Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Yorumu
(2 Cilt)
Ekim 2014 / 2. Baskı / 3048 Syf. / Ciltli

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Kitap, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun kabul edildiği 05.12.1951 tarihinden bugüne kadar yapılan değişiklikler, doktrinde ortaya konulan bilimsel görüşler, yargı kararları ve ilgili uluslararası sözleşmeler gözetilerek yapılmış bir yorumdur.

Bu çalışma sadece maddelerin nasıl yorumlanması gerektiğini ortaya koymak için değil, bilimsel çevrelerde nasıl anlaşıldığı, yerel mahkemeler ve Yargıtay tarafından ne şekilde uygulandığını eleştirel bir yöntemle incelemek amacıyla kaleme alınmıştır. Böylece hukuk uygulayıcılarından hak sahiplerine, akademisyenlerden kültürel ürünleri kullananlara, araştırmacılardan öğrencilere kadar, konuyla ilgilenen herkesin yararlanabileceği kapsamlı bir başvuru kaynağı oluşturulması amaçlanmıştır.

Bu amaca uygun olarak, Kanun kapsamında, korunan eser ve bağlantılı hak konularının nelerden ibaret olduğu; bunlar üzerindeki hak sahipliğinin hukuken nasıl doğduğu, bu hakların tür ve kapsamları ile yasayla öngörülen sınırlandırmalar, devir ve kullanım koşulları; hakların meslek birlikleri aracılığıyla takip yöntemi, ihlali halinde hukuki ve cezai başvuru yolları, alınabilecek önlem ve açılabilecek davalar, korsanla mücadele amacıyla öngörülen bandrol uygulaması, Yargıtay kararları ışığında incelenmiştir. Yapılan açıklamalar sırasında değinilen kararlar, her bir madde sonunda sıra numarası verilmek suretiyle, Özet ve tam metin olarak; aynı karara yapılan sonraki atıflarda ise, sadece konuyla ilgili bölüm özetiyle birlikte, okuyucunun bilgisine sunulmuştur.

Konu Başlıkları
Fikir ve Sanat Eserleri
Eser Sahibi
Fikri Haklar
Bağlantılı Haklar
Sınırlandırmalar
Sözleşme ve Tasarruflar
Hukuk ve Ceza Davaları
Bandrol Uygulaması
Meslek Birlikleri
Eser Dışı Koruma Konuları
Barkod: 9789750230288
Yayın Tarihi: Ekim 2014
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 3048
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -
Takım: 2 Cilt

 

İÇİNDEKİLER
İkinci Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  31
Giriş  33
FSEK İLE İLGİLİ ÖNEMLİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER HAKKINDA GENEL BİLGİ  37
I. 1886 TARİHLİ BERN SÖZLEŞMESİ  37
II. 1961 TARİHLİ ROMA SÖZLEŞMESİ  39
III. 1994 TARİHLİ TRIPS SÖZLEŞMESİ  41
IV. 1996 TARİHLİ WIPO ANLAŞMALARI  42
FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM
Fikir ve Sanat Eserleri
MADDE 1:A) Amaç  45
AÇIKLAMA  45
MADDE 1/A:Kapsam  46
AÇIKLAMA  46
MADDE 1/B:Tanımlar  47
AÇIKLAMA  48
I. Eser Kavramı ve Hukuki Nitelik  48
A. Kavram ve Tanımlar  48
1. Eserin Şekillenmesi ve Tespiti  52
2. Eseri Şekillendirmede Kullanılan Vasıtalar  53
3. Tamamlanmamış Eserler, Kroki, Taslak veya Müsveddeler  54
4. Doğanın Oluşturduğu veya Tesadüfen Meydana Gelen Şekiller  54
5. “Bilgisayar-Üretimi” veya “Bilgisayar-Destekli” Fikri Ürünler  55
6. Eser Adı ve Mektuplar  55
7. Ahlaka ve Kamu Düzenine Aykırı Fikri Ürünler  57
B. Dijital (Sayısal) Teknoloji - İnternet ve Eser İlişkisi  57
C. Multimedya (Çoklu Ortam) Ürünler  60
II. Kanuni Unsurlar  63
A. Kavram  63
B. Kanunda Sayılan Eser Türlerinden Birisine Dahil Olmak (Objektif Koşul)  64
C. Sahibinin Hususiyetini Taşımak (Sübjektif Koşul)  64
1. Hususiyetin Tespitinde Uzman Bilirkişi Görüşü  68
2. İşlenme ve Derleme Eserlerde Hususiyet  69
3. Anonim Eserlerde Hususiyet  71
4. Önceki Eserlerden Esinlenme ve Yararlanma Serbestisi  71
5. Şekil ve İçerik  75
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  77
MADDE 2:B) Fikir ve Sanat Eserlerinin Çeşitleri  105
I – İlim ve Edebiyat Eserleri  105
AÇIKLAMA  105
I. Genel Olarak  105
II. Dil ve Yazı ile İfade Olunan Eserler  105
A. Kavram ve Tanımlar  105
B. Bilgisayar Programları ve Hazırlık Tasarımları  107
C. Fikirler ve Temel İlkeler  111
III. Raks, Koreografi, Pandomima ve Benzeri Sözsüz Sahne Eserleri  111
IV. Estetik Niteliği Bulunmayan Teknik ve Bilimsel Fotoğraflar, Haritalar, Çizimler, Maketler  113
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  114
MADDE 3:II – Musiki Eserleri  124
AÇIKLAMA  124
I. Kavram ve Tanımlar  124
II. Musiki Eserlerinde Koruma Konusu  124
III. Hususiyet  126
IV. Müzik Klipleri  127
V. “Kaynak Kişi”, “Derleyen” ve Musiki Eseri Sahipliği İlişkisi  127
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  128
MADDE 4:III – Güzel Sanat Eserleri  136
AÇIKLAMA  136
I. Kavram ve Tanımlar  136
II. Mimari Eserler  138
III. Fotoğrafik Eserler  142
IV. Her Türlü Tiplemeler  143
V. Krokiler, Resimler, Maketler, Tasarımlar ve Benzeri Eserler  144
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  145
MADDE 5:IV – Sinema Eserleri  155
AÇIKLAMA  155
I. Kavram ve Tanımlar  155
II. Sinema Eserlerinin Tespiti ve Hususiyet  156
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  159
MADDE 6:C) İşlenmeler ve Derlemeler  162
AÇIKLAMA  162
I. Kavram ve Tanımlar  162
II. 5846 Sayılı FSEK 6. Maddesine Göre Başlıca İşlenmeler ve Derlemeler  168
1. Tercümeler (Çeviriler)  168
2. Roman, Hikaye, Şiir veya Tiyatro Oyunu gibi Eserlerden Birinin Bu Sayılan Türlerden Başkasına Çevrilmesi  168
3. Musiki, Güzel Sanatlar, Bilim ve Edebiyat Eserlerinin Film Haline Sokulması veya Filme Alınmaya ve Radyo ve TV ile Yayıma Müsait Hale Getirilmesi  168
4. Musiki Aranjman ve Tertipleri  169
5. Güzel Sanat Eserinin Bir Şekilden Diğer Şekle Sokulması  170
6. Bir Eser Sahibinin Bütün veya Aynı Cinsten Olan Eserlerinin Külliyat Haline Konulması  171
7. Belli bir Maksada Göre ve Hususi Bir Plan Dahilinde Seçme ve “Toplama” Eserler Düzenlenmesi  171
8. Henüz Yayımlanmamış Bir Eserin Bilimsel Araştırma ve Çalışma Sonucunda Yayımlanmaya Elverişli Duruma Getirilmesi (Editio Princeps)  172
9. Başkasına Ait Bir Eserin Açıklanması veya Şerhi Yahut Kısaltması  172
10. Bir Bilgisayar Programının Uyarlanması, Düzenlenmesi veya Programda Herhangi Bir Değişiklik Yapılması  172
11. Veri Tabanları  173
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  176
MADDE 7:Ç) Alenileşmiş ve Yayımlanmış Eserler  189
AÇIKLAMA  189
I. Genel Olarak  189
A. Aleniyet  189
B. Yayımlama  190
II. Kamuya Sunma  190
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  192
İKİNCİ BÖLÜM
Eser Sahibi
MADDE 8:A) Tarif  194
I – Genel Olarak  194
AÇIKLAMA  194
I. Kavram  194
II. İşlenme ve Derleme Eserlerde Eser Sahipliği  196
III. Mimari Eserlerin Restorasyonu veya Rekonstrüksiyonu Halinde Eser Sahipliği  197
IV. Sinema Eserlerinde Eser Sahipliği  199
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  200
MADDE 9:II – Eser Sahiplerinin Birden Fazla Oluşu  206
AÇIKLAMA  206
I. Ortak Eser Sahipliği  206
II. Ortak Eser Sahipliğinin İdaresi  206
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  207
MADDE 10:III – Eser Sahipleri Arasındaki Birlik  208
AÇIKLAMA  208
I. Elbirliği Halinde Eser Sahipliği  208
II. Elbirliği Halinde Eser Sahipliğinin İdaresi  210
III. Teknik Hizmetler veya Teferruata Ait Yardımlar  210
IV. Elbirliği Halinde Eser Sahipliği Hakkının Eser Sahiplerini Bir Araya Getiren Gerçek veya Tüzel Kişilerce Kullanılması  211
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  211
MADDE 11:B) Eser Sahipliği Hakkında Karineler  218
I – Sahibinin Adı Belirtilen Eserlerde  218
AÇIKLAMA  218
I. Eser Sahipliği Karinesi  218
II. Eserin Sahibi Olarak Adın veya Tanınmış Müstear Adın Kullanılması  218
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  220
MADDE 12:II – Sahibinin Adı Belirtilmiyen Eserlerde  226
AÇIKLAMA  226
I. Sahibinin Adı Belirtilmeyen Eserlerde Hak Sahipliği Karinesi  226
II. Konferans Veren ve Temsili İcra ettirenler  226
III. Salahiyetli Kimseler ile Asıl Hak Sahibi Arasındaki İlişkiler  226
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Fikri Haklar
MADDE 13:A) Eser Sahibinin Hakları  227
I – Genel Olarak  227
AÇIKLAMA  227
I. Eser Sahipliği Hakkının Doğumu  227
II. Eser Sahibinin Hakları  229
A. Genel Olarak  229
B. Mali Haklar  232
C. Manevi Haklar  233
D. İşleme Eser Sahiplerinin Durumu  240
E. Mali ve Manevi Haklardan Yararlanma ve Kullanma Ehliyeti  240
III. Mali ve Manevi Hakların Eserin Bütününe ve Parçalarına Şamil Olması  242
IV. Kayıt ve Tescil  243
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  247
MADDE 14:II – Manevi Haklar  261
1. Umuma Arz Salahiyeti  261
AÇIKLAMA  261
I. Umuma Arz Hakkı  261
A. Genel Olarak  261
B. Umuma Arzın Sadece Bir Kez Yapılabilen Bir Hukukî Fiil Olduğu  263
C. Eser Sahibinin Rızası  265
D. İlk ve Sonraki İzinsiz Kamuya Sunumlar ve Sonuçları  265
E. Umuma Arz Hakkının Sahibi ve Kapsamı  267
F. Elbirliği ve Paylı Eserlerin Umuma Arz Hakkı  269
G. Hakkın Bizzat Eser Sahibi veya Yetkilendirilen Bir Kişi Tarafından Kullanılabileceği  270
II. Umuma Arzı Men Etme Yetkisi  274
III. Umuma Arz Hakkının Kullanılma Yetkisinin, Eser Sahibi Dışındaki Kişilerce Yasa Gereğince Edinilmesi  276
IV. Eser Sahibi Dışındaki Kişilerin Hakkı Kullanış Biçimi  277
V. Umuma Arz Hakkının Kullanım Yetkisinin Devrinin Cayma ile Geri Alınması  277
VI. Eserin Muhtevası Hakkında Bilgi Verme Hakkı  278
VII. Hakkın Eser Sahibinin Ölümünden Sonra Kullanılması  280
VIII. Hakkın Sınırı  282
IX. Hakkın Korunması  282
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  285
MADDE 15:2. Adın Belirtilmesi Salahiyeti  346
AÇIKLAMA  346
I. Adın Belirtilmesi Hakkı  346
A. Genel Olarak  346
B. Hakkın Sahibi ve Kullanılması  347
C. Hakkın Kapsamı  352
D. Paylı ve Elbirliği Eser Sahipliğinde Adın Belirtilmesi Hakkı  356
E. Yasa Gereği Mali Hakları Kullanma Yetkisi Eser Sahibinden Başkalarına Ait Olan Eserler Bakımından Hakkın Kullanımı  358
II. Hakkın Eser Sahibinin Ölümünden Sonra Kullanımı  359
III. Adın Bildirilmesi Biçimi  361
IV. İşlenme Eserler ve Çoğaltılmış Kopyalar  363
V. Vazgeçme  365
VI. Adın Bildirilmesini İsteme Hakkının İstisnaları  366
A. Yasal İstisnalar  366
B. Muamelatta Gelişmiş Teamüllerin Sonucu Hakkın Düşmesi  366
VII. İcracı Sanatçılar  367
VIII. Eser Sahipliğinin Tespiti Davası  367
IX. Hakkın Korunması  377
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  379
MADDE 16:3. Eserde Değişiklik Yapılmasını Menetmek  450
AÇIKLAMA  450
I. Eserde Değişiklik Yapılmasını Menetme Hakkı  450
II. Kısaltma, Ekleme ve Değiştirme  452
III. Yetkinin Kapsamı, Esere Doğrudan ve Dolaylı Biçimde Müdahale ile Eser Sahibinin Kişilik Hakkına Saldırı  452
IV. Hak Sahibi  455
V. İcracı Sanatçılar  459
VI. Eserin Başkaları Tarafından Değiştirilmesine Eser Sahibinin İzni  460
VII. Teknik Gereklilikten Kaynaklanan Değişiklikler  461
A. Genel Olarak  461
B. Değişiklik Yetkisine Sahip Olanlar  463
C. Değişiklik Yetkisinin Sınırı  463
VIII. Men Etme Yetkisi  465
IX. Eser Adının Eserin Bir Parçası Olarak ve Başka Eserlere Ad Olarak Alınmasına Karşı Korunması  468
X. Eserin Fiziki Mülkiyetine Sahip Kişilerin Hakkı  472
XI. Eser Sahibinin Ölümü Üzerine Yetkinin Kullanılması  476
XII. Yetkinin Sınırlandırıldığı Diğer Haller, Mimarî Eserlerin Değiştirilmesi  476
XIII. Hakkın İyiniyet Kurallarına Uygun Biçimde Kullanılması Gerektiği  492
XIV. Hakkın Korunması  495
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  497
MADDE 17:4. Eser Sahibinin Zilyed ve Malike Karşı Hakları  564
AÇIKLAMA  564
I. Eser Sahibinin Zilyed ve Malike Karşı Hakları  564
II. Eserden Geçici Süre Yararlanma (FSEK m.17/I)  566
III. Eserin Tek ve Özgün Olması Durumunda Onu Kullanma (FSEK m.17/III)  571
MADDE 18:III – Hakların Kullanılması  573
a) Genel Olarak  573
AÇIKLAMA  573
I. Hakların Kullanılması  573
A. Genel Olarak  573
B. Memur, Hizmetli ve İşçilerin İşlerini Görürken Meydana Getirdikleri Eserler Üzerindeki Hakların Kullanılması  573
1. Mali Hakların Çalıştıran veya Tayin Eden Kişiler Tarafından Kullanılması  573
2. Manevi Hakların Sahipliği ve Kullanılması  581
3. Çalışanların İşçi, Memur ve Hizmetli Sıfatını Taşıması  585
C. Mali Hakların Kullanım Yetkisinin Kazanılması  588
D. Karinenin Aksinin Sözleşme ile Kararlaştırılması veya İşin Mahiyetinden Aksinin Anlaşılması  596
II. Tüzel Kişilerin Uzuvlarının Meydana Getirdikleri Eserler Üzerindeki Hakların Kullanılması  597
III. Hakkın Mahiyeti  598
IV. Birden Fazla Kişiyi Bir Araya Getiren Gerçek veya Tüzel Kişinin Birlikte Eserle İlgili Hakların Kullanım Yetkisi (FSEK m. 10/IV)  600
V. Bir veya Müteaddit Müellifin, Naşirin Tayin Eylediği Plân Dairesinde Meydana Getirdikleri Eserle İlgili Hakların Kullanım Yetkisi (818 sayılı BK m. 385)  603
VI. Bir veya Birkaç Kişinin, Yayımcının Belirlediği Plâna Göre Meydana Getirdikleri Eserin Mali Haklarının Yayımcıya Ait Olduğu (6098 sayılı TBK m. 501)  606
VII. FSEK’in 10/IV ve 18/II ile 818 Sayılı BK’nın 385. Maddesi Hükümlerinin Sağladığı Yetkinin Kapsamı ve Dava Hakları  610
VIII. Sinema Eserleri ile Yapımcı, Yayımcı ve Yayıncıların Durumu  612
A. Sinema Eserleri  612
B. Yapımcı ve Yayımcılar  613
C. Yayıncılar  614
IX. Kazanılmış Haklar  615
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  618
MADDE 19:b) Hakları Kullanabilecek Kimseler  662
AÇIKLAMA  662
I. Hakları Kullanabilecek Kişiler  662
A. Genel Olarak  662
B. Eser Sahibinin Ölümü  666
1. Genel Olarak  666
a. FSEK’in 19/I. Maddesi Hükmü  667
b. FSEK’in 19/II. Maddesi Hükmü  673
c. FSEK’in 19/III. Maddesi Hükmü  674
d. FSEK’in 19/V. Maddesi Hükmü  676
e. FSEK’in 19/IV. Maddesi Hükmü  678
2. FSEK’in 19. Maddesinde Sayılmayan Manevi Hakların Kullanılması  679
II. Paylı Eserlerde Durum  682
III. Birlikte Eserlerde Durum  683
IV. FSEK’in 19. Maddesinde Sayılanların Dava Hakları  685
V. İhlal Olunan Manevi Hakların Niteliğine Göre, FSEK’in 19. Maddesinde Sayılan Yakınların Manevi Tazminat Davası Açma Hakkı Bakımından Yargıtay Uygulaması  687
VI. Bağlantılı Hak Sahiplerinin Durumu  692
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  693
MADDE 20:IV - Mali Haklar  719
1. Genel Olarak  719
AÇIKLAMA  719
I. Kavram  719
A. Genel Olarak  719
B. Eserin Alenileşmiş Olup Olmaması  721
C. Sınırlı Sayı İlkesi  723
D. Mali Hakların Bağımsızlığı İlkesi  724
E. Mali Hakların İntikali ve Tasarruflara Konu Edilebilmesi  725
II. İşleme Eser Sahibinin Hakları  726
III. Basamak Sistemi  726
IV. Mali Haklar ve Kullanılması ile Sınırları  728
V. Mali Hakların İhlali Halinde Dava Hakkı ve Açılabilecek Davalar  728
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  730
MADDE 21:2. Çeşitleri  733
a) İşleme Hakkı  733
AÇIKLAMA  733
I. İşleme ve İşleme Hakkı  733
A. Kavram ve Tanımlar  733
B. İşlenecek Asıl Eser  740
C. Senkronizasyon (Döşeme)  740
D. İşleme Hakkı Sahibi  742
1. Eser Sahibi  742
2. İşleme Hakkının Devri  743
3. Umuma Sunulmayan İşlemeler  744
4. Asıl Eser Sahibinin İzni Olmaksızın İşleme Suretiyle Meydana Getirilen Ürünün Eser Vasfını Kazanması ve İşleme Eserin Sahipliği  745
II. İşleme Eser Sahibinin Hakları  748
III. Aynı Eserin Bağımsız Birden Fazla İşlenmesi ve İşlenme Eserin Tekrar İşlenmesi  751
IV. Eser Sahibinden Devralınan İşleme Hakkının Bir Başkasına Devri  754
V. Asıl Eser ve İşlenmelerinin Koruma Sürelerinin Birbirine Bağlı Olmadığı  756
VI. İşlenme Eserde Adın Belirtilmesi Yetkisi ile Eser Adının Tespiti  757
VII. İşleme Tekniği Gereği Asıl Eserde Değişiklikler Yapılması ve Sınırı  758
VIII. FSEK’in Eski 28. Maddesi Hükmünden Yararlanarak Vücuda Getirilen İşlenme Eserlerin Sahipliği ve Sağladığı Haklar  760
IX. Hakkın Sınırları  767
X. Hakkın Korunması  767
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  770
MADDE 22:b) Çoğaltma Hakkı  817
AÇIKLAMA  817
I. Çoğaltma ve Çoğaltma Hakkı  817
A. Genel Olarak  817
B. Çoğaltma  818
C. Çoğaltma Şekli ve Yöntemi  823
D. Hakkın Sahibi  826
E. Çoğaltma Hakkının Eserin İşlenmelerini Kapsaması  829
II. Yasal Çoğaltma Örnekleri  830
A. Genel Olarak  830
B. Eserin İşaret, Ses ve Görüntü Nakil ve Tekrarına Yarayan Her Türlü Araca Kayıt Edilmesi, Her Türlü Ses ve Müzik Kayıtları  831
C. Mimarlık Eserlerine Ait Plan, Proje ve Krokilerin Uygulanması  832
D. Kabartma ve Delikli kalıplar  836
E. Güzel Sanat Eserleri İçin İşleme, Taklit ve Benzetme  836
III. Eserin İnternet Ortamında Çoğaltılması ve Sorumluluk  838
IV. Bilgisayar Programlarının Çoğaltılması  841
V. Hakkın Sınırları  844
VI. Hakkın Korunması  846
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  858
MADDE 23:c) Yayma Hakkı  941
AÇIKLAMA  941
I. Yayma ve Yayma Hakkı  941
II. Kiralama, Ödünç Verme, Satışa Çıkarma veya Diğer Yollarla Dağıtma  946
III. Hakkın Sahibi, Kullanılması ve Devri  948
IV. Yayma Hakkının Eserin İşlenmelerini Kapsaması  955
V. Yayma Hakkının Tükenmesi  956
VI. Kiralama ve Kamuya Ödünç Verme Hakkı  963
A. Genel Kural  963
B. Mimarî Eserler ve Uygulamalı Güzel Sanat Eserleri  965
VII. Bilgisayar Programları Bakımından Tükenme  966
VIII. Eserin Yayılmasına İzin Verilmesinin Eserin Yaygın Kopyalanmasına Yol Açamayacağı  972
IX. Hakkın Sınırları  974
X. Hakkın Korunması  976
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  982
MADDE 24:ç) Temsil Hakkı  1020
AÇIKLAMA  1020
I. Temsil ve Temsil Hakkı  1020
A. Genel Olarak  1020
B. Doğrudan ve Dolaylı Temsil  1022
B1. Vasıtalı Temsil Umuma İletim Tartışması  1026
C. Eserin Okunması, Çalınması, Oynanması ve Gösterilmesi Kavramları  1032
D. Umuma Sunum ve Umum Kavramı  1035
E. Ticarî Bir Amacın Gerekmemesi  1038
II. Hak Sahibi ve Hakkın Devri  1038
III. İşleme Eserlerin Temsili  1042
IV. Eserlerin Kişisel Çevrede, Umuma Açık Mahalde ve Yayın Vasıta Kılınarak Temsili  1044
V. Umuma İletim Kavramı ve Umuma İletim Hakkı  1048
VI. Hakkın Sınırları  1050
VII. Hakkın Korunması  1053
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1056
MADDE 25:d) İşaret, Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim Hakkı  1090
AÇIKLAMA  1090
I. Eserin Yayın Yoluyla Umuma İletimi  1090
A. Genel Olarak  1090
1. Yayın  1091
2. Yeniden Yayın  1097
B. İletimin Umuma Yönelik Olması  1100
C. Aynı Mekân İçerisindeki İletimler  1101
II. Eserin Gerçek Kişilerin Seçtikleri Yer ve Zamanda Erişimini Sağlamak Suretiyle Umuma İletimi  1101
III. Eserin Aslı ya da Çoğaltılmış Nüshalarının Telli veya Telsiz Araçlarla Satışı veya Diğer Biçimlerde Umuma Dağıtılması veya Sunulması Suretiyle Umuma İletimi  1107
A. Genel Olarak  1107
B. Eserin Telli veya Telsiz Araçlarla Satışı  1108
C. Eserin Diğer Biçimlerde Umuma Dağıtılması veya Sunulması  1108
D. Platform İşletmecileri ve Kablo Kuruluşları  1111
IV. Eserin İnternet Üzerinden Yayın, Yeniden Yayın ve Umuma İletimi  1114
V. Eserin Umuma İletimine İzin Verilmesinin Yayma Hakkını Kapsamayacağı  1117
VI. Umuma İletim Hakkının Sahibi, Devri  1118
A. Hak Sahibi  1118
B. Hakkın veya Kullanım Yetkisinin Devri, Tasarruf Muamelesi  1119
C. Yayın ve İletim Kuruluşlarının Umuma İletim İznini Alması  1130
VII. Umuma Açık Mahallerin Umuma İletim Konusu Eseri Kullanımı  1131
VIII. Umuma İletim Hakkının Eserin İşlenmelerini Kapsaması  1133
IX. Hakkın Sınırları  1134
X. Hakkın Korunması  1135
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1139
MADDE 26:3. Süreler  1177
a) Genel Olarak  1177
MADDE 27:b) Sürelerin Devamı  1177
AÇIKLAMA (26 ve 27. maddeler)  1177
I. Mali Hakların Korunma Süresi  1177
A. Genel Olarak  1177
B. Koruma Süresi, İşlemeye Başlaması  1178
1. Gerçek Kişiler  1178
a. Genel Kural  1178
b. Paylı ve Elbirliği Eser Sahipliğinde  1179
c. İşlenme Eserlerde  1179
d. Sahibinin Adı Belirtilmeksizin Yayımlanan Eserler  1180
e. FSEK’in 10/IV ve 18/II ile 818 Sayılı BK’nın 385 ve 6098 Sayılı TBK’nın 501. Maddesi Hükümleri Kapsamında Yaratılan Eserlerin Koruma Süresi  1182
2. Tüzel Kişiler  1183
a. Genel Olarak  1183
b. 21.02.2001 gün ve 4630 sayılı Yasa’nın Yürürlüğünden Önce Vücuda Getirilen Eserlerin Koruma Süresi  1185
II. Koruma Sürelerinin Hesaplanması  1190
III. Koruma Sürelerinin Tamamlanması  1192
IV. Koruma Sürelerinin Manevi Haklarla İlgisi  1194
V. FSEK’in Kişilik Haklarına ve Haksız Rekabete İlişkin Sağladığı Korumanın Süresi  1196
VI. Basın Kanunu ve Mevkute Adları  1198
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1199
MADDE 28:c) Türkçeye Tercüme Hususunda Koruma Süresi  1215
MADDE 29:d) El İşleri, Küçük Sanat Eserleri, Fotoğraf ve Sinema Eserlerinde Süre  1215
MADDE 30:B) Tahditler  1216
I – Amme İntizamı Mülahazasiyle  1216
AÇIKLAMA  1216
I. Kavram ve Terminoloji  1216
II. Kamu Düzeni Mülahazasıyla Sınırlama  1219
A. Eserin Yargı Organları ve Resmi Makamların İşlemlerinde Kullanılması  1220
B. Fotoğrafların Genel Güvenlik Düşüncesi ve Adli Amaçlarla Kullanılması  1222
C. Kamu Hukuku Düzenlemelerinden Kaynaklanan Sınırlandırmalar  1223
MADDE 31:II - Genel Menfaat Mülahazasiyle  1226
1. Mevzuat ve İçtihatlar  1226
AÇIKLAMA  1226
I. Kavram  1226
II. Mevzuat ve İçtihatlardan Serbest Yararlanma  1226
III. Serbest Yararlanmanın Konusu  1228
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1231
MADDE 32:2. Nutuklar  1233
AÇIKLAMA  1233
I. Kavram  1233
II. Sınırlandırmanın Kapsamı  1234
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1237
MADDE 33:3. Temsil Serbestisi  1240
AÇIKLAMA  1240
I. Kavram  1240
II. Sınırlandırmanın Kapsamı  1240
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1242
MADDE 34:4. Eğitim ve Öğretim İçin Seçme ve Toplama Eserler  1244
AÇIKLAMA  1244
I. Kavram  1244
II. Sınırlandırmanın Koşulları  1246
A. Eğitim ve Öğretim Amacına Özgülenme  1246
B. Yararlanma Konusu Eserlere İlişkin Koşullar  1248
C. İktibas Amacın Haklı Göstereceği Oranda Yapılmalıdır  1250
D. Eser ve Eser Sahibinin Adının Belirtilmesi  1253
III. Okullara Özgü Yayım Hazırlanması  1253
IV. Amacın Dışında Kalan Kullanımlar  1254
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1254
MADDE 35:5. İktibas Serbestisi  1264
AÇIKLAMA  1264
I. Kavram  1264
II. İktibasın Ortak Koşulları  1267
A. İktibasın Ön Koşulu: Alenileşme  1267
B. Esasa İlişkin Ortak Koşul: Bağımsız Eser Oluşturulması  1268
C. Şekle İlişkin Ortak Koşul: İktibasın Belli Olacak Şekilde Yapılması  1269
III. İktibasın Özel Koşulları  1271
A. İlim ve Edebiyat Eserlerine Yapılacak İktibas  1272
B. Müzik Eserlerinde İktibas  1276
C. Güzel Sanat Eserlerinde İktibas  1279
IV. İktibas Koşullarına Uyulmamasının Hukuki Sonuçları  1281
A. Genel Olarak  1281
B. İntihal İncelemesi  1282
C. İntihalin Hukuki Sonuçları  1285
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1287
MADDE 36:6. Gazete Münderecatı  1308
AÇIKLAMA  1308
I. Genel Olarak  1308
II. Günlük Olay ve Haberlerden İktibas Serbestisi  1309
III. Makale ve Fıkralardan İktibas  1313
VI. İktibasın Şekli Koşulları  1316
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1317
MADDE 37:7. Haber  1324
AÇIKLAMA  1324
I. Genel Olarak  1324
II. Haber İstisnasının Kapsamı  1325
A. Günlük Olaylara Bağlı Olarak Yapılan Bir Haber Olması  1325
B. Bilgilendirme Kapsamını Aşmayan Bazı Parçaların Alınması  1327
C. Vasıtalara Alınmak Suretiyle Çoğaltma, Yayma, Temsil ve Yayınlanma  1328
D. Üç Adım Testine Uygun Olmak  1329
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1330
MADDE 38:III - Hususi Menfaat Mülahazasiyle  1333
1. Şahsen Kullanma  1333
AÇIKLAMA  1334
I. Genel Olarak  1334
II. Genel Kişisel Kullanım İstisnası  1334
A. Çoğaltmanın Kişisel Kullanıma Özgülenmesi  1336
B. Kâr Amacı Güdülmemesi  1337
C. Üç Adım Testine Uygun Bulunma  1338
III. Bilgisayar Programları Yönünden Öngörülen İstisnalar  1340
A. Genel Olarak  1340
B. Kişisel Kullanım Amacıyla Çoğaltma ve İşleme İstisnası  1340
C. Kişisel Kullanıma İlişkin Diğer İstisnalar  1341
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1343
MADDE 39:2. Bestekârlara Tanınan Haklar  1344
MADDE 40:3. Kopye ve Teşhir  1344
AÇIKLAMA  1344
I. Genel Olarak  1344
II. Kamuya Açık Alanlardaki Güzel Sanat Eserleri  1345
III. Güzel Sanat Eserlerinin Umumi Mahallerde Teşhiri  1347
IV. Açık Artırma Nedeniyle Teşhir  1348
V. Basılı Materyaller ile Tanıtım  1348
VI. Adın Belirtilmesi  1349
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1350
MADDE 41:4. Umuma Açık Mahallerde Eser, İcra, Fonogram, Yapım ve Yayınların Kullanılması ve/veya İletilmesine İlişkin Esaslar  1352
AÇIKLAMA  1354
I. Umuma Açık Mahallerde Eser, İcra, Fonogram, Yapım ve Yayınların Kullanılması veya İletilmesi İçin Sözleşme Yapılması Zorunluluğu  1354
II. Fonogramlara Tespit Edilmiş İcralar ve Filmler Üzerindeki Hakların Devri Halinde Kimden İzin Alınacağı ve Uygun Bedel Talep Hakkı Sorunu  1360
III. Tarifelerin Hazırlanması ve Sözleşme Yapılması  1363
IV. Ödemelerin Yapılmasını İsteme  1365
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1366
MADDE 42:IV - Hükümete Tanınan Yetkiler  1371
1. Meslek Birliklerinin Kurulması  1371
AÇIKLAMA  1372
I. Genel Olarak  1372
II. Meslek Birliklerinin Kurulması  1373
III. Dernekler Kanunu Hükümlerine Yapılan Atıf  1378
IV. Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük Hükümleri  1379
V. Meslek Birliklerinin Takip Yetkisinin Mali Hakları Kapsadığı  1392
VI. FSEK’in 42. Maddesi Hükmünün Kurulacak Federasyonlar İçin de Uygulanacağı  1393
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1393
MADDE 42/A:2. Meslek Birliklerinin Yükümlülükleri ve Tarife Tespitine İlişkin Esaslar  1399
AÇIKLAMA  1400
I. Meslek Birliklerinin Yükümlülükleri  1400
II. Tarifelerin Tespit Edilmesinde Nazara Alınacak Hususlar  1401
III. Aynı Alanda veya Sektörde Faaliyet Gösteren Birliklerin, Tarife Tespitinde, Sözleşme Yapılmasında ve bu Kanunun Uygulanmasında Birlikte Hareket Etmeleri  1401
IV. Meslek Birliği Tarafından Hakların Takibinin Yetki Belgesine Göre Yapılması  1402
V. FSEK’in 42/A. Maddesi Hükmünün Kurulacak Federasyonlar İçin de Uygulanacağı  1407
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1407
MADDE 42/B:3. Meslek Birliklerinin Denetimi  1410
AÇIKLAMA  1410
I. Meslek Birliklerinin Denetimi  1410
II. Denetim Sonucu Tespit Olunan Eksiklikler Üzerine Yapılacak İşlemler  1411
III. FSEK’in 42/B. Maddesi Hükmünün Kurulacak Federasyonlar İçin de Uygulanacağı  1411
MADDE 43:4. Eser, İcra, Fonogram ve Yapımların Yayınlanmasına ve/veya İletilmesine İlişkin Esaslar  1412
AÇIKLAMA  1412
I. Genel Olarak  1412
II. Sahneye Konmuş Eserlerin Yayın veya İletimi  1418
III. Sahneye Konmuş Eserlerin Dışındaki Eser, İcra, Fonogram ve Yapımların Yayın ve/veya İletimi  1419
IV. Radyo-Televizyon Kuruluşları, Uydu ve Kablolu Yayın Kuruluşları ile Mevcut veya İleride Bulunacak Teknik İmkânlardan Yararlanarak Yayın veya İletim Yapacak Kuruluşların Yayınlarının Tekrar veya Yeniden Yayın ve İletimi Sorunu  1421
V. Meslek Birliğine Üye Olan Eser ve Bağlantılı Hak Sahiplerinin İhlallere Karşı Dava Hakkı  1422
VI. Sınıflandırma  1423
A. 6112 Sayılı Yasa’ya Tabi Kuruluşlar  1423
B. 6112 Sayılı Yasa’ya Tabi Olanlar Dışındaki Kuruluşlar  1423
VII. Tarife Tespiti  1423
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1424
MADDE 44:5. Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesi  1426
AÇIKLAMA  1426
I. Sertifikalandırma  1426
II. Bakanlık, İşyerleri ve Mali Hak Sahiplerinin Yükümlülüğü  1430
A. FSEK’in 44/I. Maddesi Uyarınca  1430
1. Yazılım ve Donanım vb.  1430
2. İşaret ve Seri Numaraları ile Uluslararası Standartlara Uygun Kodların Taşıyıcı Materyaller Üzerinde Bulundurulması  1430
B. Alâkalı Hükümler Uyarınca  1431
1. Bakanlığın Derleme Görevi  1431
a. FSEK Hükümlerine Göre  1431
b. 6279 sayılı Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu Hükümlerine Göre  1431
2. Bakanlığın Veri Tabanı Oluşturma Görevi  1435
III. Taşıyıcı Materyaller ile Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan Cihazları İmal ve İthal Edenlerden Bedel Alınması ve Harcanması  1435
A. Bedel Alınması  1435
B. Harcama  1436
MADDE 45:6. Güzel Sanat Eserlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi  1437
AÇIKLAMA  1437
I. Güzel Sanat Eserlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi  1437
A. Genel Olarak  1437
B. Yararlanacak Eserler  1439
C. Eserin İlk Elden Çıkışının Satış Akdi ile Gerçekleşmesi  1442
D. Tekrar Satışının Yapılması  1442
E. Satışın Gerçekleştiği Yer  1443
F. Tekrar Satışın Eserin Koruma Süresi İçerisinde Yapılmış Olması  1444
G. İlk ve Tekrar Yapılan Satış Bedeli Arasında Açık Bir Nispetsizlik Bulunması  1444
H. Verilecek Pay Miktarı  1445
I. İlk Satıştan Sonraki Her Satışda Doğacağı  1446
II. Hakkın Sahibi ve Ölümü  1446
III. Sorumluluk  1448
IV. Bilgi Verme Yükümlülüğü  1449
V. Zamanaşımı  1450
VI. Hakkın Devri ve Haktan Vazgeçilmesi  1450
VII. Resen Doğan Bir Sorumluluk Niteliğinde Olmadığı  1451
VIII. Bakanlar Kurulu Kararı  1453
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1454
MADDE 46:7. Devletin Faydalanma Salahiyeti  1455
AÇIKLAMA  1455
I. Devletin Faydalanma Yetkisi  1455
II. Üçüncü Kişilerin Yararlanması  1459
MADDE 47:8. Kamuya Maletme  1461
AÇIKLAMA  1461
I. Kamuya Mal Etme  1461
II. Bakanlar Kurulu Kararında Bulunması Gereken Hususlar ve Hukukî Etkisi  1464
III. Kamuya Mal Etme Kararı İle Doğan Hukukî Durumun Sona Ermesi  1465
IV. Niteliği  1465
V. Bağlantılı Hak Konusu Ürünlerin Kamuya Mal Edilmesi  1466
VI. İstiklal Marşı ile İlgili Bakanlar Kurulu Kararı  1467
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sözleşme ve Tasarruflar
MADDE 48:A) Hayatta Vaki Tasarruflar  1468
I – Asli İktisap  1468
AÇIKLAMA  1468
I. Genel Olarak  1468
II. Mali Hakkın Devri  1472
A. Tek Tek veya Bir Bütün Olarak Devir  1472
B. Hakkın Yalnızca Bir Parçasının Devri  1473
C. Sınırlı veya Sınırsız Devir  1474
D. Karşılıklı veya Karşılıksız Devir  1476
E. Devir Sözleşmesi  1479
F. Mali Hakkın Devredilmesi Yetkisinin Devri  1484
G. İleride Çıkarılacak Mevzuatın Eser Sahibine Tanıması Muhtemel Mali Hakların Devri  1484
H. Devir Konusu Mali Hakların Manevi Haklarla İlgisi  1485
I. Çalıştıran, Bir Araya Getiren ve Tayin Edenlerce Vücuda Getirilen Eserle İlgili Mali Hakların Kazanımı  1487
İ. Eser Sahibinin Devrettiği Mali Hakla İlgili Tasarrufları ve FSEK’in 12. maddesi  1488
J. Mali Hakkı Devralan Kişilerin Mali Hakların İhlali halinde Dava Hakkı  1489
K. Mali Hakkı Devralan Kişilerin Manevi Hakların İhlali Halinde Dava Hakkı  1491
L. Eser Sahibinin Mali haklarını Hiçbir Zaman Kullanmayacağı Yahut Başkalarına Devretmeyeceği Şeklindeki Tasarrufların Hükümsüzlüğü  1492
M. Bağlantılı Hak Sahiplerinin Mali Haklarının Devri  1492
N. Eser Sahibinin Mali Hakların Takibi Hususunda Meslek Birlikleri ile Yaptığı Sözleşmeler  1493
III. Mali Hakkın Kullanım Yetkisinin Devri (Ruhsat)  1495
A. Mali Hakkın Kullanım Yetkisinin Devri Sözleşmesi  1495
B. Karşılıklı ve Karşılıksız Devir  1497
C. Ruhsat Konusu Mali Hakkın Üçüncü Kişiye Devri  1498
D. Ruhsatın Eser Sahibi ve Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülmesi  1499
E. Tam ve Basit Ruhsat  1500
1. Tam Ruhsat  1500
2. Basit Ruhsat  1500
3. Ruhsatın Niteliğini Tayin  1500
F. Mali Hakların Çalıştıran ve Tayin Edenlerce Kullanılması Hali  1501
G. Ruhsat Konusu Hakta Yeni Tasarruf ve FSEK’in 12. Maddesi Hükmü  1502
H. Ruhsat Sahibinin Dava Hakkı  1503
1. Genel Olarak  1503
2. Ruhsat Sahibinin FSEK’in 68. Maddesi Uyarınca Dava Açıp Açamayacağı  1505
3. Manevi Hakların İhlali Halinde Dava Hakkı  1507
I. Dava Hakkının Çalıştıran, Bir Araya Getiren ve Tayin Edenlerce Kullanılması  1508
İ. Ruhsatın Üçüncü Kişiye Devri  1509
J. Mecburî ve Kanunî Ruhsat  1509
1. Zorunlu (Mecburî) Ruhsat  1509
2. Kanunî Ruhsat  1510
K. İleride Çıkarılacak Mevzuatın Eser Sahibine Tanıması Muhtemel Mali Hakların Kullanım Yetkisinin Devri  1510
L. Bağlantılı Hak Sahiplerinin Mali Haklarının Kullanım Yetkisinin Devri  1511
IV. Tamamlanmamış Eserlere İlişkin Mali Hakkın Yahut Kullanım Yetkisinin Devrine Yönelik Tasarruf Muameleleri  1511
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1513
  

İÇİNDEKİLER
İkinci Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  31
Giriş  33
FSEK İLE İLGİLİ ÖNEMLİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER HAKKINDA GENEL BİLGİ  37
I. 1886 TARİHLİ BERN SÖZLEŞMESİ  37
II. 1961 TARİHLİ ROMA SÖZLEŞMESİ  39
III. 1994 TARİHLİ TRIPS SÖZLEŞMESİ  41
IV. 1996 TARİHLİ WIPO ANLAŞMALARI  42
FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM
Fikir ve Sanat Eserleri
MADDE 1:A) Amaç  45
AÇIKLAMA  45
MADDE 1/A:Kapsam  46
AÇIKLAMA  46
MADDE 1/B:Tanımlar  47
AÇIKLAMA  48
I. Eser Kavramı ve Hukuki Nitelik  48
A. Kavram ve Tanımlar  48
1. Eserin Şekillenmesi ve Tespiti  52
2. Eseri Şekillendirmede Kullanılan Vasıtalar  53
3. Tamamlanmamış Eserler, Kroki, Taslak veya Müsveddeler  54
4. Doğanın Oluşturduğu veya Tesadüfen Meydana Gelen Şekiller  54
5. “Bilgisayar-Üretimi” veya “Bilgisayar-Destekli” Fikri Ürünler  55
6. Eser Adı ve Mektuplar  55
7. Ahlaka ve Kamu Düzenine Aykırı Fikri Ürünler  57
B. Dijital (Sayısal) Teknoloji - İnternet ve Eser İlişkisi  57
C. Multimedya (Çoklu Ortam) Ürünler  60
II. Kanuni Unsurlar  63
A. Kavram  63
B. Kanunda Sayılan Eser Türlerinden Birisine Dahil Olmak (Objektif Koşul)  64
C. Sahibinin Hususiyetini Taşımak (Sübjektif Koşul)  64
1. Hususiyetin Tespitinde Uzman Bilirkişi Görüşü  68
2. İşlenme ve Derleme Eserlerde Hususiyet  69
3. Anonim Eserlerde Hususiyet  71
4. Önceki Eserlerden Esinlenme ve Yararlanma Serbestisi  71
5. Şekil ve İçerik  75
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  77
MADDE 2:B) Fikir ve Sanat Eserlerinin Çeşitleri  105
I – İlim ve Edebiyat Eserleri  105
AÇIKLAMA  105
I. Genel Olarak  105
II. Dil ve Yazı ile İfade Olunan Eserler  105
A. Kavram ve Tanımlar  105
B. Bilgisayar Programları ve Hazırlık Tasarımları  107
C. Fikirler ve Temel İlkeler  111
III. Raks, Koreografi, Pandomima ve Benzeri Sözsüz Sahne Eserleri  111
IV. Estetik Niteliği Bulunmayan Teknik ve Bilimsel Fotoğraflar, Haritalar, Çizimler, Maketler  113
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  114
MADDE 3:II – Musiki Eserleri  124
AÇIKLAMA  124
I. Kavram ve Tanımlar  124
II. Musiki Eserlerinde Koruma Konusu  124
III. Hususiyet  126
IV. Müzik Klipleri  127
V. “Kaynak Kişi”, “Derleyen” ve Musiki Eseri Sahipliği İlişkisi  127
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  128
MADDE 4:III – Güzel Sanat Eserleri  136
AÇIKLAMA  136
I. Kavram ve Tanımlar  136
II. Mimari Eserler  138
III. Fotoğrafik Eserler  142
IV. Her Türlü Tiplemeler  143
V. Krokiler, Resimler, Maketler, Tasarımlar ve Benzeri Eserler  144
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  145
MADDE 5:IV – Sinema Eserleri  155
AÇIKLAMA  155
I. Kavram ve Tanımlar  155
II. Sinema Eserlerinin Tespiti ve Hususiyet  156
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  159
MADDE 6:C) İşlenmeler ve Derlemeler  162
AÇIKLAMA  162
I. Kavram ve Tanımlar  162
II. 5846 Sayılı FSEK 6. Maddesine Göre Başlıca İşlenmeler ve Derlemeler  168
1. Tercümeler (Çeviriler)  168
2. Roman, Hikaye, Şiir veya Tiyatro Oyunu gibi Eserlerden Birinin Bu Sayılan Türlerden Başkasına Çevrilmesi  168
3. Musiki, Güzel Sanatlar, Bilim ve Edebiyat Eserlerinin Film Haline Sokulması veya Filme Alınmaya ve Radyo ve TV ile Yayıma Müsait Hale Getirilmesi  168
4. Musiki Aranjman ve Tertipleri  169
5. Güzel Sanat Eserinin Bir Şekilden Diğer Şekle Sokulması  170
6. Bir Eser Sahibinin Bütün veya Aynı Cinsten Olan Eserlerinin Külliyat Haline Konulması  171
7. Belli bir Maksada Göre ve Hususi Bir Plan Dahilinde Seçme ve “Toplama” Eserler Düzenlenmesi  171
8. Henüz Yayımlanmamış Bir Eserin Bilimsel Araştırma ve Çalışma Sonucunda Yayımlanmaya Elverişli Duruma Getirilmesi (Editio Princeps)  172
9. Başkasına Ait Bir Eserin Açıklanması veya Şerhi Yahut Kısaltması  172
10. Bir Bilgisayar Programının Uyarlanması, Düzenlenmesi veya Programda Herhangi Bir Değişiklik Yapılması  172
11. Veri Tabanları  173
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  176
MADDE 7:Ç) Alenileşmiş ve Yayımlanmış Eserler  189
AÇIKLAMA  189
I. Genel Olarak  189
A. Aleniyet  189
B. Yayımlama  190
II. Kamuya Sunma  190
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  192
İKİNCİ BÖLÜM
Eser Sahibi
MADDE 8:A) Tarif  194
I – Genel Olarak  194
AÇIKLAMA  194
I. Kavram  194
II. İşlenme ve Derleme Eserlerde Eser Sahipliği  196
III. Mimari Eserlerin Restorasyonu veya Rekonstrüksiyonu Halinde Eser Sahipliği  197
IV. Sinema Eserlerinde Eser Sahipliği  199
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  200
MADDE 9:II – Eser Sahiplerinin Birden Fazla Oluşu  206
AÇIKLAMA  206
I. Ortak Eser Sahipliği  206
II. Ortak Eser Sahipliğinin İdaresi  206
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  207
MADDE 10:III – Eser Sahipleri Arasındaki Birlik  208
AÇIKLAMA  208
I. Elbirliği Halinde Eser Sahipliği  208
II. Elbirliği Halinde Eser Sahipliğinin İdaresi  210
III. Teknik Hizmetler veya Teferruata Ait Yardımlar  210
IV. Elbirliği Halinde Eser Sahipliği Hakkının Eser Sahiplerini Bir Araya Getiren Gerçek veya Tüzel Kişilerce Kullanılması  211
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  211
MADDE 11:B) Eser Sahipliği Hakkında Karineler  218
I – Sahibinin Adı Belirtilen Eserlerde  218
AÇIKLAMA  218
I. Eser Sahipliği Karinesi  218
II. Eserin Sahibi Olarak Adın veya Tanınmış Müstear Adın Kullanılması  218
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  220
MADDE 12:II – Sahibinin Adı Belirtilmiyen Eserlerde  226
AÇIKLAMA  226
I. Sahibinin Adı Belirtilmeyen Eserlerde Hak Sahipliği Karinesi  226
II. Konferans Veren ve Temsili İcra ettirenler  226
III. Salahiyetli Kimseler ile Asıl Hak Sahibi Arasındaki İlişkiler  226
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Fikri Haklar
MADDE 13:A) Eser Sahibinin Hakları  227
I – Genel Olarak  227
AÇIKLAMA  227
I. Eser Sahipliği Hakkının Doğumu  227
II. Eser Sahibinin Hakları  229
A. Genel Olarak  229
B. Mali Haklar  232
C. Manevi Haklar  233
D. İşleme Eser Sahiplerinin Durumu  240
E. Mali ve Manevi Haklardan Yararlanma ve Kullanma Ehliyeti  240
III. Mali ve Manevi Hakların Eserin Bütününe ve Parçalarına Şamil Olması  242
IV. Kayıt ve Tescil  243
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  247
MADDE 14:II – Manevi Haklar  261
1. Umuma Arz Salahiyeti  261
AÇIKLAMA  261
I. Umuma Arz Hakkı  261
A. Genel Olarak  261
B. Umuma Arzın Sadece Bir Kez Yapılabilen Bir Hukukî Fiil Olduğu  263
C. Eser Sahibinin Rızası  265
D. İlk ve Sonraki İzinsiz Kamuya Sunumlar ve Sonuçları  265
E. Umuma Arz Hakkının Sahibi ve Kapsamı  267
F. Elbirliği ve Paylı Eserlerin Umuma Arz Hakkı  269
G. Hakkın Bizzat Eser Sahibi veya Yetkilendirilen Bir Kişi Tarafından Kullanılabileceği  270
II. Umuma Arzı Men Etme Yetkisi  274
III. Umuma Arz Hakkının Kullanılma Yetkisinin, Eser Sahibi Dışındaki Kişilerce Yasa Gereğince Edinilmesi  276
IV. Eser Sahibi Dışındaki Kişilerin Hakkı Kullanış Biçimi  277
V. Umuma Arz Hakkının Kullanım Yetkisinin Devrinin Cayma ile Geri Alınması  277
VI. Eserin Muhtevası Hakkında Bilgi Verme Hakkı  278
VII. Hakkın Eser Sahibinin Ölümünden Sonra Kullanılması  280
VIII. Hakkın Sınırı  282
IX. Hakkın Korunması  282
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  285
MADDE 15:2. Adın Belirtilmesi Salahiyeti  346
AÇIKLAMA  346
I. Adın Belirtilmesi Hakkı  346
A. Genel Olarak  346
B. Hakkın Sahibi ve Kullanılması  347
C. Hakkın Kapsamı  352
D. Paylı ve Elbirliği Eser Sahipliğinde Adın Belirtilmesi Hakkı  356
E. Yasa Gereği Mali Hakları Kullanma Yetkisi Eser Sahibinden Başkalarına Ait Olan Eserler Bakımından Hakkın Kullanımı  358
II. Hakkın Eser Sahibinin Ölümünden Sonra Kullanımı  359
III. Adın Bildirilmesi Biçimi  361
IV. İşlenme Eserler ve Çoğaltılmış Kopyalar  363
V. Vazgeçme  365
VI. Adın Bildirilmesini İsteme Hakkının İstisnaları  366
A. Yasal İstisnalar  366
B. Muamelatta Gelişmiş Teamüllerin Sonucu Hakkın Düşmesi  366
VII. İcracı Sanatçılar  367
VIII. Eser Sahipliğinin Tespiti Davası  367
IX. Hakkın Korunması  377
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  379
MADDE 16:3. Eserde Değişiklik Yapılmasını Menetmek  450
AÇIKLAMA  450
I. Eserde Değişiklik Yapılmasını Menetme Hakkı  450
II. Kısaltma, Ekleme ve Değiştirme  452
III. Yetkinin Kapsamı, Esere Doğrudan ve Dolaylı Biçimde Müdahale ile Eser Sahibinin Kişilik Hakkına Saldırı  452
IV. Hak Sahibi  455
V. İcracı Sanatçılar  459
VI. Eserin Başkaları Tarafından Değiştirilmesine Eser Sahibinin İzni  460
VII. Teknik Gereklilikten Kaynaklanan Değişiklikler  461
A. Genel Olarak  461
B. Değişiklik Yetkisine Sahip Olanlar  463
C. Değişiklik Yetkisinin Sınırı  463
VIII. Men Etme Yetkisi  465
IX. Eser Adının Eserin Bir Parçası Olarak ve Başka Eserlere Ad Olarak Alınmasına Karşı Korunması  468
X. Eserin Fiziki Mülkiyetine Sahip Kişilerin Hakkı  472
XI. Eser Sahibinin Ölümü Üzerine Yetkinin Kullanılması  476
XII. Yetkinin Sınırlandırıldığı Diğer Haller, Mimarî Eserlerin Değiştirilmesi  476
XIII. Hakkın İyiniyet Kurallarına Uygun Biçimde Kullanılması Gerektiği  492
XIV. Hakkın Korunması  495
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  497
MADDE 17:4. Eser Sahibinin Zilyed ve Malike Karşı Hakları  564
AÇIKLAMA  564
I. Eser Sahibinin Zilyed ve Malike Karşı Hakları  564
II. Eserden Geçici Süre Yararlanma (FSEK m.17/I)  566
III. Eserin Tek ve Özgün Olması Durumunda Onu Kullanma (FSEK m.17/III)  571
MADDE 18:III – Hakların Kullanılması  573
a) Genel Olarak  573
AÇIKLAMA  573
I. Hakların Kullanılması  573
A. Genel Olarak  573
B. Memur, Hizmetli ve İşçilerin İşlerini Görürken Meydana Getirdikleri Eserler Üzerindeki Hakların Kullanılması  573
1. Mali Hakların Çalıştıran veya Tayin Eden Kişiler Tarafından Kullanılması  573
2. Manevi Hakların Sahipliği ve Kullanılması  581
3. Çalışanların İşçi, Memur ve Hizmetli Sıfatını Taşıması  585
C. Mali Hakların Kullanım Yetkisinin Kazanılması  588
D. Karinenin Aksinin Sözleşme ile Kararlaştırılması veya İşin Mahiyetinden Aksinin Anlaşılması  596
II. Tüzel Kişilerin Uzuvlarının Meydana Getirdikleri Eserler Üzerindeki Hakların Kullanılması  597
III. Hakkın Mahiyeti  598
IV. Birden Fazla Kişiyi Bir Araya Getiren Gerçek veya Tüzel Kişinin Birlikte Eserle İlgili Hakların Kullanım Yetkisi (FSEK m. 10/IV)  600
V. Bir veya Müteaddit Müellifin, Naşirin Tayin Eylediği Plân Dairesinde Meydana Getirdikleri Eserle İlgili Hakların Kullanım Yetkisi (818 sayılı BK m. 385)  603
VI. Bir veya Birkaç Kişinin, Yayımcının Belirlediği Plâna Göre Meydana Getirdikleri Eserin Mali Haklarının Yayımcıya Ait Olduğu (6098 sayılı TBK m. 501)  606
VII. FSEK’in 10/IV ve 18/II ile 818 Sayılı BK’nın 385. Maddesi Hükümlerinin Sağladığı Yetkinin Kapsamı ve Dava Hakları  610
VIII. Sinema Eserleri ile Yapımcı, Yayımcı ve Yayıncıların Durumu  612
A. Sinema Eserleri  612
B. Yapımcı ve Yayımcılar  613
C. Yayıncılar  614
IX. Kazanılmış Haklar  615
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  618
MADDE 19:b) Hakları Kullanabilecek Kimseler  662
AÇIKLAMA  662
I. Hakları Kullanabilecek Kişiler  662
A. Genel Olarak  662
B. Eser Sahibinin Ölümü  666
1. Genel Olarak  666
a. FSEK’in 19/I. Maddesi Hükmü  667
b. FSEK’in 19/II. Maddesi Hükmü  673
c. FSEK’in 19/III. Maddesi Hükmü  674
d. FSEK’in 19/V. Maddesi Hükmü  676
e. FSEK’in 19/IV. Maddesi Hükmü  678
2. FSEK’in 19. Maddesinde Sayılmayan Manevi Hakların Kullanılması  679
II. Paylı Eserlerde Durum  682
III. Birlikte Eserlerde Durum  683
IV. FSEK’in 19. Maddesinde Sayılanların Dava Hakları  685
V. İhlal Olunan Manevi Hakların Niteliğine Göre, FSEK’in 19. Maddesinde Sayılan Yakınların Manevi Tazminat Davası Açma Hakkı Bakımından Yargıtay Uygulaması  687
VI. Bağlantılı Hak Sahiplerinin Durumu  692
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  693
MADDE 20:IV - Mali Haklar  719
1. Genel Olarak  719
AÇIKLAMA  719
I. Kavram  719
A. Genel Olarak  719
B. Eserin Alenileşmiş Olup Olmaması  721
C. Sınırlı Sayı İlkesi  723
D. Mali Hakların Bağımsızlığı İlkesi  724
E. Mali Hakların İntikali ve Tasarruflara Konu Edilebilmesi  725
II. İşleme Eser Sahibinin Hakları  726
III. Basamak Sistemi  726
IV. Mali Haklar ve Kullanılması ile Sınırları  728
V. Mali Hakların İhlali Halinde Dava Hakkı ve Açılabilecek Davalar  728
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  730
MADDE 21:2. Çeşitleri  733
a) İşleme Hakkı  733
AÇIKLAMA  733
I. İşleme ve İşleme Hakkı  733
A. Kavram ve Tanımlar  733
B. İşlenecek Asıl Eser  740
C. Senkronizasyon (Döşeme)  740
D. İşleme Hakkı Sahibi  742
1. Eser Sahibi  742
2. İşleme Hakkının Devri  743
3. Umuma Sunulmayan İşlemeler  744
4. Asıl Eser Sahibinin İzni Olmaksızın İşleme Suretiyle Meydana Getirilen Ürünün Eser Vasfını Kazanması ve İşleme Eserin Sahipliği  745
II. İşleme Eser Sahibinin Hakları  748
III. Aynı Eserin Bağımsız Birden Fazla İşlenmesi ve İşlenme Eserin Tekrar İşlenmesi  751
IV. Eser Sahibinden Devralınan İşleme Hakkının Bir Başkasına Devri  754
V. Asıl Eser ve İşlenmelerinin Koruma Sürelerinin Birbirine Bağlı Olmadığı  756
VI. İşlenme Eserde Adın Belirtilmesi Yetkisi ile Eser Adının Tespiti  757
VII. İşleme Tekniği Gereği Asıl Eserde Değişiklikler Yapılması ve Sınırı  758
VIII. FSEK’in Eski 28. Maddesi Hükmünden Yararlanarak Vücuda Getirilen İşlenme Eserlerin Sahipliği ve Sağladığı Haklar  760
IX. Hakkın Sınırları  767
X. Hakkın Korunması  767
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  770
MADDE 22:b) Çoğaltma Hakkı  817
AÇIKLAMA  817
I. Çoğaltma ve Çoğaltma Hakkı  817
A. Genel Olarak  817
B. Çoğaltma  818
C. Çoğaltma Şekli ve Yöntemi  823
D. Hakkın Sahibi  826
E. Çoğaltma Hakkının Eserin İşlenmelerini Kapsaması  829
II. Yasal Çoğaltma Örnekleri  830
A. Genel Olarak  830
B. Eserin İşaret, Ses ve Görüntü Nakil ve Tekrarına Yarayan Her Türlü Araca Kayıt Edilmesi, Her Türlü Ses ve Müzik Kayıtları  831
C. Mimarlık Eserlerine Ait Plan, Proje ve Krokilerin Uygulanması  832
D. Kabartma ve Delikli kalıplar  836
E. Güzel Sanat Eserleri İçin İşleme, Taklit ve Benzetme  836
III. Eserin İnternet Ortamında Çoğaltılması ve Sorumluluk  838
IV. Bilgisayar Programlarının Çoğaltılması  841
V. Hakkın Sınırları  844
VI. Hakkın Korunması  846
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  858
MADDE 23:c) Yayma Hakkı  941
AÇIKLAMA  941
I. Yayma ve Yayma Hakkı  941
II. Kiralama, Ödünç Verme, Satışa Çıkarma veya Diğer Yollarla Dağıtma  946
III. Hakkın Sahibi, Kullanılması ve Devri  948
IV. Yayma Hakkının Eserin İşlenmelerini Kapsaması  955
V. Yayma Hakkının Tükenmesi  956
VI. Kiralama ve Kamuya Ödünç Verme Hakkı  963
A. Genel Kural  963
B. Mimarî Eserler ve Uygulamalı Güzel Sanat Eserleri  965
VII. Bilgisayar Programları Bakımından Tükenme  966
VIII. Eserin Yayılmasına İzin Verilmesinin Eserin Yaygın Kopyalanmasına Yol Açamayacağı  972
IX. Hakkın Sınırları  974
X. Hakkın Korunması  976
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  982
MADDE 24:ç) Temsil Hakkı  1020
AÇIKLAMA  1020
I. Temsil ve Temsil Hakkı  1020
A. Genel Olarak  1020
B. Doğrudan ve Dolaylı Temsil  1022
B1. Vasıtalı Temsil Umuma İletim Tartışması  1026
C. Eserin Okunması, Çalınması, Oynanması ve Gösterilmesi Kavramları  1032
D. Umuma Sunum ve Umum Kavramı  1035
E. Ticarî Bir Amacın Gerekmemesi  1038
II. Hak Sahibi ve Hakkın Devri  1038
III. İşleme Eserlerin Temsili  1042
IV. Eserlerin Kişisel Çevrede, Umuma Açık Mahalde ve Yayın Vasıta Kılınarak Temsili  1044
V. Umuma İletim Kavramı ve Umuma İletim Hakkı  1048
VI. Hakkın Sınırları  1050
VII. Hakkın Korunması  1053
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1056
MADDE 25:d) İşaret, Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim Hakkı  1090
AÇIKLAMA  1090
I. Eserin Yayın Yoluyla Umuma İletimi  1090
A. Genel Olarak  1090
1. Yayın  1091
2. Yeniden Yayın  1097
B. İletimin Umuma Yönelik Olması  1100
C. Aynı Mekân İçerisindeki İletimler  1101
II. Eserin Gerçek Kişilerin Seçtikleri Yer ve Zamanda Erişimini Sağlamak Suretiyle Umuma İletimi  1101
III. Eserin Aslı ya da Çoğaltılmış Nüshalarının Telli veya Telsiz Araçlarla Satışı veya Diğer Biçimlerde Umuma Dağıtılması veya Sunulması Suretiyle Umuma İletimi  1107
A. Genel Olarak  1107
B. Eserin Telli veya Telsiz Araçlarla Satışı  1108
C. Eserin Diğer Biçimlerde Umuma Dağıtılması veya Sunulması  1108
D. Platform İşletmecileri ve Kablo Kuruluşları  1111
IV. Eserin İnternet Üzerinden Yayın, Yeniden Yayın ve Umuma İletimi  1114
V. Eserin Umuma İletimine İzin Verilmesinin Yayma Hakkını Kapsamayacağı  1117
VI. Umuma İletim Hakkının Sahibi, Devri  1118
A. Hak Sahibi  1118
B. Hakkın veya Kullanım Yetkisinin Devri, Tasarruf Muamelesi  1119
C. Yayın ve İletim Kuruluşlarının Umuma İletim İznini Alması  1130
VII. Umuma Açık Mahallerin Umuma İletim Konusu Eseri Kullanımı  1131
VIII. Umuma İletim Hakkının Eserin İşlenmelerini Kapsaması  1133
IX. Hakkın Sınırları  1134
X. Hakkın Korunması  1135
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1139
MADDE 26:3. Süreler  1177
a) Genel Olarak  1177
MADDE 27:b) Sürelerin Devamı  1177
AÇIKLAMA (26 ve 27. maddeler)  1177
I. Mali Hakların Korunma Süresi  1177
A. Genel Olarak  1177
B. Koruma Süresi, İşlemeye Başlaması  1178
1. Gerçek Kişiler  1178
a. Genel Kural  1178
b. Paylı ve Elbirliği Eser Sahipliğinde  1179
c. İşlenme Eserlerde  1179
d. Sahibinin Adı Belirtilmeksizin Yayımlanan Eserler  1180
e. FSEK’in 10/IV ve 18/II ile 818 Sayılı BK’nın 385 ve 6098 Sayılı TBK’nın 501. Maddesi Hükümleri Kapsamında Yaratılan Eserlerin Koruma Süresi  1182
2. Tüzel Kişiler  1183
a. Genel Olarak  1183
b. 21.02.2001 gün ve 4630 sayılı Yasa’nın Yürürlüğünden Önce Vücuda Getirilen Eserlerin Koruma Süresi  1185
II. Koruma Sürelerinin Hesaplanması  1190
III. Koruma Sürelerinin Tamamlanması  1192
IV. Koruma Sürelerinin Manevi Haklarla İlgisi  1194
V. FSEK’in Kişilik Haklarına ve Haksız Rekabete İlişkin Sağladığı Korumanın Süresi  1196
VI. Basın Kanunu ve Mevkute Adları  1198
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1199
MADDE 28:c) Türkçeye Tercüme Hususunda Koruma Süresi  1215
MADDE 29:d) El İşleri, Küçük Sanat Eserleri, Fotoğraf ve Sinema Eserlerinde Süre  1215
MADDE 30:B) Tahditler  1216
I – Amme İntizamı Mülahazasiyle  1216
AÇIKLAMA  1216
I. Kavram ve Terminoloji  1216
II. Kamu Düzeni Mülahazasıyla Sınırlama  1219
A. Eserin Yargı Organları ve Resmi Makamların İşlemlerinde Kullanılması  1220
B. Fotoğrafların Genel Güvenlik Düşüncesi ve Adli Amaçlarla Kullanılması  1222
C. Kamu Hukuku Düzenlemelerinden Kaynaklanan Sınırlandırmalar  1223
MADDE 31:II - Genel Menfaat Mülahazasiyle  1226
1. Mevzuat ve İçtihatlar  1226
AÇIKLAMA  1226
I. Kavram  1226
II. Mevzuat ve İçtihatlardan Serbest Yararlanma  1226
III. Serbest Yararlanmanın Konusu  1228
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1231
MADDE 32:2. Nutuklar  1233
AÇIKLAMA  1233
I. Kavram  1233
II. Sınırlandırmanın Kapsamı  1234
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1237
MADDE 33:3. Temsil Serbestisi  1240
AÇIKLAMA  1240
I. Kavram  1240
II. Sınırlandırmanın Kapsamı  1240
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1242
MADDE 34:4. Eğitim ve Öğretim İçin Seçme ve Toplama Eserler  1244
AÇIKLAMA  1244
I. Kavram  1244
II. Sınırlandırmanın Koşulları  1246
A. Eğitim ve Öğretim Amacına Özgülenme  1246
B. Yararlanma Konusu Eserlere İlişkin Koşullar  1248
C. İktibas Amacın Haklı Göstereceği Oranda Yapılmalıdır  1250
D. Eser ve Eser Sahibinin Adının Belirtilmesi  1253
III. Okullara Özgü Yayım Hazırlanması  1253
IV. Amacın Dışında Kalan Kullanımlar  1254
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1254
MADDE 35:5. İktibas Serbestisi  1264
AÇIKLAMA  1264
I. Kavram  1264
II. İktibasın Ortak Koşulları  1267
A. İktibasın Ön Koşulu: Alenileşme  1267
B. Esasa İlişkin Ortak Koşul: Bağımsız Eser Oluşturulması  1268
C. Şekle İlişkin Ortak Koşul: İktibasın Belli Olacak Şekilde Yapılması  1269
III. İktibasın Özel Koşulları  1271
A. İlim ve Edebiyat Eserlerine Yapılacak İktibas  1272
B. Müzik Eserlerinde İktibas  1276
C. Güzel Sanat Eserlerinde İktibas  1279
IV. İktibas Koşullarına Uyulmamasının Hukuki Sonuçları  1281
A. Genel Olarak  1281
B. İntihal İncelemesi  1282
C. İntihalin Hukuki Sonuçları  1285
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1287
MADDE 36:6. Gazete Münderecatı  1308
AÇIKLAMA  1308
I. Genel Olarak  1308
II. Günlük Olay ve Haberlerden İktibas Serbestisi  1309
III. Makale ve Fıkralardan İktibas  1313
VI. İktibasın Şekli Koşulları  1316
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1317
MADDE 37:7. Haber  1324
AÇIKLAMA  1324
I. Genel Olarak  1324
II. Haber İstisnasının Kapsamı  1325
A. Günlük Olaylara Bağlı Olarak Yapılan Bir Haber Olması  1325
B. Bilgilendirme Kapsamını Aşmayan Bazı Parçaların Alınması  1327
C. Vasıtalara Alınmak Suretiyle Çoğaltma, Yayma, Temsil ve Yayınlanma  1328
D. Üç Adım Testine Uygun Olmak  1329
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1330
MADDE 38:III - Hususi Menfaat Mülahazasiyle  1333
1. Şahsen Kullanma  1333
AÇIKLAMA  1334
I. Genel Olarak  1334
II. Genel Kişisel Kullanım İstisnası  1334
A. Çoğaltmanın Kişisel Kullanıma Özgülenmesi  1336
B. Kâr Amacı Güdülmemesi  1337
C. Üç Adım Testine Uygun Bulunma  1338
III. Bilgisayar Programları Yönünden Öngörülen İstisnalar  1340
A. Genel Olarak  1340
B. Kişisel Kullanım Amacıyla Çoğaltma ve İşleme İstisnası  1340
C. Kişisel Kullanıma İlişkin Diğer İstisnalar  1341
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1343
MADDE 39:2. Bestekârlara Tanınan Haklar  1344
MADDE 40:3. Kopye ve Teşhir  1344
AÇIKLAMA  1344
I. Genel Olarak  1344
II. Kamuya Açık Alanlardaki Güzel Sanat Eserleri  1345
III. Güzel Sanat Eserlerinin Umumi Mahallerde Teşhiri  1347
IV. Açık Artırma Nedeniyle Teşhir  1348
V. Basılı Materyaller ile Tanıtım  1348
VI. Adın Belirtilmesi  1349
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1350
MADDE 41:4. Umuma Açık Mahallerde Eser, İcra, Fonogram, Yapım ve Yayınların Kullanılması ve/veya İletilmesine İlişkin Esaslar  1352
AÇIKLAMA  1354
I. Umuma Açık Mahallerde Eser, İcra, Fonogram, Yapım ve Yayınların Kullanılması veya İletilmesi İçin Sözleşme Yapılması Zorunluluğu  1354
II. Fonogramlara Tespit Edilmiş İcralar ve Filmler Üzerindeki Hakların Devri Halinde Kimden İzin Alınacağı ve Uygun Bedel Talep Hakkı Sorunu  1360
III. Tarifelerin Hazırlanması ve Sözleşme Yapılması  1363
IV. Ödemelerin Yapılmasını İsteme  1365
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1366
MADDE 42:IV - Hükümete Tanınan Yetkiler  1371
1. Meslek Birliklerinin Kurulması  1371
AÇIKLAMA  1372
I. Genel Olarak  1372
II. Meslek Birliklerinin Kurulması  1373
III. Dernekler Kanunu Hükümlerine Yapılan Atıf  1378
IV. Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük Hükümleri  1379
V. Meslek Birliklerinin Takip Yetkisinin Mali Hakları Kapsadığı  1392
VI. FSEK’in 42. Maddesi Hükmünün Kurulacak Federasyonlar İçin de Uygulanacağı  1393
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1393
MADDE 42/A:2. Meslek Birliklerinin Yükümlülükleri ve Tarife Tespitine İlişkin Esaslar  1399
AÇIKLAMA  1400
I. Meslek Birliklerinin Yükümlülükleri  1400
II. Tarifelerin Tespit Edilmesinde Nazara Alınacak Hususlar  1401
III. Aynı Alanda veya Sektörde Faaliyet Gösteren Birliklerin, Tarife Tespitinde, Sözleşme Yapılmasında ve bu Kanunun Uygulanmasında Birlikte Hareket Etmeleri  1401
IV. Meslek Birliği Tarafından Hakların Takibinin Yetki Belgesine Göre Yapılması  1402
V. FSEK’in 42/A. Maddesi Hükmünün Kurulacak Federasyonlar İçin de Uygulanacağı  1407
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1407
MADDE 42/B:3. Meslek Birliklerinin Denetimi  1410
AÇIKLAMA  1410
I. Meslek Birliklerinin Denetimi  1410
II. Denetim Sonucu Tespit Olunan Eksiklikler Üzerine Yapılacak İşlemler  1411
III. FSEK’in 42/B. Maddesi Hükmünün Kurulacak Federasyonlar İçin de Uygulanacağı  1411
MADDE 43:4. Eser, İcra, Fonogram ve Yapımların Yayınlanmasına ve/veya İletilmesine İlişkin Esaslar  1412
AÇIKLAMA  1412
I. Genel Olarak  1412
II. Sahneye Konmuş Eserlerin Yayın veya İletimi  1418
III. Sahneye Konmuş Eserlerin Dışındaki Eser, İcra, Fonogram ve Yapımların Yayın ve/veya İletimi  1419
IV. Radyo-Televizyon Kuruluşları, Uydu ve Kablolu Yayın Kuruluşları ile Mevcut veya İleride Bulunacak Teknik İmkânlardan Yararlanarak Yayın veya İletim Yapacak Kuruluşların Yayınlarının Tekrar veya Yeniden Yayın ve İletimi Sorunu  1421
V. Meslek Birliğine Üye Olan Eser ve Bağlantılı Hak Sahiplerinin İhlallere Karşı Dava Hakkı  1422
VI. Sınıflandırma  1423
A. 6112 Sayılı Yasa’ya Tabi Kuruluşlar  1423
B. 6112 Sayılı Yasa’ya Tabi Olanlar Dışındaki Kuruluşlar  1423
VII. Tarife Tespiti  1423
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1424
MADDE 44:5. Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesi  1426
AÇIKLAMA  1426
I. Sertifikalandırma  1426
II. Bakanlık, İşyerleri ve Mali Hak Sahiplerinin Yükümlülüğü  1430
A. FSEK’in 44/I. Maddesi Uyarınca  1430
1. Yazılım ve Donanım vb.  1430
2. İşaret ve Seri Numaraları ile Uluslararası Standartlara Uygun Kodların Taşıyıcı Materyaller Üzerinde Bulundurulması  1430
B. Alâkalı Hükümler Uyarınca  1431
1. Bakanlığın Derleme Görevi  1431
a. FSEK Hükümlerine Göre  1431
b. 6279 sayılı Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu Hükümlerine Göre  1431
2. Bakanlığın Veri Tabanı Oluşturma Görevi  1435
III. Taşıyıcı Materyaller ile Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan Cihazları İmal ve İthal Edenlerden Bedel Alınması ve Harcanması  1435
A. Bedel Alınması  1435
B. Harcama  1436
MADDE 45:6. Güzel Sanat Eserlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi  1437
AÇIKLAMA  1437
I. Güzel Sanat Eserlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi  1437
A. Genel Olarak  1437
B. Yararlanacak Eserler  1439
C. Eserin İlk Elden Çıkışının Satış Akdi ile Gerçekleşmesi  1442
D. Tekrar Satışının Yapılması  1442
E. Satışın Gerçekleştiği Yer  1443
F. Tekrar Satışın Eserin Koruma Süresi İçerisinde Yapılmış Olması  1444
G. İlk ve Tekrar Yapılan Satış Bedeli Arasında Açık Bir Nispetsizlik Bulunması  1444
H. Verilecek Pay Miktarı  1445
I. İlk Satıştan Sonraki Her Satışda Doğacağı  1446
II. Hakkın Sahibi ve Ölümü  1446
III. Sorumluluk  1448
IV. Bilgi Verme Yükümlülüğü  1449
V. Zamanaşımı  1450
VI. Hakkın Devri ve Haktan Vazgeçilmesi  1450
VII. Resen Doğan Bir Sorumluluk Niteliğinde Olmadığı  1451
VIII. Bakanlar Kurulu Kararı  1453
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1454
MADDE 46:7. Devletin Faydalanma Salahiyeti  1455
AÇIKLAMA  1455
I. Devletin Faydalanma Yetkisi  1455
II. Üçüncü Kişilerin Yararlanması  1459
MADDE 47:8. Kamuya Maletme  1461
AÇIKLAMA  1461
I. Kamuya Mal Etme  1461
II. Bakanlar Kurulu Kararında Bulunması Gereken Hususlar ve Hukukî Etkisi  1464
III. Kamuya Mal Etme Kararı İle Doğan Hukukî Durumun Sona Ermesi  1465
IV. Niteliği  1465
V. Bağlantılı Hak Konusu Ürünlerin Kamuya Mal Edilmesi  1466
VI. İstiklal Marşı ile İlgili Bakanlar Kurulu Kararı  1467
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sözleşme ve Tasarruflar
MADDE 48:A) Hayatta Vaki Tasarruflar  1468
I – Asli İktisap  1468
AÇIKLAMA  1468
I. Genel Olarak  1468
II. Mali Hakkın Devri  1472
A. Tek Tek veya Bir Bütün Olarak Devir  1472
B. Hakkın Yalnızca Bir Parçasının Devri  1473
C. Sınırlı veya Sınırsız Devir  1474
D. Karşılıklı veya Karşılıksız Devir  1476
E. Devir Sözleşmesi  1479
F. Mali Hakkın Devredilmesi Yetkisinin Devri  1484
G. İleride Çıkarılacak Mevzuatın Eser Sahibine Tanıması Muhtemel Mali Hakların Devri  1484
H. Devir Konusu Mali Hakların Manevi Haklarla İlgisi  1485
I. Çalıştıran, Bir Araya Getiren ve Tayin Edenlerce Vücuda Getirilen Eserle İlgili Mali Hakların Kazanımı  1487
İ. Eser Sahibinin Devrettiği Mali Hakla İlgili Tasarrufları ve FSEK’in 12. maddesi  1488
J. Mali Hakkı Devralan Kişilerin Mali Hakların İhlali halinde Dava Hakkı  1489
K. Mali Hakkı Devralan Kişilerin Manevi Hakların İhlali Halinde Dava Hakkı  1491
L. Eser Sahibinin Mali haklarını Hiçbir Zaman Kullanmayacağı Yahut Başkalarına Devretmeyeceği Şeklindeki Tasarrufların Hükümsüzlüğü  1492
M. Bağlantılı Hak Sahiplerinin Mali Haklarının Devri  1492
N. Eser Sahibinin Mali Hakların Takibi Hususunda Meslek Birlikleri ile Yaptığı Sözleşmeler  1493
III. Mali Hakkın Kullanım Yetkisinin Devri (Ruhsat)  1495
A. Mali Hakkın Kullanım Yetkisinin Devri Sözleşmesi  1495
B. Karşılıklı ve Karşılıksız Devir  1497
C. Ruhsat Konusu Mali Hakkın Üçüncü Kişiye Devri  1498
D. Ruhsatın Eser Sahibi ve Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülmesi  1499
E. Tam ve Basit Ruhsat  1500
1. Tam Ruhsat  1500
2. Basit Ruhsat  1500
3. Ruhsatın Niteliğini Tayin  1500
F. Mali Hakların Çalıştıran ve Tayin Edenlerce Kullanılması Hali  1501
G. Ruhsat Konusu Hakta Yeni Tasarruf ve FSEK’in 12. Maddesi Hükmü  1502
H. Ruhsat Sahibinin Dava Hakkı  1503
1. Genel Olarak  1503
2. Ruhsat Sahibinin FSEK’in 68. Maddesi Uyarınca Dava Açıp Açamayacağı  1505
3. Manevi Hakların İhlali Halinde Dava Hakkı  1507
I. Dava Hakkının Çalıştıran, Bir Araya Getiren ve Tayin Edenlerce Kullanılması  1508
İ. Ruhsatın Üçüncü Kişiye Devri  1509
J. Mecburî ve Kanunî Ruhsat  1509
1. Zorunlu (Mecburî) Ruhsat  1509
2. Kanunî Ruhsat  1510
K. İleride Çıkarılacak Mevzuatın Eser Sahibine Tanıması Muhtemel Mali Hakların Kullanım Yetkisinin Devri  1510
L. Bağlantılı Hak Sahiplerinin Mali Haklarının Kullanım Yetkisinin Devri  1511
IV. Tamamlanmamış Eserlere İlişkin Mali Hakkın Yahut Kullanım Yetkisinin Devrine Yönelik Tasarruf Muameleleri  1511
MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1513
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020