Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Açıklamalı – İçtihatlı
Kamu İhale Kanunu ve Uygulaması
Haziran 2016 / 11. Baskı / 1552 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 278.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 10. Şubat 2015 166.50 TL 99.00 TL (%41)Sepete Ekle
 8. Ocak 2010 125.00 TL 39.50 TL (%69)Sepete Ekle
   

Kamu İhale Yasası'nın yürürlüğe girmesinden sonra mevzuatta çok sayıda önemli değişiklikler yapılmıştır. Ancak, esasa dönük önemli değişiklikler 20.11.2008 tarih ve 5812 sayılı yasa ile getirilmiştir. Değişiklikler bununla da sınırlı kalmamış 2014 yılı da dahil devam etmiştir. Nitekim, 6552 sayılı yasayla alt yüklenici ve taşeron uygulamaları ile ilgili önemli düzenlemeler getirilmiştir. Tüm bu değişiklikler ile ikincil mevzuat ve tebliğlerde buna paralel olarak yeniden düzenlenmiştir. Kitabın 11 'inci baskısında, yapılan bu son değişiklikler de işlenerek 4734 ve 4735 sayılı yasalar açıklamalı olarak yer almıştır.

Kitap hazırlanırken teorik bilgilerden çok uygulamalı örneklerle uygulayıcıların işlerini kolaylaştırmak hedeflenmiştir. Yeniden düzenlenen yönetmelik, şartname, tebliğ ve standart formlar yanında uygulamalara ışık tutması ve yön vermesi amacıyla konularına göre seçilen yeni örnek Kamu İhale Kurulu kararları ile Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Yüksek Fen Kurulu kararlarına yer verilmiştir. Diğer yandan, uygulamaya yönelik olarak yeniden düzenlenen Kamu İhale Genel Tebliğ ve diğer ilgili mevzuata da geniş bir şekilde yer verilerek uygulayıcıların ihale işlemlerinin kolaylaştırılması sağlanmıştır. Kitapta ayrıca, yapım işlerine özel bir önem verilerek ayrı bir bölüm halinde düzenleme yapılmıştır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun yürürlükte olan maddelerine de geniş bir şekilde yer verilerek, mevzuatın bütünlüğünün korunmasına özen gösterilmiştir.

İhale alanında içtihata dönüşmüş olan en yeni KİK'nun düzenleyici ve diğer kararlarına da oldukça fazla yer verilerek ilgililere örnek kararlarla yardımcı olunmaya çalışılmıştır. İhale mevzuatına ilişkin yönetmelik, tebliğ, şartname, sözleşme ve standart formlar ile diğer ilgili yasa ve yönetmelikler kitap ekinde ayrıca CD olarak uygulayıcıların yararlanmaları amacıyla sunulmuştur.

Konu Başlıkları
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Yürürlükteki Maddeleri
Tüm Uygulama Yönetmelikleri
Tip Sözleşmeler, Şartnameler ve Standart Formlar
Muayene ve Kabul Yönetmelikleri
Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar
Yapım İşleri Uygulamaları
Kamu İhale Kanunundan İstisna Edilen Kurumların İhale Esasları
Maliye Bakanlığı Taahhüt ve Sözleşme Tasarılarının Vizelerine İlişkin Genelgesi
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapım İşleri Uygulama Esasları Genelgesi ve Örnek Uygulamalar
Barkod: 9789750238116
Yayın Tarihi: Haziran 2016
Baskı Sayısı:  11
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1552
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: CD

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  5
Yazarların Özgeçmişi  7
Birinci Kitap  
AÇIKLAMALAR  
BİRİNCİ KISIM  
Genel Hükümler  
BİRİNCİ BÖLÜM  
Uygulama İlkeleri  
Madde 1: Amaç  19
Madde 2: Kapsam  20
Madde 3: İstisnalar  30
Madde 4: Tanımlar  46
Madde 5: Temel İlkeler  57
Madde 6: İhale Komisyonu  67
Madde 7: İhale İşlem Dosyası  73
İKİNCİ BÖLÜM  
İhaleye Katılım Kuralları  
Madde 8: Eşik Değerler  77
Madde 9: Yaklaşık Maliyet  80
Madde 10: İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları  95
Madde 11: İhaleye Katılamayacak Olanlar  364
Madde 12: Şartnameler  376
Madde 13: İhale İlan Süreleri ve Kuralları İle Ön İlan  388
Madde 14: Ortak Girişimler  406
Madde 15: Alt Yükleniciler  413
Madde 16: İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi  416
Madde 17: Yasak Fiil veya Davranışlar  417
İKİNCİ KISIM  
İhale Süreci  
BİRİNCİ BÖLÜM  
İhale Usulleri ve Uygulaması  
Madde 18: Uygulanacak İhale Usulleri  427
Madde 19: Açık İhale Usulü  428
Madde 20: Belli İstekliler Arasında İhale Usulü  428
Madde 21: Pazarlık Usulü  432
Madde 22: Doğrudan Temin  439
Madde 23: Tasarım Yarışmaları  452
İKİNCİ BÖLÜM  
İhalenin ve Ön Yeterliğin İlânı, İhale Dokümanının Verilmesi  
Madde 24: İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar  483
Madde 25: Ön Yeterlik İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar  491
Madde 26: İlânın Uygun Olmaması  493
Madde 27: İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği Ve İdari Şartnamede Yer Alması…  495
Madde 28: İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Verilmesi  504
Madde 29: İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması  512
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması  
Madde 30: Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması  517
Madde 31: Başvuru Belgelerinin Sunulması  527
Madde 32: Tekliflerin Geçerlilik Süresi  530
Madde 33: Geçici teminat  531
Madde 34: Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler  536
Madde 35: Teminat Mektupları  539
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  
Tekliflerin Değerlendirilmesi  
Madde 36: Tekliflerin Alınması ve Açılması  554
Madde 37: Tekliflerin Değerlendirilmesi  560
Madde 38: Aşırı Düşük Teklifler  632
Madde 39: Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali  670
Madde 40: İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması  673
Madde 41: Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi  685
Madde 42: Sözleşmeye davet  687
Madde 43: Kesin Teminat  691
Madde 44: Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu  694
Madde 45: Sözleşme Yapılmasında İdarenin Görev ve Sorumluluğu  697
Madde 46: İhalenin Sözleşmeye Bağlanması  699
Madde 47: Sonuç Bildirimi  701
BEŞİNCİ BÖLÜM  
Danışmanlık Hizmet İhaleleri ile İlgili Özel Hükümler  
Madde 48: Danışmanlık Hizmetleri  703
Madde 49: Ön Yeterlik ve İsteklilerin Belirlenmesi  708
Madde 50: İhaleye Davet  711
Madde 51: Tekliflerin Hazırlanması ve Verilmesi  715
Madde 52: Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Yapılması  718
ÜÇÜNCÜ KISIM  
Kamu İhale Kurumu, Şikâyetlerin İncelenmesi ve Anlaşmazlıkların Çözümü  
BİRİNCİ BÖLÜM  
Kamu İhale Kurumu  
Madde 53: Kamu İhale Kurumu  738
İKİNCİ BÖLÜM  
İhalelere Yönelik Başvurular ve İnceleme  
Madde 54: İhalelere Yönelik Başvurular  752
Madde 55: İdareye Şikayet Başvurusu  763
Madde 56: Kuruma İtirazen Şikayet Başvurusu  784
Madde 57: Yargısal İnceleme  813
DÖRDÜNCÜ KISIM  
Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu  
Madde 58: İhalelere Katılmaktan Yasaklama  818
Madde 59: İsteklilerin Ceza Sorumluluğu  842
Madde 60: Görevlilerin Ceza Sorumluluğu  858
Madde 61: Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı  866
BEŞİNCİ KISIM  
Çeşitli Hükümler  
Madde 62: İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar  867
Madde 63: Yerli İstekliler ile İlgili Düzenlemeler  889
Madde 64: Sürelerin Hesabı  893
Madde 65: Bildirim ve Tebligat Esasları  894
Madde 66: Değişiklik Yapılması  898
Madde 67: Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi  898
ALTINCI KISIM  
Son Hükümler  
Madde 68: Uygulanmayacak Hükümler  899
Ek Madde 1: Elektronik Kamu Alımları Platformu  899
Ek Madde 2: Çerçeve anlaşmalar  924
Ek Madde 3:  960
Ek Madde 4: Dinamik Alım Sistemi  960
Ek Madde 5: Elektronik Eksiltme  962
Ek Madde 6: Finansal kiralama  965
Ek Madde 7: Birden fazla idarenin ortak ihtiyaçları için ihale yapılması  965
Ek Madde 8: Uygun görüş alınması ve görevlilerin sorumlulukları  966
Geçici Madde 1: Standart İhale Dokümanları ve Yönetmelikler  969
Geçici Madde 2: Başlanmış Olan İhaleler  970
Geçici Madde 3: Güncelleme  970
Geçici Madde 4: İstisnalara İlişkin Esas ve Usuller  970
Geçici Madde 5: Kamu İhale Kurumunun Kurulması  973
Geçici Madde 6:  974
Geçici Madde 7:  974
Geçici Madde 8: Başlanmış Olan İhaleler  974
Geçici Madde 9: Mevcut görevlendirmeler  975
Geçici Madde 10: Kurul başkan ve üyelerinin görev süreleri  975
Geçici Madde 11: Üyeliğin Devamı  976
Geçici Madde 12: Başkanlık Müşavirliğine Atanmış Sayılma  976
Geçici Madde 13:  977
Geçici Madde 14: Başlanmış olan ihaleler  978
Geçici Madde 15:  978
Geçici Madde 16:  979
Madde 69: Yürürlük  980
Madde 70: Yürütme  980
İkinci Kitap  
KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU  
BİRİNCİ KISIM  
Genel Hükümler  
BİRİNCİ BÖLÜM  
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler  
Madde 1: Amaç  991
Madde 2: Kapsam  991
Madde 3: Tanımlar  992
Madde 4: İlkeler  995
İKİNCİ BÖLÜM  
Sözleşmelerin Düzenlenmesi  
Madde 5: Tip Sözleşmeler  996
Madde 6: Sözleşme Türleri  997
Madde 7: Sözleşmede Yer Alması Zorunlu Hususlar  1001
İKİNCİ KISIM  
Sözleşmenin Uygulanması  
BİRİNCİ BÖLÜM  
Fiyat Farkı, Sigorta, Mücbir Sebepler, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri  
Madde 8: Fiyat Farkı Verilebilmesi  1005
Madde 9: İş ve İşyerinin Sigortalanması  1045
Madde 10: Mücbir Sebepler  1046
Madde 11: Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri  1057
İKİNCİ BÖLÜM  
Kesin Teminata İlişkin Hükümler  
Madde 12: Ek Kesin Teminat  1077
Madde 13: Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatların Geri Verilmesi  1077
Madde 14: İade Edilemeyen Teminatlar  1081
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
Sözleşmede Değişiklik, Sözleşmenin Devri ve Feshi  
Madde 15: Sözleşmede Değişiklik Yapılması  1082
Madde 16: Sözleşmenin Devri  1082
Madde 17: Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti  1087
Madde 18: Yüklenicinin Ortak Girişim Olması Halinde Ölüm, İflas, Ağır Hastalık,…  1089
Madde 19: Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi  1091
Madde 20: İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi  1091
Madde 21: Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih  1093
Madde 22: Sözleşmenin Feshine İlişkin Düzenlemeler  1094
Madde 23: Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi  1102
Madde 24: Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi  1102
ÜÇÜNCÜ KISIM  
Yasaklar ve Sorumluluklar  
Madde 25: Yasak Fiil ve Davranışlar  1114
Madde 26: İhalelere Katılmaktan Yasaklama  1115
Madde 27: Yüklenicilerin Ceza Sorumluluğu  1131
Madde 28: Görevlilerin Ceza Sorumluluğu  1133
Madde 29: Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı  1134
Madde 30: Yapım İşlerinde Yüklenicilerin ve Alt Yüklenicilerin Sorumluluğu  1134
Madde 31: Yapı Denetim Görevlilerinin Sorumluluğu  1139
Madde 32: Danışmanlık Hizmeti Sunucularının Sorumluluğu  1141
Madde 33: Tedarikçilerin Sorumluluğu  1142
Madde 34: Hizmet Sunucularının Sorumluluğu  1143
DÖRDÜNCÜ KISIM  
Çeşitli Hükümler  
Madde 35: Teminat  1150
Madde 36: Hüküm Bulunmayan Haller  1150
Madde 37: Tebligat  1150
Madde 38: Değişiklik Yapılması  1150
BEŞİNCİ KISIM  
Son Hükümler  
Madde 39: Uygulanmayacak Hükümler  1151
Geçici Madde 1: Tip Sözleşmelerin Hazırlanması  1151
Geçici Madde 2: Yapım İşlerinde Fiyat Farkı  1152
Madde 40: Yürürlük  1152
Madde 41: Yürütme  1152
DEVLET İHALE KANUNU  1155
Üçüncü Kitap  
YAPIM İŞLERİ UYGULAMALARI  
İHALE ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER  1261
İLGİLİ MEVZUAT  
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ  1465
YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ  1519
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  5
Yazarların Özgeçmişi  7
Birinci Kitap  
AÇIKLAMALAR  
BİRİNCİ KISIM  
Genel Hükümler  
BİRİNCİ BÖLÜM  
Uygulama İlkeleri  
Madde 1: Amaç  19
Madde 2: Kapsam  20
Madde 3: İstisnalar  30
Madde 4: Tanımlar  46
Madde 5: Temel İlkeler  57
Madde 6: İhale Komisyonu  67
Madde 7: İhale İşlem Dosyası  73
İKİNCİ BÖLÜM  
İhaleye Katılım Kuralları  
Madde 8: Eşik Değerler  77
Madde 9: Yaklaşık Maliyet  80
Madde 10: İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları  95
Madde 11: İhaleye Katılamayacak Olanlar  364
Madde 12: Şartnameler  376
Madde 13: İhale İlan Süreleri ve Kuralları İle Ön İlan  388
Madde 14: Ortak Girişimler  406
Madde 15: Alt Yükleniciler  413
Madde 16: İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi  416
Madde 17: Yasak Fiil veya Davranışlar  417
İKİNCİ KISIM  
İhale Süreci  
BİRİNCİ BÖLÜM  
İhale Usulleri ve Uygulaması  
Madde 18: Uygulanacak İhale Usulleri  427
Madde 19: Açık İhale Usulü  428
Madde 20: Belli İstekliler Arasında İhale Usulü  428
Madde 21: Pazarlık Usulü  432
Madde 22: Doğrudan Temin  439
Madde 23: Tasarım Yarışmaları  452
İKİNCİ BÖLÜM  
İhalenin ve Ön Yeterliğin İlânı, İhale Dokümanının Verilmesi  
Madde 24: İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar  483
Madde 25: Ön Yeterlik İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar  491
Madde 26: İlânın Uygun Olmaması  493
Madde 27: İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği Ve İdari Şartnamede Yer Alması…  495
Madde 28: İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Verilmesi  504
Madde 29: İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması  512
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması  
Madde 30: Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması  517
Madde 31: Başvuru Belgelerinin Sunulması  527
Madde 32: Tekliflerin Geçerlilik Süresi  530
Madde 33: Geçici teminat  531
Madde 34: Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler  536
Madde 35: Teminat Mektupları  539
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  
Tekliflerin Değerlendirilmesi  
Madde 36: Tekliflerin Alınması ve Açılması  554
Madde 37: Tekliflerin Değerlendirilmesi  560
Madde 38: Aşırı Düşük Teklifler  632
Madde 39: Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali  670
Madde 40: İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması  673
Madde 41: Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi  685
Madde 42: Sözleşmeye davet  687
Madde 43: Kesin Teminat  691
Madde 44: Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu  694
Madde 45: Sözleşme Yapılmasında İdarenin Görev ve Sorumluluğu  697
Madde 46: İhalenin Sözleşmeye Bağlanması  699
Madde 47: Sonuç Bildirimi  701
BEŞİNCİ BÖLÜM  
Danışmanlık Hizmet İhaleleri ile İlgili Özel Hükümler  
Madde 48: Danışmanlık Hizmetleri  703
Madde 49: Ön Yeterlik ve İsteklilerin Belirlenmesi  708
Madde 50: İhaleye Davet  711
Madde 51: Tekliflerin Hazırlanması ve Verilmesi  715
Madde 52: Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Yapılması  718
ÜÇÜNCÜ KISIM  
Kamu İhale Kurumu, Şikâyetlerin İncelenmesi ve Anlaşmazlıkların Çözümü  
BİRİNCİ BÖLÜM  
Kamu İhale Kurumu  
Madde 53: Kamu İhale Kurumu  738
İKİNCİ BÖLÜM  
İhalelere Yönelik Başvurular ve İnceleme  
Madde 54: İhalelere Yönelik Başvurular  752
Madde 55: İdareye Şikayet Başvurusu  763
Madde 56: Kuruma İtirazen Şikayet Başvurusu  784
Madde 57: Yargısal İnceleme  813
DÖRDÜNCÜ KISIM  
Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu  
Madde 58: İhalelere Katılmaktan Yasaklama  818
Madde 59: İsteklilerin Ceza Sorumluluğu  842
Madde 60: Görevlilerin Ceza Sorumluluğu  858
Madde 61: Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı  866
BEŞİNCİ KISIM  
Çeşitli Hükümler  
Madde 62: İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar  867
Madde 63: Yerli İstekliler ile İlgili Düzenlemeler  889
Madde 64: Sürelerin Hesabı  893
Madde 65: Bildirim ve Tebligat Esasları  894
Madde 66: Değişiklik Yapılması  898
Madde 67: Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi  898
ALTINCI KISIM  
Son Hükümler  
Madde 68: Uygulanmayacak Hükümler  899
Ek Madde 1: Elektronik Kamu Alımları Platformu  899
Ek Madde 2: Çerçeve anlaşmalar  924
Ek Madde 3:  960
Ek Madde 4: Dinamik Alım Sistemi  960
Ek Madde 5: Elektronik Eksiltme  962
Ek Madde 6: Finansal kiralama  965
Ek Madde 7: Birden fazla idarenin ortak ihtiyaçları için ihale yapılması  965
Ek Madde 8: Uygun görüş alınması ve görevlilerin sorumlulukları  966
Geçici Madde 1: Standart İhale Dokümanları ve Yönetmelikler  969
Geçici Madde 2: Başlanmış Olan İhaleler  970
Geçici Madde 3: Güncelleme  970
Geçici Madde 4: İstisnalara İlişkin Esas ve Usuller  970
Geçici Madde 5: Kamu İhale Kurumunun Kurulması  973
Geçici Madde 6:  974
Geçici Madde 7:  974
Geçici Madde 8: Başlanmış Olan İhaleler  974
Geçici Madde 9: Mevcut görevlendirmeler  975
Geçici Madde 10: Kurul başkan ve üyelerinin görev süreleri  975
Geçici Madde 11: Üyeliğin Devamı  976
Geçici Madde 12: Başkanlık Müşavirliğine Atanmış Sayılma  976
Geçici Madde 13:  977
Geçici Madde 14: Başlanmış olan ihaleler  978
Geçici Madde 15:  978
Geçici Madde 16:  979
Madde 69: Yürürlük  980
Madde 70: Yürütme  980
İkinci Kitap  
KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU  
BİRİNCİ KISIM  
Genel Hükümler  
BİRİNCİ BÖLÜM  
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler  
Madde 1: Amaç  991
Madde 2: Kapsam  991
Madde 3: Tanımlar  992
Madde 4: İlkeler  995
İKİNCİ BÖLÜM  
Sözleşmelerin Düzenlenmesi  
Madde 5: Tip Sözleşmeler  996
Madde 6: Sözleşme Türleri  997
Madde 7: Sözleşmede Yer Alması Zorunlu Hususlar  1001
İKİNCİ KISIM  
Sözleşmenin Uygulanması  
BİRİNCİ BÖLÜM  
Fiyat Farkı, Sigorta, Mücbir Sebepler, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri  
Madde 8: Fiyat Farkı Verilebilmesi  1005
Madde 9: İş ve İşyerinin Sigortalanması  1045
Madde 10: Mücbir Sebepler  1046
Madde 11: Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri  1057
İKİNCİ BÖLÜM  
Kesin Teminata İlişkin Hükümler  
Madde 12: Ek Kesin Teminat  1077
Madde 13: Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatların Geri Verilmesi  1077
Madde 14: İade Edilemeyen Teminatlar  1081
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
Sözleşmede Değişiklik, Sözleşmenin Devri ve Feshi  
Madde 15: Sözleşmede Değişiklik Yapılması  1082
Madde 16: Sözleşmenin Devri  1082
Madde 17: Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti  1087
Madde 18: Yüklenicinin Ortak Girişim Olması Halinde Ölüm, İflas, Ağır Hastalık,…  1089
Madde 19: Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi  1091
Madde 20: İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi  1091
Madde 21: Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih  1093
Madde 22: Sözleşmenin Feshine İlişkin Düzenlemeler  1094
Madde 23: Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi  1102
Madde 24: Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi  1102
ÜÇÜNCÜ KISIM  
Yasaklar ve Sorumluluklar  
Madde 25: Yasak Fiil ve Davranışlar  1114
Madde 26: İhalelere Katılmaktan Yasaklama  1115
Madde 27: Yüklenicilerin Ceza Sorumluluğu  1131
Madde 28: Görevlilerin Ceza Sorumluluğu  1133
Madde 29: Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı  1134
Madde 30: Yapım İşlerinde Yüklenicilerin ve Alt Yüklenicilerin Sorumluluğu  1134
Madde 31: Yapı Denetim Görevlilerinin Sorumluluğu  1139
Madde 32: Danışmanlık Hizmeti Sunucularının Sorumluluğu  1141
Madde 33: Tedarikçilerin Sorumluluğu  1142
Madde 34: Hizmet Sunucularının Sorumluluğu  1143
DÖRDÜNCÜ KISIM  
Çeşitli Hükümler  
Madde 35: Teminat  1150
Madde 36: Hüküm Bulunmayan Haller  1150
Madde 37: Tebligat  1150
Madde 38: Değişiklik Yapılması  1150
BEŞİNCİ KISIM  
Son Hükümler  
Madde 39: Uygulanmayacak Hükümler  1151
Geçici Madde 1: Tip Sözleşmelerin Hazırlanması  1151
Geçici Madde 2: Yapım İşlerinde Fiyat Farkı  1152
Madde 40: Yürürlük  1152
Madde 41: Yürütme  1152
DEVLET İHALE KANUNU  1155
Üçüncü Kitap  
YAPIM İŞLERİ UYGULAMALARI  
İHALE ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER  1261
İLGİLİ MEVZUAT  
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ  1465
YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ  1519
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019