Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Bağımsız Denetçinin Üçüncü Kişilere Karşı Hukuki Sorumluluğu
Ocak 2018 / 1. Baskı / 319 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 106.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Denetim hukukundaki gelişmeler sonucunda anonim şirketlerde denetim faaliyetinin bağımsız denetçiler aracılığı ile gerçekleştirilmesi yolu benimsenmiştir. Ancak bağımsız denetim yükümlülüğünün kabulüne rağmen, denetimin öngörülen objektif kıstaslara göre gerçekleştirilmemesi; finansal bilgi kullanıcıları açısından büyük zararlara sebep olmaktadır. Denetim sonucu ortaya çıkabilecek bu türden zararların önlenmesi veya zarar ortaya çıktığı takdirde zararların tazmini gereklidir. Bu amaçla denetim faaliyetinden kaynaklanan zararlardan dolayı bağımsız denetçiye hukuki sorumluluk öngörülmüştür.

Türk hukukunda da bağımsız denetçinin hukuki sorumluluğu ile ilgili AB normlarına uygun kanuni düzenlemeler yapılmıştır. Değişik ülke mevzuatları ile karşılaştırıldığında küçük farklılıklar bulunmakla birlikte, kabul edilen normlar üst seviyede kullanılmaya elverişli hukuk normlarıdır. Fakat uygulamada meydana gelen zararların tazmininde denetçinin sorumluluğuna başvurulmamaktadır.

Ülkemizde gerekli hukuki altyapının bulunmasına rağmen bağımsız denetçinin sorumluluğuna dayanan davalarının neredeyse hiç görülmemesinin nedenlerinin belirlenmesi önemlidir. Denetlenen şirket, denetim sonuçlarına esas teşkil edecek finansal bilgileri gerektiği gibi sunmadığından gerçeği yansıtmayan denetim sonuçlarının da gerçek sebebi kendisidir. Dolayısıyla bağımsız denetçinin hukuki sorumluluğuna başvurmada hukuki yararı da bulunmamaktadır. Ancak üçüncü kişinin bağımsız denetimden kaynaklanan zararının tazmini yoluna başvurmamasının nedeni uygulamada bu hukuki kuruma gerekli önemin verilmemesidir.

Kanun koyucunun birçok şirketi zorunlu bağımsız denetim yaptırma yükümlülüğüne tabi tutması ve günümüzde finansal bilgi kullanıcılarının denetim sonuçlarına dayanarak işlem yapma konusunda daha istekli davranmaları, bağımsız denetçinin sorumluluğu ile ilgili uyuşmazlıkların artacağına işaret etmektedir. Bu konuda özellikle bağımsız denetim sonuçlarına güvenerek karar alan üçüncü kişilerin bağımsız denetçinin sorumluluğuna başvurabileceği hukuki yolların çeşitlenmesi önemli bir kolaylık sağlayacaktır.

Konu Başlıkları
Bağımsız Denetim Kavramı ve Üçüncü Kişiye Etkileri
Bağımsız Denetimde Üçüncü Kişiye Karşı Sorumluluğun Hukuki Dayanakları
Bağımsız Denetimde Üçüncü Kişinin Zararlarının Tazmini
Barkod: 9789750246333
Yayın Tarihi: Ocak 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 319
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Özet  7
Kısaltmalar  17
Giriş  23
Terminoloji  25
Birinci Bölüm
BAĞIMSIZ DENETİM KAVRAMI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİYE ETKİLERİ
§1. BAĞIMSIZ DENETİM KAVRAMI  27
I. Genel Olarak  27
II. Bağımsız Denetimin Tanımı  30
III. Denetimin Tarihsel Gelişimi  32
A. Denetimin Dünyadaki Tarihsel Gelişimi  32
B. Denetimin Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi  35
1. Cumhuriyet Öncesi Dönem  35
2. Cumhuriyet Sonrası Dönem  36
§2. BAĞIMSIZ DENETİMİN GEREKLİLİĞİ  39
I. Kamuyu Aydınlatmada Bağımsız Denetimin Yeri  39
II. Bağımsız Denetimin İşlevleri  43
A. Kontrol İşlevi  44
B. Caydırıcılık İşlevi  45
C. Bilgilendirme İşlevi  45
D. Güvence İşlevi  46
E. Ekonomik İşlevi  47
F. Önleme İşlevi  47
G. Zararın Tazmini İşlevi  49
H. Tazminat Talebinde İhlal Edilen Hakkın Devamı İşlevi  50
§3. BAĞIMSIZ DENETİM SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI  50
I. Genel Olarak  50
II. Bağımsız Denetçi  51
A. Bağımsız Denetçi Sıfatını Haiz Kişiler  51
1. Gerçek Kişi Bağımsız Denetçiler  51
2. Bağımsız Denetim Kuruluşları  52
3.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Gözetimine Tabi Denetçiler  55
B. Bağımsız Denetçinin Nitelikleri  56
1. Bağımsızlık  57
2. Tarafsızlık  59
3. Dürüstlük  61
4. Uzmanlık  62
5. Mesleğe Uygun Davranışlarda Bulunma  64
6. Mesleki Özen  64
7. Sır Saklama  65
III. Bağımsız Denetime Tabi Şirketler  66
A. Zorunlu Bağımsız Denetime Tabi Şirketler  67
1. Kanunen Belirlenen Ölçütleri Aşan Şirketler  69
a. Tüm Sermaye Şirketleri İçin Geçerli Olan Genel Ölçütler  69
b. Belli Sektörlerde Faaliyet Gösteren Şirketler İçin Getirilen Özel Ölçütler  70
c. Belirlenen Ölçütlerin Değerlendirilmesinde Dikkate Alınması Gereken Hususlar  72
2. Doğrudan Bağımsız Denetime Tabi Şirketler  73
3. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gözetiminde Denetime Tabi Şirketler  74
4. TMS Uygulamasında KGK Kararları Sonucu Ortaya Çıkan Özel Durum  75
B. İsteğe Bağlı Olarak Bağımsız Denetim Yaptıran Şirketler  76
§4. BAĞIMSIZ DENETİMDE MENFAAT SAHİBİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER  78
I. Genel Olarak  78
II. Pay Sahipleri  81
III. Pay Üzerinde İntifa ve Rehin Hakkı Sahipleri  82
IV. Alacaklılar  83
V. Bağlı Şirketler  85
VI. Yatırımcılar  86
VII. Kredi Kurumları  88
VIII. Müşteriler, Tedarikçiler ve Taşeronlar  89
IX. İşçiler  90
X. Devlet  90
XI. Diğer Menfaat Sahipleri  91
§5. BAĞIMSIZ DENETİM SONUÇLARININ AÇIKLANMASI  91
I. Genel Olarak  91
II. Bağımsız Denetim Raporları  93
A. Denetim Raporunun Özellikleri  95
1. TMS, Kanun ve Esas Sözleşmeye Uygunluğun Belirtilmesi  96
2. Gerçeğe Uygunluğun Belirtilmesi  96
3. Uyarı Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi  99
4. Geçmiş Yılla Karşılaştırmalı Olma  99
5. Açıklık  99
B. Denetim Raporu Türleri  100
1. Finansal Tablolara İlişkin Denetim Raporları  101
a. Yılsonu Finansal Tablolar Denetim Raporu  101
b. Ara Dönem Finansal Tablolar Denetim Raporu  101
c. Özel Amaçlı Finansal Tablolar Denetim Raporu  102
2. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Denetim Raporu  103
3. Riskin Erken Teşhisi ve Yönetimine İlişkin Denetim Raporu  104
4. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gözetiminde Hazırlanacak Denetim Raporları  106
III. Bağımsız Denetim Görüş Yazıları  107
A. Genel Olarak  107
B. Görüş Yazısı Türleri  110
1. Olumlu Görüş Yazısı  110
2. Sınırlı Olumlu Görüş Yazısı  111
3. Olumsuz Görüş Yazısı  114
4. Görüş Vermekten Kaçınma  115
IV. Genel Kurul Toplantısında Yapılan Bilgilendirme  117
V. Finansal Tablolar ve Yıllık Faaliyet Raporunda Denetçi Görüşünün Bildirilmesi  119
VI. Bağımsız Denetime Dair Başkaca Görüş Bildirme Halleri  120
§6. BAĞIMSIZ DENETİM SONUÇLARININ ÜÇÜNCÜ KİŞİYE ULAŞMASI  121
I. Genel Olarak  121
II. Kanuni Yükümlülük Sebebiyle Denetim Sonuçlarının Açıklanması  122
A. Denetim Sonuçlarının Kamuya Açıklanması  122
B. Denetim Sonuçlarının Finansal Tablolar, Finansal Raporlar, İzahname ve Benzeri Belgelerin İçinde Kamuya Açıklanması  125
III. Kanuni Yükümlülük Olmaksızın Denetim Sonuçlarının Açıklanması  125
A. Denetlenen Şirket Tarafından Denetim Sonuçlarının Üçüncü Kişiye Açıklanması  125
B. Bağımsız Denetçinin Denetim Sonuçlarını Üçüncü Kişiye Açıklaması  127
C. Üçüncü Kişinin Denetim Sonucuna İlişkin Açıklamaları Başkalarına İletmesi  127
İkinci Bölüm
BAĞIMSIZ DENETİMDE ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI SORUMLULUĞUN HUKUKİ DAYANAKLARI
§7. BAĞIMSIZ DENETÇİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI DenKHK’DAN KAYNAKLANAN HUKUKİ SORUMLULUĞU  131
I. Denetçinin KGK Tarafından Yetkilendirilmesi  132
II. Denetimin Finansal Tablolar ile Bilgi ve Raporlara İlişkin Olması  132
III. Bağımsız Denetim Raporuna Dayanması  133
IV. Sorumluluk Sebebinin Varlığı  134
A. Denetim Raporunun TDS’ye Aykırılığı  134
1. Genel Olarak  134
2. Denetlenen Şirketin TMS Uygulamasında Yaptığı Hata ve Hilelerin Tespit Edilememesi Nedeniyle TDS’ye Aykırılık  137
a. Önemli Yanlışlıkların Tespit Edilememesi  139
b. Mesleki Şüphecilik Gösterilmemesi  140
c. Makul Güvence Sağlanmaması  141
d. Mevzuatın Dikkate Alınmaması  142
3. Denetlenen Şirketin TMS Uygulamasında Yaptığı Hata ve Hilelerin Tespit Edilmesine Rağmen Denetim Raporunda Bilerek Yansıtılmaması Nedeniyle TDS’ye Aykırılık  142
4. Denetlenen Şirketin TMS Uygulamasında Hata ve Hile Bulunmamasına Rağmen Gerçeği Yansıtmayan Raporun Verilmesi Nedeniyle TDS’ye Aykırılık  142
B. Denetim Raporunun Üçüncü Kişilerde Yanlış, Eksik ve Yanıltıcı Bilgi ve Kanaatler Oluşmasına Neden Olması  143
1. Genel Olarak  143
2. Denetim Raporunun Yanlış Bilgi ve Kanaatler İçermesi  144
3. Denetim Raporunun Eksik Bilgi ve Kanaatler İçermesi  144
4. Denetim Raporunun Yanıltıcı Bilgi ve Kanaatler İçermesi  145
§8. BAĞIMSIZ DENETÇİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI TÜRK TİCARET KANUNU’NUNDAN KAYNAKLANAN HUKUKİ SORUMLULUĞU  145
I. Genel Olarak  145
II. Pay Sahipleri ve Alacaklılara Karşı Kanuni Görevlerin Yerine Getirilmesinde Kusurlu Hareketten Kaynaklanan Sorumluluk  147
A. Genel Olarak  147
B. Kanuni Görevlerin Yerine Getirilmesinde Kusurlu Hareket  151
1. Denetim Görevinin Kanuna Uygun Şekilde Yerine Getirilmemesi  151
a. Denetimin Kapsamının TMS’ye, Kanuna ve Esas Sözleşme Hükümlerine, Dürüst Resim İlkesine Uygunluk Denetimi Olması  153
b. TDS’na Göre, KGK Belirlediği Esaslara, Mesleki Gereklilik ve Etiğe Uygun, Özenli Denetim Gerçekleştirme Yükümlülüğüne Aykırı Hareket Edilmesi  155
2. Şirketle Görüş Ayrılıklarında Mahkemeye Başvurulmaması  157
3. Genel Kurul Toplantılarına Katılmaması ve Görüş Bildirmemesi  157
4. Çalışma Kâğıtlarının Saklanmaması  158
5. Denetim Sözleşmesinin Feshinde Genel Kurula Rapor Sunulmaması  158
6. TTK Dışında Sayılan Kanuni Görevlerin Yerine Getirilmemesi  158
III. Bağlı Şirkete Karşı Sır Saklama Yükümlülüğünün İhlalinden Kaynaklanan Sorumluluk  160
A. Genel Olarak  160
B. Denetçinin Dürüst, Tarafsız Denetim Yapma ve Sır Saklama Yükümlülüğünün İhlali  161
1. Davranış Yükümlülüklerinin İhlali  161
4. Sır Saklama Yükümlülüğünün İhlali  164
3. Dürüst ve Tarafsız Denetim Yükümlülüğünün İhlali  165
§9. BAĞIMSIZ DENETÇİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI SERMAYE PİYASASI KANUNU’NDAN KAYNAKLANAN HUKUKİ SORUMLULUĞU  165
I. Genel Olarak  165
II. Yatırımcılara Karşı Denetim Raporundan Kaynaklanan Sorumluluk  166
A. Genel Olarak  166
B. Sorumluluk Halleri  167
1. Finansal Tablo ve Raporların Mevzuata Uygun Olarak Denetlenmemesi  167
2. Denetim Raporlarının Yanlış, Yanıltıcı ve Eksik Bilgiler İçermesi  167
a. İzahnamede Yer Almak Üzere Hazırlanan Raporlar  167
b. Kamuyu Aydınlatma Belgelerinde Yer Almak Üzere Hazırlanan Raporlar  168
III. Alacaklı ve Pay Sahiplerine Karşı Haksız Kar Payı Avansı Dağıtılmasından Kaynaklanan Sorumluluk  170
A. Ara Dönem Finansal Tablolarının Gerçeği Dürüst Bir Şekilde Yansıtmadığının Denetim Raporunda Tespit Edilememesi  170
B. Ara Dönem Finansal Tablolarının Mevzuat ile Muhasebe İlke ve Kurallarına Uygun Düzenlenmemesi  171
§10. BAĞIMSIZ DENETÇİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI BANKACILIK KANUNU’NDAN KAYNAKLANAN HUKUKİ SORUMLULUĞU  171
§11. BAĞIMSIZ DENETÇİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI HAKSIZ FİİL HÜKÜMLERİNDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ SORUMLULUĞU  174
I. Hukuka Aykırılıktan Kaynaklanan Sorumluluk  175
A. Genel Olarak  175
B. Özel Koruma Normunun İhlali  177
1. Genel Olarak  177
2. Bağımsız Denetimde Üçüncü Kişiyi Koruyan Özel Normlar  179
a. TTK Hükümlerindeki Özel Koruma Normları  179
b. DenKHK – SerPK – BanK Hükümlerindeki Özel Koruma Normları  180
c. Cezai Nitelikteki Özel Koruma Normları  181
3. Özel Koruma Normu Olarak Kabul Edilmeyen Bazı Düzenlemeler  183
II. Ahlaka Aykırılıktan Kaynaklanan Sorumluluk  184
§12. BAĞIMSIZ DENETÇİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI SÖZLEŞME BENZERİ SORUMLULUĞU  187
I. Genel Olarak  187
II. Sorumluluğu Temellendiren Görüşler  190
A. Bilgi Verme Sözleşmesi Görüşü  190
1. Genel Olarak  190
2. Görüşün Uygulanacağı Üçüncü Kişinin Sınırlandırılması  191
a. Farazi Sözleşme Koşulu  191
b. Doğrudan Doğruya Temas Koşulu  192
B. Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme Görüşü  194
1. Genel Olarak  194
2. Görüşün Uygulanacağı Üçüncü Kişinin Sınırlandırılması  197
a. Üçüncü Kişinin Edime Yakın Olması  197
b. Üçüncü Kişinin Sözleşmenin Koruma Alanı İçinde Olması  197
c. Üçüncü Kişinin Öngörülebilir Olması  198
d. Üçüncü Kişinin Korunma İhtiyacında Bulunması  199
3. Görüşün Değerlendirilmesi  200
C. Üçüncü Kişinin Zararını Tazmin Görüşü  201
D. Sözleşme Görüşmelerinden Doğan Sorumluluk Görüşü  203
1. Genel Olarak  203
2. Görüşün Değerlendirilmesi  205
E. Sözleşmeye Dayanan Sorumluluğun Haksız Fiil Sorumluluğuna Göre Avantajları  206
1. Saf Malvarlığı Zararının Tazmin Edilebilmesi  206
2. İspat Yükünün Zarar Verende Olması  207
3. Yardımcı Kişilerin Fiilinden Sorumlulukta Kurtuluş Kanıtı Getirebilme İmkânının Olmaması  207
4. Daha Uzun Zamanaşımı Süresi  208
§13. BAĞIMSIZ DENETÇİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI GÜVEN SORUMLULUĞU  209
I. Genel Olarak  209
II. Sorumluluğun Genel Koşulları  210
A. Özel Bağlantı  212
B. Hukuki İşlem Alanına Katılma  214
C. Öngörülebilirlik  214
III. Görüşün Değerlendirilmesi  215
Üçüncü Bölüm
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ZARARLARININ TAZMİNİ
§14. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ZARARINI TAZMİN ŞARTLARI  219
I. Yükümlülüklerin ihlali  219
II. Zarar  221
A. Zararın Niteliği  221
1. Doğrudan Zarar  223
2. Dolayısıyla Zarar – Yansıma Zarar  225
B. Zararın Ortaya Çıktığı Durumlar  227
III. Kusur  231
A. Kusur Sorumluluğunun Bulunduğu Durumlar  233
B. Kusursuz Sorumluluğun Bulunduğu Durumlar  235
IV. İlliyet Bağı  242
§15. TAZMİNAT DAVASI  244
I. Davacı Olarak Zarar Gören Üçüncü Kişiler  244
A. Genel Olarak  244
B. Gerçeği Yansıtmayan Denetim Sonuçlarından Kaynaklanan Zararlarda Davacı Sıfatı  245
1. Alacaklılar ve Pay Sahiplerinin Dava Hakkı  252
2. Yatırımcıların Dava Hakkı  257
3. Bankacılık Kanunu Kapsamındaki Denetim Faaliyetinden Zarar Gören Mudilerin ve Diğer Üçüncü Kişinin Dava Hakkı  258
C. Kanuni Görevlerin İhlalinden Kaynaklanan Zararlarda Davacı Sıfatına Sahip Pay Sahipleri ve Alacaklılar  259
D. Sır Saklama Yükümlülüğünün İhlalinden Kaynaklanan Zararlarda Davacı Sıfatına Sahip Bağlı Şirketler  262
E. Hukuka veya Kasten Ahlaka Aykırı Davranıştan Kaynaklanan Zararlarda Davacı Sıfatı  266
F. Sözleşme Benzeri ve Güven Sorumluluklarının İhlalinden Kaynaklanan Zararlarda Davacı Sıfatı  267
II. Davalılar  269
A. Bağımsız Denetçi  269
1. Genel Olarak  269
2. Bağımsız Denetçinin Denetlenen Şirketin Organı Olmaması  270
3. Bağımsız Denetçinin Denetlenen Şirketin Çalışanı Olmaması  272
B. Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Yasal Temsilcileri  273
C. Bağımsız Denetçi Yardımcıları  273
D. Mesleki Sorumluluk Sigortacısı  276
III. Tazminat Miktarının Belirlenmesinde Dikkate Alınacak Faktörler  278
A. Bağımsız Denetçinin Kusurunun Ağırlığı  279
B. Zarar Gören Üçüncü Kişinin Kusuru  279
C. Bağımsız Denetçiye Hiçbir Yarar Sağlamaması  281
IV. Görevli ve Yetkili Mahkeme  281
V. Yargılama Usulü  283
VI. Deliller  283
VII. Zamanaşımı  285
Sonuç  287
Ek–1  295
Ek–2  297
Ekli Tablo – 1 Bağımsız Denetim Standartları  299
Kaynakça  301
Kavramlar Dizini  317
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Özet  7
Kısaltmalar  17
Giriş  23
Terminoloji  25
Birinci Bölüm
BAĞIMSIZ DENETİM KAVRAMI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİYE ETKİLERİ
§1. BAĞIMSIZ DENETİM KAVRAMI  27
I. Genel Olarak  27
II. Bağımsız Denetimin Tanımı  30
III. Denetimin Tarihsel Gelişimi  32
A. Denetimin Dünyadaki Tarihsel Gelişimi  32
B. Denetimin Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi  35
1. Cumhuriyet Öncesi Dönem  35
2. Cumhuriyet Sonrası Dönem  36
§2. BAĞIMSIZ DENETİMİN GEREKLİLİĞİ  39
I. Kamuyu Aydınlatmada Bağımsız Denetimin Yeri  39
II. Bağımsız Denetimin İşlevleri  43
A. Kontrol İşlevi  44
B. Caydırıcılık İşlevi  45
C. Bilgilendirme İşlevi  45
D. Güvence İşlevi  46
E. Ekonomik İşlevi  47
F. Önleme İşlevi  47
G. Zararın Tazmini İşlevi  49
H. Tazminat Talebinde İhlal Edilen Hakkın Devamı İşlevi  50
§3. BAĞIMSIZ DENETİM SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI  50
I. Genel Olarak  50
II. Bağımsız Denetçi  51
A. Bağımsız Denetçi Sıfatını Haiz Kişiler  51
1. Gerçek Kişi Bağımsız Denetçiler  51
2. Bağımsız Denetim Kuruluşları  52
3.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Gözetimine Tabi Denetçiler  55
B. Bağımsız Denetçinin Nitelikleri  56
1. Bağımsızlık  57
2. Tarafsızlık  59
3. Dürüstlük  61
4. Uzmanlık  62
5. Mesleğe Uygun Davranışlarda Bulunma  64
6. Mesleki Özen  64
7. Sır Saklama  65
III. Bağımsız Denetime Tabi Şirketler  66
A. Zorunlu Bağımsız Denetime Tabi Şirketler  67
1. Kanunen Belirlenen Ölçütleri Aşan Şirketler  69
a. Tüm Sermaye Şirketleri İçin Geçerli Olan Genel Ölçütler  69
b. Belli Sektörlerde Faaliyet Gösteren Şirketler İçin Getirilen Özel Ölçütler  70
c. Belirlenen Ölçütlerin Değerlendirilmesinde Dikkate Alınması Gereken Hususlar  72
2. Doğrudan Bağımsız Denetime Tabi Şirketler  73
3. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gözetiminde Denetime Tabi Şirketler  74
4. TMS Uygulamasında KGK Kararları Sonucu Ortaya Çıkan Özel Durum  75
B. İsteğe Bağlı Olarak Bağımsız Denetim Yaptıran Şirketler  76
§4. BAĞIMSIZ DENETİMDE MENFAAT SAHİBİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER  78
I. Genel Olarak  78
II. Pay Sahipleri  81
III. Pay Üzerinde İntifa ve Rehin Hakkı Sahipleri  82
IV. Alacaklılar  83
V. Bağlı Şirketler  85
VI. Yatırımcılar  86
VII. Kredi Kurumları  88
VIII. Müşteriler, Tedarikçiler ve Taşeronlar  89
IX. İşçiler  90
X. Devlet  90
XI. Diğer Menfaat Sahipleri  91
§5. BAĞIMSIZ DENETİM SONUÇLARININ AÇIKLANMASI  91
I. Genel Olarak  91
II. Bağımsız Denetim Raporları  93
A. Denetim Raporunun Özellikleri  95
1. TMS, Kanun ve Esas Sözleşmeye Uygunluğun Belirtilmesi  96
2. Gerçeğe Uygunluğun Belirtilmesi  96
3. Uyarı Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi  99
4. Geçmiş Yılla Karşılaştırmalı Olma  99
5. Açıklık  99
B. Denetim Raporu Türleri  100
1. Finansal Tablolara İlişkin Denetim Raporları  101
a. Yılsonu Finansal Tablolar Denetim Raporu  101
b. Ara Dönem Finansal Tablolar Denetim Raporu  101
c. Özel Amaçlı Finansal Tablolar Denetim Raporu  102
2. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Denetim Raporu  103
3. Riskin Erken Teşhisi ve Yönetimine İlişkin Denetim Raporu  104
4. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gözetiminde Hazırlanacak Denetim Raporları  106
III. Bağımsız Denetim Görüş Yazıları  107
A. Genel Olarak  107
B. Görüş Yazısı Türleri  110
1. Olumlu Görüş Yazısı  110
2. Sınırlı Olumlu Görüş Yazısı  111
3. Olumsuz Görüş Yazısı  114
4. Görüş Vermekten Kaçınma  115
IV. Genel Kurul Toplantısında Yapılan Bilgilendirme  117
V. Finansal Tablolar ve Yıllık Faaliyet Raporunda Denetçi Görüşünün Bildirilmesi  119
VI. Bağımsız Denetime Dair Başkaca Görüş Bildirme Halleri  120
§6. BAĞIMSIZ DENETİM SONUÇLARININ ÜÇÜNCÜ KİŞİYE ULAŞMASI  121
I. Genel Olarak  121
II. Kanuni Yükümlülük Sebebiyle Denetim Sonuçlarının Açıklanması  122
A. Denetim Sonuçlarının Kamuya Açıklanması  122
B. Denetim Sonuçlarının Finansal Tablolar, Finansal Raporlar, İzahname ve Benzeri Belgelerin İçinde Kamuya Açıklanması  125
III. Kanuni Yükümlülük Olmaksızın Denetim Sonuçlarının Açıklanması  125
A. Denetlenen Şirket Tarafından Denetim Sonuçlarının Üçüncü Kişiye Açıklanması  125
B. Bağımsız Denetçinin Denetim Sonuçlarını Üçüncü Kişiye Açıklaması  127
C. Üçüncü Kişinin Denetim Sonucuna İlişkin Açıklamaları Başkalarına İletmesi  127
İkinci Bölüm
BAĞIMSIZ DENETİMDE ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI SORUMLULUĞUN HUKUKİ DAYANAKLARI
§7. BAĞIMSIZ DENETÇİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI DenKHK’DAN KAYNAKLANAN HUKUKİ SORUMLULUĞU  131
I. Denetçinin KGK Tarafından Yetkilendirilmesi  132
II. Denetimin Finansal Tablolar ile Bilgi ve Raporlara İlişkin Olması  132
III. Bağımsız Denetim Raporuna Dayanması  133
IV. Sorumluluk Sebebinin Varlığı  134
A. Denetim Raporunun TDS’ye Aykırılığı  134
1. Genel Olarak  134
2. Denetlenen Şirketin TMS Uygulamasında Yaptığı Hata ve Hilelerin Tespit Edilememesi Nedeniyle TDS’ye Aykırılık  137
a. Önemli Yanlışlıkların Tespit Edilememesi  139
b. Mesleki Şüphecilik Gösterilmemesi  140
c. Makul Güvence Sağlanmaması  141
d. Mevzuatın Dikkate Alınmaması  142
3. Denetlenen Şirketin TMS Uygulamasında Yaptığı Hata ve Hilelerin Tespit Edilmesine Rağmen Denetim Raporunda Bilerek Yansıtılmaması Nedeniyle TDS’ye Aykırılık  142
4. Denetlenen Şirketin TMS Uygulamasında Hata ve Hile Bulunmamasına Rağmen Gerçeği Yansıtmayan Raporun Verilmesi Nedeniyle TDS’ye Aykırılık  142
B. Denetim Raporunun Üçüncü Kişilerde Yanlış, Eksik ve Yanıltıcı Bilgi ve Kanaatler Oluşmasına Neden Olması  143
1. Genel Olarak  143
2. Denetim Raporunun Yanlış Bilgi ve Kanaatler İçermesi  144
3. Denetim Raporunun Eksik Bilgi ve Kanaatler İçermesi  144
4. Denetim Raporunun Yanıltıcı Bilgi ve Kanaatler İçermesi  145
§8. BAĞIMSIZ DENETÇİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI TÜRK TİCARET KANUNU’NUNDAN KAYNAKLANAN HUKUKİ SORUMLULUĞU  145
I. Genel Olarak  145
II. Pay Sahipleri ve Alacaklılara Karşı Kanuni Görevlerin Yerine Getirilmesinde Kusurlu Hareketten Kaynaklanan Sorumluluk  147
A. Genel Olarak  147
B. Kanuni Görevlerin Yerine Getirilmesinde Kusurlu Hareket  151
1. Denetim Görevinin Kanuna Uygun Şekilde Yerine Getirilmemesi  151
a. Denetimin Kapsamının TMS’ye, Kanuna ve Esas Sözleşme Hükümlerine, Dürüst Resim İlkesine Uygunluk Denetimi Olması  153
b. TDS’na Göre, KGK Belirlediği Esaslara, Mesleki Gereklilik ve Etiğe Uygun, Özenli Denetim Gerçekleştirme Yükümlülüğüne Aykırı Hareket Edilmesi  155
2. Şirketle Görüş Ayrılıklarında Mahkemeye Başvurulmaması  157
3. Genel Kurul Toplantılarına Katılmaması ve Görüş Bildirmemesi  157
4. Çalışma Kâğıtlarının Saklanmaması  158
5. Denetim Sözleşmesinin Feshinde Genel Kurula Rapor Sunulmaması  158
6. TTK Dışında Sayılan Kanuni Görevlerin Yerine Getirilmemesi  158
III. Bağlı Şirkete Karşı Sır Saklama Yükümlülüğünün İhlalinden Kaynaklanan Sorumluluk  160
A. Genel Olarak  160
B. Denetçinin Dürüst, Tarafsız Denetim Yapma ve Sır Saklama Yükümlülüğünün İhlali  161
1. Davranış Yükümlülüklerinin İhlali  161
4. Sır Saklama Yükümlülüğünün İhlali  164
3. Dürüst ve Tarafsız Denetim Yükümlülüğünün İhlali  165
§9. BAĞIMSIZ DENETÇİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI SERMAYE PİYASASI KANUNU’NDAN KAYNAKLANAN HUKUKİ SORUMLULUĞU  165
I. Genel Olarak  165
II. Yatırımcılara Karşı Denetim Raporundan Kaynaklanan Sorumluluk  166
A. Genel Olarak  166
B. Sorumluluk Halleri  167
1. Finansal Tablo ve Raporların Mevzuata Uygun Olarak Denetlenmemesi  167
2. Denetim Raporlarının Yanlış, Yanıltıcı ve Eksik Bilgiler İçermesi  167
a. İzahnamede Yer Almak Üzere Hazırlanan Raporlar  167
b. Kamuyu Aydınlatma Belgelerinde Yer Almak Üzere Hazırlanan Raporlar  168
III. Alacaklı ve Pay Sahiplerine Karşı Haksız Kar Payı Avansı Dağıtılmasından Kaynaklanan Sorumluluk  170
A. Ara Dönem Finansal Tablolarının Gerçeği Dürüst Bir Şekilde Yansıtmadığının Denetim Raporunda Tespit Edilememesi  170
B. Ara Dönem Finansal Tablolarının Mevzuat ile Muhasebe İlke ve Kurallarına Uygun Düzenlenmemesi  171
§10. BAĞIMSIZ DENETÇİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI BANKACILIK KANUNU’NDAN KAYNAKLANAN HUKUKİ SORUMLULUĞU  171
§11. BAĞIMSIZ DENETÇİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI HAKSIZ FİİL HÜKÜMLERİNDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ SORUMLULUĞU  174
I. Hukuka Aykırılıktan Kaynaklanan Sorumluluk  175
A. Genel Olarak  175
B. Özel Koruma Normunun İhlali  177
1. Genel Olarak  177
2. Bağımsız Denetimde Üçüncü Kişiyi Koruyan Özel Normlar  179
a. TTK Hükümlerindeki Özel Koruma Normları  179
b. DenKHK – SerPK – BanK Hükümlerindeki Özel Koruma Normları  180
c. Cezai Nitelikteki Özel Koruma Normları  181
3. Özel Koruma Normu Olarak Kabul Edilmeyen Bazı Düzenlemeler  183
II. Ahlaka Aykırılıktan Kaynaklanan Sorumluluk  184
§12. BAĞIMSIZ DENETÇİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI SÖZLEŞME BENZERİ SORUMLULUĞU  187
I. Genel Olarak  187
II. Sorumluluğu Temellendiren Görüşler  190
A. Bilgi Verme Sözleşmesi Görüşü  190
1. Genel Olarak  190
2. Görüşün Uygulanacağı Üçüncü Kişinin Sınırlandırılması  191
a. Farazi Sözleşme Koşulu  191
b. Doğrudan Doğruya Temas Koşulu  192
B. Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme Görüşü  194
1. Genel Olarak  194
2. Görüşün Uygulanacağı Üçüncü Kişinin Sınırlandırılması  197
a. Üçüncü Kişinin Edime Yakın Olması  197
b. Üçüncü Kişinin Sözleşmenin Koruma Alanı İçinde Olması  197
c. Üçüncü Kişinin Öngörülebilir Olması  198
d. Üçüncü Kişinin Korunma İhtiyacında Bulunması  199
3. Görüşün Değerlendirilmesi  200
C. Üçüncü Kişinin Zararını Tazmin Görüşü  201
D. Sözleşme Görüşmelerinden Doğan Sorumluluk Görüşü  203
1. Genel Olarak  203
2. Görüşün Değerlendirilmesi  205
E. Sözleşmeye Dayanan Sorumluluğun Haksız Fiil Sorumluluğuna Göre Avantajları  206
1. Saf Malvarlığı Zararının Tazmin Edilebilmesi  206
2. İspat Yükünün Zarar Verende Olması  207
3. Yardımcı Kişilerin Fiilinden Sorumlulukta Kurtuluş Kanıtı Getirebilme İmkânının Olmaması  207
4. Daha Uzun Zamanaşımı Süresi  208
§13. BAĞIMSIZ DENETÇİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI GÜVEN SORUMLULUĞU  209
I. Genel Olarak  209
II. Sorumluluğun Genel Koşulları  210
A. Özel Bağlantı  212
B. Hukuki İşlem Alanına Katılma  214
C. Öngörülebilirlik  214
III. Görüşün Değerlendirilmesi  215
Üçüncü Bölüm
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ZARARLARININ TAZMİNİ
§14. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ZARARINI TAZMİN ŞARTLARI  219
I. Yükümlülüklerin ihlali  219
II. Zarar  221
A. Zararın Niteliği  221
1. Doğrudan Zarar  223
2. Dolayısıyla Zarar – Yansıma Zarar  225
B. Zararın Ortaya Çıktığı Durumlar  227
III. Kusur  231
A. Kusur Sorumluluğunun Bulunduğu Durumlar  233
B. Kusursuz Sorumluluğun Bulunduğu Durumlar  235
IV. İlliyet Bağı  242
§15. TAZMİNAT DAVASI  244
I. Davacı Olarak Zarar Gören Üçüncü Kişiler  244
A. Genel Olarak  244
B. Gerçeği Yansıtmayan Denetim Sonuçlarından Kaynaklanan Zararlarda Davacı Sıfatı  245
1. Alacaklılar ve Pay Sahiplerinin Dava Hakkı  252
2. Yatırımcıların Dava Hakkı  257
3. Bankacılık Kanunu Kapsamındaki Denetim Faaliyetinden Zarar Gören Mudilerin ve Diğer Üçüncü Kişinin Dava Hakkı  258
C. Kanuni Görevlerin İhlalinden Kaynaklanan Zararlarda Davacı Sıfatına Sahip Pay Sahipleri ve Alacaklılar  259
D. Sır Saklama Yükümlülüğünün İhlalinden Kaynaklanan Zararlarda Davacı Sıfatına Sahip Bağlı Şirketler  262
E. Hukuka veya Kasten Ahlaka Aykırı Davranıştan Kaynaklanan Zararlarda Davacı Sıfatı  266
F. Sözleşme Benzeri ve Güven Sorumluluklarının İhlalinden Kaynaklanan Zararlarda Davacı Sıfatı  267
II. Davalılar  269
A. Bağımsız Denetçi  269
1. Genel Olarak  269
2. Bağımsız Denetçinin Denetlenen Şirketin Organı Olmaması  270
3. Bağımsız Denetçinin Denetlenen Şirketin Çalışanı Olmaması  272
B. Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Yasal Temsilcileri  273
C. Bağımsız Denetçi Yardımcıları  273
D. Mesleki Sorumluluk Sigortacısı  276
III. Tazminat Miktarının Belirlenmesinde Dikkate Alınacak Faktörler  278
A. Bağımsız Denetçinin Kusurunun Ağırlığı  279
B. Zarar Gören Üçüncü Kişinin Kusuru  279
C. Bağımsız Denetçiye Hiçbir Yarar Sağlamaması  281
IV. Görevli ve Yetkili Mahkeme  281
V. Yargılama Usulü  283
VI. Deliller  283
VII. Zamanaşımı  285
Sonuç  287
Ek–1  295
Ek–2  297
Ekli Tablo – 1 Bağımsız Denetim Standartları  299
Kaynakça  301
Kavramlar Dizini  317
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020