Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Türk Ticaret Kanunu'na Göre
Haksız Rekabet ve Yaptırımları
Mayıs 2019 / 2. Baskı / 206 Syf.
Fiyatı: 56.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Toplumların ekonomik, endüstriyel ve teknolojik bakımlardan gelişimi ile ticari düzenlerinin düzgün işlemesi arasında sıkı bir ilişki vardır. Düzgün işleyen bir ticari düzenin toplumsal yaşamın gelişmesine olumlu katkılar yapacağı bilinen bir gerçektir. Diğer yönden, serbest piyasa ve açık pazar ekonomisinde ticari ve ekonomik yaşamın gelişimini sağlayan en temel faktör serbest rekabet ilkesidir. Bu ilkenin dürüstlük ve ahlak kurallarına uygun şekilde ve hukukun belirlediği sınırlar içinde tatbiki haksız rekabet hukukunun esasını oluşturur. Dürüstlük, hukuk ve ahlak kurallarının ihlal edildiği veya yok sayıldığı bir serbest rekabet ortamı, haksız rekabetin oluşmasına neden olur, bu durum ise gerek bireysel gerek toplumsal olarak ticari yaşama ciddi zararlar verir. Öte yandan ahlaki ve hukuki sınırlara uyulması ve dürüstlük kuralı çerçevesinde yapılması koşuluyla serbest rekabet ticari düzenin sistemli, verimli ve istikrarlı bir şekilde işlemesini sağlayarak toplumun refah düzeyini arttırır, ülkenin ekonomik kalkınmasını sağlar, küresel ekonomik sistemle bütünleşmesini kolaylaştırır.

Bu bağlamda Türk Hukuk Sistemi 6102 sayılı TTK'nın 54-63 maddeleri arasında haksız rekabetin önlenmesine ilişkin kurallar getirmiş ve ekonomik rekabet hakkının kötüye kullanımını çeşitli yaptırımlara bağlamıştır.

Eserde günümüz küresel ekonomik sisteminde önemli yeri olan haksız rekabet kavramı ve hukuku ile bunu önleyici kural ve yaptırımlar 6102 sayılı TTK'da yer alan hükümler doğrultusunda incelenmiş ve ayrıca 6762 sayılı TTK ile benzerlik ve farklıkları her iki kanunun haksız rekabet ile ilgili hükümlerinin karşılaştırılması suretiyle ortaya konulmuştur.

Konu Başlıkları
Haksız Rekabetin Tanımı ve Unsurları
Haksız Rekabet Halleri
Haksız Rekabetin Sonuçları
Barkod: 9789750254864
Yayın Tarihi: Mayıs 2019
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 206
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Özet  7
Kısaltmalar  13
GİRİŞ  17
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK HAKSIZ REKABET
1. HAKSIZ REKABET KAVRAMI  21
1.1. Rekabetin Tanımı  21
1.2. Haksız Rekabetin Tanımı  22
1.3. Haksız Rekabetin Tarihi Gelişimi  23
1.4. Rekabet Düzenlemelerinin Anayasal Temelleri  25
2. TÜRK HUKUKUNDA HAKSIZ REKABETİN DÜZENLENİŞİ  26
2.1. Genel Olarak  26
2.2. Tanımı  28
2.3. Amacı  31
2.4. Hukuki Niteliği  32
2.5. Unsurları  34
2.5.1. Rekabetin Varlığı  34
2.5.2. Rekabetin Rakipler veya Tedarik Edenlerle Müşteriler Arasında Olması  35
2.5.3. Rekabetin Aldatıcı veya Dürüstlük Kurallarına Aykırı Eylem ve Ticari Uygulamalar ile Haksız ve Hukuka Aykırı Kullanılması  37
2.5.4. Zarar veya Zarar Tehlikesi  39
2.5.5. İlliyet Bağı  40
3. HAKSIZ REKABETİN BENZER KAVRAM VE KURUMLARLA İLİŞKİSİ  41
3.1. Rekabet Yasağından Farkı  41
3.2. Rekabet Hukukundan Farkı  42
3.3. Fikri Mülkiyet Hukukundan Farkı  43
4. HAKSIZ REKABETE HÂKİM OLAN İLKELER  45
4.1. Tarafların Rakip Olma Zorunluluğunun Bulunmaması  45
4.2. Failin Yarar Sağlamasının Gerekli Olmaması  46
4.3. Failin Kusurunun Aranmaması  46
4.4. Zarar Görme Şartının Bulunmaması  47
5. ESKİ VE YENİ BORÇLAR KANUNUNDAKİ HAKSIZ REKABETE İLİŞKİN DÜZENLEMELER VE DEĞERLENDİRİLMESİ  47
6. ESKİ VE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDAKİ HAKSIZ REKABETE İLİŞKİN DÜZENLEMELER VE DEĞERLENDİRMESİ  50
İkinci Bölüm
TÜRK TİCARET KANUNUNDA DÜZENLENEN
HAKSIZ REKABET HALLERİ
1. TTK’DAKİ HAKSIZ REKABETE İLİŞKİN GENEL HÜKÜM İLE ÖZEL HÜKMÜN UYGULANMA SIRASI  55
2. TTK’DA ÖRNEK KABİLİNDEN SAYILAN HAKSIZ REKABET HALLERİ  56
2.1. ETTK ile 6102 Sayılı TTK’da Yer Alan Haksız Rekabet Halleri  56
2.1.1. Kötüleme  56
2.1.2. Yanlış ve Yanıltıcı Bilgi Vermek  62
2.1.3. Hakkı Olmayan Unvanları, Meslek, Derece ve Sembolleri Kullanmak  69
2.1.4. Karıştırılmaya Yol Açmak (İltibas)  70
2.1.5. Üçüncü Kişilerin Yardımcılarını Görevlerini İhlale Sevk Etme  78
2.1.6. Üretim ve İş Sırlarını İfşa Etmeye veya Ele Geçirmeye Yöneltmek  82
2.1.7. Ticaret Sırlarından Haksız Yere Faydalanmak veya Bunları Yaymak  85
2.1.8. İş Hayatı Koşullarına Riayet Etmemek  89
2.2. ETTK’da Yer Alan 6102 Sayılı TTK’da Yer Almayan Haksız Rekabet Halleri  95
2.2.1. Gerçeğe Aykırı Bilgi Vermek  95
2.2.2. Gerçeğe Aykırı İyi Hal Şahadetnameleri Vermek  95
2.3. ETTK’da Yer Almayan 6102 Sayılı TTK ile Getirilen Haksız Rekabet Halleri  96
2.3.1. Karşılaştırmalı Reklam  96
2.3.2. Göstermelik ile/Yem ile Aldatma  105
2.3.3. Müşteriyi Ek Edimlerle Sunumun Gerçek Değeri Hakkında Yanıltmak  111
2.3.4. Müşterinin Karar Verme Özgürlüğünü Sınırlama–Saldırgan Satış  113
2.3.5. Gizleme  117
2.3.6. Tüketicinin Korunması ile İlgili Haksız Rekabet Halleri  119
2.3.7. Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltmek  123
2.3.7.1. Müşterileri Başkalarıyla Yaptıkları Sözleşmeleri İhlale Yöneltme  124
2.3.7.2. Üçüncü Kişilerin Çalışanlarını İğfal ile Çıkar Sağlama  126
2.3.7.3. Çalışanların Sırlarını Açıklamaya veya Ele Geçirmeye Yöneltme  126
2.3.7.4. Alıcı veya Kredi Alan Kişiyi Sözleşmeden Caymaya veya Feshetmeye Yöneltme  127
2.3.8. Başkalarının İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma  128
2.3.8.1. Kendisine Emanet Edilmiş İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma  129
2.3.8.2. Kendisine Yetkisiz Olarak Tevdi Edilmiş veya Sağlanmış Bir İş Ürününden Yararlanma  130
2.3.8.3. Başkasına Ait Pazarlanmaya Hazır Çalışma Ürünlerini Teknik Çoğaltma Yöntemleriyle Devralıp Yararlanmak  132
2.3.9. Dürüstlük Kurallarına Aykırı Genel İşlem Şartları Kullanma  133
2.3.9.1. Yasal Düzenlemeden Önemli Ölçüde Ayrılan Genel İşlem Şartları Kullanma  138
2.3.9.2. Sözleşmenin Niteliğine Önemli Ölçüde Aykırı Genel İşlem Şartları Kullanmak  140
Üçüncü Bölüm
HAKSIZ REKABETİN SONUÇLARI
1. HUKUKİ SORUMLULUK  143
1.1. Dava Hakkı ve Husumet  143
1.1.1. Davacılar  144
1.1.2. Davalılar  147
1.2. Açılabilecek Hukuk Davaları  153
1.2.1. Tespit Davası  153
1.2.2. Men Davası  156
1.2.3. Eski Hale İade Davası  159
1.2.4. Tazminat Davası  162
1.2.4.1. Maddi Tazminat Davası  162
1.2.4.2. Manevi Tazminat  166
1.2.5. İhtiyati Tedbir  169
1.2.6. Haksız Rekabet Davalarında Zorunlu Arabuluculuk  174
1.2.7. Kararın İlanı  176
1.3. Yargılama Usulü  177
1.4. Haksız Rekabet Davalarında İspat  177
1.5. Yetkili Mahkeme  177
1.6. Görevli Mahkeme  179
1.7. Kararın Kapsamı  182
1.8. Zamanaşımı  183
2. CEZAİ SORUMLULUK  186
Sonuç  191
Kaynakça  197
Özgeçmiş  206
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Özet  7
Kısaltmalar  13
GİRİŞ  17
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK HAKSIZ REKABET
1. HAKSIZ REKABET KAVRAMI  21
1.1. Rekabetin Tanımı  21
1.2. Haksız Rekabetin Tanımı  22
1.3. Haksız Rekabetin Tarihi Gelişimi  23
1.4. Rekabet Düzenlemelerinin Anayasal Temelleri  25
2. TÜRK HUKUKUNDA HAKSIZ REKABETİN DÜZENLENİŞİ  26
2.1. Genel Olarak  26
2.2. Tanımı  28
2.3. Amacı  31
2.4. Hukuki Niteliği  32
2.5. Unsurları  34
2.5.1. Rekabetin Varlığı  34
2.5.2. Rekabetin Rakipler veya Tedarik Edenlerle Müşteriler Arasında Olması  35
2.5.3. Rekabetin Aldatıcı veya Dürüstlük Kurallarına Aykırı Eylem ve Ticari Uygulamalar ile Haksız ve Hukuka Aykırı Kullanılması  37
2.5.4. Zarar veya Zarar Tehlikesi  39
2.5.5. İlliyet Bağı  40
3. HAKSIZ REKABETİN BENZER KAVRAM VE KURUMLARLA İLİŞKİSİ  41
3.1. Rekabet Yasağından Farkı  41
3.2. Rekabet Hukukundan Farkı  42
3.3. Fikri Mülkiyet Hukukundan Farkı  43
4. HAKSIZ REKABETE HÂKİM OLAN İLKELER  45
4.1. Tarafların Rakip Olma Zorunluluğunun Bulunmaması  45
4.2. Failin Yarar Sağlamasının Gerekli Olmaması  46
4.3. Failin Kusurunun Aranmaması  46
4.4. Zarar Görme Şartının Bulunmaması  47
5. ESKİ VE YENİ BORÇLAR KANUNUNDAKİ HAKSIZ REKABETE İLİŞKİN DÜZENLEMELER VE DEĞERLENDİRİLMESİ  47
6. ESKİ VE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDAKİ HAKSIZ REKABETE İLİŞKİN DÜZENLEMELER VE DEĞERLENDİRMESİ  50
İkinci Bölüm
TÜRK TİCARET KANUNUNDA DÜZENLENEN
HAKSIZ REKABET HALLERİ
1. TTK’DAKİ HAKSIZ REKABETE İLİŞKİN GENEL HÜKÜM İLE ÖZEL HÜKMÜN UYGULANMA SIRASI  55
2. TTK’DA ÖRNEK KABİLİNDEN SAYILAN HAKSIZ REKABET HALLERİ  56
2.1. ETTK ile 6102 Sayılı TTK’da Yer Alan Haksız Rekabet Halleri  56
2.1.1. Kötüleme  56
2.1.2. Yanlış ve Yanıltıcı Bilgi Vermek  62
2.1.3. Hakkı Olmayan Unvanları, Meslek, Derece ve Sembolleri Kullanmak  69
2.1.4. Karıştırılmaya Yol Açmak (İltibas)  70
2.1.5. Üçüncü Kişilerin Yardımcılarını Görevlerini İhlale Sevk Etme  78
2.1.6. Üretim ve İş Sırlarını İfşa Etmeye veya Ele Geçirmeye Yöneltmek  82
2.1.7. Ticaret Sırlarından Haksız Yere Faydalanmak veya Bunları Yaymak  85
2.1.8. İş Hayatı Koşullarına Riayet Etmemek  89
2.2. ETTK’da Yer Alan 6102 Sayılı TTK’da Yer Almayan Haksız Rekabet Halleri  95
2.2.1. Gerçeğe Aykırı Bilgi Vermek  95
2.2.2. Gerçeğe Aykırı İyi Hal Şahadetnameleri Vermek  95
2.3. ETTK’da Yer Almayan 6102 Sayılı TTK ile Getirilen Haksız Rekabet Halleri  96
2.3.1. Karşılaştırmalı Reklam  96
2.3.2. Göstermelik ile/Yem ile Aldatma  105
2.3.3. Müşteriyi Ek Edimlerle Sunumun Gerçek Değeri Hakkında Yanıltmak  111
2.3.4. Müşterinin Karar Verme Özgürlüğünü Sınırlama–Saldırgan Satış  113
2.3.5. Gizleme  117
2.3.6. Tüketicinin Korunması ile İlgili Haksız Rekabet Halleri  119
2.3.7. Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltmek  123
2.3.7.1. Müşterileri Başkalarıyla Yaptıkları Sözleşmeleri İhlale Yöneltme  124
2.3.7.2. Üçüncü Kişilerin Çalışanlarını İğfal ile Çıkar Sağlama  126
2.3.7.3. Çalışanların Sırlarını Açıklamaya veya Ele Geçirmeye Yöneltme  126
2.3.7.4. Alıcı veya Kredi Alan Kişiyi Sözleşmeden Caymaya veya Feshetmeye Yöneltme  127
2.3.8. Başkalarının İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma  128
2.3.8.1. Kendisine Emanet Edilmiş İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma  129
2.3.8.2. Kendisine Yetkisiz Olarak Tevdi Edilmiş veya Sağlanmış Bir İş Ürününden Yararlanma  130
2.3.8.3. Başkasına Ait Pazarlanmaya Hazır Çalışma Ürünlerini Teknik Çoğaltma Yöntemleriyle Devralıp Yararlanmak  132
2.3.9. Dürüstlük Kurallarına Aykırı Genel İşlem Şartları Kullanma  133
2.3.9.1. Yasal Düzenlemeden Önemli Ölçüde Ayrılan Genel İşlem Şartları Kullanma  138
2.3.9.2. Sözleşmenin Niteliğine Önemli Ölçüde Aykırı Genel İşlem Şartları Kullanmak  140
Üçüncü Bölüm
HAKSIZ REKABETİN SONUÇLARI
1. HUKUKİ SORUMLULUK  143
1.1. Dava Hakkı ve Husumet  143
1.1.1. Davacılar  144
1.1.2. Davalılar  147
1.2. Açılabilecek Hukuk Davaları  153
1.2.1. Tespit Davası  153
1.2.2. Men Davası  156
1.2.3. Eski Hale İade Davası  159
1.2.4. Tazminat Davası  162
1.2.4.1. Maddi Tazminat Davası  162
1.2.4.2. Manevi Tazminat  166
1.2.5. İhtiyati Tedbir  169
1.2.6. Haksız Rekabet Davalarında Zorunlu Arabuluculuk  174
1.2.7. Kararın İlanı  176
1.3. Yargılama Usulü  177
1.4. Haksız Rekabet Davalarında İspat  177
1.5. Yetkili Mahkeme  177
1.6. Görevli Mahkeme  179
1.7. Kararın Kapsamı  182
1.8. Zamanaşımı  183
2. CEZAİ SORUMLULUK  186
Sonuç  191
Kaynakça  197
Özgeçmiş  206
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020