Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İdari Yargı'da Ölüm ve Bedensel Zararlar Nedeniyle Tazminat Davaları
Kasım 2017 / 1. Baskı / 582 Syf. / Ciltli

Baskısı tükenmiştir.
 
   

1) İdari Yargı'da İdare'nin sorumluluğunu gerektiren ölüm ve bedensel zararlar nedeniyle bir tazminat davası açmadan önce, 2577 sayılı İdari Yargılama Yasası'nın 13.maddesine göre, "eylemin idariliğini" öğrenme tarihinden başlayarak (1) ve (5) yıl içinde ilgili idareye (Bakanlığa veya kamu kurum ve kuruluşuna) başvurmak gerekmektedir.

2) İdari Yargılama Yasası'nın 7.maddesine göre, idareye başvuru gününden başlayarak (60) günlük sürede idarenin yanıtı beklenecektir. İdare yanıt verirse, bunun tebliği gününden başlayarak ikinci (60) gün içinde; İdare yanıt vermezse, birinci (60) günlük bekleme süresinden sonraki ikinci (60) gün içinde dava açılacaktır.

3) İdari Yargı'da uzun yıllar boyunca "istemle bağlılık" kuralı nedeniyle, dava değeri artırılamamakta iken, bu haksız ve adaletsiz uygulama, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 16'ncı maddesinin 4'üncü fıkrasına bir cümle eklenerek, 6100 sayılı HMK'nun 107. maddesindeki "belirsiz alacak davası" benzeri bir düzenleme getirilmiş, böylece İdari Yargı'da "dava değerinin artırılması" olanağı, sağlanmıştır.

4) Bugün İdari Yargı'da tek sorun, idareye başvuru süreleri ile dava açma sürelerinin uygulanmasındaki katı yorum ve aşırı biçimselliktir. AİHM kararlarında denildiği gibi, hakkın özünü ortadan kaldıracak ölçüde aşırı, abartılı, çok katı bir şekilcilikle, kişilerin mahkemeye erişiminin engellenmemesi ve adil yargılama hakkının gerçekleştirilmesi gerekir.

Konu Başlıkları
İdari Yargıda Tazminat Davaları
İdari Yargıda Yeni Dönem
İdari Yargıda Süreler
Devletin (İdarenin) Sorumluluğu
Sağlıkta Devletin Sorumluluğu
Devletin Trafik Kazalarından Sorumluluğu
İdari Yargıda Ölüm ve Bedensel Zararlar Nedeniyle Tazminat Davalarının Açılması
İdari Yargıda Kanun Yolları
Ölüm Nedeniyle Tazminat Davaları
Bedensel Zararlar Nedeniyle Tazminat Davaları
Ölüm ve Bedensel Zararlar Nedeniyle Manevi Tazminat
Ölüm ve Bedensel Zararlar Nedeniyle Tazminat Hesapları
Dava Dilekçesi Örnekleri
Barkod: 9789750245800
Yayın Tarihi: Kasım 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 582
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  V
GİRİŞ
KAVRAMLAR VE TANIMLAR
I. İDARİ YARGI’DA DAVA TÜRLERİ  1
II. TAM YARGI DAVALARI  1
III. TAM YARGI DAVALARININ KONULARI  2
IV. TAZMİNAT DAVALARI  3
BİRİNCİ BÖLÜM
İDARİ YARGIDA TAZMİNAT DAVALARI
I. GEÇMİŞTEN BUGÜNE UYGULAMALAR  5
1. İdari yargı’da dava değerinin artırılamamasının adil yargılanma hakkını ortadan kaldırmış olması  5
2. 2577 sayılı yasa’da bulunmayan “istemle bağlılık” kuralının katı bir biçimde uygulanmasından kaynaklanan haksız sonuçlar  7
3. Danıştay’da adaletli çözümler üretilememiş; dar ve katı yorumlarla kişiler haksızlığa uğratılmıştır  7
4. Danıştay uygulamasına karşı, bir üyenin “karşıoy” yazısıyla ve tetkik hakiminin görüşleriyle yapılan uyarılar  9
5. Haksız uygulamaların, yasa değişikliğiyle bir ölçüde önlenmiş olması  13
6. Önce adli yargıda açılıp, görevsizlik kararıyla idari yargıya gelen davalarda, istek tutarının değiştirilmesi, davanın genişletilmesi (istemin artırılması) sayılmamıştır  14
7. Doğrudan idari yargıda açılıp, dilekçenin reddedilmesi üzerine, yeniden düzenlenen dilekçede istemin artırılması kabul edilmemiştir  15
8. İdari yargı’da “istemle bağlılık” kuralının uygulanması ve “dava değerini artırma” olanağı sağlanmaması nedeniyle, yüksek miktarlı açılan, ancak düşük miktara hükmedilen davalarda ortaya çıkan adaletsiz durumları doğru bulmayan AİHM ile Anayasa Mahkemesi kararları  15
9. Danıştay’ın, kamu görevlilerinin mali haklarıyla ilgili, dava dilekçesindeki istek tutarını aşan ve hatta dilekçede istek tutarı hiç belirtilmemiş olsa dahi, yargılama sonucu belirlenen alacak tutarlarının tamamına hükmeden (ayrık) kararları  21
II. ÖLÜM VE BEDENSEL ZARARLARDA DANIŞTAY UYGULAMASI  26
1. İnsan zararlarının önemi ve özelliği kavranamamış ya da duyarsız ve ilgisiz kalınmıştır  26
2. Danıştay, gerçek zararın tamamının idare tarafından ödenmesini sağlayacak içtihatlar geliştirememiştir  29
3. Anayasa’nın buyurucu hükümleri gözardı edilmiştir  31
III. İDARİ VE ADLİ YARGIDA UYGULAMA FARKLILIKLARI  34
1. Tazminat davalarında uygulamada birliğin gerekliliği  34
2. İdare’nin sorumluluğunun Adli ve İdari Yargıda farklı değerlendirilmesinin yarattığı sonuçlar  38
İKİNCİ BÖLÜM
İDARİ YARGIDA YENİ DÖNEM
I. İSTEMİN ARTIRILABİLECEK OLMASI  45
1. Haksız ve adaletsiz uygulamaları sonlandıran yeni yasal düzenleme  45
2. İdari yargılama yasası’na eklenen yeni hüküm  46
3. Yeni düzenlemeye göre nasıl dava açılacak, nasıl sonuçlanacak  48
4. Yargılama aşamalarına ilişkin açıklığa kavuşturulması gereken hususlar  50
II. YENİ DÜZENLEMENİN ÖZELLİKLERİ  52
1. Yeni düzenleme “kısmi dava” değil, “belirsiz alacak davası” ve idari yargıda söylenişi ile “belirsiz tam yargı davası”dır  52
2. Fazlaya ilişkin hakların saklı tutulduğu açıklamasına gerek yoktur  55
3. Dava değerinin artırılması “ıslah” olarak nitelenmemelidir  56
4. Dava değerinin artırılmasına, davalı idarenin itirazı kabul edilirse…  58
5. Bozmadan sonra dava değeri artırılabilecek midir?  59
6. Yeni düzenlemede zamanaşımına (süreaşımına) uğrama söz konusu değildir  61
7. Dava değeri herhangi bir nedenle artırılamamışsa, hüküm altına alınamayan bölüm için ikinci bir dava açılabilecek midir?  62
8. Dava tarihinden ve ilk hesap raporunun verilmesinden sonra, uzun bir süre geçmişse, tazminat hesabının “güncellenmesi”, yani hüküm tarihine yakın “en son verilere göre” tazminat hesaplanması gerekeceğine ilişkin Danıştay kararı  66
III. YENİ DÜZENLEMEDE MANEVİ TAZMİNAT NASIL İSTENMELİ  68
1. Maddi tazminat gibi, manevi tazminat için de harca esas “simgesel” bir değer belirtilerek istekte bulunulup, karar aşamasında manevi tazminat artırılabilir  68
2. Madde hükmünde maddi–manevi tazminat ayrımı yapılmamıştır  68
3. Maddi tazminat isteyemeyecek durumda olanlar, manevi tazminat için ne tür bir dava açmalılar  71
IV. YENİ DÜZENLEME YETERLİ MİDİR?  72
1. Yargılama aşamalarında belirsizlik  72
2. Zarar ve kapsamının mahkemece belirlenmesinin gerekliliği  73
3. Yeni düzenleme yeterli olsa bile, idari yargıda başka hak arama engelleri de vardır  73
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İDARİ YARGIDA SÜRELER
I. DAVA AÇMA SÜRESİ  75
1. Genel kural  75
2. Sürelerin işlemeye başlaması  75
3. Ek süreler  76
4. Görevsiz yargı yerinde davanın reddi üzerine idari yargıda dava açma süresi  77
5. İdarenin yanıt vermemesi durumunda dava açma süresi  77
6. İdarenin yanıtı kesin değilse  77
7. İdare sonradan yanıt verirse  77
II. İDARİ EYLEMLERDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVALARINDA SÜRE  78
1. İdareye başvuru süresi  78
2. İdareye başvuru sürelerinin niteliği  78
3. İdareye başvuru, tazminat davası açmanın “ön koşulu”dur  79
4. Önceden başvuru koşulunun gereksiz ve yararsız olduğuna ilişkin görüşler  79
5. İnsan zararlarında başlangıçtaki belirsizlik nedeniyle, dava açmadan önce idareye başvurunun bir yararı ve anlamı olmamak gerekir  80
6. Görevsiz yargı yerinde açılan davanın, görevsizlik kararı üzerine idari yargıda yeniden dava açılması durumunda “idareye başvuru” koşulu aranmaz  81
7. İdareye başvuru sürelerinin işleyişi  81
III. SÜRELERİN BAŞLAMASI VE SONA ERMESİ  83
1. Genel olarak sürelerin başlaması koşulları  83
2. İdarenin başvuruya yanıt vermesi durumunda dava açma süresi  84
3. İdarenin yanıt vermemesi (suskun kalması) durumunda  84
4. İkinci (60) gün içinde, henüz dava açılmadan önce yanıt verilirse  84
5. İdare “kesin yanıt” vermemişse  84
6. İdarenin sonradan yanıt vermesi durumunda dava açma süresi  85
7. İlgilinin yeni başvurusuna verilen yanıtın, yeni bir dava hakkı vermeyeceğine ilişkin uygulamanın yanlışlığı  85
8. Görevsiz yargı yerlerinde açılan davanın görev yönünden reddi halinde, görevli idare mahkemesine başvuru süresi ve koşulları  87
9. Dava açma süresinin başlangıcına ilişkin özel durumlar  91
IV. SÜRELERLE İLGİLİ EK AÇIKLAMALAR  113
1. Yasa’nın 12’nci ve 13’üncü maddelerinin karşılaştırılması  113
2. Yasa’nın 10’uncu ve 11’inci maddelerinin karşılaştırılması  115
V. SÜRELERLE İLGİLİ DANIŞTAY’IN OLUMSUZ KARARLARI  117
1. Hak kaybettiren aşırı ve katı biçimcilik  117
2. AİHM’nin ve Anayasa Mahkemesi’nin uyarıcı kararları  117
3. Mahkemeye erişim ve adil yargılanma hakkını ortadan kaldıran Danıştay kararları  119
4. Dava açma süresinin, yargılamanın her aşamasında, doğrudan dikkate alınmak gerekeceğine ilişkin İçtihadı Birleştirme Kararı  119
5. İdari eylemlerden ve sorumluluklardan kaynaklanan tazminat davalarında, “idareye başvuru” önkoşulunun, yargılamanın her aşamasında, doğrudan dikkate alınmak gerekeceğine ilişkin İçtihadı Birleştirme Kararı  121
6. Yeni başvuruların, dava açma süresini canlandırmayacağına ilişkin kararların yanlışlığı hakkında  123
7. Süreden reddedilen davaların, kesin ve katı yorumuna ilişkin uygulamalar  127
8. Dava dilekçesinin reddinden sonra, yeniden verilecek dilekçede aynı yanlışların yapılması durumunda davanın reddi gerekeceği hakkında  128
VI. SÜRELERİN HUKUKSAL NİTELİĞİ  129
1. Hukukta süre kavramı ve uygulanışı  129
2. Dava açma süresini “hak düşürücü süre” olarak niteleyen görüşler  132
3. Dava açma süresinin “hak düşürücü süre” olmadığına ilişkin kanıtlar  134
4. Dava açma süresinin idare hukukuna özgü “düzenleyici” bir süre olduğuna ilişkin görüşler  137
5. Görüşlerimiz  151
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DEVLETİN (İDARENİN) SORUMLULUĞU
I. GENEL OLARAK SORUMLULUK  155
1. Haklar ve sorumluluklar  155
2. Sorumluluk nedenleri  156
3. Sorumluluk koşulları  160
II. İDARENİN SORUMLULUĞU VE ZARARI GİDERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  163
1. Hukuk devleti ilkesi ve anayasa hükümleri  163
2. İdarenin (mali) sorumluluğunun tanımları ve sorumluluk ilkeleri  165
3. İdarenin sorumluluğunun özellikleri  167
4. İdarenin sorumluluğunun koşulları  168
5. İdarenin sorumluluk nedenleri ve sorumluluk türleri  169
III. HİZMET KUSURU (KUSUR SORUMLULUĞU)  170
1. Hizmet kusuru kavramı  170
2. Hizmet kusurunun özellikleri  170
3. Hizmet kusurunun gerçekleşme biçimleri  173
IV. İDARENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU  187
1. Genel olarak  187
2. İdare hukukunda kusursuz sorumluluk ilkeleri  188
V. İDARENİN SOSYAL RİSK İLKESİNCE SORUMLULUĞU  205
1. Sosyal risk kavramı  205
2. Yasal düzenlemeler  205
3. İdarenin sosyal risk ilkesi gereğince tazminat ödeme koşulları  208
4. Ülkemizde son yıllarda sıkça görülen terör olaylarından örnekler  210
5. İdarenin sosyal risk ilkesine göre tazminat yükümlülüğüne ilişkin danıştay kararlarından örnekler  211
6. Sosyal risk ilkesine göre değil, kusursuz sorumluluk ilkesine göre tazminat ödeneceğine ilişkin kararlardan örnekler  214
7. 5233 sayılı Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre, tazminat ödemelerinin nasıl yapılacağı  217
VI. İDARENİN SORUMLU TUTULABİLMESİNİN KOŞULLARI  219
1. İdari davranış (eylemin idariliği)  219
2. Zarar  220
3. Nedensellik bağı ve devletin koruma yükümlülüğü  225
4. İdareyi sorumluluktan kurtaran nedenler  225
BEŞİNCİ BÖLÜM
SAĞLIKTA DEVLETİN SORUMLULUĞU
I. GENEL OLARAK  237
1. Sağlıklı yaşama hakkı ve sağlıkta sorumluluk  237
2. Anayasa hükmü  237
3. Dava konuları neler olabilir  238
II. SAĞLIKTA DEVLETİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI  239
1. Anayasal gereklilik  239
2. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Hükümlerine göre  239
3. Sağlığı koruma evreleri ve 224 Sayılı Yasa  240
III. KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ  240
1. Geçmişten bugüne uygulamalar  240
2. Günümüz koşulları ve çeşitli yasalar  243
IV. SAĞLIĞA ZARARLI ÜRÜNLER VE DEVLETİN SORUMLULUĞU  244
1. GDO’lu ürünler  244
2. Mısır şurubu (NBŞ)  246
3. Aflatoksin  248
4. Tarım ilâçları ve kimyasal gübreler  249
5. Fast Food beslenme ve çocukların sağlığı  250
6. Plastikler, pet şişeler, alimünyum vb. ambalaj maddeleri  250
7. Oyuncaklar, okul araç ve gereçleri  250
8. Kanserojen içeren giysiler, takılar, kozmetikler, temizleme maddeleri vb.  251
9. Çevre zararları  251
10. Maden ve kömür ocakları  252
V. TEDAVİ HİZMETLERİNDEN SORUMLULUK  253
1. Yasal düzenlemeler  253
2. Devletin kamu ve özel ayrımı yapılmaksızın tüm sağlık kuruluşlarından ortaklaşa sorumluluğu  254
VI. DEVLETİN ÖZEL HASTANELERDEN SORUMLULUĞU  256
1. Sorumluluk nedenleri  256
2. Özel hastaneler yönetmeliği  257
3. Devletin özel hastanelerden sorumluluğuna ilişkin bir Danıştay kararı  258
4. Sağlık Bakanlığı’nın özel hastanelerden sorumluluğuna ilişkin başka bir karar örneği  260
5. Ruhsatı iptal edilip kapatılan özel hastanenin, konaklama tesisi (otel) görünümünde faaliyetini sürdürmesinden dolayı Devletin sorumluluğuna ilişkin Danıştay kararı  261
VII. SAĞLIKTA SORUMLULUĞUN HUKUKSAL NİTELİĞİ  266
1. Kamu hastaneleri  266
2. Kamu hastanesi ile hasta arasındaki ilişkinin hukuksal niteliği  266
3. Sağlıkta sorumlulukta “hizmet kusurunun” değerlendirilmesi  267
4. Danıştay’ın “ağır hizmet kusuru” koşulu adaletsiz bir uygulamadır  268
5. Devlet yalnız hizmet kusuru ve “ağır hizmet kusuru” nedeniyle değil, sosyal hukuk devleti ilkesi gereği “kusursuz sorumlulukta”da tazminat ödemeli; hatta sağlıkta sorumluluğa “sosyal risk ilkesi” dahi uygulanmalıdır  270
6. Ürünlerden ve çevreden kaynaklanan zararlarda da kusursuz sorumluluk ve sosyal risk ilkesi uygulanmalıdır  271
7. Devlet, görevden ayrılabilir kişisel kusurlar ve suç sayılır kasıtlı eylemler dışında,”ağır hizmet kusuru” sebebiyle hekimlere rücu etmemelidir  272
VIII. SAĞLIKTA SORUMLULUĞA İLİŞKİN KARARLAR  273
1. Danıştay’ın tıbbi elatmada “ağır kusur” arayan kararlarından örnekler  273
2. Ağır kusurun varlığının, doğrudan mahkemece araştırılacağı hakkında  276
3. Ağır kusur sayılan olaylardan örnekler  276
4. Ağır kusur ve maddi zarar bulunmasa bile, hizmetin kötü işlemesi nedeniyle manevi tazminata hükmedilebileceğine ilişkin kararlar  277
5. ATK’nun kusur bulunmadığına ilişkin raporuna uyulmasının zorunlu olmadığı, mahkemelerin bilirkişi seçiminde özgür oldukları hakkında  279
6. Zararın varlığına karşın, Adli Tıp Kurumu’nun olumsuz kararları  280
7. Sağlık hizmetinden yararlandırılmayan işçinin, özel hastane masrafları  281
8. İş Sağlığı ve güvenliğinden devletin sorumluluğu hakkında  281
IX. SAĞLIĞA VE ÇEVREYE ZARARLI BİR FABRİKA HAKKINDA KARAR  282
1. Halkın sağlığına aykırı ve çevreye zararlı bir fabrika kuruluşu  282
2. Yargıtay hukuk genel kurulu kararı  282
X. SAĞLIKTA DEVLETİN SORUMLULUĞU (DEĞERLENDİRMELER)  285
1. Maddi ve manevi tazminat davası açma koşulları  285
2. Tıbbi hatalarda ispat yükü  286
3. Ürün ve çevre zararlarında  286
ALTINCI BÖLÜM
DEVLETİN TRAFİK KAZALARINDAN SORUMLULUĞU
I. KONUYA GİRİŞ  287
1. Hizmet kusuru nedeniyle sorumluluk  287
2. Ulaşım politikaları ve hizmet kusurları  287
II. DEVLETİN TRAFİK KAZALARINDAN SORUMLULUĞU  290
1. Trafik kazalarından dolayı, devlet, sorumlu tutulabilir mi?  290
2. Devletin anayasal sorumluluğu  290
3. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluk ve yükümlülükleri  291
4. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ve trafik kuruluşlarının görev ve yetkileri  292
5. Belediyelerin sorumluluk ve yükümlülükleri  293
6. Yolcu taşımada sorumluluk ve yükümlülükler  293
7. Yabancı plakalı araçlardan sorumluluk  295
III. DANIŞTAY KARARLARI  299
1. Karayolu yapım ve bakımından sorumlulukla ilgili kararlar  299
2. Trafik işaret ve uyarı levhalarından sorumluluk  302
3. Trafik tescil kayıtlarından sorumluluk  303
4. Yabancı plakalı araçların sigortasız yurda girmesinden dolayı sorumluluk  304
YEDİNCİ BÖLÜM
İDARİ YARGIDA ÖLÜM VE BEDENSEL ZARARLAR NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARININ AÇILMASI
I. DAVA TÜRÜ VE UYGULAMASI  307
1. Belirsiz alacak davası benzeri dava türü  307
2. İlk dilekçede belirtilen miktarlar “kısmi istek” değil, harca esas “simgesel” değerler olarak kabul edilmelidir  307
3. Dava dilekçesinde “miktar” değil, “istek konuları” dikkate alınmalıdır  308
II. DAVA KOŞULLARI VE SÜRELER  308
1. Önceden idareye başvurma koşulu  308
2. Sürelerin işleyişi  309
3. İdareye başvuru süresinin işlemesi için “öğrenme” olgusunun başlangıcı  310
4. Önceden başvuru koşulunun gereksiz ve yararsızlığına ilişkin görüşler  311
5. İnsan zararlarında başlangıçtaki belirsizlik nedeniyle, dava açmadan önce idareye başvurunun bir yararı ve anlamı olmamak gerekir  312
6. Görevsiz yargı yerinde açılan davanın, görevsizlik kararı üzerine İdari Yargıda yeniden dava açılması durumunda “İdareye Başvuru” koşulu aranmaz  313
III. DAVA DİLEKÇELERİ  313
1. Dava dilekçelerinin nasıl düzenleneceği  313
2. Dilekçelerin verileceği yerler  315
IV. DİLEKÇELERİN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ  315
1. Dilekçeler üzerinde ilk inceleme  315
2. İlk inceleme üzerine verilecek kararlar  316
3. Dilekçelerle ilgili aşırı biçimciliğin yanlışlığı konusunda  317
4. İdari merci tecavüzü hakkında  318
5. Husumet (davanın hangi idareye karşı açılacağı hakkında)  320
V. GÖREV VE YETKİ  323
1. Genel kurallar  323
2. Görevsiz yargı yerinde açılan davanın idari yargıya taşınması  323
3. İdari yargıda açılan dava, adli yargının görev alanına girmekte ise  325
4. İdari yargıda yetki kuralları  325
VI. İDARİ YARGI’DA KANITLAR VE KANIT YÜKÜ  327
1. Yasa hükmü  327
2. Genel olarak kanıt yükü  328
3. Haksız eylemlerde kanıt yükü  328
4. İdari yargıda kanıt yükü  329
5. Delil bildirme yükümlülüğü  330
6. Delillerin bildirilmesinde üç aşama  332
7. Delillerin bildirilme süresi ve biçimi  334
8. Başka yerlerden getirtilecek belgeler konusu  335
9. Dava açmadan önce, idare mahkemesinden delil tespiti istenebilir mi?  336
10. Delil listeleri  337
11. İdari yargıda tanık dinlenir mi?  338
VII. İDARİ YARGI’DA BİLİRKİŞİLİK  339
1. Yasal düzenlemeler  339
2. İdari yargı’da bilirkişi kurumunun işleyişi  340
3. İdari yargı’da bilirkişi uygulamasına ilişkin karar örnekleri  341
4. Ölüm ve bedensel zararlarda bilirkişi incelemesi  343
5. Hukukçu bilirkişi konusu  347
VIII. İDARİ YARGIDA YARGILAMA AŞAMALARI  350
1. Dilekçeler aşaması  350
2. İlk inceleme aşaması  350
3. Yargılama (tahkikat) aşaması  352
4. Duruşma  353
5. İdari yargı’da faiz başlangıcı  355
6. Karar aşaması  357
7. Kararın işleme konulması  358
SEKİZİNCİ BÖLÜM
İDARİ YARGIDA KANUN YOLLARI
I. İSTİNAF (BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ)  359
1. İstinaf kavramı  359
2. İstinafın itirazdan farkı  359
3. İstinafın temyizden farkı  360
4. İstinaf konusu olabilecek kararlar  361
5. İstinaf yolu kapalı kararlar  361
6. İstinafa başvuru süresi ve biçimi  362
7. Katılma yoluyla istinaf  362
8. İstinafa başvuru nedenleri  363
9. İstinaf başvurusunda, kararı veren mahkemece yapılacak ön inceleme  363
10. İstinaf incelemesi  364
II. TEMYİZ (DANIŞTAY’A BAŞVURU)  367
1. İstinaf mahkemesinin temyiz edilebilen kararları  367
2. İstinaf mahkemesinin temyiz edilemeyen “kesin” kararları  368
3. İlk derece mahkemelerinin istinafa tabi olmayan kararları temyiz edilemez  368
4. Temyiz (danıştay başvurusu) ve ön inceleme  368
5. Katılma yoluyla temyiz  369
6. Temyiz isteminin reddine ilişkin kararın temyizi üzerine inceleme yeri  369
7. Temyiz incelemesi  370
8. Danıştay kararı üzerine yapılacak işlemler  371
III. YARGILAMANIN YENİLENMESİ  372
1. Yargılamanın yenilenmesi hangi hallerde istenebilir  372
2. Yargılamanın yenilenmesi isteminde süre  373
3. Yargılamanın yenilenmesi başvurusu  374
4. Yargılamanın yenilenmesi usulü  374
5. Yargılamanın yenilenmesi kararının sonuçları  374
IV. ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU  376
V. AİHM KARARI ÜZERİNE YARGILAMANIN YENİLENMESİ İSTEMİ  377
1. Yasa hükmü  377
2. AİHM’ye hangi koşullarda gidilebilir  377
3. AİHM kararı üzerine yargılamanın yenilenmesini isteme süresi  377
4. Bir AİHM kararı  377
DOKUZUNCU BÖLÜM
ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI
I. KONUYA GİRİŞ  379
1. Yasa hükümleri  379
2. Danıştay ve yargıtay kararları  380
3. Tanımlar  381
II. DESTEKTEN YOKSUNLUĞUN HUKUKSAL NİTELİĞİ  382
1. Ölen/öldürülen kişinin yakınlarının tazminat isteme hakları  382
2. Yaşam gerçekleri  383
3. Ölümün yolaçtığı zarar nedir ve kimlerin zararıdır?  384
III. KİMLER DESTEK OLABİLİR  386
IV. DESTEKTEN YOKSUN KALANLAR  387
V. DESTEK SAĞLAMA BİÇİMLERİ  388
1. Parasal desteklik  388
2. Yardım ve hizmet ederek desteklik  388
VI. DESTEKTEN YOKSUNLUKTA “YOKSUN KALINAN” NEDİR?  393
1. Yoksun kalınan, ölenin malvarlığı değil, bedensel ve düşünsel destekliğidir  393
2. Ölenin mirası veya miras geliri ile haksız eylemin neden olduğu “yoksunluk” arasında bir bağ kurmak yanlıştır  394
3. Ticaret ve sanayi işletmeleri ile çiftlikler kendiliklerinden gelir getirmez; ölümle onları yönetenden yoksun kalınmıştır  398
4. Destek tazminatının hesabında, ölenin beden ve beyin gücüyle “çalışarak” elde ettiği kazançlardan yoksun kalındığına, ölenin “gelir”lerinin hesaplama dışı bırakılacağına ve bunların destekten yoksunluk tazminatından indirilmeyeceğine ilişkin karar örnekleri  399
VII. DESTEKTEN YOKSUNLUK SÜRELERİ  400
1. Genel olarak  400
2. Yaşam sürelerini belirlenmesi ve yaşam tabloları  401
3. Yaşam (zarar) sürelerini belirleme tarihi  402
VIII. DESTEK PAYLARI  402
1. Kişilerin birbirlerine destekliği, mirasçılıktan bağımsız olduğu için, destek payları ile miras payları birbiriyle karıştırılmamalıdır  402
2. Destek paylarının, sosyal güvenlik kurumlarının gelir bağlama oranlarına öre belirlenmesi doğru değildir  403
3. Destek payını belirlemede en doğru yöntem, ölenin kazançlarının tamamı (100) kabûl edilerek paylaştırma yapılmasıdır  404
4. Paylaştırmada dikkate alınacak hususlar  404
5. Paylaştırma örnekleri  405
IX. DESTEK DÖNEMLERİ  406
1. Aktif dönem – pasif dönem ayrımı  406
2. İşlemiş dönem–işleyecek dönem ayrımı  407
X. TAZMİNATIN PARASAL ÖLÇÜSÜ  408
1. Genel olarak  408
2. Tazminat hesaplarına esas alınacak veya alınamayacak “parasal” değerler  408
3. Kazanç belirlemede dikkate alınacak hususlar  409
4. Yardım ve hizmet ederek destekliğin “parasal” ölçüsü  410
XI.TAZMİNAT HESABINA KATILMAYACAK OLAN KAZANIMLAR  410
XII. TAZMİNATTAN İNDİRİMLER  412
1. Genel olarak  412
2. Destek tazminatından neler indirilmez  413
3. Destek tazminatından neler indirilir  414
4. Kusur indirimi  414
5. Dul eşin evlenme şansı indirimi  415
6. Küçük çocukların yetiştirme giderlerinin indirimi  417
7. Hatır taşıması indirimi  417
XIII. DESTEK TAZMİNATININ HESAPLANMASI  418
1. İnsana verilen zararların gideriminde temel ölçü  418
2. Destek tazminatının hesaplanması  418
XIV. ÖLÜM NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT İSTENMESİ  420
1. Yasa hükmü  420
2. Manevi tazminat isteyebilecek olan “ölenin yakınları” kimler olabilir  420
ONUNCU BÖLÜM
BEDENSEL ZARARLAR NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI
I. KONUYA GİRİŞ  421
1. Yasa hükümleri  421
2. Danıştay kararlarında bedensel zararlar  422
II. BEDENSEL ZARARLAR  422
1. Geçici işgöremezlik durumu  423
2. Sürekli işgöremezlik (kalıcı sakatlık) durumu  425
3. Yaşam boyu sürekli başkasının bakımına muhtaç olma durumu  428
4. Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar  429
III. DANIŞTAY’IN YANLIŞ VE HAKSIZ KARARLARI  429
1. Danıştay’ın sorumluluk hukuku ilkelerine ve “güç kaybı kuramına” aykırı kararları  429
2. İdarenin kamu hukukuna göre sorumluluğu ile özel hukuka göre sorumluluğu arasında, bedensel zararların tazmini yönünden farklı uygulamalar  431
IV. BEDEN GÜCÜ KAYIPLARININ TESPİTİ  435
1. Tüzük ve yönetmelikler  435
2. Sağlık kurullarının raporları hakkında  437
3. Yargıtay kararlarına göre uygulanması gereken tüzük ve yönetmelikler  437
4. Mahkemeler nereden ve nasıl rapor istemeli  438
5. Yetkili sağlık kurulları  439
6. Raporlara nasıl itiraz edilebilir  442
7. Sürekli işgöremezlik dereceleri  443
V. TEDAVİ GİDERLERİ  444
1. Tedavi giderlerinin tanımı ve kapsamı  444
2. Tedavi giderlerinin kanıtlanması  447
3. Yaralanma nedeniyle manevi tazminat istenmesi  447
VI. CEZA YASASINA GÖRE BEDENSEL ZARARLAR  448
VII. BEDENSEL ZARARLARIN HESAPLANMASI  449
1. Tazminat hesabına esas bilgiler (hesap unsurları)  449
2. Hesaplama Evreleri  449
3. Bedensel zararlarda değer ölçüsü  450
4. Bedensel zararların “parasal” ölçüsü  451
5. Bedensel zararlarla ilgili hesap raporunun bölümleri  451
ONBİRİNCİ BÖLÜM
ÖLÜM VE BEDENSEL ZARARLAR NEDENİYLE
MANEVİ TAZMİNAT
I. YASA VE UYGULAMA  453
1. Yasa hükmü  453
2. Manevi tazminat isteyebilecek olan “ölenin yakınları” kimler olabilir  454
3. Bedensel zarara uğrayanın manevi tazminat istemi  454
4. Bedensel zarara uğrayan kişinin yakınlarının manevi tazminat istekleri  455
II. MANEVİ TAZMİNATIN ANLAMI, AMACI VE İŞLEVİ  455
1. Manevi tazminat, yalnız acı ve üzüntüyü giderme aracı değil, bundan daha fazla “kişi varlığında” eksilmenin ve değişimin karşılığı olmalıdır  455
2. Manevi tazminatın anlamı, amacı ve işlevi  457
III. MANEVİ TAZMİNATTA ÖLÇÜ (DEĞERLENDİRME) SORUNU  460
1. Manevi tazminat değerlendirmesinde ölçüsüzlük  460
2. Manevi tazminata ortak bir ölçü bulmanın gerekliliği  461
IV. İDARİ YARGIDA TAZMİNAT NASIL VE HANGİ AŞAMADA İSTENMELİ  462
1. Maddi tazminat gibi, manevi tazminat için de harca esas “simgesel” bir değer belirtilerek istekte bulunulup, karar aşamasında manevi tazminat artırılabilir  462
2. Madde hükmünde maddi–manevi tazminat ayrımı yapılmamıştır; bu nedenle dava açılırken harca esas “kısmi istekte” bulunulup, yargılamanın son aşamasında manevi tazminat tutarı artırılabilir  463
3. Dava dilekçesinde “kısmi istekte” bulunulup, manevi tazminatın artırılabileceği öğretide de kabul edilmektedir  464
4. Yapılması ve kabul edilmesi gereken uygulama  465
V. DANIŞTAY KARARLARINDA MANEVİ TAZMİNAT  465
ONİKİNCİ BÖLÜM
ÖLÜM VE BEDENSEL ZARARLAR NEDENİYLE
TAZMİNAT HESAPLARI
I. GENEL OLARAK  473
1. İnsan zararlarının hukuksal niteliği  473
2. İnsan zararlarının parasal değerlendirmesi nasıl yapılmalıdır  473
3. Yasalarda tazminat ilkeleri  475
II. TAZMİNAT HESAPLAMA İLKELERİ  476
1. Haksız eylemlerde zarar başlangıcı olay tarihidir  476
2. Gerçek belli iken varsayımlara dayanılamaz  476
3. Tazminat, yaşam sürelerinin sonuna kadar hesaplanmalıdır  477
4. Zarar görenlerin, olayla ilgisi bulunmayan kazanımları ve edinimleri, zarar hesabıyla ilişkilendirilmez ve tazminattan düşülmez  477
5. Zararın, zarar görenin kendi imkânlarıyla giderilmesi, sorumluluğu ortadan kaldırmaz  478
III. HESAP UNSURLARI  478
1. Ölüm nedeniyle destekten yoksunlukta hesap unsurları  478
2. Bedensel zararlarda hesap unsurları  479
IV. ZARAR SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ  480
1. Genel olarak  480
2. Yaşam tabloları  480
3. Yaşam (zarar) süreleri, olay tarihine göre belirlenmelidir  483
4. Destekten yoksunlukta, zarar süresi, desteğin yaşam süresiyle sınırlıdır  483
5. Çocukların destekten yoksunluk süreleri  483
6. Küçük yaşta ölen çocukların ana babalarına destekliğinde süreler  485
7. Beden gücü kayıplarında zarar süreleri  485
V. TAZMİNATIN (PARASAL) DEĞER ÖLÇÜSÜ  486
1. Genel olarak  486
2. Tazminat hesaplarına esas alınacak veya alınamayacak “parasal” değerler  487
3. Kazanç belirlemede dikkate alınacak hususlar  488
4. Destekten yoksunlukta “parasal” ölçü  489
5. Bedensel zararlarda “parasal” ölçü  490
VI. PARASAL DEĞERLENDİRMEDE HESAPLAMA EVRELERİ  490
1. Aktif dönem  490
2. Pasif dönem  493
3. İşlemiş dönem–işleyecek dönem ayrımı  494
VII. HESAP FORMÜLLERİ  495
1. Genel olarak  495
2. Zarar hesaplarında formüllerin anlamı ve işlevi  496
3. İnsan zararlarının hesabında formüllerin kullanılması  496
4. Devre sonu mu, devre başı mı tartışması  498
5. Formüller konusunda kurumlar arası uyum sağlamanın gerekliliği  498
6. Yargı’da geçmişten bugüne hesap formülleri  500
7. Sigortalarda hesaplama yöntemleri ve formüller  502
8. Sosyal sigortalarda gelir bağlama ve peşin değer formülleri  504
VIII. TAZMİNATIN HESAPLANMASI  506
1. Destek tazminatının hesaplanması  506
2. Bedensel zararların hesaplanması  507
IX. RAPOR PLANLARI  508
1. Destekten yoksun kalma hesaplarında rapor bölümleri  508
2. Bedensel zararlarda rapor bölümleri  511
EK BÖLÜM – I TAZMİNAT HESABI RAPOR ÖRNEKLERİ  513
EK BÖLÜM – II
DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ
I. DAVA DİLEKÇELERİ  539
1. Dava dilekçelerinin nasıl düzenlenecektir  539
2. Dilekçelerin verileceği yerler  541
II. DAVA ŞARTININ VE SÜRELERİN ANIMSATILMASI  541
1. Dava açmadan önce idareye başvuru şartı  541
2. Dava açma süresi  541
EK BÖLÜM – III TAZMİNAT HESAPLARI İÇİN TABLOLAR  561
Yararlanılan Kitaplar ve Yazılar  573
Kavramlara Göre Arama Dizini  579
 


Lale Burcu Önüt
Nisan 2018
55.50 TL
Sepete Ekle
Zühal Aysun Sunay
Kasım 2016
64.50 TL
Sepete Ekle
Ayşe Aslı Yücesoy
Ocak 2016
66.50 TL
Sepete Ekle
Cafer Ergen
Mayıs 2008
92.50 TL
İndirimli: 49.90 TL (%46)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  V
GİRİŞ
KAVRAMLAR VE TANIMLAR
I. İDARİ YARGI’DA DAVA TÜRLERİ  1
II. TAM YARGI DAVALARI  1
III. TAM YARGI DAVALARININ KONULARI  2
IV. TAZMİNAT DAVALARI  3
BİRİNCİ BÖLÜM
İDARİ YARGIDA TAZMİNAT DAVALARI
I. GEÇMİŞTEN BUGÜNE UYGULAMALAR  5
1. İdari yargı’da dava değerinin artırılamamasının adil yargılanma hakkını ortadan kaldırmış olması  5
2. 2577 sayılı yasa’da bulunmayan “istemle bağlılık” kuralının katı bir biçimde uygulanmasından kaynaklanan haksız sonuçlar  7
3. Danıştay’da adaletli çözümler üretilememiş; dar ve katı yorumlarla kişiler haksızlığa uğratılmıştır  7
4. Danıştay uygulamasına karşı, bir üyenin “karşıoy” yazısıyla ve tetkik hakiminin görüşleriyle yapılan uyarılar  9
5. Haksız uygulamaların, yasa değişikliğiyle bir ölçüde önlenmiş olması  13
6. Önce adli yargıda açılıp, görevsizlik kararıyla idari yargıya gelen davalarda, istek tutarının değiştirilmesi, davanın genişletilmesi (istemin artırılması) sayılmamıştır  14
7. Doğrudan idari yargıda açılıp, dilekçenin reddedilmesi üzerine, yeniden düzenlenen dilekçede istemin artırılması kabul edilmemiştir  15
8. İdari yargı’da “istemle bağlılık” kuralının uygulanması ve “dava değerini artırma” olanağı sağlanmaması nedeniyle, yüksek miktarlı açılan, ancak düşük miktara hükmedilen davalarda ortaya çıkan adaletsiz durumları doğru bulmayan AİHM ile Anayasa Mahkemesi kararları  15
9. Danıştay’ın, kamu görevlilerinin mali haklarıyla ilgili, dava dilekçesindeki istek tutarını aşan ve hatta dilekçede istek tutarı hiç belirtilmemiş olsa dahi, yargılama sonucu belirlenen alacak tutarlarının tamamına hükmeden (ayrık) kararları  21
II. ÖLÜM VE BEDENSEL ZARARLARDA DANIŞTAY UYGULAMASI  26
1. İnsan zararlarının önemi ve özelliği kavranamamış ya da duyarsız ve ilgisiz kalınmıştır  26
2. Danıştay, gerçek zararın tamamının idare tarafından ödenmesini sağlayacak içtihatlar geliştirememiştir  29
3. Anayasa’nın buyurucu hükümleri gözardı edilmiştir  31
III. İDARİ VE ADLİ YARGIDA UYGULAMA FARKLILIKLARI  34
1. Tazminat davalarında uygulamada birliğin gerekliliği  34
2. İdare’nin sorumluluğunun Adli ve İdari Yargıda farklı değerlendirilmesinin yarattığı sonuçlar  38
İKİNCİ BÖLÜM
İDARİ YARGIDA YENİ DÖNEM
I. İSTEMİN ARTIRILABİLECEK OLMASI  45
1. Haksız ve adaletsiz uygulamaları sonlandıran yeni yasal düzenleme  45
2. İdari yargılama yasası’na eklenen yeni hüküm  46
3. Yeni düzenlemeye göre nasıl dava açılacak, nasıl sonuçlanacak  48
4. Yargılama aşamalarına ilişkin açıklığa kavuşturulması gereken hususlar  50
II. YENİ DÜZENLEMENİN ÖZELLİKLERİ  52
1. Yeni düzenleme “kısmi dava” değil, “belirsiz alacak davası” ve idari yargıda söylenişi ile “belirsiz tam yargı davası”dır  52
2. Fazlaya ilişkin hakların saklı tutulduğu açıklamasına gerek yoktur  55
3. Dava değerinin artırılması “ıslah” olarak nitelenmemelidir  56
4. Dava değerinin artırılmasına, davalı idarenin itirazı kabul edilirse…  58
5. Bozmadan sonra dava değeri artırılabilecek midir?  59
6. Yeni düzenlemede zamanaşımına (süreaşımına) uğrama söz konusu değildir  61
7. Dava değeri herhangi bir nedenle artırılamamışsa, hüküm altına alınamayan bölüm için ikinci bir dava açılabilecek midir?  62
8. Dava tarihinden ve ilk hesap raporunun verilmesinden sonra, uzun bir süre geçmişse, tazminat hesabının “güncellenmesi”, yani hüküm tarihine yakın “en son verilere göre” tazminat hesaplanması gerekeceğine ilişkin Danıştay kararı  66
III. YENİ DÜZENLEMEDE MANEVİ TAZMİNAT NASIL İSTENMELİ  68
1. Maddi tazminat gibi, manevi tazminat için de harca esas “simgesel” bir değer belirtilerek istekte bulunulup, karar aşamasında manevi tazminat artırılabilir  68
2. Madde hükmünde maddi–manevi tazminat ayrımı yapılmamıştır  68
3. Maddi tazminat isteyemeyecek durumda olanlar, manevi tazminat için ne tür bir dava açmalılar  71
IV. YENİ DÜZENLEME YETERLİ MİDİR?  72
1. Yargılama aşamalarında belirsizlik  72
2. Zarar ve kapsamının mahkemece belirlenmesinin gerekliliği  73
3. Yeni düzenleme yeterli olsa bile, idari yargıda başka hak arama engelleri de vardır  73
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İDARİ YARGIDA SÜRELER
I. DAVA AÇMA SÜRESİ  75
1. Genel kural  75
2. Sürelerin işlemeye başlaması  75
3. Ek süreler  76
4. Görevsiz yargı yerinde davanın reddi üzerine idari yargıda dava açma süresi  77
5. İdarenin yanıt vermemesi durumunda dava açma süresi  77
6. İdarenin yanıtı kesin değilse  77
7. İdare sonradan yanıt verirse  77
II. İDARİ EYLEMLERDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVALARINDA SÜRE  78
1. İdareye başvuru süresi  78
2. İdareye başvuru sürelerinin niteliği  78
3. İdareye başvuru, tazminat davası açmanın “ön koşulu”dur  79
4. Önceden başvuru koşulunun gereksiz ve yararsız olduğuna ilişkin görüşler  79
5. İnsan zararlarında başlangıçtaki belirsizlik nedeniyle, dava açmadan önce idareye başvurunun bir yararı ve anlamı olmamak gerekir  80
6. Görevsiz yargı yerinde açılan davanın, görevsizlik kararı üzerine idari yargıda yeniden dava açılması durumunda “idareye başvuru” koşulu aranmaz  81
7. İdareye başvuru sürelerinin işleyişi  81
III. SÜRELERİN BAŞLAMASI VE SONA ERMESİ  83
1. Genel olarak sürelerin başlaması koşulları  83
2. İdarenin başvuruya yanıt vermesi durumunda dava açma süresi  84
3. İdarenin yanıt vermemesi (suskun kalması) durumunda  84
4. İkinci (60) gün içinde, henüz dava açılmadan önce yanıt verilirse  84
5. İdare “kesin yanıt” vermemişse  84
6. İdarenin sonradan yanıt vermesi durumunda dava açma süresi  85
7. İlgilinin yeni başvurusuna verilen yanıtın, yeni bir dava hakkı vermeyeceğine ilişkin uygulamanın yanlışlığı  85
8. Görevsiz yargı yerlerinde açılan davanın görev yönünden reddi halinde, görevli idare mahkemesine başvuru süresi ve koşulları  87
9. Dava açma süresinin başlangıcına ilişkin özel durumlar  91
IV. SÜRELERLE İLGİLİ EK AÇIKLAMALAR  113
1. Yasa’nın 12’nci ve 13’üncü maddelerinin karşılaştırılması  113
2. Yasa’nın 10’uncu ve 11’inci maddelerinin karşılaştırılması  115
V. SÜRELERLE İLGİLİ DANIŞTAY’IN OLUMSUZ KARARLARI  117
1. Hak kaybettiren aşırı ve katı biçimcilik  117
2. AİHM’nin ve Anayasa Mahkemesi’nin uyarıcı kararları  117
3. Mahkemeye erişim ve adil yargılanma hakkını ortadan kaldıran Danıştay kararları  119
4. Dava açma süresinin, yargılamanın her aşamasında, doğrudan dikkate alınmak gerekeceğine ilişkin İçtihadı Birleştirme Kararı  119
5. İdari eylemlerden ve sorumluluklardan kaynaklanan tazminat davalarında, “idareye başvuru” önkoşulunun, yargılamanın her aşamasında, doğrudan dikkate alınmak gerekeceğine ilişkin İçtihadı Birleştirme Kararı  121
6. Yeni başvuruların, dava açma süresini canlandırmayacağına ilişkin kararların yanlışlığı hakkında  123
7. Süreden reddedilen davaların, kesin ve katı yorumuna ilişkin uygulamalar  127
8. Dava dilekçesinin reddinden sonra, yeniden verilecek dilekçede aynı yanlışların yapılması durumunda davanın reddi gerekeceği hakkında  128
VI. SÜRELERİN HUKUKSAL NİTELİĞİ  129
1. Hukukta süre kavramı ve uygulanışı  129
2. Dava açma süresini “hak düşürücü süre” olarak niteleyen görüşler  132
3. Dava açma süresinin “hak düşürücü süre” olmadığına ilişkin kanıtlar  134
4. Dava açma süresinin idare hukukuna özgü “düzenleyici” bir süre olduğuna ilişkin görüşler  137
5. Görüşlerimiz  151
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DEVLETİN (İDARENİN) SORUMLULUĞU
I. GENEL OLARAK SORUMLULUK  155
1. Haklar ve sorumluluklar  155
2. Sorumluluk nedenleri  156
3. Sorumluluk koşulları  160
II. İDARENİN SORUMLULUĞU VE ZARARI GİDERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  163
1. Hukuk devleti ilkesi ve anayasa hükümleri  163
2. İdarenin (mali) sorumluluğunun tanımları ve sorumluluk ilkeleri  165
3. İdarenin sorumluluğunun özellikleri  167
4. İdarenin sorumluluğunun koşulları  168
5. İdarenin sorumluluk nedenleri ve sorumluluk türleri  169
III. HİZMET KUSURU (KUSUR SORUMLULUĞU)  170
1. Hizmet kusuru kavramı  170
2. Hizmet kusurunun özellikleri  170
3. Hizmet kusurunun gerçekleşme biçimleri  173
IV. İDARENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU  187
1. Genel olarak  187
2. İdare hukukunda kusursuz sorumluluk ilkeleri  188
V. İDARENİN SOSYAL RİSK İLKESİNCE SORUMLULUĞU  205
1. Sosyal risk kavramı  205
2. Yasal düzenlemeler  205
3. İdarenin sosyal risk ilkesi gereğince tazminat ödeme koşulları  208
4. Ülkemizde son yıllarda sıkça görülen terör olaylarından örnekler  210
5. İdarenin sosyal risk ilkesine göre tazminat yükümlülüğüne ilişkin danıştay kararlarından örnekler  211
6. Sosyal risk ilkesine göre değil, kusursuz sorumluluk ilkesine göre tazminat ödeneceğine ilişkin kararlardan örnekler  214
7. 5233 sayılı Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre, tazminat ödemelerinin nasıl yapılacağı  217
VI. İDARENİN SORUMLU TUTULABİLMESİNİN KOŞULLARI  219
1. İdari davranış (eylemin idariliği)  219
2. Zarar  220
3. Nedensellik bağı ve devletin koruma yükümlülüğü  225
4. İdareyi sorumluluktan kurtaran nedenler  225
BEŞİNCİ BÖLÜM
SAĞLIKTA DEVLETİN SORUMLULUĞU
I. GENEL OLARAK  237
1. Sağlıklı yaşama hakkı ve sağlıkta sorumluluk  237
2. Anayasa hükmü  237
3. Dava konuları neler olabilir  238
II. SAĞLIKTA DEVLETİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI  239
1. Anayasal gereklilik  239
2. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Hükümlerine göre  239
3. Sağlığı koruma evreleri ve 224 Sayılı Yasa  240
III. KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ  240
1. Geçmişten bugüne uygulamalar  240
2. Günümüz koşulları ve çeşitli yasalar  243
IV. SAĞLIĞA ZARARLI ÜRÜNLER VE DEVLETİN SORUMLULUĞU  244
1. GDO’lu ürünler  244
2. Mısır şurubu (NBŞ)  246
3. Aflatoksin  248
4. Tarım ilâçları ve kimyasal gübreler  249
5. Fast Food beslenme ve çocukların sağlığı  250
6. Plastikler, pet şişeler, alimünyum vb. ambalaj maddeleri  250
7. Oyuncaklar, okul araç ve gereçleri  250
8. Kanserojen içeren giysiler, takılar, kozmetikler, temizleme maddeleri vb.  251
9. Çevre zararları  251
10. Maden ve kömür ocakları  252
V. TEDAVİ HİZMETLERİNDEN SORUMLULUK  253
1. Yasal düzenlemeler  253
2. Devletin kamu ve özel ayrımı yapılmaksızın tüm sağlık kuruluşlarından ortaklaşa sorumluluğu  254
VI. DEVLETİN ÖZEL HASTANELERDEN SORUMLULUĞU  256
1. Sorumluluk nedenleri  256
2. Özel hastaneler yönetmeliği  257
3. Devletin özel hastanelerden sorumluluğuna ilişkin bir Danıştay kararı  258
4. Sağlık Bakanlığı’nın özel hastanelerden sorumluluğuna ilişkin başka bir karar örneği  260
5. Ruhsatı iptal edilip kapatılan özel hastanenin, konaklama tesisi (otel) görünümünde faaliyetini sürdürmesinden dolayı Devletin sorumluluğuna ilişkin Danıştay kararı  261
VII. SAĞLIKTA SORUMLULUĞUN HUKUKSAL NİTELİĞİ  266
1. Kamu hastaneleri  266
2. Kamu hastanesi ile hasta arasındaki ilişkinin hukuksal niteliği  266
3. Sağlıkta sorumlulukta “hizmet kusurunun” değerlendirilmesi  267
4. Danıştay’ın “ağır hizmet kusuru” koşulu adaletsiz bir uygulamadır  268
5. Devlet yalnız hizmet kusuru ve “ağır hizmet kusuru” nedeniyle değil, sosyal hukuk devleti ilkesi gereği “kusursuz sorumlulukta”da tazminat ödemeli; hatta sağlıkta sorumluluğa “sosyal risk ilkesi” dahi uygulanmalıdır  270
6. Ürünlerden ve çevreden kaynaklanan zararlarda da kusursuz sorumluluk ve sosyal risk ilkesi uygulanmalıdır  271
7. Devlet, görevden ayrılabilir kişisel kusurlar ve suç sayılır kasıtlı eylemler dışında,”ağır hizmet kusuru” sebebiyle hekimlere rücu etmemelidir  272
VIII. SAĞLIKTA SORUMLULUĞA İLİŞKİN KARARLAR  273
1. Danıştay’ın tıbbi elatmada “ağır kusur” arayan kararlarından örnekler  273
2. Ağır kusurun varlığının, doğrudan mahkemece araştırılacağı hakkında  276
3. Ağır kusur sayılan olaylardan örnekler  276
4. Ağır kusur ve maddi zarar bulunmasa bile, hizmetin kötü işlemesi nedeniyle manevi tazminata hükmedilebileceğine ilişkin kararlar  277
5. ATK’nun kusur bulunmadığına ilişkin raporuna uyulmasının zorunlu olmadığı, mahkemelerin bilirkişi seçiminde özgür oldukları hakkında  279
6. Zararın varlığına karşın, Adli Tıp Kurumu’nun olumsuz kararları  280
7. Sağlık hizmetinden yararlandırılmayan işçinin, özel hastane masrafları  281
8. İş Sağlığı ve güvenliğinden devletin sorumluluğu hakkında  281
IX. SAĞLIĞA VE ÇEVREYE ZARARLI BİR FABRİKA HAKKINDA KARAR  282
1. Halkın sağlığına aykırı ve çevreye zararlı bir fabrika kuruluşu  282
2. Yargıtay hukuk genel kurulu kararı  282
X. SAĞLIKTA DEVLETİN SORUMLULUĞU (DEĞERLENDİRMELER)  285
1. Maddi ve manevi tazminat davası açma koşulları  285
2. Tıbbi hatalarda ispat yükü  286
3. Ürün ve çevre zararlarında  286
ALTINCI BÖLÜM
DEVLETİN TRAFİK KAZALARINDAN SORUMLULUĞU
I. KONUYA GİRİŞ  287
1. Hizmet kusuru nedeniyle sorumluluk  287
2. Ulaşım politikaları ve hizmet kusurları  287
II. DEVLETİN TRAFİK KAZALARINDAN SORUMLULUĞU  290
1. Trafik kazalarından dolayı, devlet, sorumlu tutulabilir mi?  290
2. Devletin anayasal sorumluluğu  290
3. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluk ve yükümlülükleri  291
4. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ve trafik kuruluşlarının görev ve yetkileri  292
5. Belediyelerin sorumluluk ve yükümlülükleri  293
6. Yolcu taşımada sorumluluk ve yükümlülükler  293
7. Yabancı plakalı araçlardan sorumluluk  295
III. DANIŞTAY KARARLARI  299
1. Karayolu yapım ve bakımından sorumlulukla ilgili kararlar  299
2. Trafik işaret ve uyarı levhalarından sorumluluk  302
3. Trafik tescil kayıtlarından sorumluluk  303
4. Yabancı plakalı araçların sigortasız yurda girmesinden dolayı sorumluluk  304
YEDİNCİ BÖLÜM
İDARİ YARGIDA ÖLÜM VE BEDENSEL ZARARLAR NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARININ AÇILMASI
I. DAVA TÜRÜ VE UYGULAMASI  307
1. Belirsiz alacak davası benzeri dava türü  307
2. İlk dilekçede belirtilen miktarlar “kısmi istek” değil, harca esas “simgesel” değerler olarak kabul edilmelidir  307
3. Dava dilekçesinde “miktar” değil, “istek konuları” dikkate alınmalıdır  308
II. DAVA KOŞULLARI VE SÜRELER  308
1. Önceden idareye başvurma koşulu  308
2. Sürelerin işleyişi  309
3. İdareye başvuru süresinin işlemesi için “öğrenme” olgusunun başlangıcı  310
4. Önceden başvuru koşulunun gereksiz ve yararsızlığına ilişkin görüşler  311
5. İnsan zararlarında başlangıçtaki belirsizlik nedeniyle, dava açmadan önce idareye başvurunun bir yararı ve anlamı olmamak gerekir  312
6. Görevsiz yargı yerinde açılan davanın, görevsizlik kararı üzerine İdari Yargıda yeniden dava açılması durumunda “İdareye Başvuru” koşulu aranmaz  313
III. DAVA DİLEKÇELERİ  313
1. Dava dilekçelerinin nasıl düzenleneceği  313
2. Dilekçelerin verileceği yerler  315
IV. DİLEKÇELERİN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ  315
1. Dilekçeler üzerinde ilk inceleme  315
2. İlk inceleme üzerine verilecek kararlar  316
3. Dilekçelerle ilgili aşırı biçimciliğin yanlışlığı konusunda  317
4. İdari merci tecavüzü hakkında  318
5. Husumet (davanın hangi idareye karşı açılacağı hakkında)  320
V. GÖREV VE YETKİ  323
1. Genel kurallar  323
2. Görevsiz yargı yerinde açılan davanın idari yargıya taşınması  323
3. İdari yargıda açılan dava, adli yargının görev alanına girmekte ise  325
4. İdari yargıda yetki kuralları  325
VI. İDARİ YARGI’DA KANITLAR VE KANIT YÜKÜ  327
1. Yasa hükmü  327
2. Genel olarak kanıt yükü  328
3. Haksız eylemlerde kanıt yükü  328
4. İdari yargıda kanıt yükü  329
5. Delil bildirme yükümlülüğü  330
6. Delillerin bildirilmesinde üç aşama  332
7. Delillerin bildirilme süresi ve biçimi  334
8. Başka yerlerden getirtilecek belgeler konusu  335
9. Dava açmadan önce, idare mahkemesinden delil tespiti istenebilir mi?  336
10. Delil listeleri  337
11. İdari yargıda tanık dinlenir mi?  338
VII. İDARİ YARGI’DA BİLİRKİŞİLİK  339
1. Yasal düzenlemeler  339
2. İdari yargı’da bilirkişi kurumunun işleyişi  340
3. İdari yargı’da bilirkişi uygulamasına ilişkin karar örnekleri  341
4. Ölüm ve bedensel zararlarda bilirkişi incelemesi  343
5. Hukukçu bilirkişi konusu  347
VIII. İDARİ YARGIDA YARGILAMA AŞAMALARI  350
1. Dilekçeler aşaması  350
2. İlk inceleme aşaması  350
3. Yargılama (tahkikat) aşaması  352
4. Duruşma  353
5. İdari yargı’da faiz başlangıcı  355
6. Karar aşaması  357
7. Kararın işleme konulması  358
SEKİZİNCİ BÖLÜM
İDARİ YARGIDA KANUN YOLLARI
I. İSTİNAF (BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ)  359
1. İstinaf kavramı  359
2. İstinafın itirazdan farkı  359
3. İstinafın temyizden farkı  360
4. İstinaf konusu olabilecek kararlar  361
5. İstinaf yolu kapalı kararlar  361
6. İstinafa başvuru süresi ve biçimi  362
7. Katılma yoluyla istinaf  362
8. İstinafa başvuru nedenleri  363
9. İstinaf başvurusunda, kararı veren mahkemece yapılacak ön inceleme  363
10. İstinaf incelemesi  364
II. TEMYİZ (DANIŞTAY’A BAŞVURU)  367
1. İstinaf mahkemesinin temyiz edilebilen kararları  367
2. İstinaf mahkemesinin temyiz edilemeyen “kesin” kararları  368
3. İlk derece mahkemelerinin istinafa tabi olmayan kararları temyiz edilemez  368
4. Temyiz (danıştay başvurusu) ve ön inceleme  368
5. Katılma yoluyla temyiz  369
6. Temyiz isteminin reddine ilişkin kararın temyizi üzerine inceleme yeri  369
7. Temyiz incelemesi  370
8. Danıştay kararı üzerine yapılacak işlemler  371
III. YARGILAMANIN YENİLENMESİ  372
1. Yargılamanın yenilenmesi hangi hallerde istenebilir  372
2. Yargılamanın yenilenmesi isteminde süre  373
3. Yargılamanın yenilenmesi başvurusu  374
4. Yargılamanın yenilenmesi usulü  374
5. Yargılamanın yenilenmesi kararının sonuçları  374
IV. ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU  376
V. AİHM KARARI ÜZERİNE YARGILAMANIN YENİLENMESİ İSTEMİ  377
1. Yasa hükmü  377
2. AİHM’ye hangi koşullarda gidilebilir  377
3. AİHM kararı üzerine yargılamanın yenilenmesini isteme süresi  377
4. Bir AİHM kararı  377
DOKUZUNCU BÖLÜM
ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI
I. KONUYA GİRİŞ  379
1. Yasa hükümleri  379
2. Danıştay ve yargıtay kararları  380
3. Tanımlar  381
II. DESTEKTEN YOKSUNLUĞUN HUKUKSAL NİTELİĞİ  382
1. Ölen/öldürülen kişinin yakınlarının tazminat isteme hakları  382
2. Yaşam gerçekleri  383
3. Ölümün yolaçtığı zarar nedir ve kimlerin zararıdır?  384
III. KİMLER DESTEK OLABİLİR  386
IV. DESTEKTEN YOKSUN KALANLAR  387
V. DESTEK SAĞLAMA BİÇİMLERİ  388
1. Parasal desteklik  388
2. Yardım ve hizmet ederek desteklik  388
VI. DESTEKTEN YOKSUNLUKTA “YOKSUN KALINAN” NEDİR?  393
1. Yoksun kalınan, ölenin malvarlığı değil, bedensel ve düşünsel destekliğidir  393
2. Ölenin mirası veya miras geliri ile haksız eylemin neden olduğu “yoksunluk” arasında bir bağ kurmak yanlıştır  394
3. Ticaret ve sanayi işletmeleri ile çiftlikler kendiliklerinden gelir getirmez; ölümle onları yönetenden yoksun kalınmıştır  398
4. Destek tazminatının hesabında, ölenin beden ve beyin gücüyle “çalışarak” elde ettiği kazançlardan yoksun kalındığına, ölenin “gelir”lerinin hesaplama dışı bırakılacağına ve bunların destekten yoksunluk tazminatından indirilmeyeceğine ilişkin karar örnekleri  399
VII. DESTEKTEN YOKSUNLUK SÜRELERİ  400
1. Genel olarak  400
2. Yaşam sürelerini belirlenmesi ve yaşam tabloları  401
3. Yaşam (zarar) sürelerini belirleme tarihi  402
VIII. DESTEK PAYLARI  402
1. Kişilerin birbirlerine destekliği, mirasçılıktan bağımsız olduğu için, destek payları ile miras payları birbiriyle karıştırılmamalıdır  402
2. Destek paylarının, sosyal güvenlik kurumlarının gelir bağlama oranlarına öre belirlenmesi doğru değildir  403
3. Destek payını belirlemede en doğru yöntem, ölenin kazançlarının tamamı (100) kabûl edilerek paylaştırma yapılmasıdır  404
4. Paylaştırmada dikkate alınacak hususlar  404
5. Paylaştırma örnekleri  405
IX. DESTEK DÖNEMLERİ  406
1. Aktif dönem – pasif dönem ayrımı  406
2. İşlemiş dönem–işleyecek dönem ayrımı  407
X. TAZMİNATIN PARASAL ÖLÇÜSÜ  408
1. Genel olarak  408
2. Tazminat hesaplarına esas alınacak veya alınamayacak “parasal” değerler  408
3. Kazanç belirlemede dikkate alınacak hususlar  409
4. Yardım ve hizmet ederek destekliğin “parasal” ölçüsü  410
XI.TAZMİNAT HESABINA KATILMAYACAK OLAN KAZANIMLAR  410
XII. TAZMİNATTAN İNDİRİMLER  412
1. Genel olarak  412
2. Destek tazminatından neler indirilmez  413
3. Destek tazminatından neler indirilir  414
4. Kusur indirimi  414
5. Dul eşin evlenme şansı indirimi  415
6. Küçük çocukların yetiştirme giderlerinin indirimi  417
7. Hatır taşıması indirimi  417
XIII. DESTEK TAZMİNATININ HESAPLANMASI  418
1. İnsana verilen zararların gideriminde temel ölçü  418
2. Destek tazminatının hesaplanması  418
XIV. ÖLÜM NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT İSTENMESİ  420
1. Yasa hükmü  420
2. Manevi tazminat isteyebilecek olan “ölenin yakınları” kimler olabilir  420
ONUNCU BÖLÜM
BEDENSEL ZARARLAR NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI
I. KONUYA GİRİŞ  421
1. Yasa hükümleri  421
2. Danıştay kararlarında bedensel zararlar  422
II. BEDENSEL ZARARLAR  422
1. Geçici işgöremezlik durumu  423
2. Sürekli işgöremezlik (kalıcı sakatlık) durumu  425
3. Yaşam boyu sürekli başkasının bakımına muhtaç olma durumu  428
4. Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar  429
III. DANIŞTAY’IN YANLIŞ VE HAKSIZ KARARLARI  429
1. Danıştay’ın sorumluluk hukuku ilkelerine ve “güç kaybı kuramına” aykırı kararları  429
2. İdarenin kamu hukukuna göre sorumluluğu ile özel hukuka göre sorumluluğu arasında, bedensel zararların tazmini yönünden farklı uygulamalar  431
IV. BEDEN GÜCÜ KAYIPLARININ TESPİTİ  435
1. Tüzük ve yönetmelikler  435
2. Sağlık kurullarının raporları hakkında  437
3. Yargıtay kararlarına göre uygulanması gereken tüzük ve yönetmelikler  437
4. Mahkemeler nereden ve nasıl rapor istemeli  438
5. Yetkili sağlık kurulları  439
6. Raporlara nasıl itiraz edilebilir  442
7. Sürekli işgöremezlik dereceleri  443
V. TEDAVİ GİDERLERİ  444
1. Tedavi giderlerinin tanımı ve kapsamı  444
2. Tedavi giderlerinin kanıtlanması  447
3. Yaralanma nedeniyle manevi tazminat istenmesi  447
VI. CEZA YASASINA GÖRE BEDENSEL ZARARLAR  448
VII. BEDENSEL ZARARLARIN HESAPLANMASI  449
1. Tazminat hesabına esas bilgiler (hesap unsurları)  449
2. Hesaplama Evreleri  449
3. Bedensel zararlarda değer ölçüsü  450
4. Bedensel zararların “parasal” ölçüsü  451
5. Bedensel zararlarla ilgili hesap raporunun bölümleri  451
ONBİRİNCİ BÖLÜM
ÖLÜM VE BEDENSEL ZARARLAR NEDENİYLE
MANEVİ TAZMİNAT
I. YASA VE UYGULAMA  453
1. Yasa hükmü  453
2. Manevi tazminat isteyebilecek olan “ölenin yakınları” kimler olabilir  454
3. Bedensel zarara uğrayanın manevi tazminat istemi  454
4. Bedensel zarara uğrayan kişinin yakınlarının manevi tazminat istekleri  455
II. MANEVİ TAZMİNATIN ANLAMI, AMACI VE İŞLEVİ  455
1. Manevi tazminat, yalnız acı ve üzüntüyü giderme aracı değil, bundan daha fazla “kişi varlığında” eksilmenin ve değişimin karşılığı olmalıdır  455
2. Manevi tazminatın anlamı, amacı ve işlevi  457
III. MANEVİ TAZMİNATTA ÖLÇÜ (DEĞERLENDİRME) SORUNU  460
1. Manevi tazminat değerlendirmesinde ölçüsüzlük  460
2. Manevi tazminata ortak bir ölçü bulmanın gerekliliği  461
IV. İDARİ YARGIDA TAZMİNAT NASIL VE HANGİ AŞAMADA İSTENMELİ  462
1. Maddi tazminat gibi, manevi tazminat için de harca esas “simgesel” bir değer belirtilerek istekte bulunulup, karar aşamasında manevi tazminat artırılabilir  462
2. Madde hükmünde maddi–manevi tazminat ayrımı yapılmamıştır; bu nedenle dava açılırken harca esas “kısmi istekte” bulunulup, yargılamanın son aşamasında manevi tazminat tutarı artırılabilir  463
3. Dava dilekçesinde “kısmi istekte” bulunulup, manevi tazminatın artırılabileceği öğretide de kabul edilmektedir  464
4. Yapılması ve kabul edilmesi gereken uygulama  465
V. DANIŞTAY KARARLARINDA MANEVİ TAZMİNAT  465
ONİKİNCİ BÖLÜM
ÖLÜM VE BEDENSEL ZARARLAR NEDENİYLE
TAZMİNAT HESAPLARI
I. GENEL OLARAK  473
1. İnsan zararlarının hukuksal niteliği  473
2. İnsan zararlarının parasal değerlendirmesi nasıl yapılmalıdır  473
3. Yasalarda tazminat ilkeleri  475
II. TAZMİNAT HESAPLAMA İLKELERİ  476
1. Haksız eylemlerde zarar başlangıcı olay tarihidir  476
2. Gerçek belli iken varsayımlara dayanılamaz  476
3. Tazminat, yaşam sürelerinin sonuna kadar hesaplanmalıdır  477
4. Zarar görenlerin, olayla ilgisi bulunmayan kazanımları ve edinimleri, zarar hesabıyla ilişkilendirilmez ve tazminattan düşülmez  477
5. Zararın, zarar görenin kendi imkânlarıyla giderilmesi, sorumluluğu ortadan kaldırmaz  478
III. HESAP UNSURLARI  478
1. Ölüm nedeniyle destekten yoksunlukta hesap unsurları  478
2. Bedensel zararlarda hesap unsurları  479
IV. ZARAR SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ  480
1. Genel olarak  480
2. Yaşam tabloları  480
3. Yaşam (zarar) süreleri, olay tarihine göre belirlenmelidir  483
4. Destekten yoksunlukta, zarar süresi, desteğin yaşam süresiyle sınırlıdır  483
5. Çocukların destekten yoksunluk süreleri  483
6. Küçük yaşta ölen çocukların ana babalarına destekliğinde süreler  485
7. Beden gücü kayıplarında zarar süreleri  485
V. TAZMİNATIN (PARASAL) DEĞER ÖLÇÜSÜ  486
1. Genel olarak  486
2. Tazminat hesaplarına esas alınacak veya alınamayacak “parasal” değerler  487
3. Kazanç belirlemede dikkate alınacak hususlar  488
4. Destekten yoksunlukta “parasal” ölçü  489
5. Bedensel zararlarda “parasal” ölçü  490
VI. PARASAL DEĞERLENDİRMEDE HESAPLAMA EVRELERİ  490
1. Aktif dönem  490
2. Pasif dönem  493
3. İşlemiş dönem–işleyecek dönem ayrımı  494
VII. HESAP FORMÜLLERİ  495
1. Genel olarak  495
2. Zarar hesaplarında formüllerin anlamı ve işlevi  496
3. İnsan zararlarının hesabında formüllerin kullanılması  496
4. Devre sonu mu, devre başı mı tartışması  498
5. Formüller konusunda kurumlar arası uyum sağlamanın gerekliliği  498
6. Yargı’da geçmişten bugüne hesap formülleri  500
7. Sigortalarda hesaplama yöntemleri ve formüller  502
8. Sosyal sigortalarda gelir bağlama ve peşin değer formülleri  504
VIII. TAZMİNATIN HESAPLANMASI  506
1. Destek tazminatının hesaplanması  506
2. Bedensel zararların hesaplanması  507
IX. RAPOR PLANLARI  508
1. Destekten yoksun kalma hesaplarında rapor bölümleri  508
2. Bedensel zararlarda rapor bölümleri  511
EK BÖLÜM – I TAZMİNAT HESABI RAPOR ÖRNEKLERİ  513
EK BÖLÜM – II
DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ
I. DAVA DİLEKÇELERİ  539
1. Dava dilekçelerinin nasıl düzenlenecektir  539
2. Dilekçelerin verileceği yerler  541
II. DAVA ŞARTININ VE SÜRELERİN ANIMSATILMASI  541
1. Dava açmadan önce idareye başvuru şartı  541
2. Dava açma süresi  541
EK BÖLÜM – III TAZMİNAT HESAPLARI İÇİN TABLOLAR  561
Yararlanılan Kitaplar ve Yazılar  573
Kavramlara Göre Arama Dizini  579
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020