Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
Haziran 2016 / 1. Baskı / 279 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

6098 s. TBK m.29 uyarınca bir önsözleşme sayılan taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin amacı, asıl satışın yapılmasının taahhüt edilmesidir. Noter tarafından düzenleme şeklinde yapılan taşınmaz satış vaadi sözleşmesi kişisel hak ve borç doğuran bir sözleşmedir. Satış vaadi sözleşmesi ile satış ayrı hukuksal işlemlerdir. Satış vaadi ile taşınmazın mülkiyeti kazanılmaz, ancak borç doğurur. Oysa asıl satış işlemiyle mülkiyet kazanılmış olur.

Kitabın birinci bölümünde; satış vaadinin niteliği, vaat alacaklısının talep hakkı, şekil, satış bedeli, cezai şart ve cayma parası, elbirliği mülkiyetine tabi taşınmazın satışının vaat edilmesi, satış vaadi sözleşmesinin hükmü, amacı, geçerlilik koşulları ve kapsamı, tapuya şerhi, satış vaadinden kaynaklanan tapu iptal ve tescil, tazminat, fesih vs. şeklinde açılan davalar usul hükümlerini yansıtan Yargıtay kararları eşliğinde incelenmiş ve sunulmuştur.

Kitabın ikinci bölümünde; uygulamaya yönelik olarak taşınmaz satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan somut olaylar soru ve yanıtlarıyla çözümlenmeye çalışılmıştır.

Üçüncü bölümde ise; konuya ilişkin İBK, HGK ve Özel Daire Kararları tarihine göre sıralanmıştır. Seçilen Yargıtay kararlarının süreklilik gösteren türden olmasına özen gösterilmiştir.

Konu Başlıkları
Ferağa İcbar Davası
Sözleşmenin Feshi Davası
El Atmanın Önlenmesi Davası
Temerrüde Dayalı Tazminat Davası
İlgili Yargıtay Kararları
Barkod: 9789750238239
Yayın Tarihi: Haziran 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 279
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  5
BİRİNCİ BÖLÜM  
YARGITAY KARARLARI EŞLİĞİNDE  
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ  
I. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN NİTELİĞİ  13
II. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ALACAKLISININ TALEP HAKKI  15
III. TAŞINMAZ SATIŞ VAAT SÖZLEŞMESİNDE ŞEKİL  17
IV. SATIŞ BEDELİ  23
V. CEZAİ ŞART VE CAYMA PARASI  26
VI. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNE TABİ TAŞINMAZIN SATIŞININ VAAT EDİLMESİ  31
VII. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN HÜKMÜ–  34
VIII. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN AMACI, GEÇERLİLİK KOŞULLARI  35
IX. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI–  37
X. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN TAPUYA ŞERHİ–  39
XI. DİĞER SÖZLEŞMELERDEN FARKI  44
A. Taşınmaz Satış Sözleşmesi  44
B. Trampa (Mal Değişim) Sözleşmesi  47
C. İştira, Vefa ve Şufa Sözleşmeleri  48
D. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi  48
E. Miras Payının Temliki Sözleşmesi  51
XII. SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNE İLİŞKİN DAVALAR  52
A. Aşırı Yararlanma  52
B. Yanılma (Yanılmanın Hükümleri)  55
C. Aldatma  57
D. Korkutma (Hükmü)  59
E. İrade Bozukluklarının Giderilmesi  60
F. Muvazaa  63
XIII. TEMERRÜDE DAYALI TAZMİNAT DAVASI  64
XIV. TASARRUF EHLİYETİNDEN YOKSUNLUĞA DAYALI SÖZLEŞMENİN İPTALİ DAVASI  75
XV. ŞEKLE UYULMADAN YAPILAN SÖZLEŞMENİN FESHİ DAVASI  77
XVI. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN HAKKIN SONA ERMESİ  79
XVII. SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARI  82
XVIII. TAPU SİCİLİNDEKİ ŞERHİN KALDIRILMASI DAVASI  83
XIX. USUL HÜKÜMLERİ  83
A. Genel Olarak Hukuk Davalarında Gözetilmesi Gereken Usul İşlemleri  84
1. Hukuk Davalarında İzlenmesi Gereken Yöntem  84
2. 6100 s. HMK Kapsamındaki Yargılama Usulleri  85
3. 6100 s. HMK Kapsamında Süreler  85
4. Dava Şartları Yönüyle İnceleme  86
5. Usulden ve Esastan Davanın Reddedilmesi  89
6. Dilekçede Yazılı İhtiyati Tedbir Talebinin Reddi Ya Da Kabulünde Kanun Yolu  90
7. Tebligatların Usulüne Uygun Yapılması Gereği  91
8. Cevap Dilekçesi Tebliğ Edilmeden Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği  91
9. Davacının Ölümü ve Taraf Değişikliği  92
10. Tarafların Davayı Takip Etmemeleri  95
11. Davadan Feragat–Feragati Kabul  96
12. Davadan Feragat Halinde Alınacak Harç Türü  97
13. Davada Belirlenen Yargı Harçları Alınmadan Davaya Devam Edilmesi  97
14. Delil Avansı ve Gider Avansının Yatırılmaması  98
15. Bilirkişi Raporunda İmza Eksikliği  99
16. Temyiz Karar ve İlam Harcının Alınması  99
17. Temyiz Dilekçesinde Temyiz Sebebinin Belirtilmemiş Olması  100
18. Temyiz Bozma Kararında “Maddi Hata” Yapılmış Olması  100
19. Bozmadan Sonra Usulü Kazanılmış Hakka Uygun Karar Verilmesi  101
20. Temyiz Başvurusuna Sahip Olma  101
21. Davaya Cevap Vermeyen Davalının Ön İnceleme Duruşmasından Önce Delil Listesi Sunması  102
22. Davalının Cevap Vermemesi ve Duruşmalara Katılmaması  104
23. Öninceleme Duruşmasına Katılmayan Davalının Tahkikat Duruşmasına Çağrılması  105
24. Hazır Bulunan Tanığı Dinleme Zorunluluğu  105
25. Delille Dayanmaktan Vazgeçme  106
26. Öninceleme Duruşması Yapılmadan Evrak Üzerinde Karar Verilmesi  106
27. Davada Sulh Olunması  107
28. İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi  108
29. Hukuk Davalarında İspat Hakkı  108
30. Davanın Islah Edilmesi Koşulları  111
32. Davanın Kabul, Sulh, Feragatle Sonuçlanması Halinde Vekalet Ücreti ve Harçlar  111
B. Taşınmaz Satış Vaadine Dayalı Ferağa İcbar Davalarında Usul Hükümleri  111
1. Dava Açma Nedeni  111
2. Görev  112
3. Yetki  112
4. Davacı  115
5. Davalı  116
6. İstek Kapsamı  119
7. Karar İçeriği  121
8. Zamanaşımı  123
9. Taşınmaz Satış Vaadine Dayalı Cebri Tescil İstemine İlişkin Dilekçe Örneği  129
XX. SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ŞAHSİ HAKKIN TEMLİKİ  130
A. Alacağın Devri  130
B. Temlik Sözleşmesinin Şekli  134
İKİNCİ BÖLÜM  
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER  
I. MALİK OLMAYANIN VAADDE BULUNMASI, İFA İMKANSIZLIĞI, TAZMİNAT İSTEMİ  135
II. SATIŞI VAAT EDİLEN TAŞINMAZIN BAŞKASINA DEVRİNDE OLUŞAN ZARAR/FAİZ İSTEMİ  137
III. BEDELİ ÖDEMEDEN VAAT ALACAKLISININ CEBRİ TESCİL DAVASI AÇMASI  138
IV. KAT MÜLKİYETİ/KAT İRTİFAKI KURULMAMIŞ TAŞINMAZIN SATIŞININ VAAT EDİLMESİ  139
V. VAAT ALACAKLISININ ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI AÇMASI  140
VI. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNE TABİ TAŞINMAZDA ORTAKLAR ARASINDAKİ SATIŞ VAADİ  141
VII. CEBRİ TESCİL YOLUYLA PAY EDİNME HALİNDE ÖNALIM DAVASININ AÇILMASI  143
VIII. AYNI TAŞINMAZIN BİRDEN FAZLA SATIŞININ VAAT EDİLMESİ  144
IX. PEŞİN ÖDENEN KISMIN DAVA TARİHİNE GÖRE RAYİÇ BEDELE ORANLAMASI  145
X. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN TEMLİKİ  146
XI. MİRASÇILARIN AÇILMAMIŞ MİRASTA İNTİKAL EDECEK PAYIN SATIŞINI VAAT ETMESİ  149
XII. TAŞINMAZDAKİ KISITLAMA SÜRESİNİN SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ  151
XIII. GEÇERSİZ TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ, ZİLYET ALACAKLININ HAPİS HAKKI  152
XIV. AYNİ VE ŞAHSİ HAKKIN YARIŞMASINDA KÖTÜ NİYET DEĞERLENDİRMESİ  154
XV. VAAT ALACAKLISININ MUVAZAAYA DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL İSTEĞİ  157
XVI. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNDE ORTAĞA SATIŞ VAADİNDE BULUNMA–ZAMANAŞIMI  158
XVII. SATIŞ VAADİNE DAYALI CEBRİ TESCİL VE PAYDAŞIN ÖNALIM HAKKI  159
XVIII. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDAKİ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ  160
XIX. ARSA PAYI KARŞILIĞI YAPIM SÖZLEŞMESİNE DAYALI BAĞIMSIZ BÖLÜM SATIMI  163
XX. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ARSA SAHİBİNİ İFAYA ZORLAMASI  164
XXI. SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN TAŞINMAZA EL ATMAYI ÖNLEME ETKİSİ  165
XXII. SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN İFA EDİLMEMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT SORUMLULUĞU  167
XXIII. ŞERHİN TAŞINMAZ SATIŞINA ENGEL OLUP OLMAYACAĞI  169
XIV. VAADEDİLEN TAŞINMAZIN KARAR TARİHİNDEN SONRA BAŞKASINA SATILMASI  170
XXV. EDİMİ İFA ETMEMİŞ YÜKLENİCİDEN 3. KİŞİNİN EDİNDİĞİ TAŞINMAZ KAYDININ İPTALİ  171
XXVI. VAAT SÖZLEŞMESİ OLMADAN TAŞINMAZDA YAPTIRILAN BİNADA TESCİL İSTEMİ  173
XXVII. TEMLİK YASAĞINA RAĞMEN ARSA SAHİBİNDEN MÜLKİYET AKTARIMI İSTEMİ  174
XXVIII. YÜKLENCİDEN EDİNİLMİŞ AYNI TAŞINMAZIN TAPUDA BİR BAŞKA KİŞİYE SATILMASI  176
XXIX. YÜKLENİCİYE AVANS TAPU DEVRİ–YOLSUZ TESCİL  177
XXX. HARİCİ TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN SAĞLADIĞI KİŞİSEL HAKKIN KAPSAMI  179
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
İÇTİHADI BİRLEŞTİRME–HUKUK GENEL KURULU VE  
DAİRE KARARLARI  
I. İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI  183
II. HUKUK GENEL KURULU KARARLARI VE ÖZEL DAİRE KARARLARI  186
Kaynakça  269
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  271
Kavram Dizini  277
 


Canan Ruhi ...
Haziran 2018
254.50 TL
Sepete Ekle
Mehmet Handan Surlu
Ocak 2014
120.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  5
BİRİNCİ BÖLÜM  
YARGITAY KARARLARI EŞLİĞİNDE  
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ  
I. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN NİTELİĞİ  13
II. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ALACAKLISININ TALEP HAKKI  15
III. TAŞINMAZ SATIŞ VAAT SÖZLEŞMESİNDE ŞEKİL  17
IV. SATIŞ BEDELİ  23
V. CEZAİ ŞART VE CAYMA PARASI  26
VI. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNE TABİ TAŞINMAZIN SATIŞININ VAAT EDİLMESİ  31
VII. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN HÜKMÜ–  34
VIII. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN AMACI, GEÇERLİLİK KOŞULLARI  35
IX. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI–  37
X. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN TAPUYA ŞERHİ–  39
XI. DİĞER SÖZLEŞMELERDEN FARKI  44
A. Taşınmaz Satış Sözleşmesi  44
B. Trampa (Mal Değişim) Sözleşmesi  47
C. İştira, Vefa ve Şufa Sözleşmeleri  48
D. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi  48
E. Miras Payının Temliki Sözleşmesi  51
XII. SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNE İLİŞKİN DAVALAR  52
A. Aşırı Yararlanma  52
B. Yanılma (Yanılmanın Hükümleri)  55
C. Aldatma  57
D. Korkutma (Hükmü)  59
E. İrade Bozukluklarının Giderilmesi  60
F. Muvazaa  63
XIII. TEMERRÜDE DAYALI TAZMİNAT DAVASI  64
XIV. TASARRUF EHLİYETİNDEN YOKSUNLUĞA DAYALI SÖZLEŞMENİN İPTALİ DAVASI  75
XV. ŞEKLE UYULMADAN YAPILAN SÖZLEŞMENİN FESHİ DAVASI  77
XVI. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN HAKKIN SONA ERMESİ  79
XVII. SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARI  82
XVIII. TAPU SİCİLİNDEKİ ŞERHİN KALDIRILMASI DAVASI  83
XIX. USUL HÜKÜMLERİ  83
A. Genel Olarak Hukuk Davalarında Gözetilmesi Gereken Usul İşlemleri  84
1. Hukuk Davalarında İzlenmesi Gereken Yöntem  84
2. 6100 s. HMK Kapsamındaki Yargılama Usulleri  85
3. 6100 s. HMK Kapsamında Süreler  85
4. Dava Şartları Yönüyle İnceleme  86
5. Usulden ve Esastan Davanın Reddedilmesi  89
6. Dilekçede Yazılı İhtiyati Tedbir Talebinin Reddi Ya Da Kabulünde Kanun Yolu  90
7. Tebligatların Usulüne Uygun Yapılması Gereği  91
8. Cevap Dilekçesi Tebliğ Edilmeden Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği  91
9. Davacının Ölümü ve Taraf Değişikliği  92
10. Tarafların Davayı Takip Etmemeleri  95
11. Davadan Feragat–Feragati Kabul  96
12. Davadan Feragat Halinde Alınacak Harç Türü  97
13. Davada Belirlenen Yargı Harçları Alınmadan Davaya Devam Edilmesi  97
14. Delil Avansı ve Gider Avansının Yatırılmaması  98
15. Bilirkişi Raporunda İmza Eksikliği  99
16. Temyiz Karar ve İlam Harcının Alınması  99
17. Temyiz Dilekçesinde Temyiz Sebebinin Belirtilmemiş Olması  100
18. Temyiz Bozma Kararında “Maddi Hata” Yapılmış Olması  100
19. Bozmadan Sonra Usulü Kazanılmış Hakka Uygun Karar Verilmesi  101
20. Temyiz Başvurusuna Sahip Olma  101
21. Davaya Cevap Vermeyen Davalının Ön İnceleme Duruşmasından Önce Delil Listesi Sunması  102
22. Davalının Cevap Vermemesi ve Duruşmalara Katılmaması  104
23. Öninceleme Duruşmasına Katılmayan Davalının Tahkikat Duruşmasına Çağrılması  105
24. Hazır Bulunan Tanığı Dinleme Zorunluluğu  105
25. Delille Dayanmaktan Vazgeçme  106
26. Öninceleme Duruşması Yapılmadan Evrak Üzerinde Karar Verilmesi  106
27. Davada Sulh Olunması  107
28. İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi  108
29. Hukuk Davalarında İspat Hakkı  108
30. Davanın Islah Edilmesi Koşulları  111
32. Davanın Kabul, Sulh, Feragatle Sonuçlanması Halinde Vekalet Ücreti ve Harçlar  111
B. Taşınmaz Satış Vaadine Dayalı Ferağa İcbar Davalarında Usul Hükümleri  111
1. Dava Açma Nedeni  111
2. Görev  112
3. Yetki  112
4. Davacı  115
5. Davalı  116
6. İstek Kapsamı  119
7. Karar İçeriği  121
8. Zamanaşımı  123
9. Taşınmaz Satış Vaadine Dayalı Cebri Tescil İstemine İlişkin Dilekçe Örneği  129
XX. SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ŞAHSİ HAKKIN TEMLİKİ  130
A. Alacağın Devri  130
B. Temlik Sözleşmesinin Şekli  134
İKİNCİ BÖLÜM  
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER  
I. MALİK OLMAYANIN VAADDE BULUNMASI, İFA İMKANSIZLIĞI, TAZMİNAT İSTEMİ  135
II. SATIŞI VAAT EDİLEN TAŞINMAZIN BAŞKASINA DEVRİNDE OLUŞAN ZARAR/FAİZ İSTEMİ  137
III. BEDELİ ÖDEMEDEN VAAT ALACAKLISININ CEBRİ TESCİL DAVASI AÇMASI  138
IV. KAT MÜLKİYETİ/KAT İRTİFAKI KURULMAMIŞ TAŞINMAZIN SATIŞININ VAAT EDİLMESİ  139
V. VAAT ALACAKLISININ ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI AÇMASI  140
VI. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNE TABİ TAŞINMAZDA ORTAKLAR ARASINDAKİ SATIŞ VAADİ  141
VII. CEBRİ TESCİL YOLUYLA PAY EDİNME HALİNDE ÖNALIM DAVASININ AÇILMASI  143
VIII. AYNI TAŞINMAZIN BİRDEN FAZLA SATIŞININ VAAT EDİLMESİ  144
IX. PEŞİN ÖDENEN KISMIN DAVA TARİHİNE GÖRE RAYİÇ BEDELE ORANLAMASI  145
X. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN TEMLİKİ  146
XI. MİRASÇILARIN AÇILMAMIŞ MİRASTA İNTİKAL EDECEK PAYIN SATIŞINI VAAT ETMESİ  149
XII. TAŞINMAZDAKİ KISITLAMA SÜRESİNİN SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ  151
XIII. GEÇERSİZ TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ, ZİLYET ALACAKLININ HAPİS HAKKI  152
XIV. AYNİ VE ŞAHSİ HAKKIN YARIŞMASINDA KÖTÜ NİYET DEĞERLENDİRMESİ  154
XV. VAAT ALACAKLISININ MUVAZAAYA DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL İSTEĞİ  157
XVI. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNDE ORTAĞA SATIŞ VAADİNDE BULUNMA–ZAMANAŞIMI  158
XVII. SATIŞ VAADİNE DAYALI CEBRİ TESCİL VE PAYDAŞIN ÖNALIM HAKKI  159
XVIII. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDAKİ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ  160
XIX. ARSA PAYI KARŞILIĞI YAPIM SÖZLEŞMESİNE DAYALI BAĞIMSIZ BÖLÜM SATIMI  163
XX. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ARSA SAHİBİNİ İFAYA ZORLAMASI  164
XXI. SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN TAŞINMAZA EL ATMAYI ÖNLEME ETKİSİ  165
XXII. SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN İFA EDİLMEMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT SORUMLULUĞU  167
XXIII. ŞERHİN TAŞINMAZ SATIŞINA ENGEL OLUP OLMAYACAĞI  169
XIV. VAADEDİLEN TAŞINMAZIN KARAR TARİHİNDEN SONRA BAŞKASINA SATILMASI  170
XXV. EDİMİ İFA ETMEMİŞ YÜKLENİCİDEN 3. KİŞİNİN EDİNDİĞİ TAŞINMAZ KAYDININ İPTALİ  171
XXVI. VAAT SÖZLEŞMESİ OLMADAN TAŞINMAZDA YAPTIRILAN BİNADA TESCİL İSTEMİ  173
XXVII. TEMLİK YASAĞINA RAĞMEN ARSA SAHİBİNDEN MÜLKİYET AKTARIMI İSTEMİ  174
XXVIII. YÜKLENCİDEN EDİNİLMİŞ AYNI TAŞINMAZIN TAPUDA BİR BAŞKA KİŞİYE SATILMASI  176
XXIX. YÜKLENİCİYE AVANS TAPU DEVRİ–YOLSUZ TESCİL  177
XXX. HARİCİ TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN SAĞLADIĞI KİŞİSEL HAKKIN KAPSAMI  179
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
İÇTİHADI BİRLEŞTİRME–HUKUK GENEL KURULU VE  
DAİRE KARARLARI  
I. İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI  183
II. HUKUK GENEL KURULU KARARLARI VE ÖZEL DAİRE KARARLARI  186
Kaynakça  269
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  271
Kavram Dizini  277
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020