Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Türk Ceza Kanunu Kapsamında
Kişisel Verilerin Korunması
Ağustos 2019 / 1. Baskı / 264 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Yakın geçmişe kadar bir kişisel veri koruma kanunu bulunmayan Türkiye'de, 07 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile büyük bir adım atılarak ilk kez konuya ilişkin bir kanun çıkarılmıştır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun yankıları sürerken, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü'nün (General Data Protection Regulation) 27 Nisan 2016 tarihinde kabulü ise kişisel verilerin koruması konusunun ülkemizde büyük bir hızla artan önemini daha da artırmıştır.

Bu gelişmeler karşısında, kişisel veri işleyen veri sorumlularının, mevcut ulusal ve uluslararası mevzuatları birlikte nasıl değerlendirecekleri ve tüm bu sürece nasıl uyum sağlayacakları konuları ise uygulamada pek çok soruna ve soruya sebebiyet vermiştir.

Çalışma kapsamında kişisel verilerin korunması konusu, hem 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, konuya ilişkin çıkarılan Yönetmelikler ve Tebliğler ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, hem de Avrupa Birliği Veri Koruma Tüzüğü başta olmak üzere tüm uluslararası düzenlemeler dikkate alınarak değerlendirilmiştir.

Değerlendirmeler yapılırken, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun konuya ilişkin tüm önemli kararlarına, Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi kararlarına yer verilmiştir. Uygulama bakımından hukukçulara yol gösterici olacağı inancıyla konu, tüm mevzuat ve kararlar birlikte değerlendirilerek işlenmiştir.

Konu Başlıkları
Kişisel Verilerin İşleme Koşulları
Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Veri Sahibinin Hakları
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Denetim Mekanizması
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin TCK'da Düzenlenen Suç Tipleri
Barkod: 9789750256110
Yayın Tarihi: Ağustos 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 264
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Özet  9
Tablo Listesi  17
Kısaltmalar  19
Giriş  21
Birinci Bölüm
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
I. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKININ NİTELİĞİ ÜZERİNE YAKLAŞIMLAR  23
A. Kişisel Verilerin Korunması Hakkı  23
1. Ekonomik Hak Yaklaşımı  23
a. Mülkiyet Hakkı Teorisi  24
b. Fikri Mülkiyet Hakkı Teorisi  27
2. İnsan Hakları Bağlamında Kişisel Verilerin Korunması  29
a. Özel Hayatın Korunması Hakkı Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması  29
b. İfade Özgürlüğü ve Kişisel Verilerin Korunması  32
c. Unutulma Hakkı ve Kişisel Verilerin Korunması  35
d. İnsan Onuru ve Kişisel Verilerin Korunması  39
e. Bilgi Edinme Hakkı  40
II. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINA İLİŞKİN ULUSLARARASI VE ULUSAL DÜZENLEMELER  42
A. Uluslararası Düzenlemeler  42
1. OECD Tarafından Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Hazırlanan Hukuki Düzenlemeler  43
2. Birleşmiş Milletler Tarafından Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Hazırlanan Hukuki Düzenlemeler  46
3. Avrupa Konseyi Tarafından Kişisel Verilerin Korunması İlişkin Hazırlanan Hukuki Düzenlemeler  47
a. Kişisel Verilerin Otomatik Olarak İşlenmesi Sırasında Gerçek Kişilerin Korunmasın ilişkin 108 Sayılı Sözleşme  48
b. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  51
aa. AİHS madde 8 Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması ve Müdahalenin Meşruluğu  51
bb. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. Maddesi Kapsamında Verilmiş Kararlar  53
4. Avrupa Birliği Nezdinde Kişisel Verilerin Korunması  57
a. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Bu Tür Verilerin Serbest Dolaşımına Dair Bireylerin Korunması Direktifi– 95/46/EC  57
c. Avrupa Birliği Vatandaşlık Hakkı Direktifi – 2009/136/EC  62
d. Avrupa Birliği Veri Saklama Direktifi – 2006/24/EC  63
e. Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü  64
aa. Kişisel Veri Kavramının Yeniden Tanımlanması  67
bb. Veri Kontrolörü ve Veri İşleyicisi  67
cc. Verinin Olağan Korunması ve Verinin Özel Önlemler ile Korunması  70
dd. Veri Sahibinin Hakları  71
ee. Veri Transferi  73
B. Ulusal Düzenlemeler  75
1. Yabancı Ülke Hukuklarında Kişisel Verilerin Korunması  75
a. Fransa  75
b. Almanya  81
c. İtalya  88
d. Amerika Birleşik Devletleri  91
2. Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması  94
a. 1982 Anayasası  94
b. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  95
c. Türk Ceza Kanunu  97
İkinci Bölüm
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
I. 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER  101
A. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Kapsamı  101
1. Amaç ve Kapsam  101
2. Kanun Kapsamı Dışında Kalan Haller  102
3. Tanımlar  103
a. Kişisel Veri  104
b. Açık Rıza  108
c. Kişisel Verilerin İşlenmesi  114
d. İlgili kişi  115
e. Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen  115
B. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Temel İlkeler  120
1. Kişisel Verilerin Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olarak İşlenmesi  120
2. Kişisel Verilerin Gerektiğinde Güncellenmesi ve Doğru Olması  121
3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlara Yönelik İşlenme  122
4. Kişisel Verilerin İşlendikleri Amaçla Sınırlı, İlişkili ve Ölçülü Olması  123
5. Kişisel Verilerin İşlendikleri Amacın Gerektirdiği Süre Boyunca ya da Mevzuatın Öngördüğü Süre Kadar Muhafaza Edilmesi  124
C. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Veri İşleme Koşulları  126
1. Özel Nitelikli Olmayan Kişisel Verilerin İşlenme Şartları  126
a. Kanunlarda Öngörülen Yükümlülüklerin Varlığı  127
b. Fiili Olanaksızlık Nedeniyle Rızasını Açıklayamayacak Kişinin veya Rızası Hukuki Geçerlilik Taşımayan Kişinin veya Bir Başka Kişinin Hayatı veya Beden Bütünlüğünün Korunması için Mecburi Olması Durumunda  127
c. Taraflar Arası Bir Sözleşmenin Varlığı Sebebiyle Sözleşmenin Taraflarının Kişisel Verilerinin İşlenmesi Gerekliliği Durumunda  128
d. Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüklerini Yerine Getirebilmesi Amacıyla Zorunlu Olması Durumunda  128
e. Kişisel Verinin Bizzat Sahibi Tarafından Aleni Hale Getirilmesi  128
f. Kişisel Verinin İşlenmesinin Bir Hakkın Mevcudiyeti, Korunması veya Bu Hakkın Kullanılması İçin Mecburi Olması  129
g. Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri Sebebiyle Kişisel Verilerin İşlemenin Mecburi Olması  129
2. Özel Nitelikli Verilerin İşlenme Şartları  132
D. Kişisel Verilerin Aktarılması  135
E. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Veri Sahibinin Hakları  138
1. Kişinin Kişisel Verilerin İşlenip İşlenmediğini Öğrenme Hakkı  139
2. Kişisel Verilere İlişkin Bilgi Talep Etme Hakkı  140
3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiğini ve İşlenen Verilerin Amacına Uygun Olarak Kullanılıp Kullanılmadığını Öğrenme Hakkı  141
4. Kişisel Verilerin Aktarılmasına İlişkin Bilgi Talep Etme Hakkı  141
5. Kişisel Verilerin Düzeltilmesini İsteme Hakkı  142
6. Kişisel Verilerin Silinmesini veya Yok Edilmesini İsteme Hakkı  142
F. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Denetim Mekanizması  144
II. YÖNETMELİKLER İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER  148
A. Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik  149
B. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik  155
1. Genel Olarak  155
2. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası  155
3. Veri İmhaya İlişkin Yöntemler  156
a. Kişisel Verilerin Silinmesi  158
b. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi  159
c. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi  160
C. Veri Sorumluları Siciline İlişkin Düzenlemeler  160
a. Veri Sorumluları Sicili  160
b. Sicilin Oluşturulması, İdaresi, Gözetimi ve Sicile Erişim  161
c. Kayıt Yükümlülüğünün Başlangıcı, VERBİS’e Girilecek Bilgiler, Kayıt Başvurusu, Kaydın Yenilenmesi ve Silinmesi  161
d. Kayıt Yükümlülüğünün İstisnaları  163
III. TEBLİĞLER İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER  164
A. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ  164
B. Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ  166
Üçüncü Bölüm
KİŞİSEL VERİLERİN 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU VE
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
KAPSAMINDA KORUNMASI
I. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TÜRK CEZA KANUNUNDA DÜZENLENEN SUÇ TİPLERİ  169
A. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu  170
1. Genel Olarak  170
2. Suçla Korunan Hukuksal Değer  179
3. Suçun Unsurları  180
a. Maddi Unsurlar  180
aa. Fail  180
bb. Mağdur  180
cc. Suçun Konusu  182
dd. Hareket ve Netice  186
b. Manevi Unsur  189
c. Hukuka Aykırılık  190
aa. İlgili Kişinin Rızası  193
bb. Kişisel verinin ilgilisi tarafından alenileştirilme halinde  196
cc. Kanun hükmü veya amirin emrinin yerine getirilmesi  197
dd. Zorunluluk Hali  198
ee. Sözleşmenin İfası İçin Gerekli Olması  199
ff. Bir Hakkın Tesisi İçin Gerekli Olması  200
gg. Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması  200
hh. Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması  200
ii. Sağlık ve Cinsel Hayata İlişkin Kişisel Verilerin İşlenmesi ile İlgili Hukuka Uygunluk Sebebi  201
jj. Kişisel Verileri Korunma Kanunu Kapsamı Dışında Tutulan Haller  201
4. Suçun Nitelikli Halleri  202
a. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Kaydedilmesi  202
b. Kamu Görevlisi Tarafından ve Görevinin Verdiği Yetki Kötüye Kullanmak Suretiyle Kaydedilmesi  203
c. Belli Bir Meslek ve Sanatın Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle Kaydedilmesi  205
5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  205
a. Teşebbüs  205
b. İştirak  206
c. İçtima  207
6. Yaptırım ve Yargılama Usulü  209
B. Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme  210
1. Genel Olarak  210
2. Suçla Korunan Hukuksal Değer  212
3. Suçun Unsurları  212
a. Maddi Unsurlar  212
aa. Fail  212
bb. Mağdur  213
cc. Suçun Konusu  214
dd. Hareket  215
b. Manevi Unsur  218
c. Hukuka Aykırılık  218
4. Suçun Nitelikli Halleri  220
5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  221
a. Teşebbüs  221
b. İştirak  221
c. İçtima  222
6. Yaptırım ve Yargılama Usulü  224
C. Verileri Yok Etmeme Suçu  225
1. Genel Olarak  225
2. Suçla Korunan Hukuksal Değer  229
3. Suçun Unsurları  230
a. Maddi Unsurlar  230
aa. Fail  230
bb. Mağdur  231
cc. Suçun Konusu  232
dd. Hareket ve Netice  232
b. Manevi Unsur  234
c. Hukuka Aykırılık  234
4. Suçun Nitelikli Halleri  235
5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  235
a. Teşebbüs  235
b. İştirak  236
c. İçtima  236
6. Yaptırım ve Yargılama Usulü  237
Sonuç  239
Kaynakça  243
Kavramlar Dizini  255
Yazar Hakkında  263
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Özet  9
Tablo Listesi  17
Kısaltmalar  19
Giriş  21
Birinci Bölüm
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
I. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKININ NİTELİĞİ ÜZERİNE YAKLAŞIMLAR  23
A. Kişisel Verilerin Korunması Hakkı  23
1. Ekonomik Hak Yaklaşımı  23
a. Mülkiyet Hakkı Teorisi  24
b. Fikri Mülkiyet Hakkı Teorisi  27
2. İnsan Hakları Bağlamında Kişisel Verilerin Korunması  29
a. Özel Hayatın Korunması Hakkı Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması  29
b. İfade Özgürlüğü ve Kişisel Verilerin Korunması  32
c. Unutulma Hakkı ve Kişisel Verilerin Korunması  35
d. İnsan Onuru ve Kişisel Verilerin Korunması  39
e. Bilgi Edinme Hakkı  40
II. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINA İLİŞKİN ULUSLARARASI VE ULUSAL DÜZENLEMELER  42
A. Uluslararası Düzenlemeler  42
1. OECD Tarafından Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Hazırlanan Hukuki Düzenlemeler  43
2. Birleşmiş Milletler Tarafından Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Hazırlanan Hukuki Düzenlemeler  46
3. Avrupa Konseyi Tarafından Kişisel Verilerin Korunması İlişkin Hazırlanan Hukuki Düzenlemeler  47
a. Kişisel Verilerin Otomatik Olarak İşlenmesi Sırasında Gerçek Kişilerin Korunmasın ilişkin 108 Sayılı Sözleşme  48
b. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  51
aa. AİHS madde 8 Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması ve Müdahalenin Meşruluğu  51
bb. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. Maddesi Kapsamında Verilmiş Kararlar  53
4. Avrupa Birliği Nezdinde Kişisel Verilerin Korunması  57
a. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Bu Tür Verilerin Serbest Dolaşımına Dair Bireylerin Korunması Direktifi– 95/46/EC  57
c. Avrupa Birliği Vatandaşlık Hakkı Direktifi – 2009/136/EC  62
d. Avrupa Birliği Veri Saklama Direktifi – 2006/24/EC  63
e. Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü  64
aa. Kişisel Veri Kavramının Yeniden Tanımlanması  67
bb. Veri Kontrolörü ve Veri İşleyicisi  67
cc. Verinin Olağan Korunması ve Verinin Özel Önlemler ile Korunması  70
dd. Veri Sahibinin Hakları  71
ee. Veri Transferi  73
B. Ulusal Düzenlemeler  75
1. Yabancı Ülke Hukuklarında Kişisel Verilerin Korunması  75
a. Fransa  75
b. Almanya  81
c. İtalya  88
d. Amerika Birleşik Devletleri  91
2. Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması  94
a. 1982 Anayasası  94
b. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  95
c. Türk Ceza Kanunu  97
İkinci Bölüm
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
I. 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER  101
A. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Kapsamı  101
1. Amaç ve Kapsam  101
2. Kanun Kapsamı Dışında Kalan Haller  102
3. Tanımlar  103
a. Kişisel Veri  104
b. Açık Rıza  108
c. Kişisel Verilerin İşlenmesi  114
d. İlgili kişi  115
e. Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen  115
B. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Temel İlkeler  120
1. Kişisel Verilerin Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olarak İşlenmesi  120
2. Kişisel Verilerin Gerektiğinde Güncellenmesi ve Doğru Olması  121
3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlara Yönelik İşlenme  122
4. Kişisel Verilerin İşlendikleri Amaçla Sınırlı, İlişkili ve Ölçülü Olması  123
5. Kişisel Verilerin İşlendikleri Amacın Gerektirdiği Süre Boyunca ya da Mevzuatın Öngördüğü Süre Kadar Muhafaza Edilmesi  124
C. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Veri İşleme Koşulları  126
1. Özel Nitelikli Olmayan Kişisel Verilerin İşlenme Şartları  126
a. Kanunlarda Öngörülen Yükümlülüklerin Varlığı  127
b. Fiili Olanaksızlık Nedeniyle Rızasını Açıklayamayacak Kişinin veya Rızası Hukuki Geçerlilik Taşımayan Kişinin veya Bir Başka Kişinin Hayatı veya Beden Bütünlüğünün Korunması için Mecburi Olması Durumunda  127
c. Taraflar Arası Bir Sözleşmenin Varlığı Sebebiyle Sözleşmenin Taraflarının Kişisel Verilerinin İşlenmesi Gerekliliği Durumunda  128
d. Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüklerini Yerine Getirebilmesi Amacıyla Zorunlu Olması Durumunda  128
e. Kişisel Verinin Bizzat Sahibi Tarafından Aleni Hale Getirilmesi  128
f. Kişisel Verinin İşlenmesinin Bir Hakkın Mevcudiyeti, Korunması veya Bu Hakkın Kullanılması İçin Mecburi Olması  129
g. Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri Sebebiyle Kişisel Verilerin İşlemenin Mecburi Olması  129
2. Özel Nitelikli Verilerin İşlenme Şartları  132
D. Kişisel Verilerin Aktarılması  135
E. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Veri Sahibinin Hakları  138
1. Kişinin Kişisel Verilerin İşlenip İşlenmediğini Öğrenme Hakkı  139
2. Kişisel Verilere İlişkin Bilgi Talep Etme Hakkı  140
3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiğini ve İşlenen Verilerin Amacına Uygun Olarak Kullanılıp Kullanılmadığını Öğrenme Hakkı  141
4. Kişisel Verilerin Aktarılmasına İlişkin Bilgi Talep Etme Hakkı  141
5. Kişisel Verilerin Düzeltilmesini İsteme Hakkı  142
6. Kişisel Verilerin Silinmesini veya Yok Edilmesini İsteme Hakkı  142
F. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Denetim Mekanizması  144
II. YÖNETMELİKLER İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER  148
A. Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik  149
B. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik  155
1. Genel Olarak  155
2. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası  155
3. Veri İmhaya İlişkin Yöntemler  156
a. Kişisel Verilerin Silinmesi  158
b. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi  159
c. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi  160
C. Veri Sorumluları Siciline İlişkin Düzenlemeler  160
a. Veri Sorumluları Sicili  160
b. Sicilin Oluşturulması, İdaresi, Gözetimi ve Sicile Erişim  161
c. Kayıt Yükümlülüğünün Başlangıcı, VERBİS’e Girilecek Bilgiler, Kayıt Başvurusu, Kaydın Yenilenmesi ve Silinmesi  161
d. Kayıt Yükümlülüğünün İstisnaları  163
III. TEBLİĞLER İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER  164
A. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ  164
B. Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ  166
Üçüncü Bölüm
KİŞİSEL VERİLERİN 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU VE
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
KAPSAMINDA KORUNMASI
I. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TÜRK CEZA KANUNUNDA DÜZENLENEN SUÇ TİPLERİ  169
A. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu  170
1. Genel Olarak  170
2. Suçla Korunan Hukuksal Değer  179
3. Suçun Unsurları  180
a. Maddi Unsurlar  180
aa. Fail  180
bb. Mağdur  180
cc. Suçun Konusu  182
dd. Hareket ve Netice  186
b. Manevi Unsur  189
c. Hukuka Aykırılık  190
aa. İlgili Kişinin Rızası  193
bb. Kişisel verinin ilgilisi tarafından alenileştirilme halinde  196
cc. Kanun hükmü veya amirin emrinin yerine getirilmesi  197
dd. Zorunluluk Hali  198
ee. Sözleşmenin İfası İçin Gerekli Olması  199
ff. Bir Hakkın Tesisi İçin Gerekli Olması  200
gg. Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması  200
hh. Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması  200
ii. Sağlık ve Cinsel Hayata İlişkin Kişisel Verilerin İşlenmesi ile İlgili Hukuka Uygunluk Sebebi  201
jj. Kişisel Verileri Korunma Kanunu Kapsamı Dışında Tutulan Haller  201
4. Suçun Nitelikli Halleri  202
a. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Kaydedilmesi  202
b. Kamu Görevlisi Tarafından ve Görevinin Verdiği Yetki Kötüye Kullanmak Suretiyle Kaydedilmesi  203
c. Belli Bir Meslek ve Sanatın Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle Kaydedilmesi  205
5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  205
a. Teşebbüs  205
b. İştirak  206
c. İçtima  207
6. Yaptırım ve Yargılama Usulü  209
B. Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme  210
1. Genel Olarak  210
2. Suçla Korunan Hukuksal Değer  212
3. Suçun Unsurları  212
a. Maddi Unsurlar  212
aa. Fail  212
bb. Mağdur  213
cc. Suçun Konusu  214
dd. Hareket  215
b. Manevi Unsur  218
c. Hukuka Aykırılık  218
4. Suçun Nitelikli Halleri  220
5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  221
a. Teşebbüs  221
b. İştirak  221
c. İçtima  222
6. Yaptırım ve Yargılama Usulü  224
C. Verileri Yok Etmeme Suçu  225
1. Genel Olarak  225
2. Suçla Korunan Hukuksal Değer  229
3. Suçun Unsurları  230
a. Maddi Unsurlar  230
aa. Fail  230
bb. Mağdur  231
cc. Suçun Konusu  232
dd. Hareket ve Netice  232
b. Manevi Unsur  234
c. Hukuka Aykırılık  234
4. Suçun Nitelikli Halleri  235
5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  235
a. Teşebbüs  235
b. İştirak  236
c. İçtima  236
6. Yaptırım ve Yargılama Usulü  237
Sonuç  239
Kaynakça  243
Kavramlar Dizini  255
Yazar Hakkında  263
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020