Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Tasarrufun İptali Davası
(Borçlu Muvazaası)
Mayıs 2019 / 5. Baskı / 360 Syf.
Fiyatı: 84.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 4. Mart 2016 78.50 TL 34.90 TL (%56)Sepete Ekle
   

Alacaklısından mal kaçırmak amacıyla borçlunun üçüncü kişilerle yaptığı tasarruflara karşı alacaklıların iptal davası açmaktan başka imkanı kalmadığı, uyuşmazlıkların giderek yoğunlaşmasından anlaşılmaktadır. Dava açmak zorunda kalan alacaklı, dava açarken anılan davaya ilişkin "önkoşulları ve koşulları" göz önünde bulundurmak zorundadır. Aksi halde davası retle sonuçlanacaktır.

Uygulamaya dönük olarak hazırlanan eserde; tasarrufunun iptali davasının amacı, tarafları, koşulları, iptale konu tasarruflar, iptal kararının niteliği, diğer davalarla benzerliği ve farklılığı konuları üzerinde durulmuş, İİK.278. maddesinin üçüncü fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan "neseben veya" deyimini iptal eden Anayasa Mahkemesi'nin 11.7.2018 tarihli ve 2018/9-84 sayılı kararına da değinilmiştir.

Yargıtay Kararları eşliğinde iptal davalarına ilişkin uygulamaya yönelik olay-sorun-çözüm bölümünün kapsamı genişletilerek yeni kararlarla desteklenmiştir.

Konu Başlıkları
İptal Davasının Amacı
İptal Davasında Taraflar, Görev ve Yetki
İptal Davasının Koşulları
İptal Davasında Yargılama Usulü
İptale Konu Tasarruflar
İptal Kararının Niteliği İadenin Kapsamı
Hak Düşürücü Müddet
Diğer Davalarla Benzerliği–Farklılığı
Dava Dilekçesi Örneği
Uygulamalı: Olay–Sorun–Çözüm
Yargıtay Kararları
Barkod: 9789750254888
Yayın Tarihi: Mayıs 2019
Baskı Sayısı:  5
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 360
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
5. Baskıya Önsöz  5
4. Baskıya Önsöz  7
3. Baskıya Önsöz  9
2. Baskıya Önsöz  11
Önsöz  13
TASARRUFUN İPTALİ DAVASI
(BORÇLU MUVAZAASI)
I. 1. Tasarrufun İptali Davasının Amacı  21
2. Davada Bazı Kavramların Anlamı  22
– Alacaklı  23
– Borçlu  23
– Üçüncü Kişi  23
– Dördüncü Kişi  23
– Dava Arkadaşlığı  24
– Fahiş Fiyat Farkı  24
– Tasarruf  26
– İvazsız Tasarrufların İptali  26
– Butlan  26
– Borç Ödemeden Acze Düşme Hali  26
– 3. Kişinin Kötü Niyetini İspat Yükü  26
– 3. Kişinin İyi Niyetinin Aranmayacağı Durum  27
– 3. Kişinin Tazminatla Sorumlu Tutulması  27
– Harç, Vekalet Ücreti  28
* Yargıtay Kararları  29
II. İPTAL DAVASINDA TARAFLAR  32
1. Davacılar  32
a. Muvakkat Aciz Vesikalı Alacaklı  33
b. Kati Aciz Vesikalı Alacaklı  34
c. İflas İdaresi  38
d. İİK m. 245’e Göre Alacaklılar  38
e. İİK m. 255/3’e Göre Alacaklılar  38
f. Aciz Belgesine İlişkin Ayrıntılı Anlatım  40
1. Borç Ödemekten Aciz Belgesi  40
2. Haciz Yolu ile Takipte Aciz Vesikası Verilmesi  40
3. Aciz Belgesinin Maddi Hukuk Bakımından Önemi  41
4. Kati ve Muvakkat Aciz Belgesinin Hukuki Sonuçlarının Farklılığı  42
5. Haciz Tutanağının Aciz Belgesi Hükmünde Sayılmadığı Durumlar  44
2. Davalılar  45
* Yargıtay Kararları  48
III. İPTAL DAVALARINDA GÖREV VE YETKİ  60
1. Görevli Mahkeme  60
* Yargıtay Kararları  61
2. Yetkili Mahkeme  72
* Yargıtay Kararları  73
IV. DAVA KOŞULLARI  76
1. Geçici veya Kati Aciz Vesikasının Varlığı  76
2. İcra Takibinin Kesinleşmesi  77
3. Tasarrufun Borcun Doğumundan Sonra Yapılmış Olması  78
4. Gerçek Bir Alacağın Varlığı  79
5. Dava Koşullarının İncelenmesi  82
* Yargıtay Kararları  83
V. İPTALE KONU TASARRUFLAR  124
1. İvazsız Tasarrufların Butlanı  124
a. İlgili Madde: İİK 278  124
b. Açıklama  125
* Yargıtay Kararları  132
2. Acizden Dolayı Butlan  153
a. İlgili Madde: İİK 279  153
b. Açıklama  153
c. Aczine Kendi Fiiliyle Sebep Olmak  156
* Yargıtay Kararları  156
3. Zarar Verme Kastından Dolayı İptal  160
a. İlgili Madde: İKK 280  160
b. Açıklama  160
c. Alacaklısını Zarara Sokmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek Suçu  166
* Yargıtay Kararları  170
VI. İPTAL DAVALARINDA YARGILAMA USULÜ  190
1. İlgili Madde: İİK. 281  190
2. Açıklama  192
3. Basit Yargılama Usulünün Özellikleri  198
–Dilekçelerin Verilmesi  199
–Cevap Süresi  199
–Delillerin Gösterilmesi ve İbrazı  199
–İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı  200
–Ön İnceleme ve Tahkikat  200
–Davanın Takipsiz Bırakılması  201
* Yargıtay Kararları  201
VII. İPTAL KARARININ İÇERİĞİ  210
1. Açıklama  210
2. Temyiz Mercii  213
* Yargıtay Kararları  214
VIII. İADENİN KAPSAMI  217
1. İlgili Madde: İİK. 283  217
2. Açıklama  217
* Yargıtay Kararları  220
IX. HAK DÜŞÜRÜCÜ MÜDDET  240
1. İlgili Madde: İİK. 284  240
2. Açıklama  240
* Yargıtay Kararları  241
X. 6183 S. AATUHK UYARINCA “İPTAL DAVALARI”  244
1. İptal Davası Açılması m. 24  244
a. Açıklama  244
* Yargıtay Kararları  245
2. İptal Talebinde Muhatap m. 25  246
a. Açıklama  246
3. Hükümsüz Sayılmada Zamanaşımı m. 26  246
a. Açıklama  246
4. İvazsız Tasarrufların Hükümsüzlüğü m. 27  247
a. Açıklama  247
* Yargıtay Kararları  249
5. Hükümsüz Sayılan Diğer Tasarruflar m. 29  251
a. Açıklama  251
6. Amme Alacağının Tahsiline İmkan Bırakmamak Amacıyla Yapılan Tasarruflar m. 30  252
a. Açıklama  252
* Yargıtay Kararları  255
7. Üçüncü Şahısların Hak ve Mecburiyetleri m. 31  257
a. Açıklama  257
XI. DİĞER DAVALARLA BENZERLİĞİ–FARKLILIĞI  259
1. Muris Muvazaası Davası  259
2. Genel Muvazaa Davası  263
3. İstihkak Davası  266
* Yargıtay Kararları  269
XII. İPTAL DAVASINA İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ  280
XIII. YARGITAY KARARLARI EŞLİĞİNDE İPTAL DAVALARINA İLİŞKİN UYGULAMA (OLAY–SORUN–ÇÖZÜM)  282
1. Dava Şartının Bozmaya Uyulmadan Önce Yerine Getirilmesi, Davalı Yararına Kazanılmış Hak Oluşturur mu?  282
2. Alacağına Karşılık Borçludan Taşınmazın Satın Alınması İptale Tabi Batıl Bir
Tasarruf mudur?  283
3. Nakden Tazminden Sorumluluk Davalı 3. Kişi ile Birlikte Borçluya mı Aittir?  284
4. Gerçek Değerin Haricen Ödendiğinin İspatı Ne Suretle Kimin Tarafından Yapılacaktır?  285
5. İstihkak Davasına Karşılık Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi?  286
6. Hısımlar Arasındaki İvazlı Tasarruflarda Borçlunun Alacaklıdan Mal Kaçırma Kastı Aranacak mıdır?  287
7. Tasarrufun Diğer Tarafı 3. Kişide İyi Niyet Hangi Hallerde Aranır, Hangi Hallerde Aranmaz?  288
8. Dördüncü Kişinin Sorumluluğu İçin Kötü Niyetinin İspatlanması Şart mıdır?  288
9. Tapu Kaydı Dava Dışı Bırakılan 4. Kişide Olduğu Gerekçesiyle İptal Davasının Reddi İsabetli midir?  289
10. Borcun Doğumunun Tasarruf Tarihinden Önce Olduğu İddiası Mahkemece
Araştırılmalı mıdır?  290
11. Ticari İşletmenin Devrinde Yasal Karinenin Aksi Kimin Tarafından Nasıl İspatlanabilir?  291
12. Fahiş Fark Dördüncü Kişiyi Etkiler mi?  292
13. Fahiş Fark İyi Niyet Sahibi 3. Kişiyi Etkiler mi?  293
14. İhtiyati Haciz Tutanağının Aciz Belgesi Sayılmasının Şartı Nedir?  294
15. Borçluya Ait Haczi Kabil Mal Bulunmamasından Amaç Nedir?  295
16. İlgisiz Yerde Tutulan Borçlu Malının Bulunmadığı Yazılı Haciz Tutanağı Aciz Belgesi Sayılır mı?  296
17. İcra Müdürünce Takip Alacaklısına “Geçici Aciz Belgesi” Düzenlenip Verilmesi
Yasal mıdır?  296
18. Süresinde Satış İstenmediğinde, Haciz Tutanağının Geçici Aciz Belgesi Niteliği
Kalkar mı?  297
19. Muvazaaya Dayalı Üçüncü Kişiye Ait Kaydın İptali ve Borçlu Üzerine Tescili İstemi İptal Davası Olarak Kabul Edilebilir mi?  297
20. İptal Davasında Hangi Halde Zorunlu ya da İhtiyari Dava Arkadaşlığı Vardır?  299
21. Kesinleşmemiş Alacak Yönüyle Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi?  300
22. İstihkak Davasına Karşı Açılan Tasarrufun İptali Davası Hangi Durumda İcra Mahkemesinde Bakılamaz?  301
23. Tasarrufun İptali Davasının Borçlu Mirasçılarına Karşı Açılması Mümkün müdür?  302
24. Alacaklılardan Mal Kaçırmaya Dayalı İşlemler Yasal Olarak Muvazaalı ya da Ahlaka Aykırı Sayılacak mıdır? Davanın Amacı, Şartları Nedir?  304
25. Davalı 3. Kişi, Davacı Alacaklının Borçludan “Gerçek” Bir Alacağının Bulunmadığını Savunabilir mi?  306
26. İtiraz ve Şikayete Konu Edilmemiş Olan Aciz Belgesinin Kapsamı, Tasarrufun İptali Davasında Hukuken Yetersizliği Şeklinde Değerlendirmeye Konu Yapılabilir mi?  307
27. Borçlu Hakkında Bir Başkasına Verilmiş Aciz Belgesi Dayanak Yapılarak Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi?  309
28. Aciz Belgesi Olmadan Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi?  309
29. Taşınmaz Satışına İlişkin İşlemin İptali Davasında Mahkemenin Göz Önünde Tutacağı Hususlar Nelerdir?  311
30. Alacaklı, Borçlunun Farklı Kişilerle Yaptığı Tasarrufların Aynı Dava İçinde İptalini İsteyebilir mi?  313
31. Kesin Veya Geçici Aciz Belgesinin Bulunmaması Ancak Borçlunun Aciz Halinin Var Olduğunun Anlaşılması Durumunda Tasarrufun İptali Davası reddedilir mi?  315
32. Alacaklının, Davalı Borçluda Gerçek Bir Alacağının Bulunmadığı Borçlu ve 3. Kişi Tarafından İleri Sürülebilir mi?  316
33. Tasarrufun İptaline İlişkin Hüküm Kesinleşmeden İcra Takibine Konulabilir mi?  317
34. Tasarrufun İptali Davasında “Yetki İtirazı” Tüm Davalılar Tarafından Birlikte mi Yapılmalıdır?  318
35. Borçlu Tasarrufunun İptali İçin Borçlunun Temerrüde Düşmesi Şart mıdır?  320
36. Davanın Tazminata Dönüşmesi Halinde Kaim Değer Üzerine İhtiyati Haciz Konabilir mi?  321
37. İhtiyati Haciz Talebi İcra Takibinin Kesinleşmemesi Nedeniyle Reddedilebilir mi?  323
38. Geriye Doğru Bir Yıllık Sürenin Hesaplanmasında Herhangi Bir Haciz mi, Yoksa Adreste Yapılan Haciz Mi Dikkate Alınacaktır?  324
39. Tasarrufun İptali Davasının Reddi Halinde Vekalet Ücreti Kimler Lehine Hükmedilir?  326
40. Üçüncü Kişinin Tasarruf Konusunu Elden Çıkarması Halinde Bedelle Sorumlu mudur?  327
41. Tasarrufun iptali davaları ticari davalardan mıdır?  328
42. İptal Davalarında Zorunlu ve İhtiyari Dava Arkadaşlığı Hangi Davalılar Arasındadır?  330
43. Tasarrufun İptali Davalarında Araştırılması Gereken Ön Koşul ve Koşullar Nelerdir?  331
44. Araştırma Yapılmadan Aciz Belgesi Yokluğundan Tasarrufun İptali Davası
Reddedilir mi?  333
45. Borcun Dava Sırasında Ödenmiş Olması Halinde Doğrudan Davanın Reddine Karar Verilmeli midir?  334
46. Zorunlu Dava Arkadaşlığının Bulunması Halinde Taraf Teşkili Zorunluluğu Gerekir mi?  335
47. Dördüncü Kişinin Kötü Niyetinin Kanıtlanmaması Halinde Hükmün Kapsamı Ne Yönde Olmalıdır?  337
48. Tasarruf Konusu Mala Konulan İhtiyati Haciz, İcrada Sıra Cetvelinde Dikkate Alınır mı?  339
49. Dava Şartı Yönüyle Davanın Reddi Halinde Nispi Mi Yoksa Maktu Mu Vekalet Ücretine Hükmedilir?  341
50. Hangi Halde İcra Tutanağı Geçici Aciz Belgesi Yerine Geçer?  342
51. Tasarrufun İptali Davası Borçlu Mirasçılarına Karşı Açılabilir mi?  344
52. İstemin Bedele Dönüştürülmesi Halinde Ayrıca Dava Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilir mi?  346
53. İleri Sürülen Tasarrufun İptali Sebepleriyle Mahkemenin Bağlı Olup Olmadığı  348
54. Muvazaa (TBK 19) ile Tasarrufun İptali (İİK 277 vd.) Davası Arasındaki Farklar Nedir?  348
Kaynakça  353
Kavramlar Dizini  359
 


Filiz Berberoğlu Yenipınar
Eylül 2020
99.00 TL
Sepete Ekle
Hakan Pekcanıtez
Eylül 2020
180.00 TL
İndirimli: 152.90 TL (%15)
Sepete Ekle
Gökhan Taneri
Eylül 2020
89.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
5. Baskıya Önsöz  5
4. Baskıya Önsöz  7
3. Baskıya Önsöz  9
2. Baskıya Önsöz  11
Önsöz  13
TASARRUFUN İPTALİ DAVASI
(BORÇLU MUVAZAASI)
I. 1. Tasarrufun İptali Davasının Amacı  21
2. Davada Bazı Kavramların Anlamı  22
– Alacaklı  23
– Borçlu  23
– Üçüncü Kişi  23
– Dördüncü Kişi  23
– Dava Arkadaşlığı  24
– Fahiş Fiyat Farkı  24
– Tasarruf  26
– İvazsız Tasarrufların İptali  26
– Butlan  26
– Borç Ödemeden Acze Düşme Hali  26
– 3. Kişinin Kötü Niyetini İspat Yükü  26
– 3. Kişinin İyi Niyetinin Aranmayacağı Durum  27
– 3. Kişinin Tazminatla Sorumlu Tutulması  27
– Harç, Vekalet Ücreti  28
* Yargıtay Kararları  29
II. İPTAL DAVASINDA TARAFLAR  32
1. Davacılar  32
a. Muvakkat Aciz Vesikalı Alacaklı  33
b. Kati Aciz Vesikalı Alacaklı  34
c. İflas İdaresi  38
d. İİK m. 245’e Göre Alacaklılar  38
e. İİK m. 255/3’e Göre Alacaklılar  38
f. Aciz Belgesine İlişkin Ayrıntılı Anlatım  40
1. Borç Ödemekten Aciz Belgesi  40
2. Haciz Yolu ile Takipte Aciz Vesikası Verilmesi  40
3. Aciz Belgesinin Maddi Hukuk Bakımından Önemi  41
4. Kati ve Muvakkat Aciz Belgesinin Hukuki Sonuçlarının Farklılığı  42
5. Haciz Tutanağının Aciz Belgesi Hükmünde Sayılmadığı Durumlar  44
2. Davalılar  45
* Yargıtay Kararları  48
III. İPTAL DAVALARINDA GÖREV VE YETKİ  60
1. Görevli Mahkeme  60
* Yargıtay Kararları  61
2. Yetkili Mahkeme  72
* Yargıtay Kararları  73
IV. DAVA KOŞULLARI  76
1. Geçici veya Kati Aciz Vesikasının Varlığı  76
2. İcra Takibinin Kesinleşmesi  77
3. Tasarrufun Borcun Doğumundan Sonra Yapılmış Olması  78
4. Gerçek Bir Alacağın Varlığı  79
5. Dava Koşullarının İncelenmesi  82
* Yargıtay Kararları  83
V. İPTALE KONU TASARRUFLAR  124
1. İvazsız Tasarrufların Butlanı  124
a. İlgili Madde: İİK 278  124
b. Açıklama  125
* Yargıtay Kararları  132
2. Acizden Dolayı Butlan  153
a. İlgili Madde: İİK 279  153
b. Açıklama  153
c. Aczine Kendi Fiiliyle Sebep Olmak  156
* Yargıtay Kararları  156
3. Zarar Verme Kastından Dolayı İptal  160
a. İlgili Madde: İKK 280  160
b. Açıklama  160
c. Alacaklısını Zarara Sokmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek Suçu  166
* Yargıtay Kararları  170
VI. İPTAL DAVALARINDA YARGILAMA USULÜ  190
1. İlgili Madde: İİK. 281  190
2. Açıklama  192
3. Basit Yargılama Usulünün Özellikleri  198
–Dilekçelerin Verilmesi  199
–Cevap Süresi  199
–Delillerin Gösterilmesi ve İbrazı  199
–İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı  200
–Ön İnceleme ve Tahkikat  200
–Davanın Takipsiz Bırakılması  201
* Yargıtay Kararları  201
VII. İPTAL KARARININ İÇERİĞİ  210
1. Açıklama  210
2. Temyiz Mercii  213
* Yargıtay Kararları  214
VIII. İADENİN KAPSAMI  217
1. İlgili Madde: İİK. 283  217
2. Açıklama  217
* Yargıtay Kararları  220
IX. HAK DÜŞÜRÜCÜ MÜDDET  240
1. İlgili Madde: İİK. 284  240
2. Açıklama  240
* Yargıtay Kararları  241
X. 6183 S. AATUHK UYARINCA “İPTAL DAVALARI”  244
1. İptal Davası Açılması m. 24  244
a. Açıklama  244
* Yargıtay Kararları  245
2. İptal Talebinde Muhatap m. 25  246
a. Açıklama  246
3. Hükümsüz Sayılmada Zamanaşımı m. 26  246
a. Açıklama  246
4. İvazsız Tasarrufların Hükümsüzlüğü m. 27  247
a. Açıklama  247
* Yargıtay Kararları  249
5. Hükümsüz Sayılan Diğer Tasarruflar m. 29  251
a. Açıklama  251
6. Amme Alacağının Tahsiline İmkan Bırakmamak Amacıyla Yapılan Tasarruflar m. 30  252
a. Açıklama  252
* Yargıtay Kararları  255
7. Üçüncü Şahısların Hak ve Mecburiyetleri m. 31  257
a. Açıklama  257
XI. DİĞER DAVALARLA BENZERLİĞİ–FARKLILIĞI  259
1. Muris Muvazaası Davası  259
2. Genel Muvazaa Davası  263
3. İstihkak Davası  266
* Yargıtay Kararları  269
XII. İPTAL DAVASINA İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ  280
XIII. YARGITAY KARARLARI EŞLİĞİNDE İPTAL DAVALARINA İLİŞKİN UYGULAMA (OLAY–SORUN–ÇÖZÜM)  282
1. Dava Şartının Bozmaya Uyulmadan Önce Yerine Getirilmesi, Davalı Yararına Kazanılmış Hak Oluşturur mu?  282
2. Alacağına Karşılık Borçludan Taşınmazın Satın Alınması İptale Tabi Batıl Bir
Tasarruf mudur?  283
3. Nakden Tazminden Sorumluluk Davalı 3. Kişi ile Birlikte Borçluya mı Aittir?  284
4. Gerçek Değerin Haricen Ödendiğinin İspatı Ne Suretle Kimin Tarafından Yapılacaktır?  285
5. İstihkak Davasına Karşılık Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi?  286
6. Hısımlar Arasındaki İvazlı Tasarruflarda Borçlunun Alacaklıdan Mal Kaçırma Kastı Aranacak mıdır?  287
7. Tasarrufun Diğer Tarafı 3. Kişide İyi Niyet Hangi Hallerde Aranır, Hangi Hallerde Aranmaz?  288
8. Dördüncü Kişinin Sorumluluğu İçin Kötü Niyetinin İspatlanması Şart mıdır?  288
9. Tapu Kaydı Dava Dışı Bırakılan 4. Kişide Olduğu Gerekçesiyle İptal Davasının Reddi İsabetli midir?  289
10. Borcun Doğumunun Tasarruf Tarihinden Önce Olduğu İddiası Mahkemece
Araştırılmalı mıdır?  290
11. Ticari İşletmenin Devrinde Yasal Karinenin Aksi Kimin Tarafından Nasıl İspatlanabilir?  291
12. Fahiş Fark Dördüncü Kişiyi Etkiler mi?  292
13. Fahiş Fark İyi Niyet Sahibi 3. Kişiyi Etkiler mi?  293
14. İhtiyati Haciz Tutanağının Aciz Belgesi Sayılmasının Şartı Nedir?  294
15. Borçluya Ait Haczi Kabil Mal Bulunmamasından Amaç Nedir?  295
16. İlgisiz Yerde Tutulan Borçlu Malının Bulunmadığı Yazılı Haciz Tutanağı Aciz Belgesi Sayılır mı?  296
17. İcra Müdürünce Takip Alacaklısına “Geçici Aciz Belgesi” Düzenlenip Verilmesi
Yasal mıdır?  296
18. Süresinde Satış İstenmediğinde, Haciz Tutanağının Geçici Aciz Belgesi Niteliği
Kalkar mı?  297
19. Muvazaaya Dayalı Üçüncü Kişiye Ait Kaydın İptali ve Borçlu Üzerine Tescili İstemi İptal Davası Olarak Kabul Edilebilir mi?  297
20. İptal Davasında Hangi Halde Zorunlu ya da İhtiyari Dava Arkadaşlığı Vardır?  299
21. Kesinleşmemiş Alacak Yönüyle Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi?  300
22. İstihkak Davasına Karşı Açılan Tasarrufun İptali Davası Hangi Durumda İcra Mahkemesinde Bakılamaz?  301
23. Tasarrufun İptali Davasının Borçlu Mirasçılarına Karşı Açılması Mümkün müdür?  302
24. Alacaklılardan Mal Kaçırmaya Dayalı İşlemler Yasal Olarak Muvazaalı ya da Ahlaka Aykırı Sayılacak mıdır? Davanın Amacı, Şartları Nedir?  304
25. Davalı 3. Kişi, Davacı Alacaklının Borçludan “Gerçek” Bir Alacağının Bulunmadığını Savunabilir mi?  306
26. İtiraz ve Şikayete Konu Edilmemiş Olan Aciz Belgesinin Kapsamı, Tasarrufun İptali Davasında Hukuken Yetersizliği Şeklinde Değerlendirmeye Konu Yapılabilir mi?  307
27. Borçlu Hakkında Bir Başkasına Verilmiş Aciz Belgesi Dayanak Yapılarak Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi?  309
28. Aciz Belgesi Olmadan Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi?  309
29. Taşınmaz Satışına İlişkin İşlemin İptali Davasında Mahkemenin Göz Önünde Tutacağı Hususlar Nelerdir?  311
30. Alacaklı, Borçlunun Farklı Kişilerle Yaptığı Tasarrufların Aynı Dava İçinde İptalini İsteyebilir mi?  313
31. Kesin Veya Geçici Aciz Belgesinin Bulunmaması Ancak Borçlunun Aciz Halinin Var Olduğunun Anlaşılması Durumunda Tasarrufun İptali Davası reddedilir mi?  315
32. Alacaklının, Davalı Borçluda Gerçek Bir Alacağının Bulunmadığı Borçlu ve 3. Kişi Tarafından İleri Sürülebilir mi?  316
33. Tasarrufun İptaline İlişkin Hüküm Kesinleşmeden İcra Takibine Konulabilir mi?  317
34. Tasarrufun İptali Davasında “Yetki İtirazı” Tüm Davalılar Tarafından Birlikte mi Yapılmalıdır?  318
35. Borçlu Tasarrufunun İptali İçin Borçlunun Temerrüde Düşmesi Şart mıdır?  320
36. Davanın Tazminata Dönüşmesi Halinde Kaim Değer Üzerine İhtiyati Haciz Konabilir mi?  321
37. İhtiyati Haciz Talebi İcra Takibinin Kesinleşmemesi Nedeniyle Reddedilebilir mi?  323
38. Geriye Doğru Bir Yıllık Sürenin Hesaplanmasında Herhangi Bir Haciz mi, Yoksa Adreste Yapılan Haciz Mi Dikkate Alınacaktır?  324
39. Tasarrufun İptali Davasının Reddi Halinde Vekalet Ücreti Kimler Lehine Hükmedilir?  326
40. Üçüncü Kişinin Tasarruf Konusunu Elden Çıkarması Halinde Bedelle Sorumlu mudur?  327
41. Tasarrufun iptali davaları ticari davalardan mıdır?  328
42. İptal Davalarında Zorunlu ve İhtiyari Dava Arkadaşlığı Hangi Davalılar Arasındadır?  330
43. Tasarrufun İptali Davalarında Araştırılması Gereken Ön Koşul ve Koşullar Nelerdir?  331
44. Araştırma Yapılmadan Aciz Belgesi Yokluğundan Tasarrufun İptali Davası
Reddedilir mi?  333
45. Borcun Dava Sırasında Ödenmiş Olması Halinde Doğrudan Davanın Reddine Karar Verilmeli midir?  334
46. Zorunlu Dava Arkadaşlığının Bulunması Halinde Taraf Teşkili Zorunluluğu Gerekir mi?  335
47. Dördüncü Kişinin Kötü Niyetinin Kanıtlanmaması Halinde Hükmün Kapsamı Ne Yönde Olmalıdır?  337
48. Tasarruf Konusu Mala Konulan İhtiyati Haciz, İcrada Sıra Cetvelinde Dikkate Alınır mı?  339
49. Dava Şartı Yönüyle Davanın Reddi Halinde Nispi Mi Yoksa Maktu Mu Vekalet Ücretine Hükmedilir?  341
50. Hangi Halde İcra Tutanağı Geçici Aciz Belgesi Yerine Geçer?  342
51. Tasarrufun İptali Davası Borçlu Mirasçılarına Karşı Açılabilir mi?  344
52. İstemin Bedele Dönüştürülmesi Halinde Ayrıca Dava Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilir mi?  346
53. İleri Sürülen Tasarrufun İptali Sebepleriyle Mahkemenin Bağlı Olup Olmadığı  348
54. Muvazaa (TBK 19) ile Tasarrufun İptali (İİK 277 vd.) Davası Arasındaki Farklar Nedir?  348
Kaynakça  353
Kavramlar Dizini  359
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020