Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Banka Teminat Mektupları
– Borçlar Hukuku Monografileri –
Ekim 2020 / 1. Baskı / 186 Syf.
Fiyatı: 55.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Avantajları nedeniyle gün geçtikçe daha fazla tercih edilen banka teminat mektupları, asıl borçtan bağımsız ve asli nitelikte olması dolayısıyla diğer kişisel teminat sözleşmelerinden ayrılmaktadır.

Uygulamada sıklıkla kullanılmasına rağmen bu mektupların pozitif hukukumuzda tanımlanmaması ve ayrıntılı bir düzenlemenin de bulunmaması, bunların hukuki niteliğine ilişkin doktrinde farklı görüşlerin ileri sürülmesine ve farklı yargı kararlarının verilmesine neden olmuştur. Bu durum, Yargıtay'ın içtihadı birleştirme kararları ile netleştirilmeye çalışılmış, sonrasında da banka teminat mektuplarının hukuki niteliğine ilişkin doktrinde görüş birliği sağlanmıştır.

Yapılan son kanuni değişiklikler ve uygulamada ortaya çıkan yeni sorunlar karşısında, teminat mektuplarının farklı açılardan incelenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Nitekim, çalışmada ele alınan banka teminat mektuplarının konkordato kurumuna etkisi, bu durumun bir örneğidir.

Bu çalışmada; belirtilen ihtiyaçlara cevap verecek şekilde banka teminat mektupları, uygulamadan örnekler verilerek, yargı kararları ışığında ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Konu Başlıkları
Banka Teminat Mektubunun Hukuki Niteliği
Banka Teminat Mektubunun Türleri
Banka Teminat Mektubunun Paraya Çevrilmesi
Konkordatonun Banka Teminat Mektubuna Etkisi
Taraflar Arasındaki Rücu İlişkisi
Barkod: 9789750263842
Yayın Tarihi: Ekim 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 186
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  14
Giriş  15
Birinci Bölüm
BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN TARİHİ GELİŞİMİ,
TANIMI VE UNSURLARI, TÜRLERİ, HUKUKİ NİTELİĞİ,
BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI
§ 1. BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN TARİHİ GELİŞİMİ  19
§ 2. BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN TANIMI VE UNSURLARI  22
I. TANIMI  22
II. UNSURLARI  26
A. Belli Bir Hareket Tarzına Yöneltme Amacı  26
B. Belirli Bir Riskin Üstlenilmesi  27
C. Bağımsız Bir Yükümlülük Altına Girme  31
D. İvazsızlık  33
§ 3. BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN TÜRLERİ  34
I. ÖDEME TALEBİNDE BULUNMA ŞEKLİNE GÖRE YAPILAN AYRIM  35
A. İlk Talepte Ödeme Kaydı İçeren Banka Teminat Mektubu  35
B. Şarta Bağlı Banka Teminat Mektubu  37
II. KONUSUNA GÖRE YAPILAN AYRIM  38
A. Geçici Teminat Mektubu  38
B. Kesin Teminat Mektubu  40
C. Avans Teminat Mektubu  42
III. SÜRESİNE GÖRE YAPILAN AYRIM  43
A. Vadeli Teminat Mektubu  44
B. Vadesiz Teminat Mektubu  44
IV. İLİŞKİYE İKİNCİ BİR BANKANIN DAHİL OLMASI DURUMUNDA YAPILAN AYRIM  45
A. Doğrudan Teminat Mektubu  45
B. Dolaylı Teminat Mektubu  46
§ 4. BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ  48
I. GENEL OLARAK  48
II. DOKTRİNDE SAVUNULAN GÖRÜŞLER  49
A. Kefalet Sözleşmesi Görüşü  49
B. Garanti Sözleşmesi Görüşü  51
C. Karma Nitelik Görüşü  53
D. Kendine Özgü (Sui Generis) Sözleşme Görüşü  55
§ 5. BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI  57
I. KEFALET SÖZLEŞMESİ  57
A. Kefalet ve Garanti Sözleşmesi Arasındaki Farklar  57
B. Kefalet ve Garanti Sözleşmesi Ayrımında Yararlanılacak Kıstaslar  60
1. Aslilik–Fer’ilik Kıstası  60
2. Özel Menfaat Kıstası  63
3. Kişiye Yönelik İlgi Kıstası  64
4. Yükümlülüğün Kapsamı  65
C. Ayrımda Yararlanılamayacak Kıstaslar  65
D. Şüphe Halinde Kefalet Karinesi  66
II. SİGORTA SÖZLEŞMESİ  68
III. AKREDİTİF  69
IV. MÜTESELSİL BORÇLULUK  72
V. BORCA KATILMA  75
VI. AVAL  78
İkinci Bölüm
BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN TARAFLARI VE
TARAFLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ,
SÖZLEŞMENİN KURULMASI,
TARAFLARIN BORÇLARI
§ 6. BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN TARAFLARI VE TARAFLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  81
I. BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN TARAFLARI VE LEHTAR  81
A. Genel Olarak  81
B. Banka Teminat Mektubunun Tarafları  81
1. Muhatap (Garanti Alan)  82
2. Banka (Garanti Veren)  83
C. Lehtar (Edimi Üstlenilen Üçüncü Kişi)  85
II. TARAFLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  86
A. Lehtar İle Muhatap Arasındaki Hukuki İlişki (Temel İlişki)  86
B. Lehtar İle Banka Arasındaki Hukuki İlişki (Karşılık İlişkisi)  87
C. Muhatap İle Banka Arasındaki Hukuki İlişki (Garanti İlişkisi)  89
§ 7. SÖZLEŞMENİN KURULMASI  90
I. GENEL OLARAK  90
II. ŞEKİL  92
III. TEMİNAT MEKTUBUNUN TEYİT EDİLMESİNİN SÖZLEŞMENİN KURULUŞU AÇISINDAN ÖNEMİ  93
IV. BANKANIN SORUMLULUĞUNUN BAŞLANGICI VE SINIRI  95
§ 8. TARAFLARIN BORÇLARI  96
I. BANKANIN BORÇLARI  97
A. Lehtarın Talimatlarına Uygun Olarak Davranma ve Muhataba Teminat Mektubu Verme  97
B. Ödeme Talebini Lehtara Bildirme  98
C. Ödeme Talebini İnceleme ve Ödeme Yapma  99
D. Ödeme Talebini Reddetme  103
II. LEHTARIN BORÇLARI  104
A. Komisyon ve Diğer Masrafları Ödeme  104
B. Teminat Verme (Rücu İlişkisi)  106
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖDEME TALEBİ, BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN
PARAYA ÇEVRİLMESİ, TARAFLAR ARASINDAKİ
RÜCU İLİŞKİSİ, SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
§ 9. ÖDEME TALEBİ  107
I. ÖDEME TALEBİNİN ŞEKLİ  107
II. İFA YERİ  109
III. İFA ZAMANI  111
A. Borcun Muaccel Hale Gelmesi  111
B. Ödeme Talebinin Yapılabileceği Süre  112
1. Vadeli Teminat Mektuplarında  112
2. Vadesiz Teminat Mektuplarında  114
IV. ÖDEMENİN KAPSAMI  114
A. Ödeme Talebinin Sözleşmede Belirlenen Risk İle İlgili Olması  114
B. Kısmi Ödeme  115
§ 10. BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN PARAYA ÇEVRİLMESİ  117
I. BANKANIN ÖDEME YAPMASI  117
II. BANKANIN ÖDEME YAPMAKTAN KAÇINABİLECEĞİ HALLER  118
A. Genel Olarak  118
B. Bankanın İleri Süremeyeceği Def’iler  119
1. Temel İlişkiden Doğan Def’iler  119
2. Karşılık İlişkisinden Doğan Def’iler  120
C. Bankanın İleri Sürebileceği Def’iler  121
1. Mektup Metninden Anlaşılan Def’iler  121
2. Kişisel Def’iler  123
3. Takas Def’i  125
4. Zamanaşımı Def’i  126
5. Riskin Gerçekleşmemesi ya da Gerçekleşmesinin Mümkün Olmaması Halinde İleri Sürülecek Def’i  127
6. Muhatabın Hakkını Kötüye Kullanması Halinde İleri Sürülecek Def’i  129
a. Hakkın kötüye kullanılması  129
b. Likit delil kavramı  131
c. Hakkın kötüye kullanımını oluşturan ödeme talebi halleri  133
III. LEHTARIN ÖDEME TALEBİNİ ETKİSİZ KILMASI  136
A. İhtiyati Tedbir Kararı  136
1. Genel Olarak  136
2. Banka Garantisinde İhtiyati Tedbir Kararının Şartları  139
3. Mahkemenin İhtiyati Tedbir Kararı Vermesi  141
4. İhtiyati Tedbir Kararının Kalkması ve Sorumluluk  143
B. Dava Açma  144
IV. KONKORDATONUN BANKA TEMİNAT MEKTUBUNA ETKİSİ  145
§ 11. TARAFLAR ARASINDAKİ RÜCU İLİŞKİSİ  148
I. BANKANIN LEHTARA RÜCU ETMESİ  148
A. Genel Olarak  148
B. Kontrgaranti Sözleşmesi Kapsamında Rücu  150
C. Kontrgaranti Sözleşmesi Bulunmayan Hallerde Rücu  151
1. Genel Olarak  151
2. Vekâletsiz İş Görmeye Dayanan Rücu İmkânı  152
3. Sebepsiz Zenginleşmeye Dayanan Rücu İmkânı  153
4. TBK m.61’e Dayanan Rücu İmkânı  154
II. BANKANIN MUHATABA RÜCU ETMESİ  155
III. LEHTARIN MUHATABA RÜCU ETMESİ  156
§12. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ, ZAMANAŞIMI VE BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ  158
I. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ  158
II. ZAMANAŞIMI  159
A. Genel Olarak  159
B. Vadeli Teminat Mektuplarında Zamanaşımı  160
C. Vadesiz Teminat Mektuplarında Zamanaşımı  160
III. BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ  161
Sonuç  163
EKLER
EK 1: AVANS TEMİNAT MEKTUBU  173
EK 2: GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU  174
EK 3: KESİN TEMİNAT MEKTUBU  175
Kaynakça  177
 


Mutlu Dinç ...
Ekim 2020
294.00 TL
İndirimli: 204.90 TL (%30)
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Ekim 2020
219.00 TL
İndirimli: 153.90 TL (%29)
Sepete Ekle
Arif Burhanettin Kocaman
Ekim 2020
45.00 TL
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Ekim 2020
234.00 TL
İndirimli: 163.90 TL (%29)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  14
Giriş  15
Birinci Bölüm
BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN TARİHİ GELİŞİMİ,
TANIMI VE UNSURLARI, TÜRLERİ, HUKUKİ NİTELİĞİ,
BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI
§ 1. BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN TARİHİ GELİŞİMİ  19
§ 2. BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN TANIMI VE UNSURLARI  22
I. TANIMI  22
II. UNSURLARI  26
A. Belli Bir Hareket Tarzına Yöneltme Amacı  26
B. Belirli Bir Riskin Üstlenilmesi  27
C. Bağımsız Bir Yükümlülük Altına Girme  31
D. İvazsızlık  33
§ 3. BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN TÜRLERİ  34
I. ÖDEME TALEBİNDE BULUNMA ŞEKLİNE GÖRE YAPILAN AYRIM  35
A. İlk Talepte Ödeme Kaydı İçeren Banka Teminat Mektubu  35
B. Şarta Bağlı Banka Teminat Mektubu  37
II. KONUSUNA GÖRE YAPILAN AYRIM  38
A. Geçici Teminat Mektubu  38
B. Kesin Teminat Mektubu  40
C. Avans Teminat Mektubu  42
III. SÜRESİNE GÖRE YAPILAN AYRIM  43
A. Vadeli Teminat Mektubu  44
B. Vadesiz Teminat Mektubu  44
IV. İLİŞKİYE İKİNCİ BİR BANKANIN DAHİL OLMASI DURUMUNDA YAPILAN AYRIM  45
A. Doğrudan Teminat Mektubu  45
B. Dolaylı Teminat Mektubu  46
§ 4. BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ  48
I. GENEL OLARAK  48
II. DOKTRİNDE SAVUNULAN GÖRÜŞLER  49
A. Kefalet Sözleşmesi Görüşü  49
B. Garanti Sözleşmesi Görüşü  51
C. Karma Nitelik Görüşü  53
D. Kendine Özgü (Sui Generis) Sözleşme Görüşü  55
§ 5. BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI  57
I. KEFALET SÖZLEŞMESİ  57
A. Kefalet ve Garanti Sözleşmesi Arasındaki Farklar  57
B. Kefalet ve Garanti Sözleşmesi Ayrımında Yararlanılacak Kıstaslar  60
1. Aslilik–Fer’ilik Kıstası  60
2. Özel Menfaat Kıstası  63
3. Kişiye Yönelik İlgi Kıstası  64
4. Yükümlülüğün Kapsamı  65
C. Ayrımda Yararlanılamayacak Kıstaslar  65
D. Şüphe Halinde Kefalet Karinesi  66
II. SİGORTA SÖZLEŞMESİ  68
III. AKREDİTİF  69
IV. MÜTESELSİL BORÇLULUK  72
V. BORCA KATILMA  75
VI. AVAL  78
İkinci Bölüm
BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN TARAFLARI VE
TARAFLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ,
SÖZLEŞMENİN KURULMASI,
TARAFLARIN BORÇLARI
§ 6. BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN TARAFLARI VE TARAFLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  81
I. BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN TARAFLARI VE LEHTAR  81
A. Genel Olarak  81
B. Banka Teminat Mektubunun Tarafları  81
1. Muhatap (Garanti Alan)  82
2. Banka (Garanti Veren)  83
C. Lehtar (Edimi Üstlenilen Üçüncü Kişi)  85
II. TARAFLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  86
A. Lehtar İle Muhatap Arasındaki Hukuki İlişki (Temel İlişki)  86
B. Lehtar İle Banka Arasındaki Hukuki İlişki (Karşılık İlişkisi)  87
C. Muhatap İle Banka Arasındaki Hukuki İlişki (Garanti İlişkisi)  89
§ 7. SÖZLEŞMENİN KURULMASI  90
I. GENEL OLARAK  90
II. ŞEKİL  92
III. TEMİNAT MEKTUBUNUN TEYİT EDİLMESİNİN SÖZLEŞMENİN KURULUŞU AÇISINDAN ÖNEMİ  93
IV. BANKANIN SORUMLULUĞUNUN BAŞLANGICI VE SINIRI  95
§ 8. TARAFLARIN BORÇLARI  96
I. BANKANIN BORÇLARI  97
A. Lehtarın Talimatlarına Uygun Olarak Davranma ve Muhataba Teminat Mektubu Verme  97
B. Ödeme Talebini Lehtara Bildirme  98
C. Ödeme Talebini İnceleme ve Ödeme Yapma  99
D. Ödeme Talebini Reddetme  103
II. LEHTARIN BORÇLARI  104
A. Komisyon ve Diğer Masrafları Ödeme  104
B. Teminat Verme (Rücu İlişkisi)  106
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖDEME TALEBİ, BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN
PARAYA ÇEVRİLMESİ, TARAFLAR ARASINDAKİ
RÜCU İLİŞKİSİ, SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
§ 9. ÖDEME TALEBİ  107
I. ÖDEME TALEBİNİN ŞEKLİ  107
II. İFA YERİ  109
III. İFA ZAMANI  111
A. Borcun Muaccel Hale Gelmesi  111
B. Ödeme Talebinin Yapılabileceği Süre  112
1. Vadeli Teminat Mektuplarında  112
2. Vadesiz Teminat Mektuplarında  114
IV. ÖDEMENİN KAPSAMI  114
A. Ödeme Talebinin Sözleşmede Belirlenen Risk İle İlgili Olması  114
B. Kısmi Ödeme  115
§ 10. BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN PARAYA ÇEVRİLMESİ  117
I. BANKANIN ÖDEME YAPMASI  117
II. BANKANIN ÖDEME YAPMAKTAN KAÇINABİLECEĞİ HALLER  118
A. Genel Olarak  118
B. Bankanın İleri Süremeyeceği Def’iler  119
1. Temel İlişkiden Doğan Def’iler  119
2. Karşılık İlişkisinden Doğan Def’iler  120
C. Bankanın İleri Sürebileceği Def’iler  121
1. Mektup Metninden Anlaşılan Def’iler  121
2. Kişisel Def’iler  123
3. Takas Def’i  125
4. Zamanaşımı Def’i  126
5. Riskin Gerçekleşmemesi ya da Gerçekleşmesinin Mümkün Olmaması Halinde İleri Sürülecek Def’i  127
6. Muhatabın Hakkını Kötüye Kullanması Halinde İleri Sürülecek Def’i  129
a. Hakkın kötüye kullanılması  129
b. Likit delil kavramı  131
c. Hakkın kötüye kullanımını oluşturan ödeme talebi halleri  133
III. LEHTARIN ÖDEME TALEBİNİ ETKİSİZ KILMASI  136
A. İhtiyati Tedbir Kararı  136
1. Genel Olarak  136
2. Banka Garantisinde İhtiyati Tedbir Kararının Şartları  139
3. Mahkemenin İhtiyati Tedbir Kararı Vermesi  141
4. İhtiyati Tedbir Kararının Kalkması ve Sorumluluk  143
B. Dava Açma  144
IV. KONKORDATONUN BANKA TEMİNAT MEKTUBUNA ETKİSİ  145
§ 11. TARAFLAR ARASINDAKİ RÜCU İLİŞKİSİ  148
I. BANKANIN LEHTARA RÜCU ETMESİ  148
A. Genel Olarak  148
B. Kontrgaranti Sözleşmesi Kapsamında Rücu  150
C. Kontrgaranti Sözleşmesi Bulunmayan Hallerde Rücu  151
1. Genel Olarak  151
2. Vekâletsiz İş Görmeye Dayanan Rücu İmkânı  152
3. Sebepsiz Zenginleşmeye Dayanan Rücu İmkânı  153
4. TBK m.61’e Dayanan Rücu İmkânı  154
II. BANKANIN MUHATABA RÜCU ETMESİ  155
III. LEHTARIN MUHATABA RÜCU ETMESİ  156
§12. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ, ZAMANAŞIMI VE BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ  158
I. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ  158
II. ZAMANAŞIMI  159
A. Genel Olarak  159
B. Vadeli Teminat Mektuplarında Zamanaşımı  160
C. Vadesiz Teminat Mektuplarında Zamanaşımı  160
III. BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ  161
Sonuç  163
EKLER
EK 1: AVANS TEMİNAT MEKTUBU  173
EK 2: GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU  174
EK 3: KESİN TEMİNAT MEKTUBU  175
Kaynakça  177
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020