Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Avrupa Birliği Kamu Hukuku
(Lizbon Andlaşmasındaki Son Değişikliklerle)
Mayıs 2017 / 2. Baskı / 519 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

"Avrupa Birliği Kamu Hukuku" başlıklı bu kitap lisans ve lisansüstü öğrenciler için ders kitabı olarak hazırlanmıştır. Beş bölüm içeren kitabın birinci bölümü Avrupa Birliğinin oluşumu konusundaki tarihi gelişim ve felsefi görüşlerle birlikte, siyasal ve ekonomik bütünleşme modellerine ayrılmıştır. Ayrıca Birlik hukukunun temel ilkeleri ve uluslarüstü örgüt yapısının özellikleri incelenmiştir.

İkinci bölüm; AB kurumsal hukuku ile ilgilidir. Bu bölümde öncelikle AB hukukunun kaynakları; birincil ve ikincil normlar, uluslararası anlaşmalar, hukuk genel ilkeleri ve insan hakları belgeleri içtihat hukuku ile birlikte incelenmiş, daha sonra asli-işlevsel ve yardımcı kurumların oluşumu, işlevi ve hukuk kuralı yaratma yetkisi ile yetkinin kaynağı Lizbon - Reform andlaşmasındaki değişikliklere göre ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise asli kurumlardan olan ancak yargısal görevleri çok yönlü ve diğer uluslararası mahkemelerden farklı olan AB Adalet Divanının oluşumu, bakmaya yetkili olduğu davalar verdiği son kararlar örnek gösterilerek irdelenmiştir.

Dördüncü bölüm AB kamu hukukunun özünü teşkil eden anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku konusundaki gelişmelere ve Lizbon Andlaşmasıyla AB'in işlevi Hakkında Andlaşmaya dahil edilen "Özgürlük, Güvenlik ve Adalet" alanına ayrılmıştır. Vize, göç, sığınma konusundaki mevzuat, üye devlet hukuklarının yaklaştırılması için özel hukuk kurallarının uyumlaştırılması ve ceza hukukunda üye devletlerin hukuklarını yaklaştırma çabaları ele alınmıştır. Beşinci bölümde, bugüne kadar hükümetler arası yöntemlerle yürütülen AB ortak dış ve güvenlik politikası ile AB güvenlik ve savunma politikasındaki yeni eğilimlere ve bağlayıcı mevzuat çıkarma konusundaki çabalara, güncel örneklerle yer verilmiştir. AB bugün sadece bölgesel değil, küresel bir güç olmayı arzulamaktadır ve bu amaç için gereken adımları tedricen atmaktadır. Türkiye ile AB ilişkileri konusunda yazarın görüşleri, sonuç kısmında ifade edilmiştir.

Konu Başlıkları
Uluslarüstü Örgüt ve İlkeleri
AB Hukukunun Kaynakları
AB Kurumları
Avrupa Anayasacılığı
Ortak Dış ve Güvenlik Politikası
Barkod: 9789750242878
Yayın Tarihi: Mayıs 2017
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 519
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Takdim  7
Önsöz  9
2. Baskıya Önsöz  11
Kısaltmalar  25
Giriş  31
1. Bölüm
ULUSLARÜSTÜ (SUPRANATIONAL) BİR ÖRGÜT OLARAK
AVRUPA BİRLİĞİ
§1. BİRLEŞİK AVRUPA’NIN KURULUŞU, AMACI VE DAYANAKLARI  35
I. Bütünleşmenin Ortaya Çıkışı  35
A. Tarihi Gelişim  35
1. Avrupa Birleşik Devletleri İdeali  35
2. Kant ve Sürekli Barış  38
3. Nietzsche ve Modernlik  39
B. Ulus Devletler ve Anayasalar  40
C. Uluslararası İlişkiler  41
II. Bütünleşmenin Hukuki Dayanakları ve Modernizm  41
A. Modern Devlet ve Meşruiyet Sorunu Konusunda Düşünceler  41
1. Max Weber  42
2. Frankfurt Okulu  43
B. Moderniteye Farklı Bir Yaklaşım–Habermas  46
C. Post–Modernist Bütünleşme Modeli  48
III. Avrupa Siyasal Bütünleşmesi  49
A. Anayasacılık  50
B. Bütünleşme Modelleri (Nasıl Bir AB?)  51
C. Egemenliğin Kaynağı  53
D. Anayasal Meşruiyet  55
E. Ekonomi, Siyaset ve Hukuk İlişkileri  58
IV. Ekonomik Bütünleşme Modelleri  59
A. Küreselleşme  59
B. Farklı Bütünleşme Modelleri  62
1. Genel Olarak  62
2. Tercihli Ticaret Andlaşmaları  63
3. Serbest Ticaret Bölgeleri  64
4. Gümrük Birliği  65
5. Bütünleşmenin Dereceleri  65
C. Avrupa Birliğinin Kuruluşu ve Amaçları  67
D. Ortak Pazar  69
E. İç Pazar  69
F. Ekonomik ve Parasal Birlik  70
§2. AB HUKUKUNUN DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİLERİ  73
I. Uluslararası Hukukun Temel Özellikleri  73
A. Uluslararası Hukukun Kaynakları  73
B. Uluslararası Hukukun Süjeleri  75
C. Uluslararası Hukukun Amacı ve Dayanağı  76
II. AB Hukukunun Özellikleri  78
A. Genel Olarak  78
B. Uluslararası Hukukla AB Hukukunun Farkları  80
III. Uluslararası Hukuk – Ulusal Hukuk İlişkileri  81
IV. AB Hukuku – Ulusal Hukuk İlişkileri  82
A. Genel Olarak  82
B. Devredilen Yetki (Conferral/Attribution) Prensibi  84
1. Genel Bakış  84
2. Yetki Türleri  86
a. Birliğin Münhasır Yetkisi (Exclusive Competence/Compétence Exclusive)  87
b. Birliğin Yarışan (Paylaşılan) Yetkisi (Shared Competence/Compétence Partagée)  90
c. Birliğin Destekleyici, Üye Devletlerin Faaliyetlerini Koordine Edici ve Tamamlayıcı Yetkisi (Competence to Support, CoordinateSupplement/Compétence d’Appui, de Coordination ou de Complément)  92
d. Üye Devletlere Bırakılan Yetki (Competence of Member States/Compétence des États Membres)  92
aa. Üye Devletlerin Münhasır Yetkisi (Exclusive Competence of Member States/Compétence Exclusive des États Membres)  92
bb. Hukukların Yaklaştırılması (Approximation of Laws/Rapprochement des Droits)  93
3. Yetkinin Kullanılması  94
a. İkincillik (Yetki İkamesi) ve Oranlılık Prensipleri (Subsidiarity and Proportionality/Subsidiarité et Proportionnalité)  96
aa. İkincillik Prensibi  96
bb. Oranlılık İlkesi  99
§3. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN İLKELERİ  100
I. Genel Olarak  100
II. Özerklik İlkesi  101
III. Doğrudan Uygulanma İlkesi  101
IV. Doğrudan Etki İlkesi  103
A. Kurucu Andlaşmalar Bakımından  103
B. İkincil Normların Doğrudan Etkisi  105
1. Tüzükler (Regulations /Reglements)  105
2. Direktifler (Directives/Directives)  106
3. Kararlar (Decisions/Décisions)  108
4. Birliğin Yaptığı Anlaşmalar (Agreements/Accords)  108
V. Topluluk Hukukunun Önceliği (Primacy, Primauté)  110
2. Bölüm
AB HUKUKUNUN KAYNAKLARI, KURUMLARI VE
HUKUK KURALI YARATMA YETKİSİ
§1. AB HUKUKUNUN KAYNAKLARI  115
I. Genel Olarak  115
II. Birincil Kaynaklar – Anayasal Andlaşmalar (Primary Law/Le Droit Primaire)  115
III. İkincil Normlar (Türev Normlar) (Secondary Law) (Le Droit Derivé)  120
A. Tüzükler (Regulations) (Reglements)  120
B. Direktifler (Yönergeler) (Directives)  121
C. Kararlar (Decisions/Décisions)  122
D. Tavsiye ve Görüşler (Recommandations and Opinions) (Recommantations et Avis)  123
E. Uluslararası Anlaşmalar (International Agreements) (Accords Internationaux)  123
F. Sözleşmeler (Conventions/Conventions)  125
G. Esnek Hukuk (Soft Law) (Droit Indicatif)  126
1. İlke Kararı (Resolution/Résolution) ve Sonuç Belgesi (Conclusion/Conclusion)  126
2. Kurumlararası Anlaşmalar  127
3. Komisyonun İletişimleri  127
H. Genel Hukuk İlkeleri (General Principles of Law/Principes Généraux du Droit)  128
I. İnsan Hakları (Human Rights/Droit de I’Homme)  129
1. Genel Olarak  129
2. Temel Haklar Şartı (Charter of Fundamental Rights of the EU/Charte des Droits Fondamentaux de I’UE)  130
§2. AB KURUMLARI  133
I. Kurumsal İlkeler  133
A. Kurumsal Denge İlkesi (Principle of Institutional Balance/Principe de l’Equilibré Institutionnel)  134
B. Özerklik İlkesi ((Principle of Autonomy/Principe d’autonomie)  135
C. Dürüst İşbirliği İlkesi (Principle of Loyal Cooperation/Principe de Coopération Loyale)  136
D. Şeffaflık (Transparency/Transparence) ve Bilgilere Ulaşabilme İlkesi  137
II. Asli Kurumlar  138
A. Avrupa Konseyi (The European Council/Le Conseil Européen)  138
1. Oluşumu  138
2. Görev ve Yetkileri  139
B. Dış İşleri ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilci (The High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy/Haut Représentant de I’Union Pour Les Affaires Étrangeres et la Politique de Sécurité)  140
1. Atanma Usulü  140
2. Görev ve Yetkileri  141
C. Komisyon (The Commission/La Commission)  143
1. Oluşumu  143
2. İşlevleri  145
D. Konsey (Bakanlar Konseyi) (The Council/Le Conseil)  145
1. Oluşumu  145
2. İşlevleri  147
E. Avrupa Parlamentosu (The European Parliament/Le Parlement Européen)  149
1. Oluşumu ve Yapısı  149
2. Yetki ve Görevleri  156
F. Sayıştay (The Court of Auditors/La Cour des Compter)  160
1. Oluşumu  160
2. Görev ve Yetkileri  161
G. Avrupa Merkez Bankası (The European Central Bank/La Banque Centrale Européenne)  163
III. Yardımcı (Tâli) Kurumlar (The Union’s Advisory Bodies/Les Organes Consultatifs de I‘Union)  165
A. Ekonomik ve Sosyal Komite (The Economic and Social Committee/Le Comité Économique et Social)  165
B. Bölgeler Komitesi (The Committee of the Regions/Le Comité des Régions)  166
C. Avrupa Yatırım Bankası (The European Investment Bank/La Banque Européenne d’Investissement)  168
D. Coreper (Committee of Permanent Representatives/Le Comité des Représentants Permanents) (Daimi Temsilciler Komitesi)  168
§3. AB KURUMLARININ HUKUK KURALI YARATMA YETKİSİ  169
I. Yasama Faaliyetlerinin Hukuki Dayanağı  169
A. Sınırlı Yetki Prensibi  169
B. AB Mevzuatı Gerekçeli Olmalıdır  171
II. AB’nin Hukuk Kuralı Yaratma Usulleri (Treaty–derived Procedures)  172
A. Özel Usuller  172
1. Konseyin Yasama Yetkisi  172
2. Danışma Usulü (Consultation Process/Procédure de Consultation)  173
3. Uygun Bulma Usulü (Consent) (Assent/Accord)  174
4. Komisyonun Tek Başına Kural Yaratması ve Uygulama Tasarrufları  175
B. Olağan Usul (Ortak Karar Usulü) (Co–Decision Procedure/Procédure de Codécision)  176
C. Güçlendirilmiş İşbirliğinde Hukuki Rejim (ABA 20, ABİA 326–334)  179
E. Andlaşmaların Değiştirilmesi Usulü  186
1. Olağan Değiştirilme Usulü  186
2. Basitleştirilmiş Değiştirme Usulü  187
3. Clause–Passerelle  187
F. Üye Devletlerin Rolünün Kuvvetlendirilmesi  187
G. İşbirliğine Açık Model (Open Method of Coordination (OMC))“Méthode Ouverte de Coordination” (İAM)  188
H. Birliğin Dış Faaliyetleri (Uluslararası Anlaşmalar)  189
III. Bütünleşmiş Mevzuat ve Farklı Uygulamalar  191
A. Değişken Geometrili Katılım  191
B. Güçlendirilmiş İşbirliğinin Farklı İşlevleri  192
3. Bölüm
AB YARGILAMA HUKUKU
§1. ULUSLARARASI YARGI VE AB YARGI DÜZENİ  195
I. Uluslararası Yargı Hakkı ve Mahkemelerin Milletlerarası Yetkisi  195
II. Uluslararası Yargı Düzeni  196
III. AB Yargı Düzeni  198
A. Birlik Yargılama Düzeninin Uluslararası Yargıdan Farkları  199
1. Zorunlu Yargı Yetkisi  199
2. Topluluk Hukukunun Uygulanması ve Boşluk Doldurma Yetkisi  200
3. Yargı Yetkisinin Genişliği  200
4. Yaptırım Gücü  200
B. AB Yargı Düzeninin Özellikleri  200
1. Yetkinin Sınırlılığı İlkesi  201
2. Yetkinin Zorunluluğu İlkesi  201
a. Zorunlu Yetki Prensibi  201
b. İhtiyari Yargı Yetkisi  202
aa. Üye Devletler Arasında İhtilaflar  202
bb. AB’nin Yaptığı Bir Akit Dolayısıyla Çıkan İhtilaflar  202
3. Münhasır Yetki İlkesi  202
C. ABAD’ın Politik Gücü  202
§2. AVRUPA ADALET DİVANININ OLUŞUMU VE GELİŞİMİ  203
I. Tarihçe  203
II. ABAD’ın Oluşumu ve Alt Mahkemeler  204
A. Mahkemelerin Yapısı  204
B. Alt Mahkemeler  206
C. Lizbon Andlaşmasındaki Düzenleme  208
1. Oluşumu  208
2. Yargılama Usulü  210
3. ABAD’da Dava Takibi  211
4. İhtiyati Tedbirler  212
a. İhtiyati Tedbir Kavramı ve Amacı  212
b. İhtiyati Tedbir Çeşitleri  214
c. Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Avrupa Genel Mahkemesinde İhtiyati Tedbirler  215
aa. İhtiyati Tedbirin Amacı ve Mahiyeti  215
bb. İhtiyati Tedbirin Yardımcı Niteliği (Davanın Esası ile İhtiyati Tedbir Arasındaki Bağ)  217
cc. İhtiyati Tedbirin Geçici Niteliği  217
dd. İhtiyati Tedbirin Şartları  218
aaa. Kat’i Olmayan (prima facie) Durum  218
bbb. Aciliyet ve Ciddi ve Onarılamaz Zarar  219
ccc. Menfaatler Dengesi  221
ee. İhtiyati Tedbir Çeşitleri  222
aaa. Yürütmenin Durdurulması (Suspension/Suspension)  222
bbb. Diğer Geçici Önlemler (Other Interim Measures/Autres Mesures Provisoires)  223
ff. İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesi Usulü  225
aaa. Taraflar  225
bbb. Yetkili Organ  226
ccc. Yargılama Usulü  226
ddd. Teminat  226
§3. AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI (ABAD)’IN YARGI YETKİSİ  227
I. Zorunlu Yargılama Yetkisi  227
A. Zorunlu Yargı Yetkisine Giren Davalar  228
1. İhlal Davaları (Recours en Manquement) (Infringement Proceedings)  230
a. Davacılar ve Davalılar  230
b. Karar  230
c. Örnek Olaylar  232
2. İptal Davaları (The Action for Annulment/Le Recours en Annulation)  234
a. Davacılar ve Davalılar  235
b. Hukuka Aykırılık Def’i (L’Exception d’Illegalité)  237
c. İptal Edilebilecek Tasarruflar  238
d. İptal Nedenleri  239
aa. Yetkisizlik  240
bb. Asli Usuli Kuralların İhlali  240
cc. Andlaşmanın veya Herhangi Bir Hukuk Kuralının İhlali  242
dd. Yetkinin Kötüye Kullanılması (Misuse of Powers/Le Détournement de Pouvoir)  243
e. İptal Davalarının Etkisi  243
3. Hareketsizlik Davası (The Action for Failure to Act/Recours en Carence)  244
a. Davacılar ve Davalılar  244
b. Ön Usul  245
4. Ön Karar Usulü  245
5. Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davaları  249
a. Davacılar ve Davalılar  249
b. Davanın Konusu  250
c. Davanın Sonucu  252
6. Konsey Tüzüklerindeki Cezalara Karşı Açılan Davalar  252
7. Personel Davaları (Staff Cases)  253
8. Avrupa Yatırım Bankası ile İlgili Uyuşmazlıklar  254
II. İhtiyari Yargı Yetkisi  256
A. Üye Devletler Arasındaki İhtilaflar  256
B. Kamu Hukuku veya Özel Hukuk Sözleşmelerindeki Tahkim Şartı Nedeniyle Baktığı Davalar  257
III. Divanın Görüş Bildirme Yetkisi  257
V. Divanın, Birliğin, Birliğe Üye Olmayan Devletlerle Yaptığı Anlaşmaları Denetimi  259
§4. ABAD VE İNSAN HAKLARI  260
I. AB Temel Haklar Şartı  260
II. ABAD’ın Birlik Hukukunun Gelişiminde Rolü  260
III. ABAD ve AİHM  261
IV. AB’nin AİHS’ne Taraf Olması  263
V. AB’de İnsan Haklarının Korunması  265
A. ABAD’IN Kurucu Andlaşmaların Denetiminde Yetkisizliği  265
B. Yetki Eksikliği  265
C. 1. Sütunda ABAD’ın Yetkisinin Sınırları  267
D. ABAD’ın 3. Sütundaki Sınırlı Yetkisi  268
E. 2. Sütundaki Sınırlı Yetkisi  270
§5. ABAD KARARLARINA UYMA ZORUNLULUĞU  271
I. Tarihçe  271
II. Lizbon Andlaşmasındaki Düzenleme  272
4. Bölüm
ANAYASASIZ ANAYASALLIK, ADLİ VE
CEZAİ İŞLERDE İŞBİRLİĞİ VE YÖNETİM HAKKI
§1. AVRUPA ANAYASACILIĞI VE ULUSAL ANAYASA MAHKEMELERİ  275
I. Genel Olarak  275
II. Hukuk Kurallarına Dayalı Anayasa  276
III. Anayasa Şikayeti Yolu  277
IV. AB’ye Üye Devletlerin Anayasa Mahkemelerinin Görüşleri  277
A. Federal Alman Anayasa Mahkemesinin Görüşü  277
1. Bütünleşme Konusunda Anayasal Sorumluluk  278
2. Alman Anayasası’nın Üstünlüğü ve Federal Anayasa Mahkemesinin Yetkileri  279
3. Egemen Devlet Olmak ve AB’nin Demokratik Açığı  280
B. Polonya Anayasa Mahkemesinin AB’ye Katılım Konusundaki Görüşleri  281
C. Estonya Anayasasının Yorumu ile İlgili Görüş  282
D. Çek Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin Görüşü  282
E. Slovenya Anayasa Mahkemesinin Görüşü  284
F. Macaristan Anayasa Mahkemesi Görüşü  285
V. Venedik Komisyonu  286
§2. AB VATANDAŞLARININ HAKLARI  287
I. Avrupa Vatandaşlığı  287
II. Avrupa Vatandaşlarının Hakları  290
A. Serbest Dolaşım Hakkı  290
1. Genel Olarak  290
2. Aile Birleşmesi Hakkı  293
3. İdari Usuller  295
4. Sınırdışı Etme Sebepleri  296
B. AB Vatandaşlarının Siyasi Hakları  296
1. Seçme ve Seçilme Hakkı  296
2. Şikayet Hakkı (Right to Petition/Droit de Pétition)  297
3. İyi Yönetim ve Belgelere Ulaşma Hakkı  298
4. Diplomatik Koruma Hakkı (Right to Diplomatic Protection/Droit de Protection Diplomatique)  299
§3. ÖZGÜRLÜK, GÜVENLİK VE ADALET ALANI  300
I. Lizbon’dan Önceki Dönem  300
A. Maastrich Andlaşması Öncesi  300
B. 1993–1999 Dönemi  301
C. Amsterdam Andlaşmasından Sonra  302
II. Lizbon Andlaşmasındaki Düzenleme  304
A. Ülkeye Giriş, İkamet Hakkı  304
1. Sınır Kontrolü  305
2. 3. Ülke Vatandaşları İçin Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı  306
a. Göçün Kontrolü  307
b. İnsan Hakları Boyutu  309
c. Avrupa Dayanışması  311
d. Dönüş Direktifi  313
e. Uzun Süreli İkamet Direktifi  314
f. AB 2016/801 Sayılı ve 11 Mayıs 2016 tarihli (recast) Direktifi  316
B. Aile Birleşmesi Hakkı  317
III. İkincil Hukuka Göre  317
A. Sınır Konrollerine İlişkin İkincil Mevzuat  317
1. Schengen Sınırlar Kodu  317
2. Vize Kodu  319
3. Vize Bilgi Sistemi (VIS)  320
B. Sınır Kontrol Sistemleri Ve Sınır Muhafızları  321
1. Shengen Bilgi Sistemi (SIS II)  321
2. Europol  321
3. Eurojust  322
4. Frontex  322
IV. AİHM ve ABAD’ın Aile Birleşmeleri ile İlgili Kararları  323
A. AİHS’nin 8. Maddesiyle İlgili AİHM Kararları  323
B. ABAD’ın Aile Birleşmesine Bakışı  324
V. Avrupa Birliği’nin Göç ve Sığınma Politikası  326
A. Avrupa Birliğinin İşleyişine Dair Andlaşmada (Birincil Normlar) Yer Alan Hükümler  326
1. AB Temel Haklar Şartı  327
2. Geri Kabul (Readmission/Réadmission) Andlaşmaları  328
a. Genel Olarak  328
b. AB–Türkiye Geri Kabul Anlaşması  329
3. Stockholm Programı  330
B. İkincil Mevzuat  331
1. Sorumlu Devletin Belirlenmesine İlişkin Konsey Tüzüğü  331
2. Vasıf Yönergesi  334
3. Kabul Koşulları Yönergesi  338
4. Geçici Koruma Yönergesi  340
5. Usul Yönergesi  341
6. Yasadışı Göç Yönergesi  344
C. Mahkeme Kararları  346
1. AİHM’nin M.S.S v. Belçika Kararı  346
2. ABAD’ın x v. İngiltere, y v. İrlanda Kararı  349
§3. AB İDARE HUKUKU  350
I. AB’de Yönetim (Governance/Gouvernance)  350
A. Genel Olarak  350
B. AB’de Yeni Yönetim (New Governance/Nouvelle Gouvernance)  351
1. AB’de Hesap Verilebilirlik (Accountability/Comptabilité)  353
2. Saydamlık (Transparency/Transparence)  354
3. ABAD ve AB Yönetiminin Hukukileştirilmesi  354
4. Dinamik Yapı  355
II. AB Hukukunun Uygulanması  357
A. ABAD ve Üye Devletler Tarafından Uygulanması  357
1. AB Hukukunun ABAD Tarafından Uygulanması  357
a. İhlal Davası  358
b. Yaptırımı  359
2. Üye Devlet Mahkemeleri Tarafından Uygulanması  359
a. Doğrudan ve Dolaylı Etki  359
b. Öncelik (Primacy, Primauté)  361
c. Devletin Sorumluluğu  362
d. Avrupa Ombudsmanı  363
§4. CEZAİ İŞLERDE HUKUKİ İŞBİRLİĞİ  364
I. Genel Olarak  364
II. Cezai İşlerde İşbirliği ve Güvenlik Boyutu  365
A. Üye Devletlerin İç Güvenliği  365
B. Kollektif Güvenlik  366
C. Milli ve Kollektif Güvenliğin Arasında Bir Çözüm  366
D. Cezai İşlerde Hukuki İşbirliği  367
1. Karşılıklı Tanıma  367
2. Avrupa Tutuklama Emri  367
3. Ne bis in idem Prensibi  369
III. Ceza Hukukunun Uyumlaştırılması  370
A. Avrupa Suçları  371
B. Polis İşbirliği  373
5. Bölüm
ORTAK DIŞ VE GÜVENLİK POLİTİKASI (ODGP) VE
ORTAK GÜVENLİK VE SAVUNMA POLİTİKASI (OGSP)
§1. ORTAK DIŞ VE GÜVENLİK POLİTİKASI  375
I. AB’nin Anlaşma Yapma Yetkisi ve Dış İlişkileri  375
A. Genel Olarak  375
B. AB’nin Yaptığı Anlaşmaların Çeşitleri  377
C. Lizbon Anlaşmasından Önceki Dönemde Avrupa Dış Politikası  380
1. Roma Andlaşmasındaki Düzenlemeler  380
2. Anayasal Andlaşmadaki Düzenleme  383
II. Lizbon Andlaşması ile AB’nin Ortak Dış Politikasının Düzenlenmesi  384
A. Genel Olarak  384
B. ODGP İçin Öngörülen Mevzuat  388
1. Ortak İşlem (Joint Action) (JAS) (Action Commune)  388
2. Ortak Strateji (Common Strategies) (Stratégie Commune)  389
3. Ortak Tutum (Common Position) (CPs) (Position Commune)  389
4. Sui Generis Kararlar  389
C. ODGP’de Yetkinin Sınırları  390
1. ABAD’ın Yaklaşımı  390
2. Teorik Esaslar  391
3. AB’nin Anlaşma Yapma Yetkisi’nin Sınırları  392
4. Uygulama  395
5. Sütunlar Arasındaki İlişkiler ve ABA 40. Madde  396
D. Yetki Çeşitleri  397
1. Açık Dış Yetki  397
2. Zımni Dış Yetki  399
3. Aşkın Yetki (Overlap effect)  401
E. Güçlendirilmiş İşbirliği  402
F. Uygulamadaki Güçlükler  403
§2. ORTAK DIŞ GÜVENLİK VE SAVUNMA POLİTİKASI  405
I. Genel Olarak  405
II. Milli Politikalarla İlişkiler  409
A. Milli Dış Politikalar ile İşbirliği ve ODGP’nin Otonom Oluşu  409
B. Ortak Dış ve Güvenlik Politikasının Misyonu  411
C. AB’nin Dış İlişkileri  412
III. Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası  414
A. Genel Olarak  414
B. 2003–2007 Yıllarında AGSP Operasyonları  417
C. BAB’ın Kuruluşu ve NATO  419
D. Lizbon Andlaşmasındaki Düzenleme  420
E. Son Gelişmeler  423
F. Brexit (Bileşik Krallığın AB’den Ayrılması)  426
1. Politik Etkileri  427
2. Hukuki Etkileri  427
3. Nitelikli Oy  428
G. Değerlendirme  428
Sonuç  437
EK 1: Kurucu Andlaşmaların Maddelerinin Lizbon Andlaşması ile Karşılaştırmalı İngilizce Tablosu  441
EK 2: Kurucu Andlaşmaların Maddelerinin Lizbon Andlaşması ile Karşılaştırmalı Türkçe Tablosu  469
EK 3: Avrupa Birliği Andlaşması ve Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Andlaşma  494
Kaynakça  495
Kavram Dizini  515
Yazarın Özgeçmişi  520
 


Servet Alyanak
Ekim 2015
102.00 TL
İndirimli: 69.90 TL (%31)
Sepete Ekle
Yücel Acer ...
Eylül 2020
69.00 TL
İndirimli: 62.10 TL (%10)
Sepete Ekle
İbrahim Kaya
Eylül 2020
89.00 TL
İndirimli: 80.10 TL (%10)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Takdim  7
Önsöz  9
2. Baskıya Önsöz  11
Kısaltmalar  25
Giriş  31
1. Bölüm
ULUSLARÜSTÜ (SUPRANATIONAL) BİR ÖRGÜT OLARAK
AVRUPA BİRLİĞİ
§1. BİRLEŞİK AVRUPA’NIN KURULUŞU, AMACI VE DAYANAKLARI  35
I. Bütünleşmenin Ortaya Çıkışı  35
A. Tarihi Gelişim  35
1. Avrupa Birleşik Devletleri İdeali  35
2. Kant ve Sürekli Barış  38
3. Nietzsche ve Modernlik  39
B. Ulus Devletler ve Anayasalar  40
C. Uluslararası İlişkiler  41
II. Bütünleşmenin Hukuki Dayanakları ve Modernizm  41
A. Modern Devlet ve Meşruiyet Sorunu Konusunda Düşünceler  41
1. Max Weber  42
2. Frankfurt Okulu  43
B. Moderniteye Farklı Bir Yaklaşım–Habermas  46
C. Post–Modernist Bütünleşme Modeli  48
III. Avrupa Siyasal Bütünleşmesi  49
A. Anayasacılık  50
B. Bütünleşme Modelleri (Nasıl Bir AB?)  51
C. Egemenliğin Kaynağı  53
D. Anayasal Meşruiyet  55
E. Ekonomi, Siyaset ve Hukuk İlişkileri  58
IV. Ekonomik Bütünleşme Modelleri  59
A. Küreselleşme  59
B. Farklı Bütünleşme Modelleri  62
1. Genel Olarak  62
2. Tercihli Ticaret Andlaşmaları  63
3. Serbest Ticaret Bölgeleri  64
4. Gümrük Birliği  65
5. Bütünleşmenin Dereceleri  65
C. Avrupa Birliğinin Kuruluşu ve Amaçları  67
D. Ortak Pazar  69
E. İç Pazar  69
F. Ekonomik ve Parasal Birlik  70
§2. AB HUKUKUNUN DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİLERİ  73
I. Uluslararası Hukukun Temel Özellikleri  73
A. Uluslararası Hukukun Kaynakları  73
B. Uluslararası Hukukun Süjeleri  75
C. Uluslararası Hukukun Amacı ve Dayanağı  76
II. AB Hukukunun Özellikleri  78
A. Genel Olarak  78
B. Uluslararası Hukukla AB Hukukunun Farkları  80
III. Uluslararası Hukuk – Ulusal Hukuk İlişkileri  81
IV. AB Hukuku – Ulusal Hukuk İlişkileri  82
A. Genel Olarak  82
B. Devredilen Yetki (Conferral/Attribution) Prensibi  84
1. Genel Bakış  84
2. Yetki Türleri  86
a. Birliğin Münhasır Yetkisi (Exclusive Competence/Compétence Exclusive)  87
b. Birliğin Yarışan (Paylaşılan) Yetkisi (Shared Competence/Compétence Partagée)  90
c. Birliğin Destekleyici, Üye Devletlerin Faaliyetlerini Koordine Edici ve Tamamlayıcı Yetkisi (Competence to Support, CoordinateSupplement/Compétence d’Appui, de Coordination ou de Complément)  92
d. Üye Devletlere Bırakılan Yetki (Competence of Member States/Compétence des États Membres)  92
aa. Üye Devletlerin Münhasır Yetkisi (Exclusive Competence of Member States/Compétence Exclusive des États Membres)  92
bb. Hukukların Yaklaştırılması (Approximation of Laws/Rapprochement des Droits)  93
3. Yetkinin Kullanılması  94
a. İkincillik (Yetki İkamesi) ve Oranlılık Prensipleri (Subsidiarity and Proportionality/Subsidiarité et Proportionnalité)  96
aa. İkincillik Prensibi  96
bb. Oranlılık İlkesi  99
§3. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN İLKELERİ  100
I. Genel Olarak  100
II. Özerklik İlkesi  101
III. Doğrudan Uygulanma İlkesi  101
IV. Doğrudan Etki İlkesi  103
A. Kurucu Andlaşmalar Bakımından  103
B. İkincil Normların Doğrudan Etkisi  105
1. Tüzükler (Regulations /Reglements)  105
2. Direktifler (Directives/Directives)  106
3. Kararlar (Decisions/Décisions)  108
4. Birliğin Yaptığı Anlaşmalar (Agreements/Accords)  108
V. Topluluk Hukukunun Önceliği (Primacy, Primauté)  110
2. Bölüm
AB HUKUKUNUN KAYNAKLARI, KURUMLARI VE
HUKUK KURALI YARATMA YETKİSİ
§1. AB HUKUKUNUN KAYNAKLARI  115
I. Genel Olarak  115
II. Birincil Kaynaklar – Anayasal Andlaşmalar (Primary Law/Le Droit Primaire)  115
III. İkincil Normlar (Türev Normlar) (Secondary Law) (Le Droit Derivé)  120
A. Tüzükler (Regulations) (Reglements)  120
B. Direktifler (Yönergeler) (Directives)  121
C. Kararlar (Decisions/Décisions)  122
D. Tavsiye ve Görüşler (Recommandations and Opinions) (Recommantations et Avis)  123
E. Uluslararası Anlaşmalar (International Agreements) (Accords Internationaux)  123
F. Sözleşmeler (Conventions/Conventions)  125
G. Esnek Hukuk (Soft Law) (Droit Indicatif)  126
1. İlke Kararı (Resolution/Résolution) ve Sonuç Belgesi (Conclusion/Conclusion)  126
2. Kurumlararası Anlaşmalar  127
3. Komisyonun İletişimleri  127
H. Genel Hukuk İlkeleri (General Principles of Law/Principes Généraux du Droit)  128
I. İnsan Hakları (Human Rights/Droit de I’Homme)  129
1. Genel Olarak  129
2. Temel Haklar Şartı (Charter of Fundamental Rights of the EU/Charte des Droits Fondamentaux de I’UE)  130
§2. AB KURUMLARI  133
I. Kurumsal İlkeler  133
A. Kurumsal Denge İlkesi (Principle of Institutional Balance/Principe de l’Equilibré Institutionnel)  134
B. Özerklik İlkesi ((Principle of Autonomy/Principe d’autonomie)  135
C. Dürüst İşbirliği İlkesi (Principle of Loyal Cooperation/Principe de Coopération Loyale)  136
D. Şeffaflık (Transparency/Transparence) ve Bilgilere Ulaşabilme İlkesi  137
II. Asli Kurumlar  138
A. Avrupa Konseyi (The European Council/Le Conseil Européen)  138
1. Oluşumu  138
2. Görev ve Yetkileri  139
B. Dış İşleri ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilci (The High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy/Haut Représentant de I’Union Pour Les Affaires Étrangeres et la Politique de Sécurité)  140
1. Atanma Usulü  140
2. Görev ve Yetkileri  141
C. Komisyon (The Commission/La Commission)  143
1. Oluşumu  143
2. İşlevleri  145
D. Konsey (Bakanlar Konseyi) (The Council/Le Conseil)  145
1. Oluşumu  145
2. İşlevleri  147
E. Avrupa Parlamentosu (The European Parliament/Le Parlement Européen)  149
1. Oluşumu ve Yapısı  149
2. Yetki ve Görevleri  156
F. Sayıştay (The Court of Auditors/La Cour des Compter)  160
1. Oluşumu  160
2. Görev ve Yetkileri  161
G. Avrupa Merkez Bankası (The European Central Bank/La Banque Centrale Européenne)  163
III. Yardımcı (Tâli) Kurumlar (The Union’s Advisory Bodies/Les Organes Consultatifs de I‘Union)  165
A. Ekonomik ve Sosyal Komite (The Economic and Social Committee/Le Comité Économique et Social)  165
B. Bölgeler Komitesi (The Committee of the Regions/Le Comité des Régions)  166
C. Avrupa Yatırım Bankası (The European Investment Bank/La Banque Européenne d’Investissement)  168
D. Coreper (Committee of Permanent Representatives/Le Comité des Représentants Permanents) (Daimi Temsilciler Komitesi)  168
§3. AB KURUMLARININ HUKUK KURALI YARATMA YETKİSİ  169
I. Yasama Faaliyetlerinin Hukuki Dayanağı  169
A. Sınırlı Yetki Prensibi  169
B. AB Mevzuatı Gerekçeli Olmalıdır  171
II. AB’nin Hukuk Kuralı Yaratma Usulleri (Treaty–derived Procedures)  172
A. Özel Usuller  172
1. Konseyin Yasama Yetkisi  172
2. Danışma Usulü (Consultation Process/Procédure de Consultation)  173
3. Uygun Bulma Usulü (Consent) (Assent/Accord)  174
4. Komisyonun Tek Başına Kural Yaratması ve Uygulama Tasarrufları  175
B. Olağan Usul (Ortak Karar Usulü) (Co–Decision Procedure/Procédure de Codécision)  176
C. Güçlendirilmiş İşbirliğinde Hukuki Rejim (ABA 20, ABİA 326–334)  179
E. Andlaşmaların Değiştirilmesi Usulü  186
1. Olağan Değiştirilme Usulü  186
2. Basitleştirilmiş Değiştirme Usulü  187
3. Clause–Passerelle  187
F. Üye Devletlerin Rolünün Kuvvetlendirilmesi  187
G. İşbirliğine Açık Model (Open Method of Coordination (OMC))“Méthode Ouverte de Coordination” (İAM)  188
H. Birliğin Dış Faaliyetleri (Uluslararası Anlaşmalar)  189
III. Bütünleşmiş Mevzuat ve Farklı Uygulamalar  191
A. Değişken Geometrili Katılım  191
B. Güçlendirilmiş İşbirliğinin Farklı İşlevleri  192
3. Bölüm
AB YARGILAMA HUKUKU
§1. ULUSLARARASI YARGI VE AB YARGI DÜZENİ  195
I. Uluslararası Yargı Hakkı ve Mahkemelerin Milletlerarası Yetkisi  195
II. Uluslararası Yargı Düzeni  196
III. AB Yargı Düzeni  198
A. Birlik Yargılama Düzeninin Uluslararası Yargıdan Farkları  199
1. Zorunlu Yargı Yetkisi  199
2. Topluluk Hukukunun Uygulanması ve Boşluk Doldurma Yetkisi  200
3. Yargı Yetkisinin Genişliği  200
4. Yaptırım Gücü  200
B. AB Yargı Düzeninin Özellikleri  200
1. Yetkinin Sınırlılığı İlkesi  201
2. Yetkinin Zorunluluğu İlkesi  201
a. Zorunlu Yetki Prensibi  201
b. İhtiyari Yargı Yetkisi  202
aa. Üye Devletler Arasında İhtilaflar  202
bb. AB’nin Yaptığı Bir Akit Dolayısıyla Çıkan İhtilaflar  202
3. Münhasır Yetki İlkesi  202
C. ABAD’ın Politik Gücü  202
§2. AVRUPA ADALET DİVANININ OLUŞUMU VE GELİŞİMİ  203
I. Tarihçe  203
II. ABAD’ın Oluşumu ve Alt Mahkemeler  204
A. Mahkemelerin Yapısı  204
B. Alt Mahkemeler  206
C. Lizbon Andlaşmasındaki Düzenleme  208
1. Oluşumu  208
2. Yargılama Usulü  210
3. ABAD’da Dava Takibi  211
4. İhtiyati Tedbirler  212
a. İhtiyati Tedbir Kavramı ve Amacı  212
b. İhtiyati Tedbir Çeşitleri  214
c. Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Avrupa Genel Mahkemesinde İhtiyati Tedbirler  215
aa. İhtiyati Tedbirin Amacı ve Mahiyeti  215
bb. İhtiyati Tedbirin Yardımcı Niteliği (Davanın Esası ile İhtiyati Tedbir Arasındaki Bağ)  217
cc. İhtiyati Tedbirin Geçici Niteliği  217
dd. İhtiyati Tedbirin Şartları  218
aaa. Kat’i Olmayan (prima facie) Durum  218
bbb. Aciliyet ve Ciddi ve Onarılamaz Zarar  219
ccc. Menfaatler Dengesi  221
ee. İhtiyati Tedbir Çeşitleri  222
aaa. Yürütmenin Durdurulması (Suspension/Suspension)  222
bbb. Diğer Geçici Önlemler (Other Interim Measures/Autres Mesures Provisoires)  223
ff. İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesi Usulü  225
aaa. Taraflar  225
bbb. Yetkili Organ  226
ccc. Yargılama Usulü  226
ddd. Teminat  226
§3. AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI (ABAD)’IN YARGI YETKİSİ  227
I. Zorunlu Yargılama Yetkisi  227
A. Zorunlu Yargı Yetkisine Giren Davalar  228
1. İhlal Davaları (Recours en Manquement) (Infringement Proceedings)  230
a. Davacılar ve Davalılar  230
b. Karar  230
c. Örnek Olaylar  232
2. İptal Davaları (The Action for Annulment/Le Recours en Annulation)  234
a. Davacılar ve Davalılar  235
b. Hukuka Aykırılık Def’i (L’Exception d’Illegalité)  237
c. İptal Edilebilecek Tasarruflar  238
d. İptal Nedenleri  239
aa. Yetkisizlik  240
bb. Asli Usuli Kuralların İhlali  240
cc. Andlaşmanın veya Herhangi Bir Hukuk Kuralının İhlali  242
dd. Yetkinin Kötüye Kullanılması (Misuse of Powers/Le Détournement de Pouvoir)  243
e. İptal Davalarının Etkisi  243
3. Hareketsizlik Davası (The Action for Failure to Act/Recours en Carence)  244
a. Davacılar ve Davalılar  244
b. Ön Usul  245
4. Ön Karar Usulü  245
5. Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davaları  249
a. Davacılar ve Davalılar  249
b. Davanın Konusu  250
c. Davanın Sonucu  252
6. Konsey Tüzüklerindeki Cezalara Karşı Açılan Davalar  252
7. Personel Davaları (Staff Cases)  253
8. Avrupa Yatırım Bankası ile İlgili Uyuşmazlıklar  254
II. İhtiyari Yargı Yetkisi  256
A. Üye Devletler Arasındaki İhtilaflar  256
B. Kamu Hukuku veya Özel Hukuk Sözleşmelerindeki Tahkim Şartı Nedeniyle Baktığı Davalar  257
III. Divanın Görüş Bildirme Yetkisi  257
V. Divanın, Birliğin, Birliğe Üye Olmayan Devletlerle Yaptığı Anlaşmaları Denetimi  259
§4. ABAD VE İNSAN HAKLARI  260
I. AB Temel Haklar Şartı  260
II. ABAD’ın Birlik Hukukunun Gelişiminde Rolü  260
III. ABAD ve AİHM  261
IV. AB’nin AİHS’ne Taraf Olması  263
V. AB’de İnsan Haklarının Korunması  265
A. ABAD’IN Kurucu Andlaşmaların Denetiminde Yetkisizliği  265
B. Yetki Eksikliği  265
C. 1. Sütunda ABAD’ın Yetkisinin Sınırları  267
D. ABAD’ın 3. Sütundaki Sınırlı Yetkisi  268
E. 2. Sütundaki Sınırlı Yetkisi  270
§5. ABAD KARARLARINA UYMA ZORUNLULUĞU  271
I. Tarihçe  271
II. Lizbon Andlaşmasındaki Düzenleme  272
4. Bölüm
ANAYASASIZ ANAYASALLIK, ADLİ VE
CEZAİ İŞLERDE İŞBİRLİĞİ VE YÖNETİM HAKKI
§1. AVRUPA ANAYASACILIĞI VE ULUSAL ANAYASA MAHKEMELERİ  275
I. Genel Olarak  275
II. Hukuk Kurallarına Dayalı Anayasa  276
III. Anayasa Şikayeti Yolu  277
IV. AB’ye Üye Devletlerin Anayasa Mahkemelerinin Görüşleri  277
A. Federal Alman Anayasa Mahkemesinin Görüşü  277
1. Bütünleşme Konusunda Anayasal Sorumluluk  278
2. Alman Anayasası’nın Üstünlüğü ve Federal Anayasa Mahkemesinin Yetkileri  279
3. Egemen Devlet Olmak ve AB’nin Demokratik Açığı  280
B. Polonya Anayasa Mahkemesinin AB’ye Katılım Konusundaki Görüşleri  281
C. Estonya Anayasasının Yorumu ile İlgili Görüş  282
D. Çek Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin Görüşü  282
E. Slovenya Anayasa Mahkemesinin Görüşü  284
F. Macaristan Anayasa Mahkemesi Görüşü  285
V. Venedik Komisyonu  286
§2. AB VATANDAŞLARININ HAKLARI  287
I. Avrupa Vatandaşlığı  287
II. Avrupa Vatandaşlarının Hakları  290
A. Serbest Dolaşım Hakkı  290
1. Genel Olarak  290
2. Aile Birleşmesi Hakkı  293
3. İdari Usuller  295
4. Sınırdışı Etme Sebepleri  296
B. AB Vatandaşlarının Siyasi Hakları  296
1. Seçme ve Seçilme Hakkı  296
2. Şikayet Hakkı (Right to Petition/Droit de Pétition)  297
3. İyi Yönetim ve Belgelere Ulaşma Hakkı  298
4. Diplomatik Koruma Hakkı (Right to Diplomatic Protection/Droit de Protection Diplomatique)  299
§3. ÖZGÜRLÜK, GÜVENLİK VE ADALET ALANI  300
I. Lizbon’dan Önceki Dönem  300
A. Maastrich Andlaşması Öncesi  300
B. 1993–1999 Dönemi  301
C. Amsterdam Andlaşmasından Sonra  302
II. Lizbon Andlaşmasındaki Düzenleme  304
A. Ülkeye Giriş, İkamet Hakkı  304
1. Sınır Kontrolü  305
2. 3. Ülke Vatandaşları İçin Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı  306
a. Göçün Kontrolü  307
b. İnsan Hakları Boyutu  309
c. Avrupa Dayanışması  311
d. Dönüş Direktifi  313
e. Uzun Süreli İkamet Direktifi  314
f. AB 2016/801 Sayılı ve 11 Mayıs 2016 tarihli (recast) Direktifi  316
B. Aile Birleşmesi Hakkı  317
III. İkincil Hukuka Göre  317
A. Sınır Konrollerine İlişkin İkincil Mevzuat  317
1. Schengen Sınırlar Kodu  317
2. Vize Kodu  319
3. Vize Bilgi Sistemi (VIS)  320
B. Sınır Kontrol Sistemleri Ve Sınır Muhafızları  321
1. Shengen Bilgi Sistemi (SIS II)  321
2. Europol  321
3. Eurojust  322
4. Frontex  322
IV. AİHM ve ABAD’ın Aile Birleşmeleri ile İlgili Kararları  323
A. AİHS’nin 8. Maddesiyle İlgili AİHM Kararları  323
B. ABAD’ın Aile Birleşmesine Bakışı  324
V. Avrupa Birliği’nin Göç ve Sığınma Politikası  326
A. Avrupa Birliğinin İşleyişine Dair Andlaşmada (Birincil Normlar) Yer Alan Hükümler  326
1. AB Temel Haklar Şartı  327
2. Geri Kabul (Readmission/Réadmission) Andlaşmaları  328
a. Genel Olarak  328
b. AB–Türkiye Geri Kabul Anlaşması  329
3. Stockholm Programı  330
B. İkincil Mevzuat  331
1. Sorumlu Devletin Belirlenmesine İlişkin Konsey Tüzüğü  331
2. Vasıf Yönergesi  334
3. Kabul Koşulları Yönergesi  338
4. Geçici Koruma Yönergesi  340
5. Usul Yönergesi  341
6. Yasadışı Göç Yönergesi  344
C. Mahkeme Kararları  346
1. AİHM’nin M.S.S v. Belçika Kararı  346
2. ABAD’ın x v. İngiltere, y v. İrlanda Kararı  349
§3. AB İDARE HUKUKU  350
I. AB’de Yönetim (Governance/Gouvernance)  350
A. Genel Olarak  350
B. AB’de Yeni Yönetim (New Governance/Nouvelle Gouvernance)  351
1. AB’de Hesap Verilebilirlik (Accountability/Comptabilité)  353
2. Saydamlık (Transparency/Transparence)  354
3. ABAD ve AB Yönetiminin Hukukileştirilmesi  354
4. Dinamik Yapı  355
II. AB Hukukunun Uygulanması  357
A. ABAD ve Üye Devletler Tarafından Uygulanması  357
1. AB Hukukunun ABAD Tarafından Uygulanması  357
a. İhlal Davası  358
b. Yaptırımı  359
2. Üye Devlet Mahkemeleri Tarafından Uygulanması  359
a. Doğrudan ve Dolaylı Etki  359
b. Öncelik (Primacy, Primauté)  361
c. Devletin Sorumluluğu  362
d. Avrupa Ombudsmanı  363
§4. CEZAİ İŞLERDE HUKUKİ İŞBİRLİĞİ  364
I. Genel Olarak  364
II. Cezai İşlerde İşbirliği ve Güvenlik Boyutu  365
A. Üye Devletlerin İç Güvenliği  365
B. Kollektif Güvenlik  366
C. Milli ve Kollektif Güvenliğin Arasında Bir Çözüm  366
D. Cezai İşlerde Hukuki İşbirliği  367
1. Karşılıklı Tanıma  367
2. Avrupa Tutuklama Emri  367
3. Ne bis in idem Prensibi  369
III. Ceza Hukukunun Uyumlaştırılması  370
A. Avrupa Suçları  371
B. Polis İşbirliği  373
5. Bölüm
ORTAK DIŞ VE GÜVENLİK POLİTİKASI (ODGP) VE
ORTAK GÜVENLİK VE SAVUNMA POLİTİKASI (OGSP)
§1. ORTAK DIŞ VE GÜVENLİK POLİTİKASI  375
I. AB’nin Anlaşma Yapma Yetkisi ve Dış İlişkileri  375
A. Genel Olarak  375
B. AB’nin Yaptığı Anlaşmaların Çeşitleri  377
C. Lizbon Anlaşmasından Önceki Dönemde Avrupa Dış Politikası  380
1. Roma Andlaşmasındaki Düzenlemeler  380
2. Anayasal Andlaşmadaki Düzenleme  383
II. Lizbon Andlaşması ile AB’nin Ortak Dış Politikasının Düzenlenmesi  384
A. Genel Olarak  384
B. ODGP İçin Öngörülen Mevzuat  388
1. Ortak İşlem (Joint Action) (JAS) (Action Commune)  388
2. Ortak Strateji (Common Strategies) (Stratégie Commune)  389
3. Ortak Tutum (Common Position) (CPs) (Position Commune)  389
4. Sui Generis Kararlar  389
C. ODGP’de Yetkinin Sınırları  390
1. ABAD’ın Yaklaşımı  390
2. Teorik Esaslar  391
3. AB’nin Anlaşma Yapma Yetkisi’nin Sınırları  392
4. Uygulama  395
5. Sütunlar Arasındaki İlişkiler ve ABA 40. Madde  396
D. Yetki Çeşitleri  397
1. Açık Dış Yetki  397
2. Zımni Dış Yetki  399
3. Aşkın Yetki (Overlap effect)  401
E. Güçlendirilmiş İşbirliği  402
F. Uygulamadaki Güçlükler  403
§2. ORTAK DIŞ GÜVENLİK VE SAVUNMA POLİTİKASI  405
I. Genel Olarak  405
II. Milli Politikalarla İlişkiler  409
A. Milli Dış Politikalar ile İşbirliği ve ODGP’nin Otonom Oluşu  409
B. Ortak Dış ve Güvenlik Politikasının Misyonu  411
C. AB’nin Dış İlişkileri  412
III. Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası  414
A. Genel Olarak  414
B. 2003–2007 Yıllarında AGSP Operasyonları  417
C. BAB’ın Kuruluşu ve NATO  419
D. Lizbon Andlaşmasındaki Düzenleme  420
E. Son Gelişmeler  423
F. Brexit (Bileşik Krallığın AB’den Ayrılması)  426
1. Politik Etkileri  427
2. Hukuki Etkileri  427
3. Nitelikli Oy  428
G. Değerlendirme  428
Sonuç  437
EK 1: Kurucu Andlaşmaların Maddelerinin Lizbon Andlaşması ile Karşılaştırmalı İngilizce Tablosu  441
EK 2: Kurucu Andlaşmaların Maddelerinin Lizbon Andlaşması ile Karşılaştırmalı Türkçe Tablosu  469
EK 3: Avrupa Birliği Andlaşması ve Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Andlaşma  494
Kaynakça  495
Kavram Dizini  515
Yazarın Özgeçmişi  520
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020