Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Türk Ceza Hukukunda
Suça Teşebbüs
Haziran 2018 / 1. Baskı / 248 Syf.
Fiyatı: 64.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Ceza hukukunun en tartışmalı konularından biri olan suça teşebbüse ilişkin tartışmaların bir çoğu, kanunun öngördüğü suç tipinin ihlal edilmemiş olmasına rağmen teşebbüsün neden cezalandırılması gerektiği ve cezalandırılabilir fiilin ne zaman başlayacağı üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu sorunun çözümü, ceza hukukunun müdahale alanındaki fiillerin tespiti kadar, devletin cezalandırma yetkisinin ve dolayısıyla kişi hak ve özgürlüklerinin sınırlarının belirlenmesi için de önemlidir.

Bu bağlamda, üç ana bölümden oluşan eserin birinci bölümde, suç yolunun aşamaları, suça teşebbüsün hukuki niteliği ve cezalandırılma nedenini açıklayan görüşler üzerinde durulmuştur.

Eserin ikinci bölümünde, suça teşebbüsün maddi ve manevi unsurları, özellikle hazırlık hareketlerinin bitip icra hareketlerinin, dolayısıyla cezalandırılabilir fiilin ne zaman başlayacağı ve elverişliliğin belirlenmesi konuları detaylıca incelenmiş, ayrıca işlenemez suç ve sözde suç kavramları ile gönüllü vazgeçme kurumu ele alınmıştır. Bu bölümde gerek İtalyan gerekse Türk doktrinindeki tartışmaların neredeyse tamamına yer verilirken, Yargıtay içtihatları değerlendirilmiş ve cezalandırılabilir fiilin tespitiyle ilgili bir çerçeve çizilmeye çalışılmıştır.

Üçüncü bölümde ise, bazı suç türleri bakımından suça teşebbüsün uygulanması konusu incelenmiş; taksirli suçlar, olası kasıtla işlenen suçlar gibi birçok suç türünün yanı sıra, son dönemde Anayasal düzeni ihlal ve darbe gibi konularla gündeme gelen "tamamlanması öne alınmış suçlar" yönünden teşebbüsün mümkün olup olmadığı sorunu, güncel yargı kararlarına da yer verilerek, ayrıntılı şekilde ele alınmıştır.

Konu Başlıkları
Suç Yolunun Aşamaları, Teşebbüsün Hukuki Niteliği ve Cezalandırılma Nedeni
Suça Teşebbüsün Unsurları
İcra Hareketlerinin (Cezalandırılabilir Fiilin) Başlangıcı
Elverişli Hareketin Belirlenmesi
İşlenemez Suç
İcra Hareketlerinin Tamamlanamaması
Gönüllü Vazgeçme
Kimi Suçlar Bakımından Suça Teşebbüsün Uygulanması
Barkod: 9789750248887
Yayın Tarihi: Haziran 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 248
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz ve Teşekkür  7
Sunuş  9
Kısaltmalar  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
SUÇ YOLUNUN AŞAMALARI VE
SUÇA TEŞEBBÜSÜN TEORİK TEMELİ
I. SUÇ YOLU (iter criminis)  21
A. Suç Yolunun Belirlenmesi Sorunu  21
B. Suç Yolunun Aşamaları  24
1. Düşünce Aşaması  24
2. İcra Aşaması  25
3. Tamamlanma Aşaması  27
4. Sona Erme Aşaması  31
II. SUÇA TEŞEBBÜSÜN TARİHİ KÖKENİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ  32
A. Suça Teşebbüsün Tarihi Kökeni  32
B. Teşebbüsün Hukuki Niteliği  33
C. Teşebbüsün Hukuki Niteliğine İlişkin Görüşler  39
1. Teşebbüsün Bağımsız Bir Suç Olduğu Görüşü  39
2. Teşebbüsün Asıl Suçu Tamamlayıcı veya Yardımcı Nitelikte Bir Suç Olduğu Görüşü  41
3. Teşebbüsün Suçu Hafifletici Neden Olduğu Görüşü  43
4. Görüşümüz  43
III. TEŞEBBÜSÜN CEZALANDIRILMA NEDENİNİ AÇIKLAYAN GÖRÜŞLER  45
A. Teşebbüsün Cezalandırılması Sorunu  45
B. Objektif Görüşler  46
1. Suça Teşebbüsün Cezalandırılmasının Nedenini, Nedensellik Bağındaki Eksiklikle veya Zarar Tehlikesiyle Açıklayan Görüşler  46
2. Suça Teşebbüsün Cezalandırılma Nedenini Uygunluk Teorisinden Hareketle Açıklayan Görüş (Yeni Objektif Teori– Hukuken Korunan Değer Üzerinde Yaratılan Tehlike)  50
3. Suça Teşebbüsün Cezalandırılma Nedenini Objektif Açıdan Açıklayan Diğer Görüşler  52
C. Sübjektif Görüşler  53
D. Uzlaştırıcı (Karma) Görüşler  56
E. Görüşümüz  59
İkinci Bölüm
SUÇA TEŞEBBÜSÜN UNSURLARI
I. GENEL OLARAK SUÇA TEŞEBBÜS VE UNSURLARI  63
II. TEŞEBBÜSÜN MANEVİ UNSURU  65
A. Kasıt  66
B. Olası Kast Durumunda Teşebbüs  71
C. Özel Kast Durumunda Teşebbüs  79
III. TEŞEBBÜSÜN MADDİ UNSURU  80
A. Pozitif Unsur  81
1. İcra Hareketlerine Başlanması  81
a. Ceza Hukuku Bakımından Hareket Kavramı  81
b. Hazırlık Hareketleri  83
c. İcra Hareketlerinin Başlangıcı (Cezalandırılabilir Fiilin Başlangıcının Belirlenmesi)  90
aa. Objektif Görüşler  91
aaa. Biçimsel Objektif Görüş (Suçun Kanuni Tipi Görüşü)  91
bbb. Kronolojik Görüş  93
ccc. İltibasa Yer Vermeme Görüşü  94
ddd. Mağdurun Faaliyet Alanına Girme Görüşü  101
eee. Nedensellik Görüşü  102
fff. Tipik Fiile Zorunlu Bağlılık İçindeki Hareket Görüşü (Maddi Objektif Görüş, Frank Formülü)  103
ggg. Hukuki Konunun İhlali Görüşü  105
hhh. Suçun Özünün İhlali Ölçütü  106
bb. Sübjektif Görüşler  107
aaa. Suç Kastını Gösteren Herhangi Bir Hareketi İcra Hareketi Sayan Görüş  108
bbb. Suç Kastını İltibasa Yer Vermeyecek Biçimde Ortaya Koyan Hareketleri İcra Hareketi Sayan Görüş  109
cc. Karma Görüşler  111
dd. TCK’nın Değerlendirilmesi ve Görüşümüz  112
2. Elverişli Hareket  117
a. Elverişli Hareket Kavramı  117
b. Elverişliliğin Belirlenmesi  119
aa. Objektif Görüşler  120
aaa. Klasik Görüş  120
bbb. Aracın Yetersizliği Görüşü  123
ccc. Somut Tehlike Görüşü  125
ddd. Hareketin Nedensel Etkinliği Görüşü  127
bb. Sübjektif Görüşler  129
cc. Karma Görüşler  131
dd. Görüşümüz  131
c. Elverişsizliğin Sonucu: İşlenemez Suç  132
aa. İşlenemez Suçun Hukuki Niteliğine İlişkin Görüşler  133
bb. İşlenemez Suçun Suç Genel Teorisindeki Yeri  135
cc. İşlenemez Suçun Cezalandırılması Sorunu  138
aaa. İşlenemez Suçun Cezalandırılması Gerektiğini Savunan Görüşler  138
aaaa. Sübjektif Görüş  138
bbbb. Sübjektif Tehlike Görüşü  139
bbb. İşlenemez Suçun Cezalandırılmaması Gerektiğini Savunan Görüşler  140
aaaa. Objektif Görüş  140
bbbb. Hukuki İmkansızlık Görüşü  143
ccc. Görüşümüz  146
dd. İşlenemez Suçun Ortaya Çıkış Biçimleri  151
aaa. Aracın Elverişsizliği Sonucu Ortaya Çıkan İşlenemez Suç  152
bbb. Maddi Konunun Yokluğu Sonucu Ortaya Çıkan İşlenemez Suç  154
aaaa. Mutlak Yokluk – Nısbi Yokluk Ayrımı  156
bbbb. Hareketten Önceki – Sonraki Yokluk Ayrımı  158
cccc. Görüşümüz  161
d. Suça Teşebbüs ile Sözde Suç Arasındaki İlişki  162
aa. Sözde Suçun Hukuki Niteliği ve Teşebbüs Teorisindeki Yeri  162
bb. Sözde Suçun Ortaya Çıkış Biçimleri  164
aaa. Kural Üzerinde Hatadan Kaynaklanan Sözde Suç  164
bbb. Fiil Üzerinde Hatadan Kaynaklanan Sözde Suç  164
ccc. Hukuka Uygunluk Nedeninin Bilinmemesinden Kaynaklanan Sözde Suç  165
B. Negatif Unsur  166
1. Genel Olarak Suça Teşebbüsün Negatif Unsuru  166
2. Doğrudan Doğruya İcra Hareketlerine Başlanan Suçun Tamamlanamaması  167
a. İcra Hareketlerinin Tamamlanamaması  167
aa. Genel Olarak  167
bb. İcra Hareketlerinin Bitiş Anına İlişkin Görüşler  168
b. Sonucun Gerçekleşmemesi  172
3. Suçun Failin Elinde Olmayan Nedenlerle Tamamlanamaması  174
4. Suçun Failin Elindeki Sebeplerle Tamamlanmaması: Gönüllü Vazgeçme  176
a. Genel Olarak  176
b. Gönüllü Vazgeçmede Failin Cezalandırılmamasının Esasına İlişkin Görüşler  177
aa. Vazgeçmenin Suçu Ortadan Kaldırdığını Savunan Görüşler  177
bb. Vazgeçmenin Suç Siyasetinin Gereği Olarak Cezalandırılmadığını Savunan Görüşler  178
c. 5237 Sayılı TCK’da Gönüllü Vazgeçme  180
aa. İcra Hareketlerinin Tamamlanmasından Önceki Gönüllü Vazgeçmenin Şartları  185
bb. İcra Hareketleri Sonrası Gönüllü Vazgeçmenin Şartları  186
cc. Ortak Unsur: Gönüllülük  190
aaa. Genel Olarak  190
bbb. Vazgeçmede Gönüllülüğün Belirlenmesi  192
e. Gönüllü Vazgeçmenin İştirak Halinde İşlenen Suçun Faillerine Etkisi  196
aa. Genel Olarak  196
bb. Asıl Failin Vazgeçmesi  198
cc. Azmettirenin Vazgeçmesi  199
dd. Yardım Edenin Vazgeçmesi  199
Üçüncü Bölüm
KİMİ SUÇLAR BAKIMINDAN
TEŞEBBÜSÜN UYGULANMASI
I. TAKSİRLİ SUÇLAR BAKIMINDAN TEŞEBBÜS  201
II. OLASI KASTLA İŞLENEN SUÇLAR BAKIMINDAN TEŞEBBÜS  203
III. NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLAR BAKIMINDAN TEŞEBBÜS  205
IV. SIRF HAREKET SUÇLARI (ŞEKLİ SUÇLAR) BAKIMINDAN TEŞEBBÜS  211
V. TEHLİKE SUÇLARI BAKIMINDAN TEŞEBBÜS  212
VI. İHMAL SUÇLARI BAKIMINDAN TEŞEBBÜS  214
VII. TAMAMLANMASI ÖNE ALINMIŞ SUÇLAR BAKIMINDAN TEŞEBBÜS  217
VIII. KESİNTİSİZ (MÜTEMADİ) SUÇLAR BAKIMINDAN TEŞEBBÜS  224
IX. KABAHATLER BAKIMINDAN TEŞEBBÜS  227
Sonuç  229
Kaynakça  235
Özet  245
Kavramlar Dizini  247
 


Cihan Şahin
Haziran 2019
190.00 TL
Sepete Ekle
Özlem Öğütcü
Haziran 2019
82.90 TL
Sepete Ekle
Salih Yaşar Özden
Mayıs 2019
32.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz ve Teşekkür  7
Sunuş  9
Kısaltmalar  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
SUÇ YOLUNUN AŞAMALARI VE
SUÇA TEŞEBBÜSÜN TEORİK TEMELİ
I. SUÇ YOLU (iter criminis)  21
A. Suç Yolunun Belirlenmesi Sorunu  21
B. Suç Yolunun Aşamaları  24
1. Düşünce Aşaması  24
2. İcra Aşaması  25
3. Tamamlanma Aşaması  27
4. Sona Erme Aşaması  31
II. SUÇA TEŞEBBÜSÜN TARİHİ KÖKENİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ  32
A. Suça Teşebbüsün Tarihi Kökeni  32
B. Teşebbüsün Hukuki Niteliği  33
C. Teşebbüsün Hukuki Niteliğine İlişkin Görüşler  39
1. Teşebbüsün Bağımsız Bir Suç Olduğu Görüşü  39
2. Teşebbüsün Asıl Suçu Tamamlayıcı veya Yardımcı Nitelikte Bir Suç Olduğu Görüşü  41
3. Teşebbüsün Suçu Hafifletici Neden Olduğu Görüşü  43
4. Görüşümüz  43
III. TEŞEBBÜSÜN CEZALANDIRILMA NEDENİNİ AÇIKLAYAN GÖRÜŞLER  45
A. Teşebbüsün Cezalandırılması Sorunu  45
B. Objektif Görüşler  46
1. Suça Teşebbüsün Cezalandırılmasının Nedenini, Nedensellik Bağındaki Eksiklikle veya Zarar Tehlikesiyle Açıklayan Görüşler  46
2. Suça Teşebbüsün Cezalandırılma Nedenini Uygunluk Teorisinden Hareketle Açıklayan Görüş (Yeni Objektif Teori– Hukuken Korunan Değer Üzerinde Yaratılan Tehlike)  50
3. Suça Teşebbüsün Cezalandırılma Nedenini Objektif Açıdan Açıklayan Diğer Görüşler  52
C. Sübjektif Görüşler  53
D. Uzlaştırıcı (Karma) Görüşler  56
E. Görüşümüz  59
İkinci Bölüm
SUÇA TEŞEBBÜSÜN UNSURLARI
I. GENEL OLARAK SUÇA TEŞEBBÜS VE UNSURLARI  63
II. TEŞEBBÜSÜN MANEVİ UNSURU  65
A. Kasıt  66
B. Olası Kast Durumunda Teşebbüs  71
C. Özel Kast Durumunda Teşebbüs  79
III. TEŞEBBÜSÜN MADDİ UNSURU  80
A. Pozitif Unsur  81
1. İcra Hareketlerine Başlanması  81
a. Ceza Hukuku Bakımından Hareket Kavramı  81
b. Hazırlık Hareketleri  83
c. İcra Hareketlerinin Başlangıcı (Cezalandırılabilir Fiilin Başlangıcının Belirlenmesi)  90
aa. Objektif Görüşler  91
aaa. Biçimsel Objektif Görüş (Suçun Kanuni Tipi Görüşü)  91
bbb. Kronolojik Görüş  93
ccc. İltibasa Yer Vermeme Görüşü  94
ddd. Mağdurun Faaliyet Alanına Girme Görüşü  101
eee. Nedensellik Görüşü  102
fff. Tipik Fiile Zorunlu Bağlılık İçindeki Hareket Görüşü (Maddi Objektif Görüş, Frank Formülü)  103
ggg. Hukuki Konunun İhlali Görüşü  105
hhh. Suçun Özünün İhlali Ölçütü  106
bb. Sübjektif Görüşler  107
aaa. Suç Kastını Gösteren Herhangi Bir Hareketi İcra Hareketi Sayan Görüş  108
bbb. Suç Kastını İltibasa Yer Vermeyecek Biçimde Ortaya Koyan Hareketleri İcra Hareketi Sayan Görüş  109
cc. Karma Görüşler  111
dd. TCK’nın Değerlendirilmesi ve Görüşümüz  112
2. Elverişli Hareket  117
a. Elverişli Hareket Kavramı  117
b. Elverişliliğin Belirlenmesi  119
aa. Objektif Görüşler  120
aaa. Klasik Görüş  120
bbb. Aracın Yetersizliği Görüşü  123
ccc. Somut Tehlike Görüşü  125
ddd. Hareketin Nedensel Etkinliği Görüşü  127
bb. Sübjektif Görüşler  129
cc. Karma Görüşler  131
dd. Görüşümüz  131
c. Elverişsizliğin Sonucu: İşlenemez Suç  132
aa. İşlenemez Suçun Hukuki Niteliğine İlişkin Görüşler  133
bb. İşlenemez Suçun Suç Genel Teorisindeki Yeri  135
cc. İşlenemez Suçun Cezalandırılması Sorunu  138
aaa. İşlenemez Suçun Cezalandırılması Gerektiğini Savunan Görüşler  138
aaaa. Sübjektif Görüş  138
bbbb. Sübjektif Tehlike Görüşü  139
bbb. İşlenemez Suçun Cezalandırılmaması Gerektiğini Savunan Görüşler  140
aaaa. Objektif Görüş  140
bbbb. Hukuki İmkansızlık Görüşü  143
ccc. Görüşümüz  146
dd. İşlenemez Suçun Ortaya Çıkış Biçimleri  151
aaa. Aracın Elverişsizliği Sonucu Ortaya Çıkan İşlenemez Suç  152
bbb. Maddi Konunun Yokluğu Sonucu Ortaya Çıkan İşlenemez Suç  154
aaaa. Mutlak Yokluk – Nısbi Yokluk Ayrımı  156
bbbb. Hareketten Önceki – Sonraki Yokluk Ayrımı  158
cccc. Görüşümüz  161
d. Suça Teşebbüs ile Sözde Suç Arasındaki İlişki  162
aa. Sözde Suçun Hukuki Niteliği ve Teşebbüs Teorisindeki Yeri  162
bb. Sözde Suçun Ortaya Çıkış Biçimleri  164
aaa. Kural Üzerinde Hatadan Kaynaklanan Sözde Suç  164
bbb. Fiil Üzerinde Hatadan Kaynaklanan Sözde Suç  164
ccc. Hukuka Uygunluk Nedeninin Bilinmemesinden Kaynaklanan Sözde Suç  165
B. Negatif Unsur  166
1. Genel Olarak Suça Teşebbüsün Negatif Unsuru  166
2. Doğrudan Doğruya İcra Hareketlerine Başlanan Suçun Tamamlanamaması  167
a. İcra Hareketlerinin Tamamlanamaması  167
aa. Genel Olarak  167
bb. İcra Hareketlerinin Bitiş Anına İlişkin Görüşler  168
b. Sonucun Gerçekleşmemesi  172
3. Suçun Failin Elinde Olmayan Nedenlerle Tamamlanamaması  174
4. Suçun Failin Elindeki Sebeplerle Tamamlanmaması: Gönüllü Vazgeçme  176
a. Genel Olarak  176
b. Gönüllü Vazgeçmede Failin Cezalandırılmamasının Esasına İlişkin Görüşler  177
aa. Vazgeçmenin Suçu Ortadan Kaldırdığını Savunan Görüşler  177
bb. Vazgeçmenin Suç Siyasetinin Gereği Olarak Cezalandırılmadığını Savunan Görüşler  178
c. 5237 Sayılı TCK’da Gönüllü Vazgeçme  180
aa. İcra Hareketlerinin Tamamlanmasından Önceki Gönüllü Vazgeçmenin Şartları  185
bb. İcra Hareketleri Sonrası Gönüllü Vazgeçmenin Şartları  186
cc. Ortak Unsur: Gönüllülük  190
aaa. Genel Olarak  190
bbb. Vazgeçmede Gönüllülüğün Belirlenmesi  192
e. Gönüllü Vazgeçmenin İştirak Halinde İşlenen Suçun Faillerine Etkisi  196
aa. Genel Olarak  196
bb. Asıl Failin Vazgeçmesi  198
cc. Azmettirenin Vazgeçmesi  199
dd. Yardım Edenin Vazgeçmesi  199
Üçüncü Bölüm
KİMİ SUÇLAR BAKIMINDAN
TEŞEBBÜSÜN UYGULANMASI
I. TAKSİRLİ SUÇLAR BAKIMINDAN TEŞEBBÜS  201
II. OLASI KASTLA İŞLENEN SUÇLAR BAKIMINDAN TEŞEBBÜS  203
III. NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLAR BAKIMINDAN TEŞEBBÜS  205
IV. SIRF HAREKET SUÇLARI (ŞEKLİ SUÇLAR) BAKIMINDAN TEŞEBBÜS  211
V. TEHLİKE SUÇLARI BAKIMINDAN TEŞEBBÜS  212
VI. İHMAL SUÇLARI BAKIMINDAN TEŞEBBÜS  214
VII. TAMAMLANMASI ÖNE ALINMIŞ SUÇLAR BAKIMINDAN TEŞEBBÜS  217
VIII. KESİNTİSİZ (MÜTEMADİ) SUÇLAR BAKIMINDAN TEŞEBBÜS  224
IX. KABAHATLER BAKIMINDAN TEŞEBBÜS  227
Sonuç  229
Kaynakça  235
Özet  245
Kavramlar Dizini  247
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019