Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Vergi – İcra Hukuku
Nisan 2018 / 2. Baskı / 384 Syf.
Fiyatı: 74.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 1. Ocak 2011 46.00 TL 24.90 TL (%46)Sepete Ekle
   

Devlet, egemenlik hakkını kullanırken bir yandan da bu hakkın kullanımı için kendisine tevdi edilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi güvencesini sunar. Devlet olmanın bir sonucu olarak halkına sağlık, güvenlik, eşitlik gibi temel görevlerin ifası için bir maliyete ihtiyaç duyar ve bu ihtiyacın kaynaklarının sınırlarını anayasa ve yasalarla çizer. Bu kaynaklar, kitabımızın esas konusunu oluşturan ve devlete gelir kaynağı yaratan vergilerdir.

Vergi, Türkiye Cumhuriyeti 1982 anayasasının 73. maddesi ile alınan vergileme yetkisi ile alınmaktadır. Vergi gelirlerinin güvenle tahsil edilmesi, tahsil edilmemesi halinde uygulanacak usul ve esaslar da kanunla belirlenmiştir. Bu kanunlardan bir tanesi genel icra hukuku ile kamu icra hukukudur.

Kitabımızın esas konusunu oluşturan temel kanun kamu icra hukuku olarak da anılan 6183 sayılı kanundur. Kitapta, kamu icra hukukunun sınırlarının çizilmesi ile bu sınırlar çerçevesinde yetkilerin nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Kitapta, 6183 sayılı kanun kapsamında takip ve tahsil edilecek kamu gelirleri, kamu alacağının güvenceye alınması için öngörülen güvenlik tedbirleri, ihtiyati haciz ve sonuçları, hükümsüz tasarruflar ile iptal usul ve esasları, kamu alacaklarında rüçhan hakkının kullanılması, kanuni temsilciler ile tüzel kişi ortaklarının sorumluluk halleri, mirasçıların sorumlulukları, borçlunun zor durumda olması halinde tecil ve taksitlendirme, gecikme zammı uygulanması ve uygulanmaması gereken koşulların sınırları, cebri icra şartlarının varlığı halinde ödeme emri, itiraz ve dava şartları ile usul ve esasları, tarh tebliğ ile tahakkuk usul ve esasları, menkul ve gayrimenkul malların haczi, satışı, değerlemesi, zamanaşımı ve sonuçlar ile ilgili detaylı açıklamalara yer verilmektedir.

Konu Başlıkları
Vergi İcra Hukuku Konusu ve Amacı
Mirasçıların Sorumluluğu
Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu
Limited Şirket Ortaklarının Sorumlulukları
İhtiyati Haciz ve Cebri İcra İşlemleri
Menkul ve Gayrimenkul Malların Satışı
İstihkak İddiası
Hükümsüz Tasarruflar
Zamanaşımı ve Terkin
Gecikme Zammının Uygulama Esasları
Anayasa Mahkemesinin 19.03.2015 Tarihli Karar Analizi
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 16.09.2015 tarih, 2015–417 E. 2015–1755 K. Sayılı Karar Analizi
Barkod: 9789750247880
Yayın Tarihi: Nisan 2018
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 384
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  9
1. GİRİŞ  17
2. VERGİ İCRA HUKUKU HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA TAKİP VE TAHSİLİ MÜMKÜN OLAN ALACAKLAR  18
3. KAMU ALACAKLARINI ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE OLANLAR  22
4. KAMU ALACAKLARINI TAHSİLE YETKİLİ İDARELER  24
5. KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİNDE SORUMLULUKLAR  25
6. YARDIM MECBURİYETİ  27
7. VERGİ HUKUKUNDA SORUMLULUK  28
A. Vergi Hukukunda Sorumluluk Halleri  31
B. Vergi Kesenlerin Sorumlulukları  31
C. Fer’i Vergi Borçlusunun Sorumluluk Hali  35
1. Birinci Derecede Fer’i Vergi Borçlularının Sorumluluk Halleri  36
2. İkinci Derecede Fer’i Vergi Borçlularının Sorumluluk Halleri  37
3. Üçüncü Derecede Fer’i Vergi Borçlularının Sorumluluğu Halleri  43
4. Borçlunun Ölümü ve Ölüm Halinde Takibin Geri Bırakılması  43
8. LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN VERGİ BORCU KARŞISINDAKİ DURUMLARI  50
A. Şirket Tüzel Kişiliği Açısından Sorumluluk Şekli  50
B. Limited Şirketlerde Tahsil Edilemeyen Kamu Alacaklarından Ortakların Sorumluluğu  53
C. Pay Devirlerinin Tescili ve İlanı  57
D. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu  59
9. KAMU ALACAKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN GÜVENLİK TEDBİRLERİ  75
A. İhtiyati Haciz Uygulaması  75
1. Borçlunun Belli İkametgâhı Yoksa  82
2. Borçlu Kaçmışsa veya Kaçması, Mallarını Kaçırması ve Hileli Yollara Sapması İhtimalleri Varsa  83
3. Borçludan Teminat Göstermesi İstendiği Halde Belli Müddette Teminat veya Kefil Göstermemiş Yahut Şahsi Kefalet Teklifi veya Gösterdiği Kefil Kabul Edilmemişse  84
4. Mal Bildirimine Çağrılan Borçlu Belli Müddet İçinde Mal Bildiriminde Bulunmamış veya Noksan Bildirimde Bulunmuşsa  85
5. Hüküm Sâdır Olmuş Bulunsun Bulunmasın Para Cezasını Müstelzim Fiil Dolayısiyle Âmme Dâvası Açılmış İse  85
6. İptali İstenen İşlem ve Tasarrufun Konusunu Teşkil Eden Mallar, Bu Mallar Elden Çıkarılmışsa Elden Çıkaranın Diğer Malları Hakkında Uygulanmak Üzere, Bu Kanunun 27, 29, 30'uncu Maddelerinin Tatbikini İcabettiren Haller Varsa  88
7. İhtiyaten Haczedilen Bir Malın Daha Sonra İcraen (Kesin Olarak) Haczedilmesi  90
B. İhtiyati Tahakkuk  94
C. İhtiyati Haciz Sonuçlarına İtiraz  97
D. İhtiyati Tahakkuk Sonuçlarına İtiraz  103
10. KAMU ALACAKLARINDA TEMİNAT  104
A. Kamu Alacaklarında Teminat Hükümleri  104
1. Teminat ve Teminat Sayılan Değerler  105
2. AATUHK Uygulamalarında Teminat İstenebilecek Haller  108
3. Vergi Ziyaı ve Vergi Kaçakçılık Suçunun Oluşması Halinde Teminat  109
4. Türkiye de İkametgahı Olmayan Kamu Borçlusundan Teminat İstenmesi  111
5. Teminat Olarak Kabul Edilen Değerler  113
6. Para  113
7. Bankalar ile Özel Finans Kurumları Tarafından Verilen Süresiz Teminat Mektupları  114
8. Devlet İç Borçlanma Senetleri ile Bu Senetler Yerine Düzenlenen Belgeler  116
9. Hükümetçe Belli Edilen Milli Esham (Hisse senetleri) ve Tahvilat  116
10. İlgililer veya İlgililer Lehine Üçüncü Şahıslar Tarafından Gösterilen ve Kamu İdaresince Haczedilen Menkul ve Gayrimenkuller  117
11. Teminat Hükmünde Sayılan Eşyanın Özellik Arzeden Durumları  120
11. TEMİNATIN KORUNMASI  125
12. DİĞER KORUNMA HÜKÜMLERİ  126
13. İİK VE AATUHK’DA HAZCE İŞTİRAK HÜKÜMLERİ  127
14. 2004 SAYILI İCRA İFLAS HUKUKUNDA İŞTİRAK HÜKÜMLERİ  127
A. İsviçre Hukukunda İştirak Hükümleri  128
B. Alman ve Avusturya Hukukunda İştirak Hükümleri  128
C. Fransız Hukukunda İştirak Hükümleri  128
D. Hacze Adi Takipli Katılma Koşulları  129
15. 6183 SAYILI AATUHK 21 MADDESİNDEKİ DÜZENLEME AÇISINDAN  147
16. KAMU ALACAKLARINI KESİP ÖDEMEK MECBURİYETİNDE OLANLAR  154
A. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları  156
17. HÜKÜMSÜZ SAYILAN TASARRUFLAR  162
A. 2004 Sayılı İİK’da Yer Alan Hükümler  162
B. Nam–ı Müstear ile Gizlenmiş Borçlu İşlemleri  179
C. Borçlandırıcı (İltizami) İşlemler  181
D. Vergi İcra Hukukunda Yer Alan Hükümler  186
1. Kamu Alacakları bakımından İvazsız Tasarrufların Hükümsüzlüğü  190
2. Bağışlama Sayılan Tasarruflar  191
3. Hükümsüz Sayılan Diğer Tasarruflar  195
4. Kamu alacağının Tahsilini İmkansız Kılmak için Yapılan Tasarruflar  197
5. Üçüncü Şahısların Hak ve Yükümlülükleri  198
6. Hükümsüz Sayılmada Zamanaşımı  199
18. VERGİ HUKUKUNDA GECİKME ZAMMI VE GECİKME FAİZİ  200
A. Gecikme Zammı  200
B. Gecikme Faizi  210
C. Gecikme Faizinin Uygulanacağı Sürelerin Tespiti  212
D. Gecikme Zammının Hesaplanamayacağı Süreler  213
1. Sürelerin Hesaplanması ile Aylık ve Günlük Esaslar  217
2. Sürelerin Hesaplanması ile Aylık ve Günlük Esaslar  219
3. Aylık Esasa Göre Gecikme Zammının Hesaplanması  222
4. Günlük Esasa Göre Gecikme Zammının Hesaplanması  222
19. KAMU ALACAKLARININ CEBREN TAHSİL SÜRECİNİN BAŞLANGICI VE ÖDEME EMRİ ÖDEME EMRİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  223
A. İdari İşlem Kuramı  230
B. Düzenleyici İşlem – Kişisel İşlem  232
C. Hak Yaratıcı İşlem–Yükümlülük Doğuran İşlem  232
D. Ödeme Emri İşleminin Kimliği  232
E. Ödeme Emri İşleminin Unsurları  234
F. Konu Yönünden  235
G. Sebep Yönünden  235
H. Yetki Yönünden  237
İ. Ödeme Emrine Karşı Dava Açılması  247
J. Teminatlı Alacaklarda Takip  255
K. Kefil ve Yabancı Şahıs veya Kurumlar Mümessillerini Takip  255
20. CEBRİ İCRA VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR  260
21. İSTİHKAK İDDİALARI  262
A. Genel Olarak  262
B. İcra ve İflas Hukuku İle Vergi İcra Hukuku İlişkisi  269
C. İstihkak İddiaları Bakımından Karşılaştırma  270
1. Genel Olarak  270
2. Malların, Borçlunun Elinde Haczedilmesi Durumunda İstihkak İddiası  272
3. Malın Üçüncü Kişinin Elinde Haczedilmesinde istihkak İddiaları  274
4. Haczedilen Malın Borçlu ile Üçüncü Kişinin Birlikte Elde Bulundurmalarında İstihkak İddiası  275
D. İstihkak Davalarının Karşılaştırılması  276
1. Genel Olarak  276
2. Davanın Tarafları  277
3. Görevli Mahkeme  277
4. Yetkili Mahkeme  278
5. Dava Açma Süresi  279
6. Davanın Sonuçları  280
22. HACZEDİLEMİYECEK MALLAR  281
23. 6183 AATUHK’DA KISMEN HACZEDİLEBİLEN GELİRLER  286
24. 2004 SAYILI İİK– HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİNİN SÜRESİ  287
25. 2004 SAYILI İİK’DA KISMEN HACZEDİLEBİLEN DEĞERLER  288
A. Kısmen Haczedilebilen Haklar  288
a. Maaşlar  288
b. Ödenekler  289
c. Ücretler  289
d. İntifa Hakları ve Hâsılatı  293
e. Emekli Maaşları  294
f. İlâma Dayanmayan Nafakalar  295
26. YETİŞMEMİŞ MAHSULLERİN HACZİ  299
27. ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR NEZDİNDE TESPİT EDİLEN HAK VE ALACAKLARIN HACZİ  302
28. MENKUL MALLARIN SATIŞI  307
29. GAYRİMENKUL MALLARIN HACZİ VE SATIŞI  311
A. Gayrimenkul Malların ve Gemilerin Haczi  311
B. 2004 Sayılı İİK’da Taşınmaz Mallarda Haczin Sonuçları  312
C. İİK’da Taşınmaz Mallara İlişkin İhalenin Yapılması  315
30. 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GAYRİMENKUL SATIŞI  327
A. Gayrimenkullerin Satışı  331
B. Gayrimenkul Satış İlanı  332
C. İlanda Yer Alacak Hususlar  332
D. İlanın Şekli  333
E. İlanın Tebliği  334
31. BORÇLUNUN İFLAS YOLU İLE TAKİBİ  337
A. Doğrudan İflas İsteyebilme Halleri  338
1. Borçlunun İkametgahının Bilinmemesi  338
2. Borçlunun, Haciz Yolu İle Yapılan Takip Sırasında Mallarını Saklaması  340
3. Borçlunun Ödemelerini Durdurmuş Olması (İİK. mad. 177/II–2)  341
4. İlama Bağlı Alacağın İcra Emri İle İstenmiş Olmasına Rağmen Ödenmemiş Olması (İİK. Md 177/II–4)  341
5. Borçlunun İstemi ile İflasa Karar Verilmesi  342
i. Borçlunun kendi isteği ile iflasını isteme sebepleri  343
ii. Borçlunun zorunlu iflâs talebi sebepleri  344
32. KAMU ALACAĞINI SONA ERDİREN SEBEPLER  345
A. Ödeme  345
1. Ödeme Zamanı  345
2. Ödeme Şekli  351
3. Ödemenin Mahsup Edileceği Alacaklar  353
33. KAMU ALACAKLARINI SONA ERDİREN SEBEPLER  359
A. Zamanaşımı  359
1. Tahakkuk Zamanaşımı  360
2. Tahsil Zamanaşımı  365
3. Vergi Hukukunda Zamanaşımının Durması veya Kesilmesi  366
4. Zamanaşımının Hukuki Sonuçları  368
B. Terkin  368
C. Kamu Alacağını Ortadan Kaldıran Diğer Nedenler  370
D. Takas  370
E. Terkin  371
a. Genel Açıklama  371
b. Başlıca Terkin Sebepleri  373
1. Vergi hataları dolayısıyla yapılan terkinler  373
2. Yargı organlarının kararına dayanan terkinler  373
3. Vergi Usul Kanununun öngördüğü terkin nedenleri  373
4. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun Öngördüğü Terkin Nedenleri  374
5. Özel Yasalardaki Terkin Hükümleri  374
F. Diğer Nedenler  375
a. Hata Düzeltme  375
b. Uzlaşma  375
c. Yargı Kararları  375
d. Ölüm  375
e. Ceza İndirimi  376
f. Af  376
Kaynakça  377
Kavramlar Dizini  379
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  9
1. GİRİŞ  17
2. VERGİ İCRA HUKUKU HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA TAKİP VE TAHSİLİ MÜMKÜN OLAN ALACAKLAR  18
3. KAMU ALACAKLARINI ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE OLANLAR  22
4. KAMU ALACAKLARINI TAHSİLE YETKİLİ İDARELER  24
5. KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİNDE SORUMLULUKLAR  25
6. YARDIM MECBURİYETİ  27
7. VERGİ HUKUKUNDA SORUMLULUK  28
A. Vergi Hukukunda Sorumluluk Halleri  31
B. Vergi Kesenlerin Sorumlulukları  31
C. Fer’i Vergi Borçlusunun Sorumluluk Hali  35
1. Birinci Derecede Fer’i Vergi Borçlularının Sorumluluk Halleri  36
2. İkinci Derecede Fer’i Vergi Borçlularının Sorumluluk Halleri  37
3. Üçüncü Derecede Fer’i Vergi Borçlularının Sorumluluğu Halleri  43
4. Borçlunun Ölümü ve Ölüm Halinde Takibin Geri Bırakılması  43
8. LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN VERGİ BORCU KARŞISINDAKİ DURUMLARI  50
A. Şirket Tüzel Kişiliği Açısından Sorumluluk Şekli  50
B. Limited Şirketlerde Tahsil Edilemeyen Kamu Alacaklarından Ortakların Sorumluluğu  53
C. Pay Devirlerinin Tescili ve İlanı  57
D. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu  59
9. KAMU ALACAKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN GÜVENLİK TEDBİRLERİ  75
A. İhtiyati Haciz Uygulaması  75
1. Borçlunun Belli İkametgâhı Yoksa  82
2. Borçlu Kaçmışsa veya Kaçması, Mallarını Kaçırması ve Hileli Yollara Sapması İhtimalleri Varsa  83
3. Borçludan Teminat Göstermesi İstendiği Halde Belli Müddette Teminat veya Kefil Göstermemiş Yahut Şahsi Kefalet Teklifi veya Gösterdiği Kefil Kabul Edilmemişse  84
4. Mal Bildirimine Çağrılan Borçlu Belli Müddet İçinde Mal Bildiriminde Bulunmamış veya Noksan Bildirimde Bulunmuşsa  85
5. Hüküm Sâdır Olmuş Bulunsun Bulunmasın Para Cezasını Müstelzim Fiil Dolayısiyle Âmme Dâvası Açılmış İse  85
6. İptali İstenen İşlem ve Tasarrufun Konusunu Teşkil Eden Mallar, Bu Mallar Elden Çıkarılmışsa Elden Çıkaranın Diğer Malları Hakkında Uygulanmak Üzere, Bu Kanunun 27, 29, 30'uncu Maddelerinin Tatbikini İcabettiren Haller Varsa  88
7. İhtiyaten Haczedilen Bir Malın Daha Sonra İcraen (Kesin Olarak) Haczedilmesi  90
B. İhtiyati Tahakkuk  94
C. İhtiyati Haciz Sonuçlarına İtiraz  97
D. İhtiyati Tahakkuk Sonuçlarına İtiraz  103
10. KAMU ALACAKLARINDA TEMİNAT  104
A. Kamu Alacaklarında Teminat Hükümleri  104
1. Teminat ve Teminat Sayılan Değerler  105
2. AATUHK Uygulamalarında Teminat İstenebilecek Haller  108
3. Vergi Ziyaı ve Vergi Kaçakçılık Suçunun Oluşması Halinde Teminat  109
4. Türkiye de İkametgahı Olmayan Kamu Borçlusundan Teminat İstenmesi  111
5. Teminat Olarak Kabul Edilen Değerler  113
6. Para  113
7. Bankalar ile Özel Finans Kurumları Tarafından Verilen Süresiz Teminat Mektupları  114
8. Devlet İç Borçlanma Senetleri ile Bu Senetler Yerine Düzenlenen Belgeler  116
9. Hükümetçe Belli Edilen Milli Esham (Hisse senetleri) ve Tahvilat  116
10. İlgililer veya İlgililer Lehine Üçüncü Şahıslar Tarafından Gösterilen ve Kamu İdaresince Haczedilen Menkul ve Gayrimenkuller  117
11. Teminat Hükmünde Sayılan Eşyanın Özellik Arzeden Durumları  120
11. TEMİNATIN KORUNMASI  125
12. DİĞER KORUNMA HÜKÜMLERİ  126
13. İİK VE AATUHK’DA HAZCE İŞTİRAK HÜKÜMLERİ  127
14. 2004 SAYILI İCRA İFLAS HUKUKUNDA İŞTİRAK HÜKÜMLERİ  127
A. İsviçre Hukukunda İştirak Hükümleri  128
B. Alman ve Avusturya Hukukunda İştirak Hükümleri  128
C. Fransız Hukukunda İştirak Hükümleri  128
D. Hacze Adi Takipli Katılma Koşulları  129
15. 6183 SAYILI AATUHK 21 MADDESİNDEKİ DÜZENLEME AÇISINDAN  147
16. KAMU ALACAKLARINI KESİP ÖDEMEK MECBURİYETİNDE OLANLAR  154
A. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları  156
17. HÜKÜMSÜZ SAYILAN TASARRUFLAR  162
A. 2004 Sayılı İİK’da Yer Alan Hükümler  162
B. Nam–ı Müstear ile Gizlenmiş Borçlu İşlemleri  179
C. Borçlandırıcı (İltizami) İşlemler  181
D. Vergi İcra Hukukunda Yer Alan Hükümler  186
1. Kamu Alacakları bakımından İvazsız Tasarrufların Hükümsüzlüğü  190
2. Bağışlama Sayılan Tasarruflar  191
3. Hükümsüz Sayılan Diğer Tasarruflar  195
4. Kamu alacağının Tahsilini İmkansız Kılmak için Yapılan Tasarruflar  197
5. Üçüncü Şahısların Hak ve Yükümlülükleri  198
6. Hükümsüz Sayılmada Zamanaşımı  199
18. VERGİ HUKUKUNDA GECİKME ZAMMI VE GECİKME FAİZİ  200
A. Gecikme Zammı  200
B. Gecikme Faizi  210
C. Gecikme Faizinin Uygulanacağı Sürelerin Tespiti  212
D. Gecikme Zammının Hesaplanamayacağı Süreler  213
1. Sürelerin Hesaplanması ile Aylık ve Günlük Esaslar  217
2. Sürelerin Hesaplanması ile Aylık ve Günlük Esaslar  219
3. Aylık Esasa Göre Gecikme Zammının Hesaplanması  222
4. Günlük Esasa Göre Gecikme Zammının Hesaplanması  222
19. KAMU ALACAKLARININ CEBREN TAHSİL SÜRECİNİN BAŞLANGICI VE ÖDEME EMRİ ÖDEME EMRİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  223
A. İdari İşlem Kuramı  230
B. Düzenleyici İşlem – Kişisel İşlem  232
C. Hak Yaratıcı İşlem–Yükümlülük Doğuran İşlem  232
D. Ödeme Emri İşleminin Kimliği  232
E. Ödeme Emri İşleminin Unsurları  234
F. Konu Yönünden  235
G. Sebep Yönünden  235
H. Yetki Yönünden  237
İ. Ödeme Emrine Karşı Dava Açılması  247
J. Teminatlı Alacaklarda Takip  255
K. Kefil ve Yabancı Şahıs veya Kurumlar Mümessillerini Takip  255
20. CEBRİ İCRA VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR  260
21. İSTİHKAK İDDİALARI  262
A. Genel Olarak  262
B. İcra ve İflas Hukuku İle Vergi İcra Hukuku İlişkisi  269
C. İstihkak İddiaları Bakımından Karşılaştırma  270
1. Genel Olarak  270
2. Malların, Borçlunun Elinde Haczedilmesi Durumunda İstihkak İddiası  272
3. Malın Üçüncü Kişinin Elinde Haczedilmesinde istihkak İddiaları  274
4. Haczedilen Malın Borçlu ile Üçüncü Kişinin Birlikte Elde Bulundurmalarında İstihkak İddiası  275
D. İstihkak Davalarının Karşılaştırılması  276
1. Genel Olarak  276
2. Davanın Tarafları  277
3. Görevli Mahkeme  277
4. Yetkili Mahkeme  278
5. Dava Açma Süresi  279
6. Davanın Sonuçları  280
22. HACZEDİLEMİYECEK MALLAR  281
23. 6183 AATUHK’DA KISMEN HACZEDİLEBİLEN GELİRLER  286
24. 2004 SAYILI İİK– HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİNİN SÜRESİ  287
25. 2004 SAYILI İİK’DA KISMEN HACZEDİLEBİLEN DEĞERLER  288
A. Kısmen Haczedilebilen Haklar  288
a. Maaşlar  288
b. Ödenekler  289
c. Ücretler  289
d. İntifa Hakları ve Hâsılatı  293
e. Emekli Maaşları  294
f. İlâma Dayanmayan Nafakalar  295
26. YETİŞMEMİŞ MAHSULLERİN HACZİ  299
27. ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR NEZDİNDE TESPİT EDİLEN HAK VE ALACAKLARIN HACZİ  302
28. MENKUL MALLARIN SATIŞI  307
29. GAYRİMENKUL MALLARIN HACZİ VE SATIŞI  311
A. Gayrimenkul Malların ve Gemilerin Haczi  311
B. 2004 Sayılı İİK’da Taşınmaz Mallarda Haczin Sonuçları  312
C. İİK’da Taşınmaz Mallara İlişkin İhalenin Yapılması  315
30. 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GAYRİMENKUL SATIŞI  327
A. Gayrimenkullerin Satışı  331
B. Gayrimenkul Satış İlanı  332
C. İlanda Yer Alacak Hususlar  332
D. İlanın Şekli  333
E. İlanın Tebliği  334
31. BORÇLUNUN İFLAS YOLU İLE TAKİBİ  337
A. Doğrudan İflas İsteyebilme Halleri  338
1. Borçlunun İkametgahının Bilinmemesi  338
2. Borçlunun, Haciz Yolu İle Yapılan Takip Sırasında Mallarını Saklaması  340
3. Borçlunun Ödemelerini Durdurmuş Olması (İİK. mad. 177/II–2)  341
4. İlama Bağlı Alacağın İcra Emri İle İstenmiş Olmasına Rağmen Ödenmemiş Olması (İİK. Md 177/II–4)  341
5. Borçlunun İstemi ile İflasa Karar Verilmesi  342
i. Borçlunun kendi isteği ile iflasını isteme sebepleri  343
ii. Borçlunun zorunlu iflâs talebi sebepleri  344
32. KAMU ALACAĞINI SONA ERDİREN SEBEPLER  345
A. Ödeme  345
1. Ödeme Zamanı  345
2. Ödeme Şekli  351
3. Ödemenin Mahsup Edileceği Alacaklar  353
33. KAMU ALACAKLARINI SONA ERDİREN SEBEPLER  359
A. Zamanaşımı  359
1. Tahakkuk Zamanaşımı  360
2. Tahsil Zamanaşımı  365
3. Vergi Hukukunda Zamanaşımının Durması veya Kesilmesi  366
4. Zamanaşımının Hukuki Sonuçları  368
B. Terkin  368
C. Kamu Alacağını Ortadan Kaldıran Diğer Nedenler  370
D. Takas  370
E. Terkin  371
a. Genel Açıklama  371
b. Başlıca Terkin Sebepleri  373
1. Vergi hataları dolayısıyla yapılan terkinler  373
2. Yargı organlarının kararına dayanan terkinler  373
3. Vergi Usul Kanununun öngördüğü terkin nedenleri  373
4. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun Öngördüğü Terkin Nedenleri  374
5. Özel Yasalardaki Terkin Hükümleri  374
F. Diğer Nedenler  375
a. Hata Düzeltme  375
b. Uzlaşma  375
c. Yargı Kararları  375
d. Ölüm  375
e. Ceza İndirimi  376
f. Af  376
Kaynakça  377
Kavramlar Dizini  379
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020