Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Ceza Muhakemesi Kanunu Şerhi (CMK)
Mart 2019 Tarihi İtibariyle 7165 sayılı Yasayla Birlikte
Nisan 2019 / 9. Baskı / 1304 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 265.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

2016 OHAL'inin getirdiği KHK'lar, OHAL kaldırıldıktan sonra TBMM'den geçirildi ve yasalaştı.

Bunlardan CMK ile ilgili olanlara yeni basıda yer verilmiş ; ilgili maddelere işlenmiştir.

CMK'da değişiklik yapan 7145 sayılı Yasa 31.7.2018 tarihinde yürürlüğe girdi. Yasanın getirdiği değişiklikler kitaptaki yerlerini aldılar.

Öte yandan bu basıda sizlerin kitaptan yararlanmanızı kolaylaştırmak için bir yöntem uygulandı.

Son dönemde 2016 OHAL KHK'larından başlayıp yasalaşan, sonra 7145 sayılı Yasayla gelen değişiklikleri siyah dizildi. Daha sonra 7165 sayılı Yasa çıkarıldı; CMK'da değişiklik yapıldı.

Ceza yargılaması hukuku açısından istinaf kanunyolunda yeni normlar öngörüldü. Bunlar pozitif hukukumuzdaki yerlerini aldılar. Bu değişiklikleri incelendi, yorumlandı ve ilgili maddelerin altına yerleştirildi. Bunlar da taze bir değişiklik olarak siyah dizildi.

Keza bir şerh yenilendiği zaman elbette yeni kararları eklemek kaçınılmazdır. Eserin 9. Baskısı yeni kararlarla zenginleştirilerek; uygulamacılara en son kaynakların sunulması hedeflenmiştir.

Konu Başlıkları
Ceza Yargılaması Hukuku
Ceza Muhakemesi Hukuku
Barkod: 9789750254093
Yayın Tarihi: Nisan 2019
Baskı Sayısı:  9
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1304
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
9. Basıya Önsöz  7
CEZA YARGILAMASI HUKUKU
Birinci Kesim
CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN
TEMEL KAVRAMLARI
Birinci Bölüm
CEZA YARGILAMASI HUKUKU KAVRAMI VE GÖREVİ
§ 1. CEZA YARGILAMASI HUKUKU KAVRAMI  27
I. Terim  27
II. Ceza Yargılaması Hukuku Kavramı  30
III. Ceza Yargılaması Hukukunun Amacı  31
IV. Ceza Hukuku ile Ceza Yargılaması Hukuku Arasındaki İlişki  32
§ 2. CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN ANAYASA DÜZENİ İLE İLİŞKİSİ  33
I. Siyasal Düşünce ve Güçlerin Ceza Yargılaması Hukukuna Etkisi  33
II. Türk Ceza Yargılaması Hukukunun Bu Açıdan Değerlendirilmesi  34
§ 3. CEZA YARGILAMASININ YÜRÜYÜŞÜNE KISA BİR BAKIŞ  36
I. Birinci Derece Yargılama  36
II. İkinci Derece Yargılama  37
İkinci Bölüm
CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ
§ 4. CEZA YARGILAMASINA TARİHSEL BAKIŞ  39
I. Roma’da Ceza Yargılaması  39
II. Türklerde Ceza Yargılamasının Tarihsel Gelişimi  41
III. İslamda Ceza Yargılaması  42
IV. Osmanlı’da Ceza Yargılaması  43
1. Osmanlı Ceza Yargılamasının Temel İlkeleri  44
2. Osmanlı Ceza Yargılamasında Mahkemeler Teşkilatı  46
3. Osmanlı Ceza Yargılamasında Yargılama Süjeleri  47
4. Osmanlı’nın Son Dönemlerindeki Ceza Yargılamasına İlişkin Kanuni Düzenlemeler  50
§ 5. ALMAN CEZA YARGILAMASI YASASININ ALINMASINA KADAR GEÇEN DEVRE  52
§ 6. ALMAN CEZA YARGILAMASI YASASININ ALINMASI  52
Üçüncü Bölüm
TÜRK CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN
UYGULANMA ALANI
§ 7. MADDE BAKIMINDAN UYGULANMA ALANI  55
I. Medeni Yargılama Hukuku Alanına Giren Uyuşmazlıklar  55
II. Disipliner Ceza Hukuku Uyuşmazlıkları  56
1. Genel Olarak  56
2. Suçlar ile Disiplin Suçları arasındaki Farklar  56
§ 8. YER BAKIMINDAN UYGUNLAMA ALANI  58
I. Yasama Dokunulmazlığı  59
1. Yasama Sorumsuzluğu  60
2. Nispi Dokunulmazlık  62
II. Yabancı Askerlerin Dokunulmazlığı  64
III. Diplomasi Dokunulmazlığı  65
§ 9. CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN KİŞİ BAKIMINDAN UYGULANMASI  66
§ 10. CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  67
I. İşlemlerin Yürürlükteki Yasaya Göre Yapılması  69
II. Eski Yasa Zamanında Yapılmamış İşlemlerin Yeni Yasaya Göre Yapılması  69
III. Eski Yasa Zamanındaki İşlemlerin Geçerliliğini Koruması  69
IV. Yeni Yasanın Kurallarının Lehte ya da Aleyhte Olup Olmamasının Etkili Olmaması  70
V. Hemen Uygulama İlkesinin İstisnası  71
Dördüncü Bölüm
CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN
TEMEL İLKESİ OLARAK ADİL YARGILANMA HAKKI
§ 11. ADİL YARGILANMA HAKKI  73
I. Kavram  73
II. Adil Yargılanma Hakkının İçeriği  74
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU
Birinci Kitap
GENEL HÜKÜMLER
Birinci Kısım
KAPSAM, TANIMLAR, GÖREV VE YETKİ
Birinci Bölüm
KAPSAM VE TANIMLAR
MADDE 1: Kanunun Kapsamı  79
MADDE 2: Tanımlar  79
İkinci Bölüm
GÖREV
MADDE 3: Görev  81
MADDE 4: Re’sen Görev Kararı ve Görevde Uyuşmazlık  85
MADDE 5: Görevsizlik Kararı Verilmesi Gereken Hâl ve Sonucu  87
MADDE 6: Görevsizlik Kararı Verilemeyecek Hâl  97
MADDE 7: Görevli Olmayan Hâkim veya Mahkemenin İşlemleri  102
Üçüncü Bölüm
BAĞLANTILI DAVALAR
MADDE 8: Bağlantı Kavramı  108
MADDE 9: Davaların Birleştirilerek Açılması  112
MADDE 10: Görülmekte Olan Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması  117
MADDE 11: Geniş Bağlantı Sebebiyle Birleştirme  118
Dördüncü Bölüm
YETKİ
MADDE 12: Yetkili Mahkeme  123
MADDE 13: Özel Yetki  127
MADDE 14: Yabancı Ülkede İşlenen Suçlarda Yetki  129
MADDE 15: Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıtlarında veya Bu Taşıtlarla İşlenen Suçlarda Yetki  130
MADDE 16: Bağlantılı Suçlarda Yetki  132
MADDE 17: Yetkide Olumlu veya Olumsuz Uyuşmazlık  133
MADDE 18: Yetkisizlik İddiası  134
MADDE 19: Davanın Nakli  136
MADDE 20: Yetkili Olmayan Hâkim Veya Mahkemenin İşlemleri  144
MADDE 21: Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hâllerde Yapılan İşlemler  145
Beşinci Bölüm
HÂKİMİN DAVAYA BAKAMAMASI VE REDDİ
MADDE 22: Hâkimin Davaya Bakamayacağı Hâller  145
MADDE 23: Yargılamaya Katılamayacak Hâkim  150
MADDE 24: Hâkimin Reddi Sebepleri ve Ret İsteminde Bulunabilecekler  166
MADDE 25: Tarafsızlığını Şüpheye Düşürecek Sebeplerden Dolayı Hâkimin Reddi İsteminin Süresi  167
MADDE 26: Ret İsteminin Usulü  169
MADDE 27: Hâkimin Reddi İstemine Karar Verecek Mahkeme  170
MADDE 28: Ret İstemi Üzerine Verilecek Kararlar ve Başvurulacak Kanun Yolları  171
MADDE 29: Reddi İstenen Hâkimin Yapabileceği İşlemler  172
MADDE 30: Hâkimin Çekinmesi ve İnceleme Mercii  173
MADDE 31: Ret İsteminin Geri Çevrilmesi  174
MADDE 32: Zabıt Kâtibinin Reddi veya Çekinmesi  175
İkinci Kısım
KARARLAR, AÇIKLANMASI VE TEBLİĞİ, SÜRELER VE ESKİ HÂLE GETİRME
Birinci Bölüm
KARARLAR, AÇIKLANMASI VE TEBLİĞİ
MADDE 33: Kararların Verilmesi Usulü  175
MADDE 34: Kararların Gerekçeli Olması  176
MADDE 35: Kararların Açıklanması ve Tebliği  181
MADDE 36: Tebligat ve Yazışma Usulü  197
MADDE 37: Tebligat Usulleri  197
MADDE 38: Cumhuriyet Başsavcılığına Yapılan Tebligat  198
İkinci Bölüm
SÜRELER VE ESKİ HÂLE GETİRME
MADDE 39: Sürelerin Hesaplanması  204
MADDE 40: Eski Hâle Getirme  205
MADDE 41: Eski Hâle Getirme Dilekçesi  207
MADDE 42: Eski Hâle Getirme Dilekçesi Üzerine Verilecek Karar  208
Üçüncü Kısım
TANIKLIK, BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ VE KEŞİF
Birinci Bölüm
TANIKLIK
MADDE 43: Tanıkların Çağrılması  211
MADDE 44: Çağrıya Uymayan Tanıklar  214
MADDE 45: Tanıklıktan Çekinme  215
MADDE 46: Meslek ve Sürekli Uğraşıları Sebebiyle Tanıklıktan Çekinme  216
MADDE 47: Devlet Sırrı Niteliğindeki Bilgilerle İlgili Tanıklık  217
MADDE 48: Kendisi veya Yakınları Aleyhine Tanıklıktan Çekinme  218
MADDE 49: Tanıklıktan Çekinme Sebebinin Bildirilmesi  219
MADDE 50: Yemin Verilmeyen Tanıklar  219
MADDE 51: Tanıklıktan Çekinebilecek Kimsenin Çekinmemesi  220
MADDE 52: Tanıkların Dinlenmesi  220
MADDE 53: Tanığa Görevinin Önemini Anlatma  226
MADDE 54: Tanıklara Yemin Verilmesi  227
MADDE 55: Yeminin Biçimi  228
MADDE 56: Yeminin Yerine Getirilmesi, Sağır veya Dilsizin Yemini  228
MADDE 57: Tanığın Tekrar Dinlenmesi  228
MADDE 58: Tanığa İlk Önce Sorulacak Hususlar ve Tanığın Korunması  228
MADDE 59: Tanığa Söylenecek Şeyler ve Sorulacak Sorular  231
MADDE 60: Tanıklıktan ve Yeminden Sebepsiz Çekinme  231
MADDE 61: Tanığa Verilecek Tazminat ve Giderle  233
İkinci Bölüm
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ
MADDE 62: Bilirkişilere Uygulanacak Hükümler  233
MADDE 63: Bilirkişinin Atanması  235
MADDE 64: Bilirkişi Olarak Atanabilecekler  237
MADDE 65: Bilirkişiliği Kabul Yükümlülüğü  240
MADDE 66: Atama Kararı ve İncelemelerin Yürütülmesi  242
MADDE 67: Bilirkişi Raporu, Uzman Mütalaası  244
MADDE 68: Duruşmada Bilirkişinin Açıklaması  253
MADDE 69: Bilirkişinin Reddi  254
MADDE 70: Bilirkişilikten Çekinme, Bilirkişi Olarak Dinlenemeyenler  255
MADDE 71: Görevini Yapmayan Bilirkişi Hakkındaki İşlem  255
MADDE 72: Bilirkişi Gider ve Ücreti  256
MADDE 73: Sahte Para ve Değerler Üzerinde Yapılacak İncelemeler  256
Üçüncü Bölüm
GÖZLEM ALTINA ALINMA,
MUAYENE, KEŞİF VE OTOPSİ
MADDE 74: Gözlem Altına Alınma  257
MADDE 75: Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması  258
MADDE 76: (5353 sayılı yasayla değişik) Diğer Kişilerin Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması  260
MADDE 77: Kadının Muayenesi  261
MADDE 78: Moleküler Genetik İncelemeler  262
MADDE 79: Hâkimin Kararı ve İnceleme Yapılması  262
MADDE 80: Genetik İnceleme Sonuçlarının Gizliliği  263
MADDE 81: Fizik Kimliğin Tespiti  263
MADDE 82: Yönetmelik  264
MADDE 83: Keşif  264
MADDE 84: Keşifte, Tanık veya Bilirkişinin Dinlenmesinde Bulunabilecekler  265
MADDE 85: Yer Gösterme  266
MADDE 86: Ölünün Kimliğini Belirleme ve Adlî Muayene  267
MADDE 87: Otopsi  267
MADDE 88: Yeni Doğanın Cesedinin Adlî Muayenesi veya Otopsi  268
MADDE 89: Zehirlenme Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlem  269
Dördüncü Kısım
KORUMA TEDBİRLERİ
Birinci Bölüm
YAKALAMA VE GÖZALTI
MADDE 90: Yakalama ve Yakalanan Kişi Hakkında Yapılacak İşlemler  276
MADDE 91: Gözaltı  278
MADDE 92: Gözaltı İşlemlerinin Denetimi  285
MADDE 93: Yakalanan veya Tutuklanan Kişilerin Nakli  285
MADDE 94: Yakalanan Kişinin Mahkemeye Götürülmesi  286
MADDE 95: Yakalanan veya Gözaltına Alınanın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi  287
MADDE 96: Yakalamanın İlgililere Bildirilmesi  288
MADDE 97: Yakalama Tutanağı  288
MADDE 98: Yakalama Emri ve Nedenleri  304
MADDE 99: Yönetmelik  306
İkinci Bölüm
TUTUKLAMA
MADDE 100: Tutuklama Nedenleri  306
MADDE 101: Tutuklama Kararı  316
MADDE 102: Tutuklulukta Geçecek Süre  317
MADDE 103: Cumhuriyet Savcısının Tutuklama Kararının Geri Alınmasını İstemesi  318
MADDE 104: Şüpheli veya Sanığın Salıverilme İstemleri  319
MADDE 105: Usul  320
MADDE 106: Salıverilenin Yükümlülükleri  322
MADDE 107: Tutuklananın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi  322
MADDE 108: Tutukluluğun İncelenmesi  323
Üçüncü Bölüm
ADLÎ KONTROL
MADDE 109: Adlî Kontrol  325
MADDE 110: Adlî Kontrol Kararı ve Hükmedecek Merciler  330
MADDE 111: Adlî Kontrol Kararının Kaldırılması  330
MADDE 112: Tedbirlere Uymama  331
MADDE 113: Güvence  331
MADDE 114: Önceden Ödetme  332
MADDE 115: Güvencenin Geri Verilmesi  332
Dördüncü Bölüm
ARAMA VE ELKOYMA
MADDE 116: Şüpheli veya Sanıkla İlgili Arama  333
MADDE 117: Diğer Kişilerle İlgili Arama  344
MADDE 118: Gece Yapılacak Arama  345
MADDE 119: Arama Kararı  345
MADDE 120: Aramada Hazır Bulunabilecekler  349
MADDE 121: Arama Sonunda Verilecek Belge  349
MADDE 122: Belge veya Kâğıtları İnceleme Yetkisi  349
MADDE 123: Eşya veya Kazancın Muhafaza Altına Alınması ve Bunlara Elkonulması  356
MADDE 124: İstenen Eşyayı Vermeyenler Hakkında Yapılacak İşlem  356
MADDE 125: İçeriği Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgelerin Mahkemece İncelenmesi  356
MADDE 126: Elkonulamayacak Mektuplar, Belgeler  357
MADDE 127: Elkoyma Kararını Verme Yetkisi  358
MADDE 128: Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma  361
MADDE 129: Postada Elkoyma  366
MADDE 130: Avukat Bürolarında Arama, Elkoyma ve Postada Elkoyma  367
MADDE 131: Elkonulan Eşyanın İadesi  368
MADDE 132: Elkonulan Eşyanın Muhafazası veya Elden Çıkarılması  368
MADDE 133: Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini  369
MADDE 134: Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma  374
Beşinci Bölüm
TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN
İLETİŞİMİN DENETLENMESİ
MADDE 135: İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması  377
MADDE 136: Müdafiin Bürosu ve Yerleşim Yeri  394
MADDE 137: Kararların Yerine Getirilmesi, İletişim İçeriklerinin Yok Edilmesi  394
MADDE 138: Tesadüfen Elde Edilen Deliller  395
Altıncı Bölüm
GİZLİ SORUŞTURMACI VE
TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME
MADDE 139: Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi  396
MADDE 140: Teknik Araçlarla İzleme  429
Yedinci Bölüm K
ORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT
MADDE 141: Tazminat İstemi  461
MADDE 142: Tazminat İsteminin Koşulları  462
MADDE 143: Tazminatın Geri Alınması  463
MADDE 144: Tazminat İsteyemeyecek Kişiler  463
Beşinci Kısım
İFADE VE SORGU
Birinci Bölüm
İFADE VEYA SORGU İÇİN ÇAĞRI
MADDE 145: İfade veya Sorgu İçin Çağrı  472
MADDE 146: (5560 Sayılı Yasayla Değişik) Zorla Getirme  473
İkinci Bölüm
İFADE VE SORGU USULÜ
MADDE 147: İfade ve Sorgunun Tarzı  475
MADDE 148: İfade Alma ve Sorguda Yasak Usuller  484
Altıncı Kısım
SAVUNMA
Birinci Bölüm
MÜDAFİ SEÇİMİ, GÖREVLENDİRİLMESİ,
GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 149: Şüphelinin veya Sanığın Müdafi Seçimi  490
MADDE 150: (5560 Sayılı Yasayla Değişik) Müdafiin Görevlendirilmesi  496
MADDE 151: (5353 Sayılı Yasayla Değişik) Müdafi Görevini Yerine Getirmediğinde Yapılacak İşlem ve Müdafilik Görevinden Yasaklanma  518
MADDE 152: Şüpheli veya Sanığın Birden Fazla Olması Hâlinde Savunma  520
MADDE 153: Müdafiin Dosyayı İnceleme Yetkisi  525
MADDE 154: Müdafi İle Görüşme  529
MADDE 155: Kanunî Temsilci veya Eşin Duruşmada Hazır Bulunması  531
MADDE 156: Müdafiin Görevlendirilmesinde Usul  531
İkinci Kitap
SORUŞTURMA
Birinci Kısım
SUÇLARA İLİŞKİN İHBARLAR VE SORUŞTURMA
Birinci Bölüm
SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİ,
SUÇLARIN İHBARI
MADDE 157: Soruşturmanın Gizliliği  532
İkinci Bölüm
SORUŞTURMA İŞLEMLERİ
MADDE 160: Bir Suçun İşlendiğini Öğrenen Cumhuriyet Savcısının Görevi  535
MADDE 161: Cumhuriyet Savcısının Görev ve Yetkileri  546
MADDE 162: Soruşturmada Cumhuriyet Savcısının Hâkim Kararı İstemi  556
MADDE 163: Soruşturmanın Sulh Ceza Hâkimi Tarafından Yapılması  557
MADDE 164: Adlî Kolluk ve Görevi  558
MADDE 165: Diğer Kolluk Birimlerinin Adlî Kolluk Görevi  558
MADDE 166: Değerlendirme Raporu Yetkisi  559
MADDE 167: Yönetmelik  559
MADDE 168: Adlî Kolluğun Olay Yerinde Aldığı Tedbirlere Uyulmaması Halinde Yetkisi  559
MADDE 169: Soruşturma Evresinde Yapılan İşlemlerin Tutanağa Bağlanması  559
İkinci Kısım
KAMU DAVASININ AÇILMASI
Birinci Bölüm
KAMU DAVASININ AÇILMASI
MADDE 170: Kamu Davasını Açma Görevi  561
MADDE 171: Kamu Davasını Açmada Takdir Yetkisi  576
İkinci Bölüm
KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR,
İTİRAZ VE İDDİANAMENİN İADESİ
MADDE 172: Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar  578
MADDE 173: Cumhuriyet Savcısının Kararına İtiraz  584
MADDE 174: İddianamenin İadesi  614
Üçüncü Kitap
KOVUŞTURMA EVRESİ
Birinci Kısım
KAMU DAVASININ YÜRÜTÜLMESİ
Birinci Bölüm
DURUŞMA HAZIRLIĞI
MADDE 175: İddianamenin Kabulü ve Duruşma Hazırlığı  618
MADDE 176: İddianamenin Sanığa Tebliği ve Sanığın Çağrılması  640
MADDE 177: Sanığın Savunma Delillerinin Toplanması İstemi  647
MADDE 178: Çağrılması Reddedilen Tanığın ve Uzman Kişinin Doğrudan Mahkemeye Getirilmesi  648
MADDE 179: Çağrılan Tanıkların Ad ve Adreslerinin Sanığa ve Cumhuriyet Savcısına Bildirilmesi  649
MADDE 180: Tanık ve Bilirkişinin Naiple veya İstinabe Yoluyla Dinlenmeleri  649
MADDE 181: Tanık ve Bilirkişinin Dinleneceği Günün Bildirilmesi  653
İkinci Bölüm
DURUŞMA
MADDE 182: Duruşmanın Açıklığı  654
MADDE 183: Ses ve Görüntü Alıcı Aletlerin Kullanılması Yasağı  655
MADDE 184: Açıklığın Kaldırılması Hakkında Karar  656
MADDE 185: Zorunlu Kapalılık  656
MADDE 186: Kapalılık Kararının ve Nedenlerinin Yazılması  656
MADDE 187: Kapalı Duruşmada Bulunabilme  656
MADDE 188: Duruşmada Hazır Bulunacaklar  658
MADDE 189: Birden Çok Cumhuriyet Savcısı ve Avukatın Duruşmaya Katılması  668
MADDE 190: Ara Verme  668
MADDE 191: Duruşmanın Başlaması  670
MADDE 192: Başkan veya Hâkimin Görevi  671
MADDE 193: Sanığın Duruşmada Hazır Bulunmaması  676
MADDE 194: Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması  678
MADDE 195: Sanığın Yokluğunda Duruşma  679
MADDE 196: Sanığın Duruşmadan Bağışık Tutulması  679
MADDE 197: Sanığın Müdafi Gönderebilmesi  688
MADDE 198: Sanık Hazır Bulunmaksızın Yapılan Duruşmada Eski Hâle Getirme Koşulu  688
MADDE 199: Sanığın Zorla Getirilebilmesi  689
MADDE 200: Sorgu Sırasında Sanığın Mahkeme Salonundan Çıkarılabilmesi  689
MADDE 201: Doğrudan Soru Yöneltme  689
MADDE 202: Tercüman Bulundurulacak Hâller  709
Üçüncü Bölüm
DURUŞMANIN DÜZEN VE DİSİPLİNİ
MADDE 203: Hâkim veya Başkanın Yetkisi  714
MADDE 204: Sanığın Dışarı Çıkarılması  715
MADDE 205: Duruşma Sırasında İşlenen Suç Hakkında İşlem  716
Dördüncü Bölüm
DELİLLERİN ORTAYA KONULMASI VE TARTIŞILMASI
MADDE 206: Delillerin Ortaya Konulması ve Reddi  716
MADDE 207: Delil ve Olayın Geç Bildirilmesi  729
MADDE 208: Tanığın Duruşma Salonundan Ayrılması  730
MADDE 209: (7079 sayılı Yasayla değişik) Duruşmada Anlatılması Zorunlu Belge Ve Tutanaklar  730
MADDE 210: Duruşmada Okunmayacak Belgeler  740
MADDE 211: Duruşmada Okunmasıyla Yetinilebilecek Belgeler  742
MADDE 212: Tanığın Önceki İfadesinin Okunması  743
MADDE 213: Sanığın Önceki İfadesinin Okunması  743
MADDE 214: Rapor, Belge ve Diğer Yazıların Okunması  743
MADDE 215: Dinleme ve Okumadan Sonra Diyeceğin Sorulması  747
MADDE 216: Delillerin Tartışılması  747
MADDE 217: Delilleri Takdir Yetkisi  754
MADDE 218: Ceza Mahkemelerinin Ek Yetkisi  766
Beşinci Bölüm
DURUŞMA TUTANAĞI
MADDE 219: Duruşma Tutanağı  794
MADDE 220: Duruşma Tutanağının Başlığı  795
MADDE 221: Duruşma Tutanağının İçeriği  795
MADDE 222: Duruşma Tutanağının İspat Gücü  796
İkinci Kısım
KAMU DAVASININ SONA ERMESİ
Birinci Bölüm
DURUŞMANIN SONA ERMESİ VE HÜKÜM
MADDE 223: Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm  796
MADDE 224: Karar ve Hükümlerde Gerekli Oy Sayısı  826
MADDE 225: Hükmün Konusu ve Suçu Değerlendirmede Mahkemenin Yetkisi  827
İkinci Bölüm
SUÇ NİTELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
MADDE 226: Suçun Niteliğinin Değişmesi  854
Üçüncü Bölüm
KARAR VE HÜKÜM
MADDE 227: Müzakereye Katılacak Hâkimler  858
MADDE 228: Müzakerenin Yönetimi  859
MADDE 229: Oyların Toplanması  859
MADDE 230: Hükmün Gerekçesinde Gösterilmesi Gereken Hususlar  860
MADDE 231: (5560 sayılı yasayla değişik) Hükmün Açıklanması ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  863
MADDE 232: Hükmün Gerekçesi ve Hüküm Fıkrasının İçereceği Hususlar  901
Dördüncü Kitap
MAĞDUR, ŞİKÂYETÇİ,
MALEN SORUMLU, KATILAN
Birinci Kısım
SUÇUN MAĞDURU İLE
ŞİKÂYETÇİNİN HAKLARI
MADDE 233: Suçun Mağduru İle Şikâyetçinin Çağırılması  905
MADDE 234: Mağdur İle Şikâyetçinin Hakları  905
MADDE 235: Mağdur İle Şikâyetçinin Davete Uymamaları  917
MADDE 236: Mağdur İle Şikâyetçinin Dinlenmesi  917
İkinci Kısım
KAMU DAVASINA KATILMA
MADDE 237: Kamu Davasına Katılma  925
MADDE 238: Katılma Usulü  942
MADDE 239: Katılanın Hakları  947
MADDE 240: Katılmanın Davaya Etkisi  948
MADDE 241: Katılmadan Önceki Kararlara İtiraz  949
MADDE 242: Katılanın Kanun Yoluna Başvurması  949
MADDE 243: Katılmanın Hükümsüz Kalması  950
Beşinci Kitap
ÖZEL YARGILAMA USULLERİ
Birinci Kısım
GAİPLERİN VE KAÇAKLARIN YARGILANMASI,
TÜZEL KİŞİLERİN SORUŞTURMADA VE KOVUŞTURMADA TEMSİLİ,
BAZI SUÇLARA İLİŞKİN MUHAKEME USULÜ
Birinci Bölüm
GAİPLERİN YARGILANMASI
MADDE 244: Gaibin Tanımı ve Yapılabilecek İşlemler  951
MADDE 245: Gaibe İhtar  951
MADDE 246: Sanığa Verilecek Güvence Belgesi  952
İkinci Bölüm
KAÇAKLARIN YARGILANMASI
MADDE 247: Kaçağın Tanımı  952
MADDE 248: Zorlama Amaçlı Elkoyma ve Teminat Belgesi  954
Üçüncü Bölüm
TÜZEL KİŞİLERİN SORUŞTURMADA VE
KOVUŞTURMADA TEMSİLİ
MADDE 249: Tüzel Kişinin Temsili  957
Dördüncü Bölüm
BAZI SUÇLARA İLİŞKİN MUHAKEME
MADDE 250: Görev ve Yargı Çevresinin Belirlenmesi  958
MADDE 251: Soruşturma  958
MADDE 252: Kovuşturma  958
İkinci Kısım
UZLAŞMA VE MÜSADERE
Birinci Bölüm
UZLAŞMA
MADDE 253: Uzlaştırma  958
MADDE 254: Mahkeme Tarafından Uzlaştırma  972
MADDE 255: Birden Çok Fail Bulunması Hâlinde Uzlaşma  973
İkinci Bölüm
MÜSADERE USULÜ
MADDE 256: Başvuru  978
MADDE 257: Duruşma ve Karar  986
MADDE 258: Kanun Yolu  986
MADDE 259: Suç Konusu Olmayan Eşyanın Müsaderesi  986
Altıncı Kitap
KANUN YOLLARI
Birinci Kısım
GENEL HÜKÜMLER
MADDE 260: Kanun Yollarına Başvurma Hakkı  987
MADDE 261: Avukatın Başvurma Hakkı  993
MADDE 262: Yasal Temsilcinin ve Eşin Başvurma Hakkı  1009
MADDE 263: Tutuklunun Kanun Yollarına Başvurması  1010
MADDE 264: Kanun Yolunun Belirlenmesinde Yanılma  1010
MADDE 265: Cumhuriyet Savcısının Başvuru Sonucunun Kapsamı  1012
MADDE 266: Başvurudan Vazgeçilmesi ve Etkisi  1017
İkinci Kısım
OLAĞAN KANUN YOLLARI
Birinci Bölüm
İTİRAZ
MADDE 267: İtiraz Olunabilecek Kararlar  1021
MADDE 268: İtiraz Usulü ve İnceleme Mercileri  1032
MADDE 269: İtirazın Kararın Yerine Getirilmesinde Etkisi  1033
MADDE 270: İtirazın Cumhuriyet Savcısına ve Karşı Tarafa Tebliği İle İnceleme ve Araştırma Yapılması  1033
MADDE 271: Karar  1033
İkinci Bölüm
İSTİNAF
MADDE 272: İstinaf  1034
MADDE 273: İstinaf İstemi ve Süresi  1035
MADDE 274: Eski Hâle Getirme Süresi İçinde İstinaf Süresinin İşlemesi  1035
MADDE 275: İstinaf Başvurusunun Etkisi  1036
MADDE 276: İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece Reddi  1036
MADDE 277: İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı  1036
MADDE 278: Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesinde Tevzii  1036
MADDE 279: Dosya Üzerinde Ön İnceleme  1037
MADDE 280: Bölge Adliye Mahkemesinde İnceleme ve Kovuşturma  1037
MADDE 281: Duruşma Hazırlığı  1038
MADDE 282: İstisnalar  1038
MADDE 283: Sanık Lehine Başvurma Hâlinde Verilecek Hüküm  1038
MADDE 284: Direnme Yasağı  1039
MADDE 285: Özel Kanunların Temyize İlişkin Hükümleri  1039
Üçüncü Bölüm
TEMYİZ
MADDE 286: Temyiz  1058
MADDE 287: Hükümden Önceki Kararların Temyizi  1070
MADDE 288: Temyiz Nedeni  1070
MADDE 289: Hukuka Kesin Aykırılık Hâlleri  1076
MADDE 290: Sanığın Yararına Olan Kurallara Aykırılık  1086
MADDE 291: Temyiz İstemi ve Süresi  1086
MADDE 292: Eski Hâle Getirme Süresi İçinde Temyiz Süresinin İşlemesi  1091
MADDE 293: Temyiz Başvurusunun Etkisi  1092
MADDE 294: Temyiz Başvurusunun İçeriği  1092
MADDE 295: Temyiz Gerekçesi  1094
MADDE 296: Temyiz İsteminin Kabule Değer Sayılmamasından Dolayı Hükmü Veren Mahkemece Reddi  1096
MADDE 297: Temyiz Dilekçesinin Tebliği ve Cevabı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Görevi  1097
MADDE 298: Temyiz İsteminin Reddi  1119
MADDE 299: Duruşmalı İnceleme  1122
MADDE 300: Duruşmada Usul  1125
MADDE 301: Temyizde İncelenecek Hususlar  1125
MADDE 302: Temyiz İsteminin Esastan Reddi veya Hükmün Bozulması  1152
MADDE 303: Yargıtayca Davanın Esasına Hükmedilecek Hâller, Hukuka Aykırılığın Düzeltilmesi  1156
MADDE 304: Yargıtay Kararının Gönderileceği Merci  1159
MADDE 305: Yargıtayda Hükmün Açıklanması  1164
MADDE 306: Hükmün Bozulmasının Diğer Sanıklara Etkisi  1165
MADDE 307: Davaya Yeniden Bakacak Mahkemenin İşlemleri  1167
Üçüncü Kısım
OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI
Birinci Bölüm
YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZ YETKİSİ
MADDE 308: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi  1179
İkinci Bölüm
KANUN YARARINA BOZMA
MADDE 309: Kanun Yararına Bozma  1189
MADDE 310: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının Kanun Yararına Başvurması  1201
Üçüncü Bölüm
YARGILAMANIN YENİLENMESİ
MADDE 311: Hükümlü Lehine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri  1201
MADDE 312: İnfazın Geri Bırakılması veya Durdurulması  1209
MADDE 313: Yargılamanın Yenilenmesine Engel Olmayan Hâller  1210
MADDE 314: Sanık veya Hükümlünün Aleyhine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri  1210
MADDE 315: Yargılamanın Yenilenmesinin Kabul Edilmeyeceği Hâl  1211
MADDE 316: Bir Suça Dayanan Yenileme İstemlerinin Kabulü Koşulları  1211
MADDE 317: Yenileme İstemi Hakkında Uygulanacak Hükümler  1212
MADDE 318: Yenileme İsteminin Kabule Değer Olup Olmadığı Kararı ve Mercii  1213
MADDE 319: Yenileme İsteminin Kabule Değer Görülmemesi Nedenleri ve Kabulü Hâlinde Yapılacak İşlem  1214
MADDE 320: Delillerin Toplanması  1214
MADDE 321: Yenileme İsteminin Esassız Olmasından Dolayı Reddi, Aksi Takdirde Kabulü  1215
MADDE 322: Duruşma Yapılmaksızın Yenileme İsteminin İncelenmesi  1216
MADDE 323: Yeniden Duruşma Sonucunda Verilecek Hüküm  1217
Yedinci Kitap
YARGILAMA GİDERLERİ VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Birinci Kısım
YARGILAMA GİDERLERİ
MADDE 324: Yargılama Giderleri  1220
MADDE 325: Sanığın Yükümlülüğü  1229
MADDE 326: Bağlantılı Davalarda Giderler  1231
MADDE 327: Beraat veya Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Verilmesi Hâlinde Gider  1231
MADDE 328: Karşılıklı Hakaret Hâllerinde Gider  1231
MADDE 329: Suç Uydurma ve İftira Gibi Hâllerde Gider  1232
MADDE 330: Kanun Yollarına Başvuru Sonucunda Gider  1232
İkinci Kısım
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
MADDE 331: Adlî Tatil  1232
MADDE 332: Bilgi İsteme  1233
MADDE 333: Yönetmelik  1233
MADDE 334: Yürürlük  1235
MADDE 335: Yürütme  1235
Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun  1237
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (Şerh)  1251
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu  1279
 


Osman Yaşar
Ocak 2020
700.00 TL
Sepete Ekle
Remzi Özmen
Eylül 2019
14.90 TL
Sepete Ekle
Hüseyin Tanfer Ayhan
Şubat 2013
37.00 TL
İndirimli: 19.90 TL (%46)
Sepete Ekle
Haluk Çolak ...
Mayıs 2007
120.00 TL
İndirimli: 75.00 TL (%37)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
9. Basıya Önsöz  7
CEZA YARGILAMASI HUKUKU
Birinci Kesim
CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN
TEMEL KAVRAMLARI
Birinci Bölüm
CEZA YARGILAMASI HUKUKU KAVRAMI VE GÖREVİ
§ 1. CEZA YARGILAMASI HUKUKU KAVRAMI  27
I. Terim  27
II. Ceza Yargılaması Hukuku Kavramı  30
III. Ceza Yargılaması Hukukunun Amacı  31
IV. Ceza Hukuku ile Ceza Yargılaması Hukuku Arasındaki İlişki  32
§ 2. CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN ANAYASA DÜZENİ İLE İLİŞKİSİ  33
I. Siyasal Düşünce ve Güçlerin Ceza Yargılaması Hukukuna Etkisi  33
II. Türk Ceza Yargılaması Hukukunun Bu Açıdan Değerlendirilmesi  34
§ 3. CEZA YARGILAMASININ YÜRÜYÜŞÜNE KISA BİR BAKIŞ  36
I. Birinci Derece Yargılama  36
II. İkinci Derece Yargılama  37
İkinci Bölüm
CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ
§ 4. CEZA YARGILAMASINA TARİHSEL BAKIŞ  39
I. Roma’da Ceza Yargılaması  39
II. Türklerde Ceza Yargılamasının Tarihsel Gelişimi  41
III. İslamda Ceza Yargılaması  42
IV. Osmanlı’da Ceza Yargılaması  43
1. Osmanlı Ceza Yargılamasının Temel İlkeleri  44
2. Osmanlı Ceza Yargılamasında Mahkemeler Teşkilatı  46
3. Osmanlı Ceza Yargılamasında Yargılama Süjeleri  47
4. Osmanlı’nın Son Dönemlerindeki Ceza Yargılamasına İlişkin Kanuni Düzenlemeler  50
§ 5. ALMAN CEZA YARGILAMASI YASASININ ALINMASINA KADAR GEÇEN DEVRE  52
§ 6. ALMAN CEZA YARGILAMASI YASASININ ALINMASI  52
Üçüncü Bölüm
TÜRK CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN
UYGULANMA ALANI
§ 7. MADDE BAKIMINDAN UYGULANMA ALANI  55
I. Medeni Yargılama Hukuku Alanına Giren Uyuşmazlıklar  55
II. Disipliner Ceza Hukuku Uyuşmazlıkları  56
1. Genel Olarak  56
2. Suçlar ile Disiplin Suçları arasındaki Farklar  56
§ 8. YER BAKIMINDAN UYGUNLAMA ALANI  58
I. Yasama Dokunulmazlığı  59
1. Yasama Sorumsuzluğu  60
2. Nispi Dokunulmazlık  62
II. Yabancı Askerlerin Dokunulmazlığı  64
III. Diplomasi Dokunulmazlığı  65
§ 9. CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN KİŞİ BAKIMINDAN UYGULANMASI  66
§ 10. CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  67
I. İşlemlerin Yürürlükteki Yasaya Göre Yapılması  69
II. Eski Yasa Zamanında Yapılmamış İşlemlerin Yeni Yasaya Göre Yapılması  69
III. Eski Yasa Zamanındaki İşlemlerin Geçerliliğini Koruması  69
IV. Yeni Yasanın Kurallarının Lehte ya da Aleyhte Olup Olmamasının Etkili Olmaması  70
V. Hemen Uygulama İlkesinin İstisnası  71
Dördüncü Bölüm
CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN
TEMEL İLKESİ OLARAK ADİL YARGILANMA HAKKI
§ 11. ADİL YARGILANMA HAKKI  73
I. Kavram  73
II. Adil Yargılanma Hakkının İçeriği  74
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU
Birinci Kitap
GENEL HÜKÜMLER
Birinci Kısım
KAPSAM, TANIMLAR, GÖREV VE YETKİ
Birinci Bölüm
KAPSAM VE TANIMLAR
MADDE 1: Kanunun Kapsamı  79
MADDE 2: Tanımlar  79
İkinci Bölüm
GÖREV
MADDE 3: Görev  81
MADDE 4: Re’sen Görev Kararı ve Görevde Uyuşmazlık  85
MADDE 5: Görevsizlik Kararı Verilmesi Gereken Hâl ve Sonucu  87
MADDE 6: Görevsizlik Kararı Verilemeyecek Hâl  97
MADDE 7: Görevli Olmayan Hâkim veya Mahkemenin İşlemleri  102
Üçüncü Bölüm
BAĞLANTILI DAVALAR
MADDE 8: Bağlantı Kavramı  108
MADDE 9: Davaların Birleştirilerek Açılması  112
MADDE 10: Görülmekte Olan Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması  117
MADDE 11: Geniş Bağlantı Sebebiyle Birleştirme  118
Dördüncü Bölüm
YETKİ
MADDE 12: Yetkili Mahkeme  123
MADDE 13: Özel Yetki  127
MADDE 14: Yabancı Ülkede İşlenen Suçlarda Yetki  129
MADDE 15: Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıtlarında veya Bu Taşıtlarla İşlenen Suçlarda Yetki  130
MADDE 16: Bağlantılı Suçlarda Yetki  132
MADDE 17: Yetkide Olumlu veya Olumsuz Uyuşmazlık  133
MADDE 18: Yetkisizlik İddiası  134
MADDE 19: Davanın Nakli  136
MADDE 20: Yetkili Olmayan Hâkim Veya Mahkemenin İşlemleri  144
MADDE 21: Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hâllerde Yapılan İşlemler  145
Beşinci Bölüm
HÂKİMİN DAVAYA BAKAMAMASI VE REDDİ
MADDE 22: Hâkimin Davaya Bakamayacağı Hâller  145
MADDE 23: Yargılamaya Katılamayacak Hâkim  150
MADDE 24: Hâkimin Reddi Sebepleri ve Ret İsteminde Bulunabilecekler  166
MADDE 25: Tarafsızlığını Şüpheye Düşürecek Sebeplerden Dolayı Hâkimin Reddi İsteminin Süresi  167
MADDE 26: Ret İsteminin Usulü  169
MADDE 27: Hâkimin Reddi İstemine Karar Verecek Mahkeme  170
MADDE 28: Ret İstemi Üzerine Verilecek Kararlar ve Başvurulacak Kanun Yolları  171
MADDE 29: Reddi İstenen Hâkimin Yapabileceği İşlemler  172
MADDE 30: Hâkimin Çekinmesi ve İnceleme Mercii  173
MADDE 31: Ret İsteminin Geri Çevrilmesi  174
MADDE 32: Zabıt Kâtibinin Reddi veya Çekinmesi  175
İkinci Kısım
KARARLAR, AÇIKLANMASI VE TEBLİĞİ, SÜRELER VE ESKİ HÂLE GETİRME
Birinci Bölüm
KARARLAR, AÇIKLANMASI VE TEBLİĞİ
MADDE 33: Kararların Verilmesi Usulü  175
MADDE 34: Kararların Gerekçeli Olması  176
MADDE 35: Kararların Açıklanması ve Tebliği  181
MADDE 36: Tebligat ve Yazışma Usulü  197
MADDE 37: Tebligat Usulleri  197
MADDE 38: Cumhuriyet Başsavcılığına Yapılan Tebligat  198
İkinci Bölüm
SÜRELER VE ESKİ HÂLE GETİRME
MADDE 39: Sürelerin Hesaplanması  204
MADDE 40: Eski Hâle Getirme  205
MADDE 41: Eski Hâle Getirme Dilekçesi  207
MADDE 42: Eski Hâle Getirme Dilekçesi Üzerine Verilecek Karar  208
Üçüncü Kısım
TANIKLIK, BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ VE KEŞİF
Birinci Bölüm
TANIKLIK
MADDE 43: Tanıkların Çağrılması  211
MADDE 44: Çağrıya Uymayan Tanıklar  214
MADDE 45: Tanıklıktan Çekinme  215
MADDE 46: Meslek ve Sürekli Uğraşıları Sebebiyle Tanıklıktan Çekinme  216
MADDE 47: Devlet Sırrı Niteliğindeki Bilgilerle İlgili Tanıklık  217
MADDE 48: Kendisi veya Yakınları Aleyhine Tanıklıktan Çekinme  218
MADDE 49: Tanıklıktan Çekinme Sebebinin Bildirilmesi  219
MADDE 50: Yemin Verilmeyen Tanıklar  219
MADDE 51: Tanıklıktan Çekinebilecek Kimsenin Çekinmemesi  220
MADDE 52: Tanıkların Dinlenmesi  220
MADDE 53: Tanığa Görevinin Önemini Anlatma  226
MADDE 54: Tanıklara Yemin Verilmesi  227
MADDE 55: Yeminin Biçimi  228
MADDE 56: Yeminin Yerine Getirilmesi, Sağır veya Dilsizin Yemini  228
MADDE 57: Tanığın Tekrar Dinlenmesi  228
MADDE 58: Tanığa İlk Önce Sorulacak Hususlar ve Tanığın Korunması  228
MADDE 59: Tanığa Söylenecek Şeyler ve Sorulacak Sorular  231
MADDE 60: Tanıklıktan ve Yeminden Sebepsiz Çekinme  231
MADDE 61: Tanığa Verilecek Tazminat ve Giderle  233
İkinci Bölüm
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ
MADDE 62: Bilirkişilere Uygulanacak Hükümler  233
MADDE 63: Bilirkişinin Atanması  235
MADDE 64: Bilirkişi Olarak Atanabilecekler  237
MADDE 65: Bilirkişiliği Kabul Yükümlülüğü  240
MADDE 66: Atama Kararı ve İncelemelerin Yürütülmesi  242
MADDE 67: Bilirkişi Raporu, Uzman Mütalaası  244
MADDE 68: Duruşmada Bilirkişinin Açıklaması  253
MADDE 69: Bilirkişinin Reddi  254
MADDE 70: Bilirkişilikten Çekinme, Bilirkişi Olarak Dinlenemeyenler  255
MADDE 71: Görevini Yapmayan Bilirkişi Hakkındaki İşlem  255
MADDE 72: Bilirkişi Gider ve Ücreti  256
MADDE 73: Sahte Para ve Değerler Üzerinde Yapılacak İncelemeler  256
Üçüncü Bölüm
GÖZLEM ALTINA ALINMA,
MUAYENE, KEŞİF VE OTOPSİ
MADDE 74: Gözlem Altına Alınma  257
MADDE 75: Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması  258
MADDE 76: (5353 sayılı yasayla değişik) Diğer Kişilerin Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması  260
MADDE 77: Kadının Muayenesi  261
MADDE 78: Moleküler Genetik İncelemeler  262
MADDE 79: Hâkimin Kararı ve İnceleme Yapılması  262
MADDE 80: Genetik İnceleme Sonuçlarının Gizliliği  263
MADDE 81: Fizik Kimliğin Tespiti  263
MADDE 82: Yönetmelik  264
MADDE 83: Keşif  264
MADDE 84: Keşifte, Tanık veya Bilirkişinin Dinlenmesinde Bulunabilecekler  265
MADDE 85: Yer Gösterme  266
MADDE 86: Ölünün Kimliğini Belirleme ve Adlî Muayene  267
MADDE 87: Otopsi  267
MADDE 88: Yeni Doğanın Cesedinin Adlî Muayenesi veya Otopsi  268
MADDE 89: Zehirlenme Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlem  269
Dördüncü Kısım
KORUMA TEDBİRLERİ
Birinci Bölüm
YAKALAMA VE GÖZALTI
MADDE 90: Yakalama ve Yakalanan Kişi Hakkında Yapılacak İşlemler  276
MADDE 91: Gözaltı  278
MADDE 92: Gözaltı İşlemlerinin Denetimi  285
MADDE 93: Yakalanan veya Tutuklanan Kişilerin Nakli  285
MADDE 94: Yakalanan Kişinin Mahkemeye Götürülmesi  286
MADDE 95: Yakalanan veya Gözaltına Alınanın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi  287
MADDE 96: Yakalamanın İlgililere Bildirilmesi  288
MADDE 97: Yakalama Tutanağı  288
MADDE 98: Yakalama Emri ve Nedenleri  304
MADDE 99: Yönetmelik  306
İkinci Bölüm
TUTUKLAMA
MADDE 100: Tutuklama Nedenleri  306
MADDE 101: Tutuklama Kararı  316
MADDE 102: Tutuklulukta Geçecek Süre  317
MADDE 103: Cumhuriyet Savcısının Tutuklama Kararının Geri Alınmasını İstemesi  318
MADDE 104: Şüpheli veya Sanığın Salıverilme İstemleri  319
MADDE 105: Usul  320
MADDE 106: Salıverilenin Yükümlülükleri  322
MADDE 107: Tutuklananın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi  322
MADDE 108: Tutukluluğun İncelenmesi  323
Üçüncü Bölüm
ADLÎ KONTROL
MADDE 109: Adlî Kontrol  325
MADDE 110: Adlî Kontrol Kararı ve Hükmedecek Merciler  330
MADDE 111: Adlî Kontrol Kararının Kaldırılması  330
MADDE 112: Tedbirlere Uymama  331
MADDE 113: Güvence  331
MADDE 114: Önceden Ödetme  332
MADDE 115: Güvencenin Geri Verilmesi  332
Dördüncü Bölüm
ARAMA VE ELKOYMA
MADDE 116: Şüpheli veya Sanıkla İlgili Arama  333
MADDE 117: Diğer Kişilerle İlgili Arama  344
MADDE 118: Gece Yapılacak Arama  345
MADDE 119: Arama Kararı  345
MADDE 120: Aramada Hazır Bulunabilecekler  349
MADDE 121: Arama Sonunda Verilecek Belge  349
MADDE 122: Belge veya Kâğıtları İnceleme Yetkisi  349
MADDE 123: Eşya veya Kazancın Muhafaza Altına Alınması ve Bunlara Elkonulması  356
MADDE 124: İstenen Eşyayı Vermeyenler Hakkında Yapılacak İşlem  356
MADDE 125: İçeriği Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgelerin Mahkemece İncelenmesi  356
MADDE 126: Elkonulamayacak Mektuplar, Belgeler  357
MADDE 127: Elkoyma Kararını Verme Yetkisi  358
MADDE 128: Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma  361
MADDE 129: Postada Elkoyma  366
MADDE 130: Avukat Bürolarında Arama, Elkoyma ve Postada Elkoyma  367
MADDE 131: Elkonulan Eşyanın İadesi  368
MADDE 132: Elkonulan Eşyanın Muhafazası veya Elden Çıkarılması  368
MADDE 133: Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini  369
MADDE 134: Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma  374
Beşinci Bölüm
TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN
İLETİŞİMİN DENETLENMESİ
MADDE 135: İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması  377
MADDE 136: Müdafiin Bürosu ve Yerleşim Yeri  394
MADDE 137: Kararların Yerine Getirilmesi, İletişim İçeriklerinin Yok Edilmesi  394
MADDE 138: Tesadüfen Elde Edilen Deliller  395
Altıncı Bölüm
GİZLİ SORUŞTURMACI VE
TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME
MADDE 139: Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi  396
MADDE 140: Teknik Araçlarla İzleme  429
Yedinci Bölüm K
ORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT
MADDE 141: Tazminat İstemi  461
MADDE 142: Tazminat İsteminin Koşulları  462
MADDE 143: Tazminatın Geri Alınması  463
MADDE 144: Tazminat İsteyemeyecek Kişiler  463
Beşinci Kısım
İFADE VE SORGU
Birinci Bölüm
İFADE VEYA SORGU İÇİN ÇAĞRI
MADDE 145: İfade veya Sorgu İçin Çağrı  472
MADDE 146: (5560 Sayılı Yasayla Değişik) Zorla Getirme  473
İkinci Bölüm
İFADE VE SORGU USULÜ
MADDE 147: İfade ve Sorgunun Tarzı  475
MADDE 148: İfade Alma ve Sorguda Yasak Usuller  484
Altıncı Kısım
SAVUNMA
Birinci Bölüm
MÜDAFİ SEÇİMİ, GÖREVLENDİRİLMESİ,
GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 149: Şüphelinin veya Sanığın Müdafi Seçimi  490
MADDE 150: (5560 Sayılı Yasayla Değişik) Müdafiin Görevlendirilmesi  496
MADDE 151: (5353 Sayılı Yasayla Değişik) Müdafi Görevini Yerine Getirmediğinde Yapılacak İşlem ve Müdafilik Görevinden Yasaklanma  518
MADDE 152: Şüpheli veya Sanığın Birden Fazla Olması Hâlinde Savunma  520
MADDE 153: Müdafiin Dosyayı İnceleme Yetkisi  525
MADDE 154: Müdafi İle Görüşme  529
MADDE 155: Kanunî Temsilci veya Eşin Duruşmada Hazır Bulunması  531
MADDE 156: Müdafiin Görevlendirilmesinde Usul  531
İkinci Kitap
SORUŞTURMA
Birinci Kısım
SUÇLARA İLİŞKİN İHBARLAR VE SORUŞTURMA
Birinci Bölüm
SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİ,
SUÇLARIN İHBARI
MADDE 157: Soruşturmanın Gizliliği  532
İkinci Bölüm
SORUŞTURMA İŞLEMLERİ
MADDE 160: Bir Suçun İşlendiğini Öğrenen Cumhuriyet Savcısının Görevi  535
MADDE 161: Cumhuriyet Savcısının Görev ve Yetkileri  546
MADDE 162: Soruşturmada Cumhuriyet Savcısının Hâkim Kararı İstemi  556
MADDE 163: Soruşturmanın Sulh Ceza Hâkimi Tarafından Yapılması  557
MADDE 164: Adlî Kolluk ve Görevi  558
MADDE 165: Diğer Kolluk Birimlerinin Adlî Kolluk Görevi  558
MADDE 166: Değerlendirme Raporu Yetkisi  559
MADDE 167: Yönetmelik  559
MADDE 168: Adlî Kolluğun Olay Yerinde Aldığı Tedbirlere Uyulmaması Halinde Yetkisi  559
MADDE 169: Soruşturma Evresinde Yapılan İşlemlerin Tutanağa Bağlanması  559
İkinci Kısım
KAMU DAVASININ AÇILMASI
Birinci Bölüm
KAMU DAVASININ AÇILMASI
MADDE 170: Kamu Davasını Açma Görevi  561
MADDE 171: Kamu Davasını Açmada Takdir Yetkisi  576
İkinci Bölüm
KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR,
İTİRAZ VE İDDİANAMENİN İADESİ
MADDE 172: Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar  578
MADDE 173: Cumhuriyet Savcısının Kararına İtiraz  584
MADDE 174: İddianamenin İadesi  614
Üçüncü Kitap
KOVUŞTURMA EVRESİ
Birinci Kısım
KAMU DAVASININ YÜRÜTÜLMESİ
Birinci Bölüm
DURUŞMA HAZIRLIĞI
MADDE 175: İddianamenin Kabulü ve Duruşma Hazırlığı  618
MADDE 176: İddianamenin Sanığa Tebliği ve Sanığın Çağrılması  640
MADDE 177: Sanığın Savunma Delillerinin Toplanması İstemi  647
MADDE 178: Çağrılması Reddedilen Tanığın ve Uzman Kişinin Doğrudan Mahkemeye Getirilmesi  648
MADDE 179: Çağrılan Tanıkların Ad ve Adreslerinin Sanığa ve Cumhuriyet Savcısına Bildirilmesi  649
MADDE 180: Tanık ve Bilirkişinin Naiple veya İstinabe Yoluyla Dinlenmeleri  649
MADDE 181: Tanık ve Bilirkişinin Dinleneceği Günün Bildirilmesi  653
İkinci Bölüm
DURUŞMA
MADDE 182: Duruşmanın Açıklığı  654
MADDE 183: Ses ve Görüntü Alıcı Aletlerin Kullanılması Yasağı  655
MADDE 184: Açıklığın Kaldırılması Hakkında Karar  656
MADDE 185: Zorunlu Kapalılık  656
MADDE 186: Kapalılık Kararının ve Nedenlerinin Yazılması  656
MADDE 187: Kapalı Duruşmada Bulunabilme  656
MADDE 188: Duruşmada Hazır Bulunacaklar  658
MADDE 189: Birden Çok Cumhuriyet Savcısı ve Avukatın Duruşmaya Katılması  668
MADDE 190: Ara Verme  668
MADDE 191: Duruşmanın Başlaması  670
MADDE 192: Başkan veya Hâkimin Görevi  671
MADDE 193: Sanığın Duruşmada Hazır Bulunmaması  676
MADDE 194: Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması  678
MADDE 195: Sanığın Yokluğunda Duruşma  679
MADDE 196: Sanığın Duruşmadan Bağışık Tutulması  679
MADDE 197: Sanığın Müdafi Gönderebilmesi  688
MADDE 198: Sanık Hazır Bulunmaksızın Yapılan Duruşmada Eski Hâle Getirme Koşulu  688
MADDE 199: Sanığın Zorla Getirilebilmesi  689
MADDE 200: Sorgu Sırasında Sanığın Mahkeme Salonundan Çıkarılabilmesi  689
MADDE 201: Doğrudan Soru Yöneltme  689
MADDE 202: Tercüman Bulundurulacak Hâller  709
Üçüncü Bölüm
DURUŞMANIN DÜZEN VE DİSİPLİNİ
MADDE 203: Hâkim veya Başkanın Yetkisi  714
MADDE 204: Sanığın Dışarı Çıkarılması  715
MADDE 205: Duruşma Sırasında İşlenen Suç Hakkında İşlem  716
Dördüncü Bölüm
DELİLLERİN ORTAYA KONULMASI VE TARTIŞILMASI
MADDE 206: Delillerin Ortaya Konulması ve Reddi  716
MADDE 207: Delil ve Olayın Geç Bildirilmesi  729
MADDE 208: Tanığın Duruşma Salonundan Ayrılması  730
MADDE 209: (7079 sayılı Yasayla değişik) Duruşmada Anlatılması Zorunlu Belge Ve Tutanaklar  730
MADDE 210: Duruşmada Okunmayacak Belgeler  740
MADDE 211: Duruşmada Okunmasıyla Yetinilebilecek Belgeler  742
MADDE 212: Tanığın Önceki İfadesinin Okunması  743
MADDE 213: Sanığın Önceki İfadesinin Okunması  743
MADDE 214: Rapor, Belge ve Diğer Yazıların Okunması  743
MADDE 215: Dinleme ve Okumadan Sonra Diyeceğin Sorulması  747
MADDE 216: Delillerin Tartışılması  747
MADDE 217: Delilleri Takdir Yetkisi  754
MADDE 218: Ceza Mahkemelerinin Ek Yetkisi  766
Beşinci Bölüm
DURUŞMA TUTANAĞI
MADDE 219: Duruşma Tutanağı  794
MADDE 220: Duruşma Tutanağının Başlığı  795
MADDE 221: Duruşma Tutanağının İçeriği  795
MADDE 222: Duruşma Tutanağının İspat Gücü  796
İkinci Kısım
KAMU DAVASININ SONA ERMESİ
Birinci Bölüm
DURUŞMANIN SONA ERMESİ VE HÜKÜM
MADDE 223: Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm  796
MADDE 224: Karar ve Hükümlerde Gerekli Oy Sayısı  826
MADDE 225: Hükmün Konusu ve Suçu Değerlendirmede Mahkemenin Yetkisi  827
İkinci Bölüm
SUÇ NİTELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
MADDE 226: Suçun Niteliğinin Değişmesi  854
Üçüncü Bölüm
KARAR VE HÜKÜM
MADDE 227: Müzakereye Katılacak Hâkimler  858
MADDE 228: Müzakerenin Yönetimi  859
MADDE 229: Oyların Toplanması  859
MADDE 230: Hükmün Gerekçesinde Gösterilmesi Gereken Hususlar  860
MADDE 231: (5560 sayılı yasayla değişik) Hükmün Açıklanması ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  863
MADDE 232: Hükmün Gerekçesi ve Hüküm Fıkrasının İçereceği Hususlar  901
Dördüncü Kitap
MAĞDUR, ŞİKÂYETÇİ,
MALEN SORUMLU, KATILAN
Birinci Kısım
SUÇUN MAĞDURU İLE
ŞİKÂYETÇİNİN HAKLARI
MADDE 233: Suçun Mağduru İle Şikâyetçinin Çağırılması  905
MADDE 234: Mağdur İle Şikâyetçinin Hakları  905
MADDE 235: Mağdur İle Şikâyetçinin Davete Uymamaları  917
MADDE 236: Mağdur İle Şikâyetçinin Dinlenmesi  917
İkinci Kısım
KAMU DAVASINA KATILMA
MADDE 237: Kamu Davasına Katılma  925
MADDE 238: Katılma Usulü  942
MADDE 239: Katılanın Hakları  947
MADDE 240: Katılmanın Davaya Etkisi  948
MADDE 241: Katılmadan Önceki Kararlara İtiraz  949
MADDE 242: Katılanın Kanun Yoluna Başvurması  949
MADDE 243: Katılmanın Hükümsüz Kalması  950
Beşinci Kitap
ÖZEL YARGILAMA USULLERİ
Birinci Kısım
GAİPLERİN VE KAÇAKLARIN YARGILANMASI,
TÜZEL KİŞİLERİN SORUŞTURMADA VE KOVUŞTURMADA TEMSİLİ,
BAZI SUÇLARA İLİŞKİN MUHAKEME USULÜ
Birinci Bölüm
GAİPLERİN YARGILANMASI
MADDE 244: Gaibin Tanımı ve Yapılabilecek İşlemler  951
MADDE 245: Gaibe İhtar  951
MADDE 246: Sanığa Verilecek Güvence Belgesi  952
İkinci Bölüm
KAÇAKLARIN YARGILANMASI
MADDE 247: Kaçağın Tanımı  952
MADDE 248: Zorlama Amaçlı Elkoyma ve Teminat Belgesi  954
Üçüncü Bölüm
TÜZEL KİŞİLERİN SORUŞTURMADA VE
KOVUŞTURMADA TEMSİLİ
MADDE 249: Tüzel Kişinin Temsili  957
Dördüncü Bölüm
BAZI SUÇLARA İLİŞKİN MUHAKEME
MADDE 250: Görev ve Yargı Çevresinin Belirlenmesi  958
MADDE 251: Soruşturma  958
MADDE 252: Kovuşturma  958
İkinci Kısım
UZLAŞMA VE MÜSADERE
Birinci Bölüm
UZLAŞMA
MADDE 253: Uzlaştırma  958
MADDE 254: Mahkeme Tarafından Uzlaştırma  972
MADDE 255: Birden Çok Fail Bulunması Hâlinde Uzlaşma  973
İkinci Bölüm
MÜSADERE USULÜ
MADDE 256: Başvuru  978
MADDE 257: Duruşma ve Karar  986
MADDE 258: Kanun Yolu  986
MADDE 259: Suç Konusu Olmayan Eşyanın Müsaderesi  986
Altıncı Kitap
KANUN YOLLARI
Birinci Kısım
GENEL HÜKÜMLER
MADDE 260: Kanun Yollarına Başvurma Hakkı  987
MADDE 261: Avukatın Başvurma Hakkı  993
MADDE 262: Yasal Temsilcinin ve Eşin Başvurma Hakkı  1009
MADDE 263: Tutuklunun Kanun Yollarına Başvurması  1010
MADDE 264: Kanun Yolunun Belirlenmesinde Yanılma  1010
MADDE 265: Cumhuriyet Savcısının Başvuru Sonucunun Kapsamı  1012
MADDE 266: Başvurudan Vazgeçilmesi ve Etkisi  1017
İkinci Kısım
OLAĞAN KANUN YOLLARI
Birinci Bölüm
İTİRAZ
MADDE 267: İtiraz Olunabilecek Kararlar  1021
MADDE 268: İtiraz Usulü ve İnceleme Mercileri  1032
MADDE 269: İtirazın Kararın Yerine Getirilmesinde Etkisi  1033
MADDE 270: İtirazın Cumhuriyet Savcısına ve Karşı Tarafa Tebliği İle İnceleme ve Araştırma Yapılması  1033
MADDE 271: Karar  1033
İkinci Bölüm
İSTİNAF
MADDE 272: İstinaf  1034
MADDE 273: İstinaf İstemi ve Süresi  1035
MADDE 274: Eski Hâle Getirme Süresi İçinde İstinaf Süresinin İşlemesi  1035
MADDE 275: İstinaf Başvurusunun Etkisi  1036
MADDE 276: İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece Reddi  1036
MADDE 277: İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı  1036
MADDE 278: Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesinde Tevzii  1036
MADDE 279: Dosya Üzerinde Ön İnceleme  1037
MADDE 280: Bölge Adliye Mahkemesinde İnceleme ve Kovuşturma  1037
MADDE 281: Duruşma Hazırlığı  1038
MADDE 282: İstisnalar  1038
MADDE 283: Sanık Lehine Başvurma Hâlinde Verilecek Hüküm  1038
MADDE 284: Direnme Yasağı  1039
MADDE 285: Özel Kanunların Temyize İlişkin Hükümleri  1039
Üçüncü Bölüm
TEMYİZ
MADDE 286: Temyiz  1058
MADDE 287: Hükümden Önceki Kararların Temyizi  1070
MADDE 288: Temyiz Nedeni  1070
MADDE 289: Hukuka Kesin Aykırılık Hâlleri  1076
MADDE 290: Sanığın Yararına Olan Kurallara Aykırılık  1086
MADDE 291: Temyiz İstemi ve Süresi  1086
MADDE 292: Eski Hâle Getirme Süresi İçinde Temyiz Süresinin İşlemesi  1091
MADDE 293: Temyiz Başvurusunun Etkisi  1092
MADDE 294: Temyiz Başvurusunun İçeriği  1092
MADDE 295: Temyiz Gerekçesi  1094
MADDE 296: Temyiz İsteminin Kabule Değer Sayılmamasından Dolayı Hükmü Veren Mahkemece Reddi  1096
MADDE 297: Temyiz Dilekçesinin Tebliği ve Cevabı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Görevi  1097
MADDE 298: Temyiz İsteminin Reddi  1119
MADDE 299: Duruşmalı İnceleme  1122
MADDE 300: Duruşmada Usul  1125
MADDE 301: Temyizde İncelenecek Hususlar  1125
MADDE 302: Temyiz İsteminin Esastan Reddi veya Hükmün Bozulması  1152
MADDE 303: Yargıtayca Davanın Esasına Hükmedilecek Hâller, Hukuka Aykırılığın Düzeltilmesi  1156
MADDE 304: Yargıtay Kararının Gönderileceği Merci  1159
MADDE 305: Yargıtayda Hükmün Açıklanması  1164
MADDE 306: Hükmün Bozulmasının Diğer Sanıklara Etkisi  1165
MADDE 307: Davaya Yeniden Bakacak Mahkemenin İşlemleri  1167
Üçüncü Kısım
OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI
Birinci Bölüm
YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZ YETKİSİ
MADDE 308: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi  1179
İkinci Bölüm
KANUN YARARINA BOZMA
MADDE 309: Kanun Yararına Bozma  1189
MADDE 310: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının Kanun Yararına Başvurması  1201
Üçüncü Bölüm
YARGILAMANIN YENİLENMESİ
MADDE 311: Hükümlü Lehine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri  1201
MADDE 312: İnfazın Geri Bırakılması veya Durdurulması  1209
MADDE 313: Yargılamanın Yenilenmesine Engel Olmayan Hâller  1210
MADDE 314: Sanık veya Hükümlünün Aleyhine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri  1210
MADDE 315: Yargılamanın Yenilenmesinin Kabul Edilmeyeceği Hâl  1211
MADDE 316: Bir Suça Dayanan Yenileme İstemlerinin Kabulü Koşulları  1211
MADDE 317: Yenileme İstemi Hakkında Uygulanacak Hükümler  1212
MADDE 318: Yenileme İsteminin Kabule Değer Olup Olmadığı Kararı ve Mercii  1213
MADDE 319: Yenileme İsteminin Kabule Değer Görülmemesi Nedenleri ve Kabulü Hâlinde Yapılacak İşlem  1214
MADDE 320: Delillerin Toplanması  1214
MADDE 321: Yenileme İsteminin Esassız Olmasından Dolayı Reddi, Aksi Takdirde Kabulü  1215
MADDE 322: Duruşma Yapılmaksızın Yenileme İsteminin İncelenmesi  1216
MADDE 323: Yeniden Duruşma Sonucunda Verilecek Hüküm  1217
Yedinci Kitap
YARGILAMA GİDERLERİ VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Birinci Kısım
YARGILAMA GİDERLERİ
MADDE 324: Yargılama Giderleri  1220
MADDE 325: Sanığın Yükümlülüğü  1229
MADDE 326: Bağlantılı Davalarda Giderler  1231
MADDE 327: Beraat veya Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Verilmesi Hâlinde Gider  1231
MADDE 328: Karşılıklı Hakaret Hâllerinde Gider  1231
MADDE 329: Suç Uydurma ve İftira Gibi Hâllerde Gider  1232
MADDE 330: Kanun Yollarına Başvuru Sonucunda Gider  1232
İkinci Kısım
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
MADDE 331: Adlî Tatil  1232
MADDE 332: Bilgi İsteme  1233
MADDE 333: Yönetmelik  1233
MADDE 334: Yürürlük  1235
MADDE 335: Yürütme  1235
Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun  1237
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (Şerh)  1251
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu  1279
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020