Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı
Temmuz 2016 / 2. Baskı / 352 Syf.
Fiyatı: 64.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

İş sağlığı ve güvenliği kavramının bir arada yürütülmesi icap eden; sağlık ve güvenlik olmak üzere iki boyutu bulunmaktadır. İkisinin etkin ve uyumlu birlikteliği meslek hastalığı ve iş kazası riskini azaltacaktır. Bunun yanında iş sağlığı ve güvenliğinin davranış değişikliklerini de içeren bir kültür olarak yerleşmesi büyük önem arz etmektedir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'nın ele alınış biçiminde bu kültürü oluşturma ve yaşatma mantığının varlığını hissetmek olanaklıdır.

Ancak ülkemizde yaşanan temel sorun, üretim biçimlerinin üretim ilişkilerini düzenleyen üst yapısal bir kurum niteliğindeki yasayı karşılayamamasıdır. Bu noktada üretim biçimlerine yönelik teknik ve idari faaliyetlerin 6331 sayılı Yasa'ya uyarlanması değil; yeni baştan yasanın aradığı şartlar ve biçimlerde kurulması icap etmektedir. Kanaatimce, son zamanlarda artan iş kazalarının ve meslek hastalıklarının nedeni bu yapısal uyumsuzluktur. Buna göre bu kitabın temel amacının yeni baştan işyerlerinde sağlık ve güvenlik yönetim sistemini oluşturarak iş sağlığı ve güvenliği kültürünü yeşertmek bağlamında işverenlere kılavuzluk yapmak olduğu belirtilmelidir.

İlgililere faydalı olması dileğiyle...

Konu Başlıkları
İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı ile İşverenin Temel Yükümlülükleri
İşyerine Yönelik İşveren Yükümlülükleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Sağlanmasına Yönelik İşveren Yükümlülükleri
Çalışma Ortamına Yönelik İşveren Yükümlülükleri
Çalışanlara Yönelik İşveren Yükümlülükleri
İşverenin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu
Barkod: 9789750238253
Yayın Tarihi: Temmuz 2016
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 352
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: CD

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Giriş  17
Birinci Bölüm  
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAMI İLE  
İŞVERENİN TEMEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ  
I. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAMI VE UNSURLARI  19
II. YASAL ÇERÇEVE VE İŞVERENİN TEMEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ  22
A. Yasal Çerçeve  22
B. Yasanın Amacı ve Kapsamı  23
C. İşverenin Temel Yükümlülükleri  24
1. Genel Olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Sağlama Yükümlülüğü  24
2. Yükümlülüğün İlkeleri  26
3. Kayıt Tutma Bildirimde Bulunma ve Saklama Yükümlülükleri  28
a. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Kaydı ve Bildirimi  28
b. Sair Kayıt Tutma, Bildirimde Bulunma ve Saklama Yükümlülükleri  29
4. Diğer Çalışanlar ve İşverenlerine Yönelik Yükümlülükler  33
5. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Koordinasyonu Yükümlülüğü  34
6. Geçici İş İlişkisi Kurulması Haline Özel Yükümlülükler  37
7. Alt İşverenlik Sözleşmesi Kurulması Haline Özel Yükümlülükler  37
İkinci Bölüm  
İŞYERİNE YÖNELİK İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  
I. GENEL İTİBARİYLE  41
A. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Tedbirler  41
B. İş Ekipmanlarının Seçimi ve Kullanılması  44
C. İşaretlemelerin Yapılması  47
Ç. Acil Durum Kavramı ve Acil Durumlarda Yapılması Gerekenler  49
D. Büyük Endüstriyel Kaza Kavramı, Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması  56
II. ÖZELLİK ARZEDEN İŞLER VE İŞYERLERİ  70
A. Madenler  70
B. Yapı İşleri  77
C. Balıkçı Gemileri  83
Ç. Geçici veya Belirli Süreli İşler  86
Üçüncü Bölüm  
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN  
SAĞLANMASINA YÖNELİK İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  
I. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İLE İLGİLİ ÖRGÜTSEL YAPI  92
A. Genel Olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri  92
1. Hizmetlerin Yerine Getirilmesi Esasları  92
2. Hizmetlerin Yerine Getirilmesi Esasları Bağlamında İşveren Yükümlülükleri  94
3. Hizmetlerin Desteklenmesi  98
4. Hizmetlerin İşveren veya İşveren Vekilince Yerine Getirilmesii  
B. Sağlık ve Güvenlik Birimleri  103
1. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB)  104
2. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB)  105
3. Ortak Hükümler  106
a. İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerinin Çalışma İlkeleri  106
b. İSGB ve OSGB’lerinin Görev Yetki ve Sorumlulukları  107
c. Sözleşme ve Çalışma Taahhütnamesi Yapılması, Bildirimler ile Diğer Hususlar  108
C. İş Hijyeninin Ölçüm, Test ve Analizi  109
Ç. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu (İSGK)  111
D. Çalışan Temsilcileri  116
II. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROFESYONELLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI  121
A. İş Güvenliği Uzmanları  121
B. İşyeri Hekimleri ile Diğer Sağlık Personeli  126
C. İlkyardımcı Bulundurma  
III. TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ  130
A. İşyerinin Girdiği Tehlike Sınıfının Belirlenmesi  130
B. Risk Değerlendirmesi Yapılması  131
1. Risk Değerlendirmesinin Teknik Boyutu  131
2. Risk Değerlendirmesinin Yasal Boyutu  136
Dördüncü Bölüm  
ÇALIŞMA ORTAMINA YÖNELİK İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  
I. ÇALIŞANLARIN MARUZİYET MİKTARI AÇISINDAN KORUNMASI  145
A. Fiziksel Risk Etmenleri  145
1. Fiziksel Risk Etmeni Kavramı ve Önemi  145
2. Fiziksel Risk Etmenlerine Karşı Alınan Önlemler  148
a. Çalışanların Toza Karşı Korunması  148
aa. Çalışanların Genel Olarak Toza Karşı Korunması  148
bb. Çalışanların Asbeste Karşı Korunması  153
b. Çalışanların Gürültüye Karşı Korunması  160
c. Çalışanların Titreşime Karşı Korunması  164
ç. Çalışanların Elle Taşıma İşlerinde Korunması  168
d. Çalışanların Ekranlı Çalışmalarda Korunması  170
e. Çalışanların İyonlaştırıcı Radyasyona Karşı Korunması  172
B. Kimyasal Risk Etmenleri  186
1. Kimyasal Risk Etmeni Kavramı ve Önemi  186
a. Zararlı Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması  186
b. Etiketlemenin Yeri ve Önemi  190
c. Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması  193
ç. Güvenlik Bilgi Formlarının Yeri ve Önemi  197
2. Kimyasal Risk Etmenlerine Karşı Alınan Önlemler  199
a. Çalışanların Kimyasal Maddelere Karşı Korunması  200
b. Çalışanların Patlayıcı Ortamlara Karşı Korunması  208
c. Çalışanların Kanserojen veya Mutajen Maddelere Karşı Korunması  211
B. Biyolojik Risk Etmenleri  219
1. Biyolojik Risk Etmeni Kavramı ve Önemi  219
2. Çalışanların Biyolojik Risk Etmenlerine Karşı Korunması  220
II. ÇALIŞANLARIN MARUZİYET SÜRESİ AÇISINDAN KORUNMASI  228
A. İş Mevzuatından Kaynaklanan Düzenlemeler  228
B. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatından Kaynaklanan Düzenlemeler  238
1. Günde Ancak Yedibuçuk Saat ve Daha Az Çalışılması Gereken İşler  238
2. Kadın ve Gebe veya Emziren Kadın Çalışanlar  241
3. Çalışma Süresinden Sayılan Haller  241
C. Sağlık Mevzuatından Kaynaklanan Düzenlemeler  242
Beşinci Bölüm  
ÇALIŞANLARA YÖNELİK İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  
I. ÇALIŞANLARIN SAĞLIK GÖZETİMLERİNİN SAĞLANMASI  245
A. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Kapsamında Sağlık Gözetimi Kavramı ve Önemi  246
B. Sağlık Gözetiminin Sağlanması Yükümlülüğü ve Genel İlkeler  247
C. Sağlık Gözetiminin Sağlanması Hakkında Özel Düzenlemeler  248
II. ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ  264
A. Çalışanların Eğitimi Hakkında Genel Düzenlemeler  264
B. Çalışanların Eğitimi Hakkında Özel Düzenlemeler  269
1. Çalışanların Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerle İlgili Eğitimleri  269
2. Çalışanların Eğitimi Hakkında Sair Özel Düzenlemeler  272
III. ÇALIŞANLARIN ETKİNLİĞİNİN SAĞLANMASI  278
A. Çalışanların Bilgilendirilmesi  279
1. Çalışanların Bilgilendirilmesi Hakkında Genel Düzenlemeler  279
2. Çalışanların Bilgilendirilmesi Hakkında Özel Düzenlemeler  280
B. Çalışanların Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması  287
1. Çalışanların Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması Hakkında Genel Düzenlemeler  287
2. Çalışanların Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması Hakkında Özel Düzenlemeler  288
C. Çalışanların Hakları  289
1. Genel Olarak Çalışanların Hakları  289
2. Özel Düzenlemeler Bağlamında Çalışanların Hakları  290
a. Özel Hallerde Uygulamayı İsteme Hakkı  290
b. Çalışmaktan Kaçınma Hakkı  291
c. Asıl İşini Yapmaksızın veya Çalışmaksızın Ücrete Hak Kazanma  292
ç. İş Sözleşmesini Feshetme Hakkı  293
d. Görev Alma Hakkı  294
e. Başvuru, Şikayet ve Dava Açma Hakkı  294
f. Bilgi, Belge, Kayıt Örneği İsteme ve Görme Hakkı  294
g. Eski İşinde veya Benzeri İşte Çalışma Hakkı  295
h. Tazminat İsteme Hakkı  295
3. Hakların Kısıtlanamayacağı  296
Ç. Çalışanların Yükümlülükleri  297
IV. ÖZEL RİSK GRUPLARININ KORUNMASI  298
A. Çocuk ve Genç İşçiler  299
B. Kadın Çalışanlar  303
1. Kadınların Çalışma Şartları Bakımından Korunması  303
a. Kadınların Çalışmasının Yasak Olduğu İşler  303
b. Kadınların Çalışmasının Özel Şartlara Bağlandığı İşler  303
2. Gebe veya Emziren Kadınların Korunması  305
a. Genel Olarak Gebe veya Emziren Kadın ve Korunması Kavramı  305
b. Gebe veya Emziren Kadınların Çalışma Şartları  306
c. Emzirme Odası ve Çocuk Bakım Yurdu Açma  310
V. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM VERİLMESİ  314
VI. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNE İLİŞKİN HUSUSLAR  318
A. Derhal Fesih Hakkı Veren Haller  318
B. Derhal ve Tazminatsız Fesih Hakkı Veren Haller  320
VII. İŞÇİNİN MAVENİ VARLIĞININ KORUNMASI (MOBBİNG)  322
Altıncı Bölüm  
İŞVERENİN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUĞU  
I. İŞVERENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU  330
A. Rücu Davası ile Maddi ve Manevi Tazminat Davaları  330
B. Desteğin Kesilmesi  331
C. İşin Durdurulması  332
1. Genel Olarak İşin Durdurulması  332
2. Askeri İşyerleriyle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üreten İşyerleri Özelinde İşin Durdurulması  337
3. Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Özelinde İşin Durdurulması  338
4. Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Yaptırmama Halinde Durdurma  340
5. Radyasyon Güvenliği Özelinde Faaliyetin Durdurulması ve Lisansın İptali  341
Ç. İhale Yasağı Getirilmesi  342
D. İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşviki ve Geri Alınması  342
II. İŞVERENİN CEZAİ SORUMLULUĞU  343
A. İdari Para Cezaları  343
1. İdari Para Cezalarına İlişkin Genel Hususlar  343
2. İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası İtibariyle İdari Para Cezaları  347
B. Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar  348
Kavramlar Dizini  351
 


Öcal Kemal Evren
1971 yılında Ankara'da doğdum. İlk ve orta öğretimimi Ankara'da çeşitli okullarda tamamladım. 1992 yılında Gazi Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde lisans ve 2000 yılında aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde aynı adı taşıyan ana bilim dalında yüksek lisans öğretimini bitirdim. 1993 yılından buyana Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde iş müfettişi olarak çalışma hayatıma devam ediyorum. Evli ve bir kız çocuğu babasıyım.
Seçkin Yayıncılık bünyesinde İşverenin El Kitabı, İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı, İş Güvencesi El Kitabı ve İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması başlıklı dört adet eserim bulunmaktadır. Yine çeşitli dergilerde iş hukuku ve çalışma hayatı ile ilgili yayımlanmış seksenin üstünde makalem ile TÜRMOB tarafından yayınlanmış üç adet sirküler raporum mevcuttur. Ayrıca bugüne kadar iki romanım ve iki şiir kitabım yayımlanmıştır.
Haluk Hadi Sümer
Ağustos 2019
30.00 TL
Sepete Ekle
Lütfi İnciroğlu
Şubat 2019
69.90 TL
Sepete Ekle
Hasan Selçuk Selek
Nisan 2018
46.00 TL
İndirimli: 22.90 TL (%50)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Giriş  17
Birinci Bölüm  
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAMI İLE  
İŞVERENİN TEMEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ  
I. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAMI VE UNSURLARI  19
II. YASAL ÇERÇEVE VE İŞVERENİN TEMEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ  22
A. Yasal Çerçeve  22
B. Yasanın Amacı ve Kapsamı  23
C. İşverenin Temel Yükümlülükleri  24
1. Genel Olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Sağlama Yükümlülüğü  24
2. Yükümlülüğün İlkeleri  26
3. Kayıt Tutma Bildirimde Bulunma ve Saklama Yükümlülükleri  28
a. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Kaydı ve Bildirimi  28
b. Sair Kayıt Tutma, Bildirimde Bulunma ve Saklama Yükümlülükleri  29
4. Diğer Çalışanlar ve İşverenlerine Yönelik Yükümlülükler  33
5. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Koordinasyonu Yükümlülüğü  34
6. Geçici İş İlişkisi Kurulması Haline Özel Yükümlülükler  37
7. Alt İşverenlik Sözleşmesi Kurulması Haline Özel Yükümlülükler  37
İkinci Bölüm  
İŞYERİNE YÖNELİK İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  
I. GENEL İTİBARİYLE  41
A. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Tedbirler  41
B. İş Ekipmanlarının Seçimi ve Kullanılması  44
C. İşaretlemelerin Yapılması  47
Ç. Acil Durum Kavramı ve Acil Durumlarda Yapılması Gerekenler  49
D. Büyük Endüstriyel Kaza Kavramı, Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması  56
II. ÖZELLİK ARZEDEN İŞLER VE İŞYERLERİ  70
A. Madenler  70
B. Yapı İşleri  77
C. Balıkçı Gemileri  83
Ç. Geçici veya Belirli Süreli İşler  86
Üçüncü Bölüm  
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN  
SAĞLANMASINA YÖNELİK İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  
I. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İLE İLGİLİ ÖRGÜTSEL YAPI  92
A. Genel Olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri  92
1. Hizmetlerin Yerine Getirilmesi Esasları  92
2. Hizmetlerin Yerine Getirilmesi Esasları Bağlamında İşveren Yükümlülükleri  94
3. Hizmetlerin Desteklenmesi  98
4. Hizmetlerin İşveren veya İşveren Vekilince Yerine Getirilmesii  
B. Sağlık ve Güvenlik Birimleri  103
1. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB)  104
2. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB)  105
3. Ortak Hükümler  106
a. İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerinin Çalışma İlkeleri  106
b. İSGB ve OSGB’lerinin Görev Yetki ve Sorumlulukları  107
c. Sözleşme ve Çalışma Taahhütnamesi Yapılması, Bildirimler ile Diğer Hususlar  108
C. İş Hijyeninin Ölçüm, Test ve Analizi  109
Ç. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu (İSGK)  111
D. Çalışan Temsilcileri  116
II. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROFESYONELLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI  121
A. İş Güvenliği Uzmanları  121
B. İşyeri Hekimleri ile Diğer Sağlık Personeli  126
C. İlkyardımcı Bulundurma  
III. TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ  130
A. İşyerinin Girdiği Tehlike Sınıfının Belirlenmesi  130
B. Risk Değerlendirmesi Yapılması  131
1. Risk Değerlendirmesinin Teknik Boyutu  131
2. Risk Değerlendirmesinin Yasal Boyutu  136
Dördüncü Bölüm  
ÇALIŞMA ORTAMINA YÖNELİK İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  
I. ÇALIŞANLARIN MARUZİYET MİKTARI AÇISINDAN KORUNMASI  145
A. Fiziksel Risk Etmenleri  145
1. Fiziksel Risk Etmeni Kavramı ve Önemi  145
2. Fiziksel Risk Etmenlerine Karşı Alınan Önlemler  148
a. Çalışanların Toza Karşı Korunması  148
aa. Çalışanların Genel Olarak Toza Karşı Korunması  148
bb. Çalışanların Asbeste Karşı Korunması  153
b. Çalışanların Gürültüye Karşı Korunması  160
c. Çalışanların Titreşime Karşı Korunması  164
ç. Çalışanların Elle Taşıma İşlerinde Korunması  168
d. Çalışanların Ekranlı Çalışmalarda Korunması  170
e. Çalışanların İyonlaştırıcı Radyasyona Karşı Korunması  172
B. Kimyasal Risk Etmenleri  186
1. Kimyasal Risk Etmeni Kavramı ve Önemi  186
a. Zararlı Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması  186
b. Etiketlemenin Yeri ve Önemi  190
c. Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması  193
ç. Güvenlik Bilgi Formlarının Yeri ve Önemi  197
2. Kimyasal Risk Etmenlerine Karşı Alınan Önlemler  199
a. Çalışanların Kimyasal Maddelere Karşı Korunması  200
b. Çalışanların Patlayıcı Ortamlara Karşı Korunması  208
c. Çalışanların Kanserojen veya Mutajen Maddelere Karşı Korunması  211
B. Biyolojik Risk Etmenleri  219
1. Biyolojik Risk Etmeni Kavramı ve Önemi  219
2. Çalışanların Biyolojik Risk Etmenlerine Karşı Korunması  220
II. ÇALIŞANLARIN MARUZİYET SÜRESİ AÇISINDAN KORUNMASI  228
A. İş Mevzuatından Kaynaklanan Düzenlemeler  228
B. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatından Kaynaklanan Düzenlemeler  238
1. Günde Ancak Yedibuçuk Saat ve Daha Az Çalışılması Gereken İşler  238
2. Kadın ve Gebe veya Emziren Kadın Çalışanlar  241
3. Çalışma Süresinden Sayılan Haller  241
C. Sağlık Mevzuatından Kaynaklanan Düzenlemeler  242
Beşinci Bölüm  
ÇALIŞANLARA YÖNELİK İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  
I. ÇALIŞANLARIN SAĞLIK GÖZETİMLERİNİN SAĞLANMASI  245
A. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Kapsamında Sağlık Gözetimi Kavramı ve Önemi  246
B. Sağlık Gözetiminin Sağlanması Yükümlülüğü ve Genel İlkeler  247
C. Sağlık Gözetiminin Sağlanması Hakkında Özel Düzenlemeler  248
II. ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ  264
A. Çalışanların Eğitimi Hakkında Genel Düzenlemeler  264
B. Çalışanların Eğitimi Hakkında Özel Düzenlemeler  269
1. Çalışanların Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerle İlgili Eğitimleri  269
2. Çalışanların Eğitimi Hakkında Sair Özel Düzenlemeler  272
III. ÇALIŞANLARIN ETKİNLİĞİNİN SAĞLANMASI  278
A. Çalışanların Bilgilendirilmesi  279
1. Çalışanların Bilgilendirilmesi Hakkında Genel Düzenlemeler  279
2. Çalışanların Bilgilendirilmesi Hakkında Özel Düzenlemeler  280
B. Çalışanların Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması  287
1. Çalışanların Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması Hakkında Genel Düzenlemeler  287
2. Çalışanların Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması Hakkında Özel Düzenlemeler  288
C. Çalışanların Hakları  289
1. Genel Olarak Çalışanların Hakları  289
2. Özel Düzenlemeler Bağlamında Çalışanların Hakları  290
a. Özel Hallerde Uygulamayı İsteme Hakkı  290
b. Çalışmaktan Kaçınma Hakkı  291
c. Asıl İşini Yapmaksızın veya Çalışmaksızın Ücrete Hak Kazanma  292
ç. İş Sözleşmesini Feshetme Hakkı  293
d. Görev Alma Hakkı  294
e. Başvuru, Şikayet ve Dava Açma Hakkı  294
f. Bilgi, Belge, Kayıt Örneği İsteme ve Görme Hakkı  294
g. Eski İşinde veya Benzeri İşte Çalışma Hakkı  295
h. Tazminat İsteme Hakkı  295
3. Hakların Kısıtlanamayacağı  296
Ç. Çalışanların Yükümlülükleri  297
IV. ÖZEL RİSK GRUPLARININ KORUNMASI  298
A. Çocuk ve Genç İşçiler  299
B. Kadın Çalışanlar  303
1. Kadınların Çalışma Şartları Bakımından Korunması  303
a. Kadınların Çalışmasının Yasak Olduğu İşler  303
b. Kadınların Çalışmasının Özel Şartlara Bağlandığı İşler  303
2. Gebe veya Emziren Kadınların Korunması  305
a. Genel Olarak Gebe veya Emziren Kadın ve Korunması Kavramı  305
b. Gebe veya Emziren Kadınların Çalışma Şartları  306
c. Emzirme Odası ve Çocuk Bakım Yurdu Açma  310
V. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM VERİLMESİ  314
VI. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNE İLİŞKİN HUSUSLAR  318
A. Derhal Fesih Hakkı Veren Haller  318
B. Derhal ve Tazminatsız Fesih Hakkı Veren Haller  320
VII. İŞÇİNİN MAVENİ VARLIĞININ KORUNMASI (MOBBİNG)  322
Altıncı Bölüm  
İŞVERENİN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUĞU  
I. İŞVERENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU  330
A. Rücu Davası ile Maddi ve Manevi Tazminat Davaları  330
B. Desteğin Kesilmesi  331
C. İşin Durdurulması  332
1. Genel Olarak İşin Durdurulması  332
2. Askeri İşyerleriyle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üreten İşyerleri Özelinde İşin Durdurulması  337
3. Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Özelinde İşin Durdurulması  338
4. Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Yaptırmama Halinde Durdurma  340
5. Radyasyon Güvenliği Özelinde Faaliyetin Durdurulması ve Lisansın İptali  341
Ç. İhale Yasağı Getirilmesi  342
D. İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşviki ve Geri Alınması  342
II. İŞVERENİN CEZAİ SORUMLULUĞU  343
A. İdari Para Cezaları  343
1. İdari Para Cezalarına İlişkin Genel Hususlar  343
2. İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası İtibariyle İdari Para Cezaları  347
B. Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar  348
Kavramlar Dizini  351
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020