Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
İş Mevzuatı Açısından
İşverenin El Kitabı 2019
(Açıklamalar – Belge Örnekleri)
Ocak 2019 / 18. Baskı / 407 Syf.
Fiyatı: 64.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 16. Ocak 2017 54.00 TL 16.90 TL (%69)Sepete Ekle
 15. Nisan 2016 46.00 TL 9.90 TL (%79)Sepete Ekle
   

Hızla gelişen teknoloji ile değişen rekabet şartları yeni çalışma biçimlerini, yeni çalışma biçimleri yeni bir takım üretim ilişkilerini ve üretim ilişkilerindeki bu değişim de iş ilişkileri hakkındaki mevzuatın hızla değişmesini veya yenilerinin öngörülmesini gerektirmektedir. Gerek mevcut gerekse değişen kurallara uyum mikro bazda işyerlerinde daha sağlıklı iş ilişkilerinin kurulmasına ve sürdürülebilmesine olanak sağlamakta, maliyetleri azaltmakta, Devletin düzenleyici faaliyetlerinin ve yargı kararlarının işletmeye olası olumsuz etkilerini en aza indirmektedir. Bu husus aynı zamanda rekabet şartlarında işletmenin korunması ve büyümesi anlamında politikalar belirlenmesine ve bunların sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesine olanak sağlayan araçlardan biri olmaktadır.

Bu bağlamda Ülkemizde iş ilişkilerine olan ilgi daha ziyade meydana gelmesinden sonra bir sorunun nasıl çözülebileceğine yöneliktir. Ancak sorunun çözümü için katlanılması gereken maliyetler sorun çıkmaması yolunda katlanılması gereken maliyetlerden daha fazla olacaktır. Bu husus ise iş ilişkilerinin düzenlenmesine proaktif bir yaklaşımı zorunlu kılmaktadır. Bu ifade sorun çıkarmayacak bir sistemin kurulması ve işletilmesi anlamına gelmektedir. Böyle bir iş ilişkileri sisteminin en başta iş mevzuatına uygun olması gerektiği açıktır.

İşte bu kitap anılan proaktif yaklaşımın bir yansıması olarak işyerinde iş ilişkilerinin ilgili mevzuata göre ne şartlarda kurulacağına ve nasıl yürütüleceğine kılavuzluk etme iddiasında olan bir kitaptır.

Konu Başlıkları
İşyerinin Kurulması ile İlgili İşveren Yükümlülükleri
İş Sözleşmesinin Yapılması ve Sona Ermesi İle İlgili İşveren Yükümlülükleri
İş Sözleşmesinin Devamı Süresince Yerine Getirilmesi Gereken İşveren Yükümlülükleri
Çalışma Kuralları Özel Olarak Düzenlenenler İle İlgili İşveren Yükümlülükleri
Yükümlülüklerin Hukuki Niteliği ve Aykırı Davranmanın Sonuçları
Kanunlar – Tüzükler
Yönetmelikler – Tebliğler
Belge Örnekleri
Ayrıca Aşağıdaki Soruların Cevaplarını ve Çok Daha Fazlasını Bu Kitapta Bulabilirsiniz
İş Güvencesi Nedir, Kimler Ne Şekilde Faydalanır?
Vardiyalı Çalışmalar Nasıl Düzenlenmelidir?
Hafta Tatili ve Genel Tatil Nasıl Kullandırılır, Hangi Oranda Ücretlendirilir ve Ödenir?
Fazla Çalışma Nedir, Hangi Oranda Ücretlendirilir ve Ödenir?
Yıllık İzin Nasıl Hesaplanır, Kaç Gün Üzerinden Kullandırılır?
Özürlü, İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Çocuk ve Genç İşçi, Konut Kapıcısı ve Mevsimlik İşlerde Çalışanların Tabi Olduğu Hükümler Nedir?
Yabancılar ve Türk Soylu Yabancılar Ne Şekilde İstihdam Edilir?
İş Hukuku Yaptırımları Nelerdir, İdari Para Cezaları, Tutarları ve İtiraz Yolları Nedir?
Bir İşyeri Kurulduğunda SGK ve ÇSGB Bölge Müdürlükleri Nezdinde Hangi İşlemler Yürütülmelidir?
İşin Durdurulması veya İşyerinin Kapatılması Ne Anlama Gelir, Ne Gibi İşlemler Yürütülür?
İş Sözleşmesi Nasıl Kurulur, Kaç Çeşit İş Sözleşmesi Vardır, Deneme Süresi Nedir?
İşyerinin Devri İş Sözleşmesini Nesil Etkiler?
Bir İşçi İstihdam Edildiğinde Veya İş Sözleşmesine Son Verildiğinde Hangi İşlemler Gerçekleştirilmelidir?
Haklı Fesih, Haksız Fesih Nedir?
İhbar ve Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?
Çalıştırma Zorunluluğu Kavramı ve Çalıştırma Yasağı Kavramı Hangi Özellikteki İşçileri Kapsar?
Barkod: 9789750252112
Yayın Tarihi: Ocak 2019
Baskı Sayısı:  18
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 407
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Birinci Bölüm
İŞYERİNİN KURULMASI İLE İLGİLİ İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. İŞYERİ KAVRAMI  19
II. İŞ YASASINA GÖRE İŞYERİNİN BİLDİRİLMESİ  20
A. İşyerinin Kurulması ve Bildirilmesi ile İşyerinin Kapatılması  20
B. Alt İşverenliğin Tescili  21
C. İşin Durdurulması  23
1. Genel Olarak İşin Durdurulması  23
2. Özel Düzenlemeler Bağlamında İşin Durdurulması  28
İkinci Bölüm
İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI VE
SONA ERMESİ İLE İLGİLİ İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI  31
A. İş İlişkisi Kavramı  31
B. İş Sözleşmesinin Tarafları (İşçi, İşveren ve İşveren Vekili)  31
C. Alt İşverenlik Uygulamaları  33
1. Genel Olarak Alt İşverenlik Kavramı  33
2. Alt İşverenlik Uygulamalarında Muvazaa  34
3. Alt İşverenlikle İlgili Diğer Asıl İşveren Yükümlülükleri  37
4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İlişkin Özel Hususlar  38
a. Kadroya Alma Yasağı  38
b. Ücretlerin Ödendiğinin Kontrol Edilmesi Zorunluluğu  38
5. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Özel Hususlar  39
D. Birlikte İstihdam Kavramı  40
E. İş Sözleşmesinin Yapılması  41
1. İş Sözleşmesi Yapılması ve Türleri  41
a. İş Sözleşmesi Kavramı  41
b. İş Sözleşmesinin Yapılması  42
c. İş Sözleşmesinin Türleri  42
ca. Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri  42
cb. Kısmi Süreli ve Tam Süreli İş Sözleşmesi  44
cc. Çağrı Üzerine Çalışma  45
cd. Uzaktan Çalışma  45
ce. Takım Sözleşmesi  46
ce. Asgari ve Azami Süreli İş Sözleşmeleri  46
2. Sürekli Süreksiz İş Ayrımı  48
3. Deneme Süresi  48
4. Geçici İş İlişkisi  49
5. Yazılı Belge Verilmesi  53
6. İşyerinin Devrinin İş Sözleşmelerine Etkisi  54
7. İş Sözleşmesinin Devrinin İş Sözleşmelerine Etkisi  55
F. İşçi ile İlgili Belge ve Kayıtların Düzenlenmesi  55
1. İstisnalar  55
2. İşçi Özlük Dosyasının Düzenlenmesi  57
3. Alınması Gereken İzinler ve İstenilecek Yeterlilik Belgeleri  57
4. Sağlık Raporlarının Alınması  58
5. Ağır ve Tehlikeli İşlerde Mesleki Eğitim Alınması  58
6. Yurt Dışına İşçi Götürülmesi  60
G. İş Sözleşmesi Yapma veya Çalıştırma Zorunlulukları  63
1. İşe İade Halinde Çalıştırma Zorunluluğu  63
2. Toplu Çıkarma Sonrası Çalıştırma  64
3. Engelli Çalıştırma  64
4. İşyerinin İşçisi İken Malul Olanları Çalıştırma  64
5. Askerlik ve Yasadan Doğan Çalışma Nedeniyle İşten Ayrılanları Çalıştırma  64
6. Ücretin Gününde Ödenmemesi Halinde Çalıştırma Zorunluluğu  65
7. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli ile İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma  65
8. Emzirme Odası ve Çocuk Bakım Yurtlarında Uzman Çalıştırma  65
9. İşçi Sendikası ve Konfederasyonu Yöneticilerinin Çalıştırılmaları  65
10. Grev ve Lokavt Esnasında Çalıştırma Zorunluluğu  65
11. İlkyardımcı Çalıştırma  66
12. Özel Öğretim Kurumlarında İş Sözleşmesi ile Çalıştırma  66
13. Avukat Çalıştırma Zorunluluğu  67
II. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  69
A. Sona Erme Halleri ve Yapılacak İşlemler  69
1. İş Sözleşmesinin Kendiliğinden Sona Ermesi  69
a. Tarafların Ölümü  69
aa. İşçinin Ölümü ve Ölüme Bağlı İşveren Yükümlülükleri  69
ab. İşverenin Ölümü  73
b. Belirli Sürenin Bitimi  74
c. Kısmi Süreli Çalışan İşçinin Tam Süreli Çalışmaya Başlaması  74
2. İş Sözleşmesinin Fesih Bildirimi ile Sona Ermesi  75
a. Genel Olarak Bildirimli Fesih  75
b. Bildirimli Feshin Özel Halleri  76
ab. Değişiklik Feshi  76
ac. Şüphe Feshi  79
ad. Baskı Feshi  81
c. Bildirimsiz Fesih  84
aa. Genel Olarak  84
ab. Fesih Hakkını Doğuran Haller  85
ac. Diğer Yasalarda Yer Alan Haller  88
3. İş Sözleşmesinin Eylemli Olarak Sona Erdirilmesi  90
B. Tarafların Anlaşarak İş Sözleşmesini Sona Erdirmesi (İkale Sözleşmesi)  93
C. Arabulucuya Başvurma Zorunluluğu  98
D. Sosyal Güvenlik Kurumuna Başvuru Zorunluluğu  100
E. Verilmesi Gereken Ücret, Tazminat ve Belgeler  101
1. Ücret ve Tazminatların Ödenmesi  101
a. Ücretlerin Ödenmesi  101
b. İhbar Tazminatı Ödenmesi  101
c. Kıdem Tazminatı Ödenmesi  103
d. Kullanılmamış Yıllık İzin Ücretlerinin Ödenmesi  109
2. Gerekli Belgelerin Düzenlenmesi ve Verilmesi  109
a. Çalışma Belgesi Verilmesi  109
b. İşten Ayrılma Bildirimi Verilmesi  109
c. İş Sözleşmesinin Sona Erdiğinin Bildirilmesi  111
3. Yeni İş Arama İzni Verilmesi  111
F. Fesih Bildirimi ile İlgili Diğer Hususlar  112
1. İş Güvencesi  112
a. İş Güvencesi Şartları  112
b. İş Güvencesinde Uygulanacak Süreç  113
c. İş Güvencesinin Sonuçları  114
2. Çalışma Koşullarında Değişiklik  115
3. Yeni İşverenin Sorumluluğu  115
4. Toplu İşçi Çıkarma  115
5. Rekabet Yasağı  116
6. Zamanaşımı Süreleri  118
7. İbraname  119
8. İşçinin Geri Verme Yükümlülüğü  120
9. Ceza Koşulu Öngörme  120
10. İşçinin Haksız Olarak İşe Başlamaması veya Aniden İşi Bırakması  121
11. Eğitim Giderlerinin Geri İstenmesi  121
12. İş Sözleşmesinin Feshinde Takas–Mahsup ve Hapis Haklarının Kullanılması  123
a. Takas ve Mahsup Hakkı  124
b. Hapis Hakkı  125
13. Organik Bağ Kavramı ve İş Sözleşmesinin Feshine Etkisi  127
Üçüncü Bölüm
İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVAMI SÜRESİNCE
YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. ÇALIŞMANIN DÜZENLENMESİ  129
A. Yasada Tanımlanan Çalışma Türleri  129
1. Normal Çalışma  129
a. Genel Olarak  129
b. Denkleştirme Esası  130
2. Haftalık İş Sürelerine Bölünemeyen Çalışmalar  131
3. Günde En Çok Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Sürmesi Gereken Çalışmalar  134
4. Vardiyalı Çalışmalar  136
5. Fazla Çalışma  140
6. Fazla Sürelerle Çalışma  144
7. Telafi Çalışması  146
8. Hazırlama Tamamlama Temizleme İşleri  146
9. Gece Çalışmaları  148
10. Kısmi Süreli Çalışmalar  150
11. Gebelik ve Doğum Halinde Çalışma  153
12. Kısa Çalışma  155
B. Çalışma Süresinden Sayılan Haller  158
C. Ara Dinlenmesi  159
D. Çalışma ve Dinlenme Saatlerinin İlanı  160
II. ÜCRET ÖDENMESİ  160
A. Genel Anlamıyla ve Uygulamasıyla Ücret  160
1. Ücretin Ödenmesi  160
a. Genel Olarak  160
b. Ücretlerin Banka Aracılığıyla Ödenmesi  161
2. Ücretin Korunması  168
a. İş Yasasındaki Düzenlemeler  168
b. Diğer Yasalarda Yer Alan Düzenlemeler  173
B. Ücret Kesme Cezası  178
C. Asgari Ücret  179
D. Ücret Hesap Pusulası  180
E. Ücretle İlgili Diğer Kavramlar  180
1. Fazla Çalışma Ücreti  180
2. Fazla Sürelerle Çalışma Ücreti  182
3. Hafta Tatili Ücreti  183
4. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti  184
5. Yüzde Usulüne Göre Ücret  185
6. Yıllık İzin Ücreti  187
7. Hazırlama Tamamlama Temizleme İşleri Ücreti  188
8. Yarım Ücret  188
9. Kısa Çalışma Ödeneği  188
F. İşverenin Ödeme Aczine Düşmesi (Ücret Garanti Fonu)  190
III. İZİN VERİLMESİ  191
A. Yıllık İzin  191
1. Yıllık İzne Hak Kazanma ve İzin Süreleri  191
2. Yıllık İznin Kullanılması  193
B. Hafta Tatili  196
C. Ulusal Bayram ve Genel Tatil  196
D. Mazeret İzni  197
E. Ücretsiz İzinler  198
F. Doğum ve Emzirme İzni  200
G. Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Karşılığı İzin  202
IV. HİZMET BULUŞLARI (İŞÇİ BULUŞLARI)  203
A. Genel Olarak  203
B. Hizmet Buluşları  204
C. Serbest Buluşlar  208
D. Hizmet Buluşu Karşılığı Bedelin Belirlenmesi  209
E. Hizmet Buluşu Karşılığı Bedelin Hesaplanması, Ödeme Şekli ve Süresi  212
F. Uyuşmazlıkların Çözümü  213
G. Sair Hükümler  213
V. OLUŞTURULMASI ZORUNLU KURULLAR VE ÜNİTELER  215
A. Yıllık İzin Kurulu  215
B. Değerlendirme Kurulu  216
C. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu  216
D. Emzirme Odası ve Çocuk Bakım Yurdu Açma  220
E. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Kurma  225
F. Kantin Açılması  225
G. Disiplin Kurulu Kurulması  225
VI. İŞ HUKUKUNDA MALİ TATİL UYGULAMASI  226
VII. YENİ BORÇLAR YASASININ İŞ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  227
A. Genel Olarak  227
B. Değerlendirme  227
1. İş sözleşmesinin Tanımı ve Kurulması  227
2. İşçinin Borçları  228
3. İşverenin Borçları  230
4. Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakkı  241
5. Hizmet İlişkisinin Devri  241
6. İş Sözleşmesinin Sona Ermesi  242
Dördüncü Bölüm
ÇALIŞMA KURALLARI ÖZEL OLARAK DÜZENLENENLER
İLE İLGİLİ İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. İŞ MEVZUATINDAN KAYNAKLANANLAR  247
A. Çalışma Şartları Bakımından Özel Olarak Korunanlar  247
1. Çocuk ve Genç İşçiler  248
2. Engelli İşçiler  251
a. Genel Olarak  251
b. Yükümlülüğün Belirlenmesi  252
c. Çalıştırma Esasları, Yürütülecek İşlemler  252
d. Engelli Çalıştırma Hakkındaki Teşvikler  253
3. Kadın İşçiler  255
a. Kadınların Çalışma Şartları Bakımından Korunması  255
b. Gebe, Emziren veya Daha Büyük Yaşta Çocuğu Olan Kadınların Korunması  257
B. Konut Kapıcıları  265
C. Mevsimlik İşlerde Çalışanlar  268
D. Ağır Vasıta Sürücüleri  269
II. DİĞER YASALARDAN KAYNAKLANANLAR  273
A. Meslek Eğitimi Görenler  273
1. Aday Çırak ve Çıraklar  273
2. Meslek Eğitimi Gören Öğrenciler  274
B. Özel Öğretim Kurumlarında Çalışan Yönetici ve Öğretmenler  276
C. Özel Güvenlik Görevlileri  282
D. Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseselerinde Çalışanlar  284
Beşinci Bölüm
YÜKÜMLÜLÜKLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE
AYKIRI DAVRANMANIN SONUÇLARI
I. YÜKÜMLÜLÜKLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ  287
II. HUKUKİ YAPTIRIMLAR  288
A. Tazminat Niteliğindeki Ödemeler  288
1. Sözleşmelerden Kaynaklanan Ödemeler  288
2. Yasadan Kaynaklanan Ödemeler  288
B. Yasanın Statüyü Belirlemesi  290
C. İşin Durdurulması ve Çalışmaktan Alıkonulma  290
III. CEZAİ YAPTIRIMLAR  291
A. Ceza Türleri  291
1. İdari Para Cezaları  291
2. Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar  293
B. Cezaların Tebliği ve Cezalara İtiraz  294
C. Cezalarla İlgili Diğer Hususlar  295
1. Uygulama Mercileri  295
2. Cezaların Ödenmesi Tahsili ve Gecikme Zammı  296
3. Zamanaşımı  297
E K L E R
I. BELGE ÖRNEKLERİ  301
Ek 1 İş Sözleşmesi Örneği  301
Ek 2 Çağrı Üzerine Çalışma Bildirimi  302
Ek 3 Takım Sözleşmesi  303
Ek 4 Deneme Dönemi Değerlendirme Formu  304
Ek 5 Geçici İş İlişkisi Sözleşme Örneği  305
Ek 6 Geçici İş İlişkisi İşçi Onayı  306
Ek 7 Çalışma Şartlarının Bildirilmesi  307
Ek 8 İşçi Özlük Dosyasında Bulunabilecek Evraklar  308
Ek 9 İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu/Ağır ve Tehlikeli İşlerde Rapor  309
Ek 10 Tutanak Örneği  313
Ek 11 İfade Tutanağı Örneği  314
Ek 12 Fesih Bildirimi (Önel Verilerek)  315
Ek 13 Fesih Bildirimi (Derhal Fesih)  316
Ek 14 Fesih Bildirimi (Önelsiz ve Tazminatsız Olarak)  317
Ek 15 Örnek İhbar ve Kıdem Tazminatı Hesaplanması  318
Ek 16 Kıdem Tazminatı Tavan Tutarları  320
Ek 17 İkale Sözleşmesinde İşçinin Vereceği Dilekçe Örneği  321
Ek 18 İkale Sözleşmesi Örneği  322
Ek 19 İbraname Örneği  323
Ek 20 Çalışma Belgesi Örneği  324
Ek 21 İşten Ayrılma Bildirgesi (İAB)  325
Ek 22 İş Güvencesinde 30 İşçi Hesabında Kapsama Dahil Olanlar  326
Ek 23 İş Güvencesinde 30 İşçi Hesabında Kapsama Dahil Olmayanlar  327
Ek 24 İş Güvencesinde İşçiden Savunma Alınması  328
Ek 25 İş Güvencesinde Savunma Verilmesi  329
Ek 26 İş Güvencesinde Fesih Bildirimi (Önel Verilerek)  330
Ek 27 İş Güvencesinde Fesih Bildirimi (Önel Verilmeksizin)  331
Ek 28 İş Güvencesinde İşe Başlama Başvurusu  332
Ek 29 İş Güvencesinde İşe Başlama İsteminin Kabulü  333
Ek 30 İş Güvencesinde İşe Başlama İsteminin Reddi  334
Ek 31 İş Güvencesinde İşe Başlamanın Tespiti  335
Ek 32 Çalışma Koşullarında Değişikliğin İşçiye Bildirilmesi  336
Ek 33 Çalışma Koşullarında Değişikliğe İşçinin Onay Vermesi  337
Ek 34 Toplu İşçi Çıkarma Bildirimi (Resmi Kurumlara Yönelik Olarak)  338
Ek 35 Toplu İşçi Çıkarma Bildirimi (Sendika Temsilcisine Yönelik Olarak)  339
Ek 36 Toplu İşçi Çıkarma Bildirimi (Faaliyete Son Verme)  340
Ek 37 Toplu İşçi Çıkarma Sonrası İşe Çağırma Bildirimi  341
Ek 38 Rekabet Memnuiyeti (Yasağı) Örneği  342
Ek 39 Haftalık İş Sürelerine Bölünemeyen İşlerde Oluşturulacak Çalışma Çizelgesi  343
Ek 40 Günde Ancak Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Listesi  344
Ek 41 Günde Ancak Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşlerde Yapılacak Bildirim  349
Ek 42 Vardiyalı Çalışmalarda Yapılacak İlan  350
Ek 43 Aylık Puantaj  351
Ek 44 Günlük Puantaj  352
Ek 45 Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma İşçi Onayı  353
Ek 46 Ulusal Bayram ve Genel Tatil İşçi Onayı  354
Ek 47 Kısa Çalışma Talep Formu  355
Ek 48 Hazırlama Tamamlama ve Temizleme İşlerinde İşyerinde Yapılacak Tebliğ  356
Ek 49 Gece Postalarında Çalıştırılacak Kadın İşçilere Ait İsim Listelerinin Bildirilmesi  357
Ek 50 Çalışma ve Dinlenme Saatlerinin İlanı  358
Ek 51 İşçi Alacak Belgesi  359
Ek 52 Ücret Kesme Cezasının Kayıt Altına Alınması  360
Ek 53 Ücret Kesme Cezası Bildirimi  361
Ek 54 Asgari Ücret Tutarları  362
Ek 55 Ücret Hesap Pusulası  363
Ek 56 Yüzde Usulünün Uygulandığı İşyerlerinde Kullanılacak Puan Cetveli  364
Ek 57 Yüzde Usulünün Uygulandığı İşyerlerinde Yapılacak İlan  365
Ek 58 Yüzde Usulünün Uygulandığı İşyerlerinde Hesap Pusulası Toplamlarının İşçilere Bildirilmesi  366
Ek 59 Yüzde Usulünün Uygulandığı İşyerlerinde Değerlendirme Kurulu Seçim Sonuçlarının İlan Edilmesi  367
Ek 60 Yıllık İzin Talep Dilekçesi  368
Ek 61 Yıllık Ücretli İzin Kaydı  369
Ek 62 Toplu İzin İlanı  370
Ek 63 Yıllık İzin Kurulu Seçim Sonuçlarının İlanı  371
Ek 64 Hizmet Buluşlarında Buluştan Elde Edilen Kazanç ve Çalışana Ödenecek Bedel Hesaplama Örnekleri  372
Ek 65 Yıllık İzin Kurulu Karar Defteri  373
Ek 66 Engelli Çalıştırma Başvuru ve Talep Dilekçesi  374
Ek 67 Engellilerin Kayıtlı Olduğu Listelerin İstenmesi  375
Ek 68 Engellilerin Belirlenmesi ve İstenmesi  376
Ek 69 Engellilerin İstihdamı Konusunda Bilgi Verme  377
Ek 70 Kurum Aracılığıyla Yapılmayan Engelli İstihdamında Kuruma Kaydettirme  378
Ek 71 Engelli Çalıştırma Konusunda SGK Primi Teşvikinin Belgelenmesi Başvurusu  379
Ek 72 Korumalı İşyeri Formu  380
Ek 73 Aylık Personel Durum Çizelgesi  381
Ek 74 Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri İşler Listesi  382
Ek 75 Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılmalarında Veli/Vasisine Bilgi Verilmesi  384
Ek 76 Kapıcının Çalışma Koşulları ve Görevleri ile İlgili İlan  385
Ek 77 Konut Sakinlerine Sunulması Gereken ve Kapıcının Çalışma Koşulları ve Görevleri ile İlgili Belge  386
Ek 78 Konut Kapıcısına Konut Tesisatının Kullanma Biçimiyle İlgili Teknik Bilgi Verilmesi  387
Ek 79 4857 Sayılı İş Kanununun Uygulanması Bakımından Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşleri Listesi  388
Ek 80 Mevsimlik İşlerde İş Sözleşmesinin Askıya Alınması  394
Ek 81 Mevsimlik İşlerde İşçinin İşe Çağırılması  395
Ek 82 Özel Öğretim Kurumlarında Görev Alan Eğitim Personeline Ait İş Sözleşmesi  396
Ek 83 Özel Güvenlik Görevlisinin İşe Başladığının Bildirilmesi  399
Ek 84 Özel Güvenlik Görevlisinin İşinin Sona Erdiğinin Bildirilmesi  400
Ek 85 İş Yasasında Yer Alan İdari Para Cezaları Listesi  401
Kavramlar Dizini  403
 


Öcal Kemal Evren
1971 yılında Ankara'da doğdum. İlk ve orta öğretimimi Ankara'da çeşitli okullarda tamamladım. 1992 yılında Gazi Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde lisans ve 2000 yılında aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde aynı adı taşıyan ana bilim dalında yüksek lisans öğretimini bitirdim. 1993 yılından buyana Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde iş müfettişi olarak çalışma hayatıma devam ediyorum. Bir kız çocuğu babasıyım.
Seçkin Yayıncılık bünyesinde İşverenin El Kitabı, İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı, İş Güvencesi El Kitabı ve İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması başlıklı dört adet eserim bulunmaktadır. Yine çeşitli dergilerde iş hukuku ve çalışma hayatı ile ilgili yayımlanmış seksenin üstünde makalem ile TÜRMOB tarafından yayınlanmış üç adet sirküler raporum mevcuttur. Ayrıca bugüne kadar iki romanım ve bir şiir kitabım yayımlanmıştır.
Çelik Ahmet Çelik
Mayıs 2019
84.80 TL
Sepete Ekle
B. Buğra Palabıyık
Nisan 2019
64.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Birinci Bölüm
İŞYERİNİN KURULMASI İLE İLGİLİ İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. İŞYERİ KAVRAMI  19
II. İŞ YASASINA GÖRE İŞYERİNİN BİLDİRİLMESİ  20
A. İşyerinin Kurulması ve Bildirilmesi ile İşyerinin Kapatılması  20
B. Alt İşverenliğin Tescili  21
C. İşin Durdurulması  23
1. Genel Olarak İşin Durdurulması  23
2. Özel Düzenlemeler Bağlamında İşin Durdurulması  28
İkinci Bölüm
İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI VE
SONA ERMESİ İLE İLGİLİ İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI  31
A. İş İlişkisi Kavramı  31
B. İş Sözleşmesinin Tarafları (İşçi, İşveren ve İşveren Vekili)  31
C. Alt İşverenlik Uygulamaları  33
1. Genel Olarak Alt İşverenlik Kavramı  33
2. Alt İşverenlik Uygulamalarında Muvazaa  34
3. Alt İşverenlikle İlgili Diğer Asıl İşveren Yükümlülükleri  37
4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İlişkin Özel Hususlar  38
a. Kadroya Alma Yasağı  38
b. Ücretlerin Ödendiğinin Kontrol Edilmesi Zorunluluğu  38
5. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Özel Hususlar  39
D. Birlikte İstihdam Kavramı  40
E. İş Sözleşmesinin Yapılması  41
1. İş Sözleşmesi Yapılması ve Türleri  41
a. İş Sözleşmesi Kavramı  41
b. İş Sözleşmesinin Yapılması  42
c. İş Sözleşmesinin Türleri  42
ca. Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri  42
cb. Kısmi Süreli ve Tam Süreli İş Sözleşmesi  44
cc. Çağrı Üzerine Çalışma  45
cd. Uzaktan Çalışma  45
ce. Takım Sözleşmesi  46
ce. Asgari ve Azami Süreli İş Sözleşmeleri  46
2. Sürekli Süreksiz İş Ayrımı  48
3. Deneme Süresi  48
4. Geçici İş İlişkisi  49
5. Yazılı Belge Verilmesi  53
6. İşyerinin Devrinin İş Sözleşmelerine Etkisi  54
7. İş Sözleşmesinin Devrinin İş Sözleşmelerine Etkisi  55
F. İşçi ile İlgili Belge ve Kayıtların Düzenlenmesi  55
1. İstisnalar  55
2. İşçi Özlük Dosyasının Düzenlenmesi  57
3. Alınması Gereken İzinler ve İstenilecek Yeterlilik Belgeleri  57
4. Sağlık Raporlarının Alınması  58
5. Ağır ve Tehlikeli İşlerde Mesleki Eğitim Alınması  58
6. Yurt Dışına İşçi Götürülmesi  60
G. İş Sözleşmesi Yapma veya Çalıştırma Zorunlulukları  63
1. İşe İade Halinde Çalıştırma Zorunluluğu  63
2. Toplu Çıkarma Sonrası Çalıştırma  64
3. Engelli Çalıştırma  64
4. İşyerinin İşçisi İken Malul Olanları Çalıştırma  64
5. Askerlik ve Yasadan Doğan Çalışma Nedeniyle İşten Ayrılanları Çalıştırma  64
6. Ücretin Gününde Ödenmemesi Halinde Çalıştırma Zorunluluğu  65
7. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli ile İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma  65
8. Emzirme Odası ve Çocuk Bakım Yurtlarında Uzman Çalıştırma  65
9. İşçi Sendikası ve Konfederasyonu Yöneticilerinin Çalıştırılmaları  65
10. Grev ve Lokavt Esnasında Çalıştırma Zorunluluğu  65
11. İlkyardımcı Çalıştırma  66
12. Özel Öğretim Kurumlarında İş Sözleşmesi ile Çalıştırma  66
13. Avukat Çalıştırma Zorunluluğu  67
II. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  69
A. Sona Erme Halleri ve Yapılacak İşlemler  69
1. İş Sözleşmesinin Kendiliğinden Sona Ermesi  69
a. Tarafların Ölümü  69
aa. İşçinin Ölümü ve Ölüme Bağlı İşveren Yükümlülükleri  69
ab. İşverenin Ölümü  73
b. Belirli Sürenin Bitimi  74
c. Kısmi Süreli Çalışan İşçinin Tam Süreli Çalışmaya Başlaması  74
2. İş Sözleşmesinin Fesih Bildirimi ile Sona Ermesi  75
a. Genel Olarak Bildirimli Fesih  75
b. Bildirimli Feshin Özel Halleri  76
ab. Değişiklik Feshi  76
ac. Şüphe Feshi  79
ad. Baskı Feshi  81
c. Bildirimsiz Fesih  84
aa. Genel Olarak  84
ab. Fesih Hakkını Doğuran Haller  85
ac. Diğer Yasalarda Yer Alan Haller  88
3. İş Sözleşmesinin Eylemli Olarak Sona Erdirilmesi  90
B. Tarafların Anlaşarak İş Sözleşmesini Sona Erdirmesi (İkale Sözleşmesi)  93
C. Arabulucuya Başvurma Zorunluluğu  98
D. Sosyal Güvenlik Kurumuna Başvuru Zorunluluğu  100
E. Verilmesi Gereken Ücret, Tazminat ve Belgeler  101
1. Ücret ve Tazminatların Ödenmesi  101
a. Ücretlerin Ödenmesi  101
b. İhbar Tazminatı Ödenmesi  101
c. Kıdem Tazminatı Ödenmesi  103
d. Kullanılmamış Yıllık İzin Ücretlerinin Ödenmesi  109
2. Gerekli Belgelerin Düzenlenmesi ve Verilmesi  109
a. Çalışma Belgesi Verilmesi  109
b. İşten Ayrılma Bildirimi Verilmesi  109
c. İş Sözleşmesinin Sona Erdiğinin Bildirilmesi  111
3. Yeni İş Arama İzni Verilmesi  111
F. Fesih Bildirimi ile İlgili Diğer Hususlar  112
1. İş Güvencesi  112
a. İş Güvencesi Şartları  112
b. İş Güvencesinde Uygulanacak Süreç  113
c. İş Güvencesinin Sonuçları  114
2. Çalışma Koşullarında Değişiklik  115
3. Yeni İşverenin Sorumluluğu  115
4. Toplu İşçi Çıkarma  115
5. Rekabet Yasağı  116
6. Zamanaşımı Süreleri  118
7. İbraname  119
8. İşçinin Geri Verme Yükümlülüğü  120
9. Ceza Koşulu Öngörme  120
10. İşçinin Haksız Olarak İşe Başlamaması veya Aniden İşi Bırakması  121
11. Eğitim Giderlerinin Geri İstenmesi  121
12. İş Sözleşmesinin Feshinde Takas–Mahsup ve Hapis Haklarının Kullanılması  123
a. Takas ve Mahsup Hakkı  124
b. Hapis Hakkı  125
13. Organik Bağ Kavramı ve İş Sözleşmesinin Feshine Etkisi  127
Üçüncü Bölüm
İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVAMI SÜRESİNCE
YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. ÇALIŞMANIN DÜZENLENMESİ  129
A. Yasada Tanımlanan Çalışma Türleri  129
1. Normal Çalışma  129
a. Genel Olarak  129
b. Denkleştirme Esası  130
2. Haftalık İş Sürelerine Bölünemeyen Çalışmalar  131
3. Günde En Çok Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Sürmesi Gereken Çalışmalar  134
4. Vardiyalı Çalışmalar  136
5. Fazla Çalışma  140
6. Fazla Sürelerle Çalışma  144
7. Telafi Çalışması  146
8. Hazırlama Tamamlama Temizleme İşleri  146
9. Gece Çalışmaları  148
10. Kısmi Süreli Çalışmalar  150
11. Gebelik ve Doğum Halinde Çalışma  153
12. Kısa Çalışma  155
B. Çalışma Süresinden Sayılan Haller  158
C. Ara Dinlenmesi  159
D. Çalışma ve Dinlenme Saatlerinin İlanı  160
II. ÜCRET ÖDENMESİ  160
A. Genel Anlamıyla ve Uygulamasıyla Ücret  160
1. Ücretin Ödenmesi  160
a. Genel Olarak  160
b. Ücretlerin Banka Aracılığıyla Ödenmesi  161
2. Ücretin Korunması  168
a. İş Yasasındaki Düzenlemeler  168
b. Diğer Yasalarda Yer Alan Düzenlemeler  173
B. Ücret Kesme Cezası  178
C. Asgari Ücret  179
D. Ücret Hesap Pusulası  180
E. Ücretle İlgili Diğer Kavramlar  180
1. Fazla Çalışma Ücreti  180
2. Fazla Sürelerle Çalışma Ücreti  182
3. Hafta Tatili Ücreti  183
4. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti  184
5. Yüzde Usulüne Göre Ücret  185
6. Yıllık İzin Ücreti  187
7. Hazırlama Tamamlama Temizleme İşleri Ücreti  188
8. Yarım Ücret  188
9. Kısa Çalışma Ödeneği  188
F. İşverenin Ödeme Aczine Düşmesi (Ücret Garanti Fonu)  190
III. İZİN VERİLMESİ  191
A. Yıllık İzin  191
1. Yıllık İzne Hak Kazanma ve İzin Süreleri  191
2. Yıllık İznin Kullanılması  193
B. Hafta Tatili  196
C. Ulusal Bayram ve Genel Tatil  196
D. Mazeret İzni  197
E. Ücretsiz İzinler  198
F. Doğum ve Emzirme İzni  200
G. Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Karşılığı İzin  202
IV. HİZMET BULUŞLARI (İŞÇİ BULUŞLARI)  203
A. Genel Olarak  203
B. Hizmet Buluşları  204
C. Serbest Buluşlar  208
D. Hizmet Buluşu Karşılığı Bedelin Belirlenmesi  209
E. Hizmet Buluşu Karşılığı Bedelin Hesaplanması, Ödeme Şekli ve Süresi  212
F. Uyuşmazlıkların Çözümü  213
G. Sair Hükümler  213
V. OLUŞTURULMASI ZORUNLU KURULLAR VE ÜNİTELER  215
A. Yıllık İzin Kurulu  215
B. Değerlendirme Kurulu  216
C. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu  216
D. Emzirme Odası ve Çocuk Bakım Yurdu Açma  220
E. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Kurma  225
F. Kantin Açılması  225
G. Disiplin Kurulu Kurulması  225
VI. İŞ HUKUKUNDA MALİ TATİL UYGULAMASI  226
VII. YENİ BORÇLAR YASASININ İŞ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  227
A. Genel Olarak  227
B. Değerlendirme  227
1. İş sözleşmesinin Tanımı ve Kurulması  227
2. İşçinin Borçları  228
3. İşverenin Borçları  230
4. Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakkı  241
5. Hizmet İlişkisinin Devri  241
6. İş Sözleşmesinin Sona Ermesi  242
Dördüncü Bölüm
ÇALIŞMA KURALLARI ÖZEL OLARAK DÜZENLENENLER
İLE İLGİLİ İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. İŞ MEVZUATINDAN KAYNAKLANANLAR  247
A. Çalışma Şartları Bakımından Özel Olarak Korunanlar  247
1. Çocuk ve Genç İşçiler  248
2. Engelli İşçiler  251
a. Genel Olarak  251
b. Yükümlülüğün Belirlenmesi  252
c. Çalıştırma Esasları, Yürütülecek İşlemler  252
d. Engelli Çalıştırma Hakkındaki Teşvikler  253
3. Kadın İşçiler  255
a. Kadınların Çalışma Şartları Bakımından Korunması  255
b. Gebe, Emziren veya Daha Büyük Yaşta Çocuğu Olan Kadınların Korunması  257
B. Konut Kapıcıları  265
C. Mevsimlik İşlerde Çalışanlar  268
D. Ağır Vasıta Sürücüleri  269
II. DİĞER YASALARDAN KAYNAKLANANLAR  273
A. Meslek Eğitimi Görenler  273
1. Aday Çırak ve Çıraklar  273
2. Meslek Eğitimi Gören Öğrenciler  274
B. Özel Öğretim Kurumlarında Çalışan Yönetici ve Öğretmenler  276
C. Özel Güvenlik Görevlileri  282
D. Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseselerinde Çalışanlar  284
Beşinci Bölüm
YÜKÜMLÜLÜKLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE
AYKIRI DAVRANMANIN SONUÇLARI
I. YÜKÜMLÜLÜKLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ  287
II. HUKUKİ YAPTIRIMLAR  288
A. Tazminat Niteliğindeki Ödemeler  288
1. Sözleşmelerden Kaynaklanan Ödemeler  288
2. Yasadan Kaynaklanan Ödemeler  288
B. Yasanın Statüyü Belirlemesi  290
C. İşin Durdurulması ve Çalışmaktan Alıkonulma  290
III. CEZAİ YAPTIRIMLAR  291
A. Ceza Türleri  291
1. İdari Para Cezaları  291
2. Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar  293
B. Cezaların Tebliği ve Cezalara İtiraz  294
C. Cezalarla İlgili Diğer Hususlar  295
1. Uygulama Mercileri  295
2. Cezaların Ödenmesi Tahsili ve Gecikme Zammı  296
3. Zamanaşımı  297
E K L E R
I. BELGE ÖRNEKLERİ  301
Ek 1 İş Sözleşmesi Örneği  301
Ek 2 Çağrı Üzerine Çalışma Bildirimi  302
Ek 3 Takım Sözleşmesi  303
Ek 4 Deneme Dönemi Değerlendirme Formu  304
Ek 5 Geçici İş İlişkisi Sözleşme Örneği  305
Ek 6 Geçici İş İlişkisi İşçi Onayı  306
Ek 7 Çalışma Şartlarının Bildirilmesi  307
Ek 8 İşçi Özlük Dosyasında Bulunabilecek Evraklar  308
Ek 9 İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu/Ağır ve Tehlikeli İşlerde Rapor  309
Ek 10 Tutanak Örneği  313
Ek 11 İfade Tutanağı Örneği  314
Ek 12 Fesih Bildirimi (Önel Verilerek)  315
Ek 13 Fesih Bildirimi (Derhal Fesih)  316
Ek 14 Fesih Bildirimi (Önelsiz ve Tazminatsız Olarak)  317
Ek 15 Örnek İhbar ve Kıdem Tazminatı Hesaplanması  318
Ek 16 Kıdem Tazminatı Tavan Tutarları  320
Ek 17 İkale Sözleşmesinde İşçinin Vereceği Dilekçe Örneği  321
Ek 18 İkale Sözleşmesi Örneği  322
Ek 19 İbraname Örneği  323
Ek 20 Çalışma Belgesi Örneği  324
Ek 21 İşten Ayrılma Bildirgesi (İAB)  325
Ek 22 İş Güvencesinde 30 İşçi Hesabında Kapsama Dahil Olanlar  326
Ek 23 İş Güvencesinde 30 İşçi Hesabında Kapsama Dahil Olmayanlar  327
Ek 24 İş Güvencesinde İşçiden Savunma Alınması  328
Ek 25 İş Güvencesinde Savunma Verilmesi  329
Ek 26 İş Güvencesinde Fesih Bildirimi (Önel Verilerek)  330
Ek 27 İş Güvencesinde Fesih Bildirimi (Önel Verilmeksizin)  331
Ek 28 İş Güvencesinde İşe Başlama Başvurusu  332
Ek 29 İş Güvencesinde İşe Başlama İsteminin Kabulü  333
Ek 30 İş Güvencesinde İşe Başlama İsteminin Reddi  334
Ek 31 İş Güvencesinde İşe Başlamanın Tespiti  335
Ek 32 Çalışma Koşullarında Değişikliğin İşçiye Bildirilmesi  336
Ek 33 Çalışma Koşullarında Değişikliğe İşçinin Onay Vermesi  337
Ek 34 Toplu İşçi Çıkarma Bildirimi (Resmi Kurumlara Yönelik Olarak)  338
Ek 35 Toplu İşçi Çıkarma Bildirimi (Sendika Temsilcisine Yönelik Olarak)  339
Ek 36 Toplu İşçi Çıkarma Bildirimi (Faaliyete Son Verme)  340
Ek 37 Toplu İşçi Çıkarma Sonrası İşe Çağırma Bildirimi  341
Ek 38 Rekabet Memnuiyeti (Yasağı) Örneği  342
Ek 39 Haftalık İş Sürelerine Bölünemeyen İşlerde Oluşturulacak Çalışma Çizelgesi  343
Ek 40 Günde Ancak Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Listesi  344
Ek 41 Günde Ancak Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşlerde Yapılacak Bildirim  349
Ek 42 Vardiyalı Çalışmalarda Yapılacak İlan  350
Ek 43 Aylık Puantaj  351
Ek 44 Günlük Puantaj  352
Ek 45 Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma İşçi Onayı  353
Ek 46 Ulusal Bayram ve Genel Tatil İşçi Onayı  354
Ek 47 Kısa Çalışma Talep Formu  355
Ek 48 Hazırlama Tamamlama ve Temizleme İşlerinde İşyerinde Yapılacak Tebliğ  356
Ek 49 Gece Postalarında Çalıştırılacak Kadın İşçilere Ait İsim Listelerinin Bildirilmesi  357
Ek 50 Çalışma ve Dinlenme Saatlerinin İlanı  358
Ek 51 İşçi Alacak Belgesi  359
Ek 52 Ücret Kesme Cezasının Kayıt Altına Alınması  360
Ek 53 Ücret Kesme Cezası Bildirimi  361
Ek 54 Asgari Ücret Tutarları  362
Ek 55 Ücret Hesap Pusulası  363
Ek 56 Yüzde Usulünün Uygulandığı İşyerlerinde Kullanılacak Puan Cetveli  364
Ek 57 Yüzde Usulünün Uygulandığı İşyerlerinde Yapılacak İlan  365
Ek 58 Yüzde Usulünün Uygulandığı İşyerlerinde Hesap Pusulası Toplamlarının İşçilere Bildirilmesi  366
Ek 59 Yüzde Usulünün Uygulandığı İşyerlerinde Değerlendirme Kurulu Seçim Sonuçlarının İlan Edilmesi  367
Ek 60 Yıllık İzin Talep Dilekçesi  368
Ek 61 Yıllık Ücretli İzin Kaydı  369
Ek 62 Toplu İzin İlanı  370
Ek 63 Yıllık İzin Kurulu Seçim Sonuçlarının İlanı  371
Ek 64 Hizmet Buluşlarında Buluştan Elde Edilen Kazanç ve Çalışana Ödenecek Bedel Hesaplama Örnekleri  372
Ek 65 Yıllık İzin Kurulu Karar Defteri  373
Ek 66 Engelli Çalıştırma Başvuru ve Talep Dilekçesi  374
Ek 67 Engellilerin Kayıtlı Olduğu Listelerin İstenmesi  375
Ek 68 Engellilerin Belirlenmesi ve İstenmesi  376
Ek 69 Engellilerin İstihdamı Konusunda Bilgi Verme  377
Ek 70 Kurum Aracılığıyla Yapılmayan Engelli İstihdamında Kuruma Kaydettirme  378
Ek 71 Engelli Çalıştırma Konusunda SGK Primi Teşvikinin Belgelenmesi Başvurusu  379
Ek 72 Korumalı İşyeri Formu  380
Ek 73 Aylık Personel Durum Çizelgesi  381
Ek 74 Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri İşler Listesi  382
Ek 75 Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılmalarında Veli/Vasisine Bilgi Verilmesi  384
Ek 76 Kapıcının Çalışma Koşulları ve Görevleri ile İlgili İlan  385
Ek 77 Konut Sakinlerine Sunulması Gereken ve Kapıcının Çalışma Koşulları ve Görevleri ile İlgili Belge  386
Ek 78 Konut Kapıcısına Konut Tesisatının Kullanma Biçimiyle İlgili Teknik Bilgi Verilmesi  387
Ek 79 4857 Sayılı İş Kanununun Uygulanması Bakımından Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşleri Listesi  388
Ek 80 Mevsimlik İşlerde İş Sözleşmesinin Askıya Alınması  394
Ek 81 Mevsimlik İşlerde İşçinin İşe Çağırılması  395
Ek 82 Özel Öğretim Kurumlarında Görev Alan Eğitim Personeline Ait İş Sözleşmesi  396
Ek 83 Özel Güvenlik Görevlisinin İşe Başladığının Bildirilmesi  399
Ek 84 Özel Güvenlik Görevlisinin İşinin Sona Erdiğinin Bildirilmesi  400
Ek 85 İş Yasasında Yer Alan İdari Para Cezaları Listesi  401
Kavramlar Dizini  403
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019