Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Kamulaştırmasız El Koyma
İdarenin Özel Mülkiyetteki Taşınmazlara Hukuka Aykırı El Koyması
Ocak 2006 / 1. Baskı / 238 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Bu çalışmada, kamulaştırmasız el koyma ve bundan kaynaklanan meseleler, ''teori'' ve ''uygulama'' birlikte (adeta iç içe) ele alınarak incelenmiştir. Bu incelemede önce bir konu açıklanmış, sonra da o konuya ilişkin '' Yüksek Mahkeme kararları'' verilmiştir. Bir kısım kararların ''tam metni'' verilmiş, bir kısım kararların ise ''özeti' verilmiştir. Böylelikle, hem ''teorisyenlerin'' hem de ''uygulamacıların'' faydalanabilecekleri bir eser yaratılmaya çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
Kamulaştırmasız El Koymanın ''Fiili Yol'' Teşkil Etmesi
Kamulaştırmasız El Koymanın Varlığı İçin Gerekli Şartlar
İdarenin El Koymanın Varlığı İçin Gerekli Şartlar
İdarenin El Koymasının Hukuka Uygun Olduğu Haller (Özellikle İmar Kanununa Dayanan El Koymalar)
Kamulaştırmasız El Koymanın Hüküm ve Sonuçları (İdareye Karşı Açılacak Davalar: Elatmanın Önlenmesi Davası, Bedel Davası, Tazminat Davası, Ecrimisil Davası)
Elatmanın Önlenmesi Davasında MK md. 993 – 995 Hükümlerinin Uygulama Alanı Bulunup Bulunmadığı Sorunu
Bedel Davasında Gayrimenkulün Malikine Ödenecek Bedelin Tespiti Esasları (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Esasları)
Her Konuya İlişkin Yüksek Mahkeme Kararları
Barkod: 9789750201189
Yayın Tarihi: Ocak 2006
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 238
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
§ 1. KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA
I. KAVRAM VE TÜRLERİ  15
II. TANIM  17
III. KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMANIN KAMULAŞTIRMA İLE KARŞILAŞTIRILMASI  18
IV. KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMANIN GELİŞİMİ  19
V. YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI VE BU KARARLARDA
KABUL EDİLEN ESASLAR 
 21
A. 16.5.1956 Gün ve E.1, K.6 Sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı  21
B. 16.5.1956 Gün, E.1, K.7 Sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı  23
C. 11.2.1959 Gün, E.1958/17, K.1959/15 Sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı  25
VI. 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN ESKİ 38’İNCİ
MADDESİ İLE GETİRİLEN HÜKÜM 
 28
VII. DOKTRİN  28
A. Genel Olarak  28
B. Fransız Hukukunda “Dolaylı Kamulaştırma Teorisi”  30
C. Türk Hukukunda Kamulaştırmasız El Koyma  31
1. Kamulaştırmasız El Koyma ve Hukuki Sonuçları Konusundaki Görüşler  31
2. Görüşümüz  34
VII. GENEL OLARAK “FİİLİ YOL” KAVRAMI VE KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMANIN FİİLİ YOL TEŞKİL ETMESİ  38
§ 2. KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMANIN ŞARTLARI
I. İDARE TARAFINDAN GAYRİMENKULE KAMULAŞTIRMA YAPILMAKSIZIN FİİLEN EL KONULMUŞ OLMASI  45
A. Kamulaştırma İşleminin Hiç Yapılmamış Olması, Kamulaştırma İşlemine Başlanmış Fakat Tamamlanmamış Olması, Kamulaştırma İşleminin
Yokluk ile Sakat Olması veya Kamulaştırmadan Vazgeçilmiş Olması 
 45
1. Kamulaştırma İşleminin Hiç Yapılmamış Olması  46
2. Kamulaştırma İşlemine Başlanmış Fakat Bu İşlemin Tamamlanmamış Olması  46
3. Kamulaştırma İşleminin Yokluk ile Sakat Olması  46
4. Kamulaştırmadan Vazgeçilmiş Olması  55
B. İdare Tarafından Gayrimenkule “Fiilen” ve “Kalıcı (Sürekli) Olarak” El
Konulmuş ya da İrtifak Hakkı Tesis Edilmiş Olması 
 55
1. Gayrimenkule “Fiilen” El Konulmuş Olması  55
2. Gayrimenkule “Kalıcı” (Sürekli, Devamlı) Olarak El Konulmuş Olması  62
3. Gayrimenkul Üzerinde “Fiilen” İrtifak Hakkı Tesis Edilmiş Olması  66
II. El KOYMANIN "KAMULAŞTIRMA YETKİSİNE SAHİP İDARE
TARAFINDAN" VE "KAMU YARARI İÇİN" YAPILMIŞ OLMASI 
 68
III. El KOYMANIN HUKUKA UYGUN OLMAMASI  70
A. Gayrimenkule "Düzenleme Ortaklık Payı" Olarak El Konulmuş Olmaması  70
1. Düzenlemeye Tabi Tutulan Gayrimenkullerde “Düzenleme Ortaklık Payı” Uygulaması  70
2. Düzenleme Ortaklık Payı Uygulamasının Anayasa’ya Aykırı Olup Olmadığı Sorunu  75
a. Anayasa Mahkemesinin ve Söz Konusu Mahkemenin Yüksek Hakimlerinin
Bu Konudaki Görüşleri 
 75
aa. Düzenleme Ortaklık Payı Uygulamasının Anayasaya Aykırı Olmadığı Görüşü  75
bb. Düzenleme Ortaklık Payı Uygulamasının Anayasaya Aykırı Olduğu Görüşü  78
b. KALABALIK’ın görüşü  81
c. GÖZLER’in görüşü  82
B. El Koymanın "Özel Parselleme"ye Dayanmaması  85
1. İmar Planı Bulunan Bir Bölgede Bulunan Arazi veya Arsaya İlişkin Parselleme  85
2. İmar Planı Bulunmayan Bir Bölgede Bulunan Arazi veya Arsaya İlişkin Parselleme  86
C. Gayrimenkulün Tamamının veya Bir Bölümünün Bedelsiz Terk Edilmiş
Olmaması 
 88
D. El Koymaya Malik Tarafından Önceden Muvafakat Edilmiş Olmaması  90
E. 221 Sayılı Kanunun Kapsamına Girmemesi  91
F. 20 Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Geçmiş Olmaması  92
§ 3. KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI
I. GENEL OLARAK  103
II. ELATMANIN ÖNLENMESİ (MÜDAHALENİN MEN’İ) DAVASI  104
A. Taşınmazlar Bakımından “Elatmanın Önlenmesi” ve “İstihkak” Davası ve
Bu Davaların Uygulanma Alanı 
 104
1. “İstihkak Davası” Sonucunda İadeye Mahkum Edilen Haksız Zilyedin Durumu  107
a. İade ile Yükümlü “İyiniyetli” Haksız Zilyedin Sorumluluğu ve Yapmış Olduğu Giderlere (Masraflara) İlişkin Talep Hakkı  108
b. İade ile Yükümlü “Kötüniyetli” Haksız Zilyedin Sorumluluğu ve Yapmış Olduğu
Giderlere (Masraflara) İlişkin Talep Hakkı 
 109
aa. Kötüniyetli Haksız Zilyedin Sorumluluğu  109
bb. Kötüniyetli Zilyedin Giderlere (Masraflara) İlişkin Talep Hakkı  120
2. Elatmanın Önlenmesi Davası Sonucunda Taşınmazı Tahliyeye (Boşaltmaya)
Mahkum Edilen Haksız Zilyedin Durumu 
 120
B. Kamulaştırmasız El Koyma Dolayısıyla Elatmanın Önlenmesi Davası  121
1. Genel Olarak  121
2. Uygulamada Kabul Edilen Esaslar  122
a. Genel Olarak  122
b. Davacısı ve Davalısı  126
c. Süresi  139
d. Görevli ve Yetkili Mahkeme  139
III. BEDEL DAVASI (EL KONULAN YERİN KARŞILIĞI OLAN BEDELİN
TAHSİLİ DAVASI) 
 139
A. Genel Olarak  139
B. İdarenin Sorumluluğu ve Yapmış Olduğu Giderlere İlişkin Talep Hakkı  143
C. Davacısı ve Davalısı  143
D. Bedelin Tespiti  145
1. Genel Olarak  145
2. Kamulaştırma Kanununun değer Biçmeye İlişkin Hükümlerinin Kıyasen Uygulanması  147
3. Kamulaştırma Bedelinin Tespiti (Kıymet Takdiri)  149
a. Genel Olarak  149
b. Arsa-Arazi Ayırımı  149
aa. Arsa Vasfı  150
bb. Arazi Vasfı  155
cc. Arsa-Arazi Ayırımına İlişkin Yargıtay Kararları  156
c. “Arsa” Vasfındaki Taşınmazın Değerinin Tespiti  159
aa. Genel Olarak  159
bb. Emsal Esası  160
cc. Değer Tespitinde Gözönünde Bulundurulacak Unsurlar  161
aaa. Taşınmazın Yüzölçümü  161
bbb. Varsa Vergi Beyanı  162
ccc. Kamulaştırma Tarihinde Resmi Makamlarca Yapılmış Kıymet Takdirleri  163
ddd. Taşınmazın Kıymetini Etkileyebilecek Bütün Nitelik ve Unsurları ve Her Unsurun
Ayrı Ayrı Değeri 
 164
eee. Bedelin Tespitinde Etkili Olacak Diğer Objektif Ölçüler  164
dd. Değer Tespitinde Gözönünde Bulundurulmayacak Unsurlar  165
aaa. Kamulaştırmayı Gerektiren İmar ve Hizmet Teşebbüsünün Sebep Olacağı Değer Artışları  165
bbb. İlerisi İçin Düşünülen (Tasarlanan) Kullanma Şekillerine Göre Getireceği Kar  166
ee. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları  166
d. “Arazi” Vasfındaki Taşınmazın Değerinin Tespiti  177
aa. Genel Olarak  177
bb. Gelir Esası  177
aaa. Gelirin Saptanması  177
bbb. Gelire Göre Değer Biçilmesi  178
cc. Değer Tespitinde Gözönünde Bulundurulacak ve Bulundurulmayacak Unsurlar  180
dd. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları  180
aaa. “Arazilere, Olduğu Gibi Kullanılmaları Halinde Getirecekleri Gelirin Esas Alınarak Değer Biçilmesinin Zorunlu Olduğu”na İlişkin Kararlar  180
bbb. Arazinin Değerinin Tespitinde Göz Önünde Bulundurulacak “Objektif Değer Artırıcı ve Azaltıcı Unsurlar” ile İlgili Kararlar  186
ccc. “Kapitalizasyon Faizi” ile İlgili Kararlar  191
e. Üzerinde “Ağaç” Bulunan Taşınmazın (Arsa veya Arazinin) Değerinin Tespiti  194
f. Üzerinde “Yapı” Bulunan Taşınmazın (Arsa veya Arazinin) Değerinin Tespiti  198
g. İrtifak Değerinin Hesaplanması  200
4. Kısmi Kamulaştırma Bedelinin Tespiti  203
a. Geriye Kalan Kısmın Değerinde Değişiklik Olmaması  204
b. Geriye Kalan Kısmın Değerinde Azalma Olması  204
c. Geriye Kalan Kısmın Değerinde Artış Olması  208
d. Geriye Kalan Kısmın İşe Yaramaz Hale Gelmesi  210
e. Müşterek Mülkiyete Tabi Taşınmazların Kısmi Kamulaştırılmasındaki Özel Durum  213
E. Süresi  215
F. Görevli ve Yetkili Mahkeme  215
IV. TAZMİNAT DAVASI  215
A. Genel Olarak  215
B. Uygulamada Kabul Edilen Esaslar  216
V. ECRİMİSİL DAVASI  223
A. Genel Olarak  223
B. Uygulamada kabul edilen bazı hususlar  225
VI. FAİZ TALEBİ  226
VII. El KONULAN TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ MÜLKİYET HAKKININ KAYBEDİLMESİ  229
VIII. KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA DOLAYISIYLA AÇILAN DAVALARDA İDARENİN SAVUNMA OLARAK İLERİ SÜREBİLECEĞİ HUSUSLAR  233
VIX. İDARENİN KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMADAN VAZGEÇMESİ  235
Kullanılan Kaynaklar  237
 


Ali Arcak ...
Nisan 1992
120.00 TL
İndirimli: 90.00 TL (%25)
Sepete Ekle
Bahtiyar Akyılmaz ...
Eylül 2020
119.00 TL
Sepete Ekle
Canan Yavuz
Haziran 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
Kemal Gözler
Haziran 2020
85.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
§ 1. KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA
I. KAVRAM VE TÜRLERİ  15
II. TANIM  17
III. KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMANIN KAMULAŞTIRMA İLE KARŞILAŞTIRILMASI  18
IV. KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMANIN GELİŞİMİ  19
V. YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI VE BU KARARLARDA
KABUL EDİLEN ESASLAR 
 21
A. 16.5.1956 Gün ve E.1, K.6 Sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı  21
B. 16.5.1956 Gün, E.1, K.7 Sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı  23
C. 11.2.1959 Gün, E.1958/17, K.1959/15 Sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı  25
VI. 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN ESKİ 38’İNCİ
MADDESİ İLE GETİRİLEN HÜKÜM 
 28
VII. DOKTRİN  28
A. Genel Olarak  28
B. Fransız Hukukunda “Dolaylı Kamulaştırma Teorisi”  30
C. Türk Hukukunda Kamulaştırmasız El Koyma  31
1. Kamulaştırmasız El Koyma ve Hukuki Sonuçları Konusundaki Görüşler  31
2. Görüşümüz  34
VII. GENEL OLARAK “FİİLİ YOL” KAVRAMI VE KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMANIN FİİLİ YOL TEŞKİL ETMESİ  38
§ 2. KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMANIN ŞARTLARI
I. İDARE TARAFINDAN GAYRİMENKULE KAMULAŞTIRMA YAPILMAKSIZIN FİİLEN EL KONULMUŞ OLMASI  45
A. Kamulaştırma İşleminin Hiç Yapılmamış Olması, Kamulaştırma İşlemine Başlanmış Fakat Tamamlanmamış Olması, Kamulaştırma İşleminin
Yokluk ile Sakat Olması veya Kamulaştırmadan Vazgeçilmiş Olması 
 45
1. Kamulaştırma İşleminin Hiç Yapılmamış Olması  46
2. Kamulaştırma İşlemine Başlanmış Fakat Bu İşlemin Tamamlanmamış Olması  46
3. Kamulaştırma İşleminin Yokluk ile Sakat Olması  46
4. Kamulaştırmadan Vazgeçilmiş Olması  55
B. İdare Tarafından Gayrimenkule “Fiilen” ve “Kalıcı (Sürekli) Olarak” El
Konulmuş ya da İrtifak Hakkı Tesis Edilmiş Olması 
 55
1. Gayrimenkule “Fiilen” El Konulmuş Olması  55
2. Gayrimenkule “Kalıcı” (Sürekli, Devamlı) Olarak El Konulmuş Olması  62
3. Gayrimenkul Üzerinde “Fiilen” İrtifak Hakkı Tesis Edilmiş Olması  66
II. El KOYMANIN "KAMULAŞTIRMA YETKİSİNE SAHİP İDARE
TARAFINDAN" VE "KAMU YARARI İÇİN" YAPILMIŞ OLMASI 
 68
III. El KOYMANIN HUKUKA UYGUN OLMAMASI  70
A. Gayrimenkule "Düzenleme Ortaklık Payı" Olarak El Konulmuş Olmaması  70
1. Düzenlemeye Tabi Tutulan Gayrimenkullerde “Düzenleme Ortaklık Payı” Uygulaması  70
2. Düzenleme Ortaklık Payı Uygulamasının Anayasa’ya Aykırı Olup Olmadığı Sorunu  75
a. Anayasa Mahkemesinin ve Söz Konusu Mahkemenin Yüksek Hakimlerinin
Bu Konudaki Görüşleri 
 75
aa. Düzenleme Ortaklık Payı Uygulamasının Anayasaya Aykırı Olmadığı Görüşü  75
bb. Düzenleme Ortaklık Payı Uygulamasının Anayasaya Aykırı Olduğu Görüşü  78
b. KALABALIK’ın görüşü  81
c. GÖZLER’in görüşü  82
B. El Koymanın "Özel Parselleme"ye Dayanmaması  85
1. İmar Planı Bulunan Bir Bölgede Bulunan Arazi veya Arsaya İlişkin Parselleme  85
2. İmar Planı Bulunmayan Bir Bölgede Bulunan Arazi veya Arsaya İlişkin Parselleme  86
C. Gayrimenkulün Tamamının veya Bir Bölümünün Bedelsiz Terk Edilmiş
Olmaması 
 88
D. El Koymaya Malik Tarafından Önceden Muvafakat Edilmiş Olmaması  90
E. 221 Sayılı Kanunun Kapsamına Girmemesi  91
F. 20 Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Geçmiş Olmaması  92
§ 3. KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI
I. GENEL OLARAK  103
II. ELATMANIN ÖNLENMESİ (MÜDAHALENİN MEN’İ) DAVASI  104
A. Taşınmazlar Bakımından “Elatmanın Önlenmesi” ve “İstihkak” Davası ve
Bu Davaların Uygulanma Alanı 
 104
1. “İstihkak Davası” Sonucunda İadeye Mahkum Edilen Haksız Zilyedin Durumu  107
a. İade ile Yükümlü “İyiniyetli” Haksız Zilyedin Sorumluluğu ve Yapmış Olduğu Giderlere (Masraflara) İlişkin Talep Hakkı  108
b. İade ile Yükümlü “Kötüniyetli” Haksız Zilyedin Sorumluluğu ve Yapmış Olduğu
Giderlere (Masraflara) İlişkin Talep Hakkı 
 109
aa. Kötüniyetli Haksız Zilyedin Sorumluluğu  109
bb. Kötüniyetli Zilyedin Giderlere (Masraflara) İlişkin Talep Hakkı  120
2. Elatmanın Önlenmesi Davası Sonucunda Taşınmazı Tahliyeye (Boşaltmaya)
Mahkum Edilen Haksız Zilyedin Durumu 
 120
B. Kamulaştırmasız El Koyma Dolayısıyla Elatmanın Önlenmesi Davası  121
1. Genel Olarak  121
2. Uygulamada Kabul Edilen Esaslar  122
a. Genel Olarak  122
b. Davacısı ve Davalısı  126
c. Süresi  139
d. Görevli ve Yetkili Mahkeme  139
III. BEDEL DAVASI (EL KONULAN YERİN KARŞILIĞI OLAN BEDELİN
TAHSİLİ DAVASI) 
 139
A. Genel Olarak  139
B. İdarenin Sorumluluğu ve Yapmış Olduğu Giderlere İlişkin Talep Hakkı  143
C. Davacısı ve Davalısı  143
D. Bedelin Tespiti  145
1. Genel Olarak  145
2. Kamulaştırma Kanununun değer Biçmeye İlişkin Hükümlerinin Kıyasen Uygulanması  147
3. Kamulaştırma Bedelinin Tespiti (Kıymet Takdiri)  149
a. Genel Olarak  149
b. Arsa-Arazi Ayırımı  149
aa. Arsa Vasfı  150
bb. Arazi Vasfı  155
cc. Arsa-Arazi Ayırımına İlişkin Yargıtay Kararları  156
c. “Arsa” Vasfındaki Taşınmazın Değerinin Tespiti  159
aa. Genel Olarak  159
bb. Emsal Esası  160
cc. Değer Tespitinde Gözönünde Bulundurulacak Unsurlar  161
aaa. Taşınmazın Yüzölçümü  161
bbb. Varsa Vergi Beyanı  162
ccc. Kamulaştırma Tarihinde Resmi Makamlarca Yapılmış Kıymet Takdirleri  163
ddd. Taşınmazın Kıymetini Etkileyebilecek Bütün Nitelik ve Unsurları ve Her Unsurun
Ayrı Ayrı Değeri 
 164
eee. Bedelin Tespitinde Etkili Olacak Diğer Objektif Ölçüler  164
dd. Değer Tespitinde Gözönünde Bulundurulmayacak Unsurlar  165
aaa. Kamulaştırmayı Gerektiren İmar ve Hizmet Teşebbüsünün Sebep Olacağı Değer Artışları  165
bbb. İlerisi İçin Düşünülen (Tasarlanan) Kullanma Şekillerine Göre Getireceği Kar  166
ee. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları  166
d. “Arazi” Vasfındaki Taşınmazın Değerinin Tespiti  177
aa. Genel Olarak  177
bb. Gelir Esası  177
aaa. Gelirin Saptanması  177
bbb. Gelire Göre Değer Biçilmesi  178
cc. Değer Tespitinde Gözönünde Bulundurulacak ve Bulundurulmayacak Unsurlar  180
dd. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları  180
aaa. “Arazilere, Olduğu Gibi Kullanılmaları Halinde Getirecekleri Gelirin Esas Alınarak Değer Biçilmesinin Zorunlu Olduğu”na İlişkin Kararlar  180
bbb. Arazinin Değerinin Tespitinde Göz Önünde Bulundurulacak “Objektif Değer Artırıcı ve Azaltıcı Unsurlar” ile İlgili Kararlar  186
ccc. “Kapitalizasyon Faizi” ile İlgili Kararlar  191
e. Üzerinde “Ağaç” Bulunan Taşınmazın (Arsa veya Arazinin) Değerinin Tespiti  194
f. Üzerinde “Yapı” Bulunan Taşınmazın (Arsa veya Arazinin) Değerinin Tespiti  198
g. İrtifak Değerinin Hesaplanması  200
4. Kısmi Kamulaştırma Bedelinin Tespiti  203
a. Geriye Kalan Kısmın Değerinde Değişiklik Olmaması  204
b. Geriye Kalan Kısmın Değerinde Azalma Olması  204
c. Geriye Kalan Kısmın Değerinde Artış Olması  208
d. Geriye Kalan Kısmın İşe Yaramaz Hale Gelmesi  210
e. Müşterek Mülkiyete Tabi Taşınmazların Kısmi Kamulaştırılmasındaki Özel Durum  213
E. Süresi  215
F. Görevli ve Yetkili Mahkeme  215
IV. TAZMİNAT DAVASI  215
A. Genel Olarak  215
B. Uygulamada Kabul Edilen Esaslar  216
V. ECRİMİSİL DAVASI  223
A. Genel Olarak  223
B. Uygulamada kabul edilen bazı hususlar  225
VI. FAİZ TALEBİ  226
VII. El KONULAN TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ MÜLKİYET HAKKININ KAYBEDİLMESİ  229
VIII. KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA DOLAYISIYLA AÇILAN DAVALARDA İDARENİN SAVUNMA OLARAK İLERİ SÜREBİLECEĞİ HUSUSLAR  233
VIX. İDARENİN KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMADAN VAZGEÇMESİ  235
Kullanılan Kaynaklar  237
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020