Tevhitte Düzenleme Ortaklık Payı Alınamaz  397
m. İfraz ve Tevhit Yola ve Yeşil Alana Terk Şartına Bağlanamaz  397
2. Parselasyon Planı Oluşturulmamışsa  397
3. Gelecekteki Gelişmeye Açık Alanlarda İfraz ve Tevhit  398
4. İmar Planlarında Parsel Cepheleri Tayin Edilmeyen/Edilen Yerlerde Yapılacak İfrazlar  399
E. İmar Planı Dışında Kalan Alanlarda İfraz ve Tevhit  400
1. Belediye ve Mücavir Alanlar İçerisinde ve Fakat İmar Planı Bulunmayan Yerleşik Alanlarda  400
2. Belediye ve Mücavir Alanlar dışında ve Fakat İmar Planı Bulunmayan Yerleşik Alanlarda İfraz  401
3. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışındaki Yerleşme Alanı dışında Kalan (İskân Dışı) Alanlarda İfraz ve Tevhit  402
F. İmar Mevzuatında İfrazla ve Tevhitle İlgili Sınırlamalara Uyulmaması Gereken Durumlar  402
1. Özelleştirme Programına Alınan Kuruluşlara Devri Gereken Taşınmaz Mallarda  403
2. Tarım Arazilerinde  403
3. Taşkömürü Havzasındaki Bedelli Devir Edilecek Taşınmaz Mallarda  404
4. Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesinde  404
a. Hazineye Ait Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün Kullanımında Olan Taşınmaz Mallarda  404
b. Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesinin Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde Bulunan ve Tapuda Hazine Adına Tescilli Olan Taşınmazlar İle Tescil Harici Bırakılan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerler  404
5. Özel Ormanlarda  405
6. Taşınmaz Kültür Varlıklarında  406
7. Arazi Toplulaştırması Yapılan Yerlerde  406
G. Tevhidin Yapılabileceği Durumlar  406
H. İfraz ve Tevhit Usulü  407
II. İFRAZ VE TEVHİT İŞLEMLERİNİN ONAYI VE ŞUYUUN İZALESİ DAVASI  409
A. Onaylama Yetkisi  409
B. Onaylamada Süre  410
C. Tapu Dairesince Yapılacak İşlemler ve Süresi  410
Ç. Şüyuun İzalesi  411
1. Tanım ve Kavram  411
2. Şuyuun İzalesi Yolları  412
12. Bölüm
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ (PARSELASYON)
I. TANIM, TARİHİ GELİŞİMİ, AMACI, ÖNEMİ VE FAYDALARI  415
A. Terim Meselesi ve Tanım  415
B. Tarihi Gelişimi  416
1. Batı’da  416
2. Türkiye’de  417
C. Amacı  421
Ç. Denetim Niteliği  422
D. Önemi ve Yararları  423
E. Hukuki Niteliği  424
F. 3194 Sayılı Kanuna Göre AAD ile 2981/3290 Sayılı Kanunun 10/c Maddesine Göre AAD Uygulaması Arasındaki Farklar  426
II. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ YETKİSİ  427
A. Belediye ve Mücavir Alanlarda  427
B. Belediye ve Mücavir Alanlar Dışında  428
C. Büyükşehir Belediyelerinde  428
Ç. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Parselasyon Yetkileri  429
1. KHK/644 Kapsamındaki Yetkiler  429
2. Tabi Afetlerle İlgili Kanunlar Kapsamındaki Yetkiler  430
3. Haydarpaşa Limanı ile İlgili Yetkiler  431
4. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına Ait Taşınmazlarla İlgili Yetkiler  431
5. Milletvekili Lojmanlarıyla İlgili Yetkiler  431
6. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 6495 Sayılı Kanunla Eklenen 8/g Maddesi İle Verilen Yetkiler  432
D. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın Parselasyon Yetkileri  432
E. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Parselasyon Yetkileri  433
F. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Parselasyon Yetkileri  434
III. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ (PARSELASYON) İŞLEMİNİN AŞAMALARI  434
A. Düzenleme Alanının Belirlenmesi  434
1. Düzenleme Alanını Tespit Yetkisi  434
2. Düzenleme Alanının Tespiti Esasları  435
3. Düzenleme Sınırının Geçirilirken Dikkat Edilecek Hususlar  437
B. Parselasyon Yapabilecek Görevlilerin Görevlendirilmesi  439
C. Hazırlık Çalışmaları  440
1. Halihazır Harita ve Onaylanmış İmar Planının Elde Edilmesi  440
2. Tapu Kayıtlarının ve Haritaların Elde Edilmesi  440
3. Halihazır Haritaların Revize Edilmesi  441
4. Kadastral Parsellerin Halihazır Haritaya Aktarılması  442
5. Uygulamaya Giren Parsellerin Yüzölçümlerinin Kontrolü  442
6. Tapu Kayıtları Üzerinde Belirtme Yapılması  443
7. Uygulama Haritalarının Hazırlanması ve İmar Adalarının Numaralandırılması  443
a. Uygulama Haritalarının Hazırlanması  443
b. İmar Adalarının Numaralandırılması  444
Ç. Düzenleme Alanında Uygulama İşlemleri  445
1. İmar Adalarının Parsellenmesi ve Parselasyon Planlarının Düzenlenmesi  445
a. Genel Olarak  445
b. Parselasyon Planının Tanımı  446
c. Parselasyon Planlarının Hazırlanması, Onaylanması ve İlanı  447
ca. Parselasyon Planlarının Yapımında Yeterlik  447
cb. Parselasyon Planlarının Hazırlanması  448
cc. Parselasyon Planlarının Onaylanması ve İlanı  448
ç. Parselasyon Planlarının Kontrol ve Tescili  449
2. Yola Cephesi Olmaya Parsel Oluşturulmaması  449
3. Düzenleme Alanında Bulunan Yapıların Durumu  450
a. Muhafazasında Mahzur Bulunmayan Yapılar  450
b. Muhafazasında Mahzur Bulunan Yapılar  451
c. Hazine ya da Belediyeye Ait Yerlere Rastlayan Yapılar  454
ç. Kamu Hizmetlerine Ayrılan Yerlere Rastlayan Yapılar  454
4. Gerçek ve Özel Hukuk Tüzelkişilerinin veya Hazine ve Belediyenin Taşınmazları Üzerindeki Ağaçlar  455
5. Plan İçinde Kapanan Yollar ve Yol Fazlaları  455
a. Yoldan İhdas  455
b. İhdas Edilen Kadastral Yolların Kullanımı  456
c. İmar Kanunu’nun 15 ve 16’ncı Maddeleri Gereğince İhdas  458
ç. Mücavir Alanlarda İhdas  458
d. Plansız Alanlarda İhdas  459
e. İmar Yollarının İhdası  459
D. Düzenleme Ortaklık Payının Tespiti  460
1. Tanımı, Amacı ve Şartları  460
a. Tanım  460
b. Düzenleme Ortaklık Payının Amacı ve Dayanağı  461
c. Düzenleme Ortaklık Payının Şartları  462
2. Düzenleme Ortaklık Payı Oranı ve Hesaplanması  464
a. Düzenleme Ortaklık Payı Oranı  464
b. Düzenleme Ortaklık Payının Hesaplanması  465
c. Düzenleme Ortaklık Payı Hesabında Hata  466
ca. Kapanan Yolların Durumu  466
cb. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin Durumu  467
cc. Uygulama Alanındaki Tescil Harici Tesislerin Durumu  468
cç. Umuma Ait Tesislerin Uygulama Bölgesinde Var Olması  468
3. DOPO Hesabı  469
4. DOP Olarak Ayrılan Alanların Umumi Hizmetlere Ayrılan Alanlara Yetmemesi Halinde Kamulaştırma  469
5. Düzenleme Ortaklık Payının Kullanılması  470
a. Umumi Hizmet Kavramı  470
b. Düzenleme Ortaklık Payının Umumi Hizmetler İçin Kullanılması  471
E. Düzenleme Ortaklık Payının Anayasaya Aykırılığı Sorunu  472
F. Dağıtım ve Tahsis  473
1. Arazi ve Arsa Düzenlemesine Giren Kadastro Parselinin Dağıtımı  473
2. İmar Parsellerinin Tahsisi  474
a. İmar Parselinin, Kadastro Parselinin Bulunduğu Yerden Verilmesi  474
b. Kadastro Parselinin Bulunduğu Yerden İmar Parseli Verilememesi ve Nedenleri  475
ba. Hukuki Nedenler  476
bb. Teknik Zorunluluklar  476
bc. Fiili Zorunluluklar  477
c. Kadastro Parselinin Bulunduğu Yerden İmar Parseli Verilememesinin Sonuçları  478
ca. Hisselendirme Yapılabilmesi  478
ca. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun Uygulanması  479
cc. Düzenleme Ortaklık Payının Bedele Dönüştürülmesi  480
G. Arazi ve Arsa Düzenlemesinde Düzenlenen Cetveller  481
1. Kadastro Kayıtları Özeti  481
2. Özet Cetveli  482
3. Ada Dağıtım Cetveli  482
4. Mal Sahipleri Araştırma ve Özet Formu  482
5. Tescile Esas Dağıtım Cetveli  482
6. DOP Hesap Cetveli  483
7. Kadastro Ayırma Çapı  483
IV. KAMU TESİS ARSALARINA TAHSİS  483
A. Kamu Tesis Arsalarına Tahsis Kavramı  483
B. Kamu Ortaklık Payının Karşılanması  485
V. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNE HALKIN KATILIMI  485
VI. KADASTROSU YAPILMAMIŞ ALANLARDA ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ  487
VII. İMAR PLANI OLMAYAN YERLERDE YAPILAŞMA AMACIYLA ÖZEL PARSELASYON PLANLARI VE SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİNİN YAPILAMAMASI  488
VIII. ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİNİN KESİNLEŞMESİ VE İTİRAZ  488
A. Arsa ve Arazi Düzenlemesinin Onayı ve İlanı  488
B. Arsa ve Arazi Düzenlemesine İtiraz ve Giderilmesi  489
IX. ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNİN İDARECE GERİ ALINMASI  489
X. ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNİN YARGI KARARIYLA İPTAL EDİLMESİ  490
13. Bölüm
İMAR UYGULAMASI NEDENİYLE HAZİNEYE VE İL ÖZEL İDARELERE AİT
TAŞINMAZLARIN BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNE TERKİ
I. TERKİN ŞARTLARI  494
A. Terk Yapılacak Taşınmazların İmar Kanununun 11/1 Maddesinde Sayılan Alanlarda Kalması  494
B. Hazineye veya İl Özel İdarelerine Ait Bulunması  495
C. Vakıflar Genel Müdürlüğüne Ait Olmamak veya Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Kullanılmıyor Olması  495
Ç. Maliye Bakanlığı’nın İzninin Alınması  495
D. Parselasyonun Yapılmış Olması  495
II. TERK YETKİSİ  496
III. TERK İŞLEMİNİN AŞAMALARI  497
IV. TAŞINMAZIN TERK EDEN KAMU İDARESİNE İADESİNİN ŞARTLARI  498
A. Özel Mülkiyete Konu Olma  498
B. Amaç Dışı Kullanım  498
14. Bölüm
YAPI RUHSATI
I. GENEL OLARAK  501
II. YAPI KAVRAMI  501
A. İmar Hukukunda Yapı  501
B. Resmî Bina – Özel Bina Ayrımı  503
III. PLANLI ALANLARDA YAPI RUHSATI  504
A. Genel Kural  504
B. Yapı Ruhsatı Alınmasını Gerektiren Yapılar veya Mevcut Yapıdaki Değişiklikler  505
C. Özel Kişilere Ait Yapılarda Yapı (İnşaat) Ruhsatı  506
1. Yeni Yapılar  506
a. Genel Şartlar  506
aa. Uygulama İmar Planının Yürürlüğe Girmiş Olması  506
ab. Ruhsat İstenilen Yerin Şuyulandırılarak İmar parseli Haline Dönüşmesi  507
ac. Ruhsat İstenilen Yerin Mülkiyet Sorununun Olmaması  507
aç. Projelerin Yürürlükteki Hukuk Kurallarına Uygun Olması  507
ad. Teknik Altyapı Hizmetlerinin Götürülmüş Olması  510
ae. Bina İnşaat Harcının Yatırılması  510
af. Kanunlardaki Şartların Dışında İdarece Ek Şartlar Konulamaması  511
b. İdareden Alınması Gereken Belgeler  511
ba. İmar Durumu (İmar Çapı)  511
bb. Yol Kotu Tutanağı  512
bc. Kanal Kotu Tutanağı  512
bç. Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu  512
bd. Aplikasyon Krokisi  513
be. Kayıt ve Suret Harcı  514
c. Projelerin Hazırlanması  515
ç. Yapı Ruhsatı Talebinde Bulunulması  515
da. Bina İnşaat Harcının ve Diğer Harçların Yatırılması  516
db. Ruhsat Başvurusuna Eklenecek Belgeler  518
dba. Tapu Kayıt Örneği ya da Tapu Yerine Geçebilecek Belgeler  518
dbb. Mimari Proje  519
dbc. Vaziyet Planı  520
dbç. Yapı Aplikasyon Projesi  520
dbd. Statik Proje  520
dbe. Mekanik Tesisat Projesi  521
dbf. Elektrik Tesisat Projesi  521
dbg. Peyzaj Projesi  522
dbh. Yapının Özelliğine ve Mahallin Şartlarına Göre İlgili İdarece Ek Olarak İstenen Projeler  522
dbh. Projelerin Enerji Ekonomisi Şartlarına Uygunluğu  522
dbı. Projelerin Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik’te Öngörülen Şartlara Uygunluğu  522
dc. Diğer Hususlar  524
d. Yapı Ruhsatının Düzenlenmesi  524
e. Avan Proje Zorunluluğu Getirilmemesi ve İstisnaları  526
f. Gerektiğinde İlgili Makamlardan Görüş Alınması  526
g. Gerektiğinde Parsel Malik veya Maliklerden Görüş Alınması  527
h. Fenni Mes’ullerin ve Fen Adamlarının Belirlenmesi ve Sorumlulukları  527
2. Ek Yapım ve Değişiklikler  530
a. Özgün Fikir İfade Eden Yapılarda ve Onaylı Mimari Projelerde Ruhsata Tabi İlave, Esaslı Tamir ve Tadillerde Proje Müelliflerinin Görüşünün Alınması  531
b. İzin Alınması Gerekmeyen Durumlar  533
Ç. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Yapılar  534
1. Ruhsat Ön Şartları  534
a. İmar Planlarının Yapılmış Olması  534
b. ÇED Olumlu Raporu veya ÇED Gerekli Değildir Kararı Alınması  534
c. Avan Proje Hazırlattırılarak İlgili İdarelere Sunulması  534
ç. Her Türlü Fenni Mesuliyetin Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Mimar ve Mühendislerince Üstlenilmesi  535
d. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği m. 57’deki Belgelerin Aranması  535
2. Yapı Ruhsatının Düzenlenmesi  535
3. Devletin Güvenlik ve Emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin Harekât ve Savunması Bakımından Gizlilik Arzeden Yapı ve Tesisler  536
4. Elektronik Haberleşme İstasyonları  537
D. Gelişme Alanlarında Yapı Ruhsatı  539
1. Yeni Yapılar  539
a. Teknik Alt Yapısı Yapılmış Gelişme Alanlarında Yapı Ruhsatı  539
b. Teknik Alt Yapısı Yapılmamış Gelişme Alanlarında Yapı Ruhsatı  539
c. Toplu Konut Alanlarında Yapı Ruhsatı  539
2. Mevcut Binalar  540
E. Özel İmar Düzenine Tabi Yerlerde Yapı Ruhsatı  540
1. Sit Alanlarında  540
2. Organize Sanayi Bölgelerinde  541
3. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde  542
4. Kıyılarda  543
5. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde  544
6. Toplu Konut Alanlarında  545
7. Su Taşkını Riski Altında Olan Yerlerde  545
8. Halk Konutları, Nüve Konutlar ve Geçici Olarak Kullanılacak Misafir Konutları İnşasında  545
9. Boğaziçi Alanında  546
IV. PLANSIZ ALANLARDA YAPI RUHSATI  546
A. Belediye ve Mücavir Alan Sınırı İçinde Planı Bulunmayan Alanlarda  546
1. Özel Kişilere Ait Yapılar  546
2. Kamu Kurum ve Kuruluşların Ait Yapılar  547
B. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Kalan (İskan Dışı) Alanlarda  547
V. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YAPI RUHSATININ VERİLMESİ  548
A. Yapı Ruhsatı Verme Yetkisi  548
1. Belediye Sınırları İçinde ve Dışında  548
2. Köylerde  550
3. Organize Sanayi Bölgelerinde  550
4. Afet Bölgelerinde  550
5. Diğer Yetkili Makamlar  550
B. Başvurunun Değerlendirilmesi ve Ruhsatın Düzenlenmesi  551
C. Yapı Ruhsatının Geçerlilik Süresi  552
Ç. Süresi Biten Ruhsatın Yenilenmesi  553
D. Ruhsat ve Eklerine Uygun Olarak Tamamlanmasına Rağmen Ruhsat Süresii İçinde Yapı Kullanma İzni Düzenlenmemesi Nedeniyle Ruhsatı Hükümsüz Hale Gelen Yapılar  554
E. Uygulama İmar Planı Değişikliği İle Yolda veya Teknik altyapı Alanlarında Kalap Yapılar  554
F. Uygulama İmar Planı Değişikliği Nedeniyle Plana Ait Kararlara Aykırı Hale Gelen Yapılar  555
G. Yapı Ruhsatına Uygun Yapılan Yapılarda Planın İptali Halinde Yapılması Gerekenler  555
H. İmar Mevzuatına Aykırı İzinlerin İdarece Geri Alınması  556
I. Plan Değişikliğinin İptali, İnşaat Ruhsatının Kendiliğinden İptali Sonucunu Doğurmaz  556
VI. GEÇİCİ YAPI RUHSATI  557
A. İmar Programına Alınan Yerlerde  557
B. İmar Programına Henüz Alınmamış Yerlerde  558
1. Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerlerde Muvakkat Yapı İzni  558
2. Plana Göre Kapanması Gereken Yol ve Çıkmaz Sokak Üzerinde Muvakkat Yapı İzni  558
3. İmar Yolun aMhareci Bulunmayan ve Komşu Parsellerin Yapılaşmış Olması Nedeniyle Tevhit İmkanı Kalmayan Parsellerde Muvakkat Yapı İzni  558
C. Geçici Yapı İle İlgili Diğer Hususlar  559
1. Muvakkat Yapı İzin Süresi  559
2. Muvakkat Yapıların Kullanılması  559
3. Muvakkat Yapıların Tapuya Şerhi  560
4. Yapı Sahibince Tahhütname Verilmesi  560
5. Muvakkat Yapıların Yıkılmamasının Müeyyidesi  560
6. Muvakkat Yapılarla İlgili Yapılaşma Kuralları  560
7. Kamulaştırılması Gereken Taşınmazlarda Muvakkat Yapı İzni  560
Ç. Geçici İnşaat Ruhsatı Verilmesinde Yetki  562
VII. YAPI YAPILIRKEN DİKKATE ALINACAK KURALLAR  562
VIII. YAPI RUHSATINA TABİ OLMAYAN YA DA RUHSATLI SAYILAN YAPILAR  564
A. Planlı Alanlarda  564
1. Yapı Ruhsatı Alınmasını Gerektirmeyen Özel Kişilere Ait Yapılar veya Mevcut Yapılardaki Değişiklikler  564
a. Basit Tamir ve Tadiller  564
b. Şantiye Binaları  565
c. Bahçe Duvarları  566
2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Ruhsata Tabi Olmayan Yapılar  567
3. 2981 Sayılı Kanundan (İmar Affından) Yararlanmış Yapılar  568
4. 2981 Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi Kapsamında Ruhsatlı Sayılan Yapılar  570
a. 6785 sayılı İmar Kanunu’nun Yürürlüğe Girdiği 17 Ocak 1957 Tarihinden Önce Yapılmış Yapılar  570
b. 6785 sayılı İmar Kanunu’nun Ek Madde 8 Kapsamına Giren Alanlarda 10 Ocak 1975 Tarihinden Önce Yapılmış Yapılar  570
c. 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu Kapsamına Giren veya Milli Savunma Bakanlığına Tahsisli Olan veya Tahsissiz Olarak Milli Savunma Bakanlığınca Kullanılmakta Olan Arsa ve Araziler Üzerindeki Milli Savunma Bakanlığına veya Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Yapılar  571
ç. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında 6785 Sayılı İmar Kanununun Ek 8. Maddesi Gereğince Çıkarılan Yönetmeliğin 1.03. Maddesi Kapsamı Dışında Kalan Köy ve Mezralar ve Dağınık Yerleşik Alanlarda Sanayi, Depolama, Turistik ve Tarımsal Yapılar Dışında Kalan İmar Mevzuatına Aykırı Yapılar  571
B. Belediye ve Mücavir Alan Sınırı Dışında Planı Dışında Planı Bulunmayan Köy ve Mezraların Yerleşik Alanlarında  572
1. Özel Kişilere Ait Yeni Yapılar, Ek Yapım ve Değişiklikler  572
a. Ruhsata Tabi Yapılar  573
b. Ruhsat Başvurusu ve Eklenecek Belgeler  574
c. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında 6785 sayılı İmar Kanunu’nun Ek Madde 8 Gereğince Çıkarılan Yönetmeliğin 1.03. Maddesi Kapsamı Dışında Kalan Köy ve Mezralar ve Dağınık Yerleşik Alanlarda Sanayi, Depolama, Turistik ve Tarımsal Yapılar Dışında Kalan İmar Mevzuatına Aykırı Yapılar  575
2. Kamu Kurum ve Kuruluşların Ait Yapılar  576
a. İmar Planı Olmayan Köy Yerleşik Alanı Sınırları İçerisinde Köyün İhtiyacına Yönelik Olarak İlk ve Orta Öğretim Tesisi, İbadet Yeri, Sağlık Tesisi, Güvenlik Tesisi Gibi Yapılar  576
b. İmar Planı Olmayan Köy Yerleşik Alanı Sınırları İçerisinde Köyün İhtiyacına Yönelik Olarak İlk ve Orta Öğretim Tesisi, İbadet Yeri, Sağlık Tesisi, Güvenlik Tesisi Gibi Yapıların Dışında Kalan Kamusal Yapılar  576
c. Devletin Güvenlik ve Emniyeti İle Türk Silahlı Kuvvetlerinin Harekat ve Savunması Bakımından Gizlilik Arzeden Yapılar  577
15. Bölüm
YAPI KULLANMA İZNİ
I. TANIM  579
II. PLANI BULUNAN ALANLARDA YAPI KULLANMA İZNİ  579
A. Genel Olarak  579
B. Yapı Kullanma İzni Verilebilmesinin Şartları  580
1. Tamamlanmış Bir Yapının Bulunması  580
2. Mal Sahibinin Müracaatı  580
3. Yapı Kullanma İzni Başvurusuna Eklenmesi Gereken Belgeler  580
4. Projelerin Enerji Ekonomisi Şartlarına Uygunluğu  581
5. Enerji Kimlik Belgesinin Düzenlenmiş Olması  582
6. Projelerin Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik’te Öngörülen Şartlara Uygunluğu  585
7. Yapı Kullanma İzni Harcının Yatırılması  585
C. Yapı Kullanma İzninin Verilmesinde Yetki  586
Ç. Yapı Kullanma İzni Başvurusu Üzerine İdarenin Görevleri  586
1. Yapının İmar Mevzuatına Uygunluğun ve Kullanılmasında Fen Bakımından Mazur Görülmediğinin Tespiti  586
2. Cins Değişikliğinin Yapılması  587
3. Yapı Kullanma İzninin Düzenlenmesi  587
D. 30 Gün İçinde Yapı Kullanma İzninin Verilmesi Zorunluluğu  590
III. PLANSIZ ALANLARDA YAPI KULLANMA İZNİ  590
IV. YAPI SERTİFİKASI  592
V. YAPI KULLANMA İZNİNİN SONUÇLARI  592
VI. GEÇİCİ YAPI KULLANMA İZNİ  593
VII. KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ  593
VIII. YAPI RUHSATI VE YAPI KULLANMA İZNİ VERME YETKİSİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  594
16. Bölüm
YAPILAŞMA ESASLARI VE YAPILARA İLİŞKİN HÜKÜMLER
I. YAPILAŞMA ESASLARI  595
A. Binalara Kot Verilmesi  595
1. Uygulama İmar Planı Planı Bulunan Alanlarda  595
a. Yoldan Kotlandırma  595
b. Tabii Zeminden Kotlandırma  596
c. Köşe Başı Parsellerde Kotlandırma  597
ç. İki Yola Bakan Ara Parsellerde Kotlandırma  597
2. Plansız Alanlarda  597
B. Bahçe Tesviyesi  598
1. Bahçe Tesviyelerine İlişkin Esaslar  598
2. Ön Bahçelerin Tesviyesi  599
3. Yan Bahçelerin Tesviyesi  599
4. Arka Bahçelerin Tesviyesi  600
C. Parsel Kullanım Fonksiyonlarına Göre Yapılaşma Şartları  600
1. Merkezi İş Alanı  600
2. Sanayi Bölgesi  600
3. Park Alanları  600
4. Piknik ve Eğlence (Rekreasyon) Alanları  601
5. Spor ve Oyun Alanları  602
6. Konut Alanı  602
7. Ticaret Alanı  603
8. Karma Kullanım Alanları  604
9. Sosyal Mekanlar  604
10. İbadet Yeri  605
Ç. Taban Alanı ve Katlar Alanı  605
1. Taban Alanı  605
2. Katlar Alanı  607
D. Eksik Katlı Bina Yapılması  609
II. YAPILARA İLİŞKİN HÜKÜMLER  610
A. Yapıda Bulunması Zorunlu Olan Kullanımlar  610
B. Kat Yükseklikleri  611
C. Yapı Piyesleri ve Ölçüleri  612
Ç. Bina Girişleri ve Rampaları  613
D. Merdivenler  614
E. Işıklıklar ve Hava Bacaları  616
F. Bacalar  617
G. Asansörler  619
H. Su Depoları  620
I. Fosseptikler  621
İ. Korkuluklar  621
J. Kapı ve Pencereler  622
K. Çatılar  622
L. Çıkmalar ve Saçaklar  625
M. Kapıcı Dairesi, Bekçi Odası ve Kontrol Kulübeleri  627
N. Portikler  628
O. Fırınlar  629
Ö. Pasajlar ve Alışveriş Merkezleri  629
P. Tuvaletler  630
R. Çay Ocakları  631
S. Bodrumlar  631
Ş. Müştemilatlar ve Paratonerler  633
17. Bölüm
İMAR VE YAPI DENETİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ
I. YAPI DENETİMİ KAVRAMI VE TARİHİ GELİŞİMİ  635
A. Kavram  635
B. Tarihi Gelişimi  636
II. 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUNA GÖRE YAPI DENETİMİ  637
A. Yapı Denetiminin Kapsamı ve İstisnaları  638
1. Yapı Denetiminin Kapsamı  638
2. Yapı Denetiminin İstisnaları  638
B. Yapı Denetim Kuruluşları  640
1. Oluşumu  640
2. Özellikleri  641
3. Yapı Denetim Kuruluşlarına İzin Belgesi Verilmesi  641
4. Görev ve Sorumlulukları  642
5. Yapı Denetiminde İlgili İdareler ve Sorumlulukları  644
6. Çalışma Usul ve Esasları  645
a. Yapı Denetim Kuruluşlarının Çalışma Usul ve Esasları  645
b. Laboratuvarın Kuruluşu, Çalışma Usul ve Esasları  646
c. Yapı Denetim Kuruluşu ve Laboratuvarda Görev Alacak Teknik Personel  646
ç. Yapı Denetim Kuruluşları’nın Şube Aracılığıyla Faaliyet Göstermesi ve Şubede Görevlendirilecek Personel  649
7. Yapı Denetim Kuruluşlarının Denetimi  650
a. Yapı Denetim Kuruluşlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Denetlenmesi  650
b. Yapı Denetim Kuruluşu ile Mimar ve Mühendislerinin Yapı ile İlişkisinin Kesilmesi  651
c. Yapı Denetim Kuruluşlarının Yapamayacakları İşler  651
ç. Cezai Sorumluluğu  651
C. Merkez Yapı Denetim Komisyonları  652
1. Oluşumu  652
2. Görev ve Yetkileri, Çalışma Usul ve Esasları  653
Ç. Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmeleri  654
1. Kapsamı, Hukuki Niteliği ve Şekli  654
2. Tarafların Hak ve Borçları  656
a. YDK’nın Hak ve Borçları  656
b. Yapı Sahibinin Hak ve Borçları  657
3. Sözleşmenin Sona Ermesi  660
D. Yapı Denetim Kuruluşlarının Sorumlulukları  661
1. Hukukî Sorumluluk  661
a. Sorumluluğun Hukuki Niteliği  661
b. Sorumluluğun Konusu: Yapı  661
c. Sorumluluğun Şartları  662
ca. Yapı Denetim Borcunun Gerektiği Gibi İfa Edilmemesi: Yapının Ayıplı Olması  662
cb. Yapı Hasarı (Zarar)  664
cc. Kusur  664
cç. İlliyet (Nedensellik) Bağı  665
ç. Yapı Hasarından Sorumlu Kişiler  666
2. Tazminat Davası  666
a. Davanın Tarafları  666
aa. Davacı  666
ab. Davalı  666
b. Sorumluluğun Süresi  667
c. Sorumluluğu Ortadan Kaldıran veya Azaltan Haller  667
3. İdari Müeyyideler ve Teminat  668
a. İdari Para Cezalarının Verildiği durumlar  668
b. Bir Yıl Yeni İş Almaktan Men Cezası Halleri  670
c. İdari Yaptırımların Yapı Denetim Kuruluşu Üyelerine Etkileri  671
ç. Laboratuvar Kuruluşlarının Tespit Edilen Hukuka Aykırılıkları  671
aa. İdari Para Cezaları  671
bb. İş Almaktan Men Cezaları  672
cc. Faaliyete Son Verme Cezaları  672
dç. İdari Cezalarının Laboratuvar Ortaklarına/Personeline Etkileri  673
d. İdari Müeyyideler ve Teminatla İlgili Diğer durumlar  673
E. 4708 Sayılı Kanunun Eleştirisi  674
III. DİĞER KANUNLARA GÖRE YAPI DENETİMİ  675
A. 3194 Sayılı İmar Kanununa Göre Yapı Denetimi  675
1. Proje Denetimi  675
2. İnşaat Denetimi  676
a. Fenni Mesullerin Denetim Sorumluluğu  676
b. Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları  677
B. Yerel Yönetim Kanunlarında İmar ve Yapı Denetimi  679
C. 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda Yapı Denetimi  680
Ç. Devlet veya Kamu Tüzel Kişiliklerine Ait İnşaatlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Denetim Yetkisi  681
1. Proje Denetimi  681
2. İnşaat Denetimi  682
3. Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi  683
D. Toplu Konut Projelerinde Yapı Denetimi  684
1. Proje Denetimi  685
2. İnşaat Denetimi  685
E. Sistemin Yetersizlikleri  686
IV. YAPILARDA SİGORTA YAPTIRMA ZORUNLULUĞU: ZORUNLU DEPREM SİGORTASI  688
A. Genel Olarak  688
B. Doğal Afet Sigortaları Kurumu  689
C. Sigorta Yapma ve Yaptırma Zorunluluğu  690
Ç. Sigortalının Sorumluluğu  691
D. Tarife ve Talimatlar İle Uygulama Esasları ve Genel Şartlar  692
E. Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamındaki Riskler  692
18. Bölüm
İMAR HUKUKUNA AYKIRI (KAÇAK) YAPILAR VE
BUNLARA UYGULANAN YAPTIRIMLAR
I. İMAR HUKUKUNA AYKIRI YAPI KAVRAMI  693
II. İMAR HUKUKUNA AYKIRI YAPILAR  694
A. Ruhsatsız Yapılar  694
B. Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar  694
C. Diğer İmar Kurallarına Aykırı Yapılar  695
III. İMAR HUKUKUNA AYKIRI YAPILARA YAPILACAK İŞLEMLER VE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR  699
A. İmar Hukukuna Aykırı Yapılar Hakkında Yapılacak İşlemler  700
1. İmar Hukukuna Aykırı Yapının Tespiti  700
2. İnşaatın Mühürlenerek Durdurulması  701
3. Yapı Tatil Tutanağının Düzenlenmesi ve Tebliği  702
4. İnşaatın Ruhsata Uygun Hale Getirilmesi İçin Yapı Sahibine En Çok Bir Aylık Süre Verilmesi  702
5. Yıkım Kararının Alınması ve Bu Kararın İcrası  703
6. Yıkılması Gerekmeyen Yapılar  704
B. İmar Hukukuna Aykırı Yapılara Uygulanacak Yaptırımlar  704
1. Yapının Yıktırılması  704
a. İzin ve Eklerine Aykırı Yapıların Yıktırılması  705
aa. 4708 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yapılar  705
ab. 4708 Sayılı Kanun Kapsamına Girmeyen Yapılar  706
b. İzinsiz Yapıların Yıktırılması  706
ba. İzinsiz ve Aynı Zamanda, İmar Hukukuna Uygun Yapıların Yıktırılması  706
bb. İzinsiz ve Aynı Zamanda, İmar Hukukuna Aykırı Yapıların Yıktırılması  707
c. Geçici Yapıların Yıktırılması  708
ç. İK m. 23 /Sona Göre Yapıların Yıkılması  708
d. Tehlikeli Yapıların Yıkılması  708
2. Yapı İzninin Verilmemesi  711
3. Yapı Kullanma İzninin Verilmemesi  711
4. Kamu Hizmet ve Tesislerinden Yararlandırılmaması  712
5. Yapı İzninin İptali  713
a. İptal Şartları  714
b. İptal Yetkisi  714
6. Yapı Kullanma ve İşyeri Açma İzinlerinin İptali  715
7. Faaliyetin Durdurulması  715
8. Yapılan Giderlerin Cezalı Olarak Alınması  716
a. Yapılan Giderlerin Tahsil Oranının Belirtildiği/Belirtilmediği Durumlar  716
aa. Tahsil Oranının Belirtilmediği Durumlar  716
ab. Tahsil Oranının Belirtildiği Durumlar  717
b. Giderlerin Niteliğine göre Tahsil Usulü  718
ba. Tahsil Usulünün Yaptırımın Devamı Niteliğinde Olan Giderler  718
bb. Tazminat niteliğinde Olan ve Bireyleri Cezalandırmayı Amaçlayan Giderler  718
9. Uygulanan Yaptırımlara Karşı Yargısal Yollar  719
a. İdari Yargıda  719
b. Adli Yargıda  720
19. Bölüm
YAPILANMA (İMAR) HAKLARININ AKTARIMI
GİRİŞ  721
I. İMAR (YAPILANMA) HAKKI VE AKTARIMI  723
A. İmar (Yapılanma) Hakkı Kavramı  723
B. Yapılanma (İmar) Hakkının Aktarımı  724
1. Tanım ve Fonksiyonları  724
2. Çeşitli Ülkelerde İmar Haklarının Aktarımı Programları  726
3. Aktarım Sisteminin İşleyişi  728
a. Gönderen Alanın Tespiti  728
b. Alıcı Alanın Hazırlanması  729
c. İmar Hakkının Aktarımı İçin Pazarlanabilir Bir Değerin belirlenmesi  729
ç. Kapsamlı Bir İmar Planı Değişikliğinin Gerektirdiği Mevzuattaki Değişikliklerin Yapılması  730
d. İHA Programlarının Yararlarının Görülmesi  731
C. İmar (Yapılanma) Hakkı Aktarımı Modelinin Türk Hukukundaki Durumu  731
1. Kültür ve Tabiat Varlıkları Hukukunda  731
a. Tarihçe ve Kavram  731
b. Yapılanma Hakkının Aktarım Genel Şartları  733
c. Yapılanma Hakkının Aktarımında Yetkili İdareler  734
ç. Yapılanma Hakkının Aktarımının İşleyişi  734
da. Yapılanma Hakları Kısıtlanmış Taşınmaz Alanının Belirlenmesi  734
db. Yapılanmaya Açık Aktarım Alanlarının Belirlenmesi  735
dc. Yapılanma Hakkı Kısıtlanmış Taşınmaz ve Yapılanmaya Açık Aktarım Alanlarının Onaylanması  736
dç. Kısıtlanmış Yapılanma Haklarının Belirlenmesi  736
dd. Kısıtlanmış Yapılanma Haklarının Menkul Kıymetleştirilmesi  737
de. Gayrimenkul Değerleme Şirketlerince Rayiç Değerlendirmesi Yapılması  738
dea. Gayrimenkul Değerleme Şirketleri  738
deb. Rayiç Değerlendirmesi Yapılması  739
dec. Rayiç Değerlendirmesi Sırasında Dikkat edilmesi Gereken Hususlar  739
2. Kentsel Dönüşüm Hukukunda  740
20. Bölüm
İMAR İRTİFAKLARI
I. İMAR İRTİFAKLARI YOLUYLA MÜLKİYET HAKKININ SINIRLANMASI  744
A. İrtifak Hakkı Kavramı ve İdari irtifaklar  744
1. İrtifak Hakkı Kavramı  744
2. İdari İrtifaklar  744
a. İdari İrtifakların Kurulması  744
aa. Kamulaştırma Yöntemi ile  744
ab. İmar İrtifakları Yolu ile  745
b. İdarî İrtifak Nedeniyle Taşınmaz Malikine Tazminat Verilip Verilmeyeceği Sorunu  746
c. Medeni İrtifaklarla İdari İrtifaklar Arasındaki Farklar  750
B. İmar Planlarının Uygulanması Amacıyla İrtifak Hakkı Tesisi  750
1. Amacı  750
2. Tesise Yetkili İdareler  751
3. Çeşitleri  751
a. İdarece Re’sen  751
b. Mal Sahibinin Muvafakatiyle  752
II. YAPI YAPMAYA ZORLAMA VE YAPI YASAKLARI  752
A. Yapı Yapmaya Zorlama  752
1. Yapı Yapmaya Zorlamanın Sebepleri  752
2. Yapı Yapmaya Zorlayıcı Usuller  754
a. Ortak Yapı İçin Arsa Sahiplerinin Birleşmeye Zorlanması  754
b. Belli Bir Durumun Ön Şartı Olarak Yapıya Zorlama  755
c. İmar Görmüş Olan Yerlerde Boş Duran Arsalar Üzerinde Yapıya Zorlama  756
B. Yapı Yasakları  757
1. Geçici Yapı Yasağı  758
2. İmar Planı Uygulaması Nedeniyle Yapı Yasağı  759
a. Yerleşme Alanı Sınırları İçinde  760
aa. Kamu Hizmet ve Tesislerine Ayrılmış Olan Yerlerde Yapı Yasağı  760
ab. Gelişmeye Ayrılmış Alanlarında Yapı Yasağı  761
ac. Bir Parsele Birden Çok Yapı Yasağı  762
b. Yerleşme Alanı Sınırları Dışında  763
3. Diğer Yapı Yasakları  763
a. Karayolları ve Demiryolları Boyunca Yapı Yasağı  764
aa. Belediye Sınırları Dışında  764
ab. Belediye Sınırları İçinde  765
b. Orman Kanunu’nda Yer Alan Yasaklar  766
c. Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanundaki Yasaklar  767
ç. Mera Kanunu ile Getirilen Yapı Yasağı  767
21. Bölüm
İMAR PARA CEZALARI VE İMAR CEZA HUKUKU
I. İMAR PARA CEZALARI  769
A. İmar Para Cezalarının Nedenleri  769
1. Ruhsat Alınmadan veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapı Yapılması  769
2. Muvakkat Yapıların Süresi Geldiği Halde Kaldırılmaması  770
3. Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapıları Yıktırılmaması veya Tamir Ettirilmemesi  770
5. İnşaat ve Tamirat Yapılırken Uyulması Gereken Kurallara Uyulmaması  770
6. İK m. 18’deki Kısıtlamalara Aykırı Davranılması  771
7. İK m. 32’deki Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi veya Bu Maddeye Aykırı Davranılması  771
8. İK m. 28’deki Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi veya Bu Maddeye Aykırı Davranılması  772
9. İK m. 35’e Aykırı Davranılması  772
10. Kapıcı Dairesi ve Sığınaklara İlişkin Mükellefiyetlerin Yerine Getirilmemesi  772
11. Otoparklarla İlgili Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi  772
12. Belirli Yollar Üzerinde Mahzurlu Bina Bulunan veya Binasız Arsaların Yola Bakan Yüzlerinin Tayin Edilen Tarzda Kapatılmasına İlişkin Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi  773
B. Para Cezalarını Verirken Dikkat Edilecek Hususlar  773
C. Para Cezalarının Miktarı  774
1. Mevzuata Aykırılığı Yapı İnşaat Alanı Üzerinden Hesaplanması Mümkün Olan Yapılarda  774
2. Mevzuata Aykırılığı Yapı İnşaat Alanı Üzerinden Hesaplanması Mümkün Olmayan Yapılarda  776
3. Mevzuata Aykırı Yapıların Özelliğine Göre Artırımlı Ceza Uygulaması  776
4. İmar Kanunu’nun Diğer Maddelerine Muhalefet  777
5. Para Cezalarının Güncellenmesi  778
6. Para Cezalarının Faizsiz İadesi  778
7. Tekerrür  778
Ç. Ağırlaştırıcı Nedenler  779
D. Para Cezalarının Verileceği Kişiler  779
E. Para Cezalarını Verecek Merciler  780
F. Ruhsatsız Yapılarda Ruhsat İsteminde Bulunulmasının İmar Cezalarına Etkisi  781
G. İtiraz Yolu  782
II. İMAR DÜZENİNE KARSI SUÇLAR (İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA)  783
A. Suçla Korunan Hukuki Değer  783
B. Suçun Unsurları  783
C. Fiil (Eylem)  785
Ç. Manevi Unsur  786
D. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  786
1. Teşebbüs  786
2. İştirak  787
3. İçtima  787
4. Etkin Pişmanlık  788
Kaynakça  789
Kavram Dizini  827
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019