Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Eski Vakıf Hukuku
Ocak 2012 / 1. Baskı / 463 Syf.
Fiyatı: 74.00 TL
İndirimli: 54.90 TL (%26)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Vakıflar ve Vakıf hukuku eski medeniyetlerden itibaren, özellikle İslam devletleri ve Osmanlı İmparatorluğunda tarihi perspektif içerisinde sıhhatli kaynaklara ilmi görüşlere ve içtihatlara dayanılarak geniş boyutları ile incelenmiş, hukukevler arasındaki görüş ayrılıkları ve nedenleri açıklanmış, günümüz tatbikatında dahi geniş yer tutan ve önemini koruyan vakıf davaları hakkında detaylı bilgiler verilmiş vakıf davaları ile ilgili seçilmiş içtihatlar kitap bünyesinde yer almıştır.

Konu Başlıkları
Vakfın Tarifi Tanımı, Hukuki Mahiyeti Önemi
Vakfın Kurulması ve Geçerlilik Koşulları
Vakfın Eski Medeniyetlerde, islam Devletlerinde ve Osmanlı İmparatorluğundaki Tarihi Gelişimi
Vakfın Unsurları ve Koşulları
Vakfın Çeşitleri
Vakıfların İdaresi Ehliyet ve Tevliyet
Gedik ve Çeşitleri
Vakıflarla ilgili Seçilmiş içtihatlar
Barkod: 9789750216954
Yayın Tarihi: Ocak 2012
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 463
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER Birinci Kısım
VAKIF
I. GİRİŞ  19
II. VAKIF TERMİNOLOJİSİ  22
III. VAKFIN TARİFİ  22
IV. VAKFIN HUKUKİ MAHİYETİ  28
V. VAKFIN KURULMASI  29
VI. KURULAN VAKFIN GEÇERLİLİK ŞARTLARI  31
A. Vakıf Kurabilecekler (Vakıfın Ehliyeti) Yönünden  31
1. Vâkıf Tam Ehliyetli Olmalıdır  31
2. Vakıf Hür Olmalıdır  33
3. Vakıfın Rızası Olmalıdır  33
4. Vakıf Hacir Altına Alınmamış Olmalıdır  33
B. Vakfın Konusu (Mevkuf) Yönünden  34
1. Maliki Hukukçulara Göre  35
2. Hanbeli Hukukçulara Göre  35
3. Şafii Hukukçulara Göre  36
4. Caferi Hukukçulara Göre  36
5. Zeydi Hukukçulara Göre  36
6. Hanefi Hukukçulara Göre  36
7. Osmanlı Hukukçularına Göre  37
VII. VAKFIN HÜKÜM VE SONUÇLARI  37
A. “Lazım” Duruma Gelir  37
B. Hükmi Şahsiyet Kazanır  38
C. Vakfedilenin (Mevkufun) Mülkiyeti Vakfedenin “Vâkıfın” Mülkiyetinden Çıkar Vakfın
Mülkiyetine İntikal Eder 
 38
D. Vakfedilen Mal “Menkuf” Dokunulmaz Hale Gelir  38
VIII. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HUKUKUNDA VAKIF  39
İkinci Kısım
VAKIF HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ
I. VAKIF HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ  41
A. İslam Öncesi Türkler ve Vakıf Kurumu  41
1. Orta Asya Türklerinde Vakıf  41
2. Uygurlarda Vakıf  42
B. Eski Medeniyetlerde Vakıf Kurumu  43
1. Budist ve Brahmanlarda Vakıf  43
2. Mezopotamya Kavimlerinde Vakıf  43
3. Hititlerde Vakıf  44
4. Etilerde Vakıf  44
5. Eski Mısırda Vakıf  45
6. Eski Yunanda Vakıf  45
7. Roma Hukukunda Vakıf  45
8. Cermen Hukukunda Vakıf  46
9. Bizans Hukukunda Vakıf  47
10. İslamiyet Öncesi (Cahiliye Dönemi) Arap Kavimlerinde Vakıf  47
Üçüncü Kısım
İSLAM HUKUKUNDA VAKIF
I. İSLAM HUKUKUNDA VAKIF  49
A. Giriş  49
B. İslamiyette Vakfın Dayandığı Ana Kaynaklar  50
1. Kur’an-ı Kerim  50
2. Hadis ve Rivayetler  52
C. İslam hukukunda Vakfın Dayanağı Hakkındaki Nazariyeler  54
1. İslami (İdealist) Nazariye  54
2. Tepki, Reaksiyon (Aksül’amel) veya Materyalist Nazariye  54
3. Devlet Menfaati Nazariyesi  55
4. Vakfın Kaynağını Roma Hukukunda Bulan Nazariye  56
5. Vakfın Kaynağını Bizans Hukukunda Bulan Nazariye  56
II. VAKFIN KURULMASINA VE GELİŞMESİNE ETKEN OLAN BAŞLICA NEDENLER  58
III. İSLAM ÜLKELERİNDE VAKIF KURUMUNUN TATBİKATI VE GELİŞİMİ  59
İKİNCİ BÖLÜM
VAKFIN UNSURLARI VE KOŞULLARI (ŞARTLARI)
I. VAKFIN UNSURLARI VE KOŞULLARI (ŞARTLARI)  63
A. Genel Olarak  63
B. Vakfeden (Vakıf)  64
1. Vakıfın Hakiki Şahıs Olması  64
a. Temyiz Kudretinin “Sezgin-Ayırtım Gücü”nün Olması  64
b. Buluğ “Ergenlik” ve “Rüşt” “Reşit Olma” Çağına Ulaşması  66
c. Mahcur Olmaması  67
aa. Musrif (Sefih) Olmaması  67
bb. Borçlu Olmaması  68
d. Hür Olması  68
2. Vakıfın Hükmi Şahıs Olması  69
3. Vakıf Kurmaya Etkili Olmayan Haller  69
4. Vakfetme Yetkisine Etkili Olan Haller  70
a. Ölüm Hastalığı “Marazul-Mevt”  70
aa. Alacaklılar Yönünden  71
bb. Mirasçılar Yönünden  71
C. İrade Beyanı (Sıyga)  72
1. Sarih “Açık” İrade Beyanı  73
2. Zımni “Örtülü” İrade Beyanı  74
3. İrade Beyanında Aranan Koşullar  75
a. Vakfın Şarta bağlanamaması “Tenciz”  75
b. Tenciz Şartının Aranmadığı Haller  76
aa. Adak “Nezir” Şeklindeki İrade Beyanları  76
bb. Ölüme Talik Edilen İrade Beyanları  77
c. Vakfın Va’deye “Ecele” Bağlanmaması  77
d. Vakıf İradesinde “Sıygasında” Devamlılık “Te’bid” Koşulunun Bulunması  77
aa. Vakıf İradesinde “Sıygasında” Devamlılığı “Te’bid” Şart Koşanlar  78
bb. Vakıf İradesinde “Sıygasında” Devamlılığı “Te’biti” Şart Koşmayanlar  79
e. Vakıf İradesinin “Sıygasının” Sağlam Olması  79
aa. İkrah “Korkutma”  80
bb. Hata (Yanılma-Aldanma)  82
cc. Hile (Yanıltma-Aldatma)  82
dd. Rızayı Bozan Öteki Nedenler  83
f. Vakıf İrade Beyanının “Sıygasının” Kesin ve Bağlayıcı Olması  83
g. Vakıfın İrade Beyanında Vakfın Mahiyetine, Gayesine, Ahlaka, Adaba, Amme Nizamına Mevkufunaleyhlerin Menfaatine Aykırı Bir Şartın Bulunmaması  84
D. Vakfın Konusu (Mevkuf)  85
1. Vakıf Konusunun “Mevkufun” Mülk Olması  85
2. Vakıf Konusunun “Mevkufun” Mütekavvim Mal Olması  87
3. Vakıf Konusunun (Mevkufun) Vakfedilecek Nitelikte Olması  88
a. Haklarında Nass “Hadis” Bulunan Menkuller  89
b. Vakfedilmesi Örfen Caiz Görülen Menkuller  89
c. Akara Tabi Olan Menkuller  90
d. Hakk-ı Kararlı Menkuller  90
4. Vakfedilen Malın Malum ve Muayyen Olması  91
E. Vakıftan Yararlananlar (Mevkufun Aleyh – Meşrutunleh)  91
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VAKIF ÇEŞİTLERİ
I. GİRİŞ  97
II. VAKFEDİLEN MALIN “MEVKUFUN” CİNSİ YÖNÜNDEN VAKIFLAR  97
A. Menkul “Taşınır” Mal Vakıfları  97
1. Kitap Vakfı  97
2. Nakit Para Vakfı  98
3. Öteki Menkullerin Vakfı  100
B. Gayrimenkul (Taşınmaz) Mal Vakıfları  102
III. İNDİFA (YARARLANMA) ŞEKİLLERİ YÖNÜNDEN VAKIFLAR  103
A. Aynıyla İndifa Olunan (Yararlanılan) Vakıflar “Müçessesat-ı Hayriye”  103
1. Herkesin Yararlanabileceği Vakıflar “Müessesat-ı Hayriye”  103
2. Sadece Yoksulların Yararlanabileceği Vakıflar “Müessesat-ı Hayriye”  104
B. Gelirleri ile İndifa Olunan “Kazanç Sağlayan” Vakıflar  104
1. Üstü Kapalı Yerlerin Vakfedilmesi “Musakkafat-ı Vakıf”  104
2. Üstü Kapalı Olmayan Yerlerin Vakfedilmesi “Mustegillat-ı Vakıf”  105
IV. KİRAYA VERİLMELERİ YÖNÜNDEN VAKIFLAR  105
A. İcare-i Vahideli Vakıflar  105
B. İcare-i Vahide-i Kadimeli Vakıflar  106
C. İcareteynli “Çift İcarlı” Vakıflar  107
1. Tanım  107
2. İcareteyn Usulüne Başvurulma Nedeni ve İcareteynli Vakıfların Tarihi Gelişimi  108
3. İcareteyn Mukavelesinin Hukuki Mahiyeti  110
4. İcareteyn Mukavelesinin Koşulları  111
a. Vakıf Akardan Yararlanmanın Kesin Olarak İmkansız Hale Gelmesi  111
b. Vakıf Malı Eski Hale Getirebilmek İçin Başkaca Meşru Çarelerin Bulunmaması  111
c. Yazılı Sözleşme Yapılması  112
d. Hakimden Karar Alınması  112
e. Devlet Reisinden İzin Alınması “İzn-i Sultani”  112
f. Cihat Kalemine Kayıt Yapılarak Senet Verilmesi  112
5. İcareteynli Vakıflarda Tarafların Hakları ve Borçları  113
a. Giriş  113
b. Mutasarrıfın Borçları  113
aa. İcare-i Muacceleyi Ödemek  113
bb. İcare-i Muecceleyi Ödemek  114
cc. Vakıf Malı Olduğu Gibi Muhafaza Etmek  114
c. Mutasarrıfın Hakları  115
aa. Tasarruf Hakkı  115
bb. Ferağ Hakkı  115
cc. İntikal Hakkı  118
aaa. Tasarruf Hakkının İntikal Şekilleri  120
aaa1. Birinci Devre  120
aaa2. İkinci Devre  120
aaa3. Üçüncü Devre  122
aaa4. Dördüncü Devre  122
bbb. Zümre Usulü  122
bbb1. Birinci Zümre  122
bbb2. İkinci Zümre  123
bbb3. Üçüncü Zümre  123
6. Mutasarrıfın Mirasçı Bırakmadan Ölmesi  124
7. İcareteynli Vakıflarda Müşterek Tasarruf  125
8. İcareteynli Müşterek Vakıf Malların Taksimi  125
9. Mutasarrıfın Borçları Karşısında İcareteynli Vakıf Gayrimenkullerin Durumu  126
10. İcareteynli Vakıfların Tasviyesi  128
11. Taviz Bedelinin ve Taviz Bedeline Sağlanan Teminatın Hukuki Mahiyeti  132
12. Sahih Vakıflarda Taviz Bedeli  135
13. Tahsisat Kabilinden “Gayr-i Sahih, İrsadi” Vakıflarda Taviz Bedeli  136
D. Mukataalı Vakıflar  142
1. Giriş  142
2. Mukataa Kurulmasının Koşulları  145
3. Mukataalı Vakıfların Tasviyesi  146
V. VAKFEDİLEN MALIN “MEVKUFUN” MÜLKİYETİ YÖNÜNDEN VAKIFLAR  147
A. Giriş  147
B. Sahih Vakıflar  150
C. Gayr-ı Sahih “Tahsisat Kabilinden, İrsadi” Vakıflar  151
1. Giriş  151
2. Gayri Sahih “Tahsisat Kabilinden İrsadi” Vakıf Türleri  153
a. Miri Arazinin Sadece A’şar ve Rüsumatı Vergi ve Gelirleri Vakfedilirdi  153
b. Miri Arazinin Sadece Tasarruf Hakkı Gayr-ı Sahih Vakfa Tahsis Edilirdi  153
c. Miri Arazinin Hem A’şar ve Rüsumu Hem de Tasarruf Hakkı Gayr-ı Sahih Vakfa
Tahsis Edilirdi 
 153
3. Gayri Sahih “Tahsisat Kabilinden – İrsadi” Vakıflarda Taviz Bedeli  155
VI. YARARLANANLAR “MEVKUFUNALEYH – MEŞRUTÜNLEH” YÖNÜNDEN
VAKIFLAR 
 160
A. Giriş  160
B. Hayri Vakıflar  161
1. Aynından Doğrudan Yararlanılan “Aynıyla indifa Olunan” Vakıflar  161
2. Gelirlerinden Yararlanılan “Geliri ile İndifa Olunan” Vakıflar  162
a. Giriş  162
b. Üstü Kapalı Olan Gayrimenkuler “Musakkafat”  162
c. Üstü Açık Gayrimenkuller “Müstegillat”  162
C. Evlada Vakıflar “Zürri Vakıf”lar  163
D. Zata Akrebe Akribaya, Cırana Vakıf  167
1. Zata Vakıf  167
2. Akrebe Vakıf  167
3. Akrıbaya Vakıf  168
4. Ciran’a Vakıf  168
E. Avarız Vakıfları  168
VII. YÖNETİMLERİ BAKIMINDA VAKIFLAR  170
A. Giriş  170
B. Mazbut Vakıflar  170
1. Selatin Vakıfları  173
2. Mütevellisi Kalmayan Vakıflar  173
3. İdaresi Zaptedilen Vakıflar  173
C. Mazbut Olmayan Vakıflar  174
1. Mülhak Vakıflar  174
2. Müstesna Vakıflar  174
a. Eizze Vakıfları  175
b. Guzat Vakıfları  175
3. Meşrutiyet Üzere Tasarruf Olan Vakıflar  175
D. Azınlık “Cemaat” Vakıfları  175
1. Giriş  175
2. Azınlık “Cemaat” Vakıfları  177
3. Sonuç  184
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
VAKIFLARIN İDARESİ
I. VAKIFLARIN İDARESİ “VELAYET – TEVLİYET”  187
A. Giriş  187
B. Mütevelli  187
1. Mütevellinin Atanması “Tayin Edilmesi”  189
a. Vakıf Tarafından Atanması “Meşrutiyet Üzere – Meşruta Mütevelli”  189
b. Hakim Tarafından Atanması “Mansup Mütevelli”  190
2. Mütevellide Bulunması Gereken Vasıflar  192
a. Akil ve Baliğ Olması  192
b. Muktedir “Kifayetli” Olması  193
c. Adil ve Güvenilir Olması  193
3. Mütevellinin Hakları ve Sorumlulukları  193
a. Mütevellinin Hakları  193
aa. Ücretin Vakıf Tarafından Takdiri  194
bb. Ücretin Hakim Tarafından Takdiri  194
b. Mütevellinin Sorumlulukları  194
4. Mütevellilik Görevinin Sona Ermesi  200
a. Azil  200
aa. Vakıfın Azli  200
bb. Hakimin Azli  201
cc. Azil Sebepleri  201
aaa. Hıyanet  201
bbb. Sefahet  201
ccc. Akıl Hastalığı  201
b. İstifa  202
c. Ferağ “Tevliyet Görevini Devretme”  202
d. Ölüm  202
e. Diğer Sebepler  203
C. Mütevelli Kaim Makamı  203
D. Vakıfların Teftiş ve Murakabesi  205
E. Vakıf Görevlileri  206
BEŞİNCİ BÖLÜM
VAKIF DAVALARI
I. VAKIF DAVALARI  213
A. Vakıf Davalarına Bakmakla Görevli ve Yetkili Mahkemeler  213
B. Vakıf Davalarında Müddei “Davacı”  215
C. Vakıf Davalarında Müddaaleyh “Davalı”  215
D. Vakıf Davalarının Şartları  216
E. Vakıf Davalarında Deliller  216
1. Vakıf Davalarında Yazılı Deliller  217
a. Tapu Kayıtları  217
b. Vakıfnameler  218
c. Resmi Kayıt ve Defterler “Kuyud-u Resmiye”  219
d. Beratlar  221
e. Fermanlar  222
f. Hüccetler  222
g. Şer’i İlamlar  223
2. Vakıf Davalarında Yazılı Olmayan Deliller  225
a. Şehadet “Tanıklık”  225
b. İkrar  226
c. Yemin  227
d. Yeminden Nukul “İmtina”  229
e. Sulh  229
3. Üstün Tutulan Kanıtlar  230
4. Vakıf Davalarında Uygulama  231
II. ZAMANAŞIMI SÜRESİ VE VAKIF MALLARIN ZAMANAŞIMI İLE KAZANILMASI  234
A. Giriş  234
B. Eski Hukukumuzda Zamanaşımı ve Vakıf Malların Zamanaşımı ile Kazanılması  234
1. Zamanaşımının Başlangıç ve Hesaplanması  237
2. Zamanaşımının Durması ve Kesilmesi  239
a. Zamanaşımının Durması  239
b. Zamanaşımının Kesilmesi  239
III. YENİ HUKUKUMUZDA ZAMANAŞIMI VE VAKIF GAYRİMENKULLERİN
ZİLYETLİKLE KAZANILMASI 
 240
IV. VAKIF GAYRİMENKULLERİN HAZİNEYE GEÇMESİ  244
V. VAKIF GAYRİMENKULLERİN METRUKEN VEYA MALULEN VAKFINA DÖNMESİ  246
A. Metrukiyet Durumu  246
B. Mahluliyet Durumu  248
VI. GEDİK HAKKI  250
A. Giriş  250
B. Gedik Çeşitleri  252
1. Müstakar Gedikler  252
2. Havai Gedikler  252
3. Mülkiyet Üzere Tasarruf Olunan Gedikler  252
4. Vakıf Gedikler  252
5. Nizamlı Gedikler  253
6. Adi Gedikler  253
7. Vakfiyet Veçhile Tasarruf Olunan Gedikler  253
8. Müstahlas Gedikler  253
9. Mahlul Gedikler  253
10. Muhdes Gedikler  253
C. Gediklerin İlgası  253
D. Örfübelde ve Pafdos “Bahsur” Gedikleri  256
1. Örfübelde Gedikleri  256
2. Paftos “Bahşur” Gedikleri  257
VII. VAKIFLARIN ALEYHİNDEKİ GÖRÜŞLER VE CEVAPLARI  257
VIII. VAKIF KURMANIN FAYDALARI  263
ALTINCI BÖLÜM
İÇTİHATLAR
I. YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURULU KARARLARI  265
II. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  272
III. YARGITAY DAİRE KARARLARI  311
Kaynakça  439
Kavramlar Dizini  449
Yazarın Diğer Eserleri  465
 


Metin İkizler ...
Şubat 2020
31.00 TL
Sepete Ekle
Pakize Ezgi Akbulut
Haziran 2020
47.00 TL
Sepete Ekle
İlhan Helvacı
Şubat 2020
75.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER Birinci Kısım
VAKIF
I. GİRİŞ  19
II. VAKIF TERMİNOLOJİSİ  22
III. VAKFIN TARİFİ  22
IV. VAKFIN HUKUKİ MAHİYETİ  28
V. VAKFIN KURULMASI  29
VI. KURULAN VAKFIN GEÇERLİLİK ŞARTLARI  31
A. Vakıf Kurabilecekler (Vakıfın Ehliyeti) Yönünden  31
1. Vâkıf Tam Ehliyetli Olmalıdır  31
2. Vakıf Hür Olmalıdır  33
3. Vakıfın Rızası Olmalıdır  33
4. Vakıf Hacir Altına Alınmamış Olmalıdır  33
B. Vakfın Konusu (Mevkuf) Yönünden  34
1. Maliki Hukukçulara Göre  35
2. Hanbeli Hukukçulara Göre  35
3. Şafii Hukukçulara Göre  36
4. Caferi Hukukçulara Göre  36
5. Zeydi Hukukçulara Göre  36
6. Hanefi Hukukçulara Göre  36
7. Osmanlı Hukukçularına Göre  37
VII. VAKFIN HÜKÜM VE SONUÇLARI  37
A. “Lazım” Duruma Gelir  37
B. Hükmi Şahsiyet Kazanır  38
C. Vakfedilenin (Mevkufun) Mülkiyeti Vakfedenin “Vâkıfın” Mülkiyetinden Çıkar Vakfın
Mülkiyetine İntikal Eder 
 38
D. Vakfedilen Mal “Menkuf” Dokunulmaz Hale Gelir  38
VIII. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HUKUKUNDA VAKIF  39
İkinci Kısım
VAKIF HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ
I. VAKIF HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ  41
A. İslam Öncesi Türkler ve Vakıf Kurumu  41
1. Orta Asya Türklerinde Vakıf  41
2. Uygurlarda Vakıf  42
B. Eski Medeniyetlerde Vakıf Kurumu  43
1. Budist ve Brahmanlarda Vakıf  43
2. Mezopotamya Kavimlerinde Vakıf  43
3. Hititlerde Vakıf  44
4. Etilerde Vakıf  44
5. Eski Mısırda Vakıf  45
6. Eski Yunanda Vakıf  45
7. Roma Hukukunda Vakıf  45
8. Cermen Hukukunda Vakıf  46
9. Bizans Hukukunda Vakıf  47
10. İslamiyet Öncesi (Cahiliye Dönemi) Arap Kavimlerinde Vakıf  47
Üçüncü Kısım
İSLAM HUKUKUNDA VAKIF
I. İSLAM HUKUKUNDA VAKIF  49
A. Giriş  49
B. İslamiyette Vakfın Dayandığı Ana Kaynaklar  50
1. Kur’an-ı Kerim  50
2. Hadis ve Rivayetler  52
C. İslam hukukunda Vakfın Dayanağı Hakkındaki Nazariyeler  54
1. İslami (İdealist) Nazariye  54
2. Tepki, Reaksiyon (Aksül’amel) veya Materyalist Nazariye  54
3. Devlet Menfaati Nazariyesi  55
4. Vakfın Kaynağını Roma Hukukunda Bulan Nazariye  56
5. Vakfın Kaynağını Bizans Hukukunda Bulan Nazariye  56
II. VAKFIN KURULMASINA VE GELİŞMESİNE ETKEN OLAN BAŞLICA NEDENLER  58
III. İSLAM ÜLKELERİNDE VAKIF KURUMUNUN TATBİKATI VE GELİŞİMİ  59
İKİNCİ BÖLÜM
VAKFIN UNSURLARI VE KOŞULLARI (ŞARTLARI)
I. VAKFIN UNSURLARI VE KOŞULLARI (ŞARTLARI)  63
A. Genel Olarak  63
B. Vakfeden (Vakıf)  64
1. Vakıfın Hakiki Şahıs Olması  64
a. Temyiz Kudretinin “Sezgin-Ayırtım Gücü”nün Olması  64
b. Buluğ “Ergenlik” ve “Rüşt” “Reşit Olma” Çağına Ulaşması  66
c. Mahcur Olmaması  67
aa. Musrif (Sefih) Olmaması  67
bb. Borçlu Olmaması  68
d. Hür Olması  68
2. Vakıfın Hükmi Şahıs Olması  69
3. Vakıf Kurmaya Etkili Olmayan Haller  69
4. Vakfetme Yetkisine Etkili Olan Haller  70
a. Ölüm Hastalığı “Marazul-Mevt”  70
aa. Alacaklılar Yönünden  71
bb. Mirasçılar Yönünden  71
C. İrade Beyanı (Sıyga)  72
1. Sarih “Açık” İrade Beyanı  73
2. Zımni “Örtülü” İrade Beyanı  74
3. İrade Beyanında Aranan Koşullar  75
a. Vakfın Şarta bağlanamaması “Tenciz”  75
b. Tenciz Şartının Aranmadığı Haller  76
aa. Adak “Nezir” Şeklindeki İrade Beyanları  76
bb. Ölüme Talik Edilen İrade Beyanları  77
c. Vakfın Va’deye “Ecele” Bağlanmaması  77
d. Vakıf İradesinde “Sıygasında” Devamlılık “Te’bid” Koşulunun Bulunması  77
aa. Vakıf İradesinde “Sıygasında” Devamlılığı “Te’bid” Şart Koşanlar  78
bb. Vakıf İradesinde “Sıygasında” Devamlılığı “Te’biti” Şart Koşmayanlar  79
e. Vakıf İradesinin “Sıygasının” Sağlam Olması  79
aa. İkrah “Korkutma”  80
bb. Hata (Yanılma-Aldanma)  82
cc. Hile (Yanıltma-Aldatma)  82
dd. Rızayı Bozan Öteki Nedenler  83
f. Vakıf İrade Beyanının “Sıygasının” Kesin ve Bağlayıcı Olması  83
g. Vakıfın İrade Beyanında Vakfın Mahiyetine, Gayesine, Ahlaka, Adaba, Amme Nizamına Mevkufunaleyhlerin Menfaatine Aykırı Bir Şartın Bulunmaması  84
D. Vakfın Konusu (Mevkuf)  85
1. Vakıf Konusunun “Mevkufun” Mülk Olması  85
2. Vakıf Konusunun “Mevkufun” Mütekavvim Mal Olması  87
3. Vakıf Konusunun (Mevkufun) Vakfedilecek Nitelikte Olması  88
a. Haklarında Nass “Hadis” Bulunan Menkuller  89
b. Vakfedilmesi Örfen Caiz Görülen Menkuller  89
c. Akara Tabi Olan Menkuller  90
d. Hakk-ı Kararlı Menkuller  90
4. Vakfedilen Malın Malum ve Muayyen Olması  91
E. Vakıftan Yararlananlar (Mevkufun Aleyh – Meşrutunleh)  91
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VAKIF ÇEŞİTLERİ
I. GİRİŞ  97
II. VAKFEDİLEN MALIN “MEVKUFUN” CİNSİ YÖNÜNDEN VAKIFLAR  97
A. Menkul “Taşınır” Mal Vakıfları  97
1. Kitap Vakfı  97
2. Nakit Para Vakfı  98
3. Öteki Menkullerin Vakfı  100
B. Gayrimenkul (Taşınmaz) Mal Vakıfları  102
III. İNDİFA (YARARLANMA) ŞEKİLLERİ YÖNÜNDEN VAKIFLAR  103
A. Aynıyla İndifa Olunan (Yararlanılan) Vakıflar “Müçessesat-ı Hayriye”  103
1. Herkesin Yararlanabileceği Vakıflar “Müessesat-ı Hayriye”  103
2. Sadece Yoksulların Yararlanabileceği Vakıflar “Müessesat-ı Hayriye”  104
B. Gelirleri ile İndifa Olunan “Kazanç Sağlayan” Vakıflar  104
1. Üstü Kapalı Yerlerin Vakfedilmesi “Musakkafat-ı Vakıf”  104
2. Üstü Kapalı Olmayan Yerlerin Vakfedilmesi “Mustegillat-ı Vakıf”  105
IV. KİRAYA VERİLMELERİ YÖNÜNDEN VAKIFLAR  105
A. İcare-i Vahideli Vakıflar  105
B. İcare-i Vahide-i Kadimeli Vakıflar  106
C. İcareteynli “Çift İcarlı” Vakıflar  107
1. Tanım  107
2. İcareteyn Usulüne Başvurulma Nedeni ve İcareteynli Vakıfların Tarihi Gelişimi  108
3. İcareteyn Mukavelesinin Hukuki Mahiyeti  110
4. İcareteyn Mukavelesinin Koşulları  111
a. Vakıf Akardan Yararlanmanın Kesin Olarak İmkansız Hale Gelmesi  111
b. Vakıf Malı Eski Hale Getirebilmek İçin Başkaca Meşru Çarelerin Bulunmaması  111
c. Yazılı Sözleşme Yapılması  112
d. Hakimden Karar Alınması  112
e. Devlet Reisinden İzin Alınması “İzn-i Sultani”  112
f. Cihat Kalemine Kayıt Yapılarak Senet Verilmesi  112
5. İcareteynli Vakıflarda Tarafların Hakları ve Borçları  113
a. Giriş  113
b. Mutasarrıfın Borçları  113
aa. İcare-i Muacceleyi Ödemek  113
bb. İcare-i Muecceleyi Ödemek  114
cc. Vakıf Malı Olduğu Gibi Muhafaza Etmek  114
c. Mutasarrıfın Hakları  115
aa. Tasarruf Hakkı  115
bb. Ferağ Hakkı  115
cc. İntikal Hakkı  118
aaa. Tasarruf Hakkının İntikal Şekilleri  120
aaa1. Birinci Devre  120
aaa2. İkinci Devre  120
aaa3. Üçüncü Devre  122
aaa4. Dördüncü Devre  122
bbb. Zümre Usulü  122
bbb1. Birinci Zümre  122
bbb2. İkinci Zümre  123
bbb3. Üçüncü Zümre  123
6. Mutasarrıfın Mirasçı Bırakmadan Ölmesi  124
7. İcareteynli Vakıflarda Müşterek Tasarruf  125
8. İcareteynli Müşterek Vakıf Malların Taksimi  125
9. Mutasarrıfın Borçları Karşısında İcareteynli Vakıf Gayrimenkullerin Durumu  126
10. İcareteynli Vakıfların Tasviyesi  128
11. Taviz Bedelinin ve Taviz Bedeline Sağlanan Teminatın Hukuki Mahiyeti  132
12. Sahih Vakıflarda Taviz Bedeli  135
13. Tahsisat Kabilinden “Gayr-i Sahih, İrsadi” Vakıflarda Taviz Bedeli  136
D. Mukataalı Vakıflar  142
1. Giriş  142
2. Mukataa Kurulmasının Koşulları  145
3. Mukataalı Vakıfların Tasviyesi  146
V. VAKFEDİLEN MALIN “MEVKUFUN” MÜLKİYETİ YÖNÜNDEN VAKIFLAR  147
A. Giriş  147
B. Sahih Vakıflar  150
C. Gayr-ı Sahih “Tahsisat Kabilinden, İrsadi” Vakıflar  151
1. Giriş  151
2. Gayri Sahih “Tahsisat Kabilinden İrsadi” Vakıf Türleri  153
a. Miri Arazinin Sadece A’şar ve Rüsumatı Vergi ve Gelirleri Vakfedilirdi  153
b. Miri Arazinin Sadece Tasarruf Hakkı Gayr-ı Sahih Vakfa Tahsis Edilirdi  153
c. Miri Arazinin Hem A’şar ve Rüsumu Hem de Tasarruf Hakkı Gayr-ı Sahih Vakfa
Tahsis Edilirdi 
 153
3. Gayri Sahih “Tahsisat Kabilinden – İrsadi” Vakıflarda Taviz Bedeli  155
VI. YARARLANANLAR “MEVKUFUNALEYH – MEŞRUTÜNLEH” YÖNÜNDEN
VAKIFLAR 
 160
A. Giriş  160
B. Hayri Vakıflar  161
1. Aynından Doğrudan Yararlanılan “Aynıyla indifa Olunan” Vakıflar  161
2. Gelirlerinden Yararlanılan “Geliri ile İndifa Olunan” Vakıflar  162
a. Giriş  162
b. Üstü Kapalı Olan Gayrimenkuler “Musakkafat”  162
c. Üstü Açık Gayrimenkuller “Müstegillat”  162
C. Evlada Vakıflar “Zürri Vakıf”lar  163
D. Zata Akrebe Akribaya, Cırana Vakıf  167
1. Zata Vakıf  167
2. Akrebe Vakıf  167
3. Akrıbaya Vakıf  168
4. Ciran’a Vakıf  168
E. Avarız Vakıfları  168
VII. YÖNETİMLERİ BAKIMINDA VAKIFLAR  170
A. Giriş  170
B. Mazbut Vakıflar  170
1. Selatin Vakıfları  173
2. Mütevellisi Kalmayan Vakıflar  173
3. İdaresi Zaptedilen Vakıflar  173
C. Mazbut Olmayan Vakıflar  174
1. Mülhak Vakıflar  174
2. Müstesna Vakıflar  174
a. Eizze Vakıfları  175
b. Guzat Vakıfları  175
3. Meşrutiyet Üzere Tasarruf Olan Vakıflar  175
D. Azınlık “Cemaat” Vakıfları  175
1. Giriş  175
2. Azınlık “Cemaat” Vakıfları  177
3. Sonuç  184
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
VAKIFLARIN İDARESİ
I. VAKIFLARIN İDARESİ “VELAYET – TEVLİYET”  187
A. Giriş  187
B. Mütevelli  187
1. Mütevellinin Atanması “Tayin Edilmesi”  189
a. Vakıf Tarafından Atanması “Meşrutiyet Üzere – Meşruta Mütevelli”  189
b. Hakim Tarafından Atanması “Mansup Mütevelli”  190
2. Mütevellide Bulunması Gereken Vasıflar  192
a. Akil ve Baliğ Olması  192
b. Muktedir “Kifayetli” Olması  193
c. Adil ve Güvenilir Olması  193
3. Mütevellinin Hakları ve Sorumlulukları  193
a. Mütevellinin Hakları  193
aa. Ücretin Vakıf Tarafından Takdiri  194
bb. Ücretin Hakim Tarafından Takdiri  194
b. Mütevellinin Sorumlulukları  194
4. Mütevellilik Görevinin Sona Ermesi  200
a. Azil  200
aa. Vakıfın Azli  200
bb. Hakimin Azli  201
cc. Azil Sebepleri  201
aaa. Hıyanet  201
bbb. Sefahet  201
ccc. Akıl Hastalığı  201
b. İstifa  202
c. Ferağ “Tevliyet Görevini Devretme”  202
d. Ölüm  202
e. Diğer Sebepler  203
C. Mütevelli Kaim Makamı  203
D. Vakıfların Teftiş ve Murakabesi  205
E. Vakıf Görevlileri  206
BEŞİNCİ BÖLÜM
VAKIF DAVALARI
I. VAKIF DAVALARI  213
A. Vakıf Davalarına Bakmakla Görevli ve Yetkili Mahkemeler  213
B. Vakıf Davalarında Müddei “Davacı”  215
C. Vakıf Davalarında Müddaaleyh “Davalı”  215
D. Vakıf Davalarının Şartları  216
E. Vakıf Davalarında Deliller  216
1. Vakıf Davalarında Yazılı Deliller  217
a. Tapu Kayıtları  217
b. Vakıfnameler  218
c. Resmi Kayıt ve Defterler “Kuyud-u Resmiye”  219
d. Beratlar  221
e. Fermanlar  222
f. Hüccetler  222
g. Şer’i İlamlar  223
2. Vakıf Davalarında Yazılı Olmayan Deliller  225
a. Şehadet “Tanıklık”  225
b. İkrar  226
c. Yemin  227
d. Yeminden Nukul “İmtina”  229
e. Sulh  229
3. Üstün Tutulan Kanıtlar  230
4. Vakıf Davalarında Uygulama  231
II. ZAMANAŞIMI SÜRESİ VE VAKIF MALLARIN ZAMANAŞIMI İLE KAZANILMASI  234
A. Giriş  234
B. Eski Hukukumuzda Zamanaşımı ve Vakıf Malların Zamanaşımı ile Kazanılması  234
1. Zamanaşımının Başlangıç ve Hesaplanması  237
2. Zamanaşımının Durması ve Kesilmesi  239
a. Zamanaşımının Durması  239
b. Zamanaşımının Kesilmesi  239
III. YENİ HUKUKUMUZDA ZAMANAŞIMI VE VAKIF GAYRİMENKULLERİN
ZİLYETLİKLE KAZANILMASI 
 240
IV. VAKIF GAYRİMENKULLERİN HAZİNEYE GEÇMESİ  244
V. VAKIF GAYRİMENKULLERİN METRUKEN VEYA MALULEN VAKFINA DÖNMESİ  246
A. Metrukiyet Durumu  246
B. Mahluliyet Durumu  248
VI. GEDİK HAKKI  250
A. Giriş  250
B. Gedik Çeşitleri  252
1. Müstakar Gedikler  252
2. Havai Gedikler  252
3. Mülkiyet Üzere Tasarruf Olunan Gedikler  252
4. Vakıf Gedikler  252
5. Nizamlı Gedikler  253
6. Adi Gedikler  253
7. Vakfiyet Veçhile Tasarruf Olunan Gedikler  253
8. Müstahlas Gedikler  253
9. Mahlul Gedikler  253
10. Muhdes Gedikler  253
C. Gediklerin İlgası  253
D. Örfübelde ve Pafdos “Bahsur” Gedikleri  256
1. Örfübelde Gedikleri  256
2. Paftos “Bahşur” Gedikleri  257
VII. VAKIFLARIN ALEYHİNDEKİ GÖRÜŞLER VE CEVAPLARI  257
VIII. VAKIF KURMANIN FAYDALARI  263
ALTINCI BÖLÜM
İÇTİHATLAR
I. YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURULU KARARLARI  265
II. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  272
III. YARGITAY DAİRE KARARLARI  311
Kaynakça  439
Kavramlar Dizini  449
Yazarın Diğer Eserleri  465
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020