Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Komşu Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi ve Temliken Tescil Davaları
Temmuz 2019 / 1. Baskı / 560 Syf.
Fiyatı: 120.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

TMK'nın 683. maddesinde düzenlendiği üzere, bir şeye malik olan kimse hukuk düzeninin sınırları içinde o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Kanunda sayılan bu haklara sahip olan malikin bu haklardan kaynaklanan yetkileri sınırsız olmayıp, mülkiyet hakkını kullanırken komşuları ile ilişkilerinde bir takım kısıtlamalara tabi tutulmuştur. Öte yandan yasal ayrıcalıklar dışında, TMK'nın 684/1. ve 718/2. maddeleri hükümlerine göre, arazinin mülkiyeti ve buna bağlı olan tasarruf hakkı o arazide kalıcı olmak koşuluyla yapılan şeyleri de kapsar. TMK'nın 724. ve 725. maddelerinde bu kuralın istisnaları düzenlenmiş olup, böylece muhdesat ile arasındaki bağlantı kesilmiş, bina sahibine bazı koşulların oluşması halinde ayrılmaz parça niteliğindeki haksız yapı ile taşkın yapı için üzerinde bulunduğu taşınmaza malik olabilme olanağı tanınmıştır.

Bu kitapta ayni hak ve zilyetlikle ilgili konular dahil, komşu taşınmaza elatmanın önlenmesi ve temliken tescil davaları tüm yönleri ile ele alınmış, konuya ilişkin açıklama kısmının hemen altında yer alacak şekilde ilgili Yargıtay içtihatlarına, Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına ve Yargıtayca onanmış ilk derece mahkemesi kararlarına yer verilmiş, örneklerle konunun anlaşılır hale gelmesi sağlanmıştır. Ayrıca dipnotlarla bazı kavramlar açıklanmış, usul hukukuna ilişkin gerekli açıklamalara yer verilmeye çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
Ayni Hak
Zilyetlik
Haksız Yapı Halinde Elatmanın Önlenmesi ve Temliken Tescil
Taşkın Yapı Halinde Elatmanın Önlenmesi ve Temliken Tescil
Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu
Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan Elatmanın Önlenmesi
Elatmanın Önlenmesi ve Temliken Tescil Davaları
Barkod: 9789750255403
Yayın Tarihi: Temmuz 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 560
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
Birinci Bölüm
AYNİ HAK
I. GENEL OLARAK  15
II. SINIRSIZ AYNİ HAK (MÜLKİYET HAKKI)  16
A. Genel Olarak  16
B. Mülkiyetin Kapsamı  20
1. Bütünleyici Parça (Mütemmim Cüz)  20
a. Bütünleyici Parça Kavramı  20
b. Bütünleyici Parça Sayılabilmesi İçin Gerekli Koşullar  22
c. Bütünleyici Parça Olmanın Sonuçları  23
d. Ürün (Semere)  26
2. Eklenti  26
a. Eklenti Kavramı  26
b. Eklenti Sayılabilmesi İçin Gereken Koşullar  27
c. Eklenti Olmanın Sonuçları  28
C. Mülkiyetin Çeşitleri  29
1. Ferdi Mülkiyet  29
2. Birlikte Mülkiyet  29
a. Paylı (Müşterek) Mülkiyet (TMK 688–700)  29
aa. Paylı Mülkiyetin Niteliği  29
bb. Paylı Mülkiyette Yönetim  33
cc. Eşyadan Yararlanma ve Kullanma  37
dd. Paydaşların Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu  39
ee. Eşyaya Yapılan Gider ve Yükümlülüklere Katılma  40
ff. Eşyanın Korunması Konusundaki Yetkileri  41
gg. Hâkim Müdahalesi  43
b. Elbirliği (İştirak Halinde) Mülkiyet (TMK. 701–703)  44
aa. Elbirliği Mülkiyetinin Niteliği  44
bb. Elbirliği Mülkiyetinin Kurulması  45
cc. Elbirliği Mülkiyetinde Ortakların Hak ve Yetkileri  45
dd. Elbirliği Mülkiyetinin Sona Ermesi  52
D. Taşınmaz Mülkiyeti  53
1. Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı  53
2. Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması  70
a. Aslen Kazanılması–Devren Kazanılması  70
b. Tescille Kazanılması  73
c. Tescilsiz Kazanılması Halleri  78
aa. Miras  79
bb. Mahkeme Kararı (Cebri Tescil Davası)  83
cc. Cebri İcra  89
dd. İşgal  89
ee. Kamulaştırma  89
3. Sınırlı Ayni Haklar  90
İkinci Bölüm
ZİLYETLİK
I. GENEL OLARAK  91
II. İYİNİYETLİ ZİLYEDİN GERİ VERME SORUMLULUĞU  93
III. KÖTÜNİYETLİ ZİLYEDİN GERİ VERME SORUMLULUĞU  97
A. Eşyayı İade Borcu  97
B. Ürünleri İade Borcu  98
IV. İYİNİYETLİ ZİLYEDİN ZORUNLU VE YARARLI GİDERLERİ TALEP HAKKI  99
A. Genel Olarak  99
B. Hapis Hakkı  105
1. Genel Olarak  105
2. Taşınmazın Haricen Satın Alınması Halinde  109
3. Depo Kararı  113
4. Hapis Hakkı Halinde Yargılama Gideri ve Vekâlet Ücreti  115
V. KÖTÜNİYETLİ ZİLYEDİN ZORUNLU GİDERLERİ İSTEYEBİLME HAKKI  116
Üçüncü Bölüm
HAKSIZ YAPI HALİNDE ELATMANIN ÖNLENMESİ VE
TEMLİKEN TESCİL
I. GENEL OLARAK  117
II. HAKSIZ YAPI KAVRAMI  123
A. Yapılar Yönünden  123
B. Ağaç ve Benzeri Muhdesatlar Yönünden  128
III. TEMLİKEN TESCİL İSTEME HAKKININ NİTELİĞİ  134
IV. BİRLİKTE MÜLKİYETTE HAKSIZ YAPI  137
V. HAKSIZ YAPI YAPILMASININ SONUÇLARI  138
A. Genel Olarak  138
1. Taşınmaz Malikinin Hakları  140
2. Yapı Malikinin Hakları  142
B. Yapının Kaldırılması (TMK. 722/2–3.)  143
1. Yapı Maliki Yönünden  143
2. Arazi Maliki Yönünden  144
3. Aşırı Zarar Kavramı  152
C. Yapının Kaldırılmamasına Karşılık Malzeme Sahibine Tazminat Verilmesi (TMK’nin 723)  157
1. Yapı Maliki Yönünden  157
2. Arazi Maliki Yönünden  159
D. Arazinin Mülkiyetinin Malzeme Sahibine Geçirilmesi (TMK 724)  169
1. Genel Olarak  169
2. TMK’nin 724. Maddesine Dayanan Temliken Tescil İsteme Hakkının Niteliği  173
3. Yapı Malikinin Arazinin Mülkiyetini (Temliken Tescilini) İsteme Hakkı  176
a. Malzeme Sahibinin İyiniyetli Olması Koşulu  182
aa. Genel Olarak  182
bb. Çaplı Taşınmazlarda İyiniyet  192
cc. Tapulu Taşınmazların Harici Satışlarında İyiniyet  197
b. Yapı Değerinin Açıkça Arazi Değerinden Fazla Olması Koşulu  200
c. Yapıyı Yapanın Taşınmaz Malikine Uygun Bir Bedel Ödemesi Koşulu  201
d. Taşınmazın Bir Kısmının Devri Halinde İfraz İmkanının Bulunması Koşulu  202
4. Arazi Malikinin Mülkiyetin Malzeme Malikine Devrini İsteyebilme Hakkı  204
Dördüncü Bölüm
TAŞKIN YAPI HALİNDE ELATMANIN ÖNLENMESİ VE
TEMLİKEN TESCİL
I. GENEL OLARAK  207
II. TAŞKIN YAPI KAVRAMI  218
III. TEMLİKEN TESCİL İSTEME HAKKININ NİTELİĞİ  223
IV. TEMLİKEN TESCİLİN DAVA VEYA SAVUNMA YOLU İLE İSTENEBİLMESİ  227
V. TAŞKINLIK İMAR UYGULAMASINDAN KAYNAKLANMIŞSA  230
VI. TEMLİKEN TESCİL İÇİN ARANAN KOŞULLAR  235
A. Genel Olarak  235
B. Taşkın Yapı Sahibinin İyiniyetli Olması Koşulu (Sübjektif Koşul)  239
1. Genel Olarak  239
2. İyiniyet Savunmasının Niteliği ve İspatı  247
3. Taşkınlığın Öğrenilmesinden İtibaren Yapılması Gereken İtiraz  249
4. Çaplı Taşınmaza Taşkınlık Halinde  252
C. Yıkımın Aşırı Zarara Yol Açmış Olması Koşulu (Objektif Koşul)  266
D. Ana Taşınmazdan İfrazı İmkânının Bulunması Koşulu  272
E. Yapı Malikinin, Taşınmaz Malikine Uygun Bedel Ödemesi Koşulu (Depo Kararı)  280
VII. TEMLİKEN TESCİLİN ŞARTLARI OLUŞMUŞSA  283
Beşinci Bölüm
TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞU
I. GENEL OLARAK  291
II. TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞUNUN KOŞULLARI  306
A. Taşkın Bir Kullanım Söz Konusu Olmalıdır  306
B. Taşkın Kullanım Taşınmaz Bir Maldan Kaynaklanmalıdır  308
C. Bir Zararın Doğmuş Olması veya Zarar Tehlikesinin Bulunması Gerekir  309
D. Zarar ile Taşkın Kullanma Arasında Uygun Nedensellik Bağı Bulunmalıdır  311
E. Taşkın Kullanım Hukuka Aykırı Olmalıdır  312
III. TAŞKIN KULLANMA HALİNDE AÇILABİLECEK DAVALAR  312
A. Önleme Davası  313
B. Tazminat Davası  313
C. Eski Hale İade Davası  318
Altıncı Bölüm
KOMŞULUK HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN
ELATMANIN ÖNLENMESİ
I. GENEL OLARAK  319
II. ZARAR KOŞULU  343
III. KUSUR KOŞULU  351
IV. KOMŞU KAVRAMI  352
V. TAŞKINLIK KAVRAMI  353
A. Genel Olarak  353
B. Olumlu Nitelikte Taşkınlıklar  364
C. Olumsuz Nitelikte Taşkınlıklar  379
D. Taşkınlık Sayılmayan Kullanımlar  383
E. Yağmur ve Kar Sularından Kaynaklanan Taşkınlıklar  393
F. Ağaç Dal ve Köklerinden Kaynaklanan Müdahaleler  399
VI. TAŞKIN KULLANIMIN YAPTIRIMLARI  408
Yedinci Bölüm
ELATMANIN ÖNLENMESİ VE TEMLİKEN TESCİL DAVALARI
I. HUKUKİ NİTELİKLERİ  433
A. Elatmanın Önlenmesi Davasının Hukuki Niteliği  433
B. Temliken Tescil Davasının Hukuki Niteliği  436
II. GÖREVLİ MAHKEME  438
A. Genel Olarak  438
B. Elatmanın Önlenmesi ve Temliken Tescil Davalarında Görevli Mahkeme  444
C. Tazminat İstemli Davalarda Görevli Mahkeme  447
III. YETKİLİ MAHKEME  447
A. Genel Olarak  447
B. Elatmanın Önlenmesi ve Temliken Tescil Davalarında Yetkili Mahkeme  454
C. Tazminat İstemli Davalarda Yetkili Mahkeme  455
IV. DAVANIN TARAFLARI  456
A. Taraf ve Dava Ehliyeti  456
B. Davacı  462
1. Elatmanın Önlenmesi Davalarında  462
a. Ferdi Mülkiyette  462
b. Birlikte Mülkiyette  465
aa. Paylı Mülkiyette  465
bb. Elbirliği (İştirak) Halinde Mülkiyette  470
2. Temliken Tescil Davalarında  472
a. Haksız Yapı Halinde  472
b. Taşkın Yapı Halinde  474
3. Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan Davalarda  476
C. Davalı  478
1. Elatmanın Önlenmesi Davalarında  478
2. Temliken Tescil Davalarında  486
a. Haksız Yapı Halinde  486
b. Taşkın Yapı Halinde  489
3. Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan Davalarda  490
4. Dava Devam Ederken Taşınmaz Devredilirse  495
V. YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ  497
A. Yargılama Giderleri  497
B. Harç  503
1. Genel Olarak  503
2. Elatmanın Önlenmesi Davalarında  507
3. Temliken Tescil Davalarında  511
C. Vekâlet Ücreti  514
1. Genel Olarak  514
2. Elatmanın Önlenmesi Davalarında  517
3. Temliken Tescil Davalarında  523
VI. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARINDA İSPAT  525
A. Genel Olarak İspat  525
B. Elatmanın Önlenmesi Davalarında  527
C. Temliken Tescil Davalarında  534
VII. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARINDA BEKLETİCİ MESELE  540
VIII. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARINDA KESİN HÜKÜM  547
Kaynakça  555
Kavramlar Dizini  557
 


Melek Bilgin Yüce
Haziran 2020
50.00 TL
Sepete Ekle
Gülşah Vardar Hamamcıoğlu ...
Nisan 2020
38.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
Birinci Bölüm
AYNİ HAK
I. GENEL OLARAK  15
II. SINIRSIZ AYNİ HAK (MÜLKİYET HAKKI)  16
A. Genel Olarak  16
B. Mülkiyetin Kapsamı  20
1. Bütünleyici Parça (Mütemmim Cüz)  20
a. Bütünleyici Parça Kavramı  20
b. Bütünleyici Parça Sayılabilmesi İçin Gerekli Koşullar  22
c. Bütünleyici Parça Olmanın Sonuçları  23
d. Ürün (Semere)  26
2. Eklenti  26
a. Eklenti Kavramı  26
b. Eklenti Sayılabilmesi İçin Gereken Koşullar  27
c. Eklenti Olmanın Sonuçları  28
C. Mülkiyetin Çeşitleri  29
1. Ferdi Mülkiyet  29
2. Birlikte Mülkiyet  29
a. Paylı (Müşterek) Mülkiyet (TMK 688–700)  29
aa. Paylı Mülkiyetin Niteliği  29
bb. Paylı Mülkiyette Yönetim  33
cc. Eşyadan Yararlanma ve Kullanma  37
dd. Paydaşların Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu  39
ee. Eşyaya Yapılan Gider ve Yükümlülüklere Katılma  40
ff. Eşyanın Korunması Konusundaki Yetkileri  41
gg. Hâkim Müdahalesi  43
b. Elbirliği (İştirak Halinde) Mülkiyet (TMK. 701–703)  44
aa. Elbirliği Mülkiyetinin Niteliği  44
bb. Elbirliği Mülkiyetinin Kurulması  45
cc. Elbirliği Mülkiyetinde Ortakların Hak ve Yetkileri  45
dd. Elbirliği Mülkiyetinin Sona Ermesi  52
D. Taşınmaz Mülkiyeti  53
1. Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı  53
2. Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması  70
a. Aslen Kazanılması–Devren Kazanılması  70
b. Tescille Kazanılması  73
c. Tescilsiz Kazanılması Halleri  78
aa. Miras  79
bb. Mahkeme Kararı (Cebri Tescil Davası)  83
cc. Cebri İcra  89
dd. İşgal  89
ee. Kamulaştırma  89
3. Sınırlı Ayni Haklar  90
İkinci Bölüm
ZİLYETLİK
I. GENEL OLARAK  91
II. İYİNİYETLİ ZİLYEDİN GERİ VERME SORUMLULUĞU  93
III. KÖTÜNİYETLİ ZİLYEDİN GERİ VERME SORUMLULUĞU  97
A. Eşyayı İade Borcu  97
B. Ürünleri İade Borcu  98
IV. İYİNİYETLİ ZİLYEDİN ZORUNLU VE YARARLI GİDERLERİ TALEP HAKKI  99
A. Genel Olarak  99
B. Hapis Hakkı  105
1. Genel Olarak  105
2. Taşınmazın Haricen Satın Alınması Halinde  109
3. Depo Kararı  113
4. Hapis Hakkı Halinde Yargılama Gideri ve Vekâlet Ücreti  115
V. KÖTÜNİYETLİ ZİLYEDİN ZORUNLU GİDERLERİ İSTEYEBİLME HAKKI  116
Üçüncü Bölüm
HAKSIZ YAPI HALİNDE ELATMANIN ÖNLENMESİ VE
TEMLİKEN TESCİL
I. GENEL OLARAK  117
II. HAKSIZ YAPI KAVRAMI  123
A. Yapılar Yönünden  123
B. Ağaç ve Benzeri Muhdesatlar Yönünden  128
III. TEMLİKEN TESCİL İSTEME HAKKININ NİTELİĞİ  134
IV. BİRLİKTE MÜLKİYETTE HAKSIZ YAPI  137
V. HAKSIZ YAPI YAPILMASININ SONUÇLARI  138
A. Genel Olarak  138
1. Taşınmaz Malikinin Hakları  140
2. Yapı Malikinin Hakları  142
B. Yapının Kaldırılması (TMK. 722/2–3.)  143
1. Yapı Maliki Yönünden  143
2. Arazi Maliki Yönünden  144
3. Aşırı Zarar Kavramı  152
C. Yapının Kaldırılmamasına Karşılık Malzeme Sahibine Tazminat Verilmesi (TMK’nin 723)  157
1. Yapı Maliki Yönünden  157
2. Arazi Maliki Yönünden  159
D. Arazinin Mülkiyetinin Malzeme Sahibine Geçirilmesi (TMK 724)  169
1. Genel Olarak  169
2. TMK’nin 724. Maddesine Dayanan Temliken Tescil İsteme Hakkının Niteliği  173
3. Yapı Malikinin Arazinin Mülkiyetini (Temliken Tescilini) İsteme Hakkı  176
a. Malzeme Sahibinin İyiniyetli Olması Koşulu  182
aa. Genel Olarak  182
bb. Çaplı Taşınmazlarda İyiniyet  192
cc. Tapulu Taşınmazların Harici Satışlarında İyiniyet  197
b. Yapı Değerinin Açıkça Arazi Değerinden Fazla Olması Koşulu  200
c. Yapıyı Yapanın Taşınmaz Malikine Uygun Bir Bedel Ödemesi Koşulu  201
d. Taşınmazın Bir Kısmının Devri Halinde İfraz İmkanının Bulunması Koşulu  202
4. Arazi Malikinin Mülkiyetin Malzeme Malikine Devrini İsteyebilme Hakkı  204
Dördüncü Bölüm
TAŞKIN YAPI HALİNDE ELATMANIN ÖNLENMESİ VE
TEMLİKEN TESCİL
I. GENEL OLARAK  207
II. TAŞKIN YAPI KAVRAMI  218
III. TEMLİKEN TESCİL İSTEME HAKKININ NİTELİĞİ  223
IV. TEMLİKEN TESCİLİN DAVA VEYA SAVUNMA YOLU İLE İSTENEBİLMESİ  227
V. TAŞKINLIK İMAR UYGULAMASINDAN KAYNAKLANMIŞSA  230
VI. TEMLİKEN TESCİL İÇİN ARANAN KOŞULLAR  235
A. Genel Olarak  235
B. Taşkın Yapı Sahibinin İyiniyetli Olması Koşulu (Sübjektif Koşul)  239
1. Genel Olarak  239
2. İyiniyet Savunmasının Niteliği ve İspatı  247
3. Taşkınlığın Öğrenilmesinden İtibaren Yapılması Gereken İtiraz  249
4. Çaplı Taşınmaza Taşkınlık Halinde  252
C. Yıkımın Aşırı Zarara Yol Açmış Olması Koşulu (Objektif Koşul)  266
D. Ana Taşınmazdan İfrazı İmkânının Bulunması Koşulu  272
E. Yapı Malikinin, Taşınmaz Malikine Uygun Bedel Ödemesi Koşulu (Depo Kararı)  280
VII. TEMLİKEN TESCİLİN ŞARTLARI OLUŞMUŞSA  283
Beşinci Bölüm
TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞU
I. GENEL OLARAK  291
II. TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞUNUN KOŞULLARI  306
A. Taşkın Bir Kullanım Söz Konusu Olmalıdır  306
B. Taşkın Kullanım Taşınmaz Bir Maldan Kaynaklanmalıdır  308
C. Bir Zararın Doğmuş Olması veya Zarar Tehlikesinin Bulunması Gerekir  309
D. Zarar ile Taşkın Kullanma Arasında Uygun Nedensellik Bağı Bulunmalıdır  311
E. Taşkın Kullanım Hukuka Aykırı Olmalıdır  312
III. TAŞKIN KULLANMA HALİNDE AÇILABİLECEK DAVALAR  312
A. Önleme Davası  313
B. Tazminat Davası  313
C. Eski Hale İade Davası  318
Altıncı Bölüm
KOMŞULUK HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN
ELATMANIN ÖNLENMESİ
I. GENEL OLARAK  319
II. ZARAR KOŞULU  343
III. KUSUR KOŞULU  351
IV. KOMŞU KAVRAMI  352
V. TAŞKINLIK KAVRAMI  353
A. Genel Olarak  353
B. Olumlu Nitelikte Taşkınlıklar  364
C. Olumsuz Nitelikte Taşkınlıklar  379
D. Taşkınlık Sayılmayan Kullanımlar  383
E. Yağmur ve Kar Sularından Kaynaklanan Taşkınlıklar  393
F. Ağaç Dal ve Köklerinden Kaynaklanan Müdahaleler  399
VI. TAŞKIN KULLANIMIN YAPTIRIMLARI  408
Yedinci Bölüm
ELATMANIN ÖNLENMESİ VE TEMLİKEN TESCİL DAVALARI
I. HUKUKİ NİTELİKLERİ  433
A. Elatmanın Önlenmesi Davasının Hukuki Niteliği  433
B. Temliken Tescil Davasının Hukuki Niteliği  436
II. GÖREVLİ MAHKEME  438
A. Genel Olarak  438
B. Elatmanın Önlenmesi ve Temliken Tescil Davalarında Görevli Mahkeme  444
C. Tazminat İstemli Davalarda Görevli Mahkeme  447
III. YETKİLİ MAHKEME  447
A. Genel Olarak  447
B. Elatmanın Önlenmesi ve Temliken Tescil Davalarında Yetkili Mahkeme  454
C. Tazminat İstemli Davalarda Yetkili Mahkeme  455
IV. DAVANIN TARAFLARI  456
A. Taraf ve Dava Ehliyeti  456
B. Davacı  462
1. Elatmanın Önlenmesi Davalarında  462
a. Ferdi Mülkiyette  462
b. Birlikte Mülkiyette  465
aa. Paylı Mülkiyette  465
bb. Elbirliği (İştirak) Halinde Mülkiyette  470
2. Temliken Tescil Davalarında  472
a. Haksız Yapı Halinde  472
b. Taşkın Yapı Halinde  474
3. Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan Davalarda  476
C. Davalı  478
1. Elatmanın Önlenmesi Davalarında  478
2. Temliken Tescil Davalarında  486
a. Haksız Yapı Halinde  486
b. Taşkın Yapı Halinde  489
3. Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan Davalarda  490
4. Dava Devam Ederken Taşınmaz Devredilirse  495
V. YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ  497
A. Yargılama Giderleri  497
B. Harç  503
1. Genel Olarak  503
2. Elatmanın Önlenmesi Davalarında  507
3. Temliken Tescil Davalarında  511
C. Vekâlet Ücreti  514
1. Genel Olarak  514
2. Elatmanın Önlenmesi Davalarında  517
3. Temliken Tescil Davalarında  523
VI. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARINDA İSPAT  525
A. Genel Olarak İspat  525
B. Elatmanın Önlenmesi Davalarında  527
C. Temliken Tescil Davalarında  534
VII. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARINDA BEKLETİCİ MESELE  540
VIII. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARINDA KESİN HÜKÜM  547
Kaynakça  555
Kavramlar Dizini  557
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020