Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Kambiyo Senetleri ve Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu İle İcra Takibi
Eylül 2017 / 1. Baskı / 1272 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 254.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bu eserde kambiyo senetleri; poliçe, emre muharrer senet (bono) ve çek konusu ana hatları ile kambiyo senetlerine özgü icra takibi konusu ise ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Bu eser, mesleğe yeni başlamış hukukçuların ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Eserde sadece konu anlatımı değil aynı zamanda uygulamaya yönelik olarak örneklere de yer verilmiştir.
Sonuç olarak bu eser içtihat ağırlı bir çalışmadır. Bu çerçevede konu hakkında Bölge Adliye Mahkemesi, Yargıtay'ın ilgili daireleri ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilmiş kararlar taranarak emsal nitelikte olanlar kitaba alınmıştır.

Konu Başlıkları
Kambiyo Senetleri
İcra Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler
Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla İcra Takibi
Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takipte Şikâyet
İcra Organlarının Kararları
İhtiyati Haciz
Barkod: 9789750244889
Yayın Tarihi: Eylül 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1272
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Birinci Bölüm
KAMBİYO SENETLERİ
I. BONO (EMRE MUHARRER SENET)  16
A. Bononun Hukuki Niteliği  16
B. Bononun Düzenlenmesi  16
C. Bononun Şekil Şartları  19
1. Zorunlu Şekil Şartları  20
a. “Bono” veya “Emre Muharrer Senet” Kelimesi  20
b. Kayıtsız ve Şartsız Belirli Bir Bedeli Ödeme Vaadi  21
c. Kime veya Kimin Emrine Ödenecekse Onun Adı ve Soyadı (Lehtarın)  23
d. Keşidecinin (Düzenleyenin) İmzası  25
e. Düzenleme Tarihi  26
2. Alternatif Şekil Şartları  28
3. İsteğe Bağlı Eklenebilecek Kayıtlar  28
D. Bono İle İlgili Özel Bilgiler  29
1. Bonoya Konulamayacak Kayıtlar  29
2. Bononun Ciro ve Teslim Yolu İle Devri  29
3. Bononun Tahsil Edilmesi  30
4. Bononun Kabul Edilmemesi ve Ödenmemesi Halinde Başvuru Hakkı  30
5. Protesto  31
6. Süreler ve Şartları  31
7. Protesto Düzenlenmesi Gerekmeyen Hâller  32
8. İhbar Zorunluluğu  32
9. Başvurma Hakkının Kapsamı  33
10. Başvurma Hakkının Düşmesi  34
II. POLİÇE  34
A. Poliçenin Hukuki Niteliği  34
B. Poliçenin Şekli Unsurları  35
C. Poliçe ile Bonoyu Birbirinden Ayıran Fark  36
D. Türk Ticaret Kanunun Uygulanacak Hükümler  36
III. ÇEK  37
A. Çekin Hukuki Niteliği  37
B. Çekin Şekil Şartları  38
C. Çekin İbrazı  39
D. Çekin Ciro Edilmesi  39
E. Çekin Tahsili İşlemleri  40
F. Çeklerde İbraz Süresi  41
G. Çekin Süresinde İbraz Edilmesi  41
H. Çekin Süresinde İbraz Edilmemesi  42
I. Çeklerde Zamanaşımı  43
İ. Türk Ticaret Kanununda Düzenlenen Diğer Çek Türleri  43
İkinci Bölüm
İCRA HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
I. İCRA HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER  47
A. Tasarruf ilkesi  47
B. Taraflarca Hazırlama İlkesi  47
C. Takip/Usul Ekonomisi  48
D. Şeklilik ilkesi  48
E. Para İle Tatmin İlkesi  48
F. Alenilik İlkesi  49
G. Cebri İcra Tekeli İlkesi  49
H. Ölçülülük İlkesi  49
II. GÖREV VE YETKİ  50
A. Görev  50
B. Yetki  50
C. Yetkisizlik Kararı  51
III. İCRA TAKİBİNDE TARAF EHLİYETİ  52
IV. İCRA TAKİBİNDE TAKİP EHLİYETİ  52
A. Gerçek Kişilerde Takip Ehliyeti  52
B. Tüzel Kişilerde Takip Ehliyeti  52
C. Tüzel Kişiliği Haiz Olmayan Mal ve Kişi Toplulukları  52
1. Adi Ortaklık  52
2. Tereke  53
3. Kat Malikleri Kurulu  53
V. İCRA TAKİBİNDE TARAFLARIN TEMSİLİ  54
A. İradi Temsil  54
1. Avukatlar  54
2. Stajyer Avukatlar  54
B. Kanuni Temsil (Veli, Vasi, Kanuni Mümessil)  54
VI. İCRA HUKUKUNDA SÜRELER  55
A. Sürelerin Hukuki Niteliği  55
B. Sürelerin Hesaplanması ve Son Günün İdari İzne Rastlaması  55
C. Sürelerden Feragat  56
D. Tatiller ve Talikler  56
1. Gece Vakti Kavramı  56
2. Borçlunun Ailesinden Birinin Ölümü  56
3. Borçlunun Ölümü ve Terekenin Borçları  57
4. Tutukluluk ve Hükümlülük Hali  57
5. Askerlik Hali  57
6. Borçlunun Ağır Hastalığı  58
VII. İCRA TEBLİGATLARI  58
A. Genel Olarak  58
B. Elektronik Tebligat  59
C. Vekile Tebligat  59
D. Kanuni Mümessile Tebligat  60
E. Yabancı Ülkelerdeki Türk Vatandaşlarına Tebligat  60
F. Büyükelçi/Yabancı Ülke Konsolosluk Görevlilerine Tebligat  60
G. İlanen Tebligat  61
H. Tebligat Kanunu’nun 35. Maddesine Göre Tebligat  61
Üçüncü Bölüm
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLUYLA İCRA TAKİBİ
I. YETKİLİ İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ  63
II. TAKİP İŞLEMLERİ  63
A. Takip Talebi  64
1. Takip Talebinin Düzenlenmesi  64
2. Bono ve Poliçeye Dayalı Takiplerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  65
3. Çeke Dayalı Takiplerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  66
4. Çeklerde İbraz Süresi  68
5. Takip Talebi ile Birlikte Ödenmesi Gereken Masraflar  71
B. Ödeme Emri  71
1. Yapılacak İnceleme  71
2. Yapılacak İşlemler  72
3. Borçlunun Yapacağı İşlemler  76
C. Borçlunun Yapacağı İtirazlar  77
1. İmzaya İtiraz  77
a. İmzaya İtirazın Yapılması  77
b. İtiraz Masrafları  82
c. İmzaya İtirazın Sonuçları ve İncelenmesi  82
2. Borca İtiraz  86
a. Borca İtirazın Yapılması  86
aa. Borcun Ortadan Kalktığına Yönelik İtiraz (İtfa Edilme)  87
bb. Borcun Ertelendiğine İlişkin İtiraz (Mehil Verilme)  87
cc. Borcun Zamanaşımına Uğradığına Yönelik İtiraz,  88
dd. Borçlu Olmadığına İlişkin İtiraz  89
b. İcra Müdürlüğünün Yetkisine İtiraz  90
c. Borca İtirazın Sonuçları ve İncelenmesi  91
d. Yapılan İnceleme Sonunda Verilen Kararlar  94
3. İcra Mahkemesince Verilen Kabul Kararının İcra Müdürlüğüne Sunulması ve Sonrasında Yapılacak İşlemler  96
a. Mahkemece Red Kararı Verilmesi  96
b. Mahkemece Kabul Kararı Verilmesi  97
c. İtiraz Masrafları  100
Dördüncü Bölüm
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLUYLA TAKİPTE ŞİKÂYET
I. 5 GÜNLÜK ŞİKÂYET SÜRESİ VE BU SÜREYE TABİ İŞLEMLER  101
II. 7 GÜNLÜK ŞİKÂYET SÜRESİ VE BU SÜREYE TABİ İŞLEMLER  102
III. SÜRESİZ ŞİKÂYET VE SÜRESİZ ŞİKÂYETE TABİ İŞLEMLER  103
Beşinci Bölüm
İCRA ORGANLARININ KARARLARI
I. İCRA DAİRESİNİN KARARLARI  105
A. Genel Olarak  105
B. İcra Dairesinin Kararlarına Karşı Şikâyet  105
II. İCRA MAHKEMESİNİN KARARLARI  106
A. Genel Olarak  106
B. İcra Mahkemesi Kararlarının İcrası  107
C. İcra Mahkemesinin Kararlarına Karşı Başvuru Yolları  107
Altıncı Bölüm
İHTİYATİ HACİZ
I. GENEL OLARAK  109
II. USUL İŞLEMLERİ  109
A. Yetkili Mahkeme  109
B. Görevli Mahkeme  109
C. Teminat  109
D. Yetkili İcra Dairesi  110
E. Başvuru Süresi  110
F. Yapılacak İşlemler  111
G. Şikâyet Mercii  111
H. İhtiyati Haczin Tamamlanması  112
I. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz  113
İ. İhtiyati Haczin Kaldırılması  113
 BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI  115
 YARGITAY DAİRE KARARLARI  261
 YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  1217
Yararlanılan Kaynaklar  1267
Kavramlar Dizini  1269
 


İbrahim Hamdi Yasaman
Ocak 2020
100.00 TL
Sepete Ekle
Ayşe Sarıca
Ocak 2020
65.00 TL
Sepete Ekle
Oğuz Yolal
Ocak 2020
77.00 TL
Sepete Ekle
Didem Kaya Cankat
Aralık 2019
55.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Birinci Bölüm
KAMBİYO SENETLERİ
I. BONO (EMRE MUHARRER SENET)  16
A. Bononun Hukuki Niteliği  16
B. Bononun Düzenlenmesi  16
C. Bononun Şekil Şartları  19
1. Zorunlu Şekil Şartları  20
a. “Bono” veya “Emre Muharrer Senet” Kelimesi  20
b. Kayıtsız ve Şartsız Belirli Bir Bedeli Ödeme Vaadi  21
c. Kime veya Kimin Emrine Ödenecekse Onun Adı ve Soyadı (Lehtarın)  23
d. Keşidecinin (Düzenleyenin) İmzası  25
e. Düzenleme Tarihi  26
2. Alternatif Şekil Şartları  28
3. İsteğe Bağlı Eklenebilecek Kayıtlar  28
D. Bono İle İlgili Özel Bilgiler  29
1. Bonoya Konulamayacak Kayıtlar  29
2. Bononun Ciro ve Teslim Yolu İle Devri  29
3. Bononun Tahsil Edilmesi  30
4. Bononun Kabul Edilmemesi ve Ödenmemesi Halinde Başvuru Hakkı  30
5. Protesto  31
6. Süreler ve Şartları  31
7. Protesto Düzenlenmesi Gerekmeyen Hâller  32
8. İhbar Zorunluluğu  32
9. Başvurma Hakkının Kapsamı  33
10. Başvurma Hakkının Düşmesi  34
II. POLİÇE  34
A. Poliçenin Hukuki Niteliği  34
B. Poliçenin Şekli Unsurları  35
C. Poliçe ile Bonoyu Birbirinden Ayıran Fark  36
D. Türk Ticaret Kanunun Uygulanacak Hükümler  36
III. ÇEK  37
A. Çekin Hukuki Niteliği  37
B. Çekin Şekil Şartları  38
C. Çekin İbrazı  39
D. Çekin Ciro Edilmesi  39
E. Çekin Tahsili İşlemleri  40
F. Çeklerde İbraz Süresi  41
G. Çekin Süresinde İbraz Edilmesi  41
H. Çekin Süresinde İbraz Edilmemesi  42
I. Çeklerde Zamanaşımı  43
İ. Türk Ticaret Kanununda Düzenlenen Diğer Çek Türleri  43
İkinci Bölüm
İCRA HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
I. İCRA HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER  47
A. Tasarruf ilkesi  47
B. Taraflarca Hazırlama İlkesi  47
C. Takip/Usul Ekonomisi  48
D. Şeklilik ilkesi  48
E. Para İle Tatmin İlkesi  48
F. Alenilik İlkesi  49
G. Cebri İcra Tekeli İlkesi  49
H. Ölçülülük İlkesi  49
II. GÖREV VE YETKİ  50
A. Görev  50
B. Yetki  50
C. Yetkisizlik Kararı  51
III. İCRA TAKİBİNDE TARAF EHLİYETİ  52
IV. İCRA TAKİBİNDE TAKİP EHLİYETİ  52
A. Gerçek Kişilerde Takip Ehliyeti  52
B. Tüzel Kişilerde Takip Ehliyeti  52
C. Tüzel Kişiliği Haiz Olmayan Mal ve Kişi Toplulukları  52
1. Adi Ortaklık  52
2. Tereke  53
3. Kat Malikleri Kurulu  53
V. İCRA TAKİBİNDE TARAFLARIN TEMSİLİ  54
A. İradi Temsil  54
1. Avukatlar  54
2. Stajyer Avukatlar  54
B. Kanuni Temsil (Veli, Vasi, Kanuni Mümessil)  54
VI. İCRA HUKUKUNDA SÜRELER  55
A. Sürelerin Hukuki Niteliği  55
B. Sürelerin Hesaplanması ve Son Günün İdari İzne Rastlaması  55
C. Sürelerden Feragat  56
D. Tatiller ve Talikler  56
1. Gece Vakti Kavramı  56
2. Borçlunun Ailesinden Birinin Ölümü  56
3. Borçlunun Ölümü ve Terekenin Borçları  57
4. Tutukluluk ve Hükümlülük Hali  57
5. Askerlik Hali  57
6. Borçlunun Ağır Hastalığı  58
VII. İCRA TEBLİGATLARI  58
A. Genel Olarak  58
B. Elektronik Tebligat  59
C. Vekile Tebligat  59
D. Kanuni Mümessile Tebligat  60
E. Yabancı Ülkelerdeki Türk Vatandaşlarına Tebligat  60
F. Büyükelçi/Yabancı Ülke Konsolosluk Görevlilerine Tebligat  60
G. İlanen Tebligat  61
H. Tebligat Kanunu’nun 35. Maddesine Göre Tebligat  61
Üçüncü Bölüm
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLUYLA İCRA TAKİBİ
I. YETKİLİ İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ  63
II. TAKİP İŞLEMLERİ  63
A. Takip Talebi  64
1. Takip Talebinin Düzenlenmesi  64
2. Bono ve Poliçeye Dayalı Takiplerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  65
3. Çeke Dayalı Takiplerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  66
4. Çeklerde İbraz Süresi  68
5. Takip Talebi ile Birlikte Ödenmesi Gereken Masraflar  71
B. Ödeme Emri  71
1. Yapılacak İnceleme  71
2. Yapılacak İşlemler  72
3. Borçlunun Yapacağı İşlemler  76
C. Borçlunun Yapacağı İtirazlar  77
1. İmzaya İtiraz  77
a. İmzaya İtirazın Yapılması  77
b. İtiraz Masrafları  82
c. İmzaya İtirazın Sonuçları ve İncelenmesi  82
2. Borca İtiraz  86
a. Borca İtirazın Yapılması  86
aa. Borcun Ortadan Kalktığına Yönelik İtiraz (İtfa Edilme)  87
bb. Borcun Ertelendiğine İlişkin İtiraz (Mehil Verilme)  87
cc. Borcun Zamanaşımına Uğradığına Yönelik İtiraz,  88
dd. Borçlu Olmadığına İlişkin İtiraz  89
b. İcra Müdürlüğünün Yetkisine İtiraz  90
c. Borca İtirazın Sonuçları ve İncelenmesi  91
d. Yapılan İnceleme Sonunda Verilen Kararlar  94
3. İcra Mahkemesince Verilen Kabul Kararının İcra Müdürlüğüne Sunulması ve Sonrasında Yapılacak İşlemler  96
a. Mahkemece Red Kararı Verilmesi  96
b. Mahkemece Kabul Kararı Verilmesi  97
c. İtiraz Masrafları  100
Dördüncü Bölüm
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLUYLA TAKİPTE ŞİKÂYET
I. 5 GÜNLÜK ŞİKÂYET SÜRESİ VE BU SÜREYE TABİ İŞLEMLER  101
II. 7 GÜNLÜK ŞİKÂYET SÜRESİ VE BU SÜREYE TABİ İŞLEMLER  102
III. SÜRESİZ ŞİKÂYET VE SÜRESİZ ŞİKÂYETE TABİ İŞLEMLER  103
Beşinci Bölüm
İCRA ORGANLARININ KARARLARI
I. İCRA DAİRESİNİN KARARLARI  105
A. Genel Olarak  105
B. İcra Dairesinin Kararlarına Karşı Şikâyet  105
II. İCRA MAHKEMESİNİN KARARLARI  106
A. Genel Olarak  106
B. İcra Mahkemesi Kararlarının İcrası  107
C. İcra Mahkemesinin Kararlarına Karşı Başvuru Yolları  107
Altıncı Bölüm
İHTİYATİ HACİZ
I. GENEL OLARAK  109
II. USUL İŞLEMLERİ  109
A. Yetkili Mahkeme  109
B. Görevli Mahkeme  109
C. Teminat  109
D. Yetkili İcra Dairesi  110
E. Başvuru Süresi  110
F. Yapılacak İşlemler  111
G. Şikâyet Mercii  111
H. İhtiyati Haczin Tamamlanması  112
I. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz  113
İ. İhtiyati Haczin Kaldırılması  113
 BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI  115
 YARGITAY DAİRE KARARLARI  261
 YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  1217
Yararlanılan Kaynaklar  1267
Kavramlar Dizini  1269
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020