Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Temel Hukuk Dizisi
Medeni Hukuk – II
(Eşya Hukuku – Miras Hukuku)
Kasım 2018 / 1. Baskı / 255 Syf.
Fiyatı: 21.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Hukuk Fakülteleri, İİBF'ler, MYO'lardaki hukuk dersleri ve meslek sınavlarına yönelik, özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide, şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda tutularak öğrencinin dersi kolay kavraması amaçlanmıştır.

Dizinin "Medeni Hukuk II" ismiyle yayımlanan bu kitabında; Türk Medeni Hukukunun temel alanlarından olan eşya ve miras hukuku konuları incelenmektedir. Kitapta, öncelikle, zilyetlik ve tapu sicili gibi şekli eşya hukukunun başlıca konuları ile yine eşya hukukunun mülkiyet ve sınırlı ayni haklardan oluşan maddi içeriği, teorik tartışmalara girilmeksizin, ana hatlarıyla ele alınmaktadır. Miras Hukuku kapsamında ise, Türk Hukukundaki mirasçılık ve miras paylaşım esasları ile ölüme bağlı tasarrufların içerik ve sınırları, miras ortaklığı ve bunun sona ermesi, öğrenciye yönelik akıcı bir üslupla açıklanmaktadır.

Konu Başlıkları
Eşya Hukuku
Miras Hukuku
Barkod: 9789750251672
Yayın Tarihi: Kasım 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 255
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  23
EŞYA HUKUKU
Birinci Bölüm
EŞYA HUKUKUNA GİRİŞ
I. EŞYA HUKUKUNUN KONUSU, KAYNAKLARI VE ÖZELLİKLERİ  27
A. Eşya Hukukunun Konusu  27
B. Eşya Hukukunun Kaynakları  27
C. Eşya Hukukunun Özellikleri  28
II. TEMEL ÖZELLİKLERİYLE AYNİ HAK  29
A. Ayni Hak Kavramı  29
B. Ayni Hakkın Unsurları  29
1. Eşya  29
a. Eşyanın Tanımı  29
b. Eşyanın Özellikleri  31
ba. Maddi Varlığa Sahip Olma  31
bb. Sınırlanabilir Olma  31
bc. Hukuki Hâkimiyete Elverişli Olma  31
bd. Kişisel Olmama  32
c. Eşyanın Türleri  32
ca. Taşınır Eşya –Taşınmaz Eşya  32
cb. Basit Eşya– Bileşik Eşya – Eşya Topluluğu  32
cc. Asıl şey – Eklenti  34
cd. Misli Eşya – Misli Olmayan Eşya  34
ce. Bölünebilen Eşya – Bölünemeyen Eşya  35
cf. Sahipli – Sahipsiz Eşya  35
cg. Özel Mülkiyet Konusu Olabilen – Olamayan Eşya  35
2. Eşya Üzerinde Doğrudan Hâkimiyet  36
3. Herkese Karşı İleri Sürülebilir Olma  36
C. Ayni Hakkın Tabi Olduğu İlkeler  36
1. Belirlilik İlkesi  36
2. Aleniyet (Kamuya Açıklık) İlkesi  37
3. Güvenin Korunması İlkesi  37
4. Sınırlı Sayı ve Tipe Bağlılık İlkesi  38
5. Hak Düşürücü Süreye ve Zamanaşımına Bağlı Olmama İlkesi  38
D. Ayni Hakkın Türleri  38
1. Mülkiyet Hakkı  38
2. Sınırlı Ayni Haklar  39
a. İrtifak Hakları  39
b. Rehin Hakları  39
c. Taşınmaz Yükü  40
BÖLÜM SONU SORULARI  41
İkinci Bölüm
ZİLYETLİK
I. ZİLYETLİĞİN TANIMI, UNSURLARI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  43
A. Zilyetliğin Tanımı  43
B. Zilyetliğin Unsurları  43
1. Fiili Hâkimiyet  43
2. Zilyetlik İradesi  44
C. Zilyetliğin Hukuki Niteliği  45
II. ZİLYETLİĞİN KONUSU VE TÜRLERİ  45
A. Zilyetliğin Konusu  45
1. Eşya  45
2. Bütünleyici Parça ve Eklenti  45
3. Hak Üzerinde Zilyetlik  46
B. Zilyetliğin Türleri  46
1. Hakka Dayanan Zilyetlik– Hakka Dayanmayan Zilyetlik  46
2. Malik Sıfatıyla Zilyetlik– Başka Sıfatla Zilyetlik  46
3. Asli Zilyetlik– Feri Zilyetlik  47
4. Başkası için Zilyetlik– Zilyet Yardımcılığı  47
5. Dolaylı Zilyet– Doğrudan Zilyet  47
6. Tek Başına Zilyetlik– Birlikte Zilyetlik  48
III. ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI VE DEVRİ  48
A. Zilyetliğin Kazanılması  48
1. Aslen Kazanma  48
2. Devren Kazanma  49
3. Tesisen (Kurulmaya Bağlı) Kazanma  49
4. Miras Yolu ile Kazanma  49
B. Zilyetliğin Devri  49
1. Zilyetliğin Teslim Yoluyla Devri  50
a. Eşyanın Teslimi  50
b. Araçların Teslimi  50
c. Teslim Yerine Geçen Anlaşma  50
d. Zilyetliğin Temsilci Aracılığı ile Kazanılması  51
2. Zilyetliğin Teslimsiz Devri  51
a. Kısa Elden Teslim  51
b. Hükmen Teslim  51
c. Zilyetliğin Havalesi  52
d. Emtiayı Teslim Eden Senetlerin Devri  52
IV. ZİLYETLİĞİN SONA ERMESİ  53
A. Zilyedin İradesi İle Sona Erme  53
B. Zilyedin İradesi Dışında Sona Erme (Fiili Hâkimiyet Kaybı)  53
V. ZİLYETLİĞİN KORUNMASI  54
A. Zilyedin Kuvvet Kullanması  54
B. Zilyetlik Davaları  54
1. Zilyetliğin Gaspı Halinde Açılacak Davalar  55
a. Geri Verme Davası  55
b. Tazminat Davası  55
2. Zilyetliğe Saldırı Halinde Açılacak Davalar  56
a. Saldırıya Son Verilmesi Davası  56
b. Saldırı Sebebinin Önlenmesi Davası  56
c. Tazminat Davası  56
d. Hak Düşürücü Süreler  56
C. Zilyetliğin İdari Yoldan Korunması  57
VI. ZİLYETLİĞE BAĞLI KARİNELER  57
A. Mülkiyet Karinesi  57
B. Sınırlı Ayni Hak veya Kişisel Hak Karinesi  58
C. Karinelerin Rolü  59
1. Zilyedin Hak Karinesine Dayanan Savunması  59
2. Önceki Zilyedin Hak Karinesine Dayanan Talebi: Taşınır Davası  59
a. Taşınır Davasının Şartları  60
b. Taşınır Davası ile İstihkak Davasının Karşılaştırılması  61
c. Taşınır Davası ile Zilyetlik Davalarının Karşılaştırılması  61
3. Zilyetlik Karinesine Güvenerek Ayni Hak Kazanımının Korunması  62
a. Emin Sıfatıyla Zilyetten Ayni Hak Kazanılması  62
b. Para ve Hamiline Yazılı Senetlerin Kazanılması  63
c. Bedel Karşılığı İade  63
4. Taşınmazlarda Hak Karinesi  63
VII. ZİLYETLİĞİN İADESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ  64
A. İyiniyetli Haksız Zilyedin İade Yükümü  64
1. İyiniyetli Zilyet  64
2. İade Yükümlülüğünün Kapsamı  64
3. Masrafları Talep Hakkı  65
B. Kötüniyetli Zilyedin İade Yükümü  65
1. Kötüniyetli Zilyet  65
2. İade Yükümünün Kapsamı  66
3. Masrafları Talep Hakkı  66
BÖLÜM SONU SORULARI  67
Üçüncü Bölüm
TAPU SİCİLİ
I. TAPU SİCİLİ KAVRAMI  69
A. Tapu Sicilinin Tanımı ve Unsurları  69
1. Tapu Sicilinin Tanımı  69
2. Tapu Sicilinin Unsurları  69
a. Ana Siciller  69
aa. Tapu Kütüğü  69
bb. Kat Mülkiyeti Kütüğü  70
b. Tamamlayıcı Siciller  70
c. Yardımcı Siciller  70
3. Tapu Sicili Bulunmayan Yerlerde Tutulan Defterler  70
B. Tapu Sicili Sistemine Hâkim Olan İlkeler  71
1. Taşınmaza Sayfa Açılması İlkesi  71
2. Tescil İlkesi  71
3. Sebebe Bağlılık İlkesi  71
4. Tapuya Güven İlkesi  71
5. Kamuya Açıklık İlkesi  72
II. TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDA DEVLETİN SORUMLULUĞU  72
III. TAPULAMA VE KADASTRO  72
A. Taşınmazların Sicile Kaydı  72
B. Kadastro  73
IV. TAPU SİCİLİNE YAPILACAK KAYITLAR  73
A. Tescil  73
1. Tescilin Şartları  73
a. Tescil Talebi  73
b. Belgeleme  74
2. Tescilin Hükmü  74
a. Tescilin Olumsuz Hükmü  74
b. Tescilin Olumlu Hükmü  75
aa. Tescile Güvenin Korunması İçin Aranan Şartlar  75
ab. Tescile Güvenin Korunmadığı Durumlar  76
B. Terkin  76
C. Şerh  76
1. Kişisel Hakların Şerhi  77
2. Tasarruf Yetkisi Kısıtlamalarının Şerhi  77
3. Geçici Tescilin Şerhi  78
D. Beyan  78
E. Düşünceler  79
V. YOLSUZ TESCİL KAVRAMI VE YOLSUZ TESCİLİN DÜZELTİLMESİ  79
A. Yolsuz Tescil Kavramı  79
B. Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi  79
BÖLÜM SONU SORULARI  81
Dördüncü Bölüm
MÜLKİYET
I. KAVRAM VE MUHTEVA  83
A. Mülkiyet Kavramı  83
B. Mülkiyet Hakkının Muhtevası  83
II. MÜLKİYETİN KONUSU VE KAPSAMI  84
A. Bütünleyici Parça  84
1. Bütünleyici Parça Sayılmanın Şartları  84
a. Sıkı Maddi Bağlantı Dolayısıyla Temel Unsur Haline Gelme  84
b. Yerel Adetlere Göre Temel Unsur Sayılma  84
2. Kanundan Dolayı Bütünleyici Parça Sayılan Şeyler  85
a. Doğal Ürünler  85
b. Yapılar ve Dikili Bitkiler  85
3. Bütünleyici Parça Sayılmanın Hukuki Sonuçları  86
B. Eklenti  86
1. Eklenti Sayılmanın Şartları  86
a. Eklenti Taşınır Eşya Olmalıdır  86
b. Asıl Şey ve Eklenti Mal Olmalıdır  87
c. Özgüleme ve Dış Bağlantı Bulunmalıdır  87
ca. Özgüleme  87
cb. Dış Bağlantı  88
2. Eklenti Sayılmanın Hukuki Sonuçları  88
III. MÜLKİYET HAKKININ KORUNMASI  89
A. İstihkak Davası  89
B. Müdahalenin (El Atmanın) Önlenmesi Davası  90
IV. MÜLKİYETİN ÇEŞİTLERİ  90
A. Paylı Mülkiyet  91
1. Paylı Mülkiyetin Tanımı ve Özellikleri  91
2. Paylı Mülkiyette İdare  92
3. Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi  93
B. Elbirliği Mülkiyeti  94
1. Elbirliği Mülkiyetinin Tanımı ve Özellikleri  94
2. Elbirliği Mülkiyetinde Maldan Yararlanma ve Yönetim  95
3. Elbirliği Mülkiyetinin Sona Ermesi  95
BÖLÜM SONU SORULARI  96
Beşinci Bölüm
TAŞINMAZ MÜLKİYETİ
I. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU  99
II. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI  99
A. Aslen Kazanma–Devren Kazanma  99
B. Tescille Kazanma–Tescilden Önce Kazanma  100
1. Taşınmaz Mülkiyetinin Tescille Kazanılması  100
a. Geçerli Kazanma Sebebinin Bulunması  100
b. Tescil Talebi ve Tescilin Gerçekleşmesi  101
2. Taşınmaz Mülkiyetinin Tescilden Önce Kazanılması  101
C. Taşınmaz Mülkiyetinin Zamanaşımıyla Kazanılması  102
1. Olağan Zamanaşımıyla Kazanma  103
a. Olağan Zamanaşımıyla Kazanmanın Şartları  103
aa. Taşınmazın Tapuya Kayıtlı Olması  103
ab. Tapuda Yolsuz Bir Tescil Bulunması  103
ac. Yolsuz Tescille Malik Olarak Görünen Kimsenin Malik Sıfatıyla Zilyet Olması  103
ad. Zilyetliğin İyiniyetle, Davasız ve Aralıksız On Yıl Sürmesi  104
b. Olağan Zamanaşımı ile Kazanmanın Hükmü  105
2. Olağanüstü Zamanaşımıyla Kazanma  105
a. Olağanüstü Zamanaşımı ile Kazanmanın Şartları  105
aa. Taşınmaz Özel Mülkiyete Elverişli Olmalıdır  105
ab. Tapu Kütüğünden Taşınmazın Maliki Belli Olmamalıdır  105
ac. Mülkiyeti Kazanacak Kişi Taşınmaz Üzerinde Malik Sıfatıyla Zilyet Olmalıdır  106
ad. Malik Sıfatıyla Zilyetlik Davasız ve Aralıksız Yirmi Yıl Sürmüş Olmalıdır  106
ae. Açılan Tescil Davasının Sonucunda Tescile Karar Verilmiş Olmalıdır  107
b. Olağanüstü Zamanaşımıyla Kazanmanın Hükmü  107
III. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAYBI  108
A. Taşınmaz Mülkiyetinin Mutlak Kaybı  108
B. Taşınmaz Mülkiyetinin Nispi Kaybı  108
IV. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAPSAMI  109
A. Taşınmaz Mülkiyetinin Yatay Kapsamı  109
B. Taşınmaz Mülkiyetinin Dikey Kapsamı  109
C. Taşınmaz Mülkiyetinin Madde İtibarıyla Kapsamı  110
1. Yapılar  110
a. “Üst Toprağa Tabidir” Kuralı  110
b. Haksız Yapı  110
c. Üst Hakkı  111
d. Mecralar  111
e. Taşkın Yapı  112
2. Bitkiler  112
3. Kaynaklar  113
V. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KISITLAMALARI  114
A. Mülkiyetin Kanundan Doğan Kısıtlamaları  114
1. Paylı Mülkiyette Yasal Önalım Hakkı  114
2. Komşular Lehine Konulmuş Kısıtlamalar  115
a. Taşınmazın Kullanılma Tarzına İlişkin Kısıtlamalar  115
b. Kazı ve Yapılara İlişkin Kısıtlamalar  115
c. Ağaçların Kök ve Dallarına Katlanma Yükümlülüğü  115
d. Suların Akış Tarzına Engel Olmama Yükümlülüğü  116
e. Mecra Geçirilmesine Katlanma Yükümlülüğü  116
f. Zorunlu Geçit: Geçit İrtifakı Kurma Yükümlülüğü  116
g. Zorunlu Su: Kaynak İrtifakı Kurma Yükümlülüğü  117
h. Komşuluk için Gerekli Şeylere ve Masraflara Katılma Yükümlülüğü  117
3. Herkesin Yararlanabileceği Kısıtlamalar  117
a. Orman ve Meralara Girme  117
b. Düşen Şeylerin Aranması  118
c. Zorunluluk Hali  118
B. Mülkiyetin Hukuki İşlemden Doğan Kısıtlamaları  118
1. Alım (İştira) Hakkı  118
2. Geri Alım (Vefa) Hakkı  119
3. Önalım Hakkı  120
VI. TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞU  121
A. Sorumluluğun Şartları  121
1. Mülkiyet Hakkının Sınırlarının Aşılmış Olması  121
2. Zararın Varlığı  121
3. Uygun İlliyet Bağı  122
B. Sorumluluğun Hükmü  122
1. Eski Hale Getirme Davası  122
2. Tehlikenin Giderilmesi Davası  122
3. Tazminat Davası  123
BÖLÜM SONU SORULARI  124
Altıncı Bölüm
KAT MÜLKİYETİ
I. KAT MÜLKİYETİ KAVRAMI VE KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI  127
A. Kat Mülkiyeti Kavramı  127
B. Kat Mülkiyetinin Kurulması  127
1. Kat Mülkiyetinin İradi Olarak Kurulması  127
2. Kat Mülkiyetinin Mahkeme Kararıyla Kurulması  128
3. Kat Mülkiyetinin Kat İrtifakına Dayanılarak Kurulması  128
II. KAT İRTİFAKI  128
A. Kavram  128
B. Kat İrtifakının Kurulması  129
C. Kat İrtifakının Hükümleri  129
D. Kat İrtifakının Sona Ermesi  129
III. KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE BORÇLARI  130
A. Kat Maliklerinin Hakları  130
B. Kat Maliklerinin Yükümlülükleri  130
IV. KAT MÜLKİYETİNDE YÖNETİM  131
V. KAT MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİ  131
Yedinci Bölüm
TAŞINIR MÜLKİYETİ
I. TAŞINIR MÜLKİYETİNİN KONUSU  133
II. TAŞINIR MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI  133
A. Devren Kazanma  133
1. Zilyetliğin Devri ve Mülkiyetin Devrine İlişkin Anlaşma  133
2. Mülkiyetin Zilyetlik Devredilmeksizin Kazanıldığı Haller  134
3. Zilyetliğin Devrine Rağmen Mülkiyetin Saklı Tutulması  135
B. Aslen Kazanma  135
1. Sahiplenme (İhraz)  135
2. İşleme (Hukuki Tağyir)  136
3. Karışma ve Birleşme  136
4. Bulunmuş Eşya (Lukata)  136
5. Define (Gömü)  137
6. Kazandırıcı Zamanaşımı  138
III. TAŞINIR MÜLKİYETİNİN KAYBI  138
BÖLÜM SONU SORULARI  140
Sekizinci Bölüm
SINIRLI AYNİ HAKLAR
I. KAVRAM  143
II. SINIRLI AYNİ HAKLARIN ÇEŞİTLERİ  143
III. SINIRLI AYNİ HAKLARIN KONUSU  143
IV. SINIRLI AYNİ HAKLARIN SIRASI  144
V. İRTİFAK HAKLARI  145
A. Kavram ve İçerik  145
B. İrtifak Hakkının Çeşitleri  146
1. Olumlu – Olumsuz İrtifaklar  146
2. Eşyaya Bağlı – Kişiye Bağlı İrtifaklar  147
C. Eşyaya Bağlı İrtifaklar  148
1. Kavram  148
2. Kazanılması  148
3. Sona Ermesi  148
D. Kişiye Bağlı İrtifaklar  149
1. El Değiştiremeyen Kişiye Bağlı İrtifaklar  149
a. İntifa Hakkı  149
aa. İntifa Hakkı Kavramı  149
bb. İntifa Hakkının Konusu  149
cc. İntifa Hakkının Sona Ermesi  150
b. Oturma (Sükna) Hakkı  151
2. Düzensiz (El Değiştirebilen) Kişiye Bağlı İrtifaklar  151
a. Üst Hakkı  151
b. Kaynak Hakkı  153
c. Diğer Düzensiz Kişiye Bağlı İrtifaklar  153
VI. TAŞINMAZ YÜKÜ  153
VII. REHİN HAKLARI  155
A. Taşınmaz Rehni  156
1. Taşınmaz Rehninin Çeşitleri  156
a. İpotek  156
b. İpotekli Borç Senedi  157
c. İrat Senedi  157
2. Taşınmaz Rehnine Hâkim Olan İlkeler  158
a. Açıklık İlkesi  158
b. Belirlilik İlkesi  158
c. Zamanaşımına Tabi Olmama İlkesi  159
d. Sabit Dereceler İlkesi  159
3. Taşınmaz Rehninde Teminatın Kapsamı  160
4. Lex Commissoria Yasağı  161
B. Taşınır Rehni  161
1. Teslim Şartlı Rehin  161
2. Hapis Hakkı  162
3. Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin  163
4. Rehinli Tahvilat  163
5. Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşi ile Uğraşanlarla Yapılan Rehin  163
BÖLÜM SONU SORULARI  164
MİRAS HUKUKU
GİRİŞ
I. GENEL OLARAK MİRAS HUKUKU VE TÜRK HUKUKUNDAKİ DÜZENLENİŞİ  169
II. MİRAS HUKUKUNUN TANIMI, ÖZELLİKLERİ VE BAZI TEMEL KAVRAMLARI  170
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK MİRASÇILAR, SAKLI PAY VE
TASARRUF ORANININ TEREKEYE GÖRE HESAPLANMASI
I. GENEL OLARAK MİRASÇILAR  175
A. Yasal Mirasçılar  176
1. Kan Hısımlarının Mirasçılığı  176
a. Genel Olarak Zümre Sistemi  176
b. Zümre Sistemine Hâkim Olan İlkeler  178
2. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı  180
a. Genel Olarak  180
b. Sağ Kalan Eşin Yasal Miras Payı  181
3. Evlatlığın Mirasçılığı  182
4. Devletin Mirasçılığı  184
B. Atanmış Mirasçılar  184
II. SAKLI PAY VE TASARRUF ORANININ TEREKEYE GÖRE HESAPLANMASI  185
A. Saklı Pay ve Tasarruf Oranı Kavramları  185
1. Genel Olarak  185
2. Saklı Paylı Mirasçılar ve Saklı Pay Oranları  186
a. Altsoyun Saklı Payı  186
b. Ana Babanın Saklı Payı  187
c. Sağ Kalan Eşin Saklı Payı  187
B. Tasarruf Oranının Terekeye Göre Hesaplanması  188
1. Net Terekenin Hesaplanması  190
2. Net Terekeye Eklenecek Değerler (Fiktif Terekenin Hesaplanması)  191
a. Denkleştirmeye Tabi Sağlararası Karşılıksız Kazandırmalar  192
aa. Mirasta Denkleştirme Kavramı ve Denkleştirmenin Amacı  192
ab. Denkleştirmenin Şartları  193
b. Tenkise Tabi Sağlararası Karşılıksız Kazandırmalar  197
ba. Tenkis Kavramı ve Tenkisin Denkleştirmeden Farkı  197
bb. Kanunun Tenkise Tabi Olarak Belirlediği Sağlararası Kazandırmalar
(TMK. m. 565)  199
bba. Denkleştirmeye Tabi Olması Gerekirken Bundan Kurtulan Kazandırmalar  199
bbb. Mirastan İvazlı Feragat Halinde Mirasçıya Ödenen Karşılık  200
bbc. Adet Üzere Verilen Hediyeler Hariç Olmak Üzere, Mirasbırakanın Serbestçe Dönme Hakkını Saklı Tutarak Yaptığı Bağışlamalar İle Ölümünden Önceki Bir Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağışlamalar  201
bbd. Saklı Payı Etkisiz Kılma Kastıyla Yapılan Her Türlü Kazandırma  201
c. Üçüncü Kişi Lehine Yapılmış Hayat Sigortası Alım Bedeli (TMK m. 567)  202
III. TENKİS DAVASI  203
A. Tenkisin Yapılması (Tenkiste Sıra)  203
B. Tenkis Davasının Konusu ve Niteliği  204
C. Tenkis Davasının Tarafları  204
D. Tenkis Davasında Hak Düşürücü Süreler ve Tenkis Def’i  205
BÖLÜM SONU SORULARI  207
İkinci Bölüm
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR
I. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN SAĞLARARASI TASARRUFLARDAN AYRILMASI VE ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ÇEŞİTLERİ  209
A. Ölüme Bağlı Tasarrufların Sağlararası Tasarruflardan Ayrılması  209
B. Ölüme Bağlı Tasarrufların Çeşitleri  210
1. Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar (Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekli)  211
a. Vasiyetnameler  211
aa. Vasiyetname Düzenleme Ehliyeti  211
ab. Vasiyetnamelerin Şekli (Türleri)  212
aba. Resmi Vasiyetname  212
abb. El Yazısıyla Vasiyetname  213
abc. Sözlü Vasiyetname  215
ac. Vasiyetnamenin Sona Ermesi  216
b. Miras Sözleşmeleri  217
ba. Miras Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği ve Miras Sözleşmesi Yapma Ehliyeti  217
bb. Miras Sözleşmelerinin Çeşitleri  218
bc. Miras Sözleşmelerinin Yapılışı  219
bd. Miras Sözleşmelerinin Ortadan Kalkması  219
2. Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar (Ölüme Bağlı Tasarrufların İçeriği)  220
a. Hem Miras Sözleşmesi Hem Vasiyetnameyle Yapılabilen Ölüme Bağlı Tasarruflar  221
aa. Mirasçı Atama  221
ab. Vasiyet Tasarrufu  222
ac. Koşul ve Yükleme  223
ad. Yedek veya Art Mirasçı / Vasiyet Alacaklısı Atama  225
b. Sadece Miras Sözleşmesiyle Yapılabilen Ölüme Bağlı Tasarruflar  225
ba. İvazlı Mirasçı Atama veya İvazlı Vasiyet Tasarrufu  225
bb. Mirastan Feragat  226
c. Sadece Vasiyetnameyle Yapılabilen Ölüme Bağlı Tasarruflar  227
II. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ  230
A. Genel Olarak  230
B. Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali  231
BÖLÜM SONU SORULARI  233
Üçüncü Bölüm
MİRASIN GEÇMESİ (İNTİKALİ) VE
PAYLAŞTIRILMASI (TAKSİMİ)
I. MİRASIN GEÇMESİ (İNTİKALİ)  235
A. Mirasın Açılması  235
B. Mirasta Hak Sahibi Olmanın Şartları  236
C. Mirasçılığın Belgelenmesi  238
D. Mirasın İntikal Tarzı, Mirasın Reddi ve Diğer İntikal Halleri  239
E. Miras Ortaklığı  243
II. MİRASIN PAYLAŞTIRILMASI (TAKSİMİ)  245
A. Anlaşmaya Dayanan (Rızai) Paylaşma  245
B. Paylaşma (Taksim) Davası  247
BÖLÜM SONU SORULARI  249
Kaynakça  251
Kavramlar Dizini  253
 


Ahmet M. Kılıçoğlu ...
Eylül 2020
39.00 TL
Sepete Ekle
Ebru Köroğlu
Eylül 2020
49.00 TL
Sepete Ekle
Cem Baygın ...
Eylül 2020
50.00 TL
Sepete Ekle
Aydın Tekdoğan
Eylül 2020
265.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  23
EŞYA HUKUKU
Birinci Bölüm
EŞYA HUKUKUNA GİRİŞ
I. EŞYA HUKUKUNUN KONUSU, KAYNAKLARI VE ÖZELLİKLERİ  27
A. Eşya Hukukunun Konusu  27
B. Eşya Hukukunun Kaynakları  27
C. Eşya Hukukunun Özellikleri  28
II. TEMEL ÖZELLİKLERİYLE AYNİ HAK  29
A. Ayni Hak Kavramı  29
B. Ayni Hakkın Unsurları  29
1. Eşya  29
a. Eşyanın Tanımı  29
b. Eşyanın Özellikleri  31
ba. Maddi Varlığa Sahip Olma  31
bb. Sınırlanabilir Olma  31
bc. Hukuki Hâkimiyete Elverişli Olma  31
bd. Kişisel Olmama  32
c. Eşyanın Türleri  32
ca. Taşınır Eşya –Taşınmaz Eşya  32
cb. Basit Eşya– Bileşik Eşya – Eşya Topluluğu  32
cc. Asıl şey – Eklenti  34
cd. Misli Eşya – Misli Olmayan Eşya  34
ce. Bölünebilen Eşya – Bölünemeyen Eşya  35
cf. Sahipli – Sahipsiz Eşya  35
cg. Özel Mülkiyet Konusu Olabilen – Olamayan Eşya  35
2. Eşya Üzerinde Doğrudan Hâkimiyet  36
3. Herkese Karşı İleri Sürülebilir Olma  36
C. Ayni Hakkın Tabi Olduğu İlkeler  36
1. Belirlilik İlkesi  36
2. Aleniyet (Kamuya Açıklık) İlkesi  37
3. Güvenin Korunması İlkesi  37
4. Sınırlı Sayı ve Tipe Bağlılık İlkesi  38
5. Hak Düşürücü Süreye ve Zamanaşımına Bağlı Olmama İlkesi  38
D. Ayni Hakkın Türleri  38
1. Mülkiyet Hakkı  38
2. Sınırlı Ayni Haklar  39
a. İrtifak Hakları  39
b. Rehin Hakları  39
c. Taşınmaz Yükü  40
BÖLÜM SONU SORULARI  41
İkinci Bölüm
ZİLYETLİK
I. ZİLYETLİĞİN TANIMI, UNSURLARI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  43
A. Zilyetliğin Tanımı  43
B. Zilyetliğin Unsurları  43
1. Fiili Hâkimiyet  43
2. Zilyetlik İradesi  44
C. Zilyetliğin Hukuki Niteliği  45
II. ZİLYETLİĞİN KONUSU VE TÜRLERİ  45
A. Zilyetliğin Konusu  45
1. Eşya  45
2. Bütünleyici Parça ve Eklenti  45
3. Hak Üzerinde Zilyetlik  46
B. Zilyetliğin Türleri  46
1. Hakka Dayanan Zilyetlik– Hakka Dayanmayan Zilyetlik  46
2. Malik Sıfatıyla Zilyetlik– Başka Sıfatla Zilyetlik  46
3. Asli Zilyetlik– Feri Zilyetlik  47
4. Başkası için Zilyetlik– Zilyet Yardımcılığı  47
5. Dolaylı Zilyet– Doğrudan Zilyet  47
6. Tek Başına Zilyetlik– Birlikte Zilyetlik  48
III. ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI VE DEVRİ  48
A. Zilyetliğin Kazanılması  48
1. Aslen Kazanma  48
2. Devren Kazanma  49
3. Tesisen (Kurulmaya Bağlı) Kazanma  49
4. Miras Yolu ile Kazanma  49
B. Zilyetliğin Devri  49
1. Zilyetliğin Teslim Yoluyla Devri  50
a. Eşyanın Teslimi  50
b. Araçların Teslimi  50
c. Teslim Yerine Geçen Anlaşma  50
d. Zilyetliğin Temsilci Aracılığı ile Kazanılması  51
2. Zilyetliğin Teslimsiz Devri  51
a. Kısa Elden Teslim  51
b. Hükmen Teslim  51
c. Zilyetliğin Havalesi  52
d. Emtiayı Teslim Eden Senetlerin Devri  52
IV. ZİLYETLİĞİN SONA ERMESİ  53
A. Zilyedin İradesi İle Sona Erme  53
B. Zilyedin İradesi Dışında Sona Erme (Fiili Hâkimiyet Kaybı)  53
V. ZİLYETLİĞİN KORUNMASI  54
A. Zilyedin Kuvvet Kullanması  54
B. Zilyetlik Davaları  54
1. Zilyetliğin Gaspı Halinde Açılacak Davalar  55
a. Geri Verme Davası  55
b. Tazminat Davası  55
2. Zilyetliğe Saldırı Halinde Açılacak Davalar  56
a. Saldırıya Son Verilmesi Davası  56
b. Saldırı Sebebinin Önlenmesi Davası  56
c. Tazminat Davası  56
d. Hak Düşürücü Süreler  56
C. Zilyetliğin İdari Yoldan Korunması  57
VI. ZİLYETLİĞE BAĞLI KARİNELER  57
A. Mülkiyet Karinesi  57
B. Sınırlı Ayni Hak veya Kişisel Hak Karinesi  58
C. Karinelerin Rolü  59
1. Zilyedin Hak Karinesine Dayanan Savunması  59
2. Önceki Zilyedin Hak Karinesine Dayanan Talebi: Taşınır Davası  59
a. Taşınır Davasının Şartları  60
b. Taşınır Davası ile İstihkak Davasının Karşılaştırılması  61
c. Taşınır Davası ile Zilyetlik Davalarının Karşılaştırılması  61
3. Zilyetlik Karinesine Güvenerek Ayni Hak Kazanımının Korunması  62
a. Emin Sıfatıyla Zilyetten Ayni Hak Kazanılması  62
b. Para ve Hamiline Yazılı Senetlerin Kazanılması  63
c. Bedel Karşılığı İade  63
4. Taşınmazlarda Hak Karinesi  63
VII. ZİLYETLİĞİN İADESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ  64
A. İyiniyetli Haksız Zilyedin İade Yükümü  64
1. İyiniyetli Zilyet  64
2. İade Yükümlülüğünün Kapsamı  64
3. Masrafları Talep Hakkı  65
B. Kötüniyetli Zilyedin İade Yükümü  65
1. Kötüniyetli Zilyet  65
2. İade Yükümünün Kapsamı  66
3. Masrafları Talep Hakkı  66
BÖLÜM SONU SORULARI  67
Üçüncü Bölüm
TAPU SİCİLİ
I. TAPU SİCİLİ KAVRAMI  69
A. Tapu Sicilinin Tanımı ve Unsurları  69
1. Tapu Sicilinin Tanımı  69
2. Tapu Sicilinin Unsurları  69
a. Ana Siciller  69
aa. Tapu Kütüğü  69
bb. Kat Mülkiyeti Kütüğü  70
b. Tamamlayıcı Siciller  70
c. Yardımcı Siciller  70
3. Tapu Sicili Bulunmayan Yerlerde Tutulan Defterler  70
B. Tapu Sicili Sistemine Hâkim Olan İlkeler  71
1. Taşınmaza Sayfa Açılması İlkesi  71
2. Tescil İlkesi  71
3. Sebebe Bağlılık İlkesi  71
4. Tapuya Güven İlkesi  71
5. Kamuya Açıklık İlkesi  72
II. TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDA DEVLETİN SORUMLULUĞU  72
III. TAPULAMA VE KADASTRO  72
A. Taşınmazların Sicile Kaydı  72
B. Kadastro  73
IV. TAPU SİCİLİNE YAPILACAK KAYITLAR  73
A. Tescil  73
1. Tescilin Şartları  73
a. Tescil Talebi  73
b. Belgeleme  74
2. Tescilin Hükmü  74
a. Tescilin Olumsuz Hükmü  74
b. Tescilin Olumlu Hükmü  75
aa. Tescile Güvenin Korunması İçin Aranan Şartlar  75
ab. Tescile Güvenin Korunmadığı Durumlar  76
B. Terkin  76
C. Şerh  76
1. Kişisel Hakların Şerhi  77
2. Tasarruf Yetkisi Kısıtlamalarının Şerhi  77
3. Geçici Tescilin Şerhi  78
D. Beyan  78
E. Düşünceler  79
V. YOLSUZ TESCİL KAVRAMI VE YOLSUZ TESCİLİN DÜZELTİLMESİ  79
A. Yolsuz Tescil Kavramı  79
B. Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi  79
BÖLÜM SONU SORULARI  81
Dördüncü Bölüm
MÜLKİYET
I. KAVRAM VE MUHTEVA  83
A. Mülkiyet Kavramı  83
B. Mülkiyet Hakkının Muhtevası  83
II. MÜLKİYETİN KONUSU VE KAPSAMI  84
A. Bütünleyici Parça  84
1. Bütünleyici Parça Sayılmanın Şartları  84
a. Sıkı Maddi Bağlantı Dolayısıyla Temel Unsur Haline Gelme  84
b. Yerel Adetlere Göre Temel Unsur Sayılma  84
2. Kanundan Dolayı Bütünleyici Parça Sayılan Şeyler  85
a. Doğal Ürünler  85
b. Yapılar ve Dikili Bitkiler  85
3. Bütünleyici Parça Sayılmanın Hukuki Sonuçları  86
B. Eklenti  86
1. Eklenti Sayılmanın Şartları  86
a. Eklenti Taşınır Eşya Olmalıdır  86
b. Asıl Şey ve Eklenti Mal Olmalıdır  87
c. Özgüleme ve Dış Bağlantı Bulunmalıdır  87
ca. Özgüleme  87
cb. Dış Bağlantı  88
2. Eklenti Sayılmanın Hukuki Sonuçları  88
III. MÜLKİYET HAKKININ KORUNMASI  89
A. İstihkak Davası  89
B. Müdahalenin (El Atmanın) Önlenmesi Davası  90
IV. MÜLKİYETİN ÇEŞİTLERİ  90
A. Paylı Mülkiyet  91
1. Paylı Mülkiyetin Tanımı ve Özellikleri  91
2. Paylı Mülkiyette İdare  92
3. Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi  93
B. Elbirliği Mülkiyeti  94
1. Elbirliği Mülkiyetinin Tanımı ve Özellikleri  94
2. Elbirliği Mülkiyetinde Maldan Yararlanma ve Yönetim  95
3. Elbirliği Mülkiyetinin Sona Ermesi  95
BÖLÜM SONU SORULARI  96
Beşinci Bölüm
TAŞINMAZ MÜLKİYETİ
I. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU  99
II. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI  99
A. Aslen Kazanma–Devren Kazanma  99
B. Tescille Kazanma–Tescilden Önce Kazanma  100
1. Taşınmaz Mülkiyetinin Tescille Kazanılması  100
a. Geçerli Kazanma Sebebinin Bulunması  100
b. Tescil Talebi ve Tescilin Gerçekleşmesi  101
2. Taşınmaz Mülkiyetinin Tescilden Önce Kazanılması  101
C. Taşınmaz Mülkiyetinin Zamanaşımıyla Kazanılması  102
1. Olağan Zamanaşımıyla Kazanma  103
a. Olağan Zamanaşımıyla Kazanmanın Şartları  103
aa. Taşınmazın Tapuya Kayıtlı Olması  103
ab. Tapuda Yolsuz Bir Tescil Bulunması  103
ac. Yolsuz Tescille Malik Olarak Görünen Kimsenin Malik Sıfatıyla Zilyet Olması  103
ad. Zilyetliğin İyiniyetle, Davasız ve Aralıksız On Yıl Sürmesi  104
b. Olağan Zamanaşımı ile Kazanmanın Hükmü  105
2. Olağanüstü Zamanaşımıyla Kazanma  105
a. Olağanüstü Zamanaşımı ile Kazanmanın Şartları  105
aa. Taşınmaz Özel Mülkiyete Elverişli Olmalıdır  105
ab. Tapu Kütüğünden Taşınmazın Maliki Belli Olmamalıdır  105
ac. Mülkiyeti Kazanacak Kişi Taşınmaz Üzerinde Malik Sıfatıyla Zilyet Olmalıdır  106
ad. Malik Sıfatıyla Zilyetlik Davasız ve Aralıksız Yirmi Yıl Sürmüş Olmalıdır  106
ae. Açılan Tescil Davasının Sonucunda Tescile Karar Verilmiş Olmalıdır  107
b. Olağanüstü Zamanaşımıyla Kazanmanın Hükmü  107
III. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAYBI  108
A. Taşınmaz Mülkiyetinin Mutlak Kaybı  108
B. Taşınmaz Mülkiyetinin Nispi Kaybı  108
IV. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAPSAMI  109
A. Taşınmaz Mülkiyetinin Yatay Kapsamı  109
B. Taşınmaz Mülkiyetinin Dikey Kapsamı  109
C. Taşınmaz Mülkiyetinin Madde İtibarıyla Kapsamı  110
1. Yapılar  110
a. “Üst Toprağa Tabidir” Kuralı  110
b. Haksız Yapı  110
c. Üst Hakkı  111
d. Mecralar  111
e. Taşkın Yapı  112
2. Bitkiler  112
3. Kaynaklar  113
V. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KISITLAMALARI  114
A. Mülkiyetin Kanundan Doğan Kısıtlamaları  114
1. Paylı Mülkiyette Yasal Önalım Hakkı  114
2. Komşular Lehine Konulmuş Kısıtlamalar  115
a. Taşınmazın Kullanılma Tarzına İlişkin Kısıtlamalar  115
b. Kazı ve Yapılara İlişkin Kısıtlamalar  115
c. Ağaçların Kök ve Dallarına Katlanma Yükümlülüğü  115
d. Suların Akış Tarzına Engel Olmama Yükümlülüğü  116
e. Mecra Geçirilmesine Katlanma Yükümlülüğü  116
f. Zorunlu Geçit: Geçit İrtifakı Kurma Yükümlülüğü  116
g. Zorunlu Su: Kaynak İrtifakı Kurma Yükümlülüğü  117
h. Komşuluk için Gerekli Şeylere ve Masraflara Katılma Yükümlülüğü  117
3. Herkesin Yararlanabileceği Kısıtlamalar  117
a. Orman ve Meralara Girme  117
b. Düşen Şeylerin Aranması  118
c. Zorunluluk Hali  118
B. Mülkiyetin Hukuki İşlemden Doğan Kısıtlamaları  118
1. Alım (İştira) Hakkı  118
2. Geri Alım (Vefa) Hakkı  119
3. Önalım Hakkı  120
VI. TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞU  121
A. Sorumluluğun Şartları  121
1. Mülkiyet Hakkının Sınırlarının Aşılmış Olması  121
2. Zararın Varlığı  121
3. Uygun İlliyet Bağı  122
B. Sorumluluğun Hükmü  122
1. Eski Hale Getirme Davası  122
2. Tehlikenin Giderilmesi Davası  122
3. Tazminat Davası  123
BÖLÜM SONU SORULARI  124
Altıncı Bölüm
KAT MÜLKİYETİ
I. KAT MÜLKİYETİ KAVRAMI VE KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI  127
A. Kat Mülkiyeti Kavramı  127
B. Kat Mülkiyetinin Kurulması  127
1. Kat Mülkiyetinin İradi Olarak Kurulması  127
2. Kat Mülkiyetinin Mahkeme Kararıyla Kurulması  128
3. Kat Mülkiyetinin Kat İrtifakına Dayanılarak Kurulması  128
II. KAT İRTİFAKI  128
A. Kavram  128
B. Kat İrtifakının Kurulması  129
C. Kat İrtifakının Hükümleri  129
D. Kat İrtifakının Sona Ermesi  129
III. KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE BORÇLARI  130
A. Kat Maliklerinin Hakları  130
B. Kat Maliklerinin Yükümlülükleri  130
IV. KAT MÜLKİYETİNDE YÖNETİM  131
V. KAT MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİ  131
Yedinci Bölüm
TAŞINIR MÜLKİYETİ
I. TAŞINIR MÜLKİYETİNİN KONUSU  133
II. TAŞINIR MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI  133
A. Devren Kazanma  133
1. Zilyetliğin Devri ve Mülkiyetin Devrine İlişkin Anlaşma  133
2. Mülkiyetin Zilyetlik Devredilmeksizin Kazanıldığı Haller  134
3. Zilyetliğin Devrine Rağmen Mülkiyetin Saklı Tutulması  135
B. Aslen Kazanma  135
1. Sahiplenme (İhraz)  135
2. İşleme (Hukuki Tağyir)  136
3. Karışma ve Birleşme  136
4. Bulunmuş Eşya (Lukata)  136
5. Define (Gömü)  137
6. Kazandırıcı Zamanaşımı  138
III. TAŞINIR MÜLKİYETİNİN KAYBI  138
BÖLÜM SONU SORULARI  140
Sekizinci Bölüm
SINIRLI AYNİ HAKLAR
I. KAVRAM  143
II. SINIRLI AYNİ HAKLARIN ÇEŞİTLERİ  143
III. SINIRLI AYNİ HAKLARIN KONUSU  143
IV. SINIRLI AYNİ HAKLARIN SIRASI  144
V. İRTİFAK HAKLARI  145
A. Kavram ve İçerik  145
B. İrtifak Hakkının Çeşitleri  146
1. Olumlu – Olumsuz İrtifaklar  146
2. Eşyaya Bağlı – Kişiye Bağlı İrtifaklar  147
C. Eşyaya Bağlı İrtifaklar  148
1. Kavram  148
2. Kazanılması  148
3. Sona Ermesi  148
D. Kişiye Bağlı İrtifaklar  149
1. El Değiştiremeyen Kişiye Bağlı İrtifaklar  149
a. İntifa Hakkı  149
aa. İntifa Hakkı Kavramı  149
bb. İntifa Hakkının Konusu  149
cc. İntifa Hakkının Sona Ermesi  150
b. Oturma (Sükna) Hakkı  151
2. Düzensiz (El Değiştirebilen) Kişiye Bağlı İrtifaklar  151
a. Üst Hakkı  151
b. Kaynak Hakkı  153
c. Diğer Düzensiz Kişiye Bağlı İrtifaklar  153
VI. TAŞINMAZ YÜKÜ  153
VII. REHİN HAKLARI  155
A. Taşınmaz Rehni  156
1. Taşınmaz Rehninin Çeşitleri  156
a. İpotek  156
b. İpotekli Borç Senedi  157
c. İrat Senedi  157
2. Taşınmaz Rehnine Hâkim Olan İlkeler  158
a. Açıklık İlkesi  158
b. Belirlilik İlkesi  158
c. Zamanaşımına Tabi Olmama İlkesi  159
d. Sabit Dereceler İlkesi  159
3. Taşınmaz Rehninde Teminatın Kapsamı  160
4. Lex Commissoria Yasağı  161
B. Taşınır Rehni  161
1. Teslim Şartlı Rehin  161
2. Hapis Hakkı  162
3. Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin  163
4. Rehinli Tahvilat  163
5. Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşi ile Uğraşanlarla Yapılan Rehin  163
BÖLÜM SONU SORULARI  164
MİRAS HUKUKU
GİRİŞ
I. GENEL OLARAK MİRAS HUKUKU VE TÜRK HUKUKUNDAKİ DÜZENLENİŞİ  169
II. MİRAS HUKUKUNUN TANIMI, ÖZELLİKLERİ VE BAZI TEMEL KAVRAMLARI  170
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK MİRASÇILAR, SAKLI PAY VE
TASARRUF ORANININ TEREKEYE GÖRE HESAPLANMASI
I. GENEL OLARAK MİRASÇILAR  175
A. Yasal Mirasçılar  176
1. Kan Hısımlarının Mirasçılığı  176
a. Genel Olarak Zümre Sistemi  176
b. Zümre Sistemine Hâkim Olan İlkeler  178
2. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı  180
a. Genel Olarak  180
b. Sağ Kalan Eşin Yasal Miras Payı  181
3. Evlatlığın Mirasçılığı  182
4. Devletin Mirasçılığı  184
B. Atanmış Mirasçılar  184
II. SAKLI PAY VE TASARRUF ORANININ TEREKEYE GÖRE HESAPLANMASI  185
A. Saklı Pay ve Tasarruf Oranı Kavramları  185
1. Genel Olarak  185
2. Saklı Paylı Mirasçılar ve Saklı Pay Oranları  186
a. Altsoyun Saklı Payı  186
b. Ana Babanın Saklı Payı  187
c. Sağ Kalan Eşin Saklı Payı  187
B. Tasarruf Oranının Terekeye Göre Hesaplanması  188
1. Net Terekenin Hesaplanması  190
2. Net Terekeye Eklenecek Değerler (Fiktif Terekenin Hesaplanması)  191
a. Denkleştirmeye Tabi Sağlararası Karşılıksız Kazandırmalar  192
aa. Mirasta Denkleştirme Kavramı ve Denkleştirmenin Amacı  192
ab. Denkleştirmenin Şartları  193
b. Tenkise Tabi Sağlararası Karşılıksız Kazandırmalar  197
ba. Tenkis Kavramı ve Tenkisin Denkleştirmeden Farkı  197
bb. Kanunun Tenkise Tabi Olarak Belirlediği Sağlararası Kazandırmalar
(TMK. m. 565)  199
bba. Denkleştirmeye Tabi Olması Gerekirken Bundan Kurtulan Kazandırmalar  199
bbb. Mirastan İvazlı Feragat Halinde Mirasçıya Ödenen Karşılık  200
bbc. Adet Üzere Verilen Hediyeler Hariç Olmak Üzere, Mirasbırakanın Serbestçe Dönme Hakkını Saklı Tutarak Yaptığı Bağışlamalar İle Ölümünden Önceki Bir Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağışlamalar  201
bbd. Saklı Payı Etkisiz Kılma Kastıyla Yapılan Her Türlü Kazandırma  201
c. Üçüncü Kişi Lehine Yapılmış Hayat Sigortası Alım Bedeli (TMK m. 567)  202
III. TENKİS DAVASI  203
A. Tenkisin Yapılması (Tenkiste Sıra)  203
B. Tenkis Davasının Konusu ve Niteliği  204
C. Tenkis Davasının Tarafları  204
D. Tenkis Davasında Hak Düşürücü Süreler ve Tenkis Def’i  205
BÖLÜM SONU SORULARI  207
İkinci Bölüm
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR
I. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN SAĞLARARASI TASARRUFLARDAN AYRILMASI VE ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ÇEŞİTLERİ  209
A. Ölüme Bağlı Tasarrufların Sağlararası Tasarruflardan Ayrılması  209
B. Ölüme Bağlı Tasarrufların Çeşitleri  210
1. Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar (Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekli)  211
a. Vasiyetnameler  211
aa. Vasiyetname Düzenleme Ehliyeti  211
ab. Vasiyetnamelerin Şekli (Türleri)  212
aba. Resmi Vasiyetname  212
abb. El Yazısıyla Vasiyetname  213
abc. Sözlü Vasiyetname  215
ac. Vasiyetnamenin Sona Ermesi  216
b. Miras Sözleşmeleri  217
ba. Miras Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği ve Miras Sözleşmesi Yapma Ehliyeti  217
bb. Miras Sözleşmelerinin Çeşitleri  218
bc. Miras Sözleşmelerinin Yapılışı  219
bd. Miras Sözleşmelerinin Ortadan Kalkması  219
2. Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar (Ölüme Bağlı Tasarrufların İçeriği)  220
a. Hem Miras Sözleşmesi Hem Vasiyetnameyle Yapılabilen Ölüme Bağlı Tasarruflar  221
aa. Mirasçı Atama  221
ab. Vasiyet Tasarrufu  222
ac. Koşul ve Yükleme  223
ad. Yedek veya Art Mirasçı / Vasiyet Alacaklısı Atama  225
b. Sadece Miras Sözleşmesiyle Yapılabilen Ölüme Bağlı Tasarruflar  225
ba. İvazlı Mirasçı Atama veya İvazlı Vasiyet Tasarrufu  225
bb. Mirastan Feragat  226
c. Sadece Vasiyetnameyle Yapılabilen Ölüme Bağlı Tasarruflar  227
II. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ  230
A. Genel Olarak  230
B. Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali  231
BÖLÜM SONU SORULARI  233
Üçüncü Bölüm
MİRASIN GEÇMESİ (İNTİKALİ) VE
PAYLAŞTIRILMASI (TAKSİMİ)
I. MİRASIN GEÇMESİ (İNTİKALİ)  235
A. Mirasın Açılması  235
B. Mirasta Hak Sahibi Olmanın Şartları  236
C. Mirasçılığın Belgelenmesi  238
D. Mirasın İntikal Tarzı, Mirasın Reddi ve Diğer İntikal Halleri  239
E. Miras Ortaklığı  243
II. MİRASIN PAYLAŞTIRILMASI (TAKSİMİ)  245
A. Anlaşmaya Dayanan (Rızai) Paylaşma  245
B. Paylaşma (Taksim) Davası  247
BÖLÜM SONU SORULARI  249
Kaynakça  251
Kavramlar Dizini  253
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020