Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Yargıtay Kararları Işığında
Ceza Muhakemesi Hukukunda Olağanüstü Kanun Yolları
Mayıs 2019 / 3. Baskı / 360 Syf.
Fiyatı: 84.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Yargılama usulünde; olağan kanun yolları kuralı, olağanüstü kanun yolları ise istisnayı oluşturur. En son yasal çare olarak öngörülmüş olağanüstü kanun yolu sayesinde, kesin hükme bağlanmış olan bir dava hakkına yeniden yargılama, denetleme ve düzeltme yapılması olanağı sağlanmıştır.

Kitapta özellikle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruya konu edilen hak ihlallerine, ayrıntı ve örneklerle yer verilmiştir. Hak ihlali, yargı kararlarından kaynaklanmışsa yeniden yargılanma yoluna başvurunun varlığı vurgulanmıştır.

Uygulamada lehe yasa değişikliği ileri sürülerek ilk kesinleşen hükmün kanun yararına bozulması isteminde sıkça bulunulduğu gözlenmekte olup, aslında bu durumda kanun yararına bozma değil, lehe kanun uyarlaması yönüyle başvuruda bulunmak gerekmektedir. Bu konu, önemi dolayısıyla ikinci bölümdeki "kanun yararına bozma" bölümünün sonuna bu baskıda eklenmiştir.

Kitabın anlatım düzeni aynen korunmakla birlikte, beher konu yönüyle Yargıtay'ın güncel kararları kitaba alınmıştır.

Konu Başlıkları
Ceza Muhakemesi Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi
Kanun Yararına Bozma
Yargıtay C.Başsavcısının İtiraz Yetkisi
Hukuk Muhakemesinde; Yargılamanın İadesi
Barkod: 9789750254703
Yayın Tarihi: Mayıs 2019
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 360
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
3. Baskıya Önsöz  5
2. Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
CEZA USUL HUKUKUNDA
OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI
Birinci Bölüm
YARGILAMANIN YENİLENMESİ
(Ceza Usul)
I. GİRİŞ  19
II. YARGILAMANIN YENİLENMESİNİN DİĞER MÜESSESELERDEN FARKI  25
1. Yasa Yolu  25
2. Temyiz  26
3. Kanun Yararına Bozma  27
a. Benzerlikleri  27
b. Farklılıkları  28
Yargıtay Kararları  29
III. HÜKÜMLÜNÜN LEHİNE YARGILAMANIN YENİLENMESİ NEDENLER  30
1. Anlatım  32
a. Duruşmada Kullanılan ve Hükmü Etkileyen Bir Belgenin Sahteliği Anlaşılırsa  33
b. Yemin Verilerek Dinlenmiş Olan Bir Tanık veya Bilirkişinin Hükmü Etkileyecek Biçimde Hükümlü Aleyhine Kasıt veya İhmal ile Gerçek Dışı Tanıklıkta Bulunduğu veya Oy Verdiği Anlaşılmışsa  35
c. Hükme Katılmış Olan Hakimlerden Herhangi Birinin Görevini Yapmada Kusurlu Olması  37
d. Ceza Hükmü Hukuk Mahkemesinin Bir Hükmüne Dayandırılmış Olup da Bu Hüküm Kesinleşmiş Diğer Bir Hüküm ile Ortadan Kaldırılmış ise  38
e. Hükümlü Lehine Yeni Olaylar veya Yeni Deliller Ortaya Konulması  39
f. Cezanın AİHS ve Eki Protokollerin İhlali Suretiyle Verildiğinin Tespit Edilmiş Olması  44
f/ı. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Örnekli Hak İhlalleri– yeniden yargılama  48
Yargıtay Kararları  87
IV. İNFAZIN GERİ BIRAKILMASI VEYA DURDURULMASI  120
1. Anlatım  120
V. YARGILAMANIN YENİLENMESİNE ENGEL OLMAYAN HALLER  122
1. Anlatım  123
a. Hükümlünün Cezasının İnfaz Edilmiş Olması  123
b. Hükümlünün Ölmesi Hali  124
c. Adalet Bakanının Yargılamanın Yenilenmesini İstemesi  126
VI. SANIK VEYA HÜKÜMLÜNÜN ALEYHİNE YARGILAMANIN YENİLENMESİ NEDENLERİ  126
1. Anlatım  127
a. Hükme Etkili Belgenin Sahteliği  127
b. Hakimin Kusuru  127
c. Sanık İkrarı  127
VII. YARGILAMANIN YENİLENMESİNİN KABUL EDİLMEYECEĞİ HAL  129
1. Anlatım  129
VIII. BİR SUÇA DAYANAN YARGILAMA İSTEMLERİNİN KABULÜ KOŞULLAR  131
1. Anlatım  132
a. Yenileme İsteminin Bir Suç İddiasına Dayandırılması  132
b. CMK m. 311/1–e ile Bağlantı  133
IX. YENİLEME İSTEMİ HAKKINDA UYGULANACAK HÜKÜMLER  133
1. Anlatım  133
X. YENİLEME İSTEMİNİN KABULE DEĞER OLUP OLMADIĞI KARARI VE MERCİİ  134
1. Anlatım  135
a. Başvuru Gerekliliği  135
b. Başvurulacak Merci  135
c. Mahkemece İstemin Kabule Değer Olup Olmadığına Dair Karar Verilmesi  136
Yargıtay Kararları  137
XI. YENİLEME İSTEMİNİN KABULE DEĞER GÖRÜLMEMESİ NEDENLERİ VE KABULÜ HALİNDE YAPILACAK İŞLEM  149
1. Anlatım  149
a. Yenileme isteminin reddi sebepleri  149
b. Yenileme isteminin kabule değer görülmesi  150
c. İtiraz  150
XII. DELİLLERİN TOPLANMASI  150
1. Anlatım  151
a. Delillerin Toplanması için Görevlendirme  151
b. Soruşturma Hükümlerinin Uygulanması  151
c. Görüş ve Düşünce Bildirimi İstenmesi  152
XIII. YENİLEME İSTEMİNİN ESASSIZ OLMASINDAN DOLAYI REDDİ, AKSİ TAKDİRDE KABULÜ  152
1. Anlatım  153
a. Yenileme İsteminin Esassız Olmasından Dolayı Reddedilmesi  153
b. Yargılamanın Yenilenmesine ve Duruşma Açılmasına Kararı Verilmesi  153
Yargıtay Kararları  154
XIV. DURUŞMA YAPILMAKSIZIN YENİLEME İSTEMİNİN İNCELENMESİ  154
1. Anlatım  155
a. Duruşmasız Yargılama  155
b. Hükümlünün Ölümü  156
c. Yeterli Kanıtın Varlığı  156
d. Duruşmasız Karar Verilmesi  156
e. Kararın İlanı  156
XV. YENİDEN DURUŞMA SONUCUNDA VERİLECEK HÜKÜM  157
1. Anlatım  158
a. Yargılamanın Yenilenmesi ve Duruşma Açılması (Üçüncü Aşama)  158
b. Yeniden Hüküm Kurulması  158
c. Zamanaşımı  159
d. Tazminat  159
Yargıtay Kararları  160
İkinci Bölüm
KANUN YARARINA BOZMA
(Ceza Usul)
I. KANUN YARARINA BOZMA  163
1. Anlatım  167
a. Amaç ve Koşulları  167
b. Kanun Yararına Bozma Prosedürü  168
aa. Dosyanın Adalet Bakanlığına Gönderilmesi  168
bb. Dosyanın Adalet Bakanlığınca İncelenmesi  170
cc. Dosyanın Yargıtay C. Başsavcılığınca İncelenmesi  171
dd. Dosyanın Yargıtay Ceza Dairesince İncelenmesi  171
c. Kanun Yararına Bozma Nedenlerine Göre Yapılacak İşlem  172
aa. Yeniden Karar Verilmesi (m. 309/4–a)  172
bb. Gereken Hükmün Verilmesi (m. 309/4–b)  176
cc. Yeniden Yargılamanın Gerekmemesi (m. 309/4–c)  179
dd. Cezanın Kaldırılması, Daha Hafif Cezanın Verilmesi (m. 309/4–d)  180
d. Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidilebilecek Durumlar  184
e. Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidilemeyecek Durumlar  187
f. Kanun Yararına Bozmada Duraksama Yaratan Durumlar  195
g. Kanun Yararına Bozma Başvurusunun İnfaza Etkisi  201
ğ. Kanun Yararına Bozmanın Etkisi  202
h) Yasa Değişikliği Nedeniyle KYB Mı Yoksa Uyarlama Başvurusunda Bulunulmalıdır?  202
Yargıtay Kararları  204
II. YARGITAY C. BAŞSAVCISININ DOĞRUDAN KANUN YARARINA BAŞVURMASI  265
1. Anlatım  266
Yargıtay Kararları  267
Üçüncü Bölüm
YARGITAY C. BAŞSAVCISININ İTİRAZ YETKİSİ
1. Anlatım  272
a. İtiraza Konu Kararlar  273
b. İtiraza Yetkili Merci  274
c. Süre  276
d. Başvuru Mercii  278
e. Olağanüstü İtirazda Uygulamada Doğan Sorunlar  281
f. Olağanüstü İtiraz Yoluna Başvurmanın Etkisi  285
g. CMUK Evresinde Kesinleşen Hükümlere Karşı CMK m. 308’e göre Başvuru Mümkün Olur mu?  286
Yargıtay Kararları  286
Dördüncü Bölüm
YARGILAMANIN İADESİ
(Hukuk Usul)
I. GİRİŞ  313
II. KONU  313
1. Anlatım  314
Yargıtay Kararları  315
III. YARGILAMANIN İADESİ SEBEPLERİ  319
1. Mahkemenin Kanuna Uygun Olarak Teşekkül Etmemiş Olması  319
2. Davaya Bakması Yasak Olan Yahut Hakkındaki Ret Talebi, Merciince Kesin Olarak Kabul Edilen Hakimin Karar Vermiş veya Karara Katılmış Bulunması  319
3. Vekil veya Temsilci Olmayan Kimselerin Huzuruyla Davanın Görülmüş ve Karara Bağlanmış Olması  319
4. Yargılama Sırasında, Aleyhine Hüküm Verilen Tarafın Elinde Olmayan Nedenlerle Elde Edilemeyen Bir Belgenin, Kararın Verilmesinden Sonra Ele Geçirilmiş Olması  320
5. Karara Esas Alınan Senedin Sahteliğine Karar Verilmiş veya Senedin Sahte Olduğunun Mahkeme veya Resmi Makam Önünde İkrar Edilmiş Olması  321
6. İfadesi Karara Esas Alınan Tanığın, Karardan Sonra Yalan Tanıklık Yaptığının Sabit Olması  322
7. Bilirkişi veya Tercümanın, Hükme Esas Alınan Husus Hakkında Kasten Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğunun Sabit Olması  322
8. Lehine Karar Verilen Tarafın, Karara Esas Alınan Yemini Yalan Yere Ettiğinin, İkrar veya Yazılı Delille Sabit Olması  323
9. Karara Esas Alınan Bir Hükmün, Kesinleşmiş Başka Bir Hükümle Ortadan Kalkmış Olması  324
10. Lehine Karar Verilen Tarafın, Karara Tesir Eden Hileli Bir Davranışta Bulunmuş Olması  324
11. Bir Dava Sonunda Verilen Hükmün Kesinleşmesinden Sonra Tarafları, Konusu ve Sebebi Aynı Olan İkinci Davada, Öncekine Aykırı Bir Hüküm Verilmiş ve Bu Hükmün de Kesinleşmiş Olması  325
12. Kararın, İnsan Hakları ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya Eki Protokollerin İhlali Suretiyle Verildiğinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş Kararıyla Tespit Edilmiş Olması  325
Yargıtay Kararları  327
IV. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HÜKMÜN İPTALİNİ TALEP ETMESİ  340
1. Anlatım  340
V. SÜRE  341
1. Anlatım  342
Yargıtay Kararları  343
VI. İNCELEYECEK MAHKEME VE TEMİNAT  345
1. Anlatım  345
Yargıtay Kararları  346
VII. TALEBİN ÖN İNCELEMESİ  346
1. Anlatım  347
VIII. YENİDEN YARGILAMA VEYA HÜKMÜN İPTALİ  347
1. Anlatım  348
Yargıtay Kararları  349
IX. İCRANIN DURDURULMASI  350
1. Anlatım  350
Kaynakça  351
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  353
Kavramlar Dizini  359
 


Selahattin Kolcu
Mart 2020
105.00 TL
Sepete Ekle
Bahri Öztürk ...
Kasım 2019
90.00 TL
Sepete Ekle
Fahri Gökçen Taner
Mart 2019
115.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
3. Baskıya Önsöz  5
2. Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
CEZA USUL HUKUKUNDA
OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI
Birinci Bölüm
YARGILAMANIN YENİLENMESİ
(Ceza Usul)
I. GİRİŞ  19
II. YARGILAMANIN YENİLENMESİNİN DİĞER MÜESSESELERDEN FARKI  25
1. Yasa Yolu  25
2. Temyiz  26
3. Kanun Yararına Bozma  27
a. Benzerlikleri  27
b. Farklılıkları  28
Yargıtay Kararları  29
III. HÜKÜMLÜNÜN LEHİNE YARGILAMANIN YENİLENMESİ NEDENLER  30
1. Anlatım  32
a. Duruşmada Kullanılan ve Hükmü Etkileyen Bir Belgenin Sahteliği Anlaşılırsa  33
b. Yemin Verilerek Dinlenmiş Olan Bir Tanık veya Bilirkişinin Hükmü Etkileyecek Biçimde Hükümlü Aleyhine Kasıt veya İhmal ile Gerçek Dışı Tanıklıkta Bulunduğu veya Oy Verdiği Anlaşılmışsa  35
c. Hükme Katılmış Olan Hakimlerden Herhangi Birinin Görevini Yapmada Kusurlu Olması  37
d. Ceza Hükmü Hukuk Mahkemesinin Bir Hükmüne Dayandırılmış Olup da Bu Hüküm Kesinleşmiş Diğer Bir Hüküm ile Ortadan Kaldırılmış ise  38
e. Hükümlü Lehine Yeni Olaylar veya Yeni Deliller Ortaya Konulması  39
f. Cezanın AİHS ve Eki Protokollerin İhlali Suretiyle Verildiğinin Tespit Edilmiş Olması  44
f/ı. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Örnekli Hak İhlalleri– yeniden yargılama  48
Yargıtay Kararları  87
IV. İNFAZIN GERİ BIRAKILMASI VEYA DURDURULMASI  120
1. Anlatım  120
V. YARGILAMANIN YENİLENMESİNE ENGEL OLMAYAN HALLER  122
1. Anlatım  123
a. Hükümlünün Cezasının İnfaz Edilmiş Olması  123
b. Hükümlünün Ölmesi Hali  124
c. Adalet Bakanının Yargılamanın Yenilenmesini İstemesi  126
VI. SANIK VEYA HÜKÜMLÜNÜN ALEYHİNE YARGILAMANIN YENİLENMESİ NEDENLERİ  126
1. Anlatım  127
a. Hükme Etkili Belgenin Sahteliği  127
b. Hakimin Kusuru  127
c. Sanık İkrarı  127
VII. YARGILAMANIN YENİLENMESİNİN KABUL EDİLMEYECEĞİ HAL  129
1. Anlatım  129
VIII. BİR SUÇA DAYANAN YARGILAMA İSTEMLERİNİN KABULÜ KOŞULLAR  131
1. Anlatım  132
a. Yenileme İsteminin Bir Suç İddiasına Dayandırılması  132
b. CMK m. 311/1–e ile Bağlantı  133
IX. YENİLEME İSTEMİ HAKKINDA UYGULANACAK HÜKÜMLER  133
1. Anlatım  133
X. YENİLEME İSTEMİNİN KABULE DEĞER OLUP OLMADIĞI KARARI VE MERCİİ  134
1. Anlatım  135
a. Başvuru Gerekliliği  135
b. Başvurulacak Merci  135
c. Mahkemece İstemin Kabule Değer Olup Olmadığına Dair Karar Verilmesi  136
Yargıtay Kararları  137
XI. YENİLEME İSTEMİNİN KABULE DEĞER GÖRÜLMEMESİ NEDENLERİ VE KABULÜ HALİNDE YAPILACAK İŞLEM  149
1. Anlatım  149
a. Yenileme isteminin reddi sebepleri  149
b. Yenileme isteminin kabule değer görülmesi  150
c. İtiraz  150
XII. DELİLLERİN TOPLANMASI  150
1. Anlatım  151
a. Delillerin Toplanması için Görevlendirme  151
b. Soruşturma Hükümlerinin Uygulanması  151
c. Görüş ve Düşünce Bildirimi İstenmesi  152
XIII. YENİLEME İSTEMİNİN ESASSIZ OLMASINDAN DOLAYI REDDİ, AKSİ TAKDİRDE KABULÜ  152
1. Anlatım  153
a. Yenileme İsteminin Esassız Olmasından Dolayı Reddedilmesi  153
b. Yargılamanın Yenilenmesine ve Duruşma Açılmasına Kararı Verilmesi  153
Yargıtay Kararları  154
XIV. DURUŞMA YAPILMAKSIZIN YENİLEME İSTEMİNİN İNCELENMESİ  154
1. Anlatım  155
a. Duruşmasız Yargılama  155
b. Hükümlünün Ölümü  156
c. Yeterli Kanıtın Varlığı  156
d. Duruşmasız Karar Verilmesi  156
e. Kararın İlanı  156
XV. YENİDEN DURUŞMA SONUCUNDA VERİLECEK HÜKÜM  157
1. Anlatım  158
a. Yargılamanın Yenilenmesi ve Duruşma Açılması (Üçüncü Aşama)  158
b. Yeniden Hüküm Kurulması  158
c. Zamanaşımı  159
d. Tazminat  159
Yargıtay Kararları  160
İkinci Bölüm
KANUN YARARINA BOZMA
(Ceza Usul)
I. KANUN YARARINA BOZMA  163
1. Anlatım  167
a. Amaç ve Koşulları  167
b. Kanun Yararına Bozma Prosedürü  168
aa. Dosyanın Adalet Bakanlığına Gönderilmesi  168
bb. Dosyanın Adalet Bakanlığınca İncelenmesi  170
cc. Dosyanın Yargıtay C. Başsavcılığınca İncelenmesi  171
dd. Dosyanın Yargıtay Ceza Dairesince İncelenmesi  171
c. Kanun Yararına Bozma Nedenlerine Göre Yapılacak İşlem  172
aa. Yeniden Karar Verilmesi (m. 309/4–a)  172
bb. Gereken Hükmün Verilmesi (m. 309/4–b)  176
cc. Yeniden Yargılamanın Gerekmemesi (m. 309/4–c)  179
dd. Cezanın Kaldırılması, Daha Hafif Cezanın Verilmesi (m. 309/4–d)  180
d. Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidilebilecek Durumlar  184
e. Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidilemeyecek Durumlar  187
f. Kanun Yararına Bozmada Duraksama Yaratan Durumlar  195
g. Kanun Yararına Bozma Başvurusunun İnfaza Etkisi  201
ğ. Kanun Yararına Bozmanın Etkisi  202
h) Yasa Değişikliği Nedeniyle KYB Mı Yoksa Uyarlama Başvurusunda Bulunulmalıdır?  202
Yargıtay Kararları  204
II. YARGITAY C. BAŞSAVCISININ DOĞRUDAN KANUN YARARINA BAŞVURMASI  265
1. Anlatım  266
Yargıtay Kararları  267
Üçüncü Bölüm
YARGITAY C. BAŞSAVCISININ İTİRAZ YETKİSİ
1. Anlatım  272
a. İtiraza Konu Kararlar  273
b. İtiraza Yetkili Merci  274
c. Süre  276
d. Başvuru Mercii  278
e. Olağanüstü İtirazda Uygulamada Doğan Sorunlar  281
f. Olağanüstü İtiraz Yoluna Başvurmanın Etkisi  285
g. CMUK Evresinde Kesinleşen Hükümlere Karşı CMK m. 308’e göre Başvuru Mümkün Olur mu?  286
Yargıtay Kararları  286
Dördüncü Bölüm
YARGILAMANIN İADESİ
(Hukuk Usul)
I. GİRİŞ  313
II. KONU  313
1. Anlatım  314
Yargıtay Kararları  315
III. YARGILAMANIN İADESİ SEBEPLERİ  319
1. Mahkemenin Kanuna Uygun Olarak Teşekkül Etmemiş Olması  319
2. Davaya Bakması Yasak Olan Yahut Hakkındaki Ret Talebi, Merciince Kesin Olarak Kabul Edilen Hakimin Karar Vermiş veya Karara Katılmış Bulunması  319
3. Vekil veya Temsilci Olmayan Kimselerin Huzuruyla Davanın Görülmüş ve Karara Bağlanmış Olması  319
4. Yargılama Sırasında, Aleyhine Hüküm Verilen Tarafın Elinde Olmayan Nedenlerle Elde Edilemeyen Bir Belgenin, Kararın Verilmesinden Sonra Ele Geçirilmiş Olması  320
5. Karara Esas Alınan Senedin Sahteliğine Karar Verilmiş veya Senedin Sahte Olduğunun Mahkeme veya Resmi Makam Önünde İkrar Edilmiş Olması  321
6. İfadesi Karara Esas Alınan Tanığın, Karardan Sonra Yalan Tanıklık Yaptığının Sabit Olması  322
7. Bilirkişi veya Tercümanın, Hükme Esas Alınan Husus Hakkında Kasten Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğunun Sabit Olması  322
8. Lehine Karar Verilen Tarafın, Karara Esas Alınan Yemini Yalan Yere Ettiğinin, İkrar veya Yazılı Delille Sabit Olması  323
9. Karara Esas Alınan Bir Hükmün, Kesinleşmiş Başka Bir Hükümle Ortadan Kalkmış Olması  324
10. Lehine Karar Verilen Tarafın, Karara Tesir Eden Hileli Bir Davranışta Bulunmuş Olması  324
11. Bir Dava Sonunda Verilen Hükmün Kesinleşmesinden Sonra Tarafları, Konusu ve Sebebi Aynı Olan İkinci Davada, Öncekine Aykırı Bir Hüküm Verilmiş ve Bu Hükmün de Kesinleşmiş Olması  325
12. Kararın, İnsan Hakları ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya Eki Protokollerin İhlali Suretiyle Verildiğinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş Kararıyla Tespit Edilmiş Olması  325
Yargıtay Kararları  327
IV. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HÜKMÜN İPTALİNİ TALEP ETMESİ  340
1. Anlatım  340
V. SÜRE  341
1. Anlatım  342
Yargıtay Kararları  343
VI. İNCELEYECEK MAHKEME VE TEMİNAT  345
1. Anlatım  345
Yargıtay Kararları  346
VII. TALEBİN ÖN İNCELEMESİ  346
1. Anlatım  347
VIII. YENİDEN YARGILAMA VEYA HÜKMÜN İPTALİ  347
1. Anlatım  348
Yargıtay Kararları  349
IX. İCRANIN DURDURULMASI  350
1. Anlatım  350
Kaynakça  351
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  353
Kavramlar Dizini  359
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.