Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
İdare Hukuku Teorik Çalışma Kitabı
Eylül 2018 / 7. Baskı / 792 Syf.
Fiyatı: 80.50 TL
İndirimli: 24.90 TL (%70)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 8. Eylül 2019 89.00 TL -     Sepete Ekle
 6. Ekim 2017 67.50 TL 14.90 TL (%78)Sepete Ekle
 5. Ekim 2015 69.50 TL 9.90 TL (%86)Sepete Ekle
   

İdare Hukuku Teorik Çalışma kitabının amacı; İdare Hukukunun genel esaslarını oluşturan teorik (kuramsal) bilgilerin öğrenilmesine / hatırlanmasına yardımcı olmaktır. Konularına göre "soru–cevap" ekseninde kurgulanan, kuramsal bilgilere yer verilen, ilgili güncel mevzuat ile harmanlanan ve şematik bilgiler de içeren kitap; çok yönlü, özgün, zengin ve yazarların "İdare Hukuku Pratik Çalışma" kitabı ile de bütünleyici bir işleve sahiptir.

Konu Başlıkları
İdare Hukukuna Giriş–Temel İlkeler
T.C. İdare Teşkilâtı
İdari İşlemler
Kamu Personel Hukuku
Kamu Hizmeti
İdari Sözleşmeler
Kamu İhaleleri
Kamu Malları – Kamulaştırma
İdari Kolluk ve İdari Yaptırımlar
İdarenin Mâli Sorumluluğu ve Rücû
Barkod: 9789750251153
Yayın Tarihi: Eylül 2018
Baskı Sayısı:  7
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 792
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
7. Basıya Önsöz  5
Kısaltmalar  33
Bölüm I
İDARE HUKUKUNA GİRİŞ–TEMEL İLKELER
I. İDARE KAVRAMI  35
A. Genel Olarak İdare Kavramı  35
B. Organik Anlamda İdare  36
C. Fonksiyonel (işlevsel) Anlamda İdare  37
D. İdari Fonksiyon Kavramı ve İdarenin Başlıca Görevleri  40
II. İDARE HUKUKU  41
A. İdare Hukukunun Tanımı ve Türleri  41
B. İdare Hukuku–İdarenin Hukuku Ayırımı ve İdari Rejim  41
C. İdare Hukukunun Başlıca Ölçütleri  42
D. İdare Hukukunun Başlıca Özellikleri  44
1. Kodifiye (Tedvin) Edilmemiş, Dağınık Bir Hukuk Dalıdır  44
2. İçtihat Hukukudur  44
3. Nispeten Yeni Bir Hukuk Dalıdır  44
4. Statü Hukukudur  44
5. Taraflar Arasında Kamu Yararı ve Kamu Gücünden Kaynaklanan Eşitsizlik Vardır  44
6. İdari Uyuşmazlıklar Kural Olarak İdari Yargıda Çözümlenir  45
III. İDARE HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER  45
A. Genel Olarak  45
B. İdare Hukuku Yönüyle Hukuk Devleti İlkesinin Kısa Tarihi Gelişimi ve Başlıca Gerekleri  46
1. Kısa Tarihi Gelişim  46
2. Hukuk Devleti İlkesinin Başlıca Gerekleri  47
a. Temel Hak ve Özgürlüklerin Güvence Altına Alınmış Olması  47
b. Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi  48
c. Kanuni İdare (İdarenin Kanuniliği) İlkesi  49
d. Devlet Faaliyetlerinin Belirliliği İlkesi  51
e. Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Hakimlik Teminatı İlkesi  53
f. İdarenin Mâli Sorumluluğu  55
C. İdare Hukuku Yönüyle Sosyal Devlet İlkesi  55
1. Herkese İnsan Haysiyetine Yakışır Asgari Bir Hayat Düzeni Sağlama  56
2. Sosyal Güvenliği Sağlama  56
3. Gelir ve Servet Dağılımındaki Adaletsizlikleri Giderme  57
D. İdare Hukuku Yönüyle Laiklik İlkesini Genel Olarak Açıklayınız  57
1. Batıda Laiklik  57
2. Türkiye'de Laiklik  57
3. Devletin Temel Niteliklerinden Biri Olarak Laikliğin Öğeleri  58
4. İdarede Laiklik  59
E. Yetki ve Usulde Paralellik İlkesi  59
F. İdarenin Sürekliliği (Devamlılığı) İlkesi  59
G. İdarenin Tarafsızlığı İlkesi  59
H. Diğer İlkeler  60
IV. İDARE HUKUKUNUN KAYNAKLARI  61
A. Anayasa  62
B. Kanun  62
C. Kanun Hükmünde Olan Kaynaklar  66
1. Eski Kaynaklar  66
a. Kanunu Muvakkatler (=geçici kanunlar)  66
b. Meclis Yorumları  66
2. Yeni Kaynaklar  66
a. Kanun Hükmünde Kararname  66
b. Uluslararası Andlaşma  71
3. Olağanüstü Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  74
D. Düzenleyici İdari İşlemler  76
1. İdarenin Düzenleme Yetkisi  76
2. Tüzük  77
3. Olağan Dönem Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  80
4. Yönetmelik  83
5. Adsız Düzenleyici İşlemler  87
E. Yargısal İçtihatlar  88
F. İdari Teamül ve Tatbikat  88
G. Öğreti (Doktrin)  89
H. İdare Hukukunun Yazılı Olmayan Kaynağı Olarak Hukukun Genel İlkeleri İle Boşluk Doldurma ve Kıyas  89
I. İdarenin Halk ve Bireyler ile İlişkisi– İyi Yönetim Hakkı ve Yönetişim  91
Bölüm II
T.C. İDARE TEŞKİLÂTI
I. GENEL OLARAK  95
II. KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ  96
III. T.C. İDARİ YAPISI (Şema)  101
IV. İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ  102
A. İdarenin Bütünlüğünü Sağlayan Hukuki Araçlar (şema)  102
B. Hiyerarşi  102
C. İdari Vesayet  105
D. İdari Vesayet ile Hiyerarşi Yetkisi Arasındaki Farklar  107
E. Merkezden Yönetim  108
1. Merkezden Yönetimin Fayda ve Sakıncaları (şema)  109
a. Faydaları  109
aa. Güçlü Bir Devlet Yönetimi Sağlar  109
bb. Hizmetler Daha Az Harcama ile Rasyonel Biçimde Yürütülür  109
cc. Hizmetler Yeknesak Biçimde Yürütülür  109
b. Sakıncaları  109
aa. Bürokrasi ve Kırtasiyeciliğe Yol Açar  109
bb. Hizmetlerin Yerel İhtiyaçlara Göre Yürütülmesi Güçtür  110
cc. Demokratik İlkelere Pek Uygun Değildir  111
2. Yetki Genişliği İlkesi  111
3. Yetki Genişliğinin Yetki Devri ve İmza Devri ile Karşılaştırılması  112
F. Yerinden Yönetim İlkesi  112
1. Yerinden Yönetim İlkesinin Uygulanma Biçimleri  113
2. Yerinden Yönetimin Yararları ve Sakıncaları  115
a. Yararları  115
aa. Demokratik İlkelere Uygun Olması  115
bb. Kırtasiyecilik ve Bürokrasiyi Azaltması  115
cc. Hizmetlerin Yerel İhtiyaçlara Uygun Yürütülmesi  115
b. Sakıncaları  115
aa. Ülke Bütünlüğünün ve Birliğinin Bozulması Tehlikesi  115
bb. Partizanca Uygulamalara Yol Açabilme Tehlikesi  115
cc. Hizmetlerin Yeknesak Bir Biçimde Yürütülememesi  115
dd. Mâli Denetimde Güçlükler Yaratması Sorunu  116
V. MERKEZDEN YÖNETİM  116
A. Başkent Örgütü  116
1. Cumhurbaşkanı  116
a. Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri  118
b. Devlet Denetleme Kurulu  122
c. Milli Güvenlik Kurulu  123
2. Bakanlıklar  124
a. Bakanlıkların Kurulması, Kaldırılması, Türleri, Yapısı ve İşleyişi  124
b. Bakan Yardımcılığı  129
c. Bakanın Başlıca İdarî Yetkileri ve Sorumluluğu  130
d. Bakanlık Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşları  133
3. Merkezi İdareye Yardımcı Kurullar  136
a. Merkezi İdareye Yardımcı Kurulların Ortak Yanları  136
b. Danıştay  136
aa. Danıştay’ın İdari Fonksiyonu ve Örgüt Yapısı (şema)  136
bb. Danıştay'ın Danışma Kararları  138
cc. Danıştay'ın İnceleme Kararları  140
dd. Danıştay’ın Diğer İdari Kararları  140
c. Sayıştay  141
aa. Sayıştay’ın Türk İdare Teşkilatındaki Yeri ve Yapısı  141
bb. Sayıştay’ın Görevleri ve Yetkileri  143
aaa. Görevleri  143
bbb. Yetkileri  143
B. Taşra Örgütü  145
1. Merkezi İdarenin Taşra Örgütü Kavramı  145
2. Valiler ve İl Yönetimi  146
a. Valinin Atanması  146
b. Valinin Görev ve Yetkileri  147
c. Valinin Adli Kuruluşlar ile Olan İlişkileri  148
d. Valinin Kolluk Kuvvetleri ve Askeri Makamlar ile Olan İlişkileri  148
3. İl İdare Şube Başkanları ve İl İdare Kurulu  149
4. Kaymakam ve İlçe Yönetimi  150
5. Vali ve Kaymakamın Görev ve Yetkileri Yönünden Karşılaştırılması  153
C. T.C. İdari Teşkilâtındaki Bölgesel Örgütler  154
1. Taşradaki Bölge Kuruluşları  154
2. Bölge Valiliği  154
3. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği  154
4. Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı (GAP İdaresi)  154
VIII. YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI  155
A. Yerinden Yönetimin Fayda ve Sakıncaları (şema)  155
B. Subsidiarite (Subsidiarité, Hizmette Yerellik, İkincillik) İlkesinin Tanımı–Sınırları ve Dayanışma İlkesi Ne Demektir?  155
C. Mahalli İdareler  156
1. Belediyeler  157
a. Belediyelerin Kurulması  157
b. Belediye Sınırları  158
c. Mahalle  159
d. Belediyelerin Başlıca Görevleri  160
e. Belediyelerin Başlıca Yetkileri  162
f. Belediye İdaresinin Organları (şema)  164
2. Belediye Meclisi  165
a. Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri  165
b. Belediye Meclisi Üye Sayısının Belirlenmesi  166
c. Belediye Meclisi Toplantılarının Yeri, Zamanı ve Gündemin Belirlenmesi  167
d. Belediye Meclisinin Toplantı ve Karar Nisabı  168
e. Belediye Meclisi Kararlarının Kesinleşmesi (şema)  168
f. Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları  170
aa. Soru  170
bb. Genel Görüşme  170
cc. Yetersizlik Kararı  170
dd. Gensoru  170
ee. Faaliyet Raporu  170
g. Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin Görüşmelere Katılamayacağı Haller  171
h. Meclis Üyeliğinin Sona Ermesi Halleri  171
ı. Belediye Meclisinin Feshini Gerektiren Durumlar  171
i. Boşalan Meclisin Görevinin Yerine Getirilmesi  172
3. Belediye Encümeni  172
a. Belediye Encümeninin Oluşumu  172
b. Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri  173
c. Belediye Encümeninin Toplantı ve Karar Nisabı  173
4. Belediye Başkanı  174
a. Belediye Başkanının Seçimi ve Belediye Başkanlığı Görevi ile Bağdaşmayan İşler  174
b. Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri  174
c. Belediye Başkanına Vekâlet  175
d. Belediye Başkanlığını Sona Erdiren Haller  175
e. Belediye Başkanlığının Boşalması Halinde Yapılacak İşlemler  176
f. Belediye Başkanı Görevlendirilmesi  177
g. Belediye Başkanının Görevden Uzaklaştırılması  177
h. Belediye Hizmetlerindeki Aksamanın Giderilmesi  178
ı. Zabıtanın Görev ve Yetkileri  179
i. Belediye Denetiminin Kapsamı ve Türleri  180
j. Belediye İdaresinin Gelirleri  180
k. Belediye İdaresinin Giderleri  180
l. Belediye Bütçesi  181
m. Belediyelerin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarındaki Görev ve Yetkileri  181
n. Belediyelerin Yurt Dışı İlişkileri  185
o. Belediye Tasarrufundaki Yerler Hakkında Bilgi Veriniz  185
ö. Belde Adı Değiştirme ile Ad Verme, Tanıtıcı Amblem ve Flama Kullanımı  186
p. Belediye Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi  186
5. Büyükşehir Belediyesi  186
a. Büyükşehir Belediyesi  186
b. Büyükşehir Belediyesinin Kurulması ve Sınırlarının Belirlenmesi ile On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulmasına İlişkin Kanun (6360 s. Kanun) ve Getirdikleri  187
c. Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında Uygulanmayan Kanunlar  190
d. Belediye Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi Kanunu Arasındaki Hukuki İlişki  190
e. Büyükşehir Belediyesinin Görev ve Sorumlulukları  190
f. Büyükşehir Belediyesinin Şirket Kurması  193
g. Büyükşehir Belediyesinin Yetkileri ve İmtiyazları  193
h. Büyükşehir Belediyesinin Denetim Yetkisi  193
ı. İlçe Belediyelerinin Görev ve Yetkileri  194
i. Belediyelerarası Hizmet İlişkileri ve Koordinasyon  195
l. Büyükşehir Belediye Meclisinin Toplanma Zamanı  196
m. Büyükşehir Belediye Meclisi Kararlarının Kesinleşmesi  196
n. Büyükşehir Belediye Encümeni  197
o. Büyükşehir Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri  198
s. Büyükşehir Belediye Başkanlığının Sona Ermesi  198
ş. Büyükşehir Belediyesi Personelinin Atanması  199
t. Büyükşehir Belediyesinin Gelirleri  199
u. Büyükşehir Belediyesinin Giderleri  200
ü. Büyükşehir Belediye Bütçesinin Kabulü  200
6. İl Özel İdaresi  201
a. İl Özel İdaresini Tanımı, Kurulması ve Görev Alanının Belirlenmesi  201
b. İl Özel İdaresinin Genel Yapısı ve İdari Teşkilâtımızdaki Yeri  202
c. İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları  203
d. İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları  204
e. İl Özel İdaresinin Organları (şema)  205
aa. İl Genel Meclisi  205
aaa. İl Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri  205
bbb. İl Genel Meclisinin Oluşumu, Meclis Başkanlık Divanı Seçimi ve Oluşumu  206
ccc. İl Genel Meclisinin Toplantı Zamanı, Gündemin Belirlenmesi, Toplantı ve Karar Nisabı  207
ddd. İl Genel Meclisinde Başkan ve Meclis Üyelerinin Görüşmelere Katılamayacağı Durumlar ile Meclisi Üyelerinin Yükümlülükleri ve Meclis Üyeliğinin Sona Ermesi  208
eee. İl Genel Meclisi Kararlarının Kesinleşmesi  209
fff. İl Genel Meclisinin Feshini Gerektiren Haller  209
ggg. İl Genel Meclisin Boşalması Durumunda Ona Ait Görevlerin Yerine Getirilmesi  210
hhh. İl Genel Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları  210
bb. İl Encümeni  210
aaa. İl Encümeninin Oluşumunu, Görev ve Yetkileri  210
bbb. İl Encümeninin Gündemi, Toplantı Zamanı ve Karar Nisabı  211
cc. Vali  211
f. İl Özel İdaresi Organlarının Görevden Uzaklaştırılması  212
g. İl Özel İdaresi Teşkilâtı ve Personel İstihdamı  212
h. İl Özel İdareleri Üzerindeki Denetiminin Amacı, Kapsamı ve Türleri  213
ı. İl Özel İdaresince Yürütülmesi Gereken Hizmetlerde Aksama  214
i. İl Özel İdaresinin Gelir ve Giderleri  214
j. İl Özel İdaresi Bütçesi, Hazırlanması ve Kabulü  215
k. İl Özel İdaresince Uygulanacak İdari Yaptırımlar ve Yetkili Makam  215
7. Köy İdaresi  216
a. Köy İdaresinin Organları  216
b. Köy İdaresinin Kurulması ve Hukuki Rejiminin Genel Esasları  216
c. Köy İdaresinin İşleri–Görevleri  217
d. Köy Muhtarının Seçimi, Görevleri ve Organlık Sıfatının Kaybı  217
e. Köy Derneğinin Görevleri  218
f. İhtiyar Meclisinin Seçimi ve Görevleri  219
8. Mahalli İdare Birlikleri  220
D. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları  221
1. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşlarının Ortaya Çıkışı ve Genel Özellikleri  221
2. Kamu Kurumunu Kamu İdaresinden Ayıran Hususlar  223
3. Kamu Kurumlarının Ortak Nitelikleri  223
4. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşlarının Ortak Özellikleri  224
5. Üniversiteler  224
a. Yükseköğretim, Üniversite, Fakülte, Bölüm ve Benzer Kavramlar  224
b. Yükseköğretim Kurulu’nun Hukuki Statüsü, Oluşumu ve Görevleri  225
c. Üniversitelerarası Kurul’un Yapısı ve Görevleri  227
d. Üniversite Organları  228
aa. Rektör  228
bb. Senato  229
cc. Üniversite Yönetim Kurulu  230
e. Fakülte Organları  230
aa. Dekan  230
bb. Fakülte Kurulu  231
cc. Fakülte Yönetim Kurulu  231
f. Vakıf Üniversiteleri  232
6. Kamu İktisadi Teşebbüsleri  235
a. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Hukuki Rejimini Genel Olarak Açıklayınız  235
b. İktisadi Devlet Teşekkülleri (İDT)  236
c. Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK)  238
d. Müessese, Bağlı Ortaklık ve İştirak Kavramları  238
aa. Müessese  239
bb. Bağlı Ortaklık  239
cc. İştirak  239
e. KİT’lerin Organları  239
f. KİT Personeli  240
g. KİT’lerin Denetimi  242
h. Özelleştirme, Özelleştirme Yöntemleri ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı  243
7. Belediye İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Bilgi Veriniz.  244
8. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Ortak Özellikleri Nelerdir?  246
9. Cumhurbaşkanlığı Ofisleri  248
E. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar  249
1. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar (Bağımsız İdari Otoriteler)  249
2. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Başlıca Özellikleri  253
3. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Sahip Olduğu Başlıca Yetkiler Nelerdir?  255
a. Araştırma ve Soruşturma Yapma Yetkisi  255
b. Düzenleme ve Kural Koyma Yetkisi  255
c. Görüş Bildirme ve Öneri Yetkisi  255
d. Bireysel Önlemler Alma Yetkisi  255
e. Uyarı ve Emir Verme Yetkisi  256
f. Yaptırım Uygulama Yetkisi  256
4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)  256
5. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu  257
6. Rekabet Kurumu  258
7. Sermaye Piyasası Kurulu  258
8. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (eski ismi Telekomünikasyon Kurumu)  260
9. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu  260
10. Kamu İhale Kurumu  261
11. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)  262
12. Kişisel Verileri Koruma Kurumu  264
13. Nükleer Düzenleme Kurumu  265
Bölüm III
İDARİ İŞLEMLER
I. GENEL BİLGİLER  267
A. Tanımı ve Unsurları  267
B. İdari İşlemin Özellikleri  269
C. İdari İşlemler ile İdari Eylemler Arasındaki Başlıca Farklar Nelerdir?  272
D. İdarenin İrade Açıklamaları (şema)  273
E. İdari İşlemin Unsurları (şema)  274
II. İDARİ İŞLEMLERİN UNSURLARI  274
A. İdari İşlemin Yetki Unsurunu Açıklayınız  274
1. Yetki Devri ile İmza Yetkisinin Tanınması Arasındaki Farklar  281
2. Yetki Kurallarına Aykırılığın Yaptırımları  282
a. Fonksiyon Gaspı  282
b. Yetki Gaspı  283
c. Yetki Tecavüzü  283
B. İdari İşlemin Şekil Unsurunu Açıklayınız  284
1. İdari Usûl  284
2. Belli Başlı Şekil Kuralları  285
3. Şekil Kurallarına Aykırılığın Yaptırımları  286
C. İdari İşlemin Sebep Unsurunu Açıklayınız  287
1. İdari İşlemlerde Sebep  287
2. İdarenin Takdir Yetkisi–Bağlı Yetki  288
a. Tanımı  288
b. Önemi ve Gerekliliği  289
c. Sınırları  289
d. İdari İşlemin Unsurları ve Takdir Yetkisi  290
3. İdari İşlemin Sebep Unsurunun Öğrenilmesinde Bilgi Edinme Hakkı ve Sınırları  290
a. Bilgi ve Belge Kavramı  291
b. Bilgi veya Belgelere Erişim Usulü  291
c. Kimler Bilgi Edinme Hakkına Sahiptir?  292
d. Sınırları  292
aa. Yargı Denetimi Dışında Kalan İşlemler  293
bb. Devlet Sırrına İlişkin Bilgi veya Belgeler  293
cc. Ülkenin Ekonomik Çıkarlarına İlişkin Bilgi veya Belgeler  293
dd. İstihbarata İlişkin Bilgi veya Belgeler  293
ee. İdarî Soruşturmaya İlişkin Bilgi veya Belgeler  293
ff. Adlî Soruşturma ve Kovuşturmaya İlişkin Bilgi veya Belgeler  293
gg. Özel Hayatın Gizliliği  294
hh. Haberleşmenin Gizliliği  294
ıı. Ticarî Sır  294
ii. Fikir ve Sanat Eserleri  294
jj. Kurum içi düzenlemeler  294
kk. Kurum İçi Görüş, Bilgi Notu ve Tavsiyeler  294
ll. Tavsiye ve Mütalaa Talepleri  295
e. Bilgi veya Belgeye Erişim Süreleri  295
f. İtiraz Usulü  295
4. Sınav Not Değerlendirmelerinin Hukuki Yönü Hakkında Bilgi Veriniz  295
5. Sebep Unsuruna Aykırılığın Yaptırımları  297
D. İdari İşlemin Konu Unsurunu Açıklayınız  298
E. İdari İşlemin Amaç Unsurunu Açıklayınız  299
F. İdari İşlemin Unsurlarının Denetimi  301
III. İDARİ İŞLEMLERİN MUHTELİF YÖNLERDEN SINIFLANDIRILMASI (Şema)  303
A. Düzenleyici İşlem Nedir? Açıklayınız  304
B. Düzenleyici İşlemler ile Genel Kararlar Arasındaki Farkları Sıralayınız  305
C. Birel İşlem Nedir? Türleri Nelerdir?  306
D. Düzenleyici İşlem–Birel İşlem Arasındaki Başlıca Farklar  306
E. İdari İşlemlerin İradenin Açıklanması Bakımından Sınıflandırılması  307
1. Tek Yanlı İşlemler  307
a. Tek İradeli İşlemler  307
b. Çok İradeli İşlemler  307
aa. Kolektif İşlemler  307
bb. Birleşme İşlemler  308
2. İki Yanlı İşlemler  308
3. Zincir İşlem Nedir?  308
4. Ayrılabilir İşlem Nedir?  309
F. İptal Davasına Konu Olup Olmama Bakımından İdari İşlemler  310
1. İptal Davasına Konu Olmayan İdari İşlemler  310
a. Yok İşlemler  310
b. Adli Yargının Görev Alanına Alınmış İşlemler  311
c. Yargısal Dokunulmazlık Tanınan İşlemler  311
d. İcrai Olmayan İşlemler  311
2. İptal Davasına Konu Olan İşlemler (İcrai İşlemler)  313
G. Otomatik İdari İşlemler  314
H. Verilerin Korunması  314
1. Otomatik Bilgi İşleme Konu Teşkil Eden Kişisel Nitelikteki Veriler  314
2. Özellikli Veri Kategorileri  315
3. Verilerin Güvenliği  315
4. İlgili Kişi Hakkındaki Ek Güvenceler  315
5. Daha Geniş Koruma  315
6. Verilerin Sınır Ötesi Akımı  316
I. İdari İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi Hakkında Bilgi Veriniz  316
İ. İdari Kararlar Nasıl Uygulanır?  316
J. İdari Kararları Yargısal Kararlar ile Karşılaştırınız  317
K. İdari Kararlardaki Başlıca Sakatlıklar  317
1. Hata  317
2. İlgilinin Hilesi  318
L. Kazanılmış Hak  318
M. Müesses Durum  324
N. Haklı Beklenti  325
O. İdari İşlemleri Sona Erdiren Sebepler  325
1. İdari Kararı Alan Makamın İradesine Bağlı Olmayan Nedenler  325
a. Hukuki Nedenler  325
b. Fiili Nedenler  326
c. İdari Kararın Kendiliğinden Ortadan Kalkması  326
2. İdari Kararı Alan Makamın İradesine Bağlı Nedenler  326
a. Geri Alma  326
b. Değiştirme  328
c. Kaldırma  328
d. Düzeltme  329
Ö. İdari İtiraz Nedir? Hukuki Sonuçlarını Açıklayınız  329
Bölüm IV
KAMU PERSONEL HUKUKU
I. KAMU PERSONEL TÜRLERİNDEN BAZILARI (Şema)  331
II. KAMU PERSONEL TÜRLERİ VE MEMUR KAVRAMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI  331
A. Sözleşmeli Personel  331
B. Mükellefler  334
C. Fahri Ajanlar  335
D. “Diğer Kamu Görevlileri” Kavramı  335
III. MEMUR KAVRAMININ UNSURLARI  339
A. Genel İdare Esaslarına Tâbi Kamu Hizmeti Kriteri  339
B. Kamu Hizmetinin Gerektirdiği Asli ve Sürekli Görevleri Yürütme Kriteri  340
C. İstihdam Edilen Yer Kriteri  341
D. Atama Kriteri  341
E. Kadro Kriteri  341
F. Aylık Tahsisi Kriteri  342
G. Hiyerarşi Kriteri  343
IV. DEVLET MEMURİYETİNE GİRİŞTE ARANAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR NELERDİR?  344
A. Genel Koşullar  344
1. Vatandaşlık  344
2. Mahkûmiyet (Olumsuz Koşul)  345
3. Yaş  350
4. Askerlik  351
5. Öğrenim Koşulu  352
6. Sağlık  353
7. Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak  354
8. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması Yapılmış Olmak  354
B. Özel Koşullar  355
V. MEMURLUK MESLEĞİNİN TEMEL İLKELERİ  356
A. Sınıflandırma İlkesi Nedir? Açıklayınız  356
1. Kadro Sınıflandırması  358
2. Rütbe Sınıflandırması  359
3. DMK’da Öngörülen Hizmet Sınıfları (DMK. md. 36) (şema)  359
a. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı  360
b. Teknik Hizmetler Sınıfı  360
c. Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı  360
d. Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı  360
e. Avukatlık Hizmetleri Sınıfı  360
f. Din Hizmetleri Sınıfı  361
g. Emniyet Hizmetleri Sınıfı  361
h. Jandarma Hizmetleri Sınıfı  361
ı. Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı  361
i. Yardımcı Hizmetler Sınıfı  361
j. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı  361
k. Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı  361
4. Sınıflandırmanın Yarar ve Sakıncaları  361
B. Liyakat Nedir? Liyakat Sisteminin Temel İlkelerini Açıklayınız  362
C. Kayırma ve Liyakat Sistemi Arasındaki Farkları Belirtiniz  363
D. Kariyer İlkesi Hakkında Bilgi Veriniz  364
VI. MEMURİYETE GİRİŞTE HÂKİM OLAN TEMEL İLKELER NELERDİR?  365
A. Serbestlik İlkesi  365
B. Eşitlik İlkesi  365
C. Görevin Gerektirdiği Niteliklerden Başka Nitelik Aranmaması İlkesi  366
VII. MEMURLUĞA ALINMA USULÜ OLARAK SINAV YÖNTEMİ HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  366
VIII. ATAMALARDA GÖREV YERİNE HAREKET VE İŞE BAŞLAMA SÜRESİ, İŞE BAŞLAMAMA HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER  368
IX. ADAY MEMURİYET  369
A. Adaylığa Kabul ve Aday Memurların Yetiştirilmesi  369
B. Aday Memuriyetin Sona Erme Sebepleri  370
C. Asli Memuriyete Atama Hakkında Bilgi Veriniz  372
X. İSTİSNAİ MEMURLUK HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  374
XI. DEVLET MEMURLARININ ÖDEV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ AÇIKLAYINIZ  376
A. Anayasaya ve Devlete Bağlılık  377
B. Tarafsızlık  377
C. Emirlere Uyma ve Hukuka Aykırı Emir  377
D. İşbaşında Bulunma ve Çalışma Saatlerine Riayet  378
E. Mal Bildiriminde Bulunma  378
F. Uyumlu Giyinme  379
G. Resmi Belge, Araç ve Gereçleri İade  380
H. Davranış ve İşbirliği  380
I. Basına Bilgi veya Demeç Verme Yasağı  380
XII. DEVLET MEMURLARININ HAKLARI  380
A. İzin Hakkı  381
1. Yıllık İzin ve Kullanılmasını Açıklayınız  382
2. Mazeret İzni Nedir? Hangi Hallerde Verilir?  382
3. Hastalık ve Refakat İzni Nedir? Süresi Ne Kadardır?  385
4. Aylıksız İzin Nedir? Hangi Hallerde Verilir?  386
B. Güvenlik, Uygulamayı İsteme ve Hizmet Hakkı (DMK md. 18)  387
C. İlerleme ve Yükselme Hakkı (DMK md. 64, 68)  388
D. Müracaat, Şikâyet ve Dava Açma Hakkı (DMK md. 21)  388
E. Sendika Kurma Hakkı (DMK md. 22)  389
1. Amacı ve Fikri Dayanakları  389
2. Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile Getirilen Başlıca Önemli Yenilikler  390
3. Hizmet Kolları  392
4. Sendika ve Konfederasyonların Kurulması ve Organları  392
5. Sendikaya Üyelik ve Üyeliğin Sona Ermesi  393
6. Sendika Üyelerinin ve Yöneticilerinin Güvencesi  394
7. Kamu Personeli Danışma Kurulu  395
8. Uyuşmazlıkların Çözümü  395
9. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu  395
F. Koğuşturma ve Yargılamada Özel Kurallara Tâbi Olma Hakkı  396
G. İftiralara Kaşı Korunma Hakkı (DMK md. 25)  396
H. Mâli ve Sosyal Haklar (DMK md. 19, 146 vd.)  397
1. Aylık Hakkı  397
a. Tek Ücret  399
b. Ücretlerde Açıklık İlkesi  400
c. Ücretlerde Denklik İlkesi  400
d. Gösterge Tablosu  400
e. Değişen Katsayı  401
f. Ek Gösterge, Taban Aylığı, Kıdem Aylığı  401
2. Yan Ödemeler, Zam ve Tazminatlar  402
3. Yolluk Hakkı  403
4. Sosyal Haklar ve Yardımlar  403
5. İstifa Hakkı  406
XIII. MEMURLAR İÇİN KONAN YASAKLAR NELERDİR? AÇIKLAYINIZ  406
A. Başka Görev Alma Yasağı  406
B. Siyasi Partilere Girme Yasağı  407
C. Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı  407
D. Dernek Kurma ve Derneklere Üye Olma Yasağı  407
E. Ayrıldığı Kuruma Karşı Görev Alma Yasağı  408
F. Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı  408
G. Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı  409
1. Ticaret Yapma Yasağı  409
2. Memurun Ticari Şirketlere Ortaklığı  410
H. Grev Yasağı (md. 27)  412
I. Denetimindeki Teşebbüsten Menfaat Sağlama Yasağı  412
İ. Memurun Özel Hayatıyla İlgili Diğer Mâli Sınırlamalar ve Hediyelerin Durumu  413
XIV. KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU  414
A. Kamu Görevlileri Etik Kurulunun Yapısı  414
B. Kamu Görevlileri Etik Kurulu Tarafından Gerçekleştirilen Denetim  415
XV. MEMUR HUKUKUNDA ALT DERECELERE VE İDARİ GÖREVLERE ATAMA HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  416
XVI. MEMURLARIN KARŞILIKLI OLARAK YER DEĞİŞTİRME (BECAYİŞ), KURUMLARARASI ATAMA, MEMURLUKTAN ÇEKİLENLERİN YENİDEN ATANMASI VE EMEKLİLERİN YENİDEN HİZMETE ALINMASI İÇİN YAPILAN ATAMA KONUSUNDA BİLGİ VERİNİZ  417
A. Becayiş  417
B. Kurumlararası Atama  418
C. Kurum İçi Naklen Atama  419
D. Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Atanmaları  419
XVII. YER DEĞİŞTİRME (NAKİL) KAVRAMININ BENZER MÜESSESELERLE KARŞILAŞTIRILMASI  420
XVIII. YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAŞLICA HUSUSLAR NELERDİR?  422
A. Hizmetin Gereği Olarak Yapılabilecek Yer Değiştirmeler  423
B. Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek Yer Değiştirmeler  424
1. Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği  425
2. Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği  425
3. Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği  428
4. Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği  428
5. Nakilde Çocukların Öğrenim Durumu  429
XIX. MEMURLARIN İLERLEMESİ  430
A. Kademe ve Kademe İlerlemesini Açıklayınız  430
B. Derece Yükselmesinin Usul ve Şartları Nelerdir?  431
XX. MEMUR BİLGİ SİSTEMİ, ÖZLÜK DOSYASI HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  433
XXI. BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ VE ÖDÜL HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  433
XXII. “KAMU PERSONELİ BİLGİ SİSTEMİ” HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  434
XXIII. KURUMLARARASI GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRMENİN KOŞULLARINI AÇIKLAYINIZ  434
XXIV. MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ AÇIKLAYINIZ  435
XXV. DEVLET MEMURİYETİ VE DİSİPLİN REJİMİ  436
A. Disiplin Nedir?  436
B. Disiplin Hukukuna Hâkim Olan Başlıca İlkeler Hangileridir?  436
C. Devlet Memurları Kanunundaki Disiplin Suç ve Cezaları  441
1. Uyarma  442
2. Kınama  442
3. Aylıktan Kesme  442
4. Kademe İlerlemesinin Durdurulması  443
5. Devlet Memurluğundan Çıkarma  443
D. Disiplin Suçlarında Kıyas Mümkün müdür? Açıklayınız  444
E. Soruşturmaya Başlanması ve Soruşturma Emri Hakkında Bilgi Veriniz  445
1. Soruşturmaya Başlanması  445
2. Soruşturma Emri  446
F. Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar Hangileridir?  448
G. Disiplin Cezalarının Uygulanması  448
H. Disiplin Soruşturmalarında Zamanaşımı Hakkında Bilgi Veriniz  449
I. Disiplin Cezalarına İtiraz Nasıldır?  449
İ. Cezai Kovuşturma ile Disiplin Kovuşturmasının Bir Arada Yürütülmesi Hakkında Bilgi Veriniz.  450
XXVI. 4483 S. MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA KOVUŞTURMANIN YÜRÜYÜŞÜ  452
A. İzin Safhası  452
1. Olayın Yetkili Mercie İletilmesi  452
2. İzin Vermeye Yetkili Merciler  453
3. İşleme Konulmayacak İhbar ve Şikâyetler  454
B. Ön İnceleme Safhası  454
1. Ön İnceleme Yapmaya Yetkili Makam  454
2. Ön İnceleme Yapanların Yetkisi ve Rapor  455
3. Süre  455
4. Soruşturma İzninin Kapsamı  456
5. Soruşturma İzninin Gönderileceği Merci  456
C. 4483 Sayılı Kanun Kapsamında İtiraz Usûlü  457
XXVII. MEMURLUK STATÜSÜNDE KISINTI YAPAN HALLER  460
A. Kadro Açığı  460
B. Görevden Uzaklaştırma  462
1. Görevden Uzaklaştırma Tedbirinin Uygulanacağı Haller  463
a. Disiplin Soruşturması Nedeniyle  463
b. Ceza Kovuşturması Nedeniyle  464
2. Görevden Uzaklaştırmada Yetkili Makamlar  464
a. DMK’daki Durum  464
aa. Atamaya Yetkili Amirler  464
bb. Bakanlık ve Genel Müdürlük Müfettişleri  464
cc. Valiler  465
dd. Kaymakamlar  465
b. Özel Düzenlemelerdeki Durum  465
3. Görevden Uzaklaştırılan Memurun Hak ve Yükümlülükleri  465
4. Memurun Göreve Başlatılmasının Zorunlu Olduğu Hallerde Açıkta Geçen Sürelerin Değerlendirilmesi Nasıldır? Açıklayınız  466
5. Görevden Uzaklaştırma Tedbirinin Kaldırılması  466
a. Göreve Başlatmanın Zorunlu Olduğu Haller Hangileridir?  467
b. Görevden Uzaklaştırmanın Süresi ve İtiraz  468
6. Görevden Uzaklaştırma Tedbirinde Amirin Sorumluluğu  468
XXVIII. MEMURİYETİN SONA ERMESİ  469
A. Memuriyetin Doğal Olarak Sona Ermesi  470
B. Çekilme (İstifa) Nedir? Hukuki Sonuçlarını Açıklayınız  470
C. Çekilmiş Sayılma (Müstafi Addedilme) Nedir?  472
D. Memurluktan Çıkarılma (İhraç) Nedir? Hukuki Sonuçları Nelerdir?  474
E. Koşullarda Eksiklik Nedir? Hukuki Sonuçları Nelerdir?  475
F. Bağdaşmazlık Nedir? Hukuki Sonuçları Nelerdir?  476
G. Memurların Emekliliği  476
Bölüm V
KAMU HİZMETİ
I. KAMU HİZMETİ KAVRAMI VE UNSURLARI  477
II. KAMU HİZMETLERİNİN KURULMASI, DEĞİŞTİRİLMESİ, KALDIRILMASI  478
III. KAMU HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE HÂKİM BAŞLICA İLKELER  480
A. Süreklilik ve Düzenlilik  480
B. Değişkenlik–Uyarlanma  480
C. Nesnellik ve Eşitlik  481
D. Kamu Hizmetinin Meccaniliği (Bedelsizliği)  481
E. Yeni Kamu Hizmeti İlkeleri  481
IV. KAMU HİZMETİNİN TÜRLERİ  482
A. Tekelli–Tekelsiz Kamu Hizmetleri  482
B. Yürütüldükleri Alana Göre Kamu Hizmetleri  483
C. Yararlanma Biçimlerine Göre Kamu Hizmetleri  483
D. Konularına Göre Kamu Hizmetleri  483
1. İdari Kamu Hizmetleri  483
2. İktisadi Kamu Hizmetleri  483
3. Sosyal Kamu Hizmetleri  483
4. Bilimsel–Kültürel ve Teknik Kamu Hizmetleri  484
V. VİRTÜEL (OLASI) KAMU HİZMETİ KAVRAMI  484
VI. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU KAMU HİZMETLERİ REJİMİ VE TÜRK HUKUKU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: EVRENSEL HİZMET KAVRAMI  485
VII. KAMU HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLME BİÇİMLERİ  489
A. Kamu Hizmetlerinin Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Yürütülmesi  489
1. Emanet Usulü  489
2. Kamu Kurumu Usulü  489
B. Kamu Hizmetlerinin Özel Kişiler Tarafından Yürütülmesi  490
1. Kamuya Yararlı Faaliyette Bulunan Özel Kişiler  490
2. Müşterek Emanet Usulü  491
3. İltizam Usulü  491
4. Ruhsat Usulü  491
5. İmtiyaz Usulü  492
6. Yap–İşlet–Devret Usulü  493
7. Yap–İşlet Usulü  497
8. Kamu–Özel Ortaklığı Usulü  498
VIII. KAMU HİZMETİ ETKİNLİĞİ OLARAK KAMUYA YARARLI FAALİYETLERİ ÖZENDİRME VE DESTEKLEME  499
IX. ÖZEL KİŞİLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİ MÜMKÜN OLMAYAN KAMU HİZMETLERİ  499
X. KÜLTÜREL KAMU HİZMETİ OLARAK “KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI”  499
A. Sit Kavramı ve Türleri  499
1. Doğal Sit  500
2. Kentsel Sit ve Sınırlarının Belirlenmesi  505
3. Tarihi Sit  506
4. Arkeolojik Sit  507
5. Diğer Sit Türleri  508
B. “Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıkları” Kavramı  508
C. “Somut Olmayan Kültürel Miras” Kavramı  514
Bölüm VI
İDARENİN SÖZLEŞMELERİ
I. İDARİ SÖZLEŞMELERİN TANIMI VE ÖLÇÜTLERİ  518
II. İDARENİN ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA ÖRNEKLERLE BİLGİ VERİNİZ  519
A. Elektrik Üretimi, İletimi ve Dağıtımı  520
B. Otoyollar  521
C. Yap–İşlet–Devret Sözleşmeleri  521
D. Yap–İşlet Sözleşmesi  524
III. İDARİ SÖZLEŞME TÜRLERİNDEN BAZI ÖRNEKLER VE AÇIKLAMALAR  524
A. Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmesi  525
1. İmtiyaz Sözleşmesinin Ayırıcı Unsurları  525
2. İmtiyazcı Sıfatına Sahip Olabilecekler  527
3. İmtiyaz Sözleşmelerinde Tarafların Hak ve Yükümlülükleri  528
a. İmtiyazcının Hak ve Yükümlülükleri  528
aa. İmtiyazcının Hakları  528
bb. İmtiyazcının Yükümlülükleri  530
b. İmtiyaz Veren İdarenin Yetkileri  530
aa. Denetim ve Yaptırım Uygulama Yetkisi  530
bb. Tek Yanlı Değişiklik Yapma Yetkisi  531
cc. Rachat ya da İmtiyazın Satın Alınması  531
4. İmtiyaz Sözleşmelerinin Sona Ermesi  531
a. İmtiyaz Sözleşmesinin Sona Erme Nedenleri  531
aa. Sürenin Dolması  531
bb. İmtiyazın Düşürülmesi  531
cc. Kamu Yararına Fesih  531
dd. Akdi Geri Satın Alma Yolu (Rachat)  532
ee. Karşılıklı Anlaşmayla Fesih  532
b. İmtiyaz Sözleşmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Yargısal Denetimi  532
c. İmtiyaz Sonunda Malların Paylaşımı  533
B. Mali İltizam Sözleşmeleri  534
C. Kamu İstikraz Sözleşmesi  534
D. Müşterek Emanet  534
E. Yeraltı ve Yerüstü Servetlerine İlişkin İşletme Sözleşmeleri  534
F. Orman İşletme Sözleşmeleri  535
G. İdari Hizmet Sözleşmeleri  535
IV. İDARİ SÖZLEŞMELERDE TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI  536
A. Özel Kişinin Hak ve Borçları  536
1. Özel Kişinin Hakları  536
a. Genel Olarak  536
aa. Ücret Hakkı  536
bb. Tazminat Hakkı  536
b. İdari Sözleşmelerde Malî Dengenin Korunması  537
aa. Fait du Prince (Bey’in Eylemi/Egemen Olgusu/Kamu Gücünün İşlem ve Davranışı) Kuramı  537
bb. Öngörülemezlik (Imprevision) Kuramı  538
cc. Öngörülemezlik (Imprevizyon) Kuramının Uygulanabilmesinin Şartları  538
dd. “Fait du prince” ve Öngörülmezlik Kuramları Arasındaki Farklar ve Benzerlikler  539
2. Özel Kişinin Borçları (Yükümlülükleri)  539
B. İdarenin Yetki ve Yükümlülükleri  539
V. İDARİ SÖZLEŞMELERİN SONA ERMESİ  541
A. Süresinden Önce Sona Erme  541
1. Tarafların Anlaşması İle Fesih  542
2. İdare Tarafından Sözleşmenin Feshi  542
3. Sözleşmenin Mahkeme Tarafından Feshi  542
B. Olağan Sona Erme  542
VI. İDARİ SÖZLEŞMELER İLE İDARENİN ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ ARASINDAKİ FARKLAR  542
VII. İDARİ SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLI UYUŞMAZLIKLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI  543
A. Sözleşmeden Ayrılabilir İşlemlerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar  543
B. Sözleşmeden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar  544
1. İdari Sözleşmelerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Dava Türleri  544
2. Alternatif Bir Çözüm Yolu Olarak Tahkim  545
3. Alternatif Bir Çözüm Yolu Olarak Arabuluculuk ve İdari Uyuşmazlıklarda Uygulanması  546
Bölüm VII
KAMU İHALELERİ
I. KAMU İHALE SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI NELERDİR?  549
II. KAMU İHALE KANUNU UYGULAMASIYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR  551
III. İHALE AŞAMALARI (Şema)  552
IV. KAMU İHALELERİNE HÂKİM TEMEL İLKELER  552
V. 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE USÛLLERİ VE İHALE SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI  558
A. İhale Usûlleri  558
1. Açık İhale Usulü  558
2. Belli İstekliler Arasında İhale Usulü  558
3. Pazarlık Usulü  559
B. İhale Süreci Akış Seması  562
VI. İHALE KOMİSYONUNUN YAPISI VE GÖREVLERİ  568
VII. “EŞİK DEĞER” VE “YAKLAŞIK MALİYET” KAVRAMLARINI BELİRTİNİZ  569
VIII. İHALELERDE ÖDENEK KONUSUNDA BİLGİ VERİNİZ  571
IX. İHALEYE KATILIMDA BAŞLICA YETERLİK KURALLARI  571
A. Ekonomik ve Malî Yeterliğin Belirlenmesi  571
B. Mesleki ve Teknik Yeterliğin Belirlenmesi  571
X. İSTEKLİLER HANGİ DURUMLARDA İHALE DIŞI BIRAKILIR?  573
XI. KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDA İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR KİMLERDİR?  573
XII. KAMU İHALELERİNDEKİ İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMELER HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  575
XIII. ORTAK GİRİŞİMLERİN İHALE UYGULAMASINDAKİ SORUMLULUKLARI NELERDİR?  575
XIV. İHALELERDE İLÂN SÜRELERİ, KURALLARI VE ÖN İLÂN  576
XV. İHALE SAATİNDEN ÖNCE İHALENİN İPTAL EDİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?  577
XVI. İHALELERDE GEÇİCİ TEMİNAT NE KADARDIR?  578
XVII. TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER HANGİLERİDİR?  578
XVIII. İHALELERDEKİ YASAK FİİL VEYA DAVRANIŞLAR  579
XIX. İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  579
XX. MÜTEAHHİTİN ÖLÜMÜ, İFLASI, AĞIR HASTALIĞI, TUTUKLULUK VEYA MAHKÛMİYET HALİNİN İHALEYE ETKİSİNİ AÇIKLAYINIZ  580
XXI. YÜKLENİCİLERİN VE GÖREVLİLERİN CEZAİ SORUMLULUĞU  580
XXII. BÜTÜN TEKLİFLERİN REDDEDİLMESİ VE İHALENİN İPTALİ
MÜMKÜN MÜDÜR?  581
XXIII. İHALENİN KARARA BAĞLANMASI VE ONAYLANMASINI AÇIKLAYINIZ  582
XXIV. KESİNLEŞEN İHALE KARARLARININ BİLDİRİLMESİ VE SÖZLEŞMEYE DAVET EDİLMESİ  583
XXV. KESİN TEMİNAT HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  584
XXVI. İHALE ÜZERİNDE KALAN İSTEKLİNİN SÖZLEŞMEYİ İMZALAMAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI NELERDİR?  584
XXVII. YAPIM İŞLERİ ÖRNEĞİNDE İHALE ÜZERİNDE KALAN İSTEKLİNİN SÖZLEŞMEYİ İMZALAMAMASININ HUKUKİ SONUÇLARINI AÇIKLAYINIZ  584
XXVIII. İHALE SONUCUNUN İLÂNI, İHALENİN SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI  585
XXIX. KAMU İHALE KANUNU UYGULAMASI ÖZET BİLGİ  586
XXX. KAMU İHALE KURUMUNUN İDARE TEŞKİLÂTINDAKİ YERİ VE BAŞLICA GÖREVLERİ  592
XXXI. KAMU İHALELERİNE YÖNELİK İDARİ VE YARGISAL BAŞVURU YOLLARI NELERDİR? AÇIKLAYINIZ  595
A. Şikâyet  595
B. İtirazen Şikâyet  597
C. Yargısal Başvuru  598
XXXII. KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ  601
A. Kamu İhale Kanunu Kapsamında Yapılan İhalelerin Sözleşmeye Bağlanmasının Hukuki Rejimi Hakkında Bilgi Veriniz  601
B. 4735 s. Kanun Kapsamında Düzenlenecek Sözleşmelerde Yer Alması Zorunlu Hususlar  602
C. Sözleşme Uygulamasında Mücbir Sebep Olarak Kabul Edilebilecek Haller Hangileridir?  602
D. Kesin Teminatın Hukuki Rejimini Kısaca Belirtiniz  603
E. Sözleşmede Değişiklik Yapılması Hangi Koşullarda Mümkündür?  604
F. Sözleşmenin Devri Mümkün müdür?  604
G. Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyetinin Sözleşmeye Etkisi Nedir?  604
H. Yüklenicinin Ortak Girişim Olması Halinde Ölüm, İflas, Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Mahkûmiyet Durumunun Sözleşmeye Etkisi Nedir?  605
I. Yüklenici Sözleşmeyi Feshedebilir mi?  605
İ. İdare Sözleşmeyi Hangi Hallerde Feshedebilir?  605
J. Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Sözleşmenin Feshi  606
K. Sözleşme Hangi Anda Feshedilmiş Sayılır?  606
L. Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler veya İş Eksilişi ile İşin Tasfiyesinin Esasları  607
M. Sözleşmenin Uygulanmasındaki Yasak Fiil ve Davranışlar Nelerdir?  607
N. Yapım İşlerinde Yüklenicilerin, Alt Yüklenicilerin, Yapı Denetim Görevlilerinin, Tedarikçi ve Hizmet Sunucularının Sorumluluğu  608
XXXIII. 2886 s. DEVLET İHALE KANUNUNUN GENEL ESASLARI VE İHALE USULLERİ HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  608
Bölüm VIII
KAMU MALLARI–KAMULAŞTIRMA
I. KAMU MALI VE KAMUNUN ÖZEL MALI NE DEMEKTİR? BU TÜR MALLARIN HUKUKİ REJİMİ HAKKINDA GENEL BİLGİ VERİNİZ  613
II. KAMU MALLARININ BAŞLICA ÖZELLİKLERİ NELERDİR?  613
III. KAMU MALLARI ÜZERİNDEKİ MÜLKİYETİN HUKUKİ NİTELİĞİNE İLİŞKİN BAŞLICA TEORİLER  618
IV. KAMU MALI NİTELİĞİNİN KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ  618
V. KAMUYA İLİŞKİN MAL  620
VI. KAMU MALLARININ SINIFLANDIRILMASI  620
VII. TAHSİS (ÖZGÜLEME)  622
VIII. KAMU MALLARINDAN YARARLANMA VE YARARLANMAYA HÂKİM OLAN BAŞLICA İLKELER  622
IX. KAMU MALINDAN ÖZEL YARARLANMA KONUSUNDA AŞAĞIDAKİ DANIŞTAY KARARINI OKUYUNUZ  624
X. KIYILARIN HUKUKİ REJİMİNİN GENEL ESASLARI NELERDİR?  625
XI. KAMULAŞTIRMA  627
A. Kamulaştırma Ne Demektir? Kamulaştırmanın Başlıca Özellikleri Nelerdir?  627
B. Kamulaştırmanın Fikri Dayanakları  629
C. Kamulaştırmanın Konusu  630
D. Kamulaştırmada Kamu Yararı Kararı Verecek Merciler  630
E. Kamu Yararı Kararlarının Onay Mercileri  631
F. Kamulaştırmanın Aşamaları  632
G. Kamulaştırmada Bedel Hangi Ölçütlere Göre Belirlenir?  632
H. Kısmen Kamulaştırılan Taşınmaz Malın Değeri Nasıl Belirlenir?  634
I. Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve Taşınmaz Malın İdare Adına Tescili  636
J. Kamulaştırmada Vazgeçme, İade ve Devir Nasıl Olur? Açıklayınız  639
K. Bir İdareye Ait Taşınmaz Malın Diğer İdareye Devri Nasıl Olur? Açıklayınız  640
L. Kamulaştırmayı Satım Sözleşmesi ile Karşılaştırınız  641
M. Acele Kamulaştırma  642
N. Kamulaştırmasız El Atma ve Türleri  642
1. Hukuka Uygun Kamulaştırmasız El Atma  642
2. Hukuka Aykırı Kamulaştırmasız El Atma  644
O. Fiilen Kamu Hizmetine Ayrılan veya Kamu Yararına Dönük İhtiyaca Tahsis Edilen Tesislerin Durumu–Kamulaştırmasız El Koyma  646
XII. GEÇİCİ İŞGAL KAVRAMINI AÇIKLAYINIZ  648
XIII. İSTİMVAL NEDİR?  648
XIV. MİLLİLEŞTİRME HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  649
XV. DEVLETLEŞTİRME NE DEMEKTİR? KAMU YARARININ ZORUNLU KILDIĞI HALLERDE, KAMU HİZMETİ NİTELİĞİ TAŞIYAN ÖZEL TEŞEBBÜSLERİN DEVLETLEŞTİRİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?  649
XVI. SOSYALLEŞTİRME NE DEMEKTİR?  652
XVII. TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI NE DEMEKTİR ?  652
Bölüm IX
İDARİ KOLLUK VE İDARİ YAPTIRIMLAR
I. KOLLUK TÜRLERİ (Şema)  655
II. İDARİ KOLLUK  655
III. İDARİ KOLLUK–ADLİ KOLLUK–SİYASİ KOLLUK  656
IV. İDARİ KOLLUK VE ADLİ KOLLUK ARASINDAKİ FARKLAR  657
V. İDARİ KOLLUĞUN KONUSU VE AMAÇLARI  658
A. Genel Güvenlik  658
B. Dirlik ve Esenlik  659
C. Genel Sağlığın Korunması  660
D. Genel Ahlâkın Korunması  661
VI. GENEL KOLLUK–ÖZEL KOLLUK AYIRIMI  661
VII. KOLLUKLARIN İÇ İÇE OLMASI VE DOĞURDUĞU SORUNLAR  661
VIII. İDARENİN KOLLUK YETKİSİNİN SINIRLARI  662
A. Amaç Bakımından Sınırlamalar  662
B. Sebep, Konu Bakımından Sınırlama ve Oranlılık İlkesi  663
C. Yer ve Zaman Bakımından Sınırlanması  663
D. Temel Hak ve Özgürlükler Açısından Kolluk Yetkilerinin Kullanılmasıyla İlgili Bazı Değerlendirmeler  664
1. İfade Özgürlüğü ve Radyo–Televizyon İletişimi Açısından  664
2. Kamu Düzeni, Basın Özgürlüğü Açısından  667
3. İnternet Özgürlüğü ve İnternet Erişimi Açısından  668
IX. İDARİ KOLLUK MAKAMLARI VE PERSONELİ  671
X. KOLLUK İŞLEMLERİ / EYLEMLERİ  672
XI. İDARİ KOLLUK YETKİLERİNİN KULLANILMASINDAKİ BAŞLICA YÖNTEMLER  674
A. Düzenleyici İşlem–Birel İşlem Yapma  674
B. Geçici Düzenlemeler  674
C. İzin ve Bildirim Usulleri  674
D. Genel Yaptırımlar/İdari Yaptırımlar  678
E. Re’sen İcra (Doğrudan Uygulama), Zor ve Silah Kullanma Yetkisi  679
XII. ÇEVRENİN KORUNMASI VE İDARİ KOLLUK İLİŞKİSİNİ AÇIKLAYINIZ  681
XIII. İDARİ KOLLUK YÖNÜYLE AFET DÖNÜŞÜM UYGULAMASININ GENEL ESASLARI VE YIKIM KARARLARI  682
XIV. TERÖR, TERÖRLE MÜCADELE VE İDARİ KOLLUK YETKİSİ İLE İLGİLİ AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ  687
A. Terör Nedir?  687
B. Terörün Finansmanı ve Tüzel Kişilerin Sorumluluğu Hakkında Bilgi Veriniz  688
D. Devlet Tarafından Alınacak Başlıca Koruma Tedbirleri Nelerdir?  688
E. Özgürlük–Güvenlik İkilemi (Dilemması): Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun İletişimin Dinlenmesi Konusundaki Yaklaşımı  689
XV. OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM USULLERİ  692
A. Olağanüstü Hal Rejimi ve İlan Edilmesi  694
B. Olağanüstü Hal Kavramını Açıklayan Görüşler  697
1. Zaruret Hali Teorisi  697
2. Meşru Müdafaa Teorisi  697
3. Siyasi Teori  698
4. Anayasa Geleneği Teorisi  698
C. Olağanüstü Yönetim Usulü Olarak Olağanüstü Hal (OHAL) İlanı Kararının Hukuki Niteliği  698
1. Yetki Unsuru  698
2. Şekil Unsuru  698
3. Sebep Unsuru  699
4. Konu Unsuru  699
5. Amaç Unsuru  700
D. Olağanüstü Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  700
E. Olağanüstü Hal Dönemlerinde Alınabilecek Tedbirler ve Getirilecek Yükümlülükler  702
1. Tabii Afet ve Tehlikeli Salgın Hastalıklarda Yükümlülükler  702
a. Para Yükümlülüğü  702
b. Mal Yükümlülüğü  702
c. Çalışma Yükümlülüğü  702
2. Tabii Afet ve Tehlikeli Salgın Hastalıklar Sebebiyle Olağanüstü Hal İlanında Alınacak Tedbirler  703
3. Ağır Ekonomik Bunalım Hallerinde Yükümlülükler ve Alınacak Tedbirler  704
4. Şiddet Hareketlerinde Alınacak Tedbirler  704
3. Yükümlülüğün Karşılığının Tespiti ve Ödenmesi Yöntemi  705
XVI. İDARİ YAPTIRIMLAR  706
A. İdari Yaptırım Kavramı ve Genel Esasları  706
1. İdari Yaptırım Kavramı ve Unsurlarını İdari Ceza Kavramı  706
2. İdari Cezaların, Yaptırımlar Teorisindeki Yerine İlişkin Başlıca Görüşler Nelerdir?  708
a. Yaptırımların Birliği Görüşü  710
b. İdari Yaptırımların Cezaî Yaptırımların Bir Alt Dalı Olduğu Görüşü  711
c. İdari Yaptırımlar İle Cezaî Yaptırımlar Arasında Bağlantı Olmadığı Görüşü  713
d. AİHM’nin Yaklaşımı  715
3. Türk Hukukunda İdari Yaptırımların Anayasal Temelleri İle İdari Yaptırımlar
(Ve Özellikle İdari Cezalar) Karşısında Anayasal Korunma  716
a. Hukuk Devleti İlkesi  716
b. Kaynağını Anayasadan Almayan Devlet Yetkisinin Kullanılamaması ve İdari Yaptırımlar  718
4. “Yürütmenin Yetki ve Görev Olması” ve İdarenin Düzenleme Yetkisi Bağlamında İdari Yaptırımlar  719
5. İdarenin Kanuniliği İlkesi (Ay M.123/1) Gereği İdari Yaptırımların Yasal Dayanağı Olmalıdır  721
6. Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar ve İdari Yaptırımlar  723
7. Adil Yargılanma Hakkı (AY m.36) ve İdari Yaptırımlar  727
8. İdari Yaptırımların Anayasal Sınırları  736
B. İdarenin Yaptırım Uygulama Yetkisi  738
C. İdari Para Cezalarının Genel Esasları ve Tahsil Yetkisi  739
Bölüm X
İDARENİN MÂLİ SORUMLULUĞU
I. İDARİ MÂLİ SORUMLULUĞU  741
II. İDARENİN MÂLİ SORUMLULUĞUNUN ANAYASAL TEMELLERİ VE KOŞULLARINI BELİRTİNİZ  741
III. HİZMET KUSURU  745
A. Hizmetin Kötü İşlemesi  746
B. Hizmetin Geç İşlemesi  747
C. Hizmetin Hiç İşlememesi  748
IV. HUKUKA AYKIRILIK–KUSUR İLİŞKİSİNİ AÇIKLAYINIZ  750
V. HİZMET KUSURUNUN NİTELİKLERİ  752
A. İdarenin Kusurudur  752
B. Bağımsızdır  753
C. Asli ve Birinci Derecededir  753
D. Soyut, Objektif ve Anonimdir  753
E. Genel ve Geniş Kapsamlıdır  753
F. Olaya Göre Değişebilir ve Farklı Nitelikler Gösterebilir  753
VI. SORUMLULUK İÇİN GEREKEN KUSUR DERECESİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR  754
A. İdarenin Maruz Kaldığı Güçlük  754
B. Kamu Hizmetinin Sosyal Önemi  754
C. Zaman  754
D. Mekân  755
E. Araç ve İmkânlar  755
F. Mevzuat  755
VII. FİİLİ YOL  755
A. Tanımı  755
B. Özellikleri  756
VIII. HİZMET KUSURU VE FİİLİ YOLUN KARŞILAŞTIRILMASI  756
IX. KİŞİSEL KUSUR SAYILAN DURUMLAR  756
X. HİZMET KUSURU İLE KİŞİSEL KUSURUN İÇ İÇE OLMASI  757
XI. GÖREV KUSURU NEDİR?  758
XII. KUSURSUZ SORUMLULUK VE TEORİK TEMELLERİ  758
A. Tehlike (=risk) İlkesi  758
B. Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi  760
XIII. SOSYAL RİSK İLKESİ KAPSAMINDA TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN GİDERİLMESİNDE TAZMİNAT VE SORUMLULUK KONUSUNDA AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ  761
A. Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zarar Nasıl Karşılanır?  761
B. Zarar Tespit Komisyonlarının Oluşumu ve Görevleri  762
C. Başvurunun Süresi, Şekli, İncelenmesi ve Sonuçlandırılması  762
D. Karşılanacak Zararların Kapsamı, Zararın Tespiti ve Ödemeler  763
E. Sulhname Hakkında Bilgi Veriniz  764
F. Danıştay'ın Terör Faaliyetinden Kaynaklanan Sorumluluğa Yaklaşımını Belirtiniz  764
XIV. DOĞAL GAZ UYGULAMASI ÖRNEĞİNDE İDARENİN DENETİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE SORUMLULUĞUNUN GENEL ESASLARINI BELİRLEYİNİZ  765
XV. İDARENİN SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VEYA AZALTAN HALLER  766
A. Mücbir Sebep  766
B. Umulmayan Hal  769
C. Zarar Görenin Kusuru  769
D. Üçüncü Kişinin Kusuru  770
XVI. TAZMİNATIN İLGİLİ KAMU GÖREVLİSİNE RÜCÛ EDİLMESİNİN BAŞLICA ESASLARINI AÇIKLAYINIZ  770
İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ BİLİMSEL ÇALIŞMALARDAN BAZILARI  773
Kavram Dizini  787
 


Oğuz Sancakdar ...
Eylül 2019
89.00 TL
Sepete Ekle
Melike Özge Çebi Buğdaycı
Ocak 2020
85.00 TL
Sepete Ekle
Bahtiyar Akyılmaz ...
Ocak 2020
40.00 TL
Sepete Ekle
Başak Güzel
Ocak 2020
52.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
7. Basıya Önsöz  5
Kısaltmalar  33
Bölüm I
İDARE HUKUKUNA GİRİŞ–TEMEL İLKELER
I. İDARE KAVRAMI  35
A. Genel Olarak İdare Kavramı  35
B. Organik Anlamda İdare  36
C. Fonksiyonel (işlevsel) Anlamda İdare  37
D. İdari Fonksiyon Kavramı ve İdarenin Başlıca Görevleri  40
II. İDARE HUKUKU  41
A. İdare Hukukunun Tanımı ve Türleri  41
B. İdare Hukuku–İdarenin Hukuku Ayırımı ve İdari Rejim  41
C. İdare Hukukunun Başlıca Ölçütleri  42
D. İdare Hukukunun Başlıca Özellikleri  44
1. Kodifiye (Tedvin) Edilmemiş, Dağınık Bir Hukuk Dalıdır  44
2. İçtihat Hukukudur  44
3. Nispeten Yeni Bir Hukuk Dalıdır  44
4. Statü Hukukudur  44
5. Taraflar Arasında Kamu Yararı ve Kamu Gücünden Kaynaklanan Eşitsizlik Vardır  44
6. İdari Uyuşmazlıklar Kural Olarak İdari Yargıda Çözümlenir  45
III. İDARE HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER  45
A. Genel Olarak  45
B. İdare Hukuku Yönüyle Hukuk Devleti İlkesinin Kısa Tarihi Gelişimi ve Başlıca Gerekleri  46
1. Kısa Tarihi Gelişim  46
2. Hukuk Devleti İlkesinin Başlıca Gerekleri  47
a. Temel Hak ve Özgürlüklerin Güvence Altına Alınmış Olması  47
b. Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi  48
c. Kanuni İdare (İdarenin Kanuniliği) İlkesi  49
d. Devlet Faaliyetlerinin Belirliliği İlkesi  51
e. Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Hakimlik Teminatı İlkesi  53
f. İdarenin Mâli Sorumluluğu  55
C. İdare Hukuku Yönüyle Sosyal Devlet İlkesi  55
1. Herkese İnsan Haysiyetine Yakışır Asgari Bir Hayat Düzeni Sağlama  56
2. Sosyal Güvenliği Sağlama  56
3. Gelir ve Servet Dağılımındaki Adaletsizlikleri Giderme  57
D. İdare Hukuku Yönüyle Laiklik İlkesini Genel Olarak Açıklayınız  57
1. Batıda Laiklik  57
2. Türkiye'de Laiklik  57
3. Devletin Temel Niteliklerinden Biri Olarak Laikliğin Öğeleri  58
4. İdarede Laiklik  59
E. Yetki ve Usulde Paralellik İlkesi  59
F. İdarenin Sürekliliği (Devamlılığı) İlkesi  59
G. İdarenin Tarafsızlığı İlkesi  59
H. Diğer İlkeler  60
IV. İDARE HUKUKUNUN KAYNAKLARI  61
A. Anayasa  62
B. Kanun  62
C. Kanun Hükmünde Olan Kaynaklar  66
1. Eski Kaynaklar  66
a. Kanunu Muvakkatler (=geçici kanunlar)  66
b. Meclis Yorumları  66
2. Yeni Kaynaklar  66
a. Kanun Hükmünde Kararname  66
b. Uluslararası Andlaşma  71
3. Olağanüstü Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  74
D. Düzenleyici İdari İşlemler  76
1. İdarenin Düzenleme Yetkisi  76
2. Tüzük  77
3. Olağan Dönem Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  80
4. Yönetmelik  83
5. Adsız Düzenleyici İşlemler  87
E. Yargısal İçtihatlar  88
F. İdari Teamül ve Tatbikat  88
G. Öğreti (Doktrin)  89
H. İdare Hukukunun Yazılı Olmayan Kaynağı Olarak Hukukun Genel İlkeleri İle Boşluk Doldurma ve Kıyas  89
I. İdarenin Halk ve Bireyler ile İlişkisi– İyi Yönetim Hakkı ve Yönetişim  91
Bölüm II
T.C. İDARE TEŞKİLÂTI
I. GENEL OLARAK  95
II. KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ  96
III. T.C. İDARİ YAPISI (Şema)  101
IV. İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ  102
A. İdarenin Bütünlüğünü Sağlayan Hukuki Araçlar (şema)  102
B. Hiyerarşi  102
C. İdari Vesayet  105
D. İdari Vesayet ile Hiyerarşi Yetkisi Arasındaki Farklar  107
E. Merkezden Yönetim  108
1. Merkezden Yönetimin Fayda ve Sakıncaları (şema)  109
a. Faydaları  109
aa. Güçlü Bir Devlet Yönetimi Sağlar  109
bb. Hizmetler Daha Az Harcama ile Rasyonel Biçimde Yürütülür  109
cc. Hizmetler Yeknesak Biçimde Yürütülür  109
b. Sakıncaları  109
aa. Bürokrasi ve Kırtasiyeciliğe Yol Açar  109
bb. Hizmetlerin Yerel İhtiyaçlara Göre Yürütülmesi Güçtür  110
cc. Demokratik İlkelere Pek Uygun Değildir  111
2. Yetki Genişliği İlkesi  111
3. Yetki Genişliğinin Yetki Devri ve İmza Devri ile Karşılaştırılması  112
F. Yerinden Yönetim İlkesi  112
1. Yerinden Yönetim İlkesinin Uygulanma Biçimleri  113
2. Yerinden Yönetimin Yararları ve Sakıncaları  115
a. Yararları  115
aa. Demokratik İlkelere Uygun Olması  115
bb. Kırtasiyecilik ve Bürokrasiyi Azaltması  115
cc. Hizmetlerin Yerel İhtiyaçlara Uygun Yürütülmesi  115
b. Sakıncaları  115
aa. Ülke Bütünlüğünün ve Birliğinin Bozulması Tehlikesi  115
bb. Partizanca Uygulamalara Yol Açabilme Tehlikesi  115
cc. Hizmetlerin Yeknesak Bir Biçimde Yürütülememesi  115
dd. Mâli Denetimde Güçlükler Yaratması Sorunu  116
V. MERKEZDEN YÖNETİM  116
A. Başkent Örgütü  116
1. Cumhurbaşkanı  116
a. Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri  118
b. Devlet Denetleme Kurulu  122
c. Milli Güvenlik Kurulu  123
2. Bakanlıklar  124
a. Bakanlıkların Kurulması, Kaldırılması, Türleri, Yapısı ve İşleyişi  124
b. Bakan Yardımcılığı  129
c. Bakanın Başlıca İdarî Yetkileri ve Sorumluluğu  130
d. Bakanlık Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşları  133
3. Merkezi İdareye Yardımcı Kurullar  136
a. Merkezi İdareye Yardımcı Kurulların Ortak Yanları  136
b. Danıştay  136
aa. Danıştay’ın İdari Fonksiyonu ve Örgüt Yapısı (şema)  136
bb. Danıştay'ın Danışma Kararları  138
cc. Danıştay'ın İnceleme Kararları  140
dd. Danıştay’ın Diğer İdari Kararları  140
c. Sayıştay  141
aa. Sayıştay’ın Türk İdare Teşkilatındaki Yeri ve Yapısı  141
bb. Sayıştay’ın Görevleri ve Yetkileri  143
aaa. Görevleri  143
bbb. Yetkileri  143
B. Taşra Örgütü  145
1. Merkezi İdarenin Taşra Örgütü Kavramı  145
2. Valiler ve İl Yönetimi  146
a. Valinin Atanması  146
b. Valinin Görev ve Yetkileri  147
c. Valinin Adli Kuruluşlar ile Olan İlişkileri  148
d. Valinin Kolluk Kuvvetleri ve Askeri Makamlar ile Olan İlişkileri  148
3. İl İdare Şube Başkanları ve İl İdare Kurulu  149
4. Kaymakam ve İlçe Yönetimi  150
5. Vali ve Kaymakamın Görev ve Yetkileri Yönünden Karşılaştırılması  153
C. T.C. İdari Teşkilâtındaki Bölgesel Örgütler  154
1. Taşradaki Bölge Kuruluşları  154
2. Bölge Valiliği  154
3. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği  154
4. Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı (GAP İdaresi)  154
VIII. YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI  155
A. Yerinden Yönetimin Fayda ve Sakıncaları (şema)  155
B. Subsidiarite (Subsidiarité, Hizmette Yerellik, İkincillik) İlkesinin Tanımı–Sınırları ve Dayanışma İlkesi Ne Demektir?  155
C. Mahalli İdareler  156
1. Belediyeler  157
a. Belediyelerin Kurulması  157
b. Belediye Sınırları  158
c. Mahalle  159
d. Belediyelerin Başlıca Görevleri  160
e. Belediyelerin Başlıca Yetkileri  162
f. Belediye İdaresinin Organları (şema)  164
2. Belediye Meclisi  165
a. Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri  165
b. Belediye Meclisi Üye Sayısının Belirlenmesi  166
c. Belediye Meclisi Toplantılarının Yeri, Zamanı ve Gündemin Belirlenmesi  167
d. Belediye Meclisinin Toplantı ve Karar Nisabı  168
e. Belediye Meclisi Kararlarının Kesinleşmesi (şema)  168
f. Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları  170
aa. Soru  170
bb. Genel Görüşme  170
cc. Yetersizlik Kararı  170
dd. Gensoru  170
ee. Faaliyet Raporu  170
g. Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin Görüşmelere Katılamayacağı Haller  171
h. Meclis Üyeliğinin Sona Ermesi Halleri  171
ı. Belediye Meclisinin Feshini Gerektiren Durumlar  171
i. Boşalan Meclisin Görevinin Yerine Getirilmesi  172
3. Belediye Encümeni  172
a. Belediye Encümeninin Oluşumu  172
b. Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri  173
c. Belediye Encümeninin Toplantı ve Karar Nisabı  173
4. Belediye Başkanı  174
a. Belediye Başkanının Seçimi ve Belediye Başkanlığı Görevi ile Bağdaşmayan İşler  174
b. Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri  174
c. Belediye Başkanına Vekâlet  175
d. Belediye Başkanlığını Sona Erdiren Haller  175
e. Belediye Başkanlığının Boşalması Halinde Yapılacak İşlemler  176
f. Belediye Başkanı Görevlendirilmesi  177
g. Belediye Başkanının Görevden Uzaklaştırılması  177
h. Belediye Hizmetlerindeki Aksamanın Giderilmesi  178
ı. Zabıtanın Görev ve Yetkileri  179
i. Belediye Denetiminin Kapsamı ve Türleri  180
j. Belediye İdaresinin Gelirleri  180
k. Belediye İdaresinin Giderleri  180
l. Belediye Bütçesi  181
m. Belediyelerin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarındaki Görev ve Yetkileri  181
n. Belediyelerin Yurt Dışı İlişkileri  185
o. Belediye Tasarrufundaki Yerler Hakkında Bilgi Veriniz  185
ö. Belde Adı Değiştirme ile Ad Verme, Tanıtıcı Amblem ve Flama Kullanımı  186
p. Belediye Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi  186
5. Büyükşehir Belediyesi  186
a. Büyükşehir Belediyesi  186
b. Büyükşehir Belediyesinin Kurulması ve Sınırlarının Belirlenmesi ile On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulmasına İlişkin Kanun (6360 s. Kanun) ve Getirdikleri  187
c. Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında Uygulanmayan Kanunlar  190
d. Belediye Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi Kanunu Arasındaki Hukuki İlişki  190
e. Büyükşehir Belediyesinin Görev ve Sorumlulukları  190
f. Büyükşehir Belediyesinin Şirket Kurması  193
g. Büyükşehir Belediyesinin Yetkileri ve İmtiyazları  193
h. Büyükşehir Belediyesinin Denetim Yetkisi  193
ı. İlçe Belediyelerinin Görev ve Yetkileri  194
i. Belediyelerarası Hizmet İlişkileri ve Koordinasyon  195
l. Büyükşehir Belediye Meclisinin Toplanma Zamanı  196
m. Büyükşehir Belediye Meclisi Kararlarının Kesinleşmesi  196
n. Büyükşehir Belediye Encümeni  197
o. Büyükşehir Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri  198
s. Büyükşehir Belediye Başkanlığının Sona Ermesi  198
ş. Büyükşehir Belediyesi Personelinin Atanması  199
t. Büyükşehir Belediyesinin Gelirleri  199
u. Büyükşehir Belediyesinin Giderleri  200
ü. Büyükşehir Belediye Bütçesinin Kabulü  200
6. İl Özel İdaresi  201
a. İl Özel İdaresini Tanımı, Kurulması ve Görev Alanının Belirlenmesi  201
b. İl Özel İdaresinin Genel Yapısı ve İdari Teşkilâtımızdaki Yeri  202
c. İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları  203
d. İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları  204
e. İl Özel İdaresinin Organları (şema)  205
aa. İl Genel Meclisi  205
aaa. İl Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri  205
bbb. İl Genel Meclisinin Oluşumu, Meclis Başkanlık Divanı Seçimi ve Oluşumu  206
ccc. İl Genel Meclisinin Toplantı Zamanı, Gündemin Belirlenmesi, Toplantı ve Karar Nisabı  207
ddd. İl Genel Meclisinde Başkan ve Meclis Üyelerinin Görüşmelere Katılamayacağı Durumlar ile Meclisi Üyelerinin Yükümlülükleri ve Meclis Üyeliğinin Sona Ermesi  208
eee. İl Genel Meclisi Kararlarının Kesinleşmesi  209
fff. İl Genel Meclisinin Feshini Gerektiren Haller  209
ggg. İl Genel Meclisin Boşalması Durumunda Ona Ait Görevlerin Yerine Getirilmesi  210
hhh. İl Genel Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları  210
bb. İl Encümeni  210
aaa. İl Encümeninin Oluşumunu, Görev ve Yetkileri  210
bbb. İl Encümeninin Gündemi, Toplantı Zamanı ve Karar Nisabı  211
cc. Vali  211
f. İl Özel İdaresi Organlarının Görevden Uzaklaştırılması  212
g. İl Özel İdaresi Teşkilâtı ve Personel İstihdamı  212
h. İl Özel İdareleri Üzerindeki Denetiminin Amacı, Kapsamı ve Türleri  213
ı. İl Özel İdaresince Yürütülmesi Gereken Hizmetlerde Aksama  214
i. İl Özel İdaresinin Gelir ve Giderleri  214
j. İl Özel İdaresi Bütçesi, Hazırlanması ve Kabulü  215
k. İl Özel İdaresince Uygulanacak İdari Yaptırımlar ve Yetkili Makam  215
7. Köy İdaresi  216
a. Köy İdaresinin Organları  216
b. Köy İdaresinin Kurulması ve Hukuki Rejiminin Genel Esasları  216
c. Köy İdaresinin İşleri–Görevleri  217
d. Köy Muhtarının Seçimi, Görevleri ve Organlık Sıfatının Kaybı  217
e. Köy Derneğinin Görevleri  218
f. İhtiyar Meclisinin Seçimi ve Görevleri  219
8. Mahalli İdare Birlikleri  220
D. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları  221
1. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşlarının Ortaya Çıkışı ve Genel Özellikleri  221
2. Kamu Kurumunu Kamu İdaresinden Ayıran Hususlar  223
3. Kamu Kurumlarının Ortak Nitelikleri  223
4. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşlarının Ortak Özellikleri  224
5. Üniversiteler  224
a. Yükseköğretim, Üniversite, Fakülte, Bölüm ve Benzer Kavramlar  224
b. Yükseköğretim Kurulu’nun Hukuki Statüsü, Oluşumu ve Görevleri  225
c. Üniversitelerarası Kurul’un Yapısı ve Görevleri  227
d. Üniversite Organları  228
aa. Rektör  228
bb. Senato  229
cc. Üniversite Yönetim Kurulu  230
e. Fakülte Organları  230
aa. Dekan  230
bb. Fakülte Kurulu  231
cc. Fakülte Yönetim Kurulu  231
f. Vakıf Üniversiteleri  232
6. Kamu İktisadi Teşebbüsleri  235
a. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Hukuki Rejimini Genel Olarak Açıklayınız  235
b. İktisadi Devlet Teşekkülleri (İDT)  236
c. Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK)  238
d. Müessese, Bağlı Ortaklık ve İştirak Kavramları  238
aa. Müessese  239
bb. Bağlı Ortaklık  239
cc. İştirak  239
e. KİT’lerin Organları  239
f. KİT Personeli  240
g. KİT’lerin Denetimi  242
h. Özelleştirme, Özelleştirme Yöntemleri ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı  243
7. Belediye İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Bilgi Veriniz.  244
8. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Ortak Özellikleri Nelerdir?  246
9. Cumhurbaşkanlığı Ofisleri  248
E. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar  249
1. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar (Bağımsız İdari Otoriteler)  249
2. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Başlıca Özellikleri  253
3. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Sahip Olduğu Başlıca Yetkiler Nelerdir?  255
a. Araştırma ve Soruşturma Yapma Yetkisi  255
b. Düzenleme ve Kural Koyma Yetkisi  255
c. Görüş Bildirme ve Öneri Yetkisi  255
d. Bireysel Önlemler Alma Yetkisi  255
e. Uyarı ve Emir Verme Yetkisi  256
f. Yaptırım Uygulama Yetkisi  256
4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)  256
5. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu  257
6. Rekabet Kurumu  258
7. Sermaye Piyasası Kurulu  258
8. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (eski ismi Telekomünikasyon Kurumu)  260
9. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu  260
10. Kamu İhale Kurumu  261
11. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)  262
12. Kişisel Verileri Koruma Kurumu  264
13. Nükleer Düzenleme Kurumu  265
Bölüm III
İDARİ İŞLEMLER
I. GENEL BİLGİLER  267
A. Tanımı ve Unsurları  267
B. İdari İşlemin Özellikleri  269
C. İdari İşlemler ile İdari Eylemler Arasındaki Başlıca Farklar Nelerdir?  272
D. İdarenin İrade Açıklamaları (şema)  273
E. İdari İşlemin Unsurları (şema)  274
II. İDARİ İŞLEMLERİN UNSURLARI  274
A. İdari İşlemin Yetki Unsurunu Açıklayınız  274
1. Yetki Devri ile İmza Yetkisinin Tanınması Arasındaki Farklar  281
2. Yetki Kurallarına Aykırılığın Yaptırımları  282
a. Fonksiyon Gaspı  282
b. Yetki Gaspı  283
c. Yetki Tecavüzü  283
B. İdari İşlemin Şekil Unsurunu Açıklayınız  284
1. İdari Usûl  284
2. Belli Başlı Şekil Kuralları  285
3. Şekil Kurallarına Aykırılığın Yaptırımları  286
C. İdari İşlemin Sebep Unsurunu Açıklayınız  287
1. İdari İşlemlerde Sebep  287
2. İdarenin Takdir Yetkisi–Bağlı Yetki  288
a. Tanımı  288
b. Önemi ve Gerekliliği  289
c. Sınırları  289
d. İdari İşlemin Unsurları ve Takdir Yetkisi  290
3. İdari İşlemin Sebep Unsurunun Öğrenilmesinde Bilgi Edinme Hakkı ve Sınırları  290
a. Bilgi ve Belge Kavramı  291
b. Bilgi veya Belgelere Erişim Usulü  291
c. Kimler Bilgi Edinme Hakkına Sahiptir?  292
d. Sınırları  292
aa. Yargı Denetimi Dışında Kalan İşlemler  293
bb. Devlet Sırrına İlişkin Bilgi veya Belgeler  293
cc. Ülkenin Ekonomik Çıkarlarına İlişkin Bilgi veya Belgeler  293
dd. İstihbarata İlişkin Bilgi veya Belgeler  293
ee. İdarî Soruşturmaya İlişkin Bilgi veya Belgeler  293
ff. Adlî Soruşturma ve Kovuşturmaya İlişkin Bilgi veya Belgeler  293
gg. Özel Hayatın Gizliliği  294
hh. Haberleşmenin Gizliliği  294
ıı. Ticarî Sır  294
ii. Fikir ve Sanat Eserleri  294
jj. Kurum içi düzenlemeler  294
kk. Kurum İçi Görüş, Bilgi Notu ve Tavsiyeler  294
ll. Tavsiye ve Mütalaa Talepleri  295
e. Bilgi veya Belgeye Erişim Süreleri  295
f. İtiraz Usulü  295
4. Sınav Not Değerlendirmelerinin Hukuki Yönü Hakkında Bilgi Veriniz  295
5. Sebep Unsuruna Aykırılığın Yaptırımları  297
D. İdari İşlemin Konu Unsurunu Açıklayınız  298
E. İdari İşlemin Amaç Unsurunu Açıklayınız  299
F. İdari İşlemin Unsurlarının Denetimi  301
III. İDARİ İŞLEMLERİN MUHTELİF YÖNLERDEN SINIFLANDIRILMASI (Şema)  303
A. Düzenleyici İşlem Nedir? Açıklayınız  304
B. Düzenleyici İşlemler ile Genel Kararlar Arasındaki Farkları Sıralayınız  305
C. Birel İşlem Nedir? Türleri Nelerdir?  306
D. Düzenleyici İşlem–Birel İşlem Arasındaki Başlıca Farklar  306
E. İdari İşlemlerin İradenin Açıklanması Bakımından Sınıflandırılması  307
1. Tek Yanlı İşlemler  307
a. Tek İradeli İşlemler  307
b. Çok İradeli İşlemler  307
aa. Kolektif İşlemler  307
bb. Birleşme İşlemler  308
2. İki Yanlı İşlemler  308
3. Zincir İşlem Nedir?  308
4. Ayrılabilir İşlem Nedir?  309
F. İptal Davasına Konu Olup Olmama Bakımından İdari İşlemler  310
1. İptal Davasına Konu Olmayan İdari İşlemler  310
a. Yok İşlemler  310
b. Adli Yargının Görev Alanına Alınmış İşlemler  311
c. Yargısal Dokunulmazlık Tanınan İşlemler  311
d. İcrai Olmayan İşlemler  311
2. İptal Davasına Konu Olan İşlemler (İcrai İşlemler)  313
G. Otomatik İdari İşlemler  314
H. Verilerin Korunması  314
1. Otomatik Bilgi İşleme Konu Teşkil Eden Kişisel Nitelikteki Veriler  314
2. Özellikli Veri Kategorileri  315
3. Verilerin Güvenliği  315
4. İlgili Kişi Hakkındaki Ek Güvenceler  315
5. Daha Geniş Koruma  315
6. Verilerin Sınır Ötesi Akımı  316
I. İdari İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi Hakkında Bilgi Veriniz  316
İ. İdari Kararlar Nasıl Uygulanır?  316
J. İdari Kararları Yargısal Kararlar ile Karşılaştırınız  317
K. İdari Kararlardaki Başlıca Sakatlıklar  317
1. Hata  317
2. İlgilinin Hilesi  318
L. Kazanılmış Hak  318
M. Müesses Durum  324
N. Haklı Beklenti  325
O. İdari İşlemleri Sona Erdiren Sebepler  325
1. İdari Kararı Alan Makamın İradesine Bağlı Olmayan Nedenler  325
a. Hukuki Nedenler  325
b. Fiili Nedenler  326
c. İdari Kararın Kendiliğinden Ortadan Kalkması  326
2. İdari Kararı Alan Makamın İradesine Bağlı Nedenler  326
a. Geri Alma  326
b. Değiştirme  328
c. Kaldırma  328
d. Düzeltme  329
Ö. İdari İtiraz Nedir? Hukuki Sonuçlarını Açıklayınız  329
Bölüm IV
KAMU PERSONEL HUKUKU
I. KAMU PERSONEL TÜRLERİNDEN BAZILARI (Şema)  331
II. KAMU PERSONEL TÜRLERİ VE MEMUR KAVRAMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI  331
A. Sözleşmeli Personel  331
B. Mükellefler  334
C. Fahri Ajanlar  335
D. “Diğer Kamu Görevlileri” Kavramı  335
III. MEMUR KAVRAMININ UNSURLARI  339
A. Genel İdare Esaslarına Tâbi Kamu Hizmeti Kriteri  339
B. Kamu Hizmetinin Gerektirdiği Asli ve Sürekli Görevleri Yürütme Kriteri  340
C. İstihdam Edilen Yer Kriteri  341
D. Atama Kriteri  341
E. Kadro Kriteri  341
F. Aylık Tahsisi Kriteri  342
G. Hiyerarşi Kriteri  343
IV. DEVLET MEMURİYETİNE GİRİŞTE ARANAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR NELERDİR?  344
A. Genel Koşullar  344
1. Vatandaşlık  344
2. Mahkûmiyet (Olumsuz Koşul)  345
3. Yaş  350
4. Askerlik  351
5. Öğrenim Koşulu  352
6. Sağlık  353
7. Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak  354
8. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması Yapılmış Olmak  354
B. Özel Koşullar  355
V. MEMURLUK MESLEĞİNİN TEMEL İLKELERİ  356
A. Sınıflandırma İlkesi Nedir? Açıklayınız  356
1. Kadro Sınıflandırması  358
2. Rütbe Sınıflandırması  359
3. DMK’da Öngörülen Hizmet Sınıfları (DMK. md. 36) (şema)  359
a. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı  360
b. Teknik Hizmetler Sınıfı  360
c. Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı  360
d. Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı  360
e. Avukatlık Hizmetleri Sınıfı  360
f. Din Hizmetleri Sınıfı  361
g. Emniyet Hizmetleri Sınıfı  361
h. Jandarma Hizmetleri Sınıfı  361
ı. Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı  361
i. Yardımcı Hizmetler Sınıfı  361
j. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı  361
k. Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı  361
4. Sınıflandırmanın Yarar ve Sakıncaları  361
B. Liyakat Nedir? Liyakat Sisteminin Temel İlkelerini Açıklayınız  362
C. Kayırma ve Liyakat Sistemi Arasındaki Farkları Belirtiniz  363
D. Kariyer İlkesi Hakkında Bilgi Veriniz  364
VI. MEMURİYETE GİRİŞTE HÂKİM OLAN TEMEL İLKELER NELERDİR?  365
A. Serbestlik İlkesi  365
B. Eşitlik İlkesi  365
C. Görevin Gerektirdiği Niteliklerden Başka Nitelik Aranmaması İlkesi  366
VII. MEMURLUĞA ALINMA USULÜ OLARAK SINAV YÖNTEMİ HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  366
VIII. ATAMALARDA GÖREV YERİNE HAREKET VE İŞE BAŞLAMA SÜRESİ, İŞE BAŞLAMAMA HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER  368
IX. ADAY MEMURİYET  369
A. Adaylığa Kabul ve Aday Memurların Yetiştirilmesi  369
B. Aday Memuriyetin Sona Erme Sebepleri  370
C. Asli Memuriyete Atama Hakkında Bilgi Veriniz  372
X. İSTİSNAİ MEMURLUK HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  374
XI. DEVLET MEMURLARININ ÖDEV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ AÇIKLAYINIZ  376
A. Anayasaya ve Devlete Bağlılık  377
B. Tarafsızlık  377
C. Emirlere Uyma ve Hukuka Aykırı Emir  377
D. İşbaşında Bulunma ve Çalışma Saatlerine Riayet  378
E. Mal Bildiriminde Bulunma  378
F. Uyumlu Giyinme  379
G. Resmi Belge, Araç ve Gereçleri İade  380
H. Davranış ve İşbirliği  380
I. Basına Bilgi veya Demeç Verme Yasağı  380
XII. DEVLET MEMURLARININ HAKLARI  380
A. İzin Hakkı  381
1. Yıllık İzin ve Kullanılmasını Açıklayınız  382
2. Mazeret İzni Nedir? Hangi Hallerde Verilir?  382
3. Hastalık ve Refakat İzni Nedir? Süresi Ne Kadardır?  385
4. Aylıksız İzin Nedir? Hangi Hallerde Verilir?  386
B. Güvenlik, Uygulamayı İsteme ve Hizmet Hakkı (DMK md. 18)  387
C. İlerleme ve Yükselme Hakkı (DMK md. 64, 68)  388
D. Müracaat, Şikâyet ve Dava Açma Hakkı (DMK md. 21)  388
E. Sendika Kurma Hakkı (DMK md. 22)  389
1. Amacı ve Fikri Dayanakları  389
2. Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile Getirilen Başlıca Önemli Yenilikler  390
3. Hizmet Kolları  392
4. Sendika ve Konfederasyonların Kurulması ve Organları  392
5. Sendikaya Üyelik ve Üyeliğin Sona Ermesi  393
6. Sendika Üyelerinin ve Yöneticilerinin Güvencesi  394
7. Kamu Personeli Danışma Kurulu  395
8. Uyuşmazlıkların Çözümü  395
9. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu  395
F. Koğuşturma ve Yargılamada Özel Kurallara Tâbi Olma Hakkı  396
G. İftiralara Kaşı Korunma Hakkı (DMK md. 25)  396
H. Mâli ve Sosyal Haklar (DMK md. 19, 146 vd.)  397
1. Aylık Hakkı  397
a. Tek Ücret  399
b. Ücretlerde Açıklık İlkesi  400
c. Ücretlerde Denklik İlkesi  400
d. Gösterge Tablosu  400
e. Değişen Katsayı  401
f. Ek Gösterge, Taban Aylığı, Kıdem Aylığı  401
2. Yan Ödemeler, Zam ve Tazminatlar  402
3. Yolluk Hakkı  403
4. Sosyal Haklar ve Yardımlar  403
5. İstifa Hakkı  406
XIII. MEMURLAR İÇİN KONAN YASAKLAR NELERDİR? AÇIKLAYINIZ  406
A. Başka Görev Alma Yasağı  406
B. Siyasi Partilere Girme Yasağı  407
C. Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı  407
D. Dernek Kurma ve Derneklere Üye Olma Yasağı  407
E. Ayrıldığı Kuruma Karşı Görev Alma Yasağı  408
F. Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı  408
G. Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı  409
1. Ticaret Yapma Yasağı  409
2. Memurun Ticari Şirketlere Ortaklığı  410
H. Grev Yasağı (md. 27)  412
I. Denetimindeki Teşebbüsten Menfaat Sağlama Yasağı  412
İ. Memurun Özel Hayatıyla İlgili Diğer Mâli Sınırlamalar ve Hediyelerin Durumu  413
XIV. KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU  414
A. Kamu Görevlileri Etik Kurulunun Yapısı  414
B. Kamu Görevlileri Etik Kurulu Tarafından Gerçekleştirilen Denetim  415
XV. MEMUR HUKUKUNDA ALT DERECELERE VE İDARİ GÖREVLERE ATAMA HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  416
XVI. MEMURLARIN KARŞILIKLI OLARAK YER DEĞİŞTİRME (BECAYİŞ), KURUMLARARASI ATAMA, MEMURLUKTAN ÇEKİLENLERİN YENİDEN ATANMASI VE EMEKLİLERİN YENİDEN HİZMETE ALINMASI İÇİN YAPILAN ATAMA KONUSUNDA BİLGİ VERİNİZ  417
A. Becayiş  417
B. Kurumlararası Atama  418
C. Kurum İçi Naklen Atama  419
D. Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Atanmaları  419
XVII. YER DEĞİŞTİRME (NAKİL) KAVRAMININ BENZER MÜESSESELERLE KARŞILAŞTIRILMASI  420
XVIII. YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAŞLICA HUSUSLAR NELERDİR?  422
A. Hizmetin Gereği Olarak Yapılabilecek Yer Değiştirmeler  423
B. Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek Yer Değiştirmeler  424
1. Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği  425
2. Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği  425
3. Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği  428
4. Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği  428
5. Nakilde Çocukların Öğrenim Durumu  429
XIX. MEMURLARIN İLERLEMESİ  430
A. Kademe ve Kademe İlerlemesini Açıklayınız  430
B. Derece Yükselmesinin Usul ve Şartları Nelerdir?  431
XX. MEMUR BİLGİ SİSTEMİ, ÖZLÜK DOSYASI HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  433
XXI. BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ VE ÖDÜL HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  433
XXII. “KAMU PERSONELİ BİLGİ SİSTEMİ” HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  434
XXIII. KURUMLARARASI GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRMENİN KOŞULLARINI AÇIKLAYINIZ  434
XXIV. MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ AÇIKLAYINIZ  435
XXV. DEVLET MEMURİYETİ VE DİSİPLİN REJİMİ  436
A. Disiplin Nedir?  436
B. Disiplin Hukukuna Hâkim Olan Başlıca İlkeler Hangileridir?  436
C. Devlet Memurları Kanunundaki Disiplin Suç ve Cezaları  441
1. Uyarma  442
2. Kınama  442
3. Aylıktan Kesme  442
4. Kademe İlerlemesinin Durdurulması  443
5. Devlet Memurluğundan Çıkarma  443
D. Disiplin Suçlarında Kıyas Mümkün müdür? Açıklayınız  444
E. Soruşturmaya Başlanması ve Soruşturma Emri Hakkında Bilgi Veriniz  445
1. Soruşturmaya Başlanması  445
2. Soruşturma Emri  446
F. Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar Hangileridir?  448
G. Disiplin Cezalarının Uygulanması  448
H. Disiplin Soruşturmalarında Zamanaşımı Hakkında Bilgi Veriniz  449
I. Disiplin Cezalarına İtiraz Nasıldır?  449
İ. Cezai Kovuşturma ile Disiplin Kovuşturmasının Bir Arada Yürütülmesi Hakkında Bilgi Veriniz.  450
XXVI. 4483 S. MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA KOVUŞTURMANIN YÜRÜYÜŞÜ  452
A. İzin Safhası  452
1. Olayın Yetkili Mercie İletilmesi  452
2. İzin Vermeye Yetkili Merciler  453
3. İşleme Konulmayacak İhbar ve Şikâyetler  454
B. Ön İnceleme Safhası  454
1. Ön İnceleme Yapmaya Yetkili Makam  454
2. Ön İnceleme Yapanların Yetkisi ve Rapor  455
3. Süre  455
4. Soruşturma İzninin Kapsamı  456
5. Soruşturma İzninin Gönderileceği Merci  456
C. 4483 Sayılı Kanun Kapsamında İtiraz Usûlü  457
XXVII. MEMURLUK STATÜSÜNDE KISINTI YAPAN HALLER  460
A. Kadro Açığı  460
B. Görevden Uzaklaştırma  462
1. Görevden Uzaklaştırma Tedbirinin Uygulanacağı Haller  463
a. Disiplin Soruşturması Nedeniyle  463
b. Ceza Kovuşturması Nedeniyle  464
2. Görevden Uzaklaştırmada Yetkili Makamlar  464
a. DMK’daki Durum  464
aa. Atamaya Yetkili Amirler  464
bb. Bakanlık ve Genel Müdürlük Müfettişleri  464
cc. Valiler  465
dd. Kaymakamlar  465
b. Özel Düzenlemelerdeki Durum  465
3. Görevden Uzaklaştırılan Memurun Hak ve Yükümlülükleri  465
4. Memurun Göreve Başlatılmasının Zorunlu Olduğu Hallerde Açıkta Geçen Sürelerin Değerlendirilmesi Nasıldır? Açıklayınız  466
5. Görevden Uzaklaştırma Tedbirinin Kaldırılması  466
a. Göreve Başlatmanın Zorunlu Olduğu Haller Hangileridir?  467
b. Görevden Uzaklaştırmanın Süresi ve İtiraz  468
6. Görevden Uzaklaştırma Tedbirinde Amirin Sorumluluğu  468
XXVIII. MEMURİYETİN SONA ERMESİ  469
A. Memuriyetin Doğal Olarak Sona Ermesi  470
B. Çekilme (İstifa) Nedir? Hukuki Sonuçlarını Açıklayınız  470
C. Çekilmiş Sayılma (Müstafi Addedilme) Nedir?  472
D. Memurluktan Çıkarılma (İhraç) Nedir? Hukuki Sonuçları Nelerdir?  474
E. Koşullarda Eksiklik Nedir? Hukuki Sonuçları Nelerdir?  475
F. Bağdaşmazlık Nedir? Hukuki Sonuçları Nelerdir?  476
G. Memurların Emekliliği  476
Bölüm V
KAMU HİZMETİ
I. KAMU HİZMETİ KAVRAMI VE UNSURLARI  477
II. KAMU HİZMETLERİNİN KURULMASI, DEĞİŞTİRİLMESİ, KALDIRILMASI  478
III. KAMU HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE HÂKİM BAŞLICA İLKELER  480
A. Süreklilik ve Düzenlilik  480
B. Değişkenlik–Uyarlanma  480
C. Nesnellik ve Eşitlik  481
D. Kamu Hizmetinin Meccaniliği (Bedelsizliği)  481
E. Yeni Kamu Hizmeti İlkeleri  481
IV. KAMU HİZMETİNİN TÜRLERİ  482
A. Tekelli–Tekelsiz Kamu Hizmetleri  482
B. Yürütüldükleri Alana Göre Kamu Hizmetleri  483
C. Yararlanma Biçimlerine Göre Kamu Hizmetleri  483
D. Konularına Göre Kamu Hizmetleri  483
1. İdari Kamu Hizmetleri  483
2. İktisadi Kamu Hizmetleri  483
3. Sosyal Kamu Hizmetleri  483
4. Bilimsel–Kültürel ve Teknik Kamu Hizmetleri  484
V. VİRTÜEL (OLASI) KAMU HİZMETİ KAVRAMI  484
VI. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU KAMU HİZMETLERİ REJİMİ VE TÜRK HUKUKU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: EVRENSEL HİZMET KAVRAMI  485
VII. KAMU HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLME BİÇİMLERİ  489
A. Kamu Hizmetlerinin Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Yürütülmesi  489
1. Emanet Usulü  489
2. Kamu Kurumu Usulü  489
B. Kamu Hizmetlerinin Özel Kişiler Tarafından Yürütülmesi  490
1. Kamuya Yararlı Faaliyette Bulunan Özel Kişiler  490
2. Müşterek Emanet Usulü  491
3. İltizam Usulü  491
4. Ruhsat Usulü  491
5. İmtiyaz Usulü  492
6. Yap–İşlet–Devret Usulü  493
7. Yap–İşlet Usulü  497
8. Kamu–Özel Ortaklığı Usulü  498
VIII. KAMU HİZMETİ ETKİNLİĞİ OLARAK KAMUYA YARARLI FAALİYETLERİ ÖZENDİRME VE DESTEKLEME  499
IX. ÖZEL KİŞİLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİ MÜMKÜN OLMAYAN KAMU HİZMETLERİ  499
X. KÜLTÜREL KAMU HİZMETİ OLARAK “KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI”  499
A. Sit Kavramı ve Türleri  499
1. Doğal Sit  500
2. Kentsel Sit ve Sınırlarının Belirlenmesi  505
3. Tarihi Sit  506
4. Arkeolojik Sit  507
5. Diğer Sit Türleri  508
B. “Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıkları” Kavramı  508
C. “Somut Olmayan Kültürel Miras” Kavramı  514
Bölüm VI
İDARENİN SÖZLEŞMELERİ
I. İDARİ SÖZLEŞMELERİN TANIMI VE ÖLÇÜTLERİ  518
II. İDARENİN ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA ÖRNEKLERLE BİLGİ VERİNİZ  519
A. Elektrik Üretimi, İletimi ve Dağıtımı  520
B. Otoyollar  521
C. Yap–İşlet–Devret Sözleşmeleri  521
D. Yap–İşlet Sözleşmesi  524
III. İDARİ SÖZLEŞME TÜRLERİNDEN BAZI ÖRNEKLER VE AÇIKLAMALAR  524
A. Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmesi  525
1. İmtiyaz Sözleşmesinin Ayırıcı Unsurları  525
2. İmtiyazcı Sıfatına Sahip Olabilecekler  527
3. İmtiyaz Sözleşmelerinde Tarafların Hak ve Yükümlülükleri  528
a. İmtiyazcının Hak ve Yükümlülükleri  528
aa. İmtiyazcının Hakları  528
bb. İmtiyazcının Yükümlülükleri  530
b. İmtiyaz Veren İdarenin Yetkileri  530
aa. Denetim ve Yaptırım Uygulama Yetkisi  530
bb. Tek Yanlı Değişiklik Yapma Yetkisi  531
cc. Rachat ya da İmtiyazın Satın Alınması  531
4. İmtiyaz Sözleşmelerinin Sona Ermesi  531
a. İmtiyaz Sözleşmesinin Sona Erme Nedenleri  531
aa. Sürenin Dolması  531
bb. İmtiyazın Düşürülmesi  531
cc. Kamu Yararına Fesih  531
dd. Akdi Geri Satın Alma Yolu (Rachat)  532
ee. Karşılıklı Anlaşmayla Fesih  532
b. İmtiyaz Sözleşmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Yargısal Denetimi  532
c. İmtiyaz Sonunda Malların Paylaşımı  533
B. Mali İltizam Sözleşmeleri  534
C. Kamu İstikraz Sözleşmesi  534
D. Müşterek Emanet  534
E. Yeraltı ve Yerüstü Servetlerine İlişkin İşletme Sözleşmeleri  534
F. Orman İşletme Sözleşmeleri  535
G. İdari Hizmet Sözleşmeleri  535
IV. İDARİ SÖZLEŞMELERDE TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI  536
A. Özel Kişinin Hak ve Borçları  536
1. Özel Kişinin Hakları  536
a. Genel Olarak  536
aa. Ücret Hakkı  536
bb. Tazminat Hakkı  536
b. İdari Sözleşmelerde Malî Dengenin Korunması  537
aa. Fait du Prince (Bey’in Eylemi/Egemen Olgusu/Kamu Gücünün İşlem ve Davranışı) Kuramı  537
bb. Öngörülemezlik (Imprevision) Kuramı  538
cc. Öngörülemezlik (Imprevizyon) Kuramının Uygulanabilmesinin Şartları  538
dd. “Fait du prince” ve Öngörülmezlik Kuramları Arasındaki Farklar ve Benzerlikler  539
2. Özel Kişinin Borçları (Yükümlülükleri)  539
B. İdarenin Yetki ve Yükümlülükleri  539
V. İDARİ SÖZLEŞMELERİN SONA ERMESİ  541
A. Süresinden Önce Sona Erme  541
1. Tarafların Anlaşması İle Fesih  542
2. İdare Tarafından Sözleşmenin Feshi  542
3. Sözleşmenin Mahkeme Tarafından Feshi  542
B. Olağan Sona Erme  542
VI. İDARİ SÖZLEŞMELER İLE İDARENİN ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ ARASINDAKİ FARKLAR  542
VII. İDARİ SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLI UYUŞMAZLIKLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI  543
A. Sözleşmeden Ayrılabilir İşlemlerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar  543
B. Sözleşmeden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar  544
1. İdari Sözleşmelerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Dava Türleri  544
2. Alternatif Bir Çözüm Yolu Olarak Tahkim  545
3. Alternatif Bir Çözüm Yolu Olarak Arabuluculuk ve İdari Uyuşmazlıklarda Uygulanması  546
Bölüm VII
KAMU İHALELERİ
I. KAMU İHALE SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI NELERDİR?  549
II. KAMU İHALE KANUNU UYGULAMASIYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR  551
III. İHALE AŞAMALARI (Şema)  552
IV. KAMU İHALELERİNE HÂKİM TEMEL İLKELER  552
V. 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE USÛLLERİ VE İHALE SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI  558
A. İhale Usûlleri  558
1. Açık İhale Usulü  558
2. Belli İstekliler Arasında İhale Usulü  558
3. Pazarlık Usulü  559
B. İhale Süreci Akış Seması  562
VI. İHALE KOMİSYONUNUN YAPISI VE GÖREVLERİ  568
VII. “EŞİK DEĞER” VE “YAKLAŞIK MALİYET” KAVRAMLARINI BELİRTİNİZ  569
VIII. İHALELERDE ÖDENEK KONUSUNDA BİLGİ VERİNİZ  571
IX. İHALEYE KATILIMDA BAŞLICA YETERLİK KURALLARI  571
A. Ekonomik ve Malî Yeterliğin Belirlenmesi  571
B. Mesleki ve Teknik Yeterliğin Belirlenmesi  571
X. İSTEKLİLER HANGİ DURUMLARDA İHALE DIŞI BIRAKILIR?  573
XI. KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDA İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR KİMLERDİR?  573
XII. KAMU İHALELERİNDEKİ İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMELER HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  575
XIII. ORTAK GİRİŞİMLERİN İHALE UYGULAMASINDAKİ SORUMLULUKLARI NELERDİR?  575
XIV. İHALELERDE İLÂN SÜRELERİ, KURALLARI VE ÖN İLÂN  576
XV. İHALE SAATİNDEN ÖNCE İHALENİN İPTAL EDİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?  577
XVI. İHALELERDE GEÇİCİ TEMİNAT NE KADARDIR?  578
XVII. TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER HANGİLERİDİR?  578
XVIII. İHALELERDEKİ YASAK FİİL VEYA DAVRANIŞLAR  579
XIX. İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  579
XX. MÜTEAHHİTİN ÖLÜMÜ, İFLASI, AĞIR HASTALIĞI, TUTUKLULUK VEYA MAHKÛMİYET HALİNİN İHALEYE ETKİSİNİ AÇIKLAYINIZ  580
XXI. YÜKLENİCİLERİN VE GÖREVLİLERİN CEZAİ SORUMLULUĞU  580
XXII. BÜTÜN TEKLİFLERİN REDDEDİLMESİ VE İHALENİN İPTALİ
MÜMKÜN MÜDÜR?  581
XXIII. İHALENİN KARARA BAĞLANMASI VE ONAYLANMASINI AÇIKLAYINIZ  582
XXIV. KESİNLEŞEN İHALE KARARLARININ BİLDİRİLMESİ VE SÖZLEŞMEYE DAVET EDİLMESİ  583
XXV. KESİN TEMİNAT HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  584
XXVI. İHALE ÜZERİNDE KALAN İSTEKLİNİN SÖZLEŞMEYİ İMZALAMAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI NELERDİR?  584
XXVII. YAPIM İŞLERİ ÖRNEĞİNDE İHALE ÜZERİNDE KALAN İSTEKLİNİN SÖZLEŞMEYİ İMZALAMAMASININ HUKUKİ SONUÇLARINI AÇIKLAYINIZ  584
XXVIII. İHALE SONUCUNUN İLÂNI, İHALENİN SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI  585
XXIX. KAMU İHALE KANUNU UYGULAMASI ÖZET BİLGİ  586
XXX. KAMU İHALE KURUMUNUN İDARE TEŞKİLÂTINDAKİ YERİ VE BAŞLICA GÖREVLERİ  592
XXXI. KAMU İHALELERİNE YÖNELİK İDARİ VE YARGISAL BAŞVURU YOLLARI NELERDİR? AÇIKLAYINIZ  595
A. Şikâyet  595
B. İtirazen Şikâyet  597
C. Yargısal Başvuru  598
XXXII. KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ  601
A. Kamu İhale Kanunu Kapsamında Yapılan İhalelerin Sözleşmeye Bağlanmasının Hukuki Rejimi Hakkında Bilgi Veriniz  601
B. 4735 s. Kanun Kapsamında Düzenlenecek Sözleşmelerde Yer Alması Zorunlu Hususlar  602
C. Sözleşme Uygulamasında Mücbir Sebep Olarak Kabul Edilebilecek Haller Hangileridir?  602
D. Kesin Teminatın Hukuki Rejimini Kısaca Belirtiniz  603
E. Sözleşmede Değişiklik Yapılması Hangi Koşullarda Mümkündür?  604
F. Sözleşmenin Devri Mümkün müdür?  604
G. Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyetinin Sözleşmeye Etkisi Nedir?  604
H. Yüklenicinin Ortak Girişim Olması Halinde Ölüm, İflas, Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Mahkûmiyet Durumunun Sözleşmeye Etkisi Nedir?  605
I. Yüklenici Sözleşmeyi Feshedebilir mi?  605
İ. İdare Sözleşmeyi Hangi Hallerde Feshedebilir?  605
J. Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Sözleşmenin Feshi  606
K. Sözleşme Hangi Anda Feshedilmiş Sayılır?  606
L. Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler veya İş Eksilişi ile İşin Tasfiyesinin Esasları  607
M. Sözleşmenin Uygulanmasındaki Yasak Fiil ve Davranışlar Nelerdir?  607
N. Yapım İşlerinde Yüklenicilerin, Alt Yüklenicilerin, Yapı Denetim Görevlilerinin, Tedarikçi ve Hizmet Sunucularının Sorumluluğu  608
XXXIII. 2886 s. DEVLET İHALE KANUNUNUN GENEL ESASLARI VE İHALE USULLERİ HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  608
Bölüm VIII
KAMU MALLARI–KAMULAŞTIRMA
I. KAMU MALI VE KAMUNUN ÖZEL MALI NE DEMEKTİR? BU TÜR MALLARIN HUKUKİ REJİMİ HAKKINDA GENEL BİLGİ VERİNİZ  613
II. KAMU MALLARININ BAŞLICA ÖZELLİKLERİ NELERDİR?  613
III. KAMU MALLARI ÜZERİNDEKİ MÜLKİYETİN HUKUKİ NİTELİĞİNE İLİŞKİN BAŞLICA TEORİLER  618
IV. KAMU MALI NİTELİĞİNİN KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ  618
V. KAMUYA İLİŞKİN MAL  620
VI. KAMU MALLARININ SINIFLANDIRILMASI  620
VII. TAHSİS (ÖZGÜLEME)  622
VIII. KAMU MALLARINDAN YARARLANMA VE YARARLANMAYA HÂKİM OLAN BAŞLICA İLKELER  622
IX. KAMU MALINDAN ÖZEL YARARLANMA KONUSUNDA AŞAĞIDAKİ DANIŞTAY KARARINI OKUYUNUZ  624
X. KIYILARIN HUKUKİ REJİMİNİN GENEL ESASLARI NELERDİR?  625
XI. KAMULAŞTIRMA  627
A. Kamulaştırma Ne Demektir? Kamulaştırmanın Başlıca Özellikleri Nelerdir?  627
B. Kamulaştırmanın Fikri Dayanakları  629
C. Kamulaştırmanın Konusu  630
D. Kamulaştırmada Kamu Yararı Kararı Verecek Merciler  630
E. Kamu Yararı Kararlarının Onay Mercileri  631
F. Kamulaştırmanın Aşamaları  632
G. Kamulaştırmada Bedel Hangi Ölçütlere Göre Belirlenir?  632
H. Kısmen Kamulaştırılan Taşınmaz Malın Değeri Nasıl Belirlenir?  634
I. Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve Taşınmaz Malın İdare Adına Tescili  636
J. Kamulaştırmada Vazgeçme, İade ve Devir Nasıl Olur? Açıklayınız  639
K. Bir İdareye Ait Taşınmaz Malın Diğer İdareye Devri Nasıl Olur? Açıklayınız  640
L. Kamulaştırmayı Satım Sözleşmesi ile Karşılaştırınız  641
M. Acele Kamulaştırma  642
N. Kamulaştırmasız El Atma ve Türleri  642
1. Hukuka Uygun Kamulaştırmasız El Atma  642
2. Hukuka Aykırı Kamulaştırmasız El Atma  644
O. Fiilen Kamu Hizmetine Ayrılan veya Kamu Yararına Dönük İhtiyaca Tahsis Edilen Tesislerin Durumu–Kamulaştırmasız El Koyma  646
XII. GEÇİCİ İŞGAL KAVRAMINI AÇIKLAYINIZ  648
XIII. İSTİMVAL NEDİR?  648
XIV. MİLLİLEŞTİRME HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  649
XV. DEVLETLEŞTİRME NE DEMEKTİR? KAMU YARARININ ZORUNLU KILDIĞI HALLERDE, KAMU HİZMETİ NİTELİĞİ TAŞIYAN ÖZEL TEŞEBBÜSLERİN DEVLETLEŞTİRİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?  649
XVI. SOSYALLEŞTİRME NE DEMEKTİR?  652
XVII. TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI NE DEMEKTİR ?  652
Bölüm IX
İDARİ KOLLUK VE İDARİ YAPTIRIMLAR
I. KOLLUK TÜRLERİ (Şema)  655
II. İDARİ KOLLUK  655
III. İDARİ KOLLUK–ADLİ KOLLUK–SİYASİ KOLLUK  656
IV. İDARİ KOLLUK VE ADLİ KOLLUK ARASINDAKİ FARKLAR  657
V. İDARİ KOLLUĞUN KONUSU VE AMAÇLARI  658
A. Genel Güvenlik  658
B. Dirlik ve Esenlik  659
C. Genel Sağlığın Korunması  660
D. Genel Ahlâkın Korunması  661
VI. GENEL KOLLUK–ÖZEL KOLLUK AYIRIMI  661
VII. KOLLUKLARIN İÇ İÇE OLMASI VE DOĞURDUĞU SORUNLAR  661
VIII. İDARENİN KOLLUK YETKİSİNİN SINIRLARI  662
A. Amaç Bakımından Sınırlamalar  662
B. Sebep, Konu Bakımından Sınırlama ve Oranlılık İlkesi  663
C. Yer ve Zaman Bakımından Sınırlanması  663
D. Temel Hak ve Özgürlükler Açısından Kolluk Yetkilerinin Kullanılmasıyla İlgili Bazı Değerlendirmeler  664
1. İfade Özgürlüğü ve Radyo–Televizyon İletişimi Açısından  664
2. Kamu Düzeni, Basın Özgürlüğü Açısından  667
3. İnternet Özgürlüğü ve İnternet Erişimi Açısından  668
IX. İDARİ KOLLUK MAKAMLARI VE PERSONELİ  671
X. KOLLUK İŞLEMLERİ / EYLEMLERİ  672
XI. İDARİ KOLLUK YETKİLERİNİN KULLANILMASINDAKİ BAŞLICA YÖNTEMLER  674
A. Düzenleyici İşlem–Birel İşlem Yapma  674
B. Geçici Düzenlemeler  674
C. İzin ve Bildirim Usulleri  674
D. Genel Yaptırımlar/İdari Yaptırımlar  678
E. Re’sen İcra (Doğrudan Uygulama), Zor ve Silah Kullanma Yetkisi  679
XII. ÇEVRENİN KORUNMASI VE İDARİ KOLLUK İLİŞKİSİNİ AÇIKLAYINIZ  681
XIII. İDARİ KOLLUK YÖNÜYLE AFET DÖNÜŞÜM UYGULAMASININ GENEL ESASLARI VE YIKIM KARARLARI  682
XIV. TERÖR, TERÖRLE MÜCADELE VE İDARİ KOLLUK YETKİSİ İLE İLGİLİ AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ  687
A. Terör Nedir?  687
B. Terörün Finansmanı ve Tüzel Kişilerin Sorumluluğu Hakkında Bilgi Veriniz  688
D. Devlet Tarafından Alınacak Başlıca Koruma Tedbirleri Nelerdir?  688
E. Özgürlük–Güvenlik İkilemi (Dilemması): Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun İletişimin Dinlenmesi Konusundaki Yaklaşımı  689
XV. OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM USULLERİ  692
A. Olağanüstü Hal Rejimi ve İlan Edilmesi  694
B. Olağanüstü Hal Kavramını Açıklayan Görüşler  697
1. Zaruret Hali Teorisi  697
2. Meşru Müdafaa Teorisi  697
3. Siyasi Teori  698
4. Anayasa Geleneği Teorisi  698
C. Olağanüstü Yönetim Usulü Olarak Olağanüstü Hal (OHAL) İlanı Kararının Hukuki Niteliği  698
1. Yetki Unsuru  698
2. Şekil Unsuru  698
3. Sebep Unsuru  699
4. Konu Unsuru  699
5. Amaç Unsuru  700
D. Olağanüstü Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  700
E. Olağanüstü Hal Dönemlerinde Alınabilecek Tedbirler ve Getirilecek Yükümlülükler  702
1. Tabii Afet ve Tehlikeli Salgın Hastalıklarda Yükümlülükler  702
a. Para Yükümlülüğü  702
b. Mal Yükümlülüğü  702
c. Çalışma Yükümlülüğü  702
2. Tabii Afet ve Tehlikeli Salgın Hastalıklar Sebebiyle Olağanüstü Hal İlanında Alınacak Tedbirler  703
3. Ağır Ekonomik Bunalım Hallerinde Yükümlülükler ve Alınacak Tedbirler  704
4. Şiddet Hareketlerinde Alınacak Tedbirler  704
3. Yükümlülüğün Karşılığının Tespiti ve Ödenmesi Yöntemi  705
XVI. İDARİ YAPTIRIMLAR  706
A. İdari Yaptırım Kavramı ve Genel Esasları  706
1. İdari Yaptırım Kavramı ve Unsurlarını İdari Ceza Kavramı  706
2. İdari Cezaların, Yaptırımlar Teorisindeki Yerine İlişkin Başlıca Görüşler Nelerdir?  708
a. Yaptırımların Birliği Görüşü  710
b. İdari Yaptırımların Cezaî Yaptırımların Bir Alt Dalı Olduğu Görüşü  711
c. İdari Yaptırımlar İle Cezaî Yaptırımlar Arasında Bağlantı Olmadığı Görüşü  713
d. AİHM’nin Yaklaşımı  715
3. Türk Hukukunda İdari Yaptırımların Anayasal Temelleri İle İdari Yaptırımlar
(Ve Özellikle İdari Cezalar) Karşısında Anayasal Korunma  716
a. Hukuk Devleti İlkesi  716
b. Kaynağını Anayasadan Almayan Devlet Yetkisinin Kullanılamaması ve İdari Yaptırımlar  718
4. “Yürütmenin Yetki ve Görev Olması” ve İdarenin Düzenleme Yetkisi Bağlamında İdari Yaptırımlar  719
5. İdarenin Kanuniliği İlkesi (Ay M.123/1) Gereği İdari Yaptırımların Yasal Dayanağı Olmalıdır  721
6. Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar ve İdari Yaptırımlar  723
7. Adil Yargılanma Hakkı (AY m.36) ve İdari Yaptırımlar  727
8. İdari Yaptırımların Anayasal Sınırları  736
B. İdarenin Yaptırım Uygulama Yetkisi  738
C. İdari Para Cezalarının Genel Esasları ve Tahsil Yetkisi  739
Bölüm X
İDARENİN MÂLİ SORUMLULUĞU
I. İDARİ MÂLİ SORUMLULUĞU  741
II. İDARENİN MÂLİ SORUMLULUĞUNUN ANAYASAL TEMELLERİ VE KOŞULLARINI BELİRTİNİZ  741
III. HİZMET KUSURU  745
A. Hizmetin Kötü İşlemesi  746
B. Hizmetin Geç İşlemesi  747
C. Hizmetin Hiç İşlememesi  748
IV. HUKUKA AYKIRILIK–KUSUR İLİŞKİSİNİ AÇIKLAYINIZ  750
V. HİZMET KUSURUNUN NİTELİKLERİ  752
A. İdarenin Kusurudur  752
B. Bağımsızdır  753
C. Asli ve Birinci Derecededir  753
D. Soyut, Objektif ve Anonimdir  753
E. Genel ve Geniş Kapsamlıdır  753
F. Olaya Göre Değişebilir ve Farklı Nitelikler Gösterebilir  753
VI. SORUMLULUK İÇİN GEREKEN KUSUR DERECESİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR  754
A. İdarenin Maruz Kaldığı Güçlük  754
B. Kamu Hizmetinin Sosyal Önemi  754
C. Zaman  754
D. Mekân  755
E. Araç ve İmkânlar  755
F. Mevzuat  755
VII. FİİLİ YOL  755
A. Tanımı  755
B. Özellikleri  756
VIII. HİZMET KUSURU VE FİİLİ YOLUN KARŞILAŞTIRILMASI  756
IX. KİŞİSEL KUSUR SAYILAN DURUMLAR  756
X. HİZMET KUSURU İLE KİŞİSEL KUSURUN İÇ İÇE OLMASI  757
XI. GÖREV KUSURU NEDİR?  758
XII. KUSURSUZ SORUMLULUK VE TEORİK TEMELLERİ  758
A. Tehlike (=risk) İlkesi  758
B. Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi  760
XIII. SOSYAL RİSK İLKESİ KAPSAMINDA TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN GİDERİLMESİNDE TAZMİNAT VE SORUMLULUK KONUSUNDA AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ  761
A. Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zarar Nasıl Karşılanır?  761
B. Zarar Tespit Komisyonlarının Oluşumu ve Görevleri  762
C. Başvurunun Süresi, Şekli, İncelenmesi ve Sonuçlandırılması  762
D. Karşılanacak Zararların Kapsamı, Zararın Tespiti ve Ödemeler  763
E. Sulhname Hakkında Bilgi Veriniz  764
F. Danıştay'ın Terör Faaliyetinden Kaynaklanan Sorumluluğa Yaklaşımını Belirtiniz  764
XIV. DOĞAL GAZ UYGULAMASI ÖRNEĞİNDE İDARENİN DENETİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE SORUMLULUĞUNUN GENEL ESASLARINI BELİRLEYİNİZ  765
XV. İDARENİN SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VEYA AZALTAN HALLER  766
A. Mücbir Sebep  766
B. Umulmayan Hal  769
C. Zarar Görenin Kusuru  769
D. Üçüncü Kişinin Kusuru  770
XVI. TAZMİNATIN İLGİLİ KAMU GÖREVLİSİNE RÜCÛ EDİLMESİNİN BAŞLICA ESASLARINI AÇIKLAYINIZ  770
İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ BİLİMSEL ÇALIŞMALARDAN BAZILARI  773
Kavram Dizini  787
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020