Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Kamulaştırma Kanunu ve Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davaları
Ocak 2008 / 3. Baskı / 864 Syf.
Fiyatı: 125.00 TL
İndirimli: 49.90 TL (%61)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş 3. baskısını yapan kitapta ilk olarak Mülkiyet ve Mülkiyet Hakkı Kavramı ile kamulaştırma ile ilgili genel bilgilere yer verilmiştir.

Kitap, konular madde sırasına göre tek tek incelenmiş, her bir maddenin madde gerekçesi ve madde ile ilgili ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır. Her madde ile ilgili Danıştay ve Yargıtay kararlarına yer verilmiştir. Yargıtay ya da Danıştay kararlarından benzer içtihatlar arasında atıflar yapılarak aynı konudaki farklı içtihatların incelenmesine de olanak sağlamıştır.
Kitapta çok sayıda yargı kararına yer verilmiştir.

Barkod: 9789750206412
Yayın Tarihi: Ocak 2008
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 864
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Üçüncü Baskıya Önsöz  7
İkinci Baskıya Önsöz  9
Birinci Baskıya Önsöz  11
Kısaltmalar  25
Birinci Bölüm
4650 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK
2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU Birinci Kısım
GENEL HÜKÜMLER Birinci Bölüm
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR
Madde 1-AMAÇ VE KAPSAM  27
A. KANUN’UN KAPSAMI  27
B. KAMULAŞTIRMAYA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMA  28
1. Kamulaştırma Kavramı ve Unsurları  28
2. Kamulaştırmanın Benzer Tanımlarla Karşılaştırılması  29
a. Kamulaştırmasız El Atma - Fiili (Dolayısıyla) Kamulaştırma  29
b. İstimval  31
c. Devletleştirme  32
d. Satın Alma  32
e. Tahsis  33
C. ANAYASA’DA KAMULAŞTIRMA  34
YARGITAY KARARI  35
D. KAMULAŞTIRMANIN NİTELİĞİ  39
YARGITAY KARARLARI  39
DANIŞTAY KARARI  42
E. KAMU HİZMETİ  42
DANIŞTAY KARARLARI  44
F. KAMU YARARI (KAMULAŞTIRMA AMACI)  46
DANIŞTAY KARARLARI  48
G. KAMULAŞTIRILABİLECEK MALLAR  52
1. Mülkiyetin Tanımı  52
2. Mülkiyet Hakkının Kapsamı  53
b. Tabii Semereler  54
c. Teferruat (Eklenti)  54
3. Birlikte Mülkiyet  55
a. Paylı (Müşterek) Mülkiyet  55
b. Elbirliği (İştirak Halinde) Mülkiyet  55
4. Taşınmaz Mülkiyeti  55
5. Kamulaştırmanın Mülkiyet Hakkı ile İlişkisi  56
6. Taşınmaz Mallar ve İrtifak Hakkı Kamulaştırmanın Konusudur  57
H. KAMULAŞTIRILAMAYACAK MALLAR  58
1. Mer’alar  58
2. Yaylaklar  59
3. Kışlaklar  59
4. Kömür Havzası İçindeki Araziler  59
5. Özel Yasa ile Kamulaştırması Yasak Olan Mal  59
6. Önceden Kamulaştırılmış Mal  60
YARGITAY KARARI  60
I. KAMULAŞTIRMA YETKİSİ  62
YARGITAY KARARI  66
DANIŞTAY KARARLARI  67
J. GERÇEK VE ÖZEL HUKUK TÜZELKİŞİLERİ ADINA KAMULAŞTIRMASI.  68
1. 3096 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi,
İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun 
 71
2. 3154 Sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun 
 71
3. 3213 Sayılı Maden Kanunu  71
4. 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu  72
5, 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu  72
6. 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu  73
7. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu  73
8. 6326 Sayılı Petrol Kanunu  74
YARGITAY KARARI  74
K. BAŞKA KANUNLARDA KAMULAŞTIRMA  76
1. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu  76
2. İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler
ve 6785 Sayılı İmar Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
 80
3. 3194 Sayılı İmar Kanunu  82
4. 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler Ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu  86
YARGITAY KARARLARI  87
DANIŞTAY KARARI  88
L. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI  94
DANIŞTAY KARARLARI  94
Madde 2-TANIMLAR  99
AÇIKLAMA  100
İkinci Bölüm
KAMULAŞTIRMANIN OLUŞTURULMASI
Madde 3-KAMULAŞTIRMA ŞARTLARI  101
AÇIKLAMA  101
A. BEDELİN PEŞİN ÖDENMESİ  101
B. TAKSİTLE YAPILAN ÖDEME VE FAİZ  104
C. KÜÇÜK ÇİFTÇİYE AİT MALIN KAMULAŞTIRILMASI  106
D. İDARENİN ÖDENEK KOYMA ZORUNLULUĞU  106
YARGITAY KARARLARI  113
DANIŞTAY KARARLARI  115
Madde 4-İRTİFAK HAKKININ KURULMASI  118
AÇIKLAMA  118
1. İrtifak Hakkı  118
2. Kamulaştırmada İrtifak Hakkı  119
3. İrtifak Hakkı Kamulaştırma Bedelinin Tespiti  120
4. İrtifak Hakkı Kamulaştırma Bedeli, Mülkiyet Bedelini Geçemez  123
5. Eskiden Tesis Edilmiş İrtifak Hakkı  123
6. Enerji Nakil Hatları  123
7. Geçici İrtifak Hakkı  124
8. İrtifak Hakkı Kamulaştırmasında Taraflar  124
9. Yargıtay Uygulamalarında Değer Düşüklüğü Oranları  125
10. İrtifak Hakkı Tescil ve Terkini  125
11. Bazı Kanunlarda Öngörülen İrtifak Hakkı Tesisi  126
YARGITAY KARARLARI  128
DANIŞTAY KARARLARI  154
Madde 5-KAMU YARARI VERECEK MERCİLER  156
A. YETKİ  156
B. KAMU YARARI KARARI VERECEK MERCİİLER  157
YARGITAY KARARLARI  158
DANIŞTAY KARARLARI  159
Madde 6-ONAY MERCİİ  162
AÇIKLAMA  163
A. KAMU YARARI KARARINI ONAYLAYACAK MAKAMLAR  163
B. KARAR VE ONAMA GEREKTİRMEYEN KAMULAŞTIRMALAR  164
C. İMAR PLANLARI VE KAMULAŞTIRMA  165
YARGITAY KARARLARI  166
DANIŞTAY KARARLARI  168
Madde 7-KAMULAŞTIRMADA ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER VE İDARİ ŞERH  184
AÇIKLAMA  184
A. HAZIRLIK İŞLEMLERİ  184
B. TAPU SİCİLİNE ŞERH  187
YARGITAY KARARLARI  1 89
DANIŞTAY KARARLARI  194
Madde 8-SATIN ALMA USULÜ  197
AÇIKLAMA  198
A. SATIN ALMA USULÜNÜ ÖNCELİKLE UYGULANACAKTIR  198
B. KIYMET TAKDİR KOMİSYONU VE ÇALIŞMA USULÜ  201
C. MALİKİN DAVET EDİLMESİ  203
D. UZLAŞMA KOMİSYONU VE UZLAŞMA  208
E. SATIN ALMA USULÜNÜN ÖNCELİKLE UYGULANMASI DAVA ŞARTIDIR  211
DANIŞTAY KARARLARI  236
Madde 9-KADASTRO GÖRMEMİŞ YERLERDE TESPİT İŞLEMİ  241
AÇIKLAMA  24 1
YARGITAY KARARLARI  242
DANIŞTAY KARARI  244
İkinci Kısım
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN MAHKEMECE TESPİTİ,
İDARE ADINA TESCİL VE BEDELİN TESPİTİ ESASLARI,
DAVA HAKKI VE BİLİRKİŞİLER Birinci Bölüm
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN MAHKEMECE TESPİTİ VE
İDARE ADINA TESCİL, BEDELİN TESPİTİ ESASLARI
Madde 10-KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN MAHKEMECE TESPİTİ VE
TAŞINMAZ MALIN İDARE ADINA TESCİLİ
 
 244
AÇIKLAMA  246
A. DAVANIN NİTELİĞİ  246
YARGITAY KARARLARI  247
B. DAVADA TARAFLAR  250
YARGITAY KARARLARI  252
B. GÖREV VE YETKİ  260
YARGITAY KARARLARI  260
C. DAVANIN AÇILMASI VE DİLEKÇE İÇERİĞİ  264
YARGITAY KARARLARI  265
D. DURUŞMA GÜNÜ TESPİTİ VE MALİKE MEŞRUHATLI DAVETİYE  267
YARGITAY KARARLARI  268
E. HAKİMİN UZLAŞMA TEKLİFİ VE DAVALININ DAVAYI KABULÜ  269
YARGITAY KARARLARI  271
F. DURUŞMA İCRASI VE İLK İTİRAZLAR  271
YARGITAY KARARLARI  271
G. KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN İLANI  272
YARGITAY KARARLARI  273
H. DELİLLERİN SUNULMASI  273
YARGITAY KARARLARI  274
I. BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ VE KEŞİF İCRASI  277
YARGITAY KARARLARI  278
G. PARANIN BLOKE EDİLMESİ  282
YARGITAY KARARLARI  285
G. KARARIN VERİLMESİ  293
YARGITAY KARARLARI  294
H. TESCİL  295
YARGITAY KARARLARI  297
I. TEMYİZ VE İSTİNAF  299
1. Yürürlükteki Temyiz Usulü  299
2. İstinaf ve Kamulaştırma Davalarında Uygulanması  302
a. Bölge Adliye Mahkemeleri  302
b. İstinaf Yolu ve Kamulaştırma Davaları  303
3. Değişiklik Sonrası Temyiz Usulü  306
a. Bölge Adliye Mahkemelerinin Görevine Başlamasına Kadar Uygulanacak Temyiz
Usulü 
 306
b. Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlamasından Sonraki Temyiz Usulü  306
YARGITAY KARARLARI  309
J. YARGILAMAYA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR  311
YARGITAY KARARLARI  314
YARGITAY KARARLARI  315
Madde 11-KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ESASLARI  318
AÇIKLAMA  318
A. BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ  319
YARGITAY KARARLARI  320
B. TAŞINMAZIN TESPİT EDİLECEK NİTELİKLERİ  321
YARGITAY KARARLARI  322
C. ARAZİ DEĞERLENDİRMESİ  326
1. Arazi Vasfı  326
YARGITAY KARARLARI  327
2. Ürün Net Gelirinin Hesaplanması  331
YARGITAY KARARLARI  335
3. Münavebe Uygulanması  340
YARGITAY KARARLARI  341
4. Ürün Maliyet Giderleri  345
YARGITAY KARARLARI  346
5. Ürünlere Ait Resmi Verilerin Esas Alınması  350
YARGITAY KARARLARI  351
6. Objektif Değer Artışı  357
YARGITAY KARARLARI  359
7. Kapitalizasyon Faizi  367
YARGITAY KARARLARI  369
8. Kapama Bahçe ve Ağaçlar  379
YARGITAY KARARLARI  383
9. Kapama Bağ  397
YARGITAY KARARLARI  397
10. Sulu-Susuz Arazi  398
YARGITAY KARARLARI  400
11. Seralar ve Çiçeklikler  406
YARGITAY KARARLARI  406
D. ARSA DEĞERLENDİRMESİ  408
1. Arsa Vasfı  408
YARGITAY KARARLARI  413
2. Emsal Seçimi  433
YARGITAY KARARLARI  437
3. Emsal Değerlendirmesi  456
YARGITAY KARARLARI  460
4. Düzenleme Ortaklık Payı Düşülmesi (DOP)  471
YARGITAY KARARLARI  475
5. Arsalarda Değer Artırıcı veya Azaltıcı Nedenler  485
YARGITAY KARARLARI  487
6. Tapu Kaydındaki Şerh ve Beyanlar  489
YARGITAY KARARLARI  491
E. BİNA DEĞERLENDİRMESİ  494
1. Bina Değerinin Tespiti  494
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  504
YARGITAY KARARLARI  506
3. 2981 sayılı Kanun Uygulaması ve Muhtesat  508
YARGITAY KARARLARI  509
4. Kat Mülkiyetli Yapının Kamulaştırması  511
YARGITAY KARARLARI  512
F. İRTİFAK HAKKI DEĞERLENDİRMESİ  515
G. DEĞERLENDİRMEDE DİKKATE ALINMAYACAK HUSUSLAR  515
YARGITAY KARARLARI  515
H. BİLİRKİŞİ RAPORUNUN VERİLMESİ  520
YARGITAY KARARLARI  520
Madde 12-KISMEN KAMULAŞTIRMA  521
AÇIKLAMA  522
A. KISMİ KAMULAŞTIRMALARDA DEĞERLENDİRME  522
YARGITAY KARARLARI  524
B. ARTAN KISIMDAKİ YAPILAR  532
YARGITAY KARARLARI  533
C. YARARLANMAYA MÜSAİT OLMAMASI  536
YARGITAY KARARLARI  537
DANIŞTAY KARARLARI  539
D. BARAJ KAMULAŞTIRMALARI  541
YARGITAY KARARLARI  544
E. FİİLİ TAKSİM  548
YARGITAY KARARLARI  551
DANIŞTAY KARARI  554
F. UYUŞMAZLIKLARIN YARGI YERİ  556
YARGITAY KARARI  556
İkinci Bölüm
DAVA HAKKI VE BİLİRKİŞİLER
Madde 13-TEBLİGAT  556
Madde 13-Yürürlükten kalktı. (24.4.2001 - 4650/21.Md.)  556
Madde 14-DAVA HAKKI  556
AÇIKLAMA  556
A. DAVA HAKKI  556
YARGITAY KARARLARI  557
B. AÇILABİLECEK DAVALAR  557
1. İptal Davası  557
YARGITAY KARARLARI  559
DANIŞTAY KARARLARI  561
2. Maddi Düzeltim Davası  570
YARGITAY KARARLARI  572
DANIŞTAY KARARLARI  572
C. İDARENİN MALİKTE YANILMASI  573
YARGITAY KARARLARI  576
Madde 15-BİLİRKİŞİLER  576
AÇIKLAMA  577
A. BİLİRKİŞİ SEÇİMİ  577
B. BİLİRKİŞİ KURULUNUN OLUŞTURULMASI  582
C. BİLİRKİŞİLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI  585
D. DEĞERLENDİRMEYE ESAS ALINAN TARİH:  588
E. BİLİRKİŞİ ÜCRETİ  590
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  591
YARGITAY KARARLARI  592
Üçüncü Kısım
AYNIN ÇEKİŞMELİ BULUNMASI, TESCİL VE TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZ MALIN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN MAHKEMECE TESPİTİ VE ZİLYEDİN HAKLARI Birinci Bölüm
ELKOYMA ACELE İŞLERDE ELKOYMA VE TESCİL
Madde 16-Yürürlükten kalktı. (24.4.2001 - 4650/21.Md.)  600
İkinci Bölüm
AYNIN ÇEKİŞMELİ OLMASI VE TESCİL
Madde 17-Yürürlükten kalktı. (24.4.2001 - 4650/21.Md.)  600
Madde 18-AYNIN ÇEKİŞMELİ BULUNMASI  600
AÇIKLAMA  601
YARGITAY KARARLARI  603
DANIŞTAY KARARLARI  605
Madde 19-TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZ MALLARIN TESCİLİ VE ZİLYEDİN HAKLARI  606
AÇIKLAMA  607
YARGITAY KARARLARI  612
DANIŞTAY KARARLARI  629
Dördüncü Kısım
KAMULAŞTIRMADA BOŞALTMA, VAZGEÇME VE GERİ ALMA Birinci Bölüm
BOŞALTMA
Madde 20-TAŞINMAZ MALIN BOŞALTILMASI  629
AÇIKLAMA  630
YARGITAY KARARLARI  631
DANIŞTAY KARARLARI  635
İkinci Bölüm
KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇME VE GERİ ALMA
Madde 21-İDARENİN TEK TARAFLI VAZGEÇMESİ  637
AÇIKLAMA  637
YARGITAY KARARLARI  651
Madde 22-TARAFLARIN ANLAŞMASIYLA VAZGEÇME VE DEVİR  655
AÇIKLAMA  655
YARGITAY KARARLARI  657
Madde 23-MAL SAHİBİNİN GERİ ALMA HAKKI  663
AÇIKLAMA  663
YARGITAY KARARLARI  667
DANIŞTAY KARARLARI  683
Beşinci Kısım
HASAR, DOĞACAK HAK VE BORÇLAR,
TRAMPA YOLU İLE VE ACELE KAMULAŞTIRMA Birinci Bölüm
HASAR
Madde 24-KAMULAŞTIRMA BEDELİNDEN DÜŞÜLEBİLECEK HASAR  685
AÇIKLAMA  685
YARGITAY KARARLARI  686
DANIŞTAY KARARLARI  688
İkinci Bölüm
TEBLİĞ İLE DOĞACAK HAKLAR VE BORÇLAR
Madde 25-HAKLARIN SINIRLANDIRILMASI VE MÜLKİYETİN İDAREYE
GEÇMESİ
 
 689
AÇIKLAMA  689
YARGITAY KARARLARI  691
Üçüncü Bölüm
TRAMPA YOLU VE ACELE KAMULAŞTIRMA
Madde 26-TRAMPA YOLU İLE KAMULAŞTIRMA  695
AÇIKLAMA  695
YARGITAY KARARLARI  696
DANIŞTAY KARARLARI  699
Madde 27-ACELE KAMULAŞTIRMA  699
AÇIKLAMA  700
YARGITAY KARARLARI  702
DANIŞTAY KARARLARI  706
Altıncı Kısım
BEDELSİZ KULLANMA, GİDERLERİN ÖDENMESİ VE
İDARELER ARASINDA TAŞINMAZ MAL DEVRİ Birinci Bölüm
BEDELSİZ KULLANMA VE GİDERLER
Madde 28-BEDELSİZ KULLANMA YETKİSİ  707
AÇIKLAMA  707
DANIŞTAY KARARI  707
Madde 29-GİDERLERİN ÖDENMESİ  710
AÇIKLAMA  711
YARGITAY KARARLARI  714
DANIŞTAY KARARLARI  715
İkinci Bölüm
KAMU KURUMLARI VE TÜZELKİŞİLERİ ARASINDA
TAŞINMAZ MAL DEVRİ
Madde 30-BİR İDAREYE AİT TAŞINMAZ MALIN DİĞER İDAREYE DEVRİ  720
AÇIKLAMA  720
YARGITAY KARARLARI  728
Yedinci Kısım
YASAK İŞLER VE CEZA HÜKÜMLERİ Birinci Bölüm
YASAK İŞLER
Madde 31-YASAK İŞLER VE EYLEMLER  750
AÇIKLAMA  751
YARGITAY KARARI  751
İkinci Bölüm
GÖREVLİ KİŞİLERİN SUÇLARI VE CEZA HÜKÜMLERİ
Madde 32-GÖREVLİ KİŞİLERİN SUÇLARI  753
AÇIKLAMA  753
YARGITAY KARARI  754
Madde 33-CEZALAR  754
AÇIKLAMA  755
YARGITAY KARARI  756
Sekizinci Kısım
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 34-MAL SAHİBİNİN SAĞLADIĞI YARARLARI GERİ ALMA HAKKI  756
AÇIKLAMA  756
Madde 35-İMAR MEVZUATI UYGULANAN VE ÖZEL PARSELASYON YAPILAN YERLER  757
AÇIKLAMA  757
YARGITAY KARARLARI  758
DANIŞTAY KARARLARI  765
Madde 36-KAMULAŞTIRMADAN SONRA TAPU KAYDININ İPTALİ  765
AÇIKLAMA  766
YARGITAY KARARLARI  766
Madde 37-YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME VE YARGILAMA USULÜ  768
AÇIKLAMA  768
YARGITAY KARARLARI  769
Madde 38-HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE / (Anayasa Mahkemesi Kararı ile İptal)  773
AÇIKLAMA  773
YARGITAY KARARLARI  776
Madde 39-VERGİLENDİRME  789
AÇIKLAMA  790
DANIŞTAY KARARLARI  806
AÇIKLAMA  806
YARGITAY KARARLARI  807
Madde 41-İSTİMLAK KANUNUNA YAPILAN ATIFLAR  808
AÇIKLAMA  808
YARGITAY KARARLARI  808
Geçici Madde 1-  809
AÇIKLAMA  809
YARGITAY KARARLARI  81 0
DANIŞTAY KARARI  812
Geçici Madde 2-  813
AÇIKLAMA  813
Geçici Madde 3-  813
Geçici Madde 4-  813
AÇIKLAMA  815
Geçici Madde 5-  817
Geçici Madde 1-  818
AÇIKLAMA  818
YARGITAY KARARLARI  819
DANIŞTAY KARARI  822
YARGITAY KARARLARI  826
Kavramlar Dizini  841
Kararlar Dizini  847
  

İÇİNDEKİLER
Üçüncü Baskıya Önsöz  7
İkinci Baskıya Önsöz  9
Birinci Baskıya Önsöz  11
Kısaltmalar  25
Birinci Bölüm
4650 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK
2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU Birinci Kısım
GENEL HÜKÜMLER Birinci Bölüm
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR
Madde 1-AMAÇ VE KAPSAM  27
A. KANUN’UN KAPSAMI  27
B. KAMULAŞTIRMAYA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMA  28
1. Kamulaştırma Kavramı ve Unsurları  28
2. Kamulaştırmanın Benzer Tanımlarla Karşılaştırılması  29
a. Kamulaştırmasız El Atma - Fiili (Dolayısıyla) Kamulaştırma  29
b. İstimval  31
c. Devletleştirme  32
d. Satın Alma  32
e. Tahsis  33
C. ANAYASA’DA KAMULAŞTIRMA  34
YARGITAY KARARI  35
D. KAMULAŞTIRMANIN NİTELİĞİ  39
YARGITAY KARARLARI  39
DANIŞTAY KARARI  42
E. KAMU HİZMETİ  42
DANIŞTAY KARARLARI  44
F. KAMU YARARI (KAMULAŞTIRMA AMACI)  46
DANIŞTAY KARARLARI  48
G. KAMULAŞTIRILABİLECEK MALLAR  52
1. Mülkiyetin Tanımı  52
2. Mülkiyet Hakkının Kapsamı  53
b. Tabii Semereler  54
c. Teferruat (Eklenti)  54
3. Birlikte Mülkiyet  55
a. Paylı (Müşterek) Mülkiyet  55
b. Elbirliği (İştirak Halinde) Mülkiyet  55
4. Taşınmaz Mülkiyeti  55
5. Kamulaştırmanın Mülkiyet Hakkı ile İlişkisi  56
6. Taşınmaz Mallar ve İrtifak Hakkı Kamulaştırmanın Konusudur  57
H. KAMULAŞTIRILAMAYACAK MALLAR  58
1. Mer’alar  58
2. Yaylaklar  59
3. Kışlaklar  59
4. Kömür Havzası İçindeki Araziler  59
5. Özel Yasa ile Kamulaştırması Yasak Olan Mal  59
6. Önceden Kamulaştırılmış Mal  60
YARGITAY KARARI  60
I. KAMULAŞTIRMA YETKİSİ  62
YARGITAY KARARI  66
DANIŞTAY KARARLARI  67
J. GERÇEK VE ÖZEL HUKUK TÜZELKİŞİLERİ ADINA KAMULAŞTIRMASI.  68
1. 3096 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi,
İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun 
 71
2. 3154 Sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun 
 71
3. 3213 Sayılı Maden Kanunu  71
4. 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu  72
5, 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu  72
6. 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu  73
7. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu  73
8. 6326 Sayılı Petrol Kanunu  74
YARGITAY KARARI  74
K. BAŞKA KANUNLARDA KAMULAŞTIRMA  76
1. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu  76
2. İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler
ve 6785 Sayılı İmar Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
 80
3. 3194 Sayılı İmar Kanunu  82
4. 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler Ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu  86
YARGITAY KARARLARI  87
DANIŞTAY KARARI  88
L. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI  94
DANIŞTAY KARARLARI  94
Madde 2-TANIMLAR  99
AÇIKLAMA  100
İkinci Bölüm
KAMULAŞTIRMANIN OLUŞTURULMASI
Madde 3-KAMULAŞTIRMA ŞARTLARI  101
AÇIKLAMA  101
A. BEDELİN PEŞİN ÖDENMESİ  101
B. TAKSİTLE YAPILAN ÖDEME VE FAİZ  104
C. KÜÇÜK ÇİFTÇİYE AİT MALIN KAMULAŞTIRILMASI  106
D. İDARENİN ÖDENEK KOYMA ZORUNLULUĞU  106
YARGITAY KARARLARI  113
DANIŞTAY KARARLARI  115
Madde 4-İRTİFAK HAKKININ KURULMASI  118
AÇIKLAMA  118
1. İrtifak Hakkı  118
2. Kamulaştırmada İrtifak Hakkı  119
3. İrtifak Hakkı Kamulaştırma Bedelinin Tespiti  120
4. İrtifak Hakkı Kamulaştırma Bedeli, Mülkiyet Bedelini Geçemez  123
5. Eskiden Tesis Edilmiş İrtifak Hakkı  123
6. Enerji Nakil Hatları  123
7. Geçici İrtifak Hakkı  124
8. İrtifak Hakkı Kamulaştırmasında Taraflar  124
9. Yargıtay Uygulamalarında Değer Düşüklüğü Oranları  125
10. İrtifak Hakkı Tescil ve Terkini  125
11. Bazı Kanunlarda Öngörülen İrtifak Hakkı Tesisi  126
YARGITAY KARARLARI  128
DANIŞTAY KARARLARI  154
Madde 5-KAMU YARARI VERECEK MERCİLER  156
A. YETKİ  156
B. KAMU YARARI KARARI VERECEK MERCİİLER  157
YARGITAY KARARLARI  158
DANIŞTAY KARARLARI  159
Madde 6-ONAY MERCİİ  162
AÇIKLAMA  163
A. KAMU YARARI KARARINI ONAYLAYACAK MAKAMLAR  163
B. KARAR VE ONAMA GEREKTİRMEYEN KAMULAŞTIRMALAR  164
C. İMAR PLANLARI VE KAMULAŞTIRMA  165
YARGITAY KARARLARI  166
DANIŞTAY KARARLARI  168
Madde 7-KAMULAŞTIRMADA ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER VE İDARİ ŞERH  184
AÇIKLAMA  184
A. HAZIRLIK İŞLEMLERİ  184
B. TAPU SİCİLİNE ŞERH  187
YARGITAY KARARLARI  1 89
DANIŞTAY KARARLARI  194
Madde 8-SATIN ALMA USULÜ  197
AÇIKLAMA  198
A. SATIN ALMA USULÜNÜ ÖNCELİKLE UYGULANACAKTIR  198
B. KIYMET TAKDİR KOMİSYONU VE ÇALIŞMA USULÜ  201
C. MALİKİN DAVET EDİLMESİ  203
D. UZLAŞMA KOMİSYONU VE UZLAŞMA  208
E. SATIN ALMA USULÜNÜN ÖNCELİKLE UYGULANMASI DAVA ŞARTIDIR  211
DANIŞTAY KARARLARI  236
Madde 9-KADASTRO GÖRMEMİŞ YERLERDE TESPİT İŞLEMİ  241
AÇIKLAMA  24 1
YARGITAY KARARLARI  242
DANIŞTAY KARARI  244
İkinci Kısım
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN MAHKEMECE TESPİTİ,
İDARE ADINA TESCİL VE BEDELİN TESPİTİ ESASLARI,
DAVA HAKKI VE BİLİRKİŞİLER Birinci Bölüm
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN MAHKEMECE TESPİTİ VE
İDARE ADINA TESCİL, BEDELİN TESPİTİ ESASLARI
Madde 10-KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN MAHKEMECE TESPİTİ VE
TAŞINMAZ MALIN İDARE ADINA TESCİLİ
 
 244
AÇIKLAMA  246
A. DAVANIN NİTELİĞİ  246
YARGITAY KARARLARI  247
B. DAVADA TARAFLAR  250
YARGITAY KARARLARI  252
B. GÖREV VE YETKİ  260
YARGITAY KARARLARI  260
C. DAVANIN AÇILMASI VE DİLEKÇE İÇERİĞİ  264
YARGITAY KARARLARI  265
D. DURUŞMA GÜNÜ TESPİTİ VE MALİKE MEŞRUHATLI DAVETİYE  267
YARGITAY KARARLARI  268
E. HAKİMİN UZLAŞMA TEKLİFİ VE DAVALININ DAVAYI KABULÜ  269
YARGITAY KARARLARI  271
F. DURUŞMA İCRASI VE İLK İTİRAZLAR  271
YARGITAY KARARLARI  271
G. KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN İLANI  272
YARGITAY KARARLARI  273
H. DELİLLERİN SUNULMASI  273
YARGITAY KARARLARI  274
I. BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ VE KEŞİF İCRASI  277
YARGITAY KARARLARI  278
G. PARANIN BLOKE EDİLMESİ  282
YARGITAY KARARLARI  285
G. KARARIN VERİLMESİ  293
YARGITAY KARARLARI  294
H. TESCİL  295
YARGITAY KARARLARI  297
I. TEMYİZ VE İSTİNAF  299
1. Yürürlükteki Temyiz Usulü  299
2. İstinaf ve Kamulaştırma Davalarında Uygulanması  302
a. Bölge Adliye Mahkemeleri  302
b. İstinaf Yolu ve Kamulaştırma Davaları  303
3. Değişiklik Sonrası Temyiz Usulü  306
a. Bölge Adliye Mahkemelerinin Görevine Başlamasına Kadar Uygulanacak Temyiz
Usulü 
 306
b. Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlamasından Sonraki Temyiz Usulü  306
YARGITAY KARARLARI  309
J. YARGILAMAYA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR  311
YARGITAY KARARLARI  314
YARGITAY KARARLARI  315
Madde 11-KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ESASLARI  318
AÇIKLAMA  318
A. BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ  319
YARGITAY KARARLARI  320
B. TAŞINMAZIN TESPİT EDİLECEK NİTELİKLERİ  321
YARGITAY KARARLARI  322
C. ARAZİ DEĞERLENDİRMESİ  326
1. Arazi Vasfı  326
YARGITAY KARARLARI  327
2. Ürün Net Gelirinin Hesaplanması  331
YARGITAY KARARLARI  335
3. Münavebe Uygulanması  340
YARGITAY KARARLARI  341
4. Ürün Maliyet Giderleri  345
YARGITAY KARARLARI  346
5. Ürünlere Ait Resmi Verilerin Esas Alınması  350
YARGITAY KARARLARI  351
6. Objektif Değer Artışı  357
YARGITAY KARARLARI  359
7. Kapitalizasyon Faizi  367
YARGITAY KARARLARI  369
8. Kapama Bahçe ve Ağaçlar  379
YARGITAY KARARLARI  383
9. Kapama Bağ  397
YARGITAY KARARLARI  397
10. Sulu-Susuz Arazi  398
YARGITAY KARARLARI  400
11. Seralar ve Çiçeklikler  406
YARGITAY KARARLARI  406
D. ARSA DEĞERLENDİRMESİ  408
1. Arsa Vasfı  408
YARGITAY KARARLARI  413
2. Emsal Seçimi  433
YARGITAY KARARLARI  437
3. Emsal Değerlendirmesi  456
YARGITAY KARARLARI  460
4. Düzenleme Ortaklık Payı Düşülmesi (DOP)  471
YARGITAY KARARLARI  475
5. Arsalarda Değer Artırıcı veya Azaltıcı Nedenler  485
YARGITAY KARARLARI  487
6. Tapu Kaydındaki Şerh ve Beyanlar  489
YARGITAY KARARLARI  491
E. BİNA DEĞERLENDİRMESİ  494
1. Bina Değerinin Tespiti  494
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  504
YARGITAY KARARLARI  506
3. 2981 sayılı Kanun Uygulaması ve Muhtesat  508
YARGITAY KARARLARI  509
4. Kat Mülkiyetli Yapının Kamulaştırması  511
YARGITAY KARARLARI  512
F. İRTİFAK HAKKI DEĞERLENDİRMESİ  515
G. DEĞERLENDİRMEDE DİKKATE ALINMAYACAK HUSUSLAR  515
YARGITAY KARARLARI  515
H. BİLİRKİŞİ RAPORUNUN VERİLMESİ  520
YARGITAY KARARLARI  520
Madde 12-KISMEN KAMULAŞTIRMA  521
AÇIKLAMA  522
A. KISMİ KAMULAŞTIRMALARDA DEĞERLENDİRME  522
YARGITAY KARARLARI  524
B. ARTAN KISIMDAKİ YAPILAR  532
YARGITAY KARARLARI  533
C. YARARLANMAYA MÜSAİT OLMAMASI  536
YARGITAY KARARLARI  537
DANIŞTAY KARARLARI  539
D. BARAJ KAMULAŞTIRMALARI  541
YARGITAY KARARLARI  544
E. FİİLİ TAKSİM  548
YARGITAY KARARLARI  551
DANIŞTAY KARARI  554
F. UYUŞMAZLIKLARIN YARGI YERİ  556
YARGITAY KARARI  556
İkinci Bölüm
DAVA HAKKI VE BİLİRKİŞİLER
Madde 13-TEBLİGAT  556
Madde 13-Yürürlükten kalktı. (24.4.2001 - 4650/21.Md.)  556
Madde 14-DAVA HAKKI  556
AÇIKLAMA  556
A. DAVA HAKKI  556
YARGITAY KARARLARI  557
B. AÇILABİLECEK DAVALAR  557
1. İptal Davası  557
YARGITAY KARARLARI  559
DANIŞTAY KARARLARI  561
2. Maddi Düzeltim Davası  570
YARGITAY KARARLARI  572
DANIŞTAY KARARLARI  572
C. İDARENİN MALİKTE YANILMASI  573
YARGITAY KARARLARI  576
Madde 15-BİLİRKİŞİLER  576
AÇIKLAMA  577
A. BİLİRKİŞİ SEÇİMİ  577
B. BİLİRKİŞİ KURULUNUN OLUŞTURULMASI  582
C. BİLİRKİŞİLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI  585
D. DEĞERLENDİRMEYE ESAS ALINAN TARİH:  588
E. BİLİRKİŞİ ÜCRETİ  590
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  591
YARGITAY KARARLARI  592
Üçüncü Kısım
AYNIN ÇEKİŞMELİ BULUNMASI, TESCİL VE TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZ MALIN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN MAHKEMECE TESPİTİ VE ZİLYEDİN HAKLARI Birinci Bölüm
ELKOYMA ACELE İŞLERDE ELKOYMA VE TESCİL
Madde 16-Yürürlükten kalktı. (24.4.2001 - 4650/21.Md.)  600
İkinci Bölüm
AYNIN ÇEKİŞMELİ OLMASI VE TESCİL
Madde 17-Yürürlükten kalktı. (24.4.2001 - 4650/21.Md.)  600
Madde 18-AYNIN ÇEKİŞMELİ BULUNMASI  600
AÇIKLAMA  601
YARGITAY KARARLARI  603
DANIŞTAY KARARLARI  605
Madde 19-TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZ MALLARIN TESCİLİ VE ZİLYEDİN HAKLARI  606
AÇIKLAMA  607
YARGITAY KARARLARI  612
DANIŞTAY KARARLARI  629
Dördüncü Kısım
KAMULAŞTIRMADA BOŞALTMA, VAZGEÇME VE GERİ ALMA Birinci Bölüm
BOŞALTMA
Madde 20-TAŞINMAZ MALIN BOŞALTILMASI  629
AÇIKLAMA  630
YARGITAY KARARLARI  631
DANIŞTAY KARARLARI  635
İkinci Bölüm
KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇME VE GERİ ALMA
Madde 21-İDARENİN TEK TARAFLI VAZGEÇMESİ  637
AÇIKLAMA  637
YARGITAY KARARLARI  651
Madde 22-TARAFLARIN ANLAŞMASIYLA VAZGEÇME VE DEVİR  655
AÇIKLAMA  655
YARGITAY KARARLARI  657
Madde 23-MAL SAHİBİNİN GERİ ALMA HAKKI  663
AÇIKLAMA  663
YARGITAY KARARLARI  667
DANIŞTAY KARARLARI  683
Beşinci Kısım
HASAR, DOĞACAK HAK VE BORÇLAR,
TRAMPA YOLU İLE VE ACELE KAMULAŞTIRMA Birinci Bölüm
HASAR
Madde 24-KAMULAŞTIRMA BEDELİNDEN DÜŞÜLEBİLECEK HASAR  685
AÇIKLAMA  685
YARGITAY KARARLARI  686
DANIŞTAY KARARLARI  688
İkinci Bölüm
TEBLİĞ İLE DOĞACAK HAKLAR VE BORÇLAR
Madde 25-HAKLARIN SINIRLANDIRILMASI VE MÜLKİYETİN İDAREYE
GEÇMESİ
 
 689
AÇIKLAMA  689
YARGITAY KARARLARI  691
Üçüncü Bölüm
TRAMPA YOLU VE ACELE KAMULAŞTIRMA
Madde 26-TRAMPA YOLU İLE KAMULAŞTIRMA  695
AÇIKLAMA  695
YARGITAY KARARLARI  696
DANIŞTAY KARARLARI  699
Madde 27-ACELE KAMULAŞTIRMA  699
AÇIKLAMA  700
YARGITAY KARARLARI  702
DANIŞTAY KARARLARI  706
Altıncı Kısım
BEDELSİZ KULLANMA, GİDERLERİN ÖDENMESİ VE
İDARELER ARASINDA TAŞINMAZ MAL DEVRİ Birinci Bölüm
BEDELSİZ KULLANMA VE GİDERLER
Madde 28-BEDELSİZ KULLANMA YETKİSİ  707
AÇIKLAMA  707
DANIŞTAY KARARI  707
Madde 29-GİDERLERİN ÖDENMESİ  710
AÇIKLAMA  711
YARGITAY KARARLARI  714
DANIŞTAY KARARLARI  715
İkinci Bölüm
KAMU KURUMLARI VE TÜZELKİŞİLERİ ARASINDA
TAŞINMAZ MAL DEVRİ
Madde 30-BİR İDAREYE AİT TAŞINMAZ MALIN DİĞER İDAREYE DEVRİ  720
AÇIKLAMA  720
YARGITAY KARARLARI  728
Yedinci Kısım
YASAK İŞLER VE CEZA HÜKÜMLERİ Birinci Bölüm
YASAK İŞLER
Madde 31-YASAK İŞLER VE EYLEMLER  750
AÇIKLAMA  751
YARGITAY KARARI  751
İkinci Bölüm
GÖREVLİ KİŞİLERİN SUÇLARI VE CEZA HÜKÜMLERİ
Madde 32-GÖREVLİ KİŞİLERİN SUÇLARI  753
AÇIKLAMA  753
YARGITAY KARARI  754
Madde 33-CEZALAR  754
AÇIKLAMA  755
YARGITAY KARARI  756
Sekizinci Kısım
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 34-MAL SAHİBİNİN SAĞLADIĞI YARARLARI GERİ ALMA HAKKI  756
AÇIKLAMA  756
Madde 35-İMAR MEVZUATI UYGULANAN VE ÖZEL PARSELASYON YAPILAN YERLER  757
AÇIKLAMA  757
YARGITAY KARARLARI  758
DANIŞTAY KARARLARI  765
Madde 36-KAMULAŞTIRMADAN SONRA TAPU KAYDININ İPTALİ  765
AÇIKLAMA  766
YARGITAY KARARLARI  766
Madde 37-YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME VE YARGILAMA USULÜ  768
AÇIKLAMA  768
YARGITAY KARARLARI  769
Madde 38-HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE / (Anayasa Mahkemesi Kararı ile İptal)  773
AÇIKLAMA  773
YARGITAY KARARLARI  776
Madde 39-VERGİLENDİRME  789
AÇIKLAMA  790
DANIŞTAY KARARLARI  806
AÇIKLAMA  806
YARGITAY KARARLARI  807
Madde 41-İSTİMLAK KANUNUNA YAPILAN ATIFLAR  808
AÇIKLAMA  808
YARGITAY KARARLARI  808
Geçici Madde 1-  809
AÇIKLAMA  809
YARGITAY KARARLARI  81 0
DANIŞTAY KARARI  812
Geçici Madde 2-  813
AÇIKLAMA  813
Geçici Madde 3-  813
Geçici Madde 4-  813
AÇIKLAMA  815
Geçici Madde 5-  817
Geçici Madde 1-  818
AÇIKLAMA  818
YARGITAY KARARLARI  819
DANIŞTAY KARARI  822
YARGITAY KARARLARI  826
Kavramlar Dizini  841
Kararlar Dizini  847
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020