Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Avrupa Birliği Hukukunun Üye Devletlerde Uygulanması
Eylül 2017 / 1. Baskı / 267 Syf.
Fiyatı: 64.50 TL
İndirimli: 39.90 TL (%39)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Avrupa Birliği ekonomik ve siyasi bütünleşme süreci içerisinde kendine özgü, dinamik bir hukuk sistemi yaratmıştır. Derhal uygulanabilirlik, öncelik, özerklik, birlik, doğrudan uygulanabilirlik ve doğrudan etki ilkeleri Birliğin uluslarüstü yapısını ortaya koyan ilkelerdir. Birlik kurumları tarafından sınırlı yetki ilkesi çerçevesinde kabul edilen düzenlemelerin üye devletler tarafından etkili ve yeknesak şekilde uygulanması bütünleşme hedefine ulaşılması açısından önemlidir. Birlik hukukunun uygulanmasında Avrupa Birliği açısından dolaylı yürütme ilkesi geçerlidir. Bu çerçevede esas yetki üye devletlere aittir. Etkili ve yeknesak uygulamanın temini amacıyla üye devletler düzeyinde ve Avrupa Birliği düzeyinde denetimler gerçekleştirilmektedir.

"Avrupa Birliği Hukukunun Üye Devletlerde Uygulanması" başlıklı çalışmada Avrupa Birliği hukuku ile uluslararası hukuk arasındaki farklar belirtilmekte, Avrupa Birliği hukuku ile ulusal hukuklar arasındaki ilişki üye devletlerin mevzuat ve uygulamaları ışığında değerlendirilmekte ve yargısal, idari, siyasi denetim ile kamuoyu denetiminin usul ve esasları açıklanmaktadır.

Konu Başlıkları
Avrupa Birliği Hukuku – Ulusal Hukuk İlişkileri
Avrupa Birliği Hukuku – Uluslararası Hukuk Ayrımı
Entegrasyon Türleri
Yetki Devri ve Paylaşımı
Avrupa Birliği Hukukunun Uygulanması
Avrupa Birliği Hukukunun Uygulanmasına İlişkin Denetim
Barkod: 9789750244780
Yayın Tarihi: Eylül 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 267
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Giriş  19
Birinci Bölüm  
ULUSLARARASI HUKUK VE  
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU AYRIMI  
I. ULUSLARARASI HUKUK VE TEMEL ÖZELLİKLERİ  21
A. Genel Olarak  21
1. Tanım  21
2. Uluslararası Hukukun Varlığını Açıklayan Görüşler  22
a. Doğal Hukuk Görüşü  22
b. Sübjektivist Görüşler  23
c. Objektivist Görüşler  24
3. Uluslararası Hukukun Süjeleri  26
4. Uluslararası Hukukun Kaynakları  28
5. Uluslararası Hukukun Amacı  32
B. Uluslararası Hukuk– İç Hukuk İlişkileri  33
1. Görüşler  33
a. Monizm  33
b. Düalizm  35
c. Türk Anayasası’nın Benimsediği Sistem  36
2. Uluslararası Hukukta Doğrudan Etkili Düzenlemeler  38
3. Uluslararası Hukukun Önceliği  39
II. AB HUKUKUNUN ULUSLARARASI HUKUKTAN FARKLARI  42
A. Temel Prensipler Bakımından  42
1. Derhal Uygulanabilirlik İlkesi (Principe de l’applicabilité immédiate/ Principle of immediate applicability)  44
2. Özerklik İlkesi (Principe de l’autonomie/ Principle of autonomy)  46
3. Birlik İlkesi  48
4. Öncelik İlkesi (Primauté/ Primacy)  50
5. Doğrudan Uygulanabilirlik İlkesi (Applicabilité directe/ Direct applicability)  54
6. Doğrudan Etki İlkesi (Effet direct/ Direct effect)  55
B. Kaynak Bakımından  58
1. Birincil Hukuk Düzenlemeleri Yönünden Değerlendirme  59
2. Birliğin Taraf Olduğu Uluslararası Andlaşmalar Yönünden Değerlendirme  60
3. İkincil Hukuk Düzenlemeleri Yönünden Değerlendirme  61
4. Genel Hukuk İlkeleri Yönünden Değerlendirme  64
5. Avrupa Birliği Hukukunda İnsan Haklarının Kaynak Teşkil Etmesi  68
a. Lizbon Andlaşması Öncesindeki Durum  68
b. Lizbon Andlaşması Sonrasında AB’de İnsan Haklarının Korunması  71
C. Süjeleri Bakımından  74
1. Üye Devletlerin Süjeliği  74
2. Gerçek ve Tüzel Kişilerin Süjeliği  75
3. AB Kurumlarının Süjeliği  77
D. Amacı Bakımından  78
İkinci Bölüm  
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU VE  
ULUSAL HUKUK İLİŞKİLERİ  
I. GENEL KAVRAMLAR  81
A. Avrupa Birliğine Üyelik  81
1. Üyelik Kriterleri ve Çekilme  83
2. Birlik Hukukunun Yer Bakımından Uygulama Alanı  84
B. Üye Devlet Vatandaşlığı  85
1. Vatandaşlık Kavramı  85
2. Üye Devlet Vatandaşlığının Kazanılması  88
C. Avrupa Birliği Vatandaşlığı  89
II. ENTEGRASYON TÜRLERİ (BÜTÜNLEŞME)  92
A. Ekonomik Entegrasyon  92
1. Tercihli Ticaret Andlaşmaları  93
2. Serbest Ticaret Bölgeleri  95
3. Gümrük Birlikleri  96
4. Ortak Pazar  98
5. İç Pazar  99
6. Ekonomik ve Parasal Birlik  102
B. Siyasi Entegrasyon  104
1. Federalizm  104
2. Konfederalizm  107
3. Kurucu Andlaşmaların Anayasal Niteliği  109
III. YETKİ DEVRİ VE PAYLAŞIMI  113
A. Sınırlı Yetki İlkesi  113
B. Yetki Alanları  116
1. Münhasır Yetki  116
2. Paylaşılan Yetki  118
3. Destekleyen, Koordine Eden veya Tamamlayan Yetki  120
4. Üye Devletlerin Münhasır Yetkisi  120
C. Yetki Türleri  125
1. Açık Yetki  125
2. Zımni Yetki  126
3. Boşluk Doldurma Yetkisi  133
D. Yetkinin Kullanılması  137
1. Dürüst İşbirliği İlkesi  137
2. İkincillik İlkesi  138
3. Orantılılık İlkesi  142
E. Ulusal Hukukların Yaklaştırılması  143
IV. ÖNCELİK İLKESİ: AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU VE ULUSAL HUKUKUN ÇATIŞMASI DURUMUNDA UYGULANACAK HUKUK  144
A. ATAD Kararları Çerçevesinde Öncelik İlkesi  144
1. Costa/ ENEL Kararı  144
2. Internationale Handelsgesellschaft mbH Kararı  146
3. Simmenthal Kararı  147
4. Komisyon/ İtalya Kararı  149
5. Factortame Kararı  149
6. Melki ve Abdeli Kararı  151
B. Üye Devletlerin Öncelik İlkesine İlişkin Anayasal Düzenlemelerinden ve Uygulamalarından Örnekler  153
1. Genel Olarak  153
2. Birlik Hukukunun Önceliğini Tanıyan Anayasal Düzenlemeler  154
a. İrlanda  154
b. Portekiz  155
3. Uluslararası Hukukun Önceliğini Tanıyan Anayasal Düzenlemeler  155
a. Almanya  155
b. Estonya  156
c. Fransa  157
d. Hollanda  158
e. Polonya  158
f. Yunanistan  159
4. Uygulama Örnekleri  159
a. Fransa  159
b. İngiltere  163
c. Polonya  164
V. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN DOĞRUDAN UYGULANMASI VE ETKİLER DOĞURMASI  166
A. ATAD Kararları Çerçevesinde Doğrudan Uygulanma ve Doğrudan Etki İlkesi  166
1. Kurucu Andlaşmalar  167
2. Tüzükler  170
3. Direktifler (Yönergeler)  172
4. Kararlar  176
5. Birliğin Taraf Olduğu Uluslararası Andlaşmalar  178
B. Üye Devletlerin Doğrudan Uygulanma ve Doğrudan Etki İlkesine İlişkin Düzenlemelerinden ve Uygulamalarından Örnekler  181
1. Genel Olarak  181
2. Düzenleme Örnekleri  182
a. İngiltere  182
b. İsveç  182
c. Malta  183
d. Slovakya  184
e. Slovenya  184
3. Uygulama Örnekleri  185
a. Belçika  185
b. Fransa  186
c. İtalya  189
Üçüncü Bölüm  
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN  
UYGULANMASINA İLİŞKİN DENETİM  
I. ÜYE DEVLETLER DÜZEYİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİM  191
A. Yargısal Denetim  191
1. İlk Derece Mahkemeleri ve Temyiz Mercileri Tarafından Gerçekleştirilen Denetim  191
2. Anayasa Mahkemeleri Tarafından Gerçekleştirilen Denetim ve Lizbon Andlaşmasına Yaklaşımlarından Örnekler  193
a. Federal Alman Anayasa Mahkemesinin Görüşü  193
b. Çek Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin Görüşü  198
c. Fransız Anayasa Konseyinin Görüşü  202
d. Polonya Anayasa Mahkemesinin Görüşü  204
B. Siyasi Denetim  208
1. Yasama Tasarruflarının Denetimi  208
a. Yasama Tasarruflarının Ulusal Parlamentolara İletilmesi  208
b. Yasama Tasarruflarının İkincillik İlkesine Uygunluğunun Denetimi  209
2. Katılım Andlaşmalarının Denetimi  211
3. Özgürlük, Güvenlik, Adalet Alanına İlişkin Konularda Denetim Yetkisi  211
4. Andlaşmaların Değiştirilmesi Sürecinde Ulusal Parlamentoların Rolü  213
C. Kamuoyu Denetimi  213
1. Birlik Organlarına Katılım Suretiyle Gerçekleştirilen Denetim  214
a. Ekonomik ve Sosyal Komiteye Üyelik Yoluyla  214
b. Bölgeler Komitesine Üyelik Yoluyla  216
2. Vatandaş Girişimi Yoluyla Gerçekleştirilen Denetim  217
a. Denetim Koşulları  218
b. Denetim Usulü  219
II. AVRUPA BİRLİĞİ DÜZEYİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİM  220
A. Yargısal Denetim  220
1. İhlâl Davası  221
a. Davanın Tarafları  221
b. İhlâl Davasının Nedenleri  222
c. Dava Açma Usulü  223
d. İhlâl Kararlarının Etkisi  224
2. Ön Karar Usulü  225
a. Ön Karar Usulünün Konusu  225
b. Ön Karar Usulüne Başvuru Hakkı ve Yükümlülüğü  227
c. Ön Karar Usulünün Sonuçları  229
B. İdari Denetim  232
1. Rekabete İlişkin Kurallar Çerçevesinde Komisyonun Denetim Yetkisi  232
a. Devlet Yardımlarının Denetimi  232
b. İşletmeler Arası Andlaşmalar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılmasının Denetimi  233
2. Avrupa Merkez Bankası Tarafından Gerçekleştirilen Denetim  234
3. Avrupa Ombudsmanı Tarafından Gerçekleştirilen Denetim  236
Sonuç  239
Kaynakça  243
Kavramlar Dizini  263
 


Vahit Doğan
Ekim 2020
65.00 TL
Sepete Ekle
Bilgin Tiryakioğlu ...
Ekim 2020
85.00 TL
Sepete Ekle
Aydoğan Asar
Eylül 2020
53.00 TL
İndirimli: 47.70 TL (%10)
Sepete Ekle
Mehmet Hanifi Bayram
Eylül 2020
37.00 TL
İndirimli: 33.30 TL (%10)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Giriş  19
Birinci Bölüm  
ULUSLARARASI HUKUK VE  
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU AYRIMI  
I. ULUSLARARASI HUKUK VE TEMEL ÖZELLİKLERİ  21
A. Genel Olarak  21
1. Tanım  21
2. Uluslararası Hukukun Varlığını Açıklayan Görüşler  22
a. Doğal Hukuk Görüşü  22
b. Sübjektivist Görüşler  23
c. Objektivist Görüşler  24
3. Uluslararası Hukukun Süjeleri  26
4. Uluslararası Hukukun Kaynakları  28
5. Uluslararası Hukukun Amacı  32
B. Uluslararası Hukuk– İç Hukuk İlişkileri  33
1. Görüşler  33
a. Monizm  33
b. Düalizm  35
c. Türk Anayasası’nın Benimsediği Sistem  36
2. Uluslararası Hukukta Doğrudan Etkili Düzenlemeler  38
3. Uluslararası Hukukun Önceliği  39
II. AB HUKUKUNUN ULUSLARARASI HUKUKTAN FARKLARI  42
A. Temel Prensipler Bakımından  42
1. Derhal Uygulanabilirlik İlkesi (Principe de l’applicabilité immédiate/ Principle of immediate applicability)  44
2. Özerklik İlkesi (Principe de l’autonomie/ Principle of autonomy)  46
3. Birlik İlkesi  48
4. Öncelik İlkesi (Primauté/ Primacy)  50
5. Doğrudan Uygulanabilirlik İlkesi (Applicabilité directe/ Direct applicability)  54
6. Doğrudan Etki İlkesi (Effet direct/ Direct effect)  55
B. Kaynak Bakımından  58
1. Birincil Hukuk Düzenlemeleri Yönünden Değerlendirme  59
2. Birliğin Taraf Olduğu Uluslararası Andlaşmalar Yönünden Değerlendirme  60
3. İkincil Hukuk Düzenlemeleri Yönünden Değerlendirme  61
4. Genel Hukuk İlkeleri Yönünden Değerlendirme  64
5. Avrupa Birliği Hukukunda İnsan Haklarının Kaynak Teşkil Etmesi  68
a. Lizbon Andlaşması Öncesindeki Durum  68
b. Lizbon Andlaşması Sonrasında AB’de İnsan Haklarının Korunması  71
C. Süjeleri Bakımından  74
1. Üye Devletlerin Süjeliği  74
2. Gerçek ve Tüzel Kişilerin Süjeliği  75
3. AB Kurumlarının Süjeliği  77
D. Amacı Bakımından  78
İkinci Bölüm  
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU VE  
ULUSAL HUKUK İLİŞKİLERİ  
I. GENEL KAVRAMLAR  81
A. Avrupa Birliğine Üyelik  81
1. Üyelik Kriterleri ve Çekilme  83
2. Birlik Hukukunun Yer Bakımından Uygulama Alanı  84
B. Üye Devlet Vatandaşlığı  85
1. Vatandaşlık Kavramı  85
2. Üye Devlet Vatandaşlığının Kazanılması  88
C. Avrupa Birliği Vatandaşlığı  89
II. ENTEGRASYON TÜRLERİ (BÜTÜNLEŞME)  92
A. Ekonomik Entegrasyon  92
1. Tercihli Ticaret Andlaşmaları  93
2. Serbest Ticaret Bölgeleri  95
3. Gümrük Birlikleri  96
4. Ortak Pazar  98
5. İç Pazar  99
6. Ekonomik ve Parasal Birlik  102
B. Siyasi Entegrasyon  104
1. Federalizm  104
2. Konfederalizm  107
3. Kurucu Andlaşmaların Anayasal Niteliği  109
III. YETKİ DEVRİ VE PAYLAŞIMI  113
A. Sınırlı Yetki İlkesi  113
B. Yetki Alanları  116
1. Münhasır Yetki  116
2. Paylaşılan Yetki  118
3. Destekleyen, Koordine Eden veya Tamamlayan Yetki  120
4. Üye Devletlerin Münhasır Yetkisi  120
C. Yetki Türleri  125
1. Açık Yetki  125
2. Zımni Yetki  126
3. Boşluk Doldurma Yetkisi  133
D. Yetkinin Kullanılması  137
1. Dürüst İşbirliği İlkesi  137
2. İkincillik İlkesi  138
3. Orantılılık İlkesi  142
E. Ulusal Hukukların Yaklaştırılması  143
IV. ÖNCELİK İLKESİ: AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU VE ULUSAL HUKUKUN ÇATIŞMASI DURUMUNDA UYGULANACAK HUKUK  144
A. ATAD Kararları Çerçevesinde Öncelik İlkesi  144
1. Costa/ ENEL Kararı  144
2. Internationale Handelsgesellschaft mbH Kararı  146
3. Simmenthal Kararı  147
4. Komisyon/ İtalya Kararı  149
5. Factortame Kararı  149
6. Melki ve Abdeli Kararı  151
B. Üye Devletlerin Öncelik İlkesine İlişkin Anayasal Düzenlemelerinden ve Uygulamalarından Örnekler  153
1. Genel Olarak  153
2. Birlik Hukukunun Önceliğini Tanıyan Anayasal Düzenlemeler  154
a. İrlanda  154
b. Portekiz  155
3. Uluslararası Hukukun Önceliğini Tanıyan Anayasal Düzenlemeler  155
a. Almanya  155
b. Estonya  156
c. Fransa  157
d. Hollanda  158
e. Polonya  158
f. Yunanistan  159
4. Uygulama Örnekleri  159
a. Fransa  159
b. İngiltere  163
c. Polonya  164
V. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN DOĞRUDAN UYGULANMASI VE ETKİLER DOĞURMASI  166
A. ATAD Kararları Çerçevesinde Doğrudan Uygulanma ve Doğrudan Etki İlkesi  166
1. Kurucu Andlaşmalar  167
2. Tüzükler  170
3. Direktifler (Yönergeler)  172
4. Kararlar  176
5. Birliğin Taraf Olduğu Uluslararası Andlaşmalar  178
B. Üye Devletlerin Doğrudan Uygulanma ve Doğrudan Etki İlkesine İlişkin Düzenlemelerinden ve Uygulamalarından Örnekler  181
1. Genel Olarak  181
2. Düzenleme Örnekleri  182
a. İngiltere  182
b. İsveç  182
c. Malta  183
d. Slovakya  184
e. Slovenya  184
3. Uygulama Örnekleri  185
a. Belçika  185
b. Fransa  186
c. İtalya  189
Üçüncü Bölüm  
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN  
UYGULANMASINA İLİŞKİN DENETİM  
I. ÜYE DEVLETLER DÜZEYİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİM  191
A. Yargısal Denetim  191
1. İlk Derece Mahkemeleri ve Temyiz Mercileri Tarafından Gerçekleştirilen Denetim  191
2. Anayasa Mahkemeleri Tarafından Gerçekleştirilen Denetim ve Lizbon Andlaşmasına Yaklaşımlarından Örnekler  193
a. Federal Alman Anayasa Mahkemesinin Görüşü  193
b. Çek Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin Görüşü  198
c. Fransız Anayasa Konseyinin Görüşü  202
d. Polonya Anayasa Mahkemesinin Görüşü  204
B. Siyasi Denetim  208
1. Yasama Tasarruflarının Denetimi  208
a. Yasama Tasarruflarının Ulusal Parlamentolara İletilmesi  208
b. Yasama Tasarruflarının İkincillik İlkesine Uygunluğunun Denetimi  209
2. Katılım Andlaşmalarının Denetimi  211
3. Özgürlük, Güvenlik, Adalet Alanına İlişkin Konularda Denetim Yetkisi  211
4. Andlaşmaların Değiştirilmesi Sürecinde Ulusal Parlamentoların Rolü  213
C. Kamuoyu Denetimi  213
1. Birlik Organlarına Katılım Suretiyle Gerçekleştirilen Denetim  214
a. Ekonomik ve Sosyal Komiteye Üyelik Yoluyla  214
b. Bölgeler Komitesine Üyelik Yoluyla  216
2. Vatandaş Girişimi Yoluyla Gerçekleştirilen Denetim  217
a. Denetim Koşulları  218
b. Denetim Usulü  219
II. AVRUPA BİRLİĞİ DÜZEYİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİM  220
A. Yargısal Denetim  220
1. İhlâl Davası  221
a. Davanın Tarafları  221
b. İhlâl Davasının Nedenleri  222
c. Dava Açma Usulü  223
d. İhlâl Kararlarının Etkisi  224
2. Ön Karar Usulü  225
a. Ön Karar Usulünün Konusu  225
b. Ön Karar Usulüne Başvuru Hakkı ve Yükümlülüğü  227
c. Ön Karar Usulünün Sonuçları  229
B. İdari Denetim  232
1. Rekabete İlişkin Kurallar Çerçevesinde Komisyonun Denetim Yetkisi  232
a. Devlet Yardımlarının Denetimi  232
b. İşletmeler Arası Andlaşmalar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılmasının Denetimi  233
2. Avrupa Merkez Bankası Tarafından Gerçekleştirilen Denetim  234
3. Avrupa Ombudsmanı Tarafından Gerçekleştirilen Denetim  236
Sonuç  239
Kaynakça  243
Kavramlar Dizini  263
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020