Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Şematik
Ticari İşletme Hukuku
Eylül 2019 / 1. Baskı / 128 Syf.
Fiyatı: 20.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1 ila 123'ncü maddeleri arasında düzenlenen başlangıç hükümleri ile ticari işletmeye ilişkin hükümler bu kitapta incelenmiştir. Bu kitap, ticari işletme hukuku dersini, öğrenciler için kolaylaştırmak ve kalıcı öğrenmeyi sağlamak için hazırlanmıştır.

Klasik ders kitaplarından farklı olarak, tamamen öğrencinin zihninde kavramları ve konu akışını canlandırmayı amaçlayan şemalar ve tablolarla oluşturulan bu kitap, ticaret hukuku dersine çalışmayı kolaylaştırmakta hatta eğlenceli hale getirmektedir. Konuların, şemalar, tablolar ve kısa cümlelerle ele alındığı bu kitap, konuların ayrıntılarına girilmeden, en can alıcı bilgilerin akılda tutulmasını hedeflemektedir.

Bu kitap hukuk fakültesi öğrencileri için tamamlayıcı ve yardımcı kaynak niteliği taşımaktadır. Ayrıca ticari işletme hukuku konularını içeren sınavlara girenlerin, konuları bir bütün halinde zihinlerinde canlandırmak suretiyle öğrenmelerine yardımcı olacak niteliktedir.

Konu Başlıkları
Ticaret Hukukunun Düzenlenmesinde Sistemler
Ticaret Hukukunu Düzenleyen Temel Kanunlar
Ticari İşletme
Ticari İşletmenin Rehni
Ticari İş ve Tabi Olduğu Hükümler
Ticari Yargı
Tacir Kavramı ve Tacir Olmanın Hüküm ve Sonuçları
Ticaret Sicili
Ticaret Unvanı ve İşletme Adı
Marka
Haksız Rekabet
Ticari Defterler
Cari Hesap
Barkod: 9789750256899
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 128
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar Cetveli  13
I. TİCARET HUKUKUNUN DÜZENLENMESİNDE SİSTEMLER  15
II. TİCARET HUKUKUNU DÜZENLEYEN TEMEL KANUNLAR  15
III. TİCARİ İŞLETME  17
A. TİCARİ İŞLETMENİN TANIMI  17
B. TİCARİ İŞLETMENİN UNSURLARI  17
C. TİCARİ İŞLETMENİN YAPISI  18
D. TİCARİ İŞLETMENİN ORGANİZASYON NİTELİĞİ  18
E. TİCARİ İŞLETMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ  18
F. TİCARİ İŞLETMEDE MERKEZ–ŞUBE  19
G. TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ  20
IV. TİCARİ İŞLETMENİN REHNİ  23
A. UYGULANACAK HÜKÜMLER  23
B. REHNİN KONUSU  23
C. REHNİN KURULMASI  24
D. REHNİN KAPSAMI  25
E. REHNİN DİĞER SİCİLLERE BİLDİRİLMESİ  25
F. REHİN VERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  25
G. REHİN ALANIN HAKLARI  26
H. REHNİN SONA ERMESİ  26
I. REHİN İLİŞKİSİNDEN DOĞAN DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEME  27
V. TİCARİ İŞ VE TABİ OLDUĞU HÜKÜMLER  29
A. TİCARİ İŞ  29
B. TİCARİ İŞ KARİNESİ  29
C. TİCARİ İŞ SAYILMAYA BAĞLANAN SONUÇLAR  29
1. Ticari İşlerde Müteselsil Sorumluluk  30
2. Ticari İşlerde Faiz  30
3. En Yüksek Sınırı Aşan Ticari İşlemlerin Hukuki Akıbeti  31
4. Ticari İşlerde Zamanaşımı  31
D. TİCARİ HÜKÜMLER  31
VI. TİCARİ YARGI  33
A. TİCARİ DAVALAR  33
B. TİCARİ DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEME  33
C. TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK  34
VII. TACİR KAVRAMI VE TACİR OLMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI  35
A. TACİR  35
1. Tacir Sıfatı  35
a. Gerçek Kişi Tacir  35
aa. Ticari İşletmenin Mevcut Olması  36
ab. Ticari İşletmenin Faaliyette Olması  36
ac. Ticari İşletmenin Kendi Adına Faaliyette Olması  37
b. Tüzel Kişi Tacirler  38
ba. Ticaret Şirketleri  38
bb. Ticari İşletme İşleten Dernekler  39
bc. Ticari İşletme İşleten Vakıflar  39
bd. Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan İşletmeler  40
c. Özel Durumlar  41
2. Tacir Sıfatının Kaybı  42
a. Gerçek Kişi Tacirlerde  42
b. Tüzel Kişi Tacirlerde  42
c. Özel Durumlar  43
B. TACİR OLMANIN SONUÇLARI  43
1. İflasa Tabi Olma  43
2. Ticaret Siciline Kaydolma  44
3. Odalara Kaydolma  45
4. Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma  45
5. Ticari İş Karinesine Tabi Olma  45
6. Ticari Örf ve Adete Tabi Olma  46
7. Ticari Defter Tutma  46
8. Basiretli İş Adamı Gibi Davranma  46
9. Ücret ve Faiz İsteme Hakkı  48
10. Ücret ve Cezanın İndirilmesini İsteyememe  48
11. Fatura Düzenleme  49
12. Faturaya İtiraz  50
13. Teyit Mektubuna İtiraz  52
14. İhbar ve İhtarların Belli Şekillerde Yapılması  52
15. Hapis Hakkında Sağlanan Kolaylıklar  54
16. Ticari Satış ve Trampa Hakkındaki Özel Hükümlerden Faydalanma veya Bunlara Tabi Olma  55
a. Kısmi İfa Durumu  55
b. Alacaklı Temerrüdü Durumu  56
c. Ayıplı Mal Teslimi Hali  56
C. ESNAFLARA UYGULANABİLECEK TİCARİ HÜKÜMLER  57
VIII. TACİR YARDIMCILARI  59
A. BAĞIMLI TACİR YARDIMCILARI  59
1. Ticari Temsilci  59
a. Atanması  59
b. Temsil Yetkisinin Kapsamı  60
c. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılabileceği Haller  60
d. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi  60
2. Ticari Vekil  61
a. Atanması  61
b. Temsil Yetkisinin Kapsamı ve Sınırlandırılması  61
c. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi  62
3. Pazarlamacı  63
a. Atanması  63
b. Sözleşmenin Sona Ermesinin Sonuçları  64
B. BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILARI  64
1. Simsar (Tellal)  64
a. Simsarın Borçları  65
b. Simsarın Hakları  66
c. Simsarlık Sözleşmesinin Sona Ermesi  67
2. Acente  67
a. Unsurları  67
b. Acentenin Yetkileri  69
c. Acentenin Hak ve Borçları  69
ca. Acentenin Hakları  69
cb. Acentenin Borçları  70
d. Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesi  71
e. Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları  72
ea. Denkleştirme Talebi  72
eb. Tek Satıcılık ve Franchise Sözleşmelerinde Denkleştirme Talebi  72
ec. Denkleştirme Bedelinin Hesaplanması  73
f. Zamanaşımı  73
3. Komisyoncu  73
a. Borçları  74
b. Hakları  75
IX. TİCARET SİCİLİ  77
A. TİCARET SİCİLİ TEŞKİLATI  77
1. Ticaret Sicil Müdürlüğünün Kuruluşu  77
2. Teşkilat  77
B. SİCİL İŞLEMLERİ  78
1. Sicil İşlemlerinin Yapılışı  78
2. Sicil Müdürünün İnceleme Görevi  79
3. Red Kararına İtiraz  79
4. Geçici Kayıt  80
C. ALENİYET (AÇIKLIK)  80
D. TESCİL VE İLANIN ETKİSİ  81
1. İşleme İlişkin Etkisi  81
2. Üçüncü Kişiler Bakımından Etkisi  81
E. SİCİLE GÜVEN İLKESİ  81
X. TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADI  83
A. TİCARET UNVANININ OLUŞTURULMASI  84
1. Çekirdek  84
a. Gerçek Kişi Tacirler (TTK m. 41)  84
b. Adi Şirket  84
c. Kollektif Şirket (TTK m. 42/1)  84
d. Komandit Şirket (TTK m. 42/2)  85
e. Anonim, Limited ve Kooperatif Şirketler (TTK m.43)  85
f. Dernek, Vakıf ve Diğer Tüzel Kişiler (TTK m. 44/1.)  85
g. Donatma İştiraki (TTK m. 44/2.)  86
2. Ek  86
B. İŞLETME ADININ OLUŞTURULMASI  87
XI. MARKA  89
A. KAVRAM  89
B. İŞLEVİ  89
C. TÜRLERİ  90
D. TESCİLİ  90
1. Tescilin Yapılışı  92
2. Marka Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri  93
3. Markayla İlgili Hukuki İşlemler  93
4. Marka Hakkının Sona Ermesi  94
5. Marka Hakkının Korunması  94
XII. HAKSIZ REKABET  97
A. TANIM VE UNSURLAR  97
B. BAŞLICA HAKSIZ REKABET ÖRNEKLERİ (TTK M. 55)  97
C. HAKSIZ REKABETİN YAPTIRIMLARI  99
1. Cezai Yaptırımlar  99
2. Hukuki Yaptırımlar  100
a. Açılabilecek Davalar  100
b. Davacı Sıfatı  101
c. Davalı Sıfatı  101
d. Hükmün Üçüncü Kişilere Karşı İcrası  101
e. Zamanaşımı (TTK m. 60)  101
XIII. TİCARİ DEFTERLER  103
A. TİCARİ DEFTER TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLANLAR  103
B. TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER  104
C. DEFTER TUTULMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ  106
1. Tutulması Sırasındaki Usul  106
2. Saklama Yükümlülüğü  107
3. Defterlerin Zayi Olma Durumu  107
D. TİCARİ DEFTERLERİN ONAYI  108
E. TİCARİ DEFTERLERİN İNCELENMESİ  109
F. TİCARİ DEFTERLERİN DELİL OLARAK KULLANILMASI  110
1. Sahibi Lehine Delil Olarak Kullanılması  110
2. Sahibi Aleyhine Delil Olarak Kullanılması  112
XIV. CARİ HESAP  115
A. GENEL OLARAK  115
B. CARİ HESABA GEÇİRİLEBİLEN VEYA GEÇİRİLEMEYEN ALACAKLAR  116
1. Cari Hesaba Geçirilebilen Alacaklar  116
2. Cari Hesaba Geçirilemeyen Alacaklar  117
C. CARİ HESAPTA SÜRELER  118
1. Sözleşme Süresi  118
2. Hesap Devresi  118
D. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ  119
1. Alacağın Yenilenmesi  119
2. Tarafların Alacaklı ve Borçlu Sıfatı  119
3. Faiz  120
E. BAKİYENİN KABULÜ  120
F. BAKİYENİN HACZİ  121
G. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  122
H. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNDE ZAMANAŞIMI  122
Kavramlar Dizini  123
 


Mustafa İsmail Kaya ...
Eylül 2019
28.00 TL
Sepete Ekle
Şaban Kayıhan
Ağustos 2019
38.00 TL
Sepete Ekle
Ali Bozer ...
Ekim 2018
60.19 TL
Sepete Ekle
İsmail Kayar
Eylül 2018
39.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar Cetveli  13
I. TİCARET HUKUKUNUN DÜZENLENMESİNDE SİSTEMLER  15
II. TİCARET HUKUKUNU DÜZENLEYEN TEMEL KANUNLAR  15
III. TİCARİ İŞLETME  17
A. TİCARİ İŞLETMENİN TANIMI  17
B. TİCARİ İŞLETMENİN UNSURLARI  17
C. TİCARİ İŞLETMENİN YAPISI  18
D. TİCARİ İŞLETMENİN ORGANİZASYON NİTELİĞİ  18
E. TİCARİ İŞLETMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ  18
F. TİCARİ İŞLETMEDE MERKEZ–ŞUBE  19
G. TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ  20
IV. TİCARİ İŞLETMENİN REHNİ  23
A. UYGULANACAK HÜKÜMLER  23
B. REHNİN KONUSU  23
C. REHNİN KURULMASI  24
D. REHNİN KAPSAMI  25
E. REHNİN DİĞER SİCİLLERE BİLDİRİLMESİ  25
F. REHİN VERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  25
G. REHİN ALANIN HAKLARI  26
H. REHNİN SONA ERMESİ  26
I. REHİN İLİŞKİSİNDEN DOĞAN DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEME  27
V. TİCARİ İŞ VE TABİ OLDUĞU HÜKÜMLER  29
A. TİCARİ İŞ  29
B. TİCARİ İŞ KARİNESİ  29
C. TİCARİ İŞ SAYILMAYA BAĞLANAN SONUÇLAR  29
1. Ticari İşlerde Müteselsil Sorumluluk  30
2. Ticari İşlerde Faiz  30
3. En Yüksek Sınırı Aşan Ticari İşlemlerin Hukuki Akıbeti  31
4. Ticari İşlerde Zamanaşımı  31
D. TİCARİ HÜKÜMLER  31
VI. TİCARİ YARGI  33
A. TİCARİ DAVALAR  33
B. TİCARİ DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEME  33
C. TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK  34
VII. TACİR KAVRAMI VE TACİR OLMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI  35
A. TACİR  35
1. Tacir Sıfatı  35
a. Gerçek Kişi Tacir  35
aa. Ticari İşletmenin Mevcut Olması  36
ab. Ticari İşletmenin Faaliyette Olması  36
ac. Ticari İşletmenin Kendi Adına Faaliyette Olması  37
b. Tüzel Kişi Tacirler  38
ba. Ticaret Şirketleri  38
bb. Ticari İşletme İşleten Dernekler  39
bc. Ticari İşletme İşleten Vakıflar  39
bd. Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan İşletmeler  40
c. Özel Durumlar  41
2. Tacir Sıfatının Kaybı  42
a. Gerçek Kişi Tacirlerde  42
b. Tüzel Kişi Tacirlerde  42
c. Özel Durumlar  43
B. TACİR OLMANIN SONUÇLARI  43
1. İflasa Tabi Olma  43
2. Ticaret Siciline Kaydolma  44
3. Odalara Kaydolma  45
4. Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma  45
5. Ticari İş Karinesine Tabi Olma  45
6. Ticari Örf ve Adete Tabi Olma  46
7. Ticari Defter Tutma  46
8. Basiretli İş Adamı Gibi Davranma  46
9. Ücret ve Faiz İsteme Hakkı  48
10. Ücret ve Cezanın İndirilmesini İsteyememe  48
11. Fatura Düzenleme  49
12. Faturaya İtiraz  50
13. Teyit Mektubuna İtiraz  52
14. İhbar ve İhtarların Belli Şekillerde Yapılması  52
15. Hapis Hakkında Sağlanan Kolaylıklar  54
16. Ticari Satış ve Trampa Hakkındaki Özel Hükümlerden Faydalanma veya Bunlara Tabi Olma  55
a. Kısmi İfa Durumu  55
b. Alacaklı Temerrüdü Durumu  56
c. Ayıplı Mal Teslimi Hali  56
C. ESNAFLARA UYGULANABİLECEK TİCARİ HÜKÜMLER  57
VIII. TACİR YARDIMCILARI  59
A. BAĞIMLI TACİR YARDIMCILARI  59
1. Ticari Temsilci  59
a. Atanması  59
b. Temsil Yetkisinin Kapsamı  60
c. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılabileceği Haller  60
d. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi  60
2. Ticari Vekil  61
a. Atanması  61
b. Temsil Yetkisinin Kapsamı ve Sınırlandırılması  61
c. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi  62
3. Pazarlamacı  63
a. Atanması  63
b. Sözleşmenin Sona Ermesinin Sonuçları  64
B. BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILARI  64
1. Simsar (Tellal)  64
a. Simsarın Borçları  65
b. Simsarın Hakları  66
c. Simsarlık Sözleşmesinin Sona Ermesi  67
2. Acente  67
a. Unsurları  67
b. Acentenin Yetkileri  69
c. Acentenin Hak ve Borçları  69
ca. Acentenin Hakları  69
cb. Acentenin Borçları  70
d. Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesi  71
e. Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları  72
ea. Denkleştirme Talebi  72
eb. Tek Satıcılık ve Franchise Sözleşmelerinde Denkleştirme Talebi  72
ec. Denkleştirme Bedelinin Hesaplanması  73
f. Zamanaşımı  73
3. Komisyoncu  73
a. Borçları  74
b. Hakları  75
IX. TİCARET SİCİLİ  77
A. TİCARET SİCİLİ TEŞKİLATI  77
1. Ticaret Sicil Müdürlüğünün Kuruluşu  77
2. Teşkilat  77
B. SİCİL İŞLEMLERİ  78
1. Sicil İşlemlerinin Yapılışı  78
2. Sicil Müdürünün İnceleme Görevi  79
3. Red Kararına İtiraz  79
4. Geçici Kayıt  80
C. ALENİYET (AÇIKLIK)  80
D. TESCİL VE İLANIN ETKİSİ  81
1. İşleme İlişkin Etkisi  81
2. Üçüncü Kişiler Bakımından Etkisi  81
E. SİCİLE GÜVEN İLKESİ  81
X. TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADI  83
A. TİCARET UNVANININ OLUŞTURULMASI  84
1. Çekirdek  84
a. Gerçek Kişi Tacirler (TTK m. 41)  84
b. Adi Şirket  84
c. Kollektif Şirket (TTK m. 42/1)  84
d. Komandit Şirket (TTK m. 42/2)  85
e. Anonim, Limited ve Kooperatif Şirketler (TTK m.43)  85
f. Dernek, Vakıf ve Diğer Tüzel Kişiler (TTK m. 44/1.)  85
g. Donatma İştiraki (TTK m. 44/2.)  86
2. Ek  86
B. İŞLETME ADININ OLUŞTURULMASI  87
XI. MARKA  89
A. KAVRAM  89
B. İŞLEVİ  89
C. TÜRLERİ  90
D. TESCİLİ  90
1. Tescilin Yapılışı  92
2. Marka Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri  93
3. Markayla İlgili Hukuki İşlemler  93
4. Marka Hakkının Sona Ermesi  94
5. Marka Hakkının Korunması  94
XII. HAKSIZ REKABET  97
A. TANIM VE UNSURLAR  97
B. BAŞLICA HAKSIZ REKABET ÖRNEKLERİ (TTK M. 55)  97
C. HAKSIZ REKABETİN YAPTIRIMLARI  99
1. Cezai Yaptırımlar  99
2. Hukuki Yaptırımlar  100
a. Açılabilecek Davalar  100
b. Davacı Sıfatı  101
c. Davalı Sıfatı  101
d. Hükmün Üçüncü Kişilere Karşı İcrası  101
e. Zamanaşımı (TTK m. 60)  101
XIII. TİCARİ DEFTERLER  103
A. TİCARİ DEFTER TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLANLAR  103
B. TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER  104
C. DEFTER TUTULMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ  106
1. Tutulması Sırasındaki Usul  106
2. Saklama Yükümlülüğü  107
3. Defterlerin Zayi Olma Durumu  107
D. TİCARİ DEFTERLERİN ONAYI  108
E. TİCARİ DEFTERLERİN İNCELENMESİ  109
F. TİCARİ DEFTERLERİN DELİL OLARAK KULLANILMASI  110
1. Sahibi Lehine Delil Olarak Kullanılması  110
2. Sahibi Aleyhine Delil Olarak Kullanılması  112
XIV. CARİ HESAP  115
A. GENEL OLARAK  115
B. CARİ HESABA GEÇİRİLEBİLEN VEYA GEÇİRİLEMEYEN ALACAKLAR  116
1. Cari Hesaba Geçirilebilen Alacaklar  116
2. Cari Hesaba Geçirilemeyen Alacaklar  117
C. CARİ HESAPTA SÜRELER  118
1. Sözleşme Süresi  118
2. Hesap Devresi  118
D. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ  119
1. Alacağın Yenilenmesi  119
2. Tarafların Alacaklı ve Borçlu Sıfatı  119
3. Faiz  120
E. BAKİYENİN KABULÜ  120
F. BAKİYENİN HACZİ  121
G. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  122
H. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNDE ZAMANAŞIMI  122
Kavramlar Dizini  123
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020