Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Türk ve AB Hukukunda Yatırım Fonları
Temmuz 2009 / 1. Baskı / 189 Syf.
Fiyatı: 17.50 TL
İndirimli: 14.50 TL (%18)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Dayanışmanın, ortak hareketle menfaatleri artırma düşüncesinin çağdaş uygulama biçimlerinden birini yatırım fonları oluşturuyor. Son beş yıllık hızlı gelişimi sonucunda yatırım fonlarında biriken para 30 milyar TL'ye ulaştı. Ancak konu, finans sektöründeki ağırlığı ölçüsünde hukuk dünyasında inceleme konusu yapılamadı.

Yazar, kitabında konuyu hukuki açıdan ele alıyor ve bir yandan yatırım fonlarına ilişkin kavramları finans dilinden hukuk diline çeviriyor, bir yandan konunun hukuki yönlerini görünür kılıyor, bir yandan da yatırım fonlarını çeşitli yönleriyle aydınlatıyor.

Eserden yararlanabilecekler arasında; banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketi ve emeklilik şirketleri çalışanları, mevzuata uyum (compliance) sorumluluları, iç denetçiler, finans sektörüne hizmet veren danışman ve avukatlar, fon sektörü yöneticileri, konuyla ilgili öğretim üyeleri ve öğrenciler ve elbette fon yatırımcısı şahıslar öne çıkıyor.

Konu Başlıkları
Kollektif Yatırım Kuruluşlarının Doğuşu, Gelişimi, Sınıflandırılması, AB ve Türk Hukukundaki Yeri
Türk Hukuku Bakımından Yatırım Fonlarının Tanımı, Unsurları, Türleri, Kurucu ve Katılma Belgesi Sahipleri Arasındaki İlişkiler
Türk Hukuku Bakımından Yatırım FonlarınınYönetimi, Saklaması, Katılma Belgeleri ve Sona Ermesi
AB Hukukunda Yatırım Fonlarının Türk Hukuku İle Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Barkod: 9789750210204
Yayın Tarihi: Temmuz 2009
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 189
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Giriş  19
Birinci Bölüm
KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARININ DOĞUŞU, GELİŞİMİ, SINIFLANDIRILMASI,
AB VE TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ
§1. KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARININ DOĞUŞU VE GELİŞİMİ  23
I. Gelişmiş Ülkelerde KYK’lerin Doğuşu ve Gelişimi  23
A. Doğuşu  23
B. Gelişimi  25
II. Türkiye’de KYK’lerin Doğuşu ve Gelişimi  26
A. Doğuşu  26
B. Gelişimi  27
§2. KYK’LERİN SINIFLANDIRILMASI  28
I. Güven Kuruluşu (Trust) Modeli  28
A. Kavram  29
B. Güven Kuruluşu Niteliğinde Yatırım Fonları  30
II. Sözleşmeye Dayanan Model  31
III. Ortaklığa Dayanan Model  33
A. Sabit Sermayeli Yatırım Ortaklığı  34
B. Değişken Sermayeli Yatırım Ortaklığı  35
IV. KYK Modellerinin Karşılaştırılması  37
§3. KYK’LERİN AB HUKUKU’NDAKİ YERİ  40
§4. KYK’LERİN TÜRK HUKUKU’NDAKİ YERİ  40
I. Yatırım Fonları  40
II. Diğer KYK’ler  42
İkinci Bölüm
TÜRK HUKUKU BAKIMINDAN
YATIRIM FONLARININ TANIMI, UNSURLARI,
TÜRLERİ, KURUCU VE KATILMA BELGESİ SAHİPLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
§1. YATIRIM FONUNUN TANIMI  43
§2. YATIRIM FONUNUN UNSURLARI  44
I. Bir Malvarlığı Olarak Yatırım Fonları  44
II. İnançlı Mülkiyet Esası  46
III. Portföy İşletmeciliği Faaliyeti  46
IV. Fon Malvarlığının Halktan Toplanan Paralarla Oluşturulması  47
V. Halktan Katılma Belgeleri Karşılığı Para Toplanması  47
A. Katılma Belgesi Karşılığı Para Toplanması  47
B. Halktan Para Toplanması  48
VI. Portföyün Katılma Belgesi Sahipleri Hesabına İşletilmesi (Temsil İlişkisi)  50
VII. Riskin Dağıtılması İlkesi  51
§3. YATIRIM FONU TÜRLERİ  53
I. Varlık Grupları İtibariyle Fon Türleri  53
A. Bir Varlık Grubunun Hakim Olduğu Fonlar  53
B. Likit Fonlar  54
C. Endeks Fonlar  56
D. Fon Sepetleri  56
II. İstisnai Fon Türleri  57
A. Serbest Yatırım Fonları (Hedge Funds)  57
1. Kavram  57
2. “Nitelikli Yatırımcı” Kavramı  58
B. Koruma Amaçlı ve Garantili Fonlar  61
C. Borsa Yatırım Fonları  62
D. Şemsiye Fonlar  63
E. Özel Fonlar  63
F. Değişken Fonlar  64
III. Yatırım Fonlarına Benzer Nitelikte Modeller  65
A. Emeklilik Fonları  65
B. Konut Finansmanı ve Varlık Finansmanı Fonları  66
IV. Fon Tipleri  67
§4. FON KURUCUSU İLE KATILMA BELGESİ SAHİPLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  67
I. Fon Kuruculuğu  67
A. Fon Kurucusu Olabilecekler  67
B. Fon Kurucusunun İşlevi  68
C. Fon Kurucusunun Sorumluluğu  68
D. Kurucu ve Yatırımcılar Arasındaki İlişkiyi Düzenleyen Hükümler  69
II. İnançlı Mülkiyet Esası  69
A. İnançlı İşlemler  69
1. Genel Olarak İnançlı İşlemler  69
2. Kazandırma İşlemi  71
3. İnanç Sözleşmesi (Pactum Fiduciae)  72
4. İnanç Sözleşmesine Uygulanacak Hükümler  73
B. Yatırım Fonları ve İnançlı Mülkiyet  73
C. Fon Malvarlığı Üzerinde Yapılamayacak İşlemler  74
III. Fon İçtüzüğü  75
A. Hukuki Niteliği  75
B. İltihaki Sözleşme Olma Niteliği  77
C. Genel İşlem Şartlarını İçermesi  77
D. “Fon İçtüzüğü” ve “Kollektif Yatırım Sözleşmesi”  79
IV. Vekalet İlişkisi  80
A. Genel Olarak  80
B. Vekalet Sözleşmesi  81
C. Yatırım Fonlarında Vekalet Hükümlerinin Uygulanması  83
V. Sonuç  84
Üçüncü Bölüm
TÜRK HUKUKU BAKIMINDAN
YATIRIM FONLARININ YÖNETİMİ, SAKLAMASI, KATILMA BELGELERİ VE SONA ERMESİ
§1. YATIRIM FONLARININ YÖNETİMİ  85
I. Genel Olarak  85
II. Portföy  86
III. Portföy Yönetimi  86
IV. Portföy Yönetiminin Sınıflandırılması  87
V. Portföy Yöneticiliği ve Portföy İşletmeciliği  87
VI. Yatırım Fonu Portföylerinin Yönetimi  89
A. Fon Portföyüne Alınabilecek Varlıklar  89
B. Fon Yönetimi Yapabilecek Kuruluşlar  91
C. Fon Portföylerinin Yönetimine İlişkin Sözleşme  92
D. Fon Yöneticisi ile Katılma Belgesi Sahipleri Arasındaki Hukuki İlişki  94
§2. YATIRIM FONLARININ SAKLAMASI  97
I. Kıymetli Evrakın Saklanması  97
II. Yatırım Fonu Portföylerindeki Varlıkların Saklanması  98
A. Fon Portföyündeki Çeşitli Varlıkların Saklanması  98
B. Saklama Sözleşmesi  99
C. Saklamanın Hukuki Niteliği  100
§3. KATILMA BELGELERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  100
I. Katılma Belgelerinin Kıymetli Evrak Niteliği  100
II. Kıymetli Evrak Sınıflandırmaları Açısından Katılma Belgeleri  101
A. Senette Yer Alan Hakka Göre Yapılan Sınıflandırma  101
B. Hakkın Senetten Önce Var Olup Olmadığına Göre Yapılan Sınıflandırma  104
C. Düzenlenmelerine Neden Olan Hukuki İşlem İle İlgilerine Göre Yapılan Sınıflandırma  104
D. Hak Sahibinin Saptanması Şekline Göre Yapılan Sınıflandırma  105
III. Katılma Belgelerinin “Sermaye Piyasası Aracı” ve “Menkul Kıymet” Niteliği  106
IV. Katılma Belgelerinin Kaydileştirilmesi  106
§4. KATILMA BELGELERİNİN TEMSİL ETTİĞİ HAKLAR  107
I. Geri Satım Hakkı  107
A. SPKn’da Geri Satım Hakkına Yer Verilip Verilmediği  107
B. SPKr. Tebliği ve İçtüzük Standardında Geri Satım Hakkı  108
C. Geri Satım Hakkının Hukuki Niteliği  111
II. Tasfiye Payı Alma Hakkı  114
III. Bilgi Alma Hakkı  114
IV. Kar Payı Alma Hakkının Bulunmaması  114
A. Yatırım Fonlarında Kar Payı Dağıtımı  114
B. Gelir Vergisi Kanunu Hükmü  115
§5. YATIRIM FONLARININ SONA ERMESİ VE TASFİYESİ  115
I. Sona Erme  115
II. Tasfiye  116
Dördüncü Bölüm
AB HUKUKUNDA YATIRIM FONLARININ
TÜRK HUKUKU İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
§1. AB HUKUKUNDA KYK’LER  119
I. AB Hukukunda Direktifler  119
II. DKYK (UCITS)  120
§2. DKYK’LERİN HUKUKİ STATÜSÜ, TANIMI VE UNSURLARI  122
I. DKYK’ların Hukuki Statüsü  122
II. DKYK’nın Tanımı  123
III. DKYK’nın Unsurları  123
A. Halktan Toplanan Paralarla Yatırım Yapılması  123
B. Riskin Dağıtılması İlkesine Göre Faaliyet Gösterilmesi  123
C. Geri Satım Hakkı  124
D. Üç Hukuki Statüden Biri ile Kurulmuş Olma  124
E. Fon Malvarlığının Ayrı Olması  125
§3. DKYK’LARIN KURULUŞU, YÖNETİMİ VE YÖNETİM ŞİRKETLERİ  125
I. DKYK Kuruluşu  125
II. DKYK’ların Yönetimi  126
III. Yönetim Şirketleri  127
IV. Yönetim Şirketlerinin AB’de Faaliyeti  127
V. Fon Portföyüne Alınabilecek Varlıklar  128
§4. DKYK VARLIKLARININ SAKLAMA ESASLARI  128
§5. YENİ DİREKTİF TASLAĞI: UCITS IV  130
Sonuç  133
Ek 1: FON İÇTÜZÜĞÜ STANDARDI (13.05.2009)  141
Ek 2: PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMELERİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR  167
Kaynakça  175
Kavramlar Dizini  183
 


Gürkan Uysal
Mayıs 2020
40.00 TL
Sepete Ekle
Sadi Uzunoğlu
Nisan 2020
48.00 TL
Sepete Ekle
Serkan Yılmaz Kandır
Nisan 2020
75.00 TL
Sepete Ekle
Burcu Gürol
Mart 2020
13.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Giriş  19
Birinci Bölüm
KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARININ DOĞUŞU, GELİŞİMİ, SINIFLANDIRILMASI,
AB VE TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ
§1. KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARININ DOĞUŞU VE GELİŞİMİ  23
I. Gelişmiş Ülkelerde KYK’lerin Doğuşu ve Gelişimi  23
A. Doğuşu  23
B. Gelişimi  25
II. Türkiye’de KYK’lerin Doğuşu ve Gelişimi  26
A. Doğuşu  26
B. Gelişimi  27
§2. KYK’LERİN SINIFLANDIRILMASI  28
I. Güven Kuruluşu (Trust) Modeli  28
A. Kavram  29
B. Güven Kuruluşu Niteliğinde Yatırım Fonları  30
II. Sözleşmeye Dayanan Model  31
III. Ortaklığa Dayanan Model  33
A. Sabit Sermayeli Yatırım Ortaklığı  34
B. Değişken Sermayeli Yatırım Ortaklığı  35
IV. KYK Modellerinin Karşılaştırılması  37
§3. KYK’LERİN AB HUKUKU’NDAKİ YERİ  40
§4. KYK’LERİN TÜRK HUKUKU’NDAKİ YERİ  40
I. Yatırım Fonları  40
II. Diğer KYK’ler  42
İkinci Bölüm
TÜRK HUKUKU BAKIMINDAN
YATIRIM FONLARININ TANIMI, UNSURLARI,
TÜRLERİ, KURUCU VE KATILMA BELGESİ SAHİPLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
§1. YATIRIM FONUNUN TANIMI  43
§2. YATIRIM FONUNUN UNSURLARI  44
I. Bir Malvarlığı Olarak Yatırım Fonları  44
II. İnançlı Mülkiyet Esası  46
III. Portföy İşletmeciliği Faaliyeti  46
IV. Fon Malvarlığının Halktan Toplanan Paralarla Oluşturulması  47
V. Halktan Katılma Belgeleri Karşılığı Para Toplanması  47
A. Katılma Belgesi Karşılığı Para Toplanması  47
B. Halktan Para Toplanması  48
VI. Portföyün Katılma Belgesi Sahipleri Hesabına İşletilmesi (Temsil İlişkisi)  50
VII. Riskin Dağıtılması İlkesi  51
§3. YATIRIM FONU TÜRLERİ  53
I. Varlık Grupları İtibariyle Fon Türleri  53
A. Bir Varlık Grubunun Hakim Olduğu Fonlar  53
B. Likit Fonlar  54
C. Endeks Fonlar  56
D. Fon Sepetleri  56
II. İstisnai Fon Türleri  57
A. Serbest Yatırım Fonları (Hedge Funds)  57
1. Kavram  57
2. “Nitelikli Yatırımcı” Kavramı  58
B. Koruma Amaçlı ve Garantili Fonlar  61
C. Borsa Yatırım Fonları  62
D. Şemsiye Fonlar  63
E. Özel Fonlar  63
F. Değişken Fonlar  64
III. Yatırım Fonlarına Benzer Nitelikte Modeller  65
A. Emeklilik Fonları  65
B. Konut Finansmanı ve Varlık Finansmanı Fonları  66
IV. Fon Tipleri  67
§4. FON KURUCUSU İLE KATILMA BELGESİ SAHİPLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  67
I. Fon Kuruculuğu  67
A. Fon Kurucusu Olabilecekler  67
B. Fon Kurucusunun İşlevi  68
C. Fon Kurucusunun Sorumluluğu  68
D. Kurucu ve Yatırımcılar Arasındaki İlişkiyi Düzenleyen Hükümler  69
II. İnançlı Mülkiyet Esası  69
A. İnançlı İşlemler  69
1. Genel Olarak İnançlı İşlemler  69
2. Kazandırma İşlemi  71
3. İnanç Sözleşmesi (Pactum Fiduciae)  72
4. İnanç Sözleşmesine Uygulanacak Hükümler  73
B. Yatırım Fonları ve İnançlı Mülkiyet  73
C. Fon Malvarlığı Üzerinde Yapılamayacak İşlemler  74
III. Fon İçtüzüğü  75
A. Hukuki Niteliği  75
B. İltihaki Sözleşme Olma Niteliği  77
C. Genel İşlem Şartlarını İçermesi  77
D. “Fon İçtüzüğü” ve “Kollektif Yatırım Sözleşmesi”  79
IV. Vekalet İlişkisi  80
A. Genel Olarak  80
B. Vekalet Sözleşmesi  81
C. Yatırım Fonlarında Vekalet Hükümlerinin Uygulanması  83
V. Sonuç  84
Üçüncü Bölüm
TÜRK HUKUKU BAKIMINDAN
YATIRIM FONLARININ YÖNETİMİ, SAKLAMASI, KATILMA BELGELERİ VE SONA ERMESİ
§1. YATIRIM FONLARININ YÖNETİMİ  85
I. Genel Olarak  85
II. Portföy  86
III. Portföy Yönetimi  86
IV. Portföy Yönetiminin Sınıflandırılması  87
V. Portföy Yöneticiliği ve Portföy İşletmeciliği  87
VI. Yatırım Fonu Portföylerinin Yönetimi  89
A. Fon Portföyüne Alınabilecek Varlıklar  89
B. Fon Yönetimi Yapabilecek Kuruluşlar  91
C. Fon Portföylerinin Yönetimine İlişkin Sözleşme  92
D. Fon Yöneticisi ile Katılma Belgesi Sahipleri Arasındaki Hukuki İlişki  94
§2. YATIRIM FONLARININ SAKLAMASI  97
I. Kıymetli Evrakın Saklanması  97
II. Yatırım Fonu Portföylerindeki Varlıkların Saklanması  98
A. Fon Portföyündeki Çeşitli Varlıkların Saklanması  98
B. Saklama Sözleşmesi  99
C. Saklamanın Hukuki Niteliği  100
§3. KATILMA BELGELERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  100
I. Katılma Belgelerinin Kıymetli Evrak Niteliği  100
II. Kıymetli Evrak Sınıflandırmaları Açısından Katılma Belgeleri  101
A. Senette Yer Alan Hakka Göre Yapılan Sınıflandırma  101
B. Hakkın Senetten Önce Var Olup Olmadığına Göre Yapılan Sınıflandırma  104
C. Düzenlenmelerine Neden Olan Hukuki İşlem İle İlgilerine Göre Yapılan Sınıflandırma  104
D. Hak Sahibinin Saptanması Şekline Göre Yapılan Sınıflandırma  105
III. Katılma Belgelerinin “Sermaye Piyasası Aracı” ve “Menkul Kıymet” Niteliği  106
IV. Katılma Belgelerinin Kaydileştirilmesi  106
§4. KATILMA BELGELERİNİN TEMSİL ETTİĞİ HAKLAR  107
I. Geri Satım Hakkı  107
A. SPKn’da Geri Satım Hakkına Yer Verilip Verilmediği  107
B. SPKr. Tebliği ve İçtüzük Standardında Geri Satım Hakkı  108
C. Geri Satım Hakkının Hukuki Niteliği  111
II. Tasfiye Payı Alma Hakkı  114
III. Bilgi Alma Hakkı  114
IV. Kar Payı Alma Hakkının Bulunmaması  114
A. Yatırım Fonlarında Kar Payı Dağıtımı  114
B. Gelir Vergisi Kanunu Hükmü  115
§5. YATIRIM FONLARININ SONA ERMESİ VE TASFİYESİ  115
I. Sona Erme  115
II. Tasfiye  116
Dördüncü Bölüm
AB HUKUKUNDA YATIRIM FONLARININ
TÜRK HUKUKU İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
§1. AB HUKUKUNDA KYK’LER  119
I. AB Hukukunda Direktifler  119
II. DKYK (UCITS)  120
§2. DKYK’LERİN HUKUKİ STATÜSÜ, TANIMI VE UNSURLARI  122
I. DKYK’ların Hukuki Statüsü  122
II. DKYK’nın Tanımı  123
III. DKYK’nın Unsurları  123
A. Halktan Toplanan Paralarla Yatırım Yapılması  123
B. Riskin Dağıtılması İlkesine Göre Faaliyet Gösterilmesi  123
C. Geri Satım Hakkı  124
D. Üç Hukuki Statüden Biri ile Kurulmuş Olma  124
E. Fon Malvarlığının Ayrı Olması  125
§3. DKYK’LARIN KURULUŞU, YÖNETİMİ VE YÖNETİM ŞİRKETLERİ  125
I. DKYK Kuruluşu  125
II. DKYK’ların Yönetimi  126
III. Yönetim Şirketleri  127
IV. Yönetim Şirketlerinin AB’de Faaliyeti  127
V. Fon Portföyüne Alınabilecek Varlıklar  128
§4. DKYK VARLIKLARININ SAKLAMA ESASLARI  128
§5. YENİ DİREKTİF TASLAĞI: UCITS IV  130
Sonuç  133
Ek 1: FON İÇTÜZÜĞÜ STANDARDI (13.05.2009)  141
Ek 2: PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMELERİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR  167
Kaynakça  175
Kavramlar Dizini  183
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020